MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 730/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 7 octombrie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

63. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii

 

829. - Hotărāre pentru aprobarea plăţii contribuţiei Romāniei la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru īntreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat

 

830. - Hotărāre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 ce se va aloca pentru piaţa venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM - SA. Galaţi

 

837. - Hotărāre privind īnfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească īn universităţi din străinătate

 

838. - Hotărāre privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, īntre km 358+000 şi km 495+800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 

839. - Hotărāre pentru modificarea şi completarea art. 7 din Hotărārea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru īntreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 

842. - Hotărāre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centralizare electronică īn Staţia CE Videle”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

1.438. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

1.624. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind aprobarea derogării īn scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 

ORDONANŢE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii

 

Avānd īn vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementării acestora Īn termenul prevăzut,

ţinānd cont de respectarea obligaţiei implementării amenajamentelor pastorale īn vederea susţinerii absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă şi luānd īn considerare faptul că amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetaţie şi producţia vegetală, ceea ce conduce la o perioadă de elaborare a acestora destul de lungă, este necesar să fie modificată data de implementare a amenajamentului pastoral.

Īn condiţiile īn care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obţinută de pe pajişti, este necesară reglementarea īn regim de urgenţă a modului de utilizare a pajiştilor, astfel īncāt crescătorii de animale să aibă acces la suprafeţele de pajişti aflate atāt īn domeniul public, cāt şi īn cel privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

Īn ceea ce priveşte concesionarea/īnchirierea pajiştilor aflate īn domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale prin licitaţie organizată īn condiţiile legii, autorităţile publice sunt īn situaţia de a īncheia contracte cu fiecare membru al asociaţiei, fără a avea posibilitatea delimitării bunului acordat, atāt din cauza numărului de animale foarte mic pe solicitant, cāt şi imposibilităţii de a acorda prin licitaţie publică, īn condiţiile legii, suprafeţele de pajişti necesare tuturor animalelor din localitate aflate īn proprietatea membrilor colectivităţii locale.

Avānd īn vedere faptul că asociaţiile crescătorilor de animale, membri ai colectivităţii locale, utilizează pajiştile īn comun, aplică acelaşi amenajament pastoral, folosesc aceleaşi utilităţi, respectă unitar bunele condiţii agricole şi de mediu, este necesar ca īntocmirea contractelor de concesiune/īnchiriere să se facă cu asociaţia, ţinānd cont de numărul de animale ale fiecărui fermier īnscris īn Registrul naţional al exploataţilor şi suprafaţa de teren care īi revine.

Avānd īn vedere că termenul-limită pentru finalizarea controalelor pe teren şi administrative este 16 octombrie 2014, dată la care trebuie să īnceapă efectuarea plăţilor către beneficiari conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

īn considerarea faptului că pentru accesarea fondurilor europene este necesară o flexibilitate rezonabilă de aplicare şi de prevenire a riscului apariţiei unor disfuncţionalităţi la Agenţia de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură prin creşterea numărului de cereri depuse de către fiecare membru al asociaţiei,

luānd īn considerare faptul că aceste elemente vizează interesul economic naţional şi social al micilor crescători de animale ce au o pondere majoritară la nivel naţional, prin reducerea absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă,

avānd īn vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate īn dificultăţi īn acordarea contractelor de concesiune/īnchiriere a suprafeţelor de pajişti prin licitaţie publică tuturor crescătorilor de animale, asigurarea hranei pentru acestea, fapt care conduce la diminuarea producţiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurării resurselor alimentare pentru populaţie,

avānd īn vedere imposibilitatea reglementării prin hotărāre a Guvernului a elementelor ce decurg din preluarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv suplimentarea numărului de personal şi al unităţilor subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

avānd īn vedere necesitatea evitării blocajelor administrative īn absorbţia fondurilor europene īn domeniul pisciculturii, fapt pentru care este necesară abrogarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,

avānd īn vedere consecinţele negative ce pot apărea īn cazul īn care nu se reglementează clarificarea unor dispoziţii ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, respectiv neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ ar avea consecinţe negative asupra gradului de absorbţie şi utilizare a fondurilor europene alocate Romāniei, prin menţinerea unor mari şi importante suprafeţe de teren agricol nelucrate, a unei producţii agricole pentru autoconsum slabe cantitativ şi calitativ, incapabile să genereze venituri pentru sustenabilitatea procesului de modernizare a spaţiului rural, ar genera o rată ridicată a şomajului, precum şi neīncasarea unor sume importante de bani prin care operatorii economici viabili ar putea contribui decisiv către bugetul consolidat,

avānd īn vedere dificultăţile cu care se confruntă sectorul agricol din Romānia cauzate de incidenţa tot mai frecventă a pagubelor substanţiale generate de efectele schimbărilor climatice, ale bolilor animalelor sau organismelor dăunătoare plantelor, precum şi ale incidentelor de mediu, care afectează activitatea şi producţia agricolă, se impune asigurarea unui cadru legal naţional, care să reglementeze īnfiinţarea de fonduri mutuale menite să ofere membrilor sprijin imediat faţă de efectele pierderilor economice cauzate de producerea unor asemenea evenimente.

Luānd īn considerare obligaţiile ce revin Romāniei, īn calitate de stat membru al Uniunii Europene, care trebuie să respecte prevederile obligatorii şi direct aplicabile ale regulamentelor europene, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit īn continuare MADR, īn conformitate cu prevederile art. 65 al Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, are rolul de a crea cadrul legislativ naţional, statutar şi administrativ pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii Europene sunt protejate īn mod eficient şi, īn acest scop, a elaborat şi transmis Comisiei Europene, spre aprobare, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit īn continuare PNDR 2014-2020,

avānd īn vedere art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 “Fonduri mutuale pentru fenomenele climatice nefavorabile, bolile animalelor şi ale plantelor, infestările cu dăunători şi pentru incidente de mediu”, care oferă statelor membre ale Uniunii Europene posibilitatea instituirii de ajutoare specifice fermierilor pentru finanţarea īnfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale constituite īn scopul gestionării riscurilor specifice, precum şi, īn limita fondurilor disponibile, pentru acoperirea compensaţiilor plătite de fondurile mutuale membrilor afiliaţi īn situaţia unor pierderi economice, generate de intervenirea riscurilor reprezentate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, īn PNDR 2014-2020, astfel cum a fost transmis Comisiei Europene spre aprobare, au fost avute īn vedere riscurile mai sus menţionate, iar fişa măsurii evidenţiază modul de accesare a sprijinului acordat de Uniunea Europeană din FEADR.

Īntrucāt pentru agricultorii romāni este de mare importanţă implementarea măsurii de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale īncă de la aprobarea PNDR 2014-2020, avānd īn vedere pierderile substanţiale pe care aceştia le īnregistrează ca urmare a producerii unor fenomene climatice precum seceta sau inundaţiile ori boli ale plantelor şi animalelor,

avānd īn vedere stadiul avansat al negocierilor pentru aprobarea de către Comisia Europeană a PNDR 2014-2020, este necesară adoptarea, īn regim de urgenţă, a măsurilor prin care se corelează cadrul juridic naţional specific īnfiinţării şi acreditării fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor īn agricultură, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind īnfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor īn agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 2/2014, cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 şi PNDR 2014-2020, astfel īncāt schema de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale să fie pe deplin funcţională şi să permită punerea īn aplicare a PNDR 2014-2020 īn ceea ce priveşte fondurile mutuale, imediat după aprobarea acestuia.

Avānd īn vedere că modificările propuse asigură cadrul de reglementare privind condiţiile de eligibilitate a fondurilor mutuale īn vederea acreditării, precum şi condiţiile de eligibilitate a compensaţiilor acordate fermierilor din aceste fonduri īn corelare cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, se impune promovarea acestora īn regim de urgenţă pentru asigurarea corelării cu reglementările Uniunii Europene şi PNDR 2014-2020.

Īntrucāt riscurile acoperite de către fondurile mutuale reprezintă situaţii excepţionale, extrem de grave, care produc pagube substanţiale fermierilor conducānd la o perturbare gravă a activităţii acestora, neadoptarea măsurilor propuse atrage consecinţe negative asupra īntregului sector agricol care se confruntă cu pierderi economice din ce īn ce mai frecvente ca urmare a unor fenomene climatice nefavorabile sau boli ale animalelor sau plantelor şi care nu pot fi compensate decāt prin intermediul sprijinului public acordat prin PNDR 2014-2020 conform Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, īn condiţiile creării cadrului naţional necesar īn acest scop.

Urgenţa adoptării actului normativ constă īn faptul că această măsură vizează interesul public, iar, pentru punerea sa īn aplicare īncă de la data aprobării PNDR 2014-2020, este necesară şi parcurgerea, īn cel mai scurt timp posibil, a procedurii de notificare a Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului privind funcţionarea UE şi reglementărilor specifice privind ajutorul de stat.

Ţinānd cont de faptul că situaţiile sus-menţionate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amānată, impunānd adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

            Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) utilizator de păşuni şi fāneţe - crescător de animale, persoană fizică avānd animalele īnscrise īn Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, avānd animale proprii sau ale fermierilor membri īnscrise īn RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fāneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice īn Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an;”.

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) īn vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti au obligaţia să efectueze o cosire cel puţin o dată pe an sau să asigure īncărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, īn oricare din zilele perioadei de păşunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, īncepānd cu anul de cerere 2015. (2) īn cazul īn care proprietarii de animale membri ai colectivităţii locale sunt membri ai unei asociaţii şi exploatează īn comun o suprafaţă de păşune, contractul de īnchiriere/concesionare se īncheie cu asociaţia, īn baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei.”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 364 din 19 iunie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) achiziţie de teren - cumpărarea de teren agricol, cu excepţia terenurilor aflate īn proprietatea privată a statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului, īn vederea exploatării, īn următoarele situaţii:

(i) cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care deţin īn condiţiile legii o exploataţie agricolă conform declaraţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), pānă la atingerea unui plafon de maximum 1.000 ha īn proprietate; (ii) cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice, membri ai unei īntreprinderi familiale, sau persoanele juridice ai căror asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii, care au īn exploatare teren agricol conform declaraţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), īn vederea extinderii suprafeţei agricole exploatate īn scopul īnfiinţării/rentabilizării fermelor de familie;

e) fermă de familie - exploataţie agricolă aparţinānd īntreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă īntre 8.000-250.000 SO. Prin membrii aceleiaşi familii se īnţelege soţul/soţia şi rudele pānă la gradul III inclusiv;”.

2. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) producţia standard (SO - Standard Output) - reprezintă valoarea standard a producţiei agricole brute a unei exploataţii agricole exprimate īn euro şi este criteriul economic care stă la baza clasificării europene a fermelor, īn conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţii agricole.”

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind īnfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor īn agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 2/2014, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:

“ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind īnfiinţarea, avizarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri īn agricultură, īn vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau Incidente de mediu”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de īnfiinţare, avizare şi acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri īn agricultură, īn vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2.- Īn sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) acreditare - recunoaşterea acordată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale fondului mutual constituit īn condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) asigurare - reprezintă operaţiunea prin care fermierii contribuie, pe principiul mutualităţii, la crearea unui fond de compensaţii din care aceştia sunt despăgubiţi īn cazul īn care suferă o pierdere economică generată de evenimentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

c) autoritate competentă să acrediteze fondurile mutuale - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.);

d) aviz de funcţionare - actul administrativ emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) care atestă īndeplinirea condiţiilor de ordin tehnic şi financiar īn vederea obţinerii acreditării. Avizul de funcţionare se eliberează īn baza normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF;

e) aviz prealabil - documentul emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), conform documentelor prevăzute īn normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF, īn vederea aprobării actului constitutiv şi a statutului asociaţiei, īn scopul īnscrierii acesteia īn Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

f) boli ale animalelor - reprezintă bolile specificate īn lista de boli ale animalelor stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau īn anexa la Decizia Consiliului 2009/470/CE din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli īn domeniul veterinar, cu excepţia celor care fac obiectul despăgubirilor din fonduri de la bugetul de stat sau bugetul Uniunii Europene, altele decāt FEADR;

g) dezastru natural - eveniment spontan de natură biotică sau abiotică care generează tulburări importante ale sistemelor de producţie agricolă, provocānd pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut oficial, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărāre a Guvernului;

h) fenomene climatice nefavorabile - seceta, īngheţul din timpul iernii, inundaţiile, care īndeplinesc condiţiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărāre a Guvernului;

i) fond de compensaţii - fondul constituit prin contribuţiile financiare ale membrilor īn scopul acordării de către fondul mutual a compensaţiilor financiare, īn cazul producerii evenimentelor care au generat pierderi economice;

j) fond mutual - reprezintă asociaţia care se īnfiinţează, se organizează şi funcţionează īn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi normele de aplicare a acesteia, care permite membrilor afiliaţi să īncheie o asigurare īn vederea acordării de plăţi compensatorii

acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

k) incident de mediu-apariţia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare īn ceea ce priveşte calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific şi limitat din punct de vedere geografic; īn sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, nu sunt considerate incidente de mediu schimbările climatice sau poluarea atmosferică;

            l) măsuri aplicate īn scopul eradicării şi prevenirii răspāndirii organismelor dăunătoare plantelor - reprezintă măsurile adoptate īn conformitate cu prevederile Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie īmpotriva introducerii īn Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi īmpotriva răspāndirii lor īn Comunitate;

m) membru-fermier activ īn sensul art. 9 al Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin īn cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, afiliat la fondul mutual, care plăteşte contribuţia stabilită şi beneficiază de compensaţii financiare din partea fondului mutual īn condiţiile prevăzute prin statutul acestuia;

n) organisme dăunătoare plantelor - reprezintă organismele de carantină dăunătoare plantelor astfel cum sunt definite la art. 2 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie īmpotriva introducerii şi răspāndirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale īn Romānia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte organisme dăunătoare plantelor ale căror pagube pot fi asimilate unui dezastru natural, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărāre a Guvernului;

o) pierderi economice - reprezintă orice pierderi substanţiale ale producţiei şi/sau orice cheltuieli suplimentare suportate de către un fermier drept rezultat al unor măsuri excepţionale īntreprinse de acesta īn scopul reducerii efectelor evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, conform condiţiilor prevăzute de art. 38 alin. (3) paragraful al doilea din regulament;

p) regulament - reprezintă Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;

q) unitate vită mare (UVM) - reprezintă unitatea de referinţă utilizată pentru echivalarea diferitelor specii de animale pe baza ratelor de conversie prevăzute īn anexa II la Regulamentul de punere īn aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 227 din 31 iulie 2014.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Fondurile mutuale acreditate īn baza prezentei ordonanţe de urgenţă şi care respectă prevederile regulamentului şi, respectiv, ale Programului Naţional de

Dezvoltare Rurală, denumit īn continuare PNDR 2014-2020, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, pot beneficia de sprijin din fonduri publice de la bugetul Uniunii Europene şi bugetul de stat, īn limita fondurilor disponibile, conform criteriilor stabilite prin procedurile de implementare a acestuia.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Fondurile mutuale sunt create īn scopul acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor de aplicare a acesteia.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) īn vederea obţinerii avizului de funcţionare şi a acreditării ca fonduri mutuale, asociaţiile trebuie să dispună de:

a) capacitate de expertiză tehnică;

b) capacitate de gestiune financiară;

c) reprezentativitatea demonstrată prin membri care exploatează peste 20% din totalul suprafeţei agricole şi al efectivelor de animale īnregistrat la nivel naţional, pentru echivalare utilizāndu-se raportul 1 UVM (unitate vită mare) este egală cu 1 hectar;

d) un plan de activitate/afaceri pentru o perioadă de 3 ani de la data depunerii cererii de acreditare;

e) prevederi privind modalitatea de gestionare a contribuţiilor depuse īn fond şi a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament;

f) prevederi privind atribuirea responsabilităţilor privind datoriile realizate de fondul mutual potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament.

(2) īn condiţiile alin. (1), emiterea avizului de funcţionare eliberat de către ASF este condiţionată de:

a) īndeplinirea de către fondurile mutuale a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), conform normelor emise de ASF;

b) aprobarea Comitetului executiv al fondului mutual īn conformitate cu normele emise de ASF.

(3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul formulează o cerere īn vederea emiterii avizului prealabil de către ASF cu privire la actul constitutiv şi statut, īn baza documentelor stabilite conform normelor emise de ASF, īn vederea īnscrierii īn Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Pentru a beneficia de compensaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, īn actul constitutiv şi statut trebuie să se menţioneze īn mod expres că scopul unic al constituirii asociaţiei īl reprezintă asigurarea membrilor afiliaţi īn vederea acordării de plăţi compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4) Statutul fondului mutual trebuie să prevadă, prin derogare de la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi condiţiile stabilite de către Consiliul director pentru programele de compensaţii financiare. Aceste condiţii cuprind:

a) enumerarea fenomenelor climatice nefavorabile, a bolilor animalelor, a organismelor dăunătoare plantelor şi a incidentelor de mediu care pot fi la originea cererii de compensaţie financiară, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) dispoziţii referitoare la condiţiile de obţinere a compensaţiilor financiare;

c) modalitatea de gestionare a sumelor depuse īn fondul de compensaţii şi a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament;

d) norme privind atribuirea responsabilităţilor legate de datoriile realizate potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament;

e) dispoziţii exprese referitoare la constituirea de sucursale, dizolvarea şi lichidarea fondului mutual;

f) dispoziţii exprese privind neīngrădirea afilierii fermierilor la fondul mutual, precum şi accesul structurilor de audit/control naţionale şi ale Uniunii Europene la evidenţele contabile şi la orice alt document avānd legătură cu rambursările din fonduri publice şi compensaţiile financiare plătite membrilor.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 24 şi 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul director este format din 5 membri, īndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a) şi c) din ordonanţa menţionată şi īmputerniceşte un Comitet executiv īn vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) şi d) din respectiva ordonanţă.

(6) Comitetul executiv este constituit şi funcţionează conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF şi este condus de către un director general, pe bază de contract de mandat, care nu poate depăşi 4 ani.

(7) Avizul de funcţionare se solicită, respectiv se eliberează conform normelor emise de ASF, după dobāndirea personalităţii juridice de către fondul mutual.

(8) Prin derogare de la art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fondurile mutuale nu pot constitui filiale.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) īn situaţia constatării de către MADR sau ASF, după caz, a unor deficienţe privind respectarea condiţiilor de funcţionare şi acreditare a fondului mutual, acesta este obligat să remedieze aspectele neconforme īn termenele stabilite īn normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) are drept urmare suspendarea de către MADR a acreditării fondului mutual pe o perioadă de 90 de zile.

(3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) la expirarea termenului de suspendare conduce la retragerea avizului de funcţionare şi a acreditării fondului mutual respectiv.”

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10, - Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, lichidatorii fondului mutual acreditat īn condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă depun la MADR o copie a documentelor depuse la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.”

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11 - - (1) Compensaţiile financiare se plătesc de către fondul mutual direct membrilor care au īnregistrat pierderi economice determinate de următoarele evenimente:

a) fenomenele climatice nefavorabile;

b) bolile animalelor;

c) organismele dăunătoare plantelor şi măsurile aplicate īn scopul eradicării şi prevenirii răspāndirii acestora;

d) incidente de mediu.

(2) Sursele compensaţiei financiare plătite de către fondul mutual pot fi:

a) contribuţia financiară a membrilor;

b) īmprumuturi bancare contractate de fondurile mutuale īn condiţii de piaţă;

c) orice sume recuperate prin acţiuni īn regres īn conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) sumele rambursate din contribuţia Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, după caz, īn limita disponibilităţii bugetului alocat.

(3) Pentru a da naştere la dreptul rambursării din fonduri publice a compensaţiilor financiare plătite membrilor, evenimentele menţionate la alin. (1) trebuie să fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărāre a Guvernului.

(4) Contribuţiile financiare prevăzute la alin. (2) lit. d) nu pot fi utilizate la constituirea patrimoniului fondului mutual.”

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Fondul mutual acreditat īn baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă poate solicita sprijin din fonduri publice, cu respectarea condiţiilor menţionate la art. 3, pentru:

a) costurile administrative de īnfiinţare a fondului mutual, repartizate īn mod degresiv pe o perioadă de maximum 3 ani;

b) compensaţiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele menţionate la art. 11 alin. (1);

c) dobānzile plătite pentru īmprumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensaţii financiare membrilor.”

11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Sprijinul sub forma contribuţiilor financiare acordat fondurilor mutuale din fonduri publice nu depăşeşte 65% din costurile prevăzute la art. 14, urmānd ca toate costurile neacoperite de sprijinul acordat sub formă de contribuţii financiare să fie suportate de membri.”

12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) MADR, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) derulează sprijinul prevăzut la art. 14 sub forma contribuţiilor financiare, īn funcţie de competenţele specifice.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă fac obiectul notificării conform regulilor de ajutor de stat aplicabile sectorului agricol.”

13. Articolul 17 se abrogă.

14. Articolul 18 se abrogă.

15. Articolul 19 se abrogă.

Art. IV. - (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară va adopta, īn termen de 120 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme privind avizarea prealabilă, avizarea īn scopul funcţionării şi supravegherea fondurilor mutuale aprobate de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va propune spre aprobare prin hotărāre a Guvernului, īn termen de 120 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind īnfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor īn agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 2/2014, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind īnfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor īn agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 2/2014, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, seva republica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - Procedurile de atribuire a suprafeţelor de pajişti īn curs de desfăşurare şi contractele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, īn curs de executare la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămān supuse legislaţiei īn vigoare la data iniţierii, respectiv īncheierii acestora.

Art. VI. - Īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărāre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. VII. - La data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la art. VI, se abrogă articolul 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014.

Art. VIII. - La data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la art. VI, articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice īn subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 683 din 18 septembrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative īn domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărārii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative īn domeniul mediului şt schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărārii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Rovana Plumb

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attlia Korodi

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 63.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea plăţii contribuţiei Romāniei la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru īntreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei Romāniei la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică-Grupul de lucru pentru īntreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2014, īn sumă de 3.600 euro.

Art. 2. - (1) Contravaloarea īn lei a contribuţiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Economiei -

Departamentul pentru īntreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism pe anul 2014.

(2) Echivalentul īn lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Anca-Laura Ionescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 829.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM - S.A. Galaţi

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea īn perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate īn baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aproba alocarea sumei de 24b mu lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM - S.A. Galaţi, īn baza planului de disponibilizare aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MIIMISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 830.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īnfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească īn universităţi din străinătate

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Institutul Limbii Romāne īnfiinţează şi susţine funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească īn baza acordurilor interguvernamentale, a unor īnţelegeri interministeriale şi/sau protocoale interinstituţionale, īn universităţi din străinătate.

Art. 2. - Lectorul de limba romānă este cadrul didactic, cu minimum 2 ani vechime la catedră, titular īntr-o instituţie/unitate de īnvăţămānt romānească acreditată sau autorizată, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească īn universităţi din străinătate, īn urma promovării concursului organizat de către Institutul Limbii Romāne.

Art. 3. - (1) Īn cadrul Institutului Limbii Romāne funcţionează Corpul lectorilor de limba romānă care asigură funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească īn universităţi din străinătate.

(2) Organigrama Institutului Limbii Romāne se modifică pentru includerea Corpului lectorilor de limba romānă, cu numărul de posturi corespunzător, şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile aflate īn subordinea Ministerul Educaţiei Naţionale finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat,

(3) Lectorul de limba romānă desemnat potrivit art. 2 are următoarele atribuţii:

a) susţinerea cursurilor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească la universităţi din străinătate;

b) promovarea limbii şi literaturii romāne, a culturii şi civilizaţiei romāneşti īn străinătate;

c) organizarea şi derularea sesiunilor de evaluare şi atestare a cunoştinţelor de limba romānă.

(4) Pe durata misiunii īn străinătate, raporturile de serviciu dintre lectorul de limba romānă şi instituţia sau unitatea de īnvăţămānt la care este titular se suspendă.

(5) Institutul Limbii Romāne īncheie contracte de muncă pe perioadă determinată cu lectorii de limba romānă pe durata misiunii īh străinătate.

(6) Lectorii de limba romānă aflaţi la universităţile din străinătate se preiau de către Institutul Limbii Romāne şi se īncadrează īn Corpul lectorilor de limba romānă.

(7) Pe durata misiunii īn străinătate, lectorilor de limba romānă li se rezervă catedra/postul pe care sunt titulari la instituţia/unitatea de īnvăţămānt din ţară, iar perioada misiunii se consideră vechime īn īnvăţămānt.

Art. 4. - (1) Lectorului de limba romānă i se acordă lunar, pe durata misiunii īn străinătate:

a) o sumă echivalentă salariului corespunzător postului deţinut la instituţia/unitatea de īnvăţămānt unde este titular; şi

b) o indemnizaţie lunară īn valută, pentru īntreţinerea lectorului de limba romānă pe durata misiunii, conform prevederilor art. 5.

(2) Din sumele prevăzute la alin. (1), Institutul Limbii Romāne are obligaţia de a calcula, de a reţine şi vira, lunar, impozitul şi contribuţiile sociale obligatorii.

Art. 5. - (1) Se acordă o indemnizaţie lunară de 2.550 de euro lectorului de limba romānă care predă cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească la universităţi din: Republica Africa de Sud, Regatul Arabiei Saudite. Republica Argentina, Uniunea Australiană, Republica Austria, Republica Federativă a Braziliei, Regatul Belgiei, Canada, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Confederaţia Elveţiană, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Italiană, Republica Irlanda. Statul Israel, Japonia, Principatul Liechtenstein, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Norvegiei, Republica Portugheză, Sfāntul Scaun, Singapore, Regatul Spaniei şi Regatul Suediei, Regatul Ţărilor de Jos şi Statul Qatar.

(2) Se acordă o indemnizaţie lunară de 1.950 euro lectorului de limba romānă care predă cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească la universităţi din: Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Chile, Republica Populară Chineză. Republica Cipru, Republica Columbia, Republica Croaţia, Republica Coreea, Republica Cuba, Republica Ecuador, Republica Arabă Egipt, Emiratele Arabe Unite, Republica Estonia, Republica Islanda, Jamaica, Statul Kuweit, Republica Letonia, Republica Lituania, Federaţia Malaezia, Republica Malta, Regatul Maroc, Statele Unite Mexicane, Republica Muntenegru, Noua Zeelandă, Republica Peru, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Republica Slovacia, Republica Slovenă, Republica Tunisiană, Republica Turcia, Republica Ungară, Republica Orientală a Uruguayului şi Republica Venezuela.

(3) Se acordă o indemnizaţie lunară de 1.350 euro lectorului de limba romānă care predă cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească la universităţi din: Republica Islamică Afganistan, Republica Albania, Republica Populară Democrată Algeria, Republica Angola, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Populară Bangladesh, Republica Belarus, Republica Bolivia, Regatul Cambodgiei, Republica Populară Democrată Coreeană, Georgia, Republica India, Republica Indonezia, Republica Filipinelor, Regatul Haşemit al Iordaniei, Republica Irak, Republica Islamică Iran, Republica Libaneză, Republica Libia, Republica Kazahstan, Republica Kenya, Republica Kārgāzstan, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Federală Nigeria, Republica Islamică Pakistan, Republica Senegal, Republica Arabă Siriană, Regatul Thailandei, Turkmenistan, Republica Tadjikistan, Ucraina, Republica Uzbekistan şi Republica Socialistă Vietnam.

(4) Se acordă o indemnizaţie lunară de 3100 dolari S.U.A. lectorului de limba romānă care predă cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească la universităţi din Statele Unite ale Americii.

Art. 6. - (1) Sumele prevăzute la art. 4 şi 5 se plătesc de către Institutul Limbii Romāne din subvenţiile acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, īn conturile bancare personale ale lectorilor.

(2) Comisioanele bancare şi cheltuielile ocazionate de transferul sumelor īn ţară şi īn străinătate se suportă de către Institutul Limbii Romāne.

(3) Cheltuielile pentru un transport internaţional, tur-retur, o dată pe an, pentru lectorii romāni care predau cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie romānească la universităţi din străinătate se suportă de către Institutul Limbii Romāne.

Art. 7. - Metodologia privind recrutarea, selecţia, īncadrarea şi evaluarea lectorilor de limba romānă care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie romānească la universităţi din străinătate se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 8. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 261/2008 privind īnfiinţarea de lectorate de limba romānă, acordarea indemnizaţiilor şi a altor sume lunare pentru lectorii romāni care predau cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie romānească la universităţi din străinătate, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru īnvăţămānt superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 837.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, īntre km 358+000 şi km 495+800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Suma de 3.300 lei aprobată ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, īntre km 358+000 şi km 495+800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş, se realocă pentru exerciţiul bugetar al anului 2014.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, īn limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 “Transporturi”, la titlul 55 “Alte Transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri Interne”, alineatul 55.01.28 “Cheltuieli neeligibile ISPA”.

Art. 3. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu prevederile legale, a sumei realocate potrivit prevederilor prezentei hotărāri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darlus-Bogdan Vālcov

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 838.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea şi completarea art. 7 din Hotărārea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru īntreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Articolul 7 din Hotărārea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru īntreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 420 din 10 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) īn cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, īn condiţiile legii, se pot organiza compartimente, programe şi colective temporare de lucru, avānd prioritate īnfiinţarea structurilor cu atribuţii īn implementarea programelor europene īn domeniul īntreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi turismului.”

2. După alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6)-(10), cu următorul cuprins:

“(6) īn condiţiile legii, īn cadrul Departamentului pentru īntreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se pot īnfiinţa unităţi de implementare a proiectului, denumite īn continuare UIP, īn vederea asigurării unui cadru unitar pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu īncadrare īn numărul maxim de posturi aprobat.

(7) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare al UIP prevăzute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, fără a se modifica anexa prevăzută la alin. (1).

(8) Ministrul delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism numeşte īn condiţiile legii personalul UIP-urilpr prevăzute la alin. (6).

(9) īn condiţiile legii, īn cadrul Departamentului pentru īntreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se pot īnfiinţa unităţi de management al proiectului, denumite īn continuare UMP, īn vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin īmprumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile, cu īncadrare īn numărul maxim de posturi aprobat, fără a se modifica anexa prevăzută la alin. (1).

(10) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP, şi după caz, numărul unităţilor se vor stabili prin ordin al ministrului delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Anca-Laura Ionescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darlus-Bogdan Vālcov,

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 839.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centralizare electronică īn Staţia C.F. Videle”

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centralizare electronică īn Staţia C.F. Videle”, prevăzuţi īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, īn limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărāri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 842.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Centralizare electronică īn Staţia C.F. Videle”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Amplasament: pe raza judeţului Teleorman

Indicatorii tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

51.709*)

(īn preţuri la data 7 martie 2013, 1 euro = 4,3524 lei)

din care:

 

 

 

- construcţii+montaj:

 

mii lei

7.625

Eşalonarea investiţiei

INV/C+M

mii lei

 

- anul I

INV

mii lei

41.367

 

C+M

mii lei

6.100

.anul II

INV

mii lei

10.342

 

C+M

mii lei

1.525

Capacităţi:

 

 

 

- număr staţii centralizate electronic

 

1

staţie

Durata de realizare a investiţiei

 

15

luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, īn limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 29.959 din 2 septembrie 2014 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, īn baza prevederilor:

- art. 8 alin. (2) şi art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;

- art. 7 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate īn subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere īn aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului īn ceea ce priveşte punerea īn aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii īn cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală;

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori īn cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului īn ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control īn cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului īn ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea īn cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;

- Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului īn ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului īn ceea ce priveşte aplicarea acestora īn anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

- Acordului de delegare nr. P86(APDRP)/A35(APIA)/26431(ANSVSA)/59285(AMPNDR) din 12 iulie 2012 pentru implementarea Măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru cererile de ajutor şt, respectiv, pentru cererile de plată aferente măsurii 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” - pachet a) - porcine din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, se aprobă sistemul de sancţiuni specific, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru cererile de ajutor şt, respectiv, pentru cererile de plată aferente măsurii 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” - pachet b) - păsări din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 se aprobă sistemul de sancţiuni specific, prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 841/2013 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet A porcine” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 546 din 29 august 2013, precum şi prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 258/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet b) - păsări” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2014.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 septembrie 2014.

Nr. 1.438.

 

ANEXA Nr. 1

 

SISTEMUL DE SANCŢIUNI

pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” - pachet a) - porcine din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de ajutor aferente măsurii 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” - pachetul a) - plăţi īn favoarea bunăstării porcinelor, depuse de beneficiarii măsurii, se stabileşte ţināndu-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:

- neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă beneficiarului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, īn cazul īn care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a acestuia;

- intenţia - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale īn condiţiile īn care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu īl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea īn eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii īn verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă īncercare de fraudă comisă īn scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A două repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare);

- repetiţia:

- pentru condiţii superioare - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, īn cazul īn care aceasta se constată la verificarea anuală (verificare administrativă + control la faţa locului + supracontrol) de mai multe ori īn cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, īn condiţiile īn care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;

- pentru ecocondiţionalitate - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, īn cazul, īn care aceasta se constată de mai multe ori īn cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, īn condiţiile īn care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;

- amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luāndu-se īn calcul, īn special, dacă aceasta are un efect răspāndit īn afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;

- gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde īn special de importanţa consecinţelor acestuia, ţināndu-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;

- persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde īn special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.

Definiţii

- efectiv estimat - efectivele de animale estimate de beneficiar a fi livrate/transferate/mutate/efective medii anuale etc. conform anexei nr. 1 la cererea de ajutor/de plată, pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitar-veterinară, pe cele 3 categorii, pe perioada unui an de angajament. Efectivul estimat din cererea de ajutor/de plată nu poate depăşi capacitatea maximă a spaţiilor de cazare īnmulţită cu numărul de serii declarate īntr-un an, conform tehnologiei de creştere a porcilor. Īn cazul īn care efectivul estimat din cererea de ajutor/de plată este mai mare decāt capacitatea maximă a spaţiilor de cazare īnmulţită cu numărul de serii declarate īntr-un an, se va considera la calculul sancţiunilor/plăţii efectivul estimat ca valoare minimă dintre cele două;

- creşterea capacităţii exploataţiei aflate sub angajament

Efectivele estimate īn cererea de plată pot creşte faţă de

efectivele estimate īn cererea de ajutor avānd īn vedere mărirea capacităţii cu pānă la 50% a numărului maxim de locuri de cazare/serie din efectivul estimat iniţial. Vor trebui depuse de către beneficiar evidenţe clare īn acest sens aferente capacităţilor aflate sub angajament. Astfel, se vor lua ca bază schiţele depuse la cererea de ajutor plus cele aferente măririi capacităţii cu pānă la 50%.

Dacă creşterea este mai mare de 50% din capacitatea exploataţiei * nr. serii aflate sub angajament, plata se limitează la maximum 50% creştere. Nu se permite īncheierea unui nou angajament;

- efectivul livrat anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancţiuni) exprimate īn euro/lei. Suma eligibilă la plata finală, exprimată īn euro/lei, se stabileşte după aplicarea tuturor reducerilor şi sancţiunilor (dacă este cazul).

Etapele calculului efectivelor livrate anual eligibile la plată:

Determinarea efectivelor livrate conform documentelor (nr. de capete):

- efective livrate cf. doc. = efective livrate cf. doc. P1 + efective livrate cf. doc. P2 + efective livrate cf. doc. P3 + efective livrate cf. doc. P4,

unde:

P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative sau perioada anuală pentru care au fost depuse documente justificative dacă nu au avut loc livrări.

Determinarea efectivului livrat eligibil (nr. de capete);

Efectiv livrat eligibil = efectiv livrat conform documentelor - efectiv neeligibil

Efectivul neeligibil pentru categoria porci graşi este reprezentat de:

- efectivele care nu īndeplinesc condiţiile generale;

- porcii graşi livraţi la o greutate de sub 50 kg/cap;

- scroafele reformă;

- vierii;

- scrofiţele reformă;

- transferurile/mutaţiile de la categoria porc gras la categoria scrofiţe;

- alte ieşiri (sacrificările din necesitate şi alte asemenea)

- mortalităţile

Efectivul neeligibil pentru categoria scrofiţe este reprezentat de:

- scrofiţele reformă;

- transferurile/mutaţiile de la categoria scrofiţe la categoria porc gras;

- alte ieşiri (sacrificările din necesitate şi alte asemenea);

- mortalităţile.

Īn cazul subpachetului 3b - efectivul neeligibil transportat este reprezentat de:

- efectivul transportat pe cheltuiala cumpărătorului;

- efectivul pentru care nu se justifică cheltuielile de transport.

Determinarea efectivelor livrate anual eligibile la plată (nr. de capete) (calculate pe exploataţie, pe subpachet şi pe categorii):

Efectiv livrat anual eligibil la plată = efectivul livrat eligibil - efectivul afectat anual det. cond. min.

Determinarea efectivului afectat anual det. cond. min. (nr. de capete);

Efectiv afectat anual determinat de condiţii minime = efectiv livrat eligibil x Acond.min.(%)i unde:

Acond.min.(%) - “procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare:

Determinarea procentului de abatere Acond.min.(%):

Acond.min.(%) = efectivul afectat anual cond.min./(efectiv realizat - efectiv afectat anual cond.min.) * 100 (īn cazul īn care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%.).

ATENŢIE!: La subpachetul 3a) se va lua īn considerare numărul de animale transportat la populare sau depopulară.

Astfel, formula va fi:

A* cond.min.(%) = efectivul afectat anual cond.min./(efectiv transportat - efectiv afectat anual cond.min.) x 100 (īn cazul īn care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%).

Efectiv realizat = Stoc iniţial la īnceput an + intrări total an - mortalităţi total an

Efectiv afectat anual condiţii minime (număr de capete) = efectivul afectat cond. min. P1 + efectiv afectat cond. min. P2 + efectivul afectat cond. min. P3 + efectivul afectat cond. min. P4 + efectivul afectat condiţii minime rezultat īn urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).

OBSERVAŢIE:

Eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face īnainte de aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare Acond.sup.(%)

Acond.sup.(%) = efectiv afectat cond.sup./(efectiv realizat - efectiv afectat cond.sup. - efectiv afectat cond.min.) * 100 (īn cazul īn care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%.)

ATENŢIE! La subpachetul 3a se va lua īn considerare numărul de animale transportat (la populare sau depopulare).

Astfel formula va fi:

A * (%) = efectivul afectat anual condiţii superioare/(total efectiv transportat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime) * 100 (īn cazul īn care rezultatul este mai mare de 100% seva calcula cu 100%)

Efectiv afectat anual cond. sup. = efectiv afectat cond.sup. P1 + efectiv afectat cond.sup. P2 + efectiv afectat cond.sup. P3 + efectiv afectat cond.sup. P4+ efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat īn urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).

Ordinea aplicării sancţiunilor. Calculul sancţiunilor

Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, īn cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi īn cadrul subpachetului pe fiecare categorie de porcine.

Există 5 categorii de sancţiuni, care se aplică īn următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calculare:

 

A.

Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor

B.

Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice

C.

Sancţiuni pentru depunerea cu īntārziere a cererii de plată/decontului justificativ

D.

Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

E.

Sancţiuni multianuale

 

Beneficiarul nu va fi sancţionat īn cazurile de forţă majoră şi īn circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative īn acest sens, conform legislaţiei īn vigoare.

Prin forţă majoră se īnţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de īnlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care īmpiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

Următoarele situaţii sunt considerate cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:

a) decesul beneficiarului;

b) incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;

c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;

d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;

e) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului.

Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate īn fiecare caz īn parte, se pot recunoaşte, īn special, următoarele circumstanţe naturale:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

A. Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor

Sancţiunile de supradeclarare se calculează pe baza efectivului estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) şi a efectivului livrat anual eligibil la plată (UVM) pentru fiecare exploataţie, īn cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi īn cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de porcine după formula:

% supradeclarare = (efectivul estimat anual - efectivul livrat anual eligibil la plată)/efectivul livrat anual eligibil la plată x 100

Dacă efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) este mai mic decāt efectivul livrat anual eligibil la plată (UVM), nu se aplică nicio sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM).

Dacă efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) este mai mare decāt efectivul livrat anual eligibil la plată (UVM), se aplică sancţiuni de supradeclarare.

Sancţiunile aplicate īn funcţie de intervalele de supradeclarare sunt următoarele:

a) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat īn cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet este mai mică sau egală cu 20% din efectivul livrat anual eligibil la plată, se va calcula ajutorul pentru efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, dar nu se vor impune sancţiuni.

b) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat īn cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet este mai mare de 20%, dar mai mică sau egală cu 40% din efectivul livrat anual eligibil la plată, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancţiune de 2% din subvenţia datorată.

c) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat īn cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet este mai mare de 40%, dar mai mică sau egală cu 60% din efectivul livrat anual eligibil la plată, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancţiune de 5% din subvenţia datorată.

d) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat īn cererea de ajutor/de plata (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată este mai mare de 60%, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancţiune de 10% din subvenţia datorată.

e) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat īn cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată depăşeşte efectivul livrat anual eligibil la plată cu un procent mai mare de 2% din efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, exploataţia este exclusă de la plată pentru anul respectiv, pe subpachetul respectiv.

f) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat īn cererea de ajutor/de plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată depăşeşte efectivul livrat anual eligibil la plată cu un procent mai mare de 20% din efectivul livrat anual eligibil la plată, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, exploataţia este exclusă de la plată pentru īntregul subpachet pe anul īn cauză şi, īn plus,

beneficiarul este sancţionat pānă la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre efectivul estimat anual şi efectivul livrat anual eligibil la plată. Valoarea sancţiunii stabilite īn plus se constituie īn sancţiune multianuală şi se recuperează din plăţile ce urmează să fie efectuate īn cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar īn următorii 3 ani calendaristici după anul constatării.

Īn cazul īn care se identifică două nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu: procentul de supradeclarare este cuprins īntre 23% şi 30% şi supradeclararea efectivelor din cadrul exploataţiei a fost realizată din intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele două sancţiuni aferente neregulilor constatate.

La calculul sancţiunilor pentru supradeclarare se va lua īn considerare īntregul efectiv livrat eligibil la plată/transferat/mutat/efectiv mediu anual etc. (pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi), fără a se lua īn considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la pct. B.

B. Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, generale şi specifice

 

Codul sancţiunii

Tipul sancţiunii

1

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

2

Se aplică o sancţiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

3

Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament

4

Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe subpachet.

5

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet īn anul respectiv.

6

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet īn anul respectiv, iar, īn plus, beneficiarul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe subpachetul respectiv pānă īn acel moment (pentru anii anteriori, pentru exploataţia respectivă).

7

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploataţia fiind exclusă de la toată măsura pe anul respectiv, iar, īn plus, se returnează toţi banii primiţi pe subpachetul respectiv pentru acea exploataţie pānă īn acel moment (pentru anii anteriori).

8

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploataţia fiind exclusă de la plată de la toată măsura pe anul respectiv şi īn plus pentru anul următor pe toată măsura. Beneficiarul returnează pentru această exploataţie toţi banii primiţi pe pachetul respectiv (a) - porcine) pānă la acel moment. Īn acest caz, se consideră că din intenţie beneficiarul nu a respectat condiţiile.

 

La calculele efectuate se va ţine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.

Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: īn cazul īn care īn primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar īn al doilea an se constată aceeaşi condiţie nerespectată, atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).

Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată īn parte. Dacă īn cadrul unui subpachet nu sunt īndeplinite mai multe condiţii, pentru exploataţia respectivă se aplică pe subpachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie īn parte.

Īn cazul nivelelor 5, 6, 7 şi 8 ale sancţiunilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului pānă la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

 


 

Criterii de eligibilitate

Indicator

(modalitatea de control)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Generale

Beneficiarul este īnregistrat īn Registrul naţional al exploataţilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi deţine un cod de exploataţie pe toată perioada de angajament (minimum 5 ani).

Control administrativ (vizual) al cererii de

ajutor

-

Nu se permite īncheierea angajamentului pentru exploataţiile care nu īndeplinesc acest criteriu. Dacă pe parcursul perioadei de derulare a angajamentului se constată că acest criteriu nu mai este īndeplinit, se va īnchide angajamentul şi se vor recupera toţi banii primiţi pentru exploataţia respectivă.

 

 

Beneficiarul deţine autorizaţie sanitar-veterinară pentru īntreaga exploataţie pe toată perioada de angajament (minimum 5 ani) sau, īn cazul exploataţii lor comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcilor, este īnregistrat sanitar-veterinar pe toată perioada de angajament (minimum 5 ani).

Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor

-

Nu se permite īncheierea angajamentului pentru exploataţiile care nu īndeplinesc acest criteriu. Dacă pe parcursul perioadei de derulare a angajamentului se constată că acest criteriu nu mai este īndeplinit, se va īnchide angajamentul şi se vor recupera toţi banii primiţi pentru exploataţia respectivă.

 

 

Beneficiarul se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii solicitării.

Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor

-

Este exclus de la plată aplicantul care nu īndeplineşte acest criteriu şi se recuperează plăţile acordate necuvenit īn anii anteriori de angajament.

 

 

Raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii este mai mare de 1/50.

Control administrativ/ Control la faţa locului

 

8

 

 

Exploataţia care deţine abator īn aceeaşi locaţie cu spaţiile de creştere a porcilor (subpachetul 3).

Control administrativ/ Control la faţa locului

 

8

 

 

Exploataţia utilizează apă din reţeaua publică de apă potabilă īn fluxurile tehnologice de creştere.

Control administrativ/ Control la faţa locului

 

8

 

 

Cerinţă minimă

Indicator

(modalitatea de control)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Subpachetul 1a

Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Suprafaţă de pardoseală disponibilă minimă obligatorie:

- porci cu o greutate vie īntre 50-85 kg - 0,55 m2;

- porci cu o greutate vie īntre 85-110 kg - 0,65 m2;

- porci cu o greutate vie peste 110 kg -1 m2;

- scrofiţe şi scroafe ţinute īn grup - 1,64 m2, respectiv 2,25 m2.

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

Īn cazul īn care se constată o īncălcare a cerinţelor minime se calculeaz㠓procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii).

Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 2a

Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lucşi

Condiţii de iluminat minime obligatorii:

- perioadă de minimum 8 ore/zi iluminat;

- intensitate de 40 lucşi (echivalent a cel puţin un bec cu puterea de 100 W la fiecare 42 m2).

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

Īn cazul īn care se constată o īncălcare a cerinţelor minime se calculeaz㠓procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 3a

Īmbunătăţirea condiţiilor de bunăstarea suinelor pe durata transportului

Densitatea porci lor īn timpul transportului nu trebuie să depăşească 235 kg/m2

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

Īn cazul īn care se constată 0 īncălcare a cerinţelor minime se calculeaz㠓procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 4a

Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă

 

 

 

 

4.a, Beneficiarul a

prezentat minimum două buletine de analiză/an la sursă

 

 

 

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

- se vor verifica buletinele de analiză ca număr

Nerespectarea criteriului

(beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize.)

5

Repetiţie

6

Intenţie

8

4.b. Beneficiarul a prezentat minimum 4 analize/an, la intrarea īn hală, iar analizele confirmă respectarea condiţiilor minime:

- nitraţi + nitriţi - 100 (mg/l);

- nitriţi -10 (mg/l).

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

Īn cazul īn care se constată 0 īncălcare a cerinţelor minime se calculeaz㠓procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor minime etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 5a

 

 

 

 

Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea īn limite optime a parametrilor de microclimat

- Praful trebuie să lipsească de pe pereţi şi tavan; concentraţia normală de pulberi din adăpost este de 15 mg/m3.

- Nivelul normal de CO2 trebuie să fie sub 1.000 ppm.

- Valorile parametrilor de microclimat sunt respectate.

- Valorile parametrilor de microclimat sunt prevăzute īn Ghidul crescătorului privind bunăstarea şi protecţia porcinelor, precum şi īn Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, īn vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţii le comerciale

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion )/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

Īn cazul īn care se constată 0 īncălcare a cerinţelor minime se calculeaz㠓procentul de abatere1 privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 6a

Īmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel īncāt să permită animalelor să aibă acces la o zonă de odihnă confortabilă din punct de vedere fizic şi termic, drenată şi curăţată corespunzător şi care să permită tuturor animalelor să se odihnească īn acelaşi timp.

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

Īn cazul īn care se constată o īncălcare a cerinţelor minime se calculeaz㠓procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

 

            Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi Acond sup. (%) - “Procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare.

 

 

Valoarea plaţii compensatorii

Criterii de eligibilitate

Indicator

(modalitatea de control)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Codul sancţiunii

Subpachetul 1a

Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Porci graşi 41,40 euro/UVM Scrofiţe165 euro/UVM

Scroafe 23,30 euro/UVM

1.1. Suprafaţa de pardoseală disponibilă īn condiţii superioare de bunăstare:

- porci cu o greutate vie īntre 50-85 kg - 0,605 m2;

- porci cu o greutate vie īntre 85-110 kg - 0,715 m2;

- porci cu o greutate vie peste 110 kg - 1,1 m2;

- scrofiţe şi scroafe ţinute īn grup - 1,804 m2, respectiv 2,475 m2.

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 10% şi 20%

2

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 20% şi 35%

3

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 35% şi 50%

4

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

1.2. Păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control privind:

- numărul maxim de animale distribuite pe suprafaţa respectivă; şi

- numărul de animale introduse la fiecare repopulare.

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care a fost controlat şi au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care au existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 2a

Asigurarea a minimum

11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lucşi

Porci graşi 19,10 euro/UVM

Scrofiţe 17,20 euro/UVM

Scroafe 15,80 euro/UVM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Condiţii de iluminat superioare:

- perioadă de minimum 11 ore/zi de iluminat artificial; - iluminare de 50 lucşi (cel puţin un bec cu puterea de 150 W la fiecare 33 m2, īn intervalul orar stabilit prin angajament)

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 35% şi 50%

4

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

2.2. Păstrarea pentru control a evidenţelor privind utilizarea şi īntreţinerea sistemelor de iluminat artificial

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care a fost controlat şi au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn căzui īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat īn anii precedenţi. Īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care au existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 3a

Īmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului

Porci graşi 4,80 euro/UVM

Scrofiţe 4,80 euro/UVM

Scroafe 5,40 euro/UVM

.,1. Densitatea porcilor īn timpul transportului nu trebuie să depăşească 165 kg/m2.

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 35% şi 50%

4

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

3.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind transporturile pentru populare fermă şi pentru depopulare către abator

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care a fost controlat şi au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care au existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

 

Subpachetul 4a

Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din

apa

Porci graşi 12,00 euro/UVM

Scrofiţe 25,00 euro/UVM

Scroafe 18,50 euro/UVM

4.1a. Beneficiarul a prezentat minimum 4 buletine de analiză/an la sursă

 

 

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiză ca număr

Nerespectarea criteriului (Beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize.)

5

Repetiţie

6

Intenţie

8

4.1b. Beneficiarul a prezentat suplimentar minimum 4 buletine de analiză de la intrarea īn fiecare hală, faţă de 4 analize/an īn practica curentă, īn total minimum 8 buletine/an, iar analizele confirmă respectarea condiţiilor superioare:

Maxim;

- nitraţi - 50 (mg/l)

- nitriţi - 0,5 (mg/l);

[nitraţi/50] + (nitriţi/3] ≤ 1

Vizită pe teren (īn cazul includerii

īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiză ca număr şi rezultate

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere cuprins īntre 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere”cuprins īntre 20% şi 35%

3

Nerespectarea criteriului pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 35% şi 50%

4

Nerespectarea criteriului pentru un “procent de abatere” mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/34/5/6

Intenţie

8

4.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind analizele efectuate

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor şi/sau necompletarea ori prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care a fost controlat şi au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care au existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 5a

Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea īn limite optime a parametrilor de microclimat

Porci graşi 16,80 euro/UVM

Scrofiţe 48,00 euro/UVM

Scroafe 22,90 euro/UVM

5.1. Nivelul noxelor din adăpost īn condiţii superioare de bunăstare;

- max. 10,5 mg/m3 pulberi;

- max. 700 ppm C02;

- Valorile parametrilor de microclimat sunt respectate.

Valorile parametrilor de microclimat sunt prevăzute īn Ghidul crescătorului privind bunăstarea şi protecţia porcinelor, precum şi īn Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2012

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un .procent de abatere” cuprins īntre 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 35% şi 50%

4

Nerespectarea criteriului pentru un “procent de abatere” mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/34/5/6

Intenţie

8

5.2. Păstrarea pentru control a registrului privind măsurătorile efectuate pentru monitorizarea permanentă a microclimatului

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului şi/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, īn cazul īn care a fost controlat şi a existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, īn cazul īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu a existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, īn cazul īn care a existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia)

5 6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 6a

Īmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

Porci graşi 7,20 euro/UVM

Scrofiţe 15,90 euro/UVM

Scroafe 13,10 euro/UVM

6.1. Zona de odihnă īn condiţii superioare de bunăstare trebuie să fie uscată īn permanenţă prin utilizarea de materiale absorbante corespunzătoare pentru aşternut

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un .procent de abatere” mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins intre 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins intre 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins intre 35% şi 50%

4

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” mai mare de 50%

5

Repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

6.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind utilizarea materialelor absorbante

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care a fost controlat şi au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care au existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

 

C. Sancţiuni pentru depunerea cu īntārziere/nedepunerea cererii de plată/decontului justificativ

Pentru anul I cererea de ajutor reprezintă şi cerere de plată.

La īnceputul fiecărui an de angajament, din anul 2 de angajament pānă īn anul 5 de angajament inclusiv, se depune anual o cerere de plată conform termenelor prevăzute īn ghidul solicitantului (specifice fiecărei perioade de īncepere a anului de angajament, īn funcţie de sesiunea de depunere a cererilor).

Decontul justificativ se depune trimestrial/anual (conform termenelor prevăzute īn ghidul solicitantului).

1. Depunerea cu īntārziere a cererii de plată/decontului Justificativ

Nu se acceptă depunerea cu īntārziere a cererii de ajutor/cererii de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative.

- Pentru cererile de ajutor depuse īn primul an īn afara perioadelor legale de depunere, nu se vor īncheia angajamente.

- Cererile de plată depuse īn anii următori īn afara perioadelor legale de depunere nu vor fi luate īn considerare pentru plată, urmānd ca beneficiarul să facă īn continuare dovada respectării angajamentului conform procedurii de la pct. 3.

- Deconturile justificative/Documentele justificative depuse īn afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua īn considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile īn care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) īn termen de 10 zile şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării şi a anunţat şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) de această situaţie. Perioada de activitate de producţie minimă pentru categoria porc gras reprezintă un ciclu de producţie, iar pentru scroafe şi scrofiţe perioada de activitate de reproducţie minimă reprezintă cel puţin perioada cuprinsă īntre montă şi fătare.

Nedesfăşurarea activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a porcilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie a unui an de angajament duce la īnchiderea angajamentului şi returnarea plăţilor primite, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

Depunerea cu īntārziere a cererilor de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată īn cazurile de forţă majoră şi īn circumstanţe excepţionale, īn conformitate cu prevederile legislaţiei īn vigoare.

2. Depunerea cererii de plată/decontului justificativ cu documente incomplete

Īn cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete, se vor solicita documentele lipsă. Īn situaţia īn care, īn urma notificării, nu se vor prezenta documentele solicitate, se va proceda astfel:

- īn cazul neprezentării registrelor obligatorii sau altor documente pentru care s-au prevăzut sancţiuni la pct. B, se vor aplica aceste sancţiuni.

- Īn cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decāt cele sus-menţionate, se vor/va elimina parţial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv/subpachetul/ subpachetele pentru care nu s-au prezentat documentele.

3. Nedepunerea cererii de plată/deconturilor/documentelor justificative

- īn situaţia īn care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua Īn considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile īn care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA īn termen de 10 zile şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, a anunţat inclusiv ANSVSA de această situaţie. Perioada de activitate de producţie minimă pentru categoria porc gras reprezintă un ciclu de producţie, iar pentru scroafe şi scrofiţe perioada de activitate de reproducţie minimă reprezintă cel puţin o perioadă cuprinsă īntre montă şi fătare.

- Īn cazul solicitanţilor care nu au depus cereri de plată pentru anii următori de angajament şi nici solicitări de retragere a cererii de ajutor, această situaţie conduce la suspiciuni privind respectarea cerinţelor specifice, īn consecinţă instituţiile responsabile trebuie să se asigure de respectarea īn continuare a angajamentului.

Astfel, APIA va transmite solicitantului o notificare referitoare la nedepunerea cererii de plată īn intervalele menţionate īn ghid imediat după expirarea perioadei de depunere a cererilor.

Prin notificare se va solicita beneficiarilor să prezinte acte doveditoare din care să rezulte că īşi continuă respectarea angajamentelor asumate, īn mod voluntar, fapt pentru care vor depune şi o declaraţie prin care īnştiinţează APIA că nu solicită sprijin pentru anul de angajament, dar continuă să respecte cerinţele specifice subpachetelor accesate īn cererea de ajutor. Pentru beneficiarii ce depun o astfel de declaraţie īn urma notificării primite, se va solicita control īn teren conform Ghidului de efectuare a controlului la faţa locului pentru toate exploataţiile aflate sub angajament.

Īn cazul īn care la controlul pe teren se constată īncălcarea cerinţelor specifice pentru subpachetele aflate sub angajament, datele din fişa de control la faţa locului se introduc īn aplicaţia electronică, pentru anii anteriori de angajament, īn vederea aplicării sancţiunilor corespunzătoare şi recuperării sumelor necuvenite.

Beneficiarii care au primit notificarea şi care doresc să īntrerupă angajamentul vor depune o declaraţie prin care īnştiinţează APIA că solicită excluderea de la accesarea măsurii 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor”, iar īn cazul īn care beneficiarii au avut plăţi īn anii precedenţi, aceştia vor returna sumele primite.

Pentru dosarele beneficiarilor cu angajamente care nu au răspuns notificării se va aplica procedura de recuperare a sumelor primite necuvenit.

Conform prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 alin (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romāni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, īn cazul īn care notificarea beneficiarului nu a fost posibilă sau acesta nu a fost găsit la acel domiciliu, persoana responsabilă cu efectuarea comunicării notificării va trebui să transmită către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor o adresă prin care să se precizeze dacă domiciliul beneficiarului este cel la care a fost transmisă notificarea. Dacă domiciliul comunicat de către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor este cel cunoscut de APIA, notificarea privind īncălcarea angajamentului se va afişa/posta la sediul APIA şi pe site-ul APIA, beneficiarul considerāndu-se notificat īn termen de 15 zile de la data afişării/postă rit. Dacă domiciliul comunicat de către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor este altul decāt cel cunoscut de APIA, comunicarea notificării se va face la adresa indicată.

După efectuarea procedurii de comunicare descrise mai sus, pentru cazurile īn care beneficiarii nu au răspuns notificării sau refuză primirea notificării, trebuie urmată procedura de recuperare a sumelor primite necuvenit īn urma īncălcării angajamentului.

4. Retragerea cererii de ajutor/plată

O cerere de ajutor/plată poate fi retrasă total sau parţial īn orice moment. Īn cazul īn care autoritatea competentă a informat deja beneficiarul despre neregulile pe care le conţine cererea de ajutor/plată sau īn cazul īn care l-a avertizat cu privire la intenţia sa de a īntreprinde un control la faţa locului şi acest control a dus la constatarea unor nereguli, retragerile nu mai sunt autorizate pentru părţile din cererea de ajutor/plată la care se referă aceste nereguli.

Dacă īn urma controlului realizat nu se identifică nereguli, beneficiarul poate retrage cererea de ajutor/plată. Īn perioada dintre īnştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu īşi poate retrage cererea de ajutor/plată.

Dacă un beneficiar solicită retragerea integrală sau parţială a unei cereri de plată, după efectuarea unor plăţi īn anii precedenţi, acesta este obligat să returneze integral sumele primite pentru subpachetele şi categoriile de porcine retrase.

D. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

Īn cazul măsurii 215, ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:

- cerinţele legale īn materia de gestionare (SMR1-SMR 5), īn domeniul “Mediu”;

- cerinţele legale īn materia de gestionare privind identificarea şi īnregistrarea animalelor (SMR 6-SMR 8);

- cerinţele legale īn materia de gestionare privind sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor (SMR 9- 12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15) şi cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor īn domeniul “Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor”;

- bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri), īn domeniul “Bune condiţii agricole şi de mediu”.

Īn cazul īn care cerinţele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate oricānd īn cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori a unei omiteri direct imputabile beneficiarului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă īn anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă ori exclusă.

Īn cazul neglijenţei, sancţiunea aplicată nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar īn cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. Īn cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge pānă la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.

Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită beneficiarului īn cadrul măsurii.

Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor īn scris.

Nerespectarea datorată neglijenţei

Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui beneficiar, sancţiunea calculată la suma totală este de 3% din suma totală.

Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1 %, să se crească pānă la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune īn cazul īn care este definită o toleranţă printr-o zonă-tampon stabilită şi aplicabilă perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu trebuie să depăşească 1 ha īn valoare absolută.

Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilită īn cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3. Īn cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximă nu va depăşi 15% din suma totală.

Nerespectarea intenţionată

Dacă beneficiarul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul īn cauză pānă la maximum 15% sau, după caz, să se mărească pānă la 100% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3).

Īn cazul nerespectării intenţionate, beneficiarul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic īn cauză (conform tabelelor nr. 1 şi 3). Dacă amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectării intenţionate este majoră sau au fost detectate repetate nerespectări intenţionate, beneficiarul va fi exclus de la măsura respectivă şi īn anul calendaristic următor.

I. Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor

Cerinţele legale īn materia de gestionare (SMR) sunt definite conform legislaţiei comunitare şi naţionale īn vigoare.

Īn cazul īn care la controlul administrativ se constată o neconformitate īn anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia īn care īn rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.

Īn cazul īn care la controlul administrativ se constată o neconformitate īn anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia īn care īn cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.

Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor sunt prezentate īn tabelul nr. 1.

 

            Tabelul nr. 1 - Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor

 

Tipul sancţiunii

Amploarea

Gravitatea**)

Persistenţa**)

%

Sancţiune

Prima repetiţie

A 2-a repetiţie

A 3-a repetiţie

A 4-a repetiţie

Neglijenţă*)

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă (rectificabilă)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nepermanentă

3%

9%

15% + notificare 2

81 % + notificare 3

100%

Permanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100%

100%

Medie

Nepermanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100% + notificare 3

100%

Permanentă

5%

15% + Notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Īnaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Răspāndire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Medie

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Īnaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Intenţie

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă

15%

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

20%

Medie

Nepermanentă

20%

Permanentă

30%

Īnaltă

Nepermanentă

50%

Permanentă

100%

Răspāndire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

30%

Permanentă

40%

Medie

Nepermanentă

40%

Permanentă

60%

Īnaltă

Nepermanentă

80%

Permanentă

100%


*) Notificări pentru nerespectare:

Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecinţele care vor apărea īn cazul nerespectării cerinţelor SMR şi īn anul următor.

Notificarea 3 reprezintă īnştiinţarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor SMR.

**) Definirea acestor criterii se regăseşte īn tabelul nr. 2.

 

            Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel şi descriere

 

Criteriu

Nivel

Definiţie

Gravitate

(īn cazul SMR-urilor care se verifică la nivel de parcelă/fermă)

Scăzută

0-30% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)] 0-10% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Medie

>30-50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)] >10-20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Īnaltă

>50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)] >20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Persistenţă

Nepermanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

 

Permanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul angajamentului (Nerespectările descoperite īn ultimul an de angajament se consideră a fi permanente.)

 

            Īn cazul SMR-urilor care se verifică la nivel de exploataţie, “Gravitatea” este definită conform tabelului următor:

 

Nr. crt.

SMR

Elementul de control conform anexei privind cerinţele legale īn materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor īn cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori

Nivel gravitate

1.

1

a

Īnaltă

2.

 

b

Medie

3.

 

c + e

Īnaltă

4.

 

d

Īnaltă

5.

2

Devine GAEC 13

Scăzută

6.

3

a

Scăzută

7.

 

e

Scăzută

8.

 

f

Īnaltă

9.

4

a

Medie

10.

 

c

Īnaltă

11.

 

g

Īnaltă

12.

 

h

Īnaltă

13.

 

i

Īnaltă

14.

5

a

Medie

15.

 

b

Īnaltă

16.

 

d

Īnaltă

17.

 

e+f

Īnaltă

18.

9

a

Medie

19.

 

b

Īnaltă

20.

 

c

Īnaltă

21.

 

d

Īnaltă

22.

 

e

Īnaltă

23.

 

f

Īnaltă

24.

10

a

Īnaltă

25.

 

b

Īnaltă

26.

 

c

Īnaltă

27.

11

a

Īnaltă

28.

 

b

Īnaltă

29.

 

c

Īnaltă

30.

 

d

Īnaltă

31.

 

e

Īnaltă

32.

 

f

Īnaltă

33.

 

g

Īnaltă

34.

 

h

Īnaltă

35.

 

i

Īnaltă

36.

 

j

Īnaltă

37.

 

k

Īnaltă

38.

12

a

Īnaltă

39.

 

b

Īnaltă

40.

 

c

Īnaltă

41.

 

d

Īnaltă

42.

 

e

Īnaltă

43.

 

f

Īnaltă

44.

 

g

Īnaltă

45.

 

a

Medie

46.

 

b

Īnaltă

47.

 

c

Īnaltă

48.

 

d

Īnaltă

49.

 

e

Īnaltă

50.

14

a

Medie

51.

 

b

Īnaltă

52.

 

c

Īnaltă

53.

 

d

Īnaltă

54.

 

e

Īnaltă

55.

15

a*

Īnaltă

56.

 

b*

Īnaltă

57.

 

c*

Īnaltă


* Elemente de control definite conform raportului de control, īn baza anexei privind cerinţele legale īn materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor īn cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru

agricultori.

 

OBSERVAŢIE:

SMR-urile 1-5 din domeniul “Mediul” şi SMR-urile 6-8 din domeniul “Identificarea şi īnregistrarea animalelor” se aplică īncepānd cu 01.01.2012,

SMR-urile 9-12 din domeniul “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor” şi SMR-urile 13-15 din domeniul “Notificarea bolilor la animale” se aplică īncepānd cu 01,01.2014.

SMR-urile 16-18 din domeniul ^Bunăstarea animalelor” se aplică īncepānd cu 01.01.2016.

Sancţiunea se aplică pentru fiecare SMR īn parte, conform tabelului nr. 1, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.

 

II. Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor

Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) sunt definite conform legislaţiei naţionale īn vigoare.

Īn cazul īn care la controlul administrativ se constată o neconformitate īn anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia īn care īn rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.

Īn cazul īn care la controlul administrativ se constată o neconformitate īn anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia īn care īn cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.

Sancţiunile pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a măsurilor privind menţinerea sau reconstituirea suprafeţelor de pajişti permanente sunt prezentate īn tabelul nr. 3.

 

Tabelul nr. 3 - Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor

 

Tipul sancţiunii

Amploarea

Gravitatea*)

Persistenţa*)

%

Sancţiune

Prima repetiţie

A 2-a repetiţie

A 3-a repetiţie

A 4-a repetiţie

Neglijenţă*)

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă (rectificabilă)

0% + notificare 1

N/A

N/A

N/A

N/A

Nepermanentă

3%

9%

15% + notificare 2

81% + notificare 3

100%

Permanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100%

100%

Medie

Nepermanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100% + notificare 3

100%

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Īnaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Răspāndire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Medie

Ne permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Īnaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Intenţie

Limitare la fermă

Scăzută

Ne permanentă

15%

100% şi excluderea

de la măsură

Exclus de la măsură

 

Permanentă

20%

Medie

Nepermanentă

20%

 

Permanentă

30%

Īnaltă

Nepermanentă

50%

 

Permanentă

100%

Răspāndire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

30%

 

Permanentă

40%

Medie

Nepermanentă

40%

 

Permanentă

60%

Īnaltă

Nepermanentă

80%

 

Permanentă

100%


*) Notificări pentru nerespectare:

Notificarea 1 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate pānă la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.

Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecinţele care vor apărea īn cazul nerespectării cerinţelor şi īn anul următor. Notificarea 3 reprezintă īnştiinţarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.

**) Definirea acestor criterii se regăseşte īn tabelul nr. 4.

 

            Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel şi descriere

 

Criteriu

Nivel

Definiţie

Gravitate

Scăzută

0-30% din suprafaţa determinată a fermei

Medie

>30-50% din suprafaţa determinată a fermei

Īnaltă

>50% din suprafaţa determinată a fermei

Persistenţă

Nepermanentă

Condiţii nerespectate care pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

Permanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

 

NOTĂ:

īn cazul īn care beneficiarului i se transmite notificarea 1 acesta trebuie să īnştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau neremedierea problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai tārziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. Īn cazul īn care beneficiarul nu īnştiinţează APIA īn termen/īnştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. Īn cazul īn care beneficiarul īnştiinţează APIA īn termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita īn teren pentru confirmarea celor semnalate de către beneficiar.

OBSERVAŢIE

Sancţiunea se aplică pentru fiecare GAEC īn parte, conform tabelului nr. 3t iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.

 

III. I+II. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

A) “Sancţiunea pe domeniu” aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite īn cadrul fiecăruia din domeniile “Mediu”, “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” şi “Bune condiţii agricole şi de mediu”.

“Sancţiunea aplicat㔠beneficiarului:

a) pentru domeniul “Mediu” este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 1-5 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea īngrăşămintelor;

b) pentru domeniul “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 6-8 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor;

c) pentru domeniul “Bune condiţii agricole şi de mediu” este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.

B) “Sancţiunea calculat㔠aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin īnsumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile “Mediu”, “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” şi “Bune condiţii agricole şi de mediu”.

“Sancţiunea aplicat㔠beneficiarului:

a) īn cazul īn care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile “Mediu”, “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” şi “Bune condiţii agricole şi de mediu” sunt datorate neglijenţei este;

- “sancţiunea calculată”, dac㠓sancţiunea calculat㔠este < = 5%;

- 5%, dac㠓sancţiunea calculat㔠este > 5%;

b) īn cazul īn care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul dintre domeniile “Mediu”, “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” sau “Bune condiţii agricole şi de mediu” este datorată repetiţiei este:

(i) pentru prima repetiţie:

- “sancţiunea calculată”, dac㠓sancţiunea calculat㔠este< = 15%;

- 15%, dac㠓sancţiunea calculat㔠este > 15%;

(ii) de la a două repetiţie:

- “sancţiunea calculată”, conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea beneficiarului;

c) īn cazul īn care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile “Mediu”, “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” şi “Bune condiţii agricole şi de mediu” sunt datorate intenţiei este:

- 20%, dac㠓sancţiunea calculat㔠este < = 20%;

- “sancţiunea calculată”, dac㠓sancţiunea calculat㔠este > 20%, dar nu mai mult de 100%.

 

E. Sancţiuni multianuale

Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor de animale lit. f (supradeclararea intenţionată) se recuperează īn conformitate cu prevederile alt 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 īn ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi, precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, respectiv se recuperează din plăţile ce urmează să fie efectuate īn cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar īn următorii 3 ani calendaristici după anul constatării.

Īn cazul īn care suma nu poate fi recuperată integral īn decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului īn care s-a constatat neregula, soldul se anulează, respectiv se anulează datoria beneficiarului.

 

ANEXA Nr. 2

 

SISTEMUL DE SANCŢIUNI

pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” - pachetul b) – păsări din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de ajutor aferente măsurii 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” - pachetul b) - plăţi īn favoarea bunăstării păsărilor, depuse de beneficiarii măsurii, se stabileşte ţināndu-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:

- neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă beneficiarului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, īn cazul īn care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a acestuia;

- intenţia - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale īn condiţiile īn care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu īl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi dar nu sunt limitate ia: inducerea m eroare cu bună ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii īn verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă īncercare de fraudă comisă īn scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A două repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare);

- repetiţia:

- pentru condiţii superioare - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, īn cazul īn care aceasta se constată la verificarea anuală (verificare administrativă + control la faţa locului + supracontrol) de mai multe ori īn cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, īn condiţiile īn care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;

- pentru ecocondiţionalitate - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, īn cazul īn care aceasta se constată de mai multe ori īn cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, īn condiţiile īn care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;

- amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luāndu-se īn calcul, īn special, dacă aceasta are un efect răspāndit īn afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;

- gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde īn special de importanţa consecinţelor acestuia, ţināndu-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;

- persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde īn special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.

Definiţii

- electiv estimat - efectivele de păsări estimate de beneficiar a fi livrate/transferate/mutate/efective medii anuale etc. conform anexei nr. 1 la cererea de ajutor/plată, pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitar-veterinară, pe cele 4 categorii, pe perioada unui an de angajament. Efectivul estimat din cererea de ajutor/plată nu poate depăşi capacitatea maximă a spaţiilor de creştere īnmulţită cu nr. de serii declarate īntr-un an, conform tehnologiei de creştere a păsărilor. Īn cazul īn care efectivul estimat din cererea de ajutor/plată este mai mare decāt capacitatea maximă a spaţiilor de cazare īnmulţită cu numărul de serii declarate īntr-un an, se va considera la calculul sancţiunilor/plăţii efectivul estimat ca valoare minimă dintre cele două;

- creşterea capacităţii exploataţiei aflate sub angajament Efectivele estimate īn cererea de plată pot creşte faţă de efectivele estimate īn cererea de ajutor avānd īn vedere mărirea capacităţii cu pānă la 50% a numărului maxim de locuri de cazare/serie din efectivul estimat iniţial. Vor trebui depuse de către beneficiar evidenţe clare īn acest sens aferente capacităţilor aflate sub angajament. Astfel, se vor lua ca bază schiţele depuse la cererea de ajutor plus cele aferente măririi capacităţii cu pānă la 50%.

Dacă creşterea este mai mare de 50% din capacitatea exploataţiei * nr. serii aflate sub angajament, plata se limitează la maximum 50% creştere. Nu se permite īncheierea unui nou angajament;

- efectivul livrat anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancţiuni) exprimate īn euro/lei. Suma eligibilă la plata finală, exprimată īn euro/lei, se stabileşte după aplicarea tuturor reducerilor şi sancţiunilor (dacă este cazul).

Etapele calculului efectivelor livrate anual eligibile la plată:

Determinarea efectivelor livrate conform documentelor (nr. de capete):

- efective livrate cf. doc. = efective livrate cf. doc. P1+ efective livrate cf. doc. P2 + efective livrate cf. doc. P3 + efective livrate cf. doc. P4,

unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative sau perioada anuală pentru care au fost depuse documente justificative dacă nu au avut loc livrări.

Determinarea efectivului livrat eligibil (nr. de capete):

Efectiv livrat eligibil = efectiv livrat conform documentelor - efectiv neeligibil

Efectivul neeligibil:

- pentru subpachetele 1, 2, 4 şi 5 este reprezentat de:

- efectivele livrate īn urma răririlor;

- cocoşi;

- mortalităţi;

- alte ieşiri (“puii zburaţi”- livraţi sub greutatea de sacrificare conform tehnologiei şi duratei fiecărei serii);

- pentru subpachetul 3b este reprezentat de:

- efectivul transportat pe cheltuiala cumpărătorului;

- efectivul pentru care nu se justifică cheltuielile de transport;

- puii de o zi şi celelalte categorii neeligibile (tineret);

- mortalităţi din timpul transportului (eligibile pentru subpachetele 1b, 2b, 4b şi 5b, dar neeligibile pentru subpachetul 3b)

Determinarea efectivelor livrate anual eligibile la plată (nr. de capete) (calculate pe exploataţie, pe subpachet şi pe categorii):

Efectiv livrat anual eligibil la plată = efectiv livrat eligibil - efectivul afectat anual det. cond. min.

Determinarea efectivului afectat anual det.cond.min. (nr. de capete):

Efectiv afectat anual determinat de condiţii minime = efectiv livrat eligibil x Acond.min.(%),

unde:

Acond.min.(%) - “procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare

Determinarea procentului de abatere Acond.min.(%):

Acond.min.(%) = efectiv afectat anual cond.min./(efectiv realizat - efectiv afectat anual cond.min.) x 100 (īn cazul īn care rezultatul este mai mare de 100%, se va calcula cu 100%)

ATENŢIEI

La subpachetul 3b) se va lua īn considerare numărul de păsări transportat la abatorizare. Astfel, formula va fi:

A*cond.min.(%) = efectiv afectat anual cond.min./(efectiv transportat - efectiv afectat anual cond.min.) x 100 (īn cazul īn care rezultatul este mai mare de 100%, se va calcula cu 100%)

Efectiv realizat = Stoc iniţial la īnceput an + intrări total an - mortalităţi total an

Efectiv afectat anual condiţii minime (număr de capete) = efectiv afectat cond.min. P1 + efectiv afectat cond.min. P2 + efectiv afectat cond.min. P3 + efectiv afectat cond.min. P4 + efectiv afectat condiţii minime rezultat īn urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).

OBSERVAŢIE:

Eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face īnainte de aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare Acond.suD.1%):

Acond.sup.(%) - efectiv afectat anual cond.sup./(efectiv realizat - efectiv afectat anual cond.sup. - efectiv afectat anual cond.min.) x 100 (īn cazul īn care rezultatul este mai mare de 100%, se va calcula cu 100%)

ATENŢIE!

La subpachetul 3b se va lua īn considerare numărul de păsări transportate la abatoarele amplasate īn afara unităţii administrativ-teritoriale a exploataţiilor. Astfel, formula va fi:

A * (%) = efectivul afectat anual condiţii superioare/(total efectiv transportat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime) x 100 (īn cazul īn care rezultatul este mai mare de 100%, se va calcula cu 100%)

Efectiv afectat anual cond.sup. = efectiv afectat cond.sup. P1 + efectiv afectat cond.sup. P2 + efectiv afectat cond.sup. P3 + efectiv afectat cond.sup. P4 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat īn urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).

Solicitarea subpachetului 3b pentru categoriile găini ouătoare şi găini de reproducţie rase grele:

Dacă īn primul an de aplicare se depune cererea de ajutor pentru subpachetul 3b pentru categoriile găini ouătoare şi/sau găini de reproducţie rase grele, se acordă plata pentru efectivul livrat anual eligibil la plată. Dacă īn conformitate cu tehnologia de creştere, īn anul doi de angajament, solicitantul nu are livrări, nu va fi penalizat pentru anul īn care nu a solicitat Subpachetul 3b, ci numai dacă 2 ani consecutivi nu solicită subpachetul 3b - transport; īn acest caz angajamentul asumat de beneficiar pentru subpachetul 3b se consideră īnchis pentru nerespectare, urmānd a se recupera sumele plătite pānă la acel moment.

Plata compensatorie pentru celelalte subpachete va fi solicitată cu raportare la efectivul mediu anual.

Īn cazul īn care există transporturi pentru categoriile eligibile īnspre şi dinspre exploataţie, īn anii īn care nu se solicită subpachetul 3b, acestea trebuie să respecte condiţiile superioare de bunăstare.

Ordinea aplicării sancţiunilor. Calculul sancţiunilor

Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, īn cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi īn cadrul subpachetului pe fiecare categorie de păsări.

Există 5 categorii de sancţiuni, care se aplică īn următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă după etapa anterioară de calculare:

 

A.

Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor

B.

Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice

C.

Sancţiuni pentru depunerea cu īntārziere a cererii de plată/decontului justificativ

D.

Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

E.

Sancţiuni multianuale

 

Beneficiarul nu va fi sancţionat īn cazurile de forţă majoră şi īn circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative īn acest sens, conform legislaţiei īn vigoare.

Prin forţă majoră se īnţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de īnlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care īmpiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

Următoarele situaţii sunt considerate cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:

a) decesul beneficiarului;

b) incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;

c) exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, īn cazul īn care această expropriere nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament;

d) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;

e) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;

f) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul, efectivul de păsări sau familii de albine ale solicitantului.

Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate īn fiecare caz īn parte, se pot recunoaşte, īn special, următoarele circumstanţe naturale:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animai ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

 

A. Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor

Sancţiunile de supradeclarare se calculează pe baza efectivului estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) şi a efectivului livrat anual eligibil la plată (UVM) pentru fiecare exploataţie, īn cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi īn cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de păsări după formula:

% supradeclarare = (efectivul estimat anual - efectivul livrat anual eligibil la plată)/efectivul livrat anual eligibil la plată x 100

Dacă efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) este mai mic decāt efectivul livrat anual eligibil la plată (UVM), nu se aplică nicio sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM).

Dacă efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) este mai mare decāt efectivul livrat anual eligibil la plată (UVM), se aplică sancţiuni de supradeclarare.

Sancţiunile aplicate īn funcţie de intervalele de supradeclarare sunt următoarele:

a) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată este mai mică sau egală cu 20% din efectivul livrat anual eligibil la plată, ajutorul se va calcula pentru efectivul livrat anual eligibil la plată, dar nu se vor impune sancţiuni pentru supradeclarare.

b) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată este mai mare de 20%, dar mai mică sau egală cu 40% din efectivul livrat anual eligibil la plată, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată, la care se aplică o sancţiune de supradeclarare de 2% din suma cuvenită.

c) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet este mai mare de 40%, dar mai mică sau egală cu 60% din efectivul livrat anual eligibil la plată, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată, la care se aplică o sancţiune de supradeclarare de 5% din suma cuvenită.

d) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată este mai mare de 60%, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual eligibil la plată, la care se aplică o sancţiune de 10% din suma cuvenită

e) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată depăşeşte efectivul livrat anual eligibil la plată cu un procent mai mare de 2% din efectivul livrat anual eligibil la plată pe fiecare subpachet, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, exploataţia este exclusă de la plată pentru anul respectiv, pe subpachetul respectiv.

f) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat anual īn cererea de ajutor/plată (UVM) şi efectivul livrat anual eligibil la plată depăşeşte efectivul livrat anual eligibil la plată cu un procent mai mare de 20% din efectivul livrat anual eligibil la plată, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, exploataţia este exclusă de la plată pentru īntregul subpachet pe anul īn cauză şi, īn plus, beneficiarul este sancţionat pānă la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre efectivul estimat anual şi efectivul livrat anual eligibil la plată. Valoarea sancţiunii stabilite īn plus se constituie īn sancţiune multianuală şi se recuperează din plăţile ce urmează să fie efectuate īn cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar īn următorii 3 ani calendaristici după anul constatării.

Īn cazul īn care se identifică două nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu: procentul de supradeclarare este cuprins īntre 23% şi 30% şi supradeclararea efectivelor din cadrul exploataţiei a fost realizată din intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele două sancţiuni aferente neregulilor constatate.

La calculul sancţiunilor pentru supradeclarare se va lua īn considerare īntregul efectiv livrat anual eligibil la plată/transferat/efectiv mediu anual etc. (pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi) fără a se lua īn considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la pct. B.

 

B. Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, generale şi specifice

 

Codul sancţiunii

Tipul sancţiunii

1

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

2

Se aplică o sancţiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

3

Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe subpachet pe anul respectiv de angajament.

4

Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe subpachet.

5

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet īn anul respectiv.

6

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet īn anul respectiv, iar, īn plus, beneficiarul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe subpachetul respectiv pānă īn acel moment (pentru anii anteriori, pentru exploataţia respectivă).

7

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploataţia fiind exclusă de la toată măsura pe anul respectiv, iar, īn plus, se returnează toţi banii primiţi pe subpachetul respectiv pentru acea exploataţie pānă īn acel moment (pentru anii anteriori).

8

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, exploataţia fiind exclusă de la plată de la toată măsura pe anul respectiv şi īn plus pentru anul următor pe toată măsura. Beneficiarul returnează pentru această exploataţie toţi banii primiţi pe pachetul respectiv (b) - păsări) pānă la acel moment. Īn acest caz, se consideră că din intenţie beneficiarul nu a respectat condiţiile.

 

La calculele efectuate se va ţine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.

Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: īn cazul īn care īn primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar īn al doilea an se constată aceeaşi condiţie nerespectată, atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).

Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată īn parte. Dacă īn cadrul unui subpachet nu sunt īndeplinite mai multe condiţii, pentru exploataţia respectivă se aplică pe subpachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie īn parte.

Īn cazul nivelelor 5,6,7 şi 8 ale sancţiunilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului pānă la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

 


 

Criterii de eligibilitate

Indicator

(modalitatea de contrar)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Generale

Beneficiarul deţine autorizaţie sanitar-veterinară pentru īntreaga exploataţie pe toată perioada de angajament (minimum 5 ani).

Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor

 

Nu se permite īncheierea angajamentului pentru exploataţiile care nu īndeplinesc acest criteriu. Dacă pe parcursul perioadei de derulare a angajamentului se constată că acest criteriu nu mai este īndeplinit, se va īnchide angajamentul şi se vor recupera toţi banii primiţi pentru exploataţia respectivă.

Beneficiarul se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii solicitării.

Control administrativ (vizual) al cererii de ajutor

 

Este exclus de la plată aplicantul care nu īndeplineşte acest criteriu şi se recuperează plăţile acordate necuvenit īn anii anteriori de angajament

Exploataţia deţine abator īn aceeaşi UAT cu spaţiile de creştere a păsărilor (subpachetul 3).

Control administrativ/ Control la faţa locului

 

8

Exploataţia utilizează apă din reţeaua publică de apă potabilă īn fluxurile tehnologice de creştere.

Control administrativ/ Control la faţa locului

 

8

 

 

 

Cerinţă minimă

Indicator

(modalitatea de control)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Subpachetul 1b

Asigurarea intensităţii iluminatului artificial cu minimum 30 lues

- iluminare artificială cu intensitate de 20 lucşi

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion )/

Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

Īn cazul īn care se constată o īncălcare a cerinţelor minime se calculeaz㠓procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 2b

Reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Suprafaţă disponibilă minimă obligatorie:

- pui de carne - 33 kg/m2

- pui de carne - 39 kg/m2

- pui de carne - 42 kg/m2

- găini ouătoare

-1.111 cm2/cap sistem alternativ (9 găini ouătoare/m2 īn sistem alternativ)

- 750 cm2/cap sistem cuşti īmbunătăţite

- găini reproducţie rase grele

- 25kg/m2

- pui de curcă

- masculi: 55 kg/m2

- femele: 50 kg/m2

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion )/

Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

 

Īn cazul īn care se constată o īncălcare a cerinţelor minime se calculează ^procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 3b

īmbunătăţirea condiţiilor de bunăstarea păsărilor pe durata transportului

Suprafaţa minimă obligatorie īn timpul transportului păsărilor.

- 200 cm2/kg, păsări cu greutatea < 1,6 kg/cap

- 160 cm2/kg, păsări cuprinse īntre 1,6-< 3 kg/cap

- 115cm2/kg, păsări cuprinse īntre 3-< 5 kg/cap

- 105 cm2/kg, păsări cu greutatea > 5 kg/cap

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion )/

Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

Īn cazul īn care se constată o īncălcare a cerinţelor minime se calculeaz㠓procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 4b

Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor īn apa utilizată

4.a. Beneficiarul a prezentat minimum 2 buletine de analiză/an la sursă

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize)

5

Repetiţie

6

Intenţie

8

4.b. Beneficiarul a prezentat minimum 2 analize/an la puii de came şi puii de curcă şi 2 probe/an la găini ouătoare şi găini de reproducţie rase grele, la intrarea īn hală, iar analizele confirmă respectarea condiţiilor minime:

Indicator pentru cerinţa minimă obligatorie:

- nitraţi -100 (mg/l)

- nitriţi - 1 (mg/l)

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn Eşantion)/

Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

Īn cazul īn care se constată o īncălcare a cerinţelor minime se calculeaz㠓procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor minime etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

Subpachetul 5b

Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea īn limite optime a parametrilor de microclimat

Nivelul noxelor din adăpost īn condiţii minime obligatorii:

- 20 ppm amoniac (NH3)

- 3.000 ppm dioxid de carbon (CO2)

Vizită pe teren (in cazul includerii īn eşantion)/ Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Īncălcarea cerinţelor minime

Īn cazul īn care se constată o īncălcare a cerinţelor minime se calculeaz㠓procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare şi se diminuează efectivul livrat cu efectivul afectat anual determinat condiţii minime (pe categorii). Calculul supradeclarărilor, al sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor superioare etc. va avea īn vedere acest efectiv livrat diminuat.

 

            Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi Acond.sup.(%) - “Procentul de abatere” privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare.

 

 

Valoarea plăţii compensatorii

Criterii de eligibilitate

Indicator (modalitatea de control*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Codul sancţiunii

Subpachetul 1 b

 

 

 

 

Asigurarea intensităţii iluminatului artificial cu minimum 30 lucşi

Pui de came 15,99 euro/UVM Pui de curcă 45,00 euro/UVM Găini ouătoare 11,91 euro/UVM Găini rase grele 26,79 euro/UVM

1.1. Indicator pentru cerinţa superioară

Iluminarea artificială cu intensitate de 30 lucşi

- timp de minimum 18 ore/zi pentru categoriile: pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie rase grele; - timp de 16 ore/zi pentru categoria găini ouătoare.

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ - verificare documente din deconturile trimestriale/anuale

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 10% şi 20%

2

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 20% şi 35%

3

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 35% şi 50%

4

Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un “procent de abatere” calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3W5/6

Intenţie

8

1.2. Păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control, privind:

- utilizarea şi

īntreţinerea sistemelor de iluminat artificial

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

 

 

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care a fost controlat şi au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs exista şi sunt complete)

3

 

 

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa evidentelor pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care au existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 2b

 

 

 

 

Reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Pui de carne 42,82 euro/UVM

Pui de curcă 263,53 euro/UVM

Găini ouătoare 114,29 euro/UVM

Găini rase grele 134,45 euro/UVM

2.1. Indicatori pentru cerinţă superioară:

- pui de carne - 30 kg/m2

- pui de carne - 35,45 kg/m2

- pui de carne - 38,18 kg/m2

- găini ouătoare:

- 1.222 cm2/cap īn sistem alternativ

- 825 cm2/cap īn sistem cuşti īmbunătăţite

- găini reproducţie rase grele - 22,73 kg/m2

- pui de curcă:

- masculi: 50 kg/m2

- femele: 45,45 kg/m2

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 35% şi 50%

4

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

 

 

2.2. Păstrarea pentru control a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă şi a greutăţii īn condiţii superioare de bunăstare

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care a fost controlat şi au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care au existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 3b

Īmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului

Pui de carne 14,29 euro/UVM

Pui de curcă 35,36 euro/UVM

Găini ouătoare 3,64 euro/UVM

Găini rase grele 3,64 euro/UVM

3.1. Suprafaţa superioară īn timpul transportului păsărilor, de minimum:

- 260 cm2/kg pentru păsări cu greutate < 1,6 kg/cap

- 208 cm2/kg pentru păsări cu greutate cuprinsă īntre 1,6 - < 3 kg/cap

- 150cm2/kg pentru păsări cu greutate cuprinsă īntre 3 - < 5 kg/cap

- 137 cm2/kg pentru păsări cu greutate de > 5 kg/cap

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Control administrativ documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat cuprins īntre 35% şi 50%

4

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” calculat mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3*4/5/6

Intenţie

8

3.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind transporturile pentru populare fermă şi pentru depopulare către abator

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care a fost controlat şi au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care au existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 4b

Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor īn apa utilizată

Pui de came 29,49 euro/UVM

Pui de curcă 25,82 euro/UVM

Găini ouătoare 28,01 euro/UVM

Găini rase grele 33,80 euro/UVM

4.1a. Beneficiarul a prezentat minimum 14

buletine/an de analiză la sursă.

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiza ca număr

Nerespectarea criteriului (beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize)

5

Repetiţie

6

Intenţie

8

4.1b. Beneficiarul a prezentat suplimentar minimum 1 buletin de analiză de la intrarea īn fiecare hală pe serie pentru puii de came şi de curca, faţă de 2 analize/an şi suplimentar 4 buletine de analiză a apei la intrarea īn hală, la găini ouătoare şi găini de reproducţie, faţă de 2 probe/an īn practica curentă, deci 6 buletine de analiză/an, iar analizele confirmă respectarea condiţiilor superioare: Maxim:

- nitraţi - 50 (mg/l);

- nitriţi - 0,5 (mg/l);

[nitraţi/50] + [nitriţi/3] ≤ 1

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion, numai pentru puii de carne şi de curcă)

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

- se vor verifica buletinele de analiză ca număr şi rezultate

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” mai mic de 10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 20% şi 35%

3

Nerespectarea criteriului pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 35% şi 50%

4

Nerespectarea criteriului pentru un .procent de abatere” mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

4.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind analizele efectuate

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor şi/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care a fost controlat şi au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, īn cazul īn care au existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8

Subpachetul 5b

 

 

 

 

Reducerea noxelor cu 30% lată de nivelul minim

obligatoriu prin menţinerea īn limite optime a parametrilor de microclimat

Pui de came 19,52 euro/UVM

Pui de curcă 37,43 euro/UVM

Găini ouătoare 20,47 euro/UVM

Găini rase grele 40,93 euro/UVM

5.1 Nivelul noxelor din adăpost īn condiţii superioare de bunăstare:

- 14 ppm amoniac (NH3)

- 2.100 ppm dioxid de carbon (CO2)

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/

Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” mai mic de -10%

1

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 10% şi 20%

2

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un .procent de abatere” cuprins īntre 20% şi 35%

3

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un “procent de abatere” cuprins īntre 35% şi 50%

4

Nerespectarea criteriului pentru un “procent de abatere” mai mare de 50%

5

Prima repetiţie

2/3/4/5/6

Intenţie

8

5.2. Păstrarea pentru control a registrului cu măsurătorile zilnice efectuate pentru monitorizarea permanentă a microclimatului, precum şi a noxelor pentru demonstrarea condiţiilor de bunăstare

Vizită pe teren (īn cazul includerii īn eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale)

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului şi/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, īn cazul Īn care a fost controlat şi au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

3

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, īn cazul īn care nu a fost controlat īn anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat īn anii precedenţi, īn condiţiile īn care evidenţele pentru anul īn curs există şi sunt complete)

4

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul īn curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, īn cazul īn care a existat īn anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia īn primul an de angajament)

5

Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul īn curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia)

6

Repetiţie

4/5/6/7

Intenţie

8


*) Modalitatea de control este detaliată īn procedurile de lucru ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

 

C. Sancţiuni pentru depunerea cu īntārziere/ nedepunerea cererii de plată/decontului justificativ

Pentru anul I cererea de ajutor reprezintă şi cerere de plată.

La īnceputul fiecărui an de angajament, din anul 2 de angajament pānă īn anul 5 de angajament inclusiv se depune anual o cerere de plată conform termenelor prevăzute īn ghidul solicitantului, (specifice fiecărei perioade de īncepere a anului de angajament, īn funcţie de sesiunea de depunere a cererilor).

Decontul justificativ se depune trimestrial/anual (conform termenelor prevăzute īn ghidul solicitantului).

1. Depunerea cu īntārziere a cererii de plată/decontului justificativ

Nu se acceptă depunerea cu īntārziere a cererii de ajutor/cererii de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative.

- Pentru cererile de ajutor depuse īn primul an īn afara perioadelor de legale de depunere, nu se vor īncheia angajamente.

- Cererile de plată depuse īn anii următori īn afara perioadelor legale de depunere nu vor fi luate īn considerare pentru plată, urmānd ca beneficiarul să facă īn continuare

dovada respectării angajamentului conform procedurii de la pct. 3.

- Deconturile justificative/Documentele justificative depuse īn afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua īn considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile īn care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) īn termen de 10 zile şi a prezentat documente care justifică motivele nepopularii şi a anunţat inclusiv Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) de această situaţie. Perioada de activitate de creştere minimă pentru categoriile pui de curcă şi pui de came reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare şi găini rase grele, perioada de activitate de producţie şi reproducţie minimă reprezintă un trimestru.

Nedesfăşurărea activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a păsărilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie a unui an de angajament duce la īnchiderea angajamentului şi returnarea plăţilor primite, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

Depunerea cu īntārziere a cererilor de plată/deconturi justificative/documentelor justificative nu este sancţionată īn cazurile de forţă majoră şi īn circumstanţe excepţionale, īn conformitate cu prevederile legislaţiei īn vigoare.

2. Depunerea cererii de plată/decontului justificativ cu documente incomplete

īn cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. Īn situaţia īn care, īn urma notificării, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:

- īn cazul neprezentării registrelor obligatorii sau altor documente pentru care s-au prevăzut sancţiuni la pct. B, se vor aplica aceste sancţiuni.

Īn cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decāt cele sus-menţionate, se vor/va elimina parţial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv/subpachetul/ subpachetele pentru care nu s-au prezentat documentele.

3. Nedepunerea cererii de ajutor/plată/deconturilor/ documentelor justificative

- īn situaţia īn care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua īn considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile īn care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA īn termen de 10 zile şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, a anunţat inclusiv ANSVSA de această situaţie. Perioada de activitate de creştere minimă pentru categoriile pui de curcă şi pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare şi găini rase grele perioada de activitate de producţie şi reproducţie minimă reprezintă un trimestru.

- īn cazul solicitanţilor care nu au depus cereri de plată pentru anii următori de angajament această situaţie conduce la suspiciuni privind respectarea cerinţelor specifice. Īn consecinţă instituţiile responsabile trebuie să se asigure de respectarea īn continuare a angajamentului.

Astfel, APIA va transmite solicitantului o Notificare referitoare la nedepunerea cererii de plată īn intervalele menţionate īn ghid imediat după expirarea perioadei de depunere a cererilor.

Prin notificare se va solicita beneficiarilor să prezinte acte doveditoare din care să rezulte că īşi continuă respectarea angajamentelor asumate, īn mod voluntar, fapt pentru care vor depune şi o Declaraţie prin care īnştiinţează APIA că nu solicită Sprijin pentru anul de angajament, dar continuă să respecte cerinţele specifice subpachetelor accesate īn cererea de ajutor. Pentru beneficiarii ce depun astfel de declaraţie īn urma notificării primite se va solicita control īn teren conform Ghidului de efectuare a controlului la faţa locului pentru toate exploataţiile aflate sub angajament.

Īn cazul īn care la controlul pe teren se constată īncălcarea cerinţelor specifice pentru subpachetele aflate sub angajament, datele din Fişa de control la faţa locului se introduc īn aplicaţia electronică, pentru anii anteriori de angajament, īn vederea aplicării sancţiunilor corespunzătoare şi recuperării sumelor necuvenite.

Beneficiarii care au primit notificarea şi care doresc să īntrerupă angajamentul vor depune o declaraţie prin care īnştiinţează APIA că solicită excluderea de la accesarea măsurii 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor”, iar īn cazul īn care beneficiarii au avut plăţi īn anii precedenţi, aceştia vor returna sumele primite.

Pentru dosarele beneficiarilor cu angajamente care nu au răspuns notificării se va aplica procedura de recuperare a sumelor primite necuvenit.

Conform prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romāni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, īn cazul īn care notificarea beneficiarului nu a fost posibilă sau acesta nu a fost găsit la acel domiciliu, persoana responsabilă cu efectuarea comunicării notificării va trebui să transmită către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor o adresă prin care să se precizeze dacă domiciliul beneficiarului este cel la care a fost transmisă notificarea. Dacă domiciliul comunicat de către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor este cel cunoscut de APIA, notificarea privind īncălcarea angajamentului se va afişa/posta la sediul APIA şi pe site-ul APIA, beneficiarul considerāndu-se notificat īn termen de 15 zile de la data afişării/postării. Dacă domiciliul comunicat de către direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor este altul decāt cel cunoscut de APIA, comunicarea notificării se va face la adresa indicată.

După efectuarea procedurii de comunicare descrisă mai sus, pentru cazurile īn care beneficiarii nu au răspuns notificării sau refuză primirea notificării, trebuie urmată procedura de recuperare a sumelor primite necuvenit īn urma īncălcării angajamentului.

4. Retragerea cererii de ajutor/plată

O cerere de ajutor/plată poate fi retrasă total sau parţial īn orice moment. Īn cazul īn care autoritatea competentă a informat deja beneficiarul despre neregulile pe care le conţine cererea de ajutor/plată sau īn cazul īn care l-a avertizat cu privire la intenţia sa de a īntreprinde un control la faţa locului şi acest control a dus la constatarea unor nereguli, retragerile nu mai sunt autorizate pentru părţile din cererea de ajutor/plată la care se referă aceste nereguli.

Dacă īn urma controlului realizat nu se identifică nereguli, beneficiarul poate retrage cererea de ajutor/plată. Īn perioada dintre īnştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu īşi poate retrage cererea de ajutor/plată.

Dacă un beneficiar solicită retragerea integrală sau parţială a unei cereri de plată, după efectuarea unor plăţi īn anii precedenţi, acesta este obligat să returneze integral sumele primite pentru subpachetele şi categoriile de păsări retrase.

 

D. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

Īn cazul măsurii 215, ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:

- cerinţele legale īn materia de gestionare (SMR 1 - SMR 5), īn domeniul “Mediu”;

- cerinţele legale īn materia de gestionare privind identificarea şi īnregistrarea animalelor (SMR 6-SMR 8);

- cerinţele legale īn materia de gestionare privind sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor (SMR 9-12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15) şi cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor īn domeniul “Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor”

- bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri), īn domeniul “Bune condiţii agricole şi de mediu”.

Īn cazul īn care cerinţele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate oricānd īn cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori a unei omiteri direct imputabile beneficiarului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă īn anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă ori exclusă.

Īn cazul neglijenţei, sancţiunea aplicată nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar īn cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. Īn cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge pānă la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.

Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită beneficiarului īn cadrul măsurii.

Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor īn scris.

Nerespectarea datorată neglijenţei

Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui beneficiar, sancţiunea calculată la suma totală este de 3% din suma totală.

Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1%, să se crească pānă la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune īn cazul īn care este definită o toleranţă printr-o zonă-tampon stabilită şi aplicabilă perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu trebuie să depăşească 1 ha īn valoare absolută.

Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilită īn cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3- īn cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximă nu va depăşi 15% din suma totală.

Nerespectarea intenţionată

Dacă beneficiarul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul īn cauză pānă la maximum 15% sau, după caz, să īl mărească pānă la 100% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3).

Īn cazul nerespectării intenţionate, beneficiarul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic īn cauză (conform tabelelor nr. 1 şi 3). Dacă amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectării intenţionate este majoră sau au fost detectate repetate nerespectări intenţionate, beneficiarul va fi exclus de la măsura respectivă şi īn anul calendaristic următor.

 

I. Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor

Cerinţele legale īn materia de gestionare (SMR) sunt definite conform legislaţiei comunitare şi naţionale īn vigoare.

Īn cazul īn care la controlul administrativ se constată o neconformitate īn anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia īn care īn rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.

Īn cazul īn care la controlul administrativ se constată o neconformitate īn anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia īn care īn cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.

Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor sunt prezentate īn tabelul nr. 1

 

            Tabelul nr. 1 - Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor

 

Tipul sancţiunii

Amploarea

Gravitatea*)

Persistenţa*)

%

Sancţiune

Prima repetiţie

A 2-a repetiţie

A 3-a repetiţie

A 4-a repetiţie

Neglijenţă*)

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă (rectificabilă)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nepermanentă

3%

9%

15% + notificare 2

81% + notificare 3

100%

Permanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100%

100%

Medie

Nepermanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100% + notificare 3

100%

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Īnaltă

Nepermanenta

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Răspāndire asupra

altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Medie

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Īnaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Intenţie

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă

15%

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

20%

Medie

Ne permanentă

20%

 

Permanentă

30%

Īnaltă

Nepermanentă

50%

 

Permanentă

100%

Răspāndire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

30%

 

Permanentă

40%

Medie

Nepermanentă

40%

 

Permanentă

60%

Īnaltă

Nepermanentă

80%

 

Permanentă

100%


*) Notificări pentru nerespectare:

Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecinţele care vor apărea īn cazul nerespectării cerinţelor SMR şi īn anul următor.

Notificarea 3 reprezintă īnştiinţarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor SMR.

**) Definirea acestor criterii se regăseşte īn tabelul nr. 2.

 

            Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel şi descriere

 

Criteriu

Nivel

Definiţie

Gravitate (īn cazul SMR-urilor care se verifică la nivel de parcelă/fermă)

Scăzută

0-30% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)] 0-10% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Medie

>30-50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)] >10-20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Īnaltă

>50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 3 (pentru elementele de control b-d), SMR 4 (pentru elementele de control b, d-f), SMR 5 (pentru elementul de control c)] >20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)

Persistenţă

Nepermanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

Permanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

 

            Īn cazul SMR-urilor care se verifică la nivel de exploataţie, “Gravitatea” este definită conform tabelului următor:

 

Nr. crt.

SMR

Elementul de control conform anexei privind cerinţele legale īn materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor īn cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori

Nivel gravitate

1.

1

a

Īnaltă

2.

 

b

Medie

3.

 

c + e

Īnaltă

4.

 

d

Īnaltă

5.

2

Devine GAEC 13

 

6.

 

a

Scăzută

7.

 

e

Scăzută

8.

 

f

Scăzută

9.

 

a

Īnaltă

10.

 

c

Medie

11.

 

g

Īnaltă

12.

 

h

Īnaltă

13.

 

i

Īnaltă

14.

 

a

Īnaltă

15.

 

b

Medie

16.

 

d

Īnaltă

17.

 

e + f

Īnaltă

18.

 

a

Īnaltă

19.

 

b

Medie

20.

 

c

Īnaltă

21.

 

d

Īnaltă

22.

 

e

Īnaltă

23.

 

f

Īnaltă

24.

 

a

Īnaltă

25.

 

b

Īnaltă

26.

 

c

Īnaltă

27.

 

a

Īnaltă

28.

 

b

Īnaltă

29.

 

c

Īnaltă

30.

 

d

Īnaltă

31.

 

e

Īnaltă

32.

 

f

Īnaltă

33.

 

g

Īnaltă

34.

 

h

Īnaltă

35.

 

i

Īnaltă

36.

 

j

Īnaltă

37.

 

k

Īnaltă

38.

12

a

Īnaltă

39.

 

b

Īnaltă

40.

 

c

Īnaltă

41.

 

d

Īnaltă

42.

 

e

Īnaltă

43.

 

f

Īnaltă

44.

 

g

Īnaltă

45.

13

a

Medie

46.

 

b

Īnaltă

47.

 

c

Īnaltă

48.

 

d

Īnaltă

49.

 

e

Īnaltă

50.

14

a

Medie

51.

 

b

Īnaltă

52.

 

c

Īnaltă

53.

 

d

Īnaltă

54.

 

e

Īnaltă

55.

15

a*

Īnaltă

56.

 

b*

Īnaltă

57.

 

c*

Īnaltă


* Elemente de control definite conform Raportului de control, īn baza anexei privind cerinţele legale īn materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor īn cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori.

 

OBSERVAŢIE:

SMR-urile 1-5 din domeniul “Mediul” şi SMR-urile 6-8 din domeniul “Identificarea şi īnregistrarea animalelor” se aplică īncepānd cu 01.01.2012.

SMR-urile 9-12 din domeniul “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor” şi SMR-urile 13-15 din domeniul “Notificarea bolilor la animale” se aplică īncepānd cu 01.01.2014.

SMR-urile 16-18 din domeniul “Bunăstarea animalelor” se aplică īncepānd cu 01.01.2016.

Sancţiunea se aplică pentru fiecare SMR īn parte, conform tabelului nr. 1, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.

 

II. Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor

Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) sunt definite conform legislaţiei naţionale īn vigoare.

Īn cazul īn care la controlul administrativ se constată o neconformitate īn anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia īn care īn rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.

Īn cazul īn care la controlul administrativ se constată o neconformitate īn anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia īn care īn cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.

Sancţiunile pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a măsurilor privind menţinerea sau reconstituirea suprafeţelor de pajişti permanente sunt prezentate īn tabelul nr. 3.

 

            Tabelul nr. 3 - Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor

 

Tipul sancţiunii

Amploarea

Gravitatea*)

Persistenţa*)

%

Sancţiune

Prima repetiţie

A 2-a repetiţie

A 3-a repetiţie

A 4-a repetiţie

Neglijenţă*)

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă (rectificabilă)

0% + notificare 1

N/A

N/A

N/A

N/A

 

Nepermanentă

3%

9%

15% + notificare 2

81% + notificare 3

100%

 

Permanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100%

100%

Medie

Nepermanentă

4%

12%

15% + notificare 2

100% + notificare 3

100%

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Īnaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Răspāndire asupra altor ferme

Scăzuta

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Medie

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Īnaltă

Nepermanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

5%

15% + notificare 2

45% + notificare 3

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

Intenţie

Limitare la fermă

Scăzută

Nepermanentă

15%

100% şi excluderea de la măsură īn anul următor

Exclus de la măsură

 

Permanentă

20%

Medie

Nepermanentă

20%

 

Permanentă

30%

Īnaltă

Nepermanentă

50%

 

Permanentă

100%

Răspāndire asupra altor ferme

Scăzută

Nepermanentă

30%

 

Permanentă

40%

Medie

Nepermanentă

40%

 

Permanentă

60%

Īnaltă

Nepermanentă

80%

 

Permanentă

100%


*) Notificări pentru nerespectare:

Notificarea 1 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate pānă la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.

Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecinţele care vor apărea īn cazul nerespectării cerinţelor şi īn anul următor. Notificarea 3 reprezintă īnştiinţarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.

**) Definirea acestor criterii se regăseşte īn tabelul nr. 4.

 

            Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel şi descriere

 

Criteriu

Nivel

Definiţie

Gravitate

Scăzută

0-30% din suprafaţa determinată a fermei

Medie

>30-50% din suprafaţa determinată a fermei

Īnaltă

>50% din suprafaţa determinată a fermei

Persistenţă

Nepermanentă

Condiţii nerespectate care pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

Permanentă

Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

 

NOTA:

īn cazul īn care beneficiarului i se transmite notificarea 1, acesta trebuie să īnştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau neremedierea problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai tārziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. Īn cazul īn care beneficiarul nu īnştiinţează APIA īn termen/īnştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. Īn cazul īn care beneficiarul īnştiinţează APIA īn termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita īn teren pentru confirmarea celor semnalate de către beneficiar.

 

OBSERVAŢI E:

Sancţiunea se aplică pentru fiecare GAEC īn parte, conform tabelului nr. 3, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.

 

III. I+II. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

A) “Sancţiunea pe domeniu” aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite īn cadrul fiecăruia din domeniile “Mediu”, “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” şi “Bune condiţii agricole şi de mediu”.

“Sancţiunea aplicat㔠beneficiarului:

a) pentru domeniul “Mediu” este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 1-5 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea īngrăşămintelor;

b) pentru domeniul “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 6-15 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor;

c) pentru domeniul “Bune condiţii agricole şi de mediu” este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.

B) “Sancţiunea calculat㔠aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin īnsumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile “Mediu”, “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” şi “Bune condiţii agricole şi de mediu”.

“Sancţiunea aplicat㔠beneficiarului:

a) īn cazul īn care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile “Mediu”, “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” şi “Bune condiţii agricole şi de mediu” sunt datorate neglijenţei este:

- “sancţiunea calculat㔠dac㠓sancţiunea calculat㔠este < = 5%;

- 5%, dac㠓sancţiunea calculat㔠este > 5%;

b) īn cazul īn care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul din domeniile “Mediu”, “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” sau “Bune condiţii agricole şi de mediu” este datorată repetiţiei este:

(i) pentru prima repetiţie:

- “sancţiunea calculată”, dac㠓sancţiunea calculat㔠este < = 15%;

- 15%, dac㠓sancţiunea calculat㔠este > 15%; (ii) de la a două repetiţie:

- “sancţiunea calculată”, conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea beneficiarului;

c) īn cazul īn care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile “Mediu”, “Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” şi “Bune condiţii agricole şi de mediu” sunt datorate intenţiei este:

- 20%, dac㠓sancţiunea calculat㔠este < = 20%;

- “sancţiunea calculată”, dac㠓sancţiunea calculat㔠este > 20%, dar nu mai mult de 100%.

E Sancţiuni multianuale

Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor de păsări lit. f (supradeclararea intenţionată) se recuperează īn conformitate cu prevederile art. 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 īn ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi, precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, respectiv se recuperează din plăţile ce urmează să fie efectuate īn cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar īn următorii 3 ani calendaristici după anul constatării.

Īn cazul īn care suma nu poate fi recuperată integral īn decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului īn care s-a constatat neregula, soldul se anulează, respectiv se anulează datoria beneficiarului.

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind aprobarea derogării īn scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 111.064/DC din 17 septembrie 2014 al Direcţiei biodiversitate,

ţinānd seama de Avizul Academiei Romāne nr. 3.460/CJ din 9 septembrie 2014 şi Avizul nr. 2 din 25 august 2014 al Asociaţiei “Tinerii Ecologi Romāni din laşi”,

luānd īn considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

īn temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative īn domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea, transportul, deţinerea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de peşti de pe cursul rāului Şiret şi principalii săi afluenţi din judeţele Suceava, Neamţ şi Harghita, după cum urmează:

a) Eudontomyzon danfordi (chişcar) - 10 exemplare;

b) Hucho hucho (lostriţă) - 10 exemplare;

c) Aspius aspius (avat) - 10 exemplare;

d) Chslcalburnus chalcoides (obleţ mare) - 10 exemplare;

e) Pelecus cultratus (sabiţă) - 10 exemplare;

f) Rhodeus sericeus amarus (boarea) - 10 exemplare;

g) Gobio uranoscopus (petroc) - 10 exemplare;

h) Gobio albipinnatus (porcuşor de nisip) - 10 exemplare;

i) Gobio kessleri (petroc) - 10 exemplare;

j) Barbus meridionalis (moioagă) - 10 exemplare;

k) Carassius carassius (caracudă) - 10 exemplare;

l) Misgurnis fossilis (tipar, vārlan) - 10 exemplare;

m) Cobitis taenia (zvārlugă) - 10 exemplare;

n) Sabanejewia aurata (dunăriţă) - 10 exemplare;

o) Lota Iota (mihalţ) - 10 exemplare;

p) Gymnocephalus schraetzer (răspăr) - 10 exemplare;

q) Gymnocephalus baloni (ghiborţ de rāu) - 10 exemplare;

r) Stizostedion volgensis (şalău vărgat) - 10 exemplare;

s) Zingel streber (fusar) - 10 exemplare;

ş) Zingel zingel (pietrar) - 10 exemplare;

t) Proterorhinus marmoratus (moacă de brădiş) - 10 exemplare;

ţ) Cottus gobio (zglăvoc) - 10 exemplare;

u) Cottus poecilopus (zglăvoc răsăritean) - 10 exemplare.

Art. 2. - Īn vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute art. 1 se va utiliza agregat electronarcoză.

Art. 3.- (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin pānă la 30 noiembrie 2014.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4. - (1) īn termen de 30 de zile de la data capturării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate īn baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate īn baza derogării obţinute este prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, īn maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia īn baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul īmputernicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 septembrie 2014.

Nr. 1.624.

 

 

ANEXĂ

 

- Model -

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate īn baza derogării obţinute

 

Solicitant.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea

.....................................................................................................................................................................

Numărul exemplarelor...............................................................................................................................

Stadiul de dezvoltare................................................................................................................................

Starea exemplarelor īnainte de prelevare...............................................................................................

Starea exemplarelor după prelevare.......................................................................................................

Locul de prelevare...................................................................................................................................

Data prelevării...........................................................................................................................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute īn vedere......................................................................................

Stocarea şi destinaţia specimenelor......................................................................................................

 

Motivul recoltării/derogării

 īn interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, īn special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 Īn interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 Īn scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare īn acest scop

 Pentru a permite, īn condiţii strict controlate, īntr-o manieră selectivă şi īntr-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor īn conformitate cu motivul derogării.)

 

Data..................................................

Semnătura........................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.