MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 728/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 728         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 6 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            47. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

            609. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            841. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

942. - Ordin al ministrului delegat pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

1.742. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I “Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări”, doamna senator Miron Vasilica-Steliana - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Ghişe Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

2. La anexa nr. VIII “Componenţa Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială”, domnul senator Ghişe Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Burlea Marin - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 47.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 906/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Valeriu Dumitru Petrovici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 609.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anul 2014, cu suma de 2.905 mii lei, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice Să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Aurelia Cristea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-BogdanVâlcov

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 841.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

În temeiul dispoziţiilor:

- Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia implementare programe pentru IMM din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi oficiile teritoriale pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

 

Bucureşti, 29 septembrie 2014.

Nr. 942.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de Implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

1. Obiectivul Programului

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, denumit în continuare DIMMMAT, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările şi completările ulterioare.

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD - Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

România este prima ţară din Europa în care se implementează Programul. DIMMMAT s-a implicat în Program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al Programului, conform Documentului de proiect nr. 641 din 21 decembrie 2001. Derularea Programului în anul 2014 se efectuează în conformitate cu INTEROFFICE MEMORANDUM/2014, transmis de UNCTAD - Geneva.

Grupul-ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali, precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de O manieră antreprenorială ori managerială.

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Programul îşi propune:

a) identificarea întreprinzătorilor de succes;

b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;

c) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri;

d) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;

e) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local, dar şi la nivel internaţional;

f) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;

g) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;

h) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Pentru anul 2014, DIMMMAT continuă integrarea Programului în structura instituţională de sprijin a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România.

2. Bugetul Programului

2.1. Programul se finanţează din bugetul pe anul 2014 aprobat prin anexa nr. 3/35/29 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

2.2. DIMMMAT administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 124 din 20 mai 2003.

2.3. Pentru realizarea Programului se alocă de fa bugetul de stat pe anul 2014 suma de 500.000 lei, împărţită în mod egal celor 8 OTIMMC organizatoare: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, laşi, Ploieşti, Târgu Mureş, Timişoara, care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshopurilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshopurilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 8 workshopuri.

3. Derularea Programului

Prin Program se finanţează workshopurile UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Workshopurile UNCTAD/EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 5 centre EMPRETEC (un centru naţional - EMPRETEC România şi 4 centre regionale - EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 8 locaţii (arondate celor 8 OTIMMC organizatoare: Braşov. Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Târgu Mureş, Timişoara). Perioadele de desfăşurare a workshopurilor şi locaţiile vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro. În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 de participanţi/ workshop.

În cadrul Programului, OTIMMC sunt arondate centrelor EMPRETEC astfel:

- Centrul Naţional EMPRETEC România: DIMMMAT; OTIMMC Ploieşti şi OTIMMC Braşov;

- Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC Cluj-Napoca şi OTIMMC Târgu Mureş;

- Centrul Regional EMPRETEC Sud-Est: OTIMMC Constanţa;

- Centrul Regional EMPRETEC Oltenia-Banat: OTIMMC Craiova şi OTIMMC Timişoara;

- Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC laşi. OTIMMC vor asigura organizarea şi desfăşurarea workshopurilor astfel:

- propun locaţiile de desfăşurare a workshopurilor astfel încât acestea să respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;

- pregătesc şi organizează împreună cu trainerii interviurile participanţilor;

- menţin legătura şi comunică cu trainerii şi participanţii în vederea bunei organizări şi desfăşurări a workshopurilor.

OTIMMC organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea workshopului din bugetul alocat prin Program fiecăruia din cele 8 OTIMMC (editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale-suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshopurilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshopurilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor, precum şi masa participanţilor).

Produsul de bază oferit participanţilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co, care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

În vederea implementării Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva. Serviciile de instruire vor fi contractate de către OTIMMC, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

OTIMMC responsabile de desfăşurarea celor 8 workshopuri vor comunica DIMMMAT locaţiile şi perioada de desfăşurare a acestora pentru a fi publicate pe site-ul www.aippimm.ro

Înregistrarea formularelor de participare la workshopurile organizate în cadrul primului stadiu al Programului se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Se consideră că, prin înscrierea la Program, aplicantul este de acord cu furnizarea în favoarea DIMMMAT a anumitor date cu caracter personal (de exemplu: CNP, adresă de domiciliu etc.), date care vor fi securizate în cadrul Registrului unic electronic al Programului.

DIMMMAT, OTIMMC, precum şi participanţii la Program nu vor permite sau facilita folosirea de către terţi a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training. În acest scop, participanţii la Program vor completa angajamentul prevăzut în anexa nr. 3.

4. Beneficiarii Programului

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în Program prevăzut în anexa nr. 1, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt cetăţeni români;

b) au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de bacalaureat/licenţă ori adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;

c) se înscriu la activităţile prevăzute în Program prin completarea formularului de înscriere.

5. Selecţia participanţilor în cadrul Programului

Pentru workshopurile organizate în cadrul Programului, selecţia participanţilor se va face în ordinea înscrierii în Program, după cum urmează:

- etapa I - verificarea condiţiilor de eligibilitate conform pct. 4 de către OTIMMC;

- etapa II - interviu organizat de către traineri certificaţi UNCTAD.

În cazul respingerii în urma interviului organizat de către traineri certificaţi UNCTAD, aplicanţii vor fi informaţi asupra motivelor de respingere de către trainerii certificaţi UNCTAD. Lista solicitanţilor admişi şi lista celor respinşi însoţită de motivele de respingere vor fi transmise către OTIMMC organizator de către trainerii certificaţi UNCTAD cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea workshopului, în vederea publicării pe site-ul www.aippimm.ro

6. Confidenţialitate

Formularele şi documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, personalul DIMMMAT şi OTIMMC implicat în implementare având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Dl MM MAT şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, inclusiv pe internet, informaţiile referitoare la numele beneficiarului şi activitatea la care participă.

Documentele depuse de către beneficiari în vederea participării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul fiecărui OTIMMC.

7. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor

7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se vor face de către Unitatea de monitorizare, control şi raportare (UMCR) din cadrul OTIMMC.

7.2. Participanţii la activităţile din cadrul Programului vor completa şi vor transmite către OTIMMC - UMCR formularul de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 4. Transmiterea formularului de raportare tehnică este obligatorie pentru toţi beneficiarii din cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2014.

7.3. Pe baza rezultatelor monitorizării derulării Programului şi a evaluării rezultatelor acestuia se va îmbunătăţi şi diversifica programa workshopurilor.

7.4. Reprezentanţii DIMMMAT şi cei ai OTIMMC au dreptul să verifice veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, documentelor şi activităţilor făcute în cadrul Programului.

7.5. Rapoartele de evaluare a cursanţilor întocmite de traineri vor fi transmise de OTIMMC către DIMMMAT.

8. Anexe

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Formular de înscriere la Programul de dezvoltare antreprenorială EMPRETEC

 

1. Numele şi prenumele:...................................................................................................................

2. Sexul:       Masculin           Feminin

3. Adresa de acasă:

................................................................

................................................................

Adresa de la serviciu:

................................................................

................................................................

E-mail:.........................

Telefon:......................

Telefon:........................

4. Vârsta:..................

5. Stare civilă:  Necăsătorit(ă)  Căsătorit(ă)  Divorţat(ă)  Văduv(ă)

6. Aveţi copii ?  Da  Nu

7. Nivelul educaţiei (Marcaţi răspunsul/răspunsurile corect/corecte):

 Aţi absolvit şcoala gimnazială?  DaNu

Numele (nr.) şcolii:.............................................................................................

D Aţi absolvit liceul?  Da  Nu

Aţi obţinut diploma de bacalaureat?  Da  Nu

Numele liceului:..................................................................................................

 Aţi absolvit şcoală tehnică/postliceală/colegiu?  Da D Nu

Câţi ani? ............................................................................................................

Aţi obţinut diplomă de absolvire?  Da D Nu

Ce specializare aţi avut?.....................................................................................

Denumirea unităţii de învăţământ:.........................................................................

 Studii superioare (de orice fel)............…………….........Câţi ani?..................

Aţi obţinut o diplomă universitară?  Da  Nu

Ce specializare aţi avut?.....................................................................................

Denumirea unităţii de învăţământ:........................................................................

8. Aţi fost vreodată ucenic?  Da  Nu

În ce meserie?....................................................................................................

Organizaţia/Persoana:.........................................................................................

9. A avut mama sau tatăl dumneavoastră propria afacere?  Da  Nu

Daca da, aţi lucrat în cadrul acelei afaceri?  Da  Nu

10. A avut una din rudele dumneavoastră, în afară de părinţi, propria afacere?  Da  Nu

Dacă da, le-aţi ajutat vreodată în afacerea respectivă?  Da  Nu

11. Gândiţi-vă la trei dintre prietenii dumneavoastră cei mai apropiaţi.

Completaţi numele şi ocupaţia lor:

Numele prietenului #1............

Are acest (această) prieten(ă) propria afacere?  Da  Nu

Numele prietenului #2............

Are acest (această) prieten(ă) propria afacere?  Da  Nu

Numele prietenului #3............

Are acest (această) prieten(ă) propria afacere?  Da  Nu

12. Au părinţii vreunuia din prietenii dumneavoastră propria afacere?  Da  Nu

13. Câţi dintre oamenii pe care îi cunoaşteţi personal au propria afacere?.............

14. Aţi fost primul copil la părinţi?  Da  Nu

15. Aţi călătorit în străinătate?  Da  Nu

Daca da, menţionaţi ţările în care aţi călătorit cel mai des şi de câte ori aţi călătorit în fiecare dintre aceste ţări.

 

Ţara

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Numărul de vizite

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

 

De câte ori pe an călătoriţi în interiorul ţării, în afara regiunii unde v-aţi născut sau în afara regiunii în care locuiţi:?

........................................................................................................................................................................................................

16. Vă rugăm completaţi în tabelul următor datele referitoare la experienţa dumneavoastră profesională începând cu actualul/ultimul loc de muncă:

 

Angajatorul

Adresa

Telefon

Funcţia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aţi încercat vreodată să începeţi o afacere proprie?   Da  Nu

Ce tip de afacere?.........................................................................................................................

Ce sa întâmplat cu această afacere?..............................................................................................

18. Aveţi în prezent o afacere proprie?  Da  Nu

Ce tip de afacere...........................................................................................................................

19. Dacă intenţionaţi să începeţi o afacere sau să o extindeţi pe cea existentă, ce tip de afacere aţi începe/extinde?

(Vă rugăm să detaliaţi.)...............................................................................................

20. Dacă nu intenţionaţi să începeţi o afacere chiar acum, cum intenţionaţi să folosiţi experienţa acumulată la acest seminar de instruire?

.......................................................................................................................................

21. De cât capital credeţi că aveţi nevoie să începeţi sau să extindeţi o afacere?

22. Estimaţi suma de bani din fiecare dintre sursele menţionate mai jos pe care o puteţi folosi în începerea/extinderea afacerii dumneavoastră:

Bani personali............................................................................................

Împrumuturi sau bani oferiţi de familie....................................................

Împrumuturi sau bani oferiţi de prieteni.................................................

Alte surse:...........................................Specificaţi:.....................................

23. Aveţi casa, apartamentul sau terenul dumneavoastră în proprietate personală?  Da  Nu

24. Care dintre lucrurile menţionate mai jos consideraţi că reprezintă ingredientul cel mai important în succesul unei afaceri? (Marcaţi o singură opţiune.)

 Banii  Educaţia  Prietenii  Motivaţia  Altele

25. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia următoare?

 De acord  Nu sunt de acord. “Este mai important pentru un loc de muncă să ofere oportunităţi decât siguranţa.”

26. Folosiţi-vă imaginaţia şi încercaţi să vă gândiţi la cât mai multe utilizări ale rumeguşului sau ale produselor care se pot face din rumeguş.

 

1 .................................................................

2..................................................................

3..................................................................

4............................................................................

5............................................................................

6............................................................................

 

27. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia următoare?  De acord  Nu sunt de acord. “Sunt oportunităţi suficiente pentru ca oameni ca mine să înceapă o afacere în ţara asta.”

28. Imaginaţi-vă că fratele sau sora dumneavoastră vă oferă un cadou de 30.000 dolari SUA pentru a-i cheltui cum doriţi dumneavoastră.

Ce aţi face cu ei?

Prima utilizare:.............................................................................................................................

A două utilizare:............................................................................................................................

A treia utilizare:.............................................................................................................................

29. Dacă aţi putea avea locul de muncă şi salariul şefului dumneavoastră pentru următorii 5 ani, aţi accepta?  Da  Nu

30. Cum apreciaţi dorinţa dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a extinde afacerea dumneavoastră deja existentă? (Marcaţi doar un răspuns.)

 Nu ştiu  Medie  Destul de puternic㠁 Foarte puternică

31. În această etapă, care sunt şansele de succes ale afacerii dumneavoastră? (Marcaţi doar un răspuns.)

 10%  20%  30%  40%  50%

 60%  70%  80%  90%  100%

Vă rugăm, explicaţi răspunsul..........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

32. Sunteţi dispus să investiţi 9 zile neîntrerupt din timpul dumneavoastră pentru a participa la un atelier intensiv de lucru?

 Da  Nu

33. Cum aţi auzit de acest program?................................................................................................

34. La ce alte cursuri sau seminare de dezvoltare antreprenorială sau a afacerilor aţi mai participat?

Vă rugăm să oferiţi detalii.

 

Cursul

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

35. Descrieţi afacerea dumneavoastră sau ideea de afaceri:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

 

            Semnătura aplicantului:

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Lista oficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi cooperaţie

 

Nr. crt.

OTIMMC (judeţe arondate)

Adresa

Telefon/Fax

0

1

2

3

1.

Braşov

Braşov

Covasna

Sibiu

Str. Turnului nr. 5, clădirea AJOFM, et. 1, Braşov

tel. 0268-548.018

fax 0268-548.017

www.aippimm.ro oficiubrasov@imm.gov.ro

2.

Cluj-Napoca

Bihor

Bistriţa-Năsăud

Cluj

Maramureş

Satu Mare

Sălaj

Str. Horea nr. 13, et. 1, Cluj-Napoca, CP. 400174

tel. 0264-487.224

fax 0264-487.244

www.aippimm.ro oficiucluj@imm.gov.ro

3.

Constanţa

Brăila

Buzău

Constanţa

Galaţi

Tulcea

Vrancea

Bd. Tomis nr. 79-81, et. 1

Constanţa, CP. 900669          

tel. 0241-661.253

fax 0241-661.254

www.aippimm.ro

oficiuconstanta@imm.gov.ro

4.

Craiova

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Str. Ştefan cel Mare nr. 12, et. 3,

Craiova, CP. 200130

tel./fax 0251-510.785

www.appmm.ro

oficiucraiova@imm.gov.ro

5.

Iaşi

Bacău

Botoşani

Iaşi

Suceava

Vaslui

Str. Doamna Elena nr. 61 A, et. 2,

CP 700398            

tel./fax 0232-261.101

tel. 0232-240.213

www.aippimm.ro

oficiuiasi@imm.gov.ro

6.

Ploieşti

Bucureşti

Argeş

Călăraşi

Dâmboviţa

Giurgiu

Ialomiţa

Ilfov

Prahova

Teleorman

Bd. Independenţei nr. 23 bis,

Ploieşti   

tel. 0244-522.085

fax 0244-544.054

www.aippimm.ro

oficiuploiesti@imm.gov.ro

7.

Târgu Mureş

Alba

Harghita

Mureş 

Piaţa Victoriei nr. 5, et. 2,

Târgu Mureş, CP. 540029      

 

tel. 0265-311.660

fax 0265-260.818

www.aippimm.ro

oficiutargumures@imm.gov.ro

8.

Timişoara

Arad

Caraş-Severin

Hunedoara

Timiş

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22,

Timişoara, CP. 300575            

Tel. 0256-292.730

fax 0256-292767

www.aippimm.ro

oficiutimisoara@imm.gov.ro

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, domiciliat(ă) în ............................................... identificat(ă) cu B.I./CI. seria ...................... nr. ............................. eliberat(ă) de ............................. la data de ........................... administrator/asociat unic al SC ................................ cu sediul în .........................,

mă oblig prin prezentul angajament să nu permit sau să nu facilitez folosirea de către terţi a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training folosite în cadrul workshopurilor EMPRETEC

 

Semnătura.................................................

                        (nume şi prenume)

Data..........................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Formular de raportare tehnică

 

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Perioada pentru raportare: anul ...........................................................................................................................................

            Numele şi prenumele: ............................................................................................................................................................

Am participat la Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (Programul UNCTAD/EMPRETEC) în perioada .....................................

Anterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC:

 

 Am deţinut o societate comercială sau calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

 Nu am deţinut o societate comercială sau calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

Dacă răspunsul este afirmativ, precizaţi cum v-a ajutat participarea la Programul UNCTAD/EMPRETEC în dezvoltarea afacerii în care sunteţi implicat.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ulterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC:

 

 Am înfiinţat o societate comercială sau am dobândit calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

 

 Nu am înfiinţat o societate comercială sau nu am dobândit calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

Dacă răspunsul este negativ, vă rugăm să precizaţi cum v-a ajutat participarea la Programul UNCTAD/EMPRETEC

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos: Datele de identificare ale societăţii:

Denumirea societăţii comerciale: ...................................................................................................

Adresa ...............................................................................................................................................

Telefon ......................................., fax ................................................ e-mail ...................................

Data înregistrării societăţii comerciale ..........................................................................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .........................................................

Codul unic de înregistrare ..............................................................................................................

Calitatea deţinută în cadrul societăţii comerciale ........................................................................

Date de raportare tehnică:

- cifra de afaceri ...........................lei;

- profitul brut ...............................lei;

- numărul mediu scriptic anual de personal .......................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata .............................................................................. .identificat(ă) cu actul de identitate seria ......... nr. ............... eliberat de ................. la data de ................................... cu domiciliul în localitatea ....................................... str. ........................................ nr. ..... bl. ...., sc. ...... ap. ........., sectorul/judeţul ............................. în calitate de reprezentant legal al societăţii (după caz) ................................................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

 

Numele................................................

Semnătura............................................

Funcţia................................................

Data semnării.....................................

Ştampila

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.42272013 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 12 august 2013, se abrogă.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 septembrie 2014.

Nr. 1.742.

 

ANEXĂ

 

LISTA*

cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

Indicativul standardului armonizai înlocuit

Dala punerii în aplicare a standardului armonizat

Data la care încetează perioada de  coexistenţă**

(1)

 (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

SREN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare. racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

 

1.01.2008

1.01.2009

SREN 1:2001/A12007

1.01.2008

1.01.2009

2.

SREN 40-4:2006 9

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat

 

1.10.2006

1.10.2007

SREN40-4:2006/AC:2007

1.01.2007

1.01.2007

3.

SREN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel

 

1.02.2003

1.02.2005

4.

SREN40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

 

1.02.2003

1.02.2005

5.

SREN40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

 

1.10.2003

1.10.2004

6

SR EN 54-2+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare

 

1.01.2008

1.08.2009

SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007

1.01.2008

1.08.2009

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

 

1.04.2003

1.06.2009

SR EN 54-3:2002/A1:2003

1.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-3:2002/A2:2006

1.03.2007

1.06.2009

8.

EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

 

1.10.2003

1.08.2009

EN 54-4+AC:2000/A1:2003

1.10.2003

1.08.2009

EN 54-4+AC:2000/A2:2007

1.06.2007

1.08.2009

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

 

1.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-5:2002/A1:2003

 

1.04.2003

30.06.2005

10.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

 

1.04.2003

1.08.2009

SR EN 54-7:2002/A1:2003

 

1.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-7:2002/A2:2007

 

1.05.2007

1.08.2009

11.

SR EN 54-10:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

 

1.09.2006

1.09.2008

SR EN 54-10:2002/A1:2006

 

1.09.2006

1.09.2008

12.

SR EN 54-11:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

 

1.09.2006

1.09.2008

SR EN 54-11:2002/A1:2006

 

1.09.2006

1.09.2008

13.

SR EN 54-12:2003

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

 

1.10.2003

31.12.2005

14.

SR EN 54-16:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control şi semnalizare vocală a alarmei

 

1.01.2009

1.04.2011

15.

SR EN 54-17:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

 

1.10.2006

1.12.2008

SR EN 54-17:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

16.

SR EN 54-18:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire

 

1.10.2006

1.12.2008

SR EN 54-18:2006/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie

 

1.04.2007

1.07.2009

SR EN 54-20:2006/AC:2009

 

1.08.2009

1.08.2009

18.

SR EN 54-21:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament

 

1.03.2007

1.06.2009

19.

SR EN 54-23:2010

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică

 

1.12.2010

31.12.2013

20.

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

 

1.01.2009

1.04.2011

21.

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio

 

1.01.2009

1.04.2011

SR EN 54-25:2008/AC:2012

1.07.2012

1.07.2012

22.

SR EN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 179:2004

1.01.2009

1.01.2010

23.

SR EN 197-1:2011

Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 197-1:2002
SR EN 197-4:2004

1.07.2012

1.07.2013

24.

SR EN 295-1:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări

SR EN 295-10:2006

1.11.2013

1.11.2014

25.

SR EN 295-4:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile

SR EN 295-10:2006

1.11.2013

1.11.2014

26.

SR EN 295-5:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii

SR EN 295-10:2006

1.11.2013

1.11.2014

27.

SR EN 295-6:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi de inspecţie

SR EN 295-10:2006

1.11.2013

1.11.2014

28.

SR EN 295-7:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere

SR EN 295-10:2006

1.11.2013

1.11.2014

29.

SR EN 331:2002

Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii

 

1.09.2011

1.09.2012

SR EN 331:2002/A1:2011

 

1.09.2011

1.09.2012

30.

SR EN 413-1:2011

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

SR EN 413-1:2004

1.02.2012

1.02.2013

31.

SR EN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

 

1.12.2009

1.12.2010

32.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare

 

1.11.2005

1.11.2006

33.

SR EN 442-1:2000

Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

 

1.12.2004

1.12.2005

SR EN 442-1:2000/A1:2004

 

1.12.2004

1.12.2005

34.

SR EN 450-1:2012

Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 450-1+A1:2008

1.05.2013

1.05.2014

35.

SR EN 459-1:2011

Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate

SR EN 459-1:2003

1.06.2011

1.06.2012

36.

SR EN 490:2012

Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse

SR EN 490:2005

1.08.2012

1.08.2012

37.

SR EN 492:2012

Plăci şi accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiş. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 492:2005

1.07.2013

1.07.2013

SR EN 492:2005/A1:2006

SR EN 492:2005/A2:2007

38.

SR EN 494:2012

Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de încercare

SR EN 494+A3:2007

1.08.2013

1.08.2013

39.

SR EN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte

 

1.11.2006

1.11.2007

40.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Cârlige de siguranţă

 

1.12.2006

1.12.2007

41.

SR EN 520+A1:2010

Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări

SR EN 520:2005

1.06.2010

1.12.2010

42.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate

 

1.06.2004

1.06.2005

43.

SR EN 534 + A1:2010

Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări

SR EN 534:2006

1.01.2011

1.01.2011

44.

SR EN 544:2011

Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 544:2006

1.04.2012

1.04.2012

45.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

46.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie

 

1.10.2002

1.10.2003

47.

SR EN 598+A1:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 598:2008

1.04.2010

1.04.2011

48.

SR EN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

1.08.2010

1.08.2011

49.

SR EN 671-1:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide

SR EN 671-1:2002

1.03.2013

1.07.2013

SR EN 671-1:2002/AC:2003

 

50.

SR EN 671-2:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate

SR EN 671-2:2002

1.03.2013

1.07.2013

SR EN 671-2:2002/A1:2004

51.

SR EN 681-1:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

 

1.01.2003

1.01.2009

SR EN 681-1:2002/A1:2002

 

1.01.2003

1.01.2004

SR EN 681-1:2002/A2:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

SR EN 681-1:2002/A3:2006

 

1.01.2008

1.01.2009

52.

SR EN 681-2:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

 

1.01.2003

1.01.2004

SR EN 681-2:2002/A1:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

SR EN 681-2:2002/A2:2006

 

1.01.2010

1.01.2010

53.

EN 681-3:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

 

1.01.2003

1.01.2004

EN 681-3:2002/A1:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

EN 681-3:2002/A2:2006

1.07.2012

1.07.2012

54.

EN 681-4:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat

 

1.01.2003

1.01.2004

EN 681-4:2002/A1:2003

 

1.01.2003

1.01.2004

EN 681-4:2002/A2:2006

1.07.2012

1.07.2012

55.

EN 682:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide

 

1.10.2002

1.12.2003

EN 682:2002/A1:2006

1.07.2012

1.07.2012

56.

SR EN 771-1:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SR EN 771-1:2003

1.02.2012

1.02.2013

57.

SR EN 771-2:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

SR EN 771-2[2003]:2003

1.02.2012

1.02.2013

58.

SR EN 771-3:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)

SR EN 771-3:2004

1.02.2012

1.02.2013

59.

SR EN 771-4:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SR EN 771-4:2004

1.02.2012

1.02.2013

60.

SR EN 771-5:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SR EN 771-5:2004

1.02.2012

1.02.2013

61.

SR EN 771-6:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

SR EN 771-6:2006

1.02.2012

1.02.2013

62.

SR EN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

63.

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

64.

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

65.

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate

 

1.11.2009

1.11.2010

66.

SR EN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere

 

1.08.2010

1.08.2011

67.

SR EN 845-1:2013***

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console

SR EN 845-1+A1:2008

8.08.2014

8.08.2015

68.

SR EN 845-2:2013***

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

SR EN 845-2:2004

8.08.2014

8.08.2015

69.

SR EN 845-3:2013***

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale

SR EN 845-3+A1:2008

8.08.2014

8.08.2015

70.

SR EN 858-1:2002

Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 858-1:2002/A1:2005

 

1.09.2005

1.09.2006

71.

SR EN 877:2004

Tuburi şi racorduri de fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de încercare şi asigurarea calităţii

 

1.01.2008

1.09.2009

SR EN 877:2004/A1:2007

 

1.01.2008

1.09.2009

SR EN 877:2004/ A1:2007/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

72.

SR EN 934-2+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-2:2009

1.03.2013

1.09.2013

73.

SR EN 934-3+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-3:2010

1.03.2013

1.09.2013

74.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-4:2002

1.03.2010

1.03.2011

75.

SR EN 934-5:2008

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

 

1.01.2009

1.01.2010

76.

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.01.2010

1.01.2011

77.

SR EN 997:2012

Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

SR EN 997:2004

1.12.2012

1.06.2013

SR EN 997/AC:2013

1.03.2013

1.03.2013

78.

SR EN 998-1:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire

SR EN 998-1:2004

1.06.2011

1.06.2012

79.

SR EN 998-2:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

SR EN 998-2:2004

1.06.2011

1.06.2012

80.

SR EN 1013:2013

Plăci profilate transparente de material plastic, pentru învelitore de acoperiş monostrat. Cerinţe generale şi metode de încercare.

 

1.09.2013

1.09.2014

81.

SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

1.08.2010

1.08.2011

82.

SR EN 1036-2:2008

Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.01.2009

1.01.2010

83.

SR EN 1051-2:2008

Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.01.2009

1.01.2010

84.

SR EN 1057+A1:2010

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire

SR EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

85.

SR EN 1090-1+A1:2012

Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale

SR EN 1090-1:2009

1.09.2012

1.07.2014

86.

SR EN 1096-4:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

87.

SR EN 1123-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

1.06.2005

1.06.2006

SR EN 1123-1:2002/A1:2005

 

1.06.2005

1.06.2006

88.

SR EN 1124-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

1.06.2005

1.06.2006

SR EN 1124-1:2002/A1:2005

 

1.06.2005

1.06.2006

89.

SR EN 1125:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 1125:2001

1.01.2009

1.01.2010

90.

SR EN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uşi. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1154:2001/A1:2003

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1154:2001/ A1:2003/AC:2006

 

1.01.2010

1.01.2010

91.

SR EN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1155:2001/A1:2003

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1155:2001/ A1:2003/AC:2006

 

1.01.2010

1.01.2010

92.

SR EN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1158:2001/A1:2003

 

1.10.2003

1.10.2004

SR EN 1158:2001/ A1:2003/AC:2006

 

1.06.2006

1.06.2006

93.

SR EN 1168+A3:2011

Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri

SR EN 1168+A2:2009

1.07.2012

1.07.2013

94.

SR EN 1279-5+A2:2010

Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii

SR EN 1279-5+A1:2009

1.02.2011

1.02.2012

95.

SR EN 1304:2005

Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produs

 

1.02.2006

1.02.2007

96.

SR EN 1317- 5:+A2:2012

Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a autovehiculelor

SR EN 1317-5+A1:2008

1.01.2013

1.01.2013

SR EN 1317-5+A2/AC:2013

 

1.03.2013

1.03.2013

97.

SR EN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW

 

1.10.2010

1.10.2011

98.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

 

1.01.2006

1.01.2007

99.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

 

1.02.2005

1.02.2006

SR EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

 

100.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

 

1.01.2006

1.01.2007

101.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

 

1.02.2005

1.02.2006

102.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE

SR EN 1337-7:2003

1.12.2004

1.06.2005

103.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate

 

1.01.2009

1.01.2010

104.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

1.03.2004

1.03.2005

SR EN 1338:2004/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

105.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

1.03.2004

1.03.2005

SR EN 1339:2004/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

106.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

1.02.2004

1.02.2005

SR EN 1340:2004/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

107.

SR EN 1341:2012

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1341:2002

1.09.2013

1.09.2013

108.

SR EN 1342:2013

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1342:2002

1.09.2013

1.09.2013

109.

SR EN 1343:2012

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1343:2002

1.09.2013

1.09.2013

110.

SR EN 1344:2013***

Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1344:2003

8.08.2014

8.08.2015

111.

SR EN 1423:2012

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente

SR EN 1423:1999

1.11.2012

1.11.2012

SR EN 1423:2012/AC:2013

 

1.07.2013

1.07.2013

112.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii

 

1.08.2003

1.08.2004

SR EN 1433:2003/A1:2006

 

1.01.2006

1.01.2006

113.

SR EN 1457-1:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

1.11.2012

1.11.2013

114.

SR EN 1457-2:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

1.11.2012

1.11.2013

115.

SR EN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă

SR EN 1463-1:1999

1.01.2010

1.01.2011

116.

SR EN 1469:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii

 

1.07.2005

1.07.2006

117.

SR EN 1504-2:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton

 

1.09.2005

1.01.2009

118.

SR EN 1504-3:2006

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală

 

1.10.2006

1.01.2009

119.

SR EN 1504-4:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală

 

1.09.2005

1.01.2009

120.

SR EN 1504-5:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton

 

1.10.2005

1.01.2009

121.

SR EN 1504-6:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii

 

1.06.2007

1.01.2009

122.

SR EN 1504-7:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii

 

1.06.2007

1.01.2009

123.

SR EN 1520:2011

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă cu armături structurale şi nestructurale

SR EN 1520:2003

1.01.2012

1.01.2013

124.

SR EN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

125.

SR EN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

126.

SR EN 1806:2007

Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare

 

1.05.2007

1.05.2008

127.

SR EN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 1825-1:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

128.

SR EN 1856-1:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum

SR EN 1856-1:2004

1.03.2010

1.03.2011

129.

SR EN 1856-2:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice

SR EN 1856-2:2004

1.03.2010

1.03.2011

130.

SR EN 1857:2010

Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

SR EN 1857+A1:2008

1.01.2011

1.01.2012

131.

SR EN 1858+A1:2011

Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi

SR EN 1858:2009

1.04.2012

1.04.2013

132.

SR EN 1863-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

133.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare

 

1.10.2006

1.10.2009

134.

SR EN 1916:2003

Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

1.08.2003

23.11.2004

SR EN 1916:2003/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

135.

SR EN 1917:2003

Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

1.08.2003

23.11.2004

SR EN 1917:2003/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

136.

SR EN 1935:2003

Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.10.2002

1.12.2003

SR EN 1935:2003/AC:2004

 

1.01.2007

1.01.2007

137.

SR EN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

 

1.09.2005

1.09.2006

138.

SR EN 10088-4:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

1.02.2010

1.02.2011

139.

SR EN 10088-5:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

1.01.2010

1.01.2011

140.

SR EN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

1.02.2007

1.02.2008

141.

SR EN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

1.02.2007

1.02.2008

142.

SR EN 10224:2003

Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

1.04.2006

1.04.2007

SR EN 10224:2003/A1:2005

 

1.04.2006

1.04.2007

143.

SR EN 10255+A1:2007

Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare

 

1.01.2010

1.01.2011

144.

SR EN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile

 

1.03.2006

1.03.2007

145.

SR EN 10312:2003

Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

1.04.2006

1.04.2007

SR EN 10312:2003/A1:2005

 

1.04.2006

1.04.2007

146.

SR EN 10340:2008

Oţeluri turnate pentru construcţii

 

1.01.2010

1.01.2011

SR EN 10340:2008/AC:2009

 

1.01.2010

1.01.2010

147.

SR EN 10343:2009

Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare

 

1.01.2010

1.01.2011

148.

SR EN 12004+A1:2012

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

SR EN 12004:2008

1.04.2013

1.07.2013

149.

SR EN 12050-1:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

 

1.11.2001

1.11.2002

 

150.

SR EN 12050-2:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

 

1.10.2001

1.10.2002

151.

SR EN 12050-3:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

 

1.10.2001

1.10.2002

152.

SR EN 12050-4:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale

 

1.10.2001

1.10.2002

153.

SR EN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii

 

1.09.2005

1.09.2006

154.

SR EN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii

 

1.09.2005

1.09.2006

155.

SR EN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare

 

1.02.2004

1.05.2006

156.

SR EN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare

 

1.02.2004

1.05.2006

157.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire

 

1.01.2004

1.09.2005

158.

SR EN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor

 

1.05.2005

1.08.2007

159.

SR EN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor

SR EN 12094-5:2002

1.02.2007

1.05.2009

160.

SR EN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune

SR EN 12094-6:2002

1.02.2007

1.05.2009

161.

SR EN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

 

1.10.2001

1.04.2004

SR EN 12094-7:2002/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

162.

SR EN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de încercare pentru racorduri

 

1.02.2007

1.05.2009

163.

SR EN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

 

1.01.2004

1.09.2005

164.

SR EN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate

 

1.02.2004

1.05.2006

165.

SR EN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

 

1.01.2004

1.09.2005

166.

SR EN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

 

1.01.2004

1.09.2005

167.

SR EN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur

 

1.01.2002

1.04.2004

SR EN 12094-13:2002/ AC:2002

 

1.01.2010

1.01.2010

168.

SR EN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum

 

1.06.2006

1.09.2008

SR EN 12101-1:2006/A1:2006

 

1.12.2006

1.09.2008

169.

SR EN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi a gazelor fierbinţi

 

1.04.2004

1.09.2006

170.

SR EN 12101-3:2003

Sisteme pentru controlul fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi a degajărilor de căldură

 

1.04.2004

1.04.2005

SR EN 12101-3:2003/AC:2005

 

1.01.2006

1.01.2006

171.

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri

 

1.04.2006

1.04.2007

SR EN 12101-6:2005/AC:2007

 

1.01.2007

1.01.2007

172.

SR EN 12101-7:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului

 

1.02.2012

1.02.2013

173.

SR EN 12101-8:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 8: Trape de control al fumului

 

1.02.2012

1.02.2013

174.

SR EN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

 

1.10.2006

1.05.2012

SR EN 12101-10:2006/ AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

175.

SR EN 12150-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

176.

SR EN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.12.2004

1.06.2006

SR EN 12209:2004/AC:2006

 

1.06.2006

1.06.2006

177.

SR EN 12259-1+A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

 

1.04.2002

1.09.2005

SR EN 12259-1+A1:2002/ A2:2004

 

1.03.2005

1.03.2006

SR EN 12259-1+A1:2002/ A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

178.

SR EN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

 

1.01.2002

1.08.2007

SR EN 12259-2:2002/A1:2002

 

1.01.2002

1.08.2007

SR EN 12259-2:2002/A2:2006

 

1.09.2006

1.08.2007

SR EN 12259-2:2002/AC:2003

 

1.06.2005

1.06.2005

179.

SR EN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

 

1.01.2002

1.08.2007

SR EN 12259-3:2002/A1:2003

 

1.01.2002

1.08.2007

SR EN 12259-3:2002/A2:2006

 

1.09.2006

1.08.2007

180.

SR EN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

 

1.01.2002

1.04.2004

SR EN 12259-4:2002/A1:2003

 

1.01.2002

1.04.2004

181.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

 

1.07.2003

1.09.2005

182.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerinţe

 

1.01.2008

1.01.2011

183.

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe

 

1.01.2009

1.01.2011

184.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa

 

1.01.2006

1.01.2008

185.

SR EN 12326-1:2004

Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs

 

1.05.2005

1.05.2008

186.

SR EN 12337-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

187.

SR EN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate

 

1.02.2007

1.02.2008

188.

SR EN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

 

1.02.2007

1.02.2008

189.

SR EN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii

 

1.10.2003

1.10.2004

190.

SR EN 12446:2011

Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

SR EN 12446:2004

1.04.2012

1.04.2013

191.

SR EN 12467:2012

Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare

SR EN 12467:2006

1.07.2013

1.07.2013

SR EN 12467:2006/A1:2006

SR EN 12467:2006/A2:2007

192.

SR EN 12566-1:2002

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri

 

1.12.2004

1.12.2005

SR EN 12566-1:2002/A1:2004

 

1.12.2004

1.12.2005

193.

SR EN 12566-3+A2:2013***

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate in situ

SR EN 12566-3+A1:2009

31.12.2013

 

194.

SR EN 12566-4:2008

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

 

1.01.2009

1.01.2010

195.

SR EN 12566-6:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 6: Unităţi prefabricate de tratament pentru efluenţii de fose septice

 

1.11.2013

1.11.2014

196.

SR EN 12566-7:2013***

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 7: Unităţi de tratare terţiară prefabricate

 

8.08.2014

8.08.2015

197.

SR EN 12591:2009

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere

 

1.01.2010

1.01.2011

198.

SR EN 12602+ A1:2013***

Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat

 

8.08.2014

8.08.2015

199.

SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton

SR EN 12620:2003

1.01.2009

1.01.2010

 

200.

SR EN 12676-1:2002

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici

 

1.02.2004

1.02.2006

SR EN 12676-1:2002/A1:2004

 

1.02.2004

1.02.2006

201.

SR EN 12737+A1:2008

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

 

1.01.2009

1.01.2010

202.

SR EN 12764+A1:2008

Obiecte sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

SR EN 12764:2005

1.01.2009

1.01.2010

203.

SR EN 12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie

SR EN 12794:2006

1.02.2008

1.02.2009

SR EN 12794+A1:2007/ AC:2009

 

1.08.2009

1.08.2009

204.

SR EN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 12809:2003/A1:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 12809:2003/AC:2006

 

1.01.2008

1.01.2008

SR EN 12809:2003/ A1:2005/AC:2008

 

1.01.2008

1.01.2008

205.

SR EN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 12815:2003/A1:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 12815:2003/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

SR EN 12815:2003/A1:2005/ AC:2008

 

1.01.2008

1.01.2008

206.

SR EN 12839:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

SR EN 12839:2002

1.10.2012

1.10.2013

207.

SR EN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

 

1.09.2005

1.09.2007

208.

SR EN 12859:2011

Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 12859:2008

1.12.2011

1.12.2012

209.

SR EN 12860:2003

Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

 

1.04.2002

1.04.2003

SR EN 12860:2003/AC:2003

 

1.01.2010

1.01.2010

210.

SR EN 12878:2005

Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare

 

1.03.2006

1.03.2007

SR EN 12878:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

211.

SR EN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe

 

1.01.2009

1.01.2013

212.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase

 

1.01.2009

1.01.2013

213.

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante

 

1.01.2009

1.01.2013

214.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări

 

1.09.2005

1.09.2006

215.

SR EN 12966-1+A1: 2010

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

SR EN 12966-1:2006

1.08.2010

1.08.2010

216.

SR EN 13024-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

1.09.2005

1.09.2006

217.

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic

 

1.07.2003

1.06.2004

SR EN 13043:2003/AC:2004

 

1.06.2006

1.06.2006

218.

SR EN 13055-1:2003

Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment

 

1.03.2003

1.06.2004

SR EN 13055-1:2003/AC:2004

 

1.01.2010

1.01.2010

219.

SR EN 13055-2:2004

Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate

 

1.05.2005

1.05.2006

220.

SR EN 13063-1+A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş

SR EN 13063-1:2006

1.05.2008

1.05.2009

221.

SR EN 13063-2+A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede

SR EN 13063-2:2005

1.05.2008

1.05.2009

222.

SR EN 13063-3:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere

 

1.05.2008

1.05.2009

223.

SR EN 13069:2006

Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare

 

1.05.2006

1.05.2007

224.

SR EN 13084-5:2005

Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs

 

1.04.2006

1.04.2007

SR EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

225.

SR EN 13084-7:2013

Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel

SR EN 13084-7:2006

1.09.2013

1.09.2013

SR EN 13084-7:2006/AC:2009

226.

SR EN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii

 

1.08.2003

1.08.2004

227.

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

228.

SR EN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

229.

SR EN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

230.

SR EN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

231.

SR EN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

232.

SR EN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

233.

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

 

1.03.2007

1.03.2008

SR EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.01.2009

1.01.2009

234.

SR EN 13139:2003

Agregate pentru mortare

 

1.03.2003

1.06.2004

SR EN 13139:2003/AC:2004

 

1.01.2010

1.01.2010

235.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

 

1.03.2004

1.03.2005

236.

SR EN 13162:2012

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 13162:2009

1.09.2013

1.09.2013

237.

SR EN 13163:2012

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 13163:2009

1.09.2013

1.09.2013

238.

SR EN 13164:2012

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 13164:2009

1.09.2013

1.09.2013

239.

SR EN 13165:2012

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie

SR EN 13165:2009

1.09.2013

1.09.2013

240.

SR EN 13166:2012

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SR EN 13166:2009

1.09.2013

1.09.2013

241.

SR EN 13167:2012

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 13167:2009

1.09.2013

1.09.2013

242.

SR EN 13168:2012

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie

SR EN 13168:2009

1.09.2013

1.09.2013

243.

SR EN 13169:2012

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie

SR EN 13169:2009

1.09.2013

1.09.2013

244.

SR EN 13170:2012

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie

SR EN 13170:2009

1.09.2013

1.09.2013

245.

SR EN 13171:2012

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie

SR EN 13171:2009

1.09.2013

1.09.2013

246.

SR EN 13224:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri

SR EN 13224+A1:2007

1.08.2012

1.08.2013

247.

SR EN 13225:2013***

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

SR EN 13225:2005

8.08.2014

8.08.2015

SR EN 13225:2005/AC:2007

248.

SR EN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 13229:2003/A1:2004

 

1.06.2006

1.06.2007

SR EN 13229:2003/A2:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 13229:2003/AC:2006

 

1.07.2007

1.07.2007

SR EN 13229:2003/ A2:2005/AC:2008

 

1.01.2008

1.01.2008

249.

SR EN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 13240:2003/A2:2005

 

1.07.2005

1.07.2007

SR EN 13240:2003/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

SR EN 13240:2003/ A2:2005/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

 

250.

SR EN 13241-1+A1:2011

Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum

SR EN 13241-1:2004

1.01.2012

1.01.2013

251.

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri

SR EN 13242:2003

1.01.2009

1.01.2010

252.

SR EN 13245-2:2009

Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare

 

1.07.2010

1.07.2012

SR EN 13245-2:2008/AC:2010

 

1.07.2010

1.07.2010

253.

SR EN 13263-1+A1:2009

Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 13263-1:2005

1.01.2010

1.01.2011

254.

SR EN 13279-1:2009

Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii

SR EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

255.

SR EN 13282-1:2013

Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: Întărirea rapidă a lianţilor hidraulici rutieri. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

1.11.2013

1.11.2014

256.

SR EN 13310:2004

Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

 

1.02.2004

1.02.2006

257.

SR EN 13341+A1:2011

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

258.

SR EN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13361:2005/A1:2007

 

1.06.2007

1.06.2008

259.

SR EN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

 

1.02.2006

1.02.2007

260.

SR EN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii

 

1.03.2003

1.06.2004

SR EN 13383-1:2003/AC:2004

 

1.01.2010

1.01.2010

261.

SR EN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări

 

1.01.2008

1.01.2009

262.

SR EN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

 

1.10.2003

1.06.2004

SR EN 13450:2003/AC:2004

 

1.01.2007

1.01.2007

263.

SR EN 13454-1:2005

Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii

 

1.07.2005

1.07.2006

264.

SR EN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

 

1.10.2005

1.10.2006

265.

SR EN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13491:2005/A1:2007

 

1.06.2007

1.06.2008

266.

SR EN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13492:2005/A1:2007

 

1.06.2007

1.06.2008

267.

SR EN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare

 

1.03.2006

1.03.2007

268.

SR EN 13502:2003

Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare

 

1.08.2003

1.08.2004

269.

SR EN 13561+A1:2009

Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13561:2004

1.08.2009

1.08.2010

270.

SR EN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe

 

1.05.2003

1.05.2004

271.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

 

1.05.2005

1.05.2006

SR EN 13616:2004/AC:2006

 

1.06.2006

1.06.2006

272.

SR EN 13658-1:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

 

1.03.2006

1.03.2007

273.

SR EN 13658-2:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

 

1.03.2006

1.03.2007

274.

SR EN 13659+A1:2009

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13659:2004

1.08.2009

1.08.2010

275.

SR EN 13693+A1:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş

SR EN 13693:2005

1.05.2010

1.05.2011

276.

SR EN 13707+A2:2009

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13707:2005

1.04.2010

1.10.2010

277.

SR EN 13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee

SR EN 13747 +A1:2009

1.01.2011

1.01.2011

278.

SR EN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

 

1.06.2005

1.10.2006

SR EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.04.2006

1.10.2006

SR EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.06.2005

1.06.2005

279.

SR EN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

 

1.04.2005

1.04.2006

280.

SR EN 13808:2013***

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum

SR EN 13808:2005

8.08.2014

8.08.2015

281.

SR EN 13813:2003

Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe

 

1.08.2003

1.08.2004

282.

SR EN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

1.06.2007

1.06.2008

283.

SR EN 13830:2004

Faţade cortină. Standard de produs

 

1.12.2004

1.12.2005

284.

SR EN 13859-1:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue

SR EN 13859-1+A1:2009

1.04.2011

1.04.2012

285.

SR EN 13859-2:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi

SR EN 13859-2 +A1:2009

1.04.2011

1.04.2012

286.

SR EN 13877-3:2005

Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton

 

1.09.2005

1.09.2006

287.

SR EN 13915:2008

Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

1.06.2008

1.06.2009

288.

SR EN 13924:2006

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure

 

1.01.2010

1.01.2011

SR EN 13924:2006/AC:2007

 

1.01.2010

1.01.2010

289.

SR EN 13950:2006

Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

1.09.2006

1.09.2007

290.

SR EN 13956:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13956:2006

1.10.2013

1.10.2013

SR EN 13956:2006/AC:2006

291.

SR EN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

1.03.2006

1.03.2007

SR EN 13963:2005/AC:2006

 

1.01.2007

1.01.2007

292.

SR EN 13967:2012

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13967:2005

1.03.2013

1.07.2013

SR EN 13967:2005/A1:2007

293.

SR EN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13969:2005/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

294.

SR EN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

 

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13970:2005/A1:2007

 

1.01.2008

1.01.2009

295.

SR EN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

 

1.03.2006

1.03.2008

296.

SR EN 13984:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13984:2005

1.11.2013

1.11.2013

SR EN 13984:2005/A1:2007

297.

SR EN 13986:2005

Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 13986:2003

1.06.2005

1.06.2006

298.

SR EN 14016-1:2004

Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe

 

1.12.2004

1.12.2005

299.

SR EN 14023:2010

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri

 

1.01.2011

1.01.2012

 

300.

SR EN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120°C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

 

1.02.2004

1.02.2005

301.

SR EN 14041:2004

Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale

 

1.01.2006

1.01.2007

SR EN 14041:2004/AC:2007

 

1.01.2007

1.01.2007

302.

SR EN 14055:2011

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare

 

1.09.2011

1.09.2012

303.

SR EN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare

 

1.06.2005

1.06.2006

SR EN 14063-1:2005/AC:2007

 

1.01.2008

1.01.2008

304.

SR EN 14064-1:2010

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare

 

1.12.2010

1.12.2011

305.

SR EN 14080:2013***

Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe

SR EN 14080:2005

8.08.2014

8.08.2015

306.

SR EN 14081-1+A1:2011

Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 14081-1:2006

1.10.2011

31.12.2011