MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 721/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 721         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 octombrie 2014

 

SUMAR

 

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

268. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 

269. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial “România - Poarta Europei” ca parte a sistemului de implementare a priorităţilor

 

270. - Decizie privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

271. - Decizie privind eliberarea domnului Ionel Muscalu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

272. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

273. - Decizie pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Decizia prim-ministrului nr. 207/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor

 

274. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Doru Adrian Ghitcuţă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 275. - Decizie privind numirea domnului Florescu Răzvan Adrian în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

276. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi de către domnul Dantes Nicolae Bratu

 

277. - Decizie privind numirea domnului Octav Bjoza în funcţia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 

Având în vedere Adresa nr. 78.594 din 25 septembrie 2014 a Ministerului Justiţiei, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/5316 din 25 septembrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2014 încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 268.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial “România - Poarta Europei” ca parte a sistemului de implementare a priorităţilor

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comitetul interministerial “România - Poarta Europei”, denumit în continuare Comitetul,

(2) Scopul Comitetului este de a completa activitatea Unităţii de implementare a priorităţilor (Delivery Unit - DU), înfiinţată în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, ca parte a unui sistem de implementare a priorităţilor, în baza unui proiect finanţat din fonduri europene şi de la Banca Mondială, care vizează elaborarea de politici publice într-un număr restrâns de sectoare şi teme transversale prioritare, cu scopul de a dezvolta sectorul privat şi de a crea noi locuri de muncă.

(3) Comitetul are rolul de a identifica şi structura proiecte economice şi de atragere de investiţii, în vederea implementării acestora cu celeritate.

(4) Comitetul asigură corelarea măsurilor stabilite în planurile de acţiuni cu celelalte angajamente asumate de Guvern în domeniile prioritare.

Art. 2. - (1) Comitetul este condus de înaltul reprezentant al Guvernului României pentru proiecte economice, strategice şi diplomaţie publică.

(2) Comitetul prevăzut la art. 1 este alcătuit din câte un reprezentant din cadrul Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului pentru Societatea Informaţională, Ministerului Transporturilor, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Departamentului pentru Energie, Departamentului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism.

Art. 3. - (1) Pe lângă Comitet funcţionează un consiliu consultativ, format din reprezentanţi ai sectorului privat.

(2) Membrii Consiliului consultativ participă la şedinţele Comitetului lunar sau ori de câte ori este necesar şi prezintă spre dezbatere cele mai importante probleme identificate în sectorul privat.

(3) Comitetul conlucrează cu parteneri strategici, precum Banca Mondială, Institutul Aspen România, McKinsey România.

(4) Pentru îndeplinirea scopului prevăzut la art. 1 alin. (2), Comitetul colaborează cu Comitetul interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor, înfiinţat prin Decizia prim-ministrului nr. 207/2014.

(5) Comitetele prevăzute la alin. (4) se întrunesc în şedinţe comune bilunare, în vederea identificării priorităţilor comune şi formulării de soluţii la problemele ridicate.

Art. 4. - În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, fiecare conducător al entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) desemnează, prin ordin, reprezentantul în Comitet, precum şi cel puţin o persoană responsabilă pe domeniu, care să poată furniza expertiza şi sprijinul necesare realizării obiectivelor Comitetului.

Art. 5. - (1) Comitetul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Stadiul progreselor realizate în implementarea planurilor de acţiuni este prezentat periodic prim-ministrului.

Art. 6. - (1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Unitatea de implementare a priorităţilor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) în cadrul primei reuniuni a Comitetului, acesta aprobă, prin hotărâre, propriul regulament de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 269.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/4.288 din 26 septembrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (8) şi (9) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, următoarele persoane se numesc în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:

1. Marius Arthur Ursu - preşedinte, director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

2. Iohan Neuner - membru, rector al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti;

3. Sergiu Ţâra - membru, director executiv - Asociaţia Comunelor din România;

4. Sorin Sergiu Marina - membru, notar public - Uniunea Notarilor Publici din România;

5. Melania Rusnac - membru, director general - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

6. Diana Doina Ţenea - membru, director general - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

7. Iuliana Mihaela Zobuian - membru, director cabinet - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

8. Antonie Călcioiu - membru, director - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;

9. Adrian Ştefancu - membru, director - Asociaţia Municipiilor din România.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă:

a) Decizia prim-ministrului nr. 456/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările ulterioare;

b) Decizia prim-ministrului nr. 463/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 633 din 4 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 270.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ionel Muscalu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Economiei formulată prin Adresa înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/5.099 din 16 septembrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Muscalu se eliberează din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 271.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie,

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Cristian Ştrenc, director general adjunct, exercită atribuţiile directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci până la numirea conducătorului instituţiei publice, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 272.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea ari 4 alin. (2) din Decizia prim-ministrului nr. 207/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 4 din Decizia prim-ministrului nr. 207/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 29 mai 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) La propunerea oricărui membru al Comitetului, în cadrul grupurilor tehnice de lucru pot fi cooptaţi şi reprezentanţi ai altor entităţi publice, desemnaţi prin ordin al conducătorului de instituţie/autoritate publică, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, care desfăşoară activităţi în domeniile prioritare prevăzute de prezenta decizie.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 273.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Doru Adrian Ghitcuţă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

Având în vedere cererea domnului Doru Adrian Ghitcuţă, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5.259 din 23 septembrie 2014,

în temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru Adrian Ghitcuţă se eliberează, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 274.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Florescu Răzvan Adrian în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florescu Răzvan Adrian se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 275.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi de către domnul Dantes Nicolae Bratu

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Adresa nr. 1,584/M.N. din 20 august 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar generai al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi de către domnul Dantes Nicolae Bratu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 276.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Octav Bjoza în funcţia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptători lor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

În temeiul art. 15 lit. a) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Octav Bjoza se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 277.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.