MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 828/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 828         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            301. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            84. - Hotărâre privind aplicarea în anul 2015 a prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            9. - Ordin privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atribuţii în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară, aprobat de reprezentantul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2014.

Nr. 301.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea în anul 2015 a prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial ai contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) Hi b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei Consiliului din data de 29 octombrie 2014,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Pentru anul 2015, Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private îşi constituie necesarul în baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, respectiv cel pentru anul 2013, efectuat conform modelului stabilit prin Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din data de 12 martie 2013.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2014.

Nr. 84.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂN I El

 

ORDIN

privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3), art. 165, 169 şi ale art. 215 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 52 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a), al art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. 1. - În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularului de raportare aferent raportării informaţiilor referitoare la angajaţii instituţiilor de credit care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, la nivel consolidat, în situaţia în care Banca Naţională a României este supraveghetorul consolidant şi instituţiile de credit respective sunt instituţii de credit mamă la nivelul Spaţiului Economic European, precum şi sucursalelor în România ale instituţiilor de credit cu sediul real într-un stat terţ.

(2) La transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 1 vor fi luate în considerare toate sucursalele şi filialele incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, inclusiv cele înfiinţate de instituţiile de credit prevăzute la alin. (1) în alte state membre, precum şi sucursalele în România ale instituţiilor de credit cu sediul real într-un stat terţ. Informaţiile aferente angajaţilor care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt în state terţe nu trebuie transmise, chiar dacă acestea se referă la sucursalele sau filialele grupurilor din Spaţiul Economic European.

(3) în situaţia în care următoarele categorii de societăţi sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale a instituţiilor de credit prevăzute la alin. (1), informaţiile prevăzute la art. 1 trebuie transmise şi pentru acestea:

a) societăţile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 2 lit. b şi c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

b) alte societăţi care nu sunt nici instituţii de credit şi nici firme de investiţii.

Art. 3. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au semnificaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) în înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt - angajaţi a căror remuneraţie totală este de cel puţin 1 milion de euro/exerciţiu financiar.

b) instrumente - instrumentele care se încadrează în una dintre următoarele două categorii:

- acţiuni sau titluri din care rezultă drepturi echivalente, în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză, sau, în cazul instituţiilor de credit necotate, instrumente legate de acţiuni ori instrumente echivalente de tip non-cash;

- atunci când este posibil, alte instrumente în sensul art. 52 sau 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau alte instrumente care pot fi integral convertite în instrumente de tipul celor incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază sau anulate, care, în fiecare caz, să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituţiei de credit şi care să fie adecvate pentru a fi utilizate în scopul remuneraţiei variabile, potrivit Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituţiei în condiţii de asigurare a continuităţii activităţii şi care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remuneraţiei variabile.

c) perioadă de acumulare (accrual period) - perioada de timp pe parcursul căreia performanţa angajatului este evaluată şi măsurată în scopul determinării remuneraţiei acestuia. Dreptul de a primi remuneraţie variabilă este câştigat (acordai) pe parcursul sau la sfârşitul acestei perioade. Perioada de acumulare este de cel puţin un an.

(3) Angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt care îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii profesionale în România vor fi clasificaţi în această categorie la nivelul României, la nivelul funcţiei sau domeniului de activitate şi la nivelul responsabilităţii. Valoarea totală a remuneraţiei acordate angajatului relevant care beneficiază de remuneraţie de nivel înalt în cadrul grupului sau instituţiei de credit trebuie raportată la nivelul României, la nivelul funcţiei sau domeniului de activitate respectiv şi la nivelul responsabilităţii în cauză. În situaţia în care un angajat care beneficiază de remuneraţie de nivel înalt îşi desfăşoară activitatea profesională, în mod egal, în domenii diferite de activitate, instituţiile de credit trebuie să repartizeze angajatul respectiv şi remuneraţia acestuia de nivel înalt luând în considerare repartizarea celorlalţi angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt, astfel încât raportarea să reflecte în mod adecvat distribuţia, în cadrul instituţiei de credit, a angajaţilor care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt. Datele aferente fiecărui angajat care beneficiază de remuneraţie de nivel înalt trebuie raportate o singură dată, iar valoarea totală a remuneraţiei acestuia trebuie alocată unui singur stat membru, unei singure funcţii sau unui singur domeniu de activitate şi, respectiv, unei singure responsabilităţi.

(4) Angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul şi în afara Spaţiului Economic European vor fi clasificaţi la nivelul unui stat membru în cazul în care aceştia îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii profesionale în cadrul Spaţiului Economic European. În caz contrar, nu trebuie raportate informaţii cu privire la respectivii angajaţi.

(5) Numărul de angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt trebuie raportat în date aferente personalului, respectiv numărul persoanelor fizice angajate, indiferent de numărul de ore lucrătoare care stau la baza contractului acestora.

(6) Remuneraţia variabilă acordată, bazată pe perioade de acumulare multianuale care nu sunt revizuite anual (cum ar fi cazul în care instituţiile de credit nu încep o nouă perioadă de acumulare multianuală în fiecare an), trebuie să fie alocată în întregime exerciţiului financiar în care remuneraţia respectivă a fost acordată, fără a lua în considerare momentul la care remuneraţia variabilă este plătită efectiv. Aceste valori trebuie raportate separat pentru a permite o analiză ulterioară a variaţiilor remuneraţiei variabile şi nu trebuie deduse din suma remuneraţiei variabile raportate.

Art. 4. - (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 2 transmit anual informaţiile prevăzute în formularul de raportare din anexă, informaţii care se referă la remuneraţia totală acordată pentru activitatea profesională desfăşurată în anul precedent raportării.

(2) Formularul de raportare prevăzut la alin. (1) se completează cu valorile de la sfârşitul exerciţiului financiar exprimate în euro, ca valori întregi şi nu ca valori rotunjite1, utilizând cursul de schimb aferent sfârşitului lunii decembrie a exerciţiului financiar respectiv, utilizat de Comisia europeană pentru programare financiară şi buget2.

(3) Formularul de raportare prevăzut la alin. (1) se transmite Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit prevăzute la art. 2, pentru fiecare stat membru în care grupul acestora operează şi în care au angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt, precum şi pe intervale valorice de 1 milion de euro, în termen de cel mult 6 luni de la sfârşitul anului pentru care acestea se întocmesc, dar nu mai târziu de data de 30 iunie, în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României (SIRBNR), precum şi în format letric Direcţiei supraveghere.

(4) Instituţiile de credit prevăzute la art. 2 care, la nivelul consolidat al Spaţiului Economic European, nu au niciun angajat care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt, transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere o notificare în acest sens, în termenul prevăzut la alin. (3), fără a mai fi necesară transmiterea unor informaţii suplimentare.

(5) Banca Naţională a României utilizează informaţiile colectate în baza prezentului ordin cu respectarea art. 52 - Secretul profesional din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.

Art. 5. - Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile raportoare transmit Băncii Naţionale a României raportările respective prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor ori a măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - (1) Prima raportare sau, după caz, prima notificare în sensul art. 4 alin. (4), efectuată potrivit prezentului ordin, se întocmeşte şi se transmite Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit prevăzute la art. 2 până la data de 21 noiembrie 2014, pentru informaţiile aferente remuneraţiilor acordate pentru activitatea profesională desfăşurată în anul 2013.

(2) în scopul raportării informaţiilor aferente anului 2013 prevăzute la alin. (1). expresia “categorii de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiei de credit” are înţelesul prevăzut de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în vigoare la nivelul anului 2013.

Art. 9, - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 14/2012 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2014.

Nr. 9.


1 De exemplu, se va raporta valoarea 1.234.567 euro, şi nu valoarea 1,2 milioane euro.

2 Cursul de schimb utilizat de Comisia europeană pentru programare financiară şi buget poate fi accesat la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

 

ANEXĂ

 

Denumirea instituţiei de credit/grupului: ....................................

Statul membru în legătură cu care sunt raportate informaţiile .....................

Anul financiar pentru care remuneraţia este acordată (anul N) .................

Intervalul valoric (n - n+1 milion euro1): ...............

Data întocmirii raportării: ......../...../.....

 

SITUAŢIA

privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt

 

Nr. crt.

 

Membrii organului de conducere În funcţia sa de supraveghere

Membrii organului de conducere în funcţia sa de conducere

Servicii bancare de investiţii

Servicii bancare de retail

Administrarea activelor

Funcţii corporative

Funcţii de control independente

Toate celelalte domenii

De activitate

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.1.

Numărul de membri ai conducerii superioare

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Numărul de membri ai personalului funcţiilor de control

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Numărul de alţi membri ai personalului

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Numărul total de angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Din care: “Personal identificat”

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Remuneraţia fixă totală (în euro), din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

- alte tipuri de instrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Remuneraţia variabilă totală (în euro), din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

- alte tipuri de instrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Suma totală a remuneraţiei variabile acordate în anul N şi care a fost amânata (în euro), din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

- alte tipuri de instrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare referitoare la suma remuneraţiei variabile totale

5.

Numărul de beneficiari ai plăţilor compensatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Suma totală a plăţilor compensatorii acordate în anul N (în euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Suma totală a contribuţiilor la beneficiile discreţionare de tipul pensiilor în anul N (în euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Suma totală a remuneraţiei variabile acordate pe perioade multianuale potrivit programelor care nu sunt revizuite anual (în euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact,

....................................................

....................................................

 (numele, prenumele, telefonul)

Persoană autorizată*),

....................................................

....................................................

(numele, prenumele, semnătura)


1 Se va completa câte un formular de raportare pentru fiecare interval valoric de 1 milion de euro (de exemplu, 1 milion euro-2 milioane euro, 2 milioane euro-3 milioane euro etc.) şi toate sumele trebuie raportate în valori întregi în euro (de exemplu, 123.456.700 euro)

*) Persoana autorizata - persoana abilitata să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o alta persoana împuternicita de aceasta.

 

Completarea Situaţiei privind exerciţiul de raportare a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt

 

Rândul 1.1 “Numărul de membri ai conducerii superioare”: rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit.

Rândul 1.2 “Numărul de membri ai personalului funcţiilor de control”: rubrica se completează având în vedere faptul că funcţiile de control cuprind funcţiile de control stabilite în cadrul unităţilor operaţionale, precum şi funcţiile independente de conformitate, de administrare a riscurilor şi de audit intern.

Rândul 1,3 “Numărul de alţi membri ai personalului”: rubrica se completează cu numărul de angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt şi care nu pot fi încadraţi într-o categorie de personal dintre cele nominalizate anterior.

Rândul 1 “Numărul total de angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt”: rubrica se completează cu numărul de angajaţi ai instituţiei de credit care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt, conform valorilor aferente sfârşitului exerciţiului financiar.

Rândul 1.4 “Personal identificat”: rubrica se completează cu numărul de angajaţi, identificaţi de instituţia de credit ca fiind membrii categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituţiei de credit - Personal identificat potrivit art. 3 alin. (1) pct. 30 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 şi potrivit Regulamentului delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative şi cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituţii, care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt.

Rândul 2 “Remuneraţia fixă totală”: rubrica se completează având în vedere faptul că remuneraţia fixă include plăţi, contribuţii periodice proporţionale la fondul de pensii (ce nu au caracter discreţionar) sau beneficii (pentru care nu a fost luat în considerare niciun criteriu de performanţă).

Rândul 3 “Remuneraţia variabilă totală”: rubrica se completează având în vedere atât remuneraţia variabilă amânată, cât şi remuneraţia variabilă neamânată. Remuneraţia variabilă include şi plăţi sau beneficii suplimentare care depind de performanţă sau, în cazuri excepţionale, de alte clauze contractuale, dar nu cele care fac parte din pachetul obişnuit de remuneraţie (cum ar fi asigurarea de sănătate, facilităţi de îngrijire a copiilor sau contribuţii periodice proporţionale la fondul de pensii). Totodată, rubrica include atât beneficiile monetare, cât şi beneficiile nemonetare.

Rândul 3.3 “Alte tipuri de instrumente”: rubrica se completează având în vedere titlurile din care rezultă drepturi echivalente celor rezultate din acţiuni, în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză, sau, în cazul instituţiilor de credit necotate, instrumentele echivalente de tip non-cash şi, atunci când este cazul, alte instrumente în sensul art. 171 alin. (1) lit. I) pct. (ii) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 şi în sensul Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituţiei în condiţii de asigurare a continuităţii activităţii şi care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remuneraţiei variabile, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituţiei de credit.

Rândul 4 “Suma totală a remuneraţiei variabile acordate în anul N şi care a fost amânată (în euro)”: rubrica se completează având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. m) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013.

Rândul 4.3 “Alte tipuri de instrumente”: rubrica se completează având în vedere titlurile din care rezultă drepturi echivalente celor rezultate din acţiuni, în funcţie de forma juridică a instituţiei de credit în cauză, sau, în cazul instituţiilor de credit necotate, instrumentele echivalente de tip non-cash şi, atunci când este cazul, alte instrumente în sensul art. 171 alin. (1) lit. I) pct. (ii) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 şi în sensul Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituţiei de credit.

Rândul 5 “Numărul de beneficiari ai plăţilor compensatorii”: rubrica se completează, având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. h) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu numărul de angajaţi care au beneficiat de plăţi compensatorii (de exemplu, plăţi legate de durata perioadei de preaviz, de remuneraţia compensatorie pentru pierderea locului de muncă sau plăţi legate de încheierea unui contract (termination payments) în situaţii cum ar fi încetarea anticipată a unui contract din cauza modificărilor în strategia instituţiei de credit sau în situaţia unei fuziuni şi/sau preluări a instituţiei de credit).

Rândul 7 “Suma totală a contribuţiilor la beneficiile discreţionare de tipul pensiilor în anul N”: rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 171 alin. (1) lit. o) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013.

Coloana 1 “Membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere”: rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 şi ale art. 3 alin. (3) din ordin, incluzând membrii neexecutivi ai organului de conducere. Sumele plătite membrilor respectivi pentru participarea la şedinţele organului de conducere în funcţia sa de supraveghere trebuie raportate ca remuneraţie.

Coloana 2 “Membrii organului de conducere În funcţia sa de conducere”: rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, incluzând membrii organului de conducere care deţin funcţie executivă.

Coloana 3 “Servicii bancare de investiţii”: rubrica se completează având în vedere domeniul serviciilor de consultanţă privind finanţele corporative (corporate finance), investiţiile de capital privat (private equity), pieţele de capital, tranzacţionarea şi vânzările.

Coloana 4 “Servicii bancare de retail”: rubrica se completează având în vedere întreaga activitate de creditare (atât a persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice).

Coloana 5 “Administrarea activelor”: rubrica se completează având în vedere domeniul administrării portofoliilor, administrării de unităţi ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS) şi a altor forme de administrare a activelor.

Coloana 6 “Funcţii corporative”: rubrica se completează având în vedere toate funcţiile care au responsabilităţi pentru întreaga instituţie de credit, la nivel consolidat, precum şi pentru filiale, la nivel individual (cum ar fi resursele umane, IT etc.)

Coloana 7 “Funcţii de control independente”: rubrica se completează având în vedere personalul care activează în cadrul funcţiilor independente de administrare a riscurilor, de conformitate şi de audit intern, cerinţele de raportare aplicându-se funcţiilor respective la nivel consolidat, iar în cazul filialelor cu astfel de funcţii, la nivel individual.

Coloana 8 “Toate celelalte domenii de activitate”: rubrica se completează cu numărul de angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt şi care nu pot fi încadraţi într-un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior. În acest caz, instituţiile de credit trebuie să includă o notă de subsol prin care să explice în ce domenii de activitate lucrează aceşti angajaţi.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.