MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 829/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 829         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            991. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800- km 42+850; km 54+050-km 128+250”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

162. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnate la Varşovia la data de 1 aprilie 2014 şi la Bucureşti la data de 23 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeana pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012

 

927. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 837/2014

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

            Decizia nr. 21 din 6 octombrie 2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1)din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.142/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800- km 42+850; km 54+050- km 128+250”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. V).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800- km 42+850; km 54+050-km 128+250”, pe raza localităţilor Dârmăneşti, Mioveni, Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Câmpulung, Valea Mare-Pravăţ, Stoeneşti, Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara din judeţul Argeş şi Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti, Râşnov, Cristian din judeţul Braşov, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Dărmăneşti, Mioveni, Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Câmpulung, Valea Mare-Pravăţ, Stoeneşti, Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara din judeţul Argeş şi Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti, Râşnov, Cristian din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a! lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Dărmăneşti, Mioveni, Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Câmpulung, Valea Mare-Pravăţ, Stoeneşti, Dragoslavele, Rucăr, Dâmbovicioara din judeţul Argeş şi Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti, Râşnov, Cristian din judeţul Braşov, sunt în cuantum total de 2.762 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

1) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 991.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250”, situate pe raza localităţilor Dărmăneşti, Mioveni, Ţiţeşti, Stâlpeni, Mihăeşti, Schitu Goleşti, Câmpulung, Valea Mare-Pravăţ, Stoeneşti, Dragoşlavele, Rucăr, Dâmbovicioara din judeţul Argeş şi Fundata, Moieciu, Bran, Zărneşti, Râşnov, Cristian din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului

Tarlaua/ parcela

Categoria de

folosinţă

Numărul cadastral

(număr topo)

Număr carte

funciara

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Argeş

Dârmăneşti

S.C. „Sealynx Automotive România” - S.R.L.. cu sediul în Ştefăneşti

 

Cc

820/1

579-80074

455

5.130

2

Argeş

Dârmăneşti

Ciolan Emilian

 

P

820/2

581

354

2.395

3

Argeş

Dârmăneşti

Ciolan Emilian

 

P

820/3

80192

347

2.348

4

Argeş

Dârmăneşti

Chiva Victor

 

P

824

 

60

406

5

Argeş

Dârmăneşti

Postelnicu Constantin

 

P

825

 

301

2.036

6

Argeş

Mioveni

Cârstea Vasile

 

A

2376

6400

4

180

7

Argeş

Mioveni

Darmaz Adrian

 

A

1637

4652

32

1.443

8

Argeş

Mioveni

Gheorghe 1.

 

F

 

 

715

32.247

9

Argeş

Mioveni

Floarea Ghe. şi Livia

 

Cc

980

 

391

17.634

10

Argeş

Mioveni

Fraţi la Nicolae şi Mărgărit

 

Cc

1138

 

824

37.118

11

Argeş

Mioveni

Mărunţelu Remus

 

Cc

1628

 

29

2.616

12

Argeş

Mioveni

S.C. TDP Automatic Grup -S.R.L

 

Cc

1580

80401

18

1.624

13

Argeş

Ţiţeşti

Fulga Alecsandra şi Fulga Radi Adina

 

Cc

1035

 

19

129

14

Argeş

Ţiţeşti

Constantin Bârsan; Nadia-Elena Bârsan

 

A

80078

80078

264

1.786

15

Argeş

Ţiţeşti

proprietar necunoscut*

T5/A195

A

 

 

4

27

16

Argeş

Ţiţeşti

Tita Maria

 

A

871

 

5

34

17

Argeş

Ţiţeşti

Dicu Traian şi Geanina Clara

 

A

1061

80274

4

27

18

Argeş

Ţiţeşti

proprietar necunoscut*

T13

A

 

 

129

873

19

Argeş

Ţiţeşti

Militam Constantin

 

Cc

563

 

12

81

20

Argeş

Ţiţeşti

proprietar necunoscut*

T13

Cc

 

 

262

2.954

21

Argeş

Ţiţeşti

Voican Emilia-Elena

 

A

627

691

46

311

22

Argeş

Ţiţeşti

Voican Dumitru şi Sofia

 

Cc

566

321

27

183

23

Argeş

Ţiţeşti

Voican Constantin Cristian

 

Cc

588

269

65

440

24

Argeş

Ţiţeşti

Bicean Ion şi Georgeta

 

Cc

592

295

12

81

25

Argeş

Ţiţeşti

Boteanu Eugen

 

Cc

436

 

376

4.239

26

Argeş

Ţiţeşti

Ungureanu Gabriel

 

A

371

192

252

1.705

27

Argeş

Ţiţeşti

Duţă Marian şi Alina Mihaela

 

Cc

619

316

58

392

28

Argeş

Ţiţeşti

Sofronie Mihail şi Ionela

 

Cc

375

80112

78

879

29

Argeş

Ţiţeşti

Dumitrescu Ioan şi Şoimaru Lucreţia

 

A

1017

806

50

338

30

Argeş

Ţiţeşti

Ungureanu Eugen

 

A

370

194

26

176

31

Argeş

Ţiţeşti

Neculae Constantin şi Maria

 

A

1014/1

927

9

61

32

Argeş

Ţiţeşti

Ungureanu Paul şi Silvia

 

A

341

208

428

2.895

33

Argeş

Ţiţeşti

proprietar necunoscut*

T6/A206

A

 

 

419

2.835

34

Argeş

Ţiţeşti

Petrache Viorel şi Elena

 

A

734

412

28

189

35

Argeş

Ţiţeşti

Valeriu Bidilică

 

Cc

80094

80094

12

135

36

Argeş

Ţiţeşti

proprietar necunoscut*

T7/A211

Cc

 

 

7

79

37

Argeş

Ţiţeşti

Bădoiu Ionel şi Cornelia

 

A

1025

80461

31

210

38

Argeş

Ţiţeşti

proprietar necunoscut1

T7/A214

A

 

 

19

129

39

Argeş

Ţiţeşti

proprietar necunoscut*

T7/AJ214

A

 

 

20

135

40

Argeş

Ţiţeşti

proprietar necunoscut*

T7/A214

A

 

 

21

142

41

Argeş

Ţiţeşti

S.B.R. Infomechanical - S.R.L.

 

A

80071

80071

10

68

42

Argeş

Ţiţeşti

S.C. „S.B.R, Infomechanical” - S.R.L, cu sediul în Ţiţeşti

 

A

80375

80375

17

115

43

Argeş

Stâlpeni

Năstase Mihai şi alţii

 

Cc

737,738

 

68

767

44

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T30

Cc

 

594

4

45

45

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T30

Cc

 

708

37

417

46

Argeş

Stâlpeni

Gheorghe Bujor

 

Cc

80368

80368

8

90

47

Argeş

Stâlpeni

Rizea Florian

 

Cc

582

 

318

3.586

48

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T31

Cc

 

 

640

7.205

49

Argeş

Stâlpeni

Nicolescu Constantin

 

PD

815

 

2001

5.415

 

50

Argeş

Stâlpeni

S.C. Nick M. - S.R.L.

 

PD

631

 

677

1.829

51

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T6/HR194

A

 

 

205

1.387

52

Argeş

Stâlpeni

Avramescu Maria

 

Cc

1065

830

143

1.612

53

Argeş

Stâlpeni

S.C. Unic - SA

 

Cc

524

 

73

823

54

Argeş

Stâlpeni

Ratea şi Stăncilă

 

A

550/2

374

6

41

55

Argeş

Stâlpeni

Ratea Ioana

 

A

550

324

112

758

56

Argeş

Stâlpeni

Ana Gheorghe

 

Cc

568

 

181

2.041

57

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T29

A

 

 

53

359

58

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T29

A

 

 

57

386

59

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T8/A198

A

 

 

84

568

60

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T32

A

 

 

82

555

61

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T8/A196

A

 

 

99

670

62

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T8/A196

A

 

 

96

649

63

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T32

A

 

 

67

453

64

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T32/PDt1

PDt

 

 

75

507

65

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T33

A

 

 

60

406

66

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T33

A

 

 

51

345

67

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T34/PDt13

PDt

 

 

61

413

68

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T34

A

 

 

37

250

69

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T34

A

 

 

89

602

70

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut

T34

A

 

 

45

304

71

Argeş

Stâlpeni

proprietar necunoscut*

T34/A3

A

 

 

55

372

72

Argeş

Mihăeşti

Popescu Maria şi Grigore Ion

 

Cc

380

 

126

852

73

Argeş

Mihăeşti

Ioneci Rodica

 

Cc

373

603

581

3.931

74

Argeş

Mihăeşti

Marian Ecaterina

 

Pd

568

260

91

246

75

Argeş

Mihăeşti

Orăgoi Anca Violeta Mihaela

 

Cc

466

272

96

649

76

Argeş

Mihăeşti

Burcea Sanda Mihaela

 

Cc

456

468

205

1.387

77

Argeş

Mihăeşti

Sandu Ionel Romică şi Eremia Constantin

 

Cc

316

198+231

164

1.849

78

Argeş

Mihăeşti

Bucura Ion

 

Cc

532

467

190

1.285

79

Argeş

Mihăeşti

Banu Ion Doru

 

Cc

583

399

25

282

80

Argeş

Mihăeşti

Hârtie Dorin

 

Cc

533

326

32

361

81

Argeş

Mihăeşti

Boghez Liliana şi Grigoriţă Maurei

 

Cc

372

253

43

485

82

Argeş

Mihăeşti

Stoian Vasile şi Gheorghiţa

 

Cc

414

221

75

846

83

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut”

T20

A

 

 

129

873

84

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut*

T20

A

 

 

69

467

85

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut*

T58

A

 

 

67

453

86

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut*

T58

A

 

 

76

514

87

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut*

T58

A

 

 

43

291

88

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut*

T58

A

 

 

55

372

89

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut*

T37F592

A

 

 

78

528

90

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut*

T37F592

A

 

 

78

528

91

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut*

T37

A

 

 

84

568

92

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut*

T51

A

 

 

61

413

93

Argeş

Mihăeşti

proprietar necunoscut*

T51

A

 

 

52

352

94

Argeş

Schitu Goleşti

Tănase Viorica şi Mihai

 

Cc

536

80320

323

3.642

95

Argeş

Schitu Goleşti

Iliescu Gheorghe

 

Cc

448

497

148

1.669

96

Argeş

Schitu Goleşti

Dumitru Viorica

 

Cc

506

80363

449

5.063

97

Argeş

Schitu Goleşti

Solomon Adrian Bogdan

 

Cc

548

558

69

778

98

Argeş

Schitu Goleşti

Rădulescu Maria Venera

 

Cc

746

80468

1

11

99

Argeş

Schitu Goleşti

Mosoiu Constantin

 

A

399

242

70

474

 

100

Argeş

Schitu Goleşti

Mosoiu Constantin şi Luminiţa

 

A

413

242

24

162

101

Argeş

Schitu Goleşti

Dragomirescu Mircea Ion

 

A

414

 

92

622

102

Argeş

Schitu Goleşti

proprietar necunoscut*

T17/A36

A

387

 

11

74

103

Argeş

Schitu Goleşti

Rădulescu Lansa Mihaela şi Mircea

 

A

80322

80322

4

27

104

Argeş

Schitu Goleşti

Rădulescu Larisa Mihaela şi Mircea

 

A

838

616

2

14

105

Argeş

Schitu Goleşti

Palaghiu Ion, Niculescu Ion

 

A

435

257

160

1.082

106

Argeş

Schitu Goleşti

Tolbeş Cristina Elena

 

A

559

339

328

2.219

107

Argeş

Schitu Goleşti

Robu Aurelia şi Sebastian

 

A

410

235

35

237

108

Argeş

Schitu Goleşti

Asociaţia „Caritas”

 

Cc

430

252

437

4.927

109

Argeş

Schitu Goleşti

Andreescu Adriana Florina

 

Cc

408

492

40

451

110

Argeş

Schitu Goleşti

Tica Ion şi Ioana

 

Cc

605

 

7

79

111

Argeş

Schitu Goleşti

Vlâducă Gheorghe şi Adriana

 

Cc

530

328

20

226

112

Argeş

Schitu Goleşti

Stoica Dan

 

Cc

471/1

 

18

203

113

Argeş

Schitu Goleşti

Oproiu Marcela

 

Cc

564

 

2

23

114

Argeş

Schitu Goleşti

S.C. „Irina Rebeca” - S.R.L.

 

Cc

420

 

7

79

115

Argeş

Schitu Goleşti

Grecu Mugurel Mihail

 

Cc

419

282

50

564

116

Argeş

Schitu Goleşti

proprietar necunoscut*

T16

A

 

 

28 I

189

117

Argeş

Câmpulung

Vijan Ion şi Mgafena Elena

 

Cc

1103

 

3

334

118

Argeş

Câmpulung

Bulugea Marinela

 

A

1885

 

73

3.308

119

Argeş

Câmpulung

S.C. „Obştea agricolă” Câmpulung

 

Cc

903

 

5

551

120

Argeş

Câmpulung

Olteanu Vasile şi Elena Seni

 

F

750

 

31

1.390

121

Argeş

Câmpulung

Olteanu Vasile şi Elena Seni

 

F

3171/1

 

6

255

122

Argeş

Câmpulung

Olteanu Vasile şi Elena Seni

 

F

3171/2

 

10

464

123

Argeş

Câmpulung

Bulac Daniela şi Nicolae

 

F

902

 

16

702

124

Argeş

Câmpulung

Adam Elena, Adam Ion, Duţan Maria

 

Cc

81275

 

182

20.480

125

Argeş

Câmpulung

Rocaru Maria, Rocaru Rozalia, Dobre Ortansa

 

F

3163+3164+ 3165

 

34

1.533

126

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Marin Gh. Ion

 

F

882

 

49

330

127

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Milea Valeriu şi Maria

 

Cc

80427

 

14

160

128

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Manole Ion

 

F

 

 

9

58

129

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Rujan Maria

 

Cc

462

 

34

379

130

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Rauta Elena

 

Cc

630

 

61

690

131

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Enescu Gheorghe

 

Cc

397

 

127

1.430

132

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Milea Gh. Valeriu şi Angela

 

F

8947

 

24

163

133

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

S.C. „Holcim” - S.A.

 

P

263/1, 263/2, 263/3, 263/4

 

61

412

134

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Primăria Valea Pravăţ

 

P

111

 

226

1.526

135

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

S.C. „Holcim” - S.A.

 

P

80253

 

2166

14.655

136

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Popa Maria

 

Cc

518

 

168

1.897

137

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

S.C. .Holcim” - S.A.

 

Cc

80207

 

476

5.372

138

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Minciunescu Victor

30

F

 

 

740

5.007

139

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Vladau Andrei

29

F

 

 

190

1.288

140

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

S.C. „Holcim” - S.A.

26

F

1022+1023

 

57

385

141

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Bestea Maria şi Tutoiu Gabriel

25

F

926

 

45

305

142

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Molea Haralambie

24

F

 

 

6

43

143

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Consiliul Local Valea Mare-Pravăţ

 

Cc

180/4

 

42

473

144

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Vlad Ana

 

A

767

 

129

872

145

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Agache Ioan

 

F

455

 

16

110

146

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Agache Ioan

 

F

456

 

23

154

147

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Moştenitor Manole Nicolae

 

F

4759

 

49

334

148

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Milea Valeriu

 

L

839

 

266

1.802

149

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Năstasoiu Mana

 

P

 

 

70

474

 

150

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Milea Valeriu

 

P

841

 

7

47

151

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Mailat Sorin

 

Pd

836

 

24

64

152

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Mailat Sorin

 

Pd

 

 

9

25

153

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Rezerva Primărie Valea Mare-Pravăţ

 

Pd

 

 

19

52

154

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

proprietar necunoscut*

Tl3/Pd173

Pd

 

 

53

143

155

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Duţescu George Mihail

 

Pd

80282

 

177

479

156

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

Duţescu George Mihail

 

Pd

80281

 

993

2.687

157

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

OS. Rucăr

17F

Pd

 

 

101

273

158

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

proprietar necunoscut*

T14/F252

F

 

 

63

429

159

Argeş

Valea Mare-Pravăţ

proprietar necunoscut*

T22/F361

F

 

 

56

378

160

Argeş

Stoeneşti

proprietar necunoscut*

T17/Fn1

P

 

 

94

637

161

Argeş

Dragoşlavele

OS. Rucăr

17

Pd

 

 

1205

3.261

162

Argeş

Dragoşlavele

Lutea Nicolae

 

P

616

 

59

398

163

Argeş

Dragoşlavele

O.S. Rucăr

18

Pd

 

 

813

2.200

164

Argeş

Dragoşlavele

Dragan Marinela

 

Pd

366

 

38

103

165

Argeş

Dragoşlavele

Primăria Dragoşlavele

 

P

 

 

136

369

166

Argeş

Dragoşlavele

O.S. Rucăr

18

Pd

 

 

457

1.236

167

Argeş

Dragoşlavele

O.S. Rucăr

18

Pd

 

 

726

1.963

168

Argeş

Dragoşlavele

Derioiu Aurelian

 

Pd

80119

 

176

477

169

Argeş

Dragoşlavele

Parnuta Iosif

 

Cc

723

 

18

208

170

Argeş

Dragoşlavele

Primăria Dragoşlavele

 

Cc

653

 

47

525

171

Argeş

Dragoşlavele

Cotonelea Andreiu

 

Cc

736

 

3

31

172

Argeş

Dragoşlavele

Sorenghea Aurora

 

Cc

80308

 

56

630

173

Argeş

Dragoşlavele

Catrinescu Adriana Ramona

 

Cc

558

 

11

121

174

Argeş

Dragoşlavele

Zichil Ion

 

Cc

80136

 

9

97

175

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

 

Cc

 

 

3

35

176

Argeş

Dragoşlavele

Arsulescu Georgeta, Catrinu Valeria, Bira Valerică

 

Cc

262

 

30

335

177

Argeş

Dragoşlavele

Acioiu Daniil şi Georgeta

 

Cc

80300

 

12

140

178

Argeş

Dragoşlavele

Catrinu Ileana

 

Cc

216/1

 

58

652

179

Argeş

Dragoşlavele

Fianu Elena şi Ioan, Manea Doina şi Niculin

 

Cc

571/1

 

7

84

180

Argeş

Dragoşlavele

Fianu Elena şi Ioan, Manea Doina şi Niculin

 

Cc

571/2

 

3

30

181

Argeş

Dragoşlavele

Cârstina Gheorghe şi Tatiana

 

Cc

256

 

292

3.287

182

Argeş

Dragoşlavele

C.L. Dragoşlavele

 

Cc

720

 

109

1.230

183

Argeş

Dragoşlavele

Codîrlă Lidia şi Nicolae

 

Cc

263

 

242

2.733

184

Argeş

Dragoşlavele

Lupşa Lidia

 

Cc

337

 

26

292

185

Argeş

Dragoşlavele

Dumitra Ion, Biziniche Nicolae, Jipa Adriana Veronica, Ancu Elena Maria, Biziniche Cătălin Gheorghe şi Ion Gabriel

 

Cc

665/2

 

10

110

186

Argeş

Dragoşlavele

Badic I. Gheorghe şi Ileana-copartajant 1

 

Cc

429

 

6

70

187

Argeş

Dragoşlavele

Ancu Maria

 

Cc

507

 

26

291

188

Argeş

Dragoşlavele

Vladau Nicolae şi Elena

 

Cc

591

 

3

33

189

Argeş

Dragoşlavele

Secăreanu Gheorghe

 

Cc

595

 

2

19

190

Argeş

Dragoşlavele

Din Ovidiu Sorinel

 

Cc

80352

 

4

47

191

Argeş

Dragoşlavele

Tuluga Iosif

 

Cc

80019

 

11

119

192

Argeş

Dragoşlavele

Oncioiu Ion

 

Cc

80283

 

83

935

193

Argeş

Dragoşlavele

Toader Ion

 

Cc

464

 

107

1.210

194

Argeş

Dragoşlavele

Ozoiu Gheorghe şi Ana

 

Cc

405

 

104

1.172

195

Argeş

Dragoşlavele

Cumpărător

 

Cc

351

 

72

809

196

Argeş

Dragoşlavele

Frigura Gheorghe

 

Cc

80000

 

12

137

197

Argeş

Dragoşlavele

Parohia Valea Caselor

 

Cc

80167

 

60

672

198

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T17/Fn77

Fn

 

 

88

594

199

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T17/Fn77

Fn

 

 

80

542

 

200

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T17/Pd18

Pd

 

 

77

520

201

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T17/Pd18

Pd

 

 

84

569

202

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T17/Fn54

Fn

 

 

86

582

203

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T16/Pd34

Pd

 

 

83

561

204

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T18/Pd10

Pd

 

 

82

553

205

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut

T18/Pd10

Pd

 

 

74

502

206

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T18/Fn14

Fn

 

 

80

544

207

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut”

T16/Fn9

Fn

 

 

88

595

208

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T18;Fn14

Fn

 

 

84

567

209

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T8/Lv24

Lv

 

 

90

611

210

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T8/A13

A

 

 

98

660

211

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T8/NP10

NP

 

 

88

597

212

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T8/A8

A

 

 

91

613

213

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T7/Cc13

Cc

 

 

92

620

214

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T8/A3/2

A

 

 

93

627

215

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T7/Fn8

Fn

 

 

84

571

216

Argeş

Dragoşlavele

proprietar necunoscut*

T7/Pd7

Pd

 

 

30

202

217

Argeş

Rucăr

Moştenitor Sasu Gheorghe

 

Cc

1352

 

61

687

218

Argeş

Rucăr

Nonoşel Ion

 

Cc

973

 

2

19

219

Argeş

Rucăr

Simene Dănuţ

 

Cc

1222

 

91

1.025

220

Argeş

Rucăr

Branescu Nicolae şi Filofteia

 

Cc

978

 

104

1.169

221

Argeş

Rucăr

Simene Dănuţ şi Violeta Iolanda

 

Cc

80857

 

63

711

222

Argeş

Rucăr

Aldulea Elena

 

Cc

1081

 

236

2.665

223

Argeş

Rucăr

Benga Iocladia şi Dumitru

 

Cc

1291

 

4

49

224

Argeş

Rucăr

Cozma Ion

 

Cc

1491

 

4

47

225

Argeş

Rucăr

Cozma Ion

 

Cc

1492

 

4

47

226

Argeş

Rucăr

Dulama Ionel şi Maria

 

Cc

80426 şi 80427

 

26

290

227

Argeş

Rucăr

Mărăcine Lucia, Smeureanu Avida, Profira Mihaela Geta, Smeureanu Miron Lorin şi Hreamata Andreea

 

Cc

170/1

 

1237

13.947

228

Argeş

Rucăr

Surdu Gheorghe şi Venera

 

Cc

339/1

 

7

74

229

Argeş

Rucăr

Oancea Rodica

 

Cc

80805

 

9

104

230

Argeş

Rucăr

Oancea Rodica

 

Cc

80806

 

10

108

231

Argeş

Rucăr

proprietar necunoscut*

T8/Pd50

Cc

 

 

44

492

232

Argeş

Rucăr

Cojocaru Maria

 

Cc

2171/1

 

3

37

233

Argeş

Rucăr

Mazăre Ion

 

Cc

15360

 

17

191

234

Argeş

Rucăr

Gherman Gheorghe

 

Cc

1896

 

12

132

235

Argeş

Rucăr

Calin Paul

 

Cc

2161

 

6

73

236

Argeş

Rucăr

Voinea Ion

 

Cc

2216

 

13

150

237

Argeş

Rucăr

proprietar necunoscut*

T6

Cc

 

 

19

215

238

Argeş

Rucăr

Cozma Elena

 

Cc

2310

 

7

78

239

Argeş

Rucăr

Casa de Economii şi Consemnaţiuni

 

Cc

1338

109

18

201

240

Argeş

Rucăr

Sianu Nicolae şi Magdalena

 

Cc

1493

 

30

343

241

Argeş

Rucăr

Popa Nicolae Iosif

 

Cc

1838/3

 

6

64

242

Argeş

Rucăr

Dumitru Jinga

 

Cc

81065

 

15

168

243

Argeş

Rucăr

Ancu Toma

 

Fn

1980

 

16

111

244

Argeş

Rucăr

Bacarcel Maria

 

A

1326

 

24

159

245

Argeş

Rucăr

Grozescu Paul

 

L

1752

 

8

51

246

Argeş

Rucăr

Săvulescu Ioan Sorin şi Corina, Răzvan Ungureanu

 

L

81120

 

2

13

247

Argeş

Rucăr

Suta D. Dumitru

 

Fn

898

 

21

144

248

Argeş

Rucăr

Bindea Tudor

 

Cc

778/2

 

209

2.352

249

Argeş

Rucăr

proprietar necunoscut*

F125

Cc

778/1

 

5

55

 

250

Argeş

Rucăr

Petrescu Elena

 

A

652/6

 

81

550

251

Argeş

Rucăr

proprietar necunoscut*

T6/P16

P

 

 

90

606

252

Argeş

Rucăr

proprietar necunoscut*

T6/F18

Fn

 

 

79

536

253

Argeş

Rucăr

proprietar necunoscut*

T8/Pd50

Pd

 

 

80

540

254

Argeş

Rucăr

proprietar necunoscut*

F47

Fn

 

 

94

638

255

Argeş

Dâmbovicioara

Moştenitor Bajan Dumitru

 

Fn

1323

 

382

2.585

256

Argeş

Dâmbovicioara

Vorovenci Maria

 

F

429

 

358

2.420

257

Argeş

Dâmbovicioara

Socol George, Socol Vanda Irina şi Dan Rodica şi Dan Alexandru

 

F

577

 

88

596

258

Argeş

Dâmbovicioara

Arsu George şi Marinescu Tatiana

 

L

671

 

156

1.055

259

Argeş

Dâmbovicioara

Ghita Ion Darius

 

F

848

 

4

27

260

Argeş

Dâmbovicioara

Voicu Nicolae

 

F

1402/1 + 1402/2

 

86

579

261

Argeş

Dâmbovicioara

Pârghiei Gheorghe

 

A

519

 

155

1.048

262

Argeş

Dâmbovicioara

Nagaevschi Arsenie Emil

 

F

520

 

245

1.657

263

Argeş

Dâmbovicioara

Tiuca Gr. Maria

 

F

631

 

185

1.249

264

Argeş

Dâmbovicioara

Robii Sofia

 

Cc

1322/1

 

3

32

265

Argeş

Dâmbovicioara

Robu Sofia

 

Cc

1322/2

 

7

80

266

Argeş

Dâmbovicioara

Vorovenci Viorel

 

Cc

609

 

852

9.605

267

Argeş

Dâmbovicioara

S.C. „Cherestea Dâmbovicioara” - S.R.L., cu sediul în comuna Dâmbovicioara, satul Podu Dâmboviţei

 

Cc

80827

 

61

690

268

Argeş

Dâmbovicioara

Ochi Marinela, Nema Dorina

 

Pd

895/1 + 895/2 + 895/3

 

160

432

269

Argeş

Dâmbovicioara

Birloiu Neculae

 

Pd

1260

 

5

13

270

Argeş

Dâmbovicioara

Birloiu Mihai Viorel şi Bârloiu Gabriel

 

 

1110

 

23

153

271

Argeş

Dâmbovicioara

Birloiu Mihai Viorel şi Bârloiu Gabriel

 

 

1108

 

45

304

272

Argeş

Dâmbovicioara

Dulama Georgeta

 

 

712

 

20

135

273

Argeş

Dâmbovicioara

Buzoi Rodica

 

 

475

 

617

4.174

274

Argeş

Dâmbovicioara

Popescu Iulian şi Ligia Sanda

 

 

575

 

510

3.449

275

Argeş

Dâmbovicioara

Smintinica Cornelia

 

 

488

 

490

3.317

276

Argeş

Dâmbovicioara

Barloiu Polixenia

 

A

404/5

 

3

19

277

Argeş

Dâmbovicioara

S.C. Syscom -18 - S.R.L.

 

A

988

 

3

17

278

Argeş

Dâmbovicioara

Pamuta Lucia

 

Pd

1320

 

18

124

279

Argeş

Dâmbovicioara

S.C. „Aly Complet Turism” - S.R.L., cu sediul în comuna Rucăr, judeţul Argeş

 

Cc

80209

 

8

93

280

Argeş

Dâmbovicioara

Secreanu Dumitru

 

Pd

677/1

 

29

195

281

Argeş

Dâmbovicioara

Moştenitor Pitea Ion, Lambescu Daniela

 

Pd

80700

 

3

22

282

Argeş

Dâmbovicioara

Secareanu Gheorghe

 

Pd

1022

 

123

333

283

Argeş

Dâmbovicioara

Nicolae Carmen Georgeta şi Nicolae

 

Pd

855

 

71

192

284

Argeş

Dâmbovicioara

Secareanu Iosif

 

Pd

801

 

37

99

285

Argeş

Dâmbovicioara

Boghez Filofteia

 

Pd

923

 

8

23

286

Argeş

Dâmbovicioara

Falca Maria