MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 861/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 861         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

54. - Hotărâre privind bugetul Senatului pe anul 2015

 

55. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.030. - Hotărâre privind abrogarea art. 22-25 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

1.032. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului III al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fi scai-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

 

1.039. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

1.041. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Ministerului Justiţiei

 

1.042. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al Judeţului Sălaj în domeniul public al judeţului Sălaj şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.045. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.278/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordin ea Institutului Naţional de Statistică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.147. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011

 

1.825. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014

 

4.895. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind bugetul Senatului pe anul 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicata, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. I) şi ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Senatului pe anul 2015, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 109.467 mii lei, din care:

 

a) Cheltuieli curente

102.667 mii lei

din care:

 

- cheltuieli de personal

80.107 mii lei

- bunuri şi servicii

21.500 mii lei

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice

1.050 mii lei

- alte transferuri

10 mii lei

b) Cheltuieli de capital

6.800 mii lei

 

(2) Detalierea bugetului pe anul 2015, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Senat cuprinde, la venituri, suma de 300 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 550 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Senat vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilităţi înregistrate la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.

(3) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.

(4) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.

(5) Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii ale Senatului pe anul 2015, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice şi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2015.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2014.

Nr. 54.

 

ANEXA Nr. 1D

 

SENATUL

BUGETUL PE ANUL 2015

(sume alocate din bugetul de stat)

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2015

A

B

1

CHELTUIELI -TOTAL - (I+II)

50.01

109.467

CHELTUIELI CURENTE-TOTAL (1+1*)

50.01.01

102.667

I. CHELTUIELI -TOTAL- (1+2)

51.01

109.467

l. CHELTUIELI CURENTE (A+B+C+D)

51.01.01

102.667

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

80.107

Cheltuieli salariale în bani, din care:

10.01

70.245

- Salarii de bază

10.01.01

40.615

- Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

1.640

- Fond de premii

10.01.08

560

- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

400

- Indemnizaţii de delegare

10.01.13

26.430

- Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

600

Cheltuieli salariale în natură

10.02

93

- Locuinţă de serviciu folosită de salariat

10.02.04

93

Contribuţii

10.03

9.769

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.860

- Contribuţii de asigurări de şomai

10.03.02

217

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

2.258

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

65

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

369

B. BUNURI SI SERVICII

20

21.500

Bunuri şi servicii

20.01

8.192

- Furnituri de birou

20.01.01

135

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

250

- încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

3.420

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

850

- Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

1.890

- Piese de schimb

20.01.06

250

- Transport

20.01.07

2

- Poştă, telecom, radio, Tv, Internet

20.01.08

290

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

600

 

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

505

Reparaţii curente

20.02

450

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

50

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

50

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

11.525

- Deplasări interne, detaşări,transferări

20.06.01

10.400

- Deplasări în străinătate

20.06.02

1.125

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

125

Consultanţă şi expertiză

20.12

2

Pregătire profesională

20.13

36

Protecţia muncii

20.14

50

Alte cheltuieli

20.30

1.070

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

430

- Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

300

- Fondul Preşedintelui

20.30.07

150

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

190

C. TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1.050

Transferuri curente

51.01

1.050

- Transferuri către instituţii publice

51.01.01

1.050

D. ALTE TRANSFERURI

55

10

Transferuri curente în străinătate

55.02

10

- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

10

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.800

ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.800

Active fixe

71.01

6.750

- Construcţii

71.01.01

400

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

6.200

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

50

- Alte active fixe

71.01.30

100

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

50

II. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

68.01

0

1. CHELTUIELI CURENTE**

01

0

Titlul ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

0

- Ajutoare sociale

57.02

0

- Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Cod capitol

Denumire capitol

Număr de posturi în anul 2015

51.01 AUTORITĂŢI PUBLICE

 

872

 

ANEXA Nr. 2

 

            SENATUL

 

BUGETUL PE ANUL 2015

(sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2015

A

B

1

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

0001.10

300

I. VENITURI CURENTE

0002

300

C. VENITURI NEFISCALE

2900

300

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

3300.10

300

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

3310

300

Venituri din prestări servicii

3310.08

270

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

3310.50

30

VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI (inclusiv disponibil la finele anului precedent)

5010

550

1. CHELTUIELI CURENTE

5010.01

535

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

220

Cheltuieli salariale în bani, din care:

10.01

184

Salarii de bază

10.01.01

137

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

10

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

37

Contribuţii

10.03

36

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

24

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

I

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

8

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

1

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

2

B. BUNURI ŞI SERVICII

20

315

Bunuri şi servicii

20.01

132

- Furnituri de birou

20.01.01

2

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

5

- încălzit, iluminat şi forţă metrică

20.01.03

90

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

10

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

20

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

5

Reparaţii curente

20.02

3

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

40

Cărţi, publicaţii, materiale documentare

20.11

30

Consultanţă şi expertiză

20.12

5

Pregătire profesională

20.13

10

Alte cheltuieli

20.30

95

- Reclamă şi publicitate

20.30.01

10

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

5

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

80

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15

C. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15

- Alte active fixe

71.01.30

15

 

Notă: Deficitul se acoperă din disponibilităţile înregistrate la finele anilor precedenţi

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I “Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări”, domnul senator Minai Neagu - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Nicolae Şerban - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

2. La anexa nr. XI “Componenţa Comisiei pentru cultură şi media”, domnul senator Rogojan Mihai-Ciprian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator Vasiliev Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2014.

Nr. 55.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind abrogarea art. 22-25 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

Având în vedere prevederile art. 47 pct. 3 din Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, de modificare a directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE şi 2008/90/CE ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 şi (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE şi 2009/470/CE ale Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 22-25 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 12 iulie 2007 cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.030.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului III al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al ari. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, cu suma de 6.211 mii lei, la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, din care, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, cu suma de 4.304 mii lei, şi la titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cu suma de 1.907 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230G011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului aprobat acestuia pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.032.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.039.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului ale căror unităţi de administrare din Ministerul Afacerilor Interne s-au schimbat

 

Nr. M.F.P.

Denumirea imobilului transferat

Codul de clasificare

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul

26.337

45-18

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0865 Câmpina (Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Câmpina)

Cod unic de identificare (CUI) 2843043

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0756 Ploieşti (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova)

Cod unic de identificare (CUI) 7977151

101.450

45-157

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0865 Câmpina (Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Câmpina)

Cod unic de identificare (CUI) 2843043

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0756 Ploieşti (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova)

Cod unic de identificare (CUI) 7977151

61.965

45-188

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0852 Bumbeşti (Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Bumbeşti)

Cod unic de identificare (CUI) 9055840

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0658Târgu Jiu (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj)

Cod unic de identificare (CUI) 4246394

101.507

45-29

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0389 Lugoj (Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Lugoj)

 Cod unic de identificare (CUI) 4250905

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş)

Cod unic de identificare (CUI) 4358096

101.509

45-241

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0389 Lugoj (Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Lugoj)

Cod unic de identificare (CUI) 4250905

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş)

Cod unic de identificare (CUI) 4358096

154.570

45-19

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0449 Craiova (Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova)

Cod unic de identificare (CUI) 18231423

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0654 Craiova (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj)

Cod unic de identificare (CUI) 4332061

101.180

45-92

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0449 Craiova (Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova)

Cod unic de identificare (CUI) 18231423

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0654 Craiova (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj)

Cod unic de identificare (CUI) 4332061

155.277

45-141

8,19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0709 Târgu Mureş (Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureş)

Cod unic de identificare (CUI) 18816703

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0526 Târgu Mureş (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş)

Cod unic de identificare (CUI) 4322998

101.065

45-264

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0903 Bacău (Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău)

Cod unic de identificare (CUI) 18262519

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0836 Bacău (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău)

Cod unic de identificare (CUI) 4278590

36.548

45-15

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca (Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca)

Cod unic de identificare (CUI) 18138325

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0701 Cluj-Napoca (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj)

Cod unic de identificare (CUI) 4305946

36.702

45-20

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0843 Câmpulung (Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Câmpulung)

Cod unic de identificare (CUI) 4318148

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0681 Piteşti (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş)

Cod unic de identificare (CUI) 4229660

35.123

45-43

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0728 Tăşnad (Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Tăşnad)

Cod unic de identificare (CUI) 4247403

Ministerul Afacerilor interne - U.M. 0395 Satu Mare (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare)

Cod unic de identificare (CUI) 4481144

101.461

45-85

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0728 Tăşnad (Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Tăşnad)

Cod unic de identificare (CUI) 4247403

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0395 Satu Mare (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare)

Cod unic de identificare (CUI) 4481144

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Având în vedere dispoziţiile art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Ministerului Justiţiei.

Art. 2. - Patrimoniul Serviciului de Protecţie şi Pază se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Ministerului Justiţiei se majorează cu aceeaşi valoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea în administrare a bunurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PR1M-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvian Pahonţu

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.041.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor mobile aflate în proprietatea privată a statului care se transmit, fără plată, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Nr. crt.

Denumirea mijlocului fix

Codul de clasificare

U.M.

Cantitatea

Valoarea de inventar

Persoana juridica de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

 

MIJLOACE FIXE

 

 

 

 

 

 

1

GRUP ELECTROGEN 22 KVA

2.1.22.5.3

cpl.

1

93.123,89

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

2

DEBITMETRU WSCU INTEGRATOR 437 MT PENTRU ACM

2.2.4.2

buc.

1

6.000

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

3

DEBITMETRU WHERLE D.N. 40 PENTRU A.R.

2.2.4.2

buc.

1

4.000

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

4

DEBITMETRU WPD 80 CUINTEGRATOR437MT

2.2.4.2

buc.

1

10.000

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

5

RACK18USM

2.2.9

cpl.

1

6.482,23

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

6

RACK18UE5

22.9

cpl

1

8.226,4

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

7

RACK18UE3

2.2.9

cpl.

1

8.806,12

Serviciul de Protecţie şi Paza

Ministerul Justiţiei

8

RACK42UÂTM

2.2.9

cpl.

1

12.356,06

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

9

CENTRALA TELEFONICĂ ERICSSON CONSONOMD110

2.1.22.5.3

cpl.

1

379.370,24

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

10

STAŢIE ELECTRO- ALIMENTARE REDUNDANTĂ, 48V/2 30A

2.1.22.5.3

cpl.

1

15.740,38

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

11

REPARTITOR TELEFONIC 2100 PERECHI, DESCHIS

2.1.22.5.3

cpl.

1

31.412,28

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

 

TOTAL MIJLOACE FIXE:

 

 

 

575.517,6

 

 


 

MATERIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea materialului

 

U.M.

Cantitatea

P.U.

Valoarea

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

12

SWITCH RACKABIL CU 24 DE PORTURI

 

buc.

4,00

1095

4.380

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

13

MODUL FIBRĂ OPTICĂ PENTRU SWITCH ALLIEDTELESYN

 

buc.

8,00

435,18

3.481,44

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

14

TELEFON ERICSSON DIALOG 4225

 

buc.

22

1402,48

30.854,56

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

15

TELEFON ERICSSON DIALOG 4223

 

buc.

12

744,55

8.934,60

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

16

TELEFON DIGITAL ERICSSON DBC 212

 

buc.

2

859,13

1.718,26

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

17

TELEFON DIGITAL ERICSSON EXECUTIV DBC 212

 

buc.

34

955,98

32.503,32

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

18

TELEFON DIGITAL ERICSSON DBC 213

 

buc.

2

1473,8

2.947,60

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

19

TELEFON EXECUTIV DBC 213

 

buc.

29

1636,29

47.452.41

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

20

TELEFON SIEMENS EUROSET 802

 

buc.

50

30,22

1.511,00

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

21

TELEFON SIEMENS EUROSET 805

 

buc.

32

60,71

1.942,72

Serviciul de Protecţie şi Pază

Ministerul Justiţiei

 

TOTAL MATERIALE:

 

 

 

 

135.725,91

 

 

 

TOTAL VALOARE MIJLOACE FIXE + MATERIALE:

 

 

 

 

711.243,51

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al Judeţului Sălaj în domeniul public al judeţului Sălaj şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.  1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1)şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a actualizării valorii de inventară unui imobil, aparţinând domeniului public al statului, în urma reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al Judeţului Sălaj în domeniul public al judeţului Sălaj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea în domeniul public al judeţului Sălaj a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în scopul construirii, asigurării şi amenajării de către Consiliul Judeţean Sălaj a unui hangar pentru un elicopter SMURD.

Art. 3. - La finalizarea lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) sau dacă în termen de 2 ani de la trecerea imobilului în domeniul public local nu se finalizează lucrările ori în cazul în care nu se respectă scopul pentru care a fost trecut în domeniul public local, imobilul transmis potrivit art. 2 alin. (1) revine de drept în domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al Judeţului Sălaj, în condiţiile legii.

Art. 4. - Preda rea-primirea imobilului transmis potrivit şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.042.

 

ANEXA Nr.  1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public ai statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al Judeţului Sălaj, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

 

Adresa Imobilului

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizata

(în lei)

Anul dobândirii

Tipul bunului

Nr. M.F.P.

Oraşul Jibou, judeţul Sălaj

8.19.01

48-156

Ministerul Afacerilor Interne - inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta “Porolissum” al Judeţului Sălaj

CUI 4494667

199.256,17

1993

imobil

102.224

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al Judeţului Sălaj, în domeniul public al judeţului Sălaj

 

Locul unde este situat imobilul care «transmite

Codul de clasificaţie

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Nr. M.F.P.

Oraşul Jibou, judeţul Sălaj

8.19.01

Statul roman, administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al Judeţului Sălaj

Cod unic de identificare (CUI) 4494667

Judeţul Sălaj

Cod unic de identificare (CUI) 4494764

 

Denumirea imobilului: 48-156

C1 - Pavilion administrativ Suprafaţa construită = 345 mp

Suprafaţa desfăşurată = 345 mp

C2 - Garaj

Suprafaţa construită = 459 mp

Suprafaţa desfăşurată = 459 mp

C3 - Bloc alimentar

Suprafaţa construită = 168 mp

Suprafaţa desfăşurată = 168 mp

C4 - Magazie Suprafaţa construită = 30 mp

Suprafaţa desfăşurată = 30 mp

C6 - Poligon instrucţie

Suprafaţa construită = 600 mp

Suprafaţa desfăşurată = 600 mp

C7 - Grup sanitar Suprafaţa construită = 9 mp

Suprafaţa desfăşurată = 9 mp

Platformă betonată = 3.495 mp

Suprafaţa terenului = 8.217 mp

Nr.CF51317

valoarea de inventar = 199.256,17 lei

102.224

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.278/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: ,,b) utilizarea şi închirierea spaţiilor aflate în administrarea Centrului;”.

2. La articolul 3 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) sumele rezultate din chirii.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 1.045.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011

 

Având în vedere:

- prevederile art. 111 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. I. - Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 30 decembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - La depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din instrumente structurale care se identifică drept persoană juridică înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depune la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare, conform anexei nr. 1.”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) La depunerea cererii de rambursare, în conformitate cu art. 111 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii de finanţare din instrumente structurale care, în contractul de finanţare, sunt identificaţi ca persoane juridice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, conform anexei nr. 2, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

3. La anexele nr. 1 şi 2, litera a) de la punctul C se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2014.

Nr. 1.147.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 139.034 din 21 noiembrie 2014, în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (2) litera a), liniuţele a treia şi a patra se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“- pentru tineretul mascul existent în exploataţie care are vârsta de maximum 25 de luni la data depunerii cererii;

- pentru tineretul femei existent în exploataţie, până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni la data depunerii cererii;.

2. La articolul 11 alineatul (2), litera c ) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi, cu excepţia cazurilor în care la data eliberării adeverinţei nu există bovine/ovine/caprine în exploataţie;”.

3. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

“Art. 161. - Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (1), documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c), art. 12 lit. b) şi d) şi la art. 14 lit. a) se pot depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, până la data efectuării controlului administrativ, dar nu mai târziu de data de 19 decembrie 2014.”

4. La articolul 23, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Cel puţin 60 de procente din numărul minim de controale la faţa locului se efectuează până la data-limită a perioadei de reţinere a fiecărui an, conform manualului/ghidului de proceduri, restul procentului de controale la faţa locului poate fi efectuat şi în afara perioadei de reţinere, după caz, în funcţie de neconformităţile rezultate în urma controlului.”

5. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Cererea poate fi retrasă total sau parţial pentru una sau mai multe dintre schemele de plată/categorii de animale, prevăzute la art. 1 şi 2, în scris, în orice moment până la emiterea deciziei/deciziilor de plată, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformităţile din cererea sa sau dacă a fost extras de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în eşantionul de control la faţa locului şi dacă, în urma controlului, au fost identificate neconformităţi, conform art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.”

6. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţiile centralizatoare cu efectivele de animale/cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile, în vederea stabilirii cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru schemele de plată prevăzute la art. 1, până la data de 30 ianuarie 2015.

(2) Pentru schemele de plată prevăzute la art. 2, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură aprobă, până la data de 31 martie 2015, situaţiile centralizatoare cu numărul total de capete eligibile şi calculează cuantumul în conformitate cu art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de came de ovine/caprine, din zonele defavorizate.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2014.

Nr. 1.825.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

 

În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, 248, 252, 253, 254, 2541, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. IV-VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2014.

Nr. 4.895.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.