MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 729/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 729         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 6 octombrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            610. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de īmprumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - īmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

 

ORDONANŢE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

62. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

827. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2014-2b 15

 

828. - Hotărāre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

844. - Hotărāre pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărārea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi pentru  modificarea anexei nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.309. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.310. - Decizie privind sancţionarea Societăţii FABIS BROKER DE ASIGURARĂ REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

Rectificări la:

 - Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 41/2014

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de īmprumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - īmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărārii nr. E 138 din 17 septembrie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de īmprumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - īmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014, şi se dispune publicarea prezentului decret īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 2 octombrie 2014.

Nr. 610.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

Achitarea sumelor reprezentānd venituri ale bugetului general consolidat prin intermediul cārdurilor de plată facilitează accesul contribuabililor la mijloace moderne de plată şi asigură īn acelaşi timp limitarea īncasărilor şi plăţilor īn numerar, cu implicaţii pozitive īn ceea ce priveşte combaterea evaziunii fiscale şi a activităţilor de spălare a banilor.

Crearea condiţiilor pentru plata pe bază de cārd a obligaţiilor fiscale constituie o prioritate, īn contextul īn care la nivelul ţărilor europene se īnregistrează o tendinţă continuă de limitare a īncasărilor şi plăţilor īn numerar.

De asemenea, crearea cadrului legal pentru oferirea de către Trezoreria Statului, pentru instituţiile publice, a serviciilor de acceptare de plăţi electronice cu cārduri de plată duce la creşterea colectării voluntare a veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat.

Neluarea de urgenţă a măsurilor necesare pentru crearea posibilităţii de achitare a obligaţiilor către bugetul general consolidat şi prin intermediul cārdurilor de plată de către persoanele fizice şi juridice are efecte negative īn ceea ce priveşte conformarea voluntara, colectarea veniturilor bugetare şi determina imposibilitatea reducerii cheltuielilor de administrare a numerarului la nivelul Trezoreriei Statului şi al instituţiilor publice.

Īntrucāt elementele menţionate anterior vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - După articolul 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 53, cu următorul cuprins:

“Art. 53. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Trezoreria Statului, poate oferi instituţiilor publice servicii de acceptare de plăţi electronice cu cārduri de plată ale veniturilor bugetului general consolidat, cu condiţia autorizării trezoreriei īn cel puţin unul dintre sistemele de plăţi Mastercard, VISA sau alte sisteme de plăţi similare. Īn vederea autorizării trezoreriei, Ministerul Finanţelor Publice primeşte de la entităţile de plăţi Mastercard, Visa sau altele asemenea un acord prin care acestea acceptă autorizarea acesteia, īn condiţiile prevăzute la alin. (2).

(2) Trezoreria Statului acceptă conectarea la un sistem de plată īn următoarele condiţii cumulative:

a) nu se constituie niciun fel de garanţii de către Trezoreria Statului şi instituţii publice;

b) comisioanele solicitate de emitenţii cārdurilor şi de către sistemele de plăţi se exprimă īn procent şi nu depăşesc cumulat 0,3% din valoarea fiecărei tranzacţii. Nu se acceptă comisioane fixe sau alte costuri suplimentare pentru Trezoreria Statului şi instituţii publice;

c) nu se acceptă solicitarea de alte costuri sau comisioane, inclusiv licenţe, mentenanţe, update sau upgrade, de către emitenţii cārdurilor sau sistemele de plăţi pentru Trezoreria Statului şi instituţii publice;

d) sistemele de plăţi acceptă desfăşurarea anuală, īmpreună cu Trezoreria Statului, de acţiuni de promovare şi educare a contribuabililor īn scopul utilizării sistemelor electronice de plăţi. La solicitarea sistemelor de plăţi, Trezoreria Statului poate accepta şi participarea la alte acţiuni de promovare a sistemelor de plăţi electronice;

e) furnizarea serviciilor de acceptare de plăţi la nivelul instituţiilor publice se poate realiza şi direct, prin intermediul Trezoreriei Statului, fără conectarea sau definirea instituţiilor publice drept comercianţi şi fără solicitarea de comisioane sau alte costuri de către emitenţii cārdurilor sau sistemele de plăţi pentru Trezoreria Statului şi instituţii publice;

f) sistemele de plăţi acceptă normele şi procedurile emise īn aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice;

g) restituirea sumelor către plătitori, inclusiv operaţiunile de tip refuz la piaţă, se efectuează potrivit legislaţiei naţionale īn vigoare şi normelor metodologice aprobate potrivit alin. (13);

h) plata comisioanelor prevăzute la lit. b) se realizează prin debitare directă şi/sau prin plata facturilor emise la termenele stabilite de către sistemele de plată, fără a depăşi valoarea comisionului datorat pentru tranzacţiile dintr-o lună calendaristică, cu īncadrarea īn limita maximă stabilită la lit. b). Īn cazul plăţilor comisionului prin debitare directă, sistemele de plăţi emit la data debitării şi documentele justificative.

(3) Modalitatea de furnizare a serviciilor prevăzute la alin. (1) către instituţii publice se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4) Cheltuielile privind implementarea, dezvoltarea şi mentenanţa aplicaţiilor pentru serviciile de acceptare de plăţi electronice cu cārduri de plată se suportă din bugetul de stat sau, după caz, din bugetul Trezoreriei Statului, īn funcţie de aprobarea cheltuielilor cu această destinaţie īn bugetele respective. Cheltuielile privind prestarea serviciilor de procesare, decontare, comunicaţii şi alte servicii sau resurse necesare activităţii de acceptare de plăţi electronice cu cārduri de plată se suportă din bugetul de stat sau, după caz, din bugetul Trezoreriei Statului, īn funcţie de aprobarea cheltuielilor cu această destinaţie īn bugetele respective.

(5) Comisioanele prevăzute la alin. (2) lit. b), pentru veniturile bugetului general consolidat achitate de către persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.

(6) Diferenţele de curs nefavorabile aferente tranzacţiilor cu cārdul, īn valută, se suportă din bugetul de stat. Diferenţele de curs favorabile aferente tranzacţiilor cu cārdul, īn valută, se fac venit la bugetul de stat.

(7) Procedura şi termenele de decontare şi īnregistrare a tranzacţiilor īn lei şi valută se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(8) Sistemele de plăţi pot participa la dezvoltarea aplicaţiilor Trezoreriei Statului, cu condiţia transferării către Ministerul Finanţelor Publice a dreptului de proprietate intelectuală, a codului-sursă şi a cunoştinţelor aferente aplicaţiilor dezvoltate, fără a solicita costuri şi fără a limita īn vreun fel utilizarea, modificarea, distribuirea aplicaţiei dezvoltate şi numărul de utilizatori.

(9) Serviciile de acceptare de plată prevăzute īn prezentul articol sunt aplicabile pentru veniturile bugetului general consolidat, achitate de persoanele fizice.

(10) Ministerul Finanţelor Publice poate presta serviciile de acceptare de plăţi electronice cu cārduri de plată a veniturilor bugetului general consolidat şi de la persoane juridice. Tipurile de venituri care pot fi achitate de către persoanele juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suportă comisionul, īn acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, pe baza analizei funcţionale efectuate de minister īn vederea stabilirii tipurilor de venituri a căror plată se poate face prin sistem.

(11) Ministerul Finanţelor Publice poate presta serviciile de acceptare de plăţi electronice cu cārduri de plată şi pentru alte persoane juridice care īncasează venituri ale bugetului general consolidat sau alte sume prevăzute de lege, de la persoane fizice sau juridice. Tipurile de venituri prevăzute de lege sau sumele care pot fi achitate către aceste persoane juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suportă comisionul, īn acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(12) Modalitatea şi fluxurile de plată a comisioanelor prevăzute la alin. (2) lit. b), reconstituirea sumelor reţinute prin debitare directă, documentele justificative acceptate şi termenele de plată se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(13) Īn aplicarea prevederilor prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 62.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2014-2015

Īn temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărārea Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2014-2015, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 538 din 21 iulie 2014, se modifică şi se īnlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru īnvăţămānt superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 827.

 

ANEXA Nr. 1

 

Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare,

numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt sau limbă de predare,

precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2014-2015, īn cadrul instituţiilor de īnvăţămānt superior de stat

 

            1. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Numărul de credite de studiu transferabile

Numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Inginerie chimică

Chimie alimentară

Bucureşti

romānă

 

120

450

 

 

Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria proceselor chimice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Micro- şi nanomateriale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Produse farmaceutice şi cosmetice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Bucureşti

romānă

 

120

 

2

Inginerie electrică

Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice

Bucureşti

romānă

 

120

300

 

 

Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria produselor şi serviciilor īn electrotehnică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie electrică şi informatică aplicată

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme electrice avansate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare

Bucureşti

romānă

 

120

 

3

Inginerie energetică

Eficienţă energetică

Bucureşti

romānă

 

120

350

 

 

Hidraulică tehnică şi hidroenergetică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Informatică aplicată īn energetică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria sistemelor electroenergetice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie nucleară

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme termoenergetice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Surse regenerabile de energie

Bucureşti

romānă

 

120

 

4

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Advanced microelectronics/Microelectronică avansată

Bucureşti

engleză

 

120

1100

 

 

Advanced wireless communications/Comunicaţii fără fir avansate

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Comunicaţii mobile

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Comunicaţii multimedia

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Electronică şi informatică aplicată

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Electronică şi informatică medicală

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria calităţii şi siguranţei īn funcţionare īn electronică şi telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul serviciilor şi reţelelor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Microelectronică şi nanoelectronică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Microsisteme

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Optoelectronică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Reţele integrate de telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme inteligente pentru transporturi

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme telematice pentru transporturi

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnici avansate pentru imagistica digitală

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnologii integrate avansate īn electronica auto

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnologii multimedia īn aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut īn domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Telecomunicaţii

Bucureşti

romānă

 

120

 

5

Inginerie aerospaţială

Ingineria transportului aerian/Air transport engineering

Bucureşti

engleză

 

120

250

 

 

Avionică şi navigaţie aerospaţială

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie şi management aerospaţial

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Management aeronautic

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Structuri aeronautice şi spaţiale

Bucureşti

romānă

 

120

 

6

Ingineria autovehiculelor

Cercetare şi dezvoltare īn ingineria autovehiculelor

Bucureşti

romānă

 

120

150

 

 

Sistem integrat om-autovehicul-mediu

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme şi tehnologii avansate īn domeniul autovehiculelor

Bucureşti

romānă

 

120

 

7

Ingineria transporturilor

Logistica transporturilor

Bucureşti

romānă

 

120

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management īn transporturi

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Transport şi trafic urban

Bucureşti

romānă

 

120

 

8

Biotehnologii

Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe

Bucureşti

romānă

 

120

100

 

 

Biotehnologii

Bucureşti

romānă

 

120

 

9

Ingineria produselor

Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare

Bucureşti

romānă

 

120

50

 

alimentare

Tehnologii avansate īn industria alimentară

Bucureşti

romānă

 

120

 

10

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Administrarea bazelor de date

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Arhitecturi avansate de calculatoare

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Artificial Intelligence/Inteligenţă artificiala

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Biomedical Informatics/Informatică biomedicală

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

e-Guvernare

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Grafică, multimedia şi realitate virtuală

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Ingineria sistemelor internet

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Management īn tehnologia informaţiei

Bucureşti

engleză

 

120

750

 

 

Management, innovation et technologies des systemes collaboratifs/Management, inovare şi tehnologii de sisteme colaborative

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Parallel and distributed computer systems/Sisteme de calcul paralele şi distribuite

Bucureşti

franceză

 

120

 

 

 

Securitatea reţelelor informatice complexe

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Servicii software avansate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme inteligente şi vederea artificială

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Software Engineering/Ingineria sistemelor de programe

Bucureşti

romānă

 

120

 

11

Ingineria sistemelor

Arhitecturi orientate pe servicii pentru īntreprinderi

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Automatică şi informatică industrială

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Control avansat şi sisteme īn timp real

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul şi protecţia informaţiei

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Prelucrări complexe de semnal īn aplicaţii multimedia

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Service engineering and management/Ingineria şi managementul serviciilor

Bucureşti

engleză

 

120

500

 

 

Sisteme informatice integrate avansate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme informatice īn medicină

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme inteligente de conducere

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnici avansate īn domeniul sistemelor şi semnalelor

Bucureşti

romānă

 

120

 

12

Inginerie mecanică

Cercetarea, proiectarea şi testarea sistemelor biotehnice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Concepţii integrate īn ingineria mecanică

Bucureşti

romană

 

120

 

 

 

Consultanţă īn proiectarea sistemelor mecanice

Bucureşti

romānă

 

120

750

 

 

Controlul zgomotelor şi vibraţiilor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor subpresiune

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Fenomene de interacţiune vehicul - cale de rulare

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria calităţii şi mediului īn industriile de proces

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Mecanică de precizie

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Siguranţa şi integritatea structurilor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Vehicule feroviare de mare viteză

Bucureşti

romānă

 

120

 

13

Inginerie industrială

Conception integree des systemes technologiques/Concepţia integrată a sistemelor tehnologice

Bucureşti

franceză

 

120

750

 

 

Concepţie şi management īn productică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Design industrial şi produse inovative

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Echipamente pentru terapii de recuperare

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Grafică inginerească şi design

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria calităţii

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria securităţii şi sănătăţii īn muncă

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingenierie des systemes industrielles/Ingineria sistemelor industriale

Bucureşti

franceză

 

120

 

 

 

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie avansată asistată de calculator

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Logistică industrială

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul īntreprinderilor industriale virtuale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maşini şi sisteme de producţie

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnologii şi sisteme poligrafice

Bucureşti

romānă

 

120

 

14

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biomateriale metalice

Bucureşti

romānă

 

120

500

 

 

Fotonică şi materiale avansate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria şi aplicaţiile laserilor şi acceleratorilor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingenierie des systemes intégrés avances/Ingineria sistemelor integrate avansate

Bucureşti

franceză

 

120

 

 

 

Inginerie medicală

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Logică matematică şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Modele de decizie, risc şi prognoză

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Optometrie avansată

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme dinamice, optimale şi modele economico-financiare

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnologii optice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Teoria codării şi stocării informaţiei

Bucureşti

romānă

 

120

 

15

Mecatronică şi robotică

Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)

Bucureşti

romānă

 

120

100

 

 

Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)

Bucureşti

romānă

 

120

 

16

Ingineria materialelor

Obţinerea, procesarea şi caracterizarea nanomaterialelor metalice

Bucureşti

romānă

 

120

300

 

 

Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ştiinţa şi managementul testării materialelor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

Bucureşti

romānă

 

120

 

17

Ingineria mediului

Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare

Bucureşti

romānă

 

120

400

 

 

Ingineria mediului

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria mediului īn energetică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria mediului şi managementul calităţii īn domeniul feroviar

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie şi management īn protecţia mediului

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul mediului şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Protecţia mediului īn industria materialelor metalice

Bucureşti

romānă

 

120

 

18

Inginerie şi management

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

Bucureşti

romānă

 

120

750

 

 

Business Administration and Engineering/Administrarea şi ingineria afacerilor

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Geschăfts- und tndustrieverwaltung/Administrarea şi ingineria afacerilor īn industrie

Bucureşti

germană

 

120

 

 

 

Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerilor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Calitate īn inginerie şi managementul afacerilor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Calitatea produselor şi serviciilor industriale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Entwicklung und Organisationmechatronischer Systeme/Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice

Bucureşti

germană

 

120

 

 

 

Ingineria resurselor umane īn organizaţiile industriale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie economică īn activităţi industriale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Innovation and integrative technology/Tehnologii integrate operative

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Managementul sistemelor energetice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Marketing industrial

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Management of the digital entreprise/Managementul īntreprinderilor digitale

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare managerială

Bucureşti

romānă

 

120

100

19

 

Technologies de la traduction automatique/Tehnologia traducerii automate

Bucureşti

franceză

 

120

 

20

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii culturale europene

Bucureşti

romānă

 

120

50

21

Economie

Politici economice europene

Bucureşti

romānă

 

120

50

 

Ştiinţe ale educaţiei

Consilierea şi managementul carierei īn domeniul profesional şi tehnic

Bucureşti

romānă

 

120

200

22

 

Managementul organizaţiilor educaţionale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ştiinţe chimice īn educaţie continuă

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ştiinţele vieţii şi ecologie

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

            2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Numărul de credite de studiu transferabile

Numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Inginerie civilă şi instalaţii

Dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

LL

120

800

 

 

Dezvoltarea urbană şi regională

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Energie, confort şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria clădirilor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Ingineria infrastructurii transporturilor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie geotehnică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie hidraulică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie structurală

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Inginerie structurală/Ingénierie des structures

Bucureşti

franceză

 

120

 

 

 

Inginerie structurală/Structural engineering

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Interacţiuni īn mediul construit/Interactions in the built environment

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Poduri şi tuneluri

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Proiectarea construcţiilor civile şi industriale īn zone seismice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban

Bucureşti

romānă

 

120

 

2

inginerie geodezică

Planificare spaţială şi GIS pentru dezvoltare durabilă

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Geomatică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale

Bucureşti

romānă

 

120

150

 

 

Sisteme informaţionale īn cadastru şi publicitate imobiliară

Bucureşti

romānă

 

120

 

3

Inginerie mecanică

Echipamente tehnologice pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Bucureşti

romānă

 

120

150

 

 

Sisteme mecanice avansate

Bucureşti

romānă

 

120

 

4

Inginerie şi management

Managementul proiectelor īn construcţii

Bucureşti

romānă

 

120

50

5

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii)

Bucureşti

romānă

 

120

100

6

Filologie

Traducere şi interpretare specializată

Bucureşti

romānă

 

120

50

 

            3 UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM “ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Numărul de credite de studiu transferabile

Numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Urbanism

Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management urban pentru oraşe competitive

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Mobilitate urbană

Bucureşti

romānă

IF

120

300

 

 

Peisaj şi teritoriu

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Proiectare urbană

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Urbanism şi politici publice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

            4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Numărul de credite de studiu transferabile

Numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Agronomie

Agricultură durabilă

Bucureşti

romānă

IF

120

300

 

 

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămānţă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Consultanţă agricolă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Managementul şi expertiza fondului funciar

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară

Bucureşti

romānă

IF

120

 

2

Horticultura

Managementul conservării biodiversităţii

Bucureşti

romānă

IF

120

200

 

 

Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ştiinţe horticole ecologice

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol

Bucureşti

romānă

IF

120

 

3

Inginerie şi management īn agricultură

Agribusiness

Bucureşti

romānă

IF

120

400

 

şi dezvoltare rurală

Agribusiness

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Management īn agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management īn agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Management şi audit intern

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Managementul calităţii şi inovaţiei īn domeniul agroalimentar

Bucureşti

romānă

IF

120

 

4

Biotehnologii

Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor īn agricultură

Bucureşti

romānă

IF

120

150

 

 

Biotehnologie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Biotehnologii īn industria farmaceutică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Biotehnologii īn protecţia mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

 

5

Ingineria produselor

Biosecuritatea produselor alimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

200

 

alimentare

Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Expertiza produselor agroalimentare

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Tehnologii speciale īn industria alimentară

Bucureşti

romānă

IF

90

 

6

Zootehnie

Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice

Bucureşti

romānă

IF

90

55

7

Ingineria mediului

Geomatică pentru ingineria mediului

Bucureşti

romānă

IF

120

175

 

 

Ingineria şi protecţia mediului īn spaţiul rural

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ingineria şi protecţia mediului īn spaţiul rural

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

8

Inginerie şi management

Managementul investiţiilor īn ecosisteme

Bucureşti

romānă

IF

120

50

9

Ştiinţe ale educaţiei

Managementul formării continue īn īnvăţămāntul agronomic(interdisciplinar cu domeniul: Inginerie şi management īn agricultură şi dezvoltare rurală)

Bucureşti

romānă

IF

120

50

 

            5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

Numărul de credite de studiu transferabile

Numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Matematică

Algebră, geometrie şi criptografie

Bucureşti

romānă

IF

120

350

 

 

Matematici financiare, analiză matematică şi modelare matematică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Algebră

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Analiză matematică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Criptografie şi teoria codurilor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Geometrie

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Matematici aplicate īn finanţe, asigurări şi biostatistică

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Modelare matematică īn ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelor

Bucureşti

romānă

IF

120

 

2

Informatică

Algoritmi şi bioinformatică

Bucureşti

romānă

IF

120

400

 

 

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inginerie software

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Inteligenţă artificială

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Programare declarativă

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Sisteme distribuite

Bucureşti

romānă

IF

120

 

3

Fizică

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizica şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

500

 

 

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Fizica mediului şi a polimerilor ecologici

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Fizică medicală

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Fizică teoretică şi computaţională

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Interacţiunea radiaţiei cu materia

Bucureşti

engleză

IF

120

 

 

 

Materiale avansate cu aplicaţie īn medicina dentară

Bucureşti

romană

IF

120

 

 

 

Optică, laseri şi aplicaţii

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Ştiinţa conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Bucureşti

romānă

IF

120

 

4

Chimie

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii(interdisciplinar cu domeniile: Biologie,Fizică)

Bucureşti

romānă

IF

120

300

 

 

Biomolecule

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Chimie didactică

Bucureşti

romānă

 

120

 

5

Geografie

Climatologie şi resurse de apă

Bucureşti

romānă

 

120

350

 

 

Geografie aplicată şi dezvoltare regională

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul resurselor şi activităţilor turistice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sisteme informaţionale geografice

Bucureşti

romānă

 

120

 

6

Ştiinţa mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

Bucureşti

romānă

 

120

250

 

 

Managementul integrat al capitalului natural

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Poluarea chimică a mediului

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Riscurile mediului aerian īn sănătate/Air-environment risks and health response

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Sustenabilitatea sistemelor socioecologice

Bucureşti

 

 

120

 

 

 

 

 

engleză

 

 

 

7

Inginerie geologică

Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale

Bucureşti

romānă

 

120

250

 

 

Geobiologie aplicată īn conservarea patrimoniului natural şi cultural(interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Geofizică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Geofizică aplicată/Applied geophysics

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Inginerie geologică şi geotehnică ambientală

Bucureşti

romānă

 

120

 

8

Ştiinţe inginereşti aplicate

Fizică aplicată avansată

Bucureşti

romānă

 

120

50

9

Biologie

Managementul calităţii īn laboratoarele medicale

Bucureşti

romānă

 

120

550

 

 

Antropologie evoluţionistă

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Biochimie aplicată şi biologie moleculară

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Biochimie şi biologie moleculară

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Biologie medicală

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Biologie sistemică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Biotehnologie microbiană şi genetică

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Fiziologie celulară şi biofizica membranelor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Genetică aplicată şi biotehnologie

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Microbiologie aplicată şi imunologie

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Neurobiologie

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Taxonomie şi biodiversitate

Bucureşti

romānă

 

120

 

10

Drept

Dreptul urbanismului şi al planificării teritoriale/Droit de l’urbanisme et de l’amenagement du territoire

Bucureşti

franceză

 

60

600

 

 

Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat

Bucureşti

romānă

 

60

 

 

 

Arbitrajul internaţional

Bucureşti

engleză

 

60

 

 

 

Carieră judiciară

Bucureşti

romānă

 

60

 

 

 

Drept fiscal

Bucureşti

romānă

 

60

 

 

 

Drept internaţional public

Bucureşti

romānă

 

60

 

 

 

Drept privat

Bucureşti

romānă

 

60

 

 

 

Dreptul afacerilor

Bucureşti

romana

 

60

 

 

 

Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale

Bucureşti

romānă

 

60

 

 

 

Dreptul Uniunii Europene

Bucureşti

romānă

 

60

 

 

 

Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor

Bucureşti

franceză

 

60

 

 

 

Ştiinţe penale

Bucureşti

romānă

 

60

 

11

Ştiinţe administrative

Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială

Bucureşti

romānă

 

120

400

 

 

Administrarea resurselor instituţiilor culturale

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane

Bucureşti

romānă

IF

120

 

 

 

Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Administraţie şi politici publice īn Uniunea Europeană

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul crizelor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul informaţiei şi al documentelor

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul restaurării şi valorificării patrimoniului cultural

Bucureşti

romānă

 

120

 

12

Ştiinţe ale comunicării

Campanii de comunicare īn publicitate şi relaţii publice

Bucureşti

romānă

 

120

350

 

 

Comunicare corporativă

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Comunicare corporativă

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Consultanţă şi expertiză īn publicitate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Gestionarea informaţiei īn societatea contemporană

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Jurnalism politic

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Jurnalism tematic

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Jurnalism tematic

Bucureşti

romānă

IFR

120

 

 

 

Managementul instituţiilor mass-media

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Mass-media, dezvoltare,societate/Medias, developpement, societe

Bucureşti

franceză

 

120

 

 

 

Media, comunicare publică şi globalizare

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Modele de comunicare şi relaţii publice

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Producţie multimedia şi audiovideo

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Teorii şi metode de cercetare īn ştiinţele comunicării

Bucureşti

romānă

 

120

 

13

Sociologie

Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională

Bucureşti

romānă

 

120

1275

 

 

Cercetare īn sociologie/Research. in sociology (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)

Bucureşti

engleză

 

120

 

 

 

Cercetare sociologică avansată

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Comunicare interculturală

Bucureşti

franceză/ engleză

 

120

 

 

 

Comunicare, mass-media şi societate

Bucureşti

franceză

 

120

 

 

 

Consiliere īn asistenţa socială

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Devianţă socială şi criminalitate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Grupuri de risc şi servicii sociale de suport

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Management intercultural

Bucureşti

franceză/ engleză

 

120

 

 

 

Managementul resurselor umane

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Politici publice şi management īn administraţia publică (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative)

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Probaţiune

Bucureşti

romānă

 

120

 

 

 

Sociologia consumului şi marketing

Bucureşti

romānă

 

120