MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 734/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 734         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 8 octombrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei din perimetrul Argeşel

 

12. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Valea Boghiu

 

1.140. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora şi privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora

 

1.470. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pentru care se acordă microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, în anul 2014, şi criteriilor tehnice necesare microcreditării în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ

 

1.510. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru stabilirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor din sectorul fructe şi legume

 

1.654/960/1.356. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013

 

3.465/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008

 

4.694. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu

 

4.699. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 126 din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei din perimetrul Argeşel

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.327 din 28 august 2014,

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a argilei din perimetrul Argeşel, judeţul Argeş, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 595/1999, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială Holcim (România) - S.A. Bucureşti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 11.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Valea Boghiu

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.312 din 8 septembrie 2014,

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a argilei comune din perimetrul Valea Boghiu, judeţul laşi, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 15.820/2012, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială “Wienerberger Sisteme de Cărămizi”-S.R.L. Bucureşti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 12.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora şi privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi contabilitate nr. N.B. 7.863 din 2014,

având în vedere prevederile art. 190$ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolele 13 şi 14 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 25 septembrie 2013, cu completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2011.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 octombrie 2014.

Nr. 1.140.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pentru care se acordă microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, în anul 2014, şi criteriilor tehnice necesare microcreditării în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 178.960 din 29 septembrie 2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene,

în baza art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru care se acordă microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, în anul 2014, şi criteriile tehnice necesare microcreditării în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Plafoanele maxime ale microcreditelor pentru obiective de investiţii în domeniul agricol, acordate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, sunt în sumă maximă de până la 15.000 euro/beneficiar,

(3) Plafoanele maxime ale microcreditelor pentru realizarea producţiei agricole, acordate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, sunt în sumă maximă de până la 25.000 euro/beneficiar.

Art. 2. - (1) încadrarea în prevederile prezentului ordin se verifică la împrumutaţi de către instituţia creditoare în momentul acordării microcreditului şi pe parcursul derulării acestuia până la rambursarea integrală. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică, prin departamentele de control, la beneficiari, respectarea prevederilor prezentului ordin.

(2) Investiţiile eligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pot fi finanţate prin microcredite acordate din fonduri publice naţionale în baza art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, doar în limita valorii de până la 5.000 euro/total proiect, în condiţiile în care aceste obiective de investiţii nu fac obiectul unor contracte finanţate din fonduri europene nerambursabile.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Peter Tamas Nagy,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 septembrie 2014.

Nr. 1.470.

 

ANEXĂ

 

I. Lista obiectivelor de investiţii pentru care se acordă microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, în anul 2014

 

Nr. crt.

OBIECTIVE DE INVESTIŢII DIRECTE/PROIECT

1.

Achiziţionarea de tractoare agricole, noi* sau second hand, dotări tehnice, piese de schimb, echipamente şi subansamble pentru acestea, în condiţiile asigurării garanţiei de minimum 1 an de la data achiziţiei şi service-ului cel puţin pe perioada derulării creditului Condiţii:

- operatorii economici producători, importatori sau distribuitori de tractoare prezintă certificatul de omologare pentru tractoare şi vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma, că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

- acordă garanţie pe o perioadă de minimum 12 luni de la data livrării tractoarelor şi asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel puţin egală cu durata normală de funcţionare, aşa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare

2.

Achiziţionarea de maşini, utilaje agricole, echipamente şi dotări necesare pentru înfiinţarea, modernizarea sau retehnologizarea exploataţiilor agricole vegetale şi zootehnice, precum şi instalaţii fixe sau mobile pentru producerea de energii regenerabile* Achiziţionarea următoarelor dotări:

a) pluguri; grape; cositori; freze; combinatoare; cultivatoare; echipamente de fertilizat; semănători; maşini de împrăştiat; maşini şi/sau echipamente de erbicidat; maşini de stropit şi prăfuit; remorci; greble; sape rotative; dislocatoare de rădăcinoase; modelatoare; nivelatoare; încărcătoare de baloţi; maşini de tocat resturi vegetale; maşini de recoltat; maşini de plantat; maşini de adunat/balotat; maşini de sortat/ambalat, motocultoare; motocositori; motosape şi alte utilaje şi unelte de uz gospodăresc, dotări pentru solare şi sere; instalaţii de irigat;

- instalaţii de muls; tancuri de stocare şi răcire a laptelui; separatoare de lapte; echipamente şi instalaţii pentru depozitarea, prepararea şi administrarea furajelor la animale şi păsări; echipamente şi instalaţii pentru asigurarea microclimatului în adăposturile pentru animale şi păsări; instalaţii pentru alimentare cu apă în adăposturile pentru animale şi păsări; echipamente şi instalaţii pentru evacuarea şi depozitarea dejecţiilor de la animale şi păsări, precum şi pentru transportul şi administrarea acestora pe terenuri agricole; echipamente şi instalaţii pentru prelucrarea, sortarea şi depozitarea producţiei; echipamente şi instalaţii pentru modernizarea adăposturilor; garduri electrice pentru păşuni; utilaje pentru întreţinerea păşunilor; maşini de tuns oi; generatoare de curent electric cu motor termic de putere până la 5 kW; stupi, echipamente şi instalaţii pentru apicultură, dotare tehnică pentru creşterea viermilor de mătase. Condiţie:

- operatorii economici producători sau importatori de maşini şi utilaje agricole vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma, că în contractele de livrare vor stipula acordarea garanţiei pe o perioadă de 18 luni de la data livrării maşinilor şi utilajelor agricole şi că asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel puţin egală cu durata normală de funcţionare, aşa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare

b) Instalaţii fixe sau mobile pentru producerea de energii regenerabile:

- achiziţionarea instalaţiilor fixe sau mobile pentru producerea de bioetanol; biodiesel; ulei vegetal pur; biogaz şi achiziţionarea de panouri solare şi instalaţii eoliene cu echipamentele aferente;

- echipamente pentru producerea de brichete, peleţi şi tocaturi din reziduuri agricole, reziduuri din exploatări forestiere, deşeuri şi reziduuri menajere etc, cu capacităţi de până la 350 kg produs finit în 24 ore.

Condiţii:

- ocupaţia beneficiarilor: să exploateze terenuri agricole şi/sau să deţină, să crească sau să exploateze animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare;

- operatorii economici producători sau importatori de instalaţii prezintă certificatul de omologare a acestora şi vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma, că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

- menţin constante preţurile instalaţiilor până la livrarea acestora către beneficiari;

- acordă asistenţă tehnică la montaj şi la punerea în funcţiune;

- acorda garanţie pe o perioadă de 18 luni de la data livrării instalaţiilor şi asigură piesele de schimb necesare pe 0 perioadă cel puţin egală cu durata normală de funcţionare, aşa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

3.

a) Investiţii în depozite pentru produse vegetale, construcţii şi dotări cu caracter temporar în sectorul zootehnic şi horticol, solare şi sere şi altele asemenea, precum şi spaţii de depozitare pentru produsele agroalimentare*:

- achiziţionarea şi montarea de transportoare, elevatoare, utilaje pentru condiţionat, uscător, instalaţii de măsurare a temperaturii şi aerare;

- dotarea laboratorului cu aparatura necesară (sonde pentru prelevat probe, scafe, divizoare, site de laborator, umidometre, balanţe tehnice, balanţe hectolitrice şi altele asemenea).

b) Investiţii în construcţii şi dotări inclusiv construcţii cu caracter temporar/sezonier în sectorul zootehnic şi horticol Condiţii:

- ocupaţia beneficiarilor: să exploateze terenuri agricole şi/sau să deţină, să crească sau să exploateze animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare;

- operatorii economici producători sau importatori de instalaţii prezintă certificatul de omologare a acestora şi vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma, că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

- menţin constante preţurile instalaţiilor până la livrarea acestora către beneficiari;

- acordă asistenţă tehnică la montaj şi la punerea în funcţiune;

- acordă garanţie pe o perioadă de 18 luni de la data livrării instalaţiilor şi asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel puţin egală cu durata normală de funcţionare, aşa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

4.

Investiţii privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor pentru mecanizare specializate pentru servicii în agricultură* Se vor finanţa următoarele lucrări de investiţii:

a) achiziţionarea de maşini şi echipamente agricole noi (tractoare, combine, remorci şi echipamente aferente), hardware şi software;

b) achiziţionarea de mijloace de transport noi specializate pentru operaţiuni de incintă (ridicare, tractare, manipulare, material rulant);

c) achiziţionarea de echipamente şi unelte noi pentru întreţinerea şi repararea maşinilor şi echipamentelor agricole;

d) achiziţionarea de echipamente şi dispozitive noi pentru asigurarea cu utilităţi. Condiţii:

- ocupaţia beneficiarilor: să exploateze terenuri agricole şi/sau să deţină, să crească sau să exploateze animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare;

- operatorii economici producători, importatori sau distribuitori de tractoare prezintă certificatul de omologare pentru tractoare şi vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma, că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

- acordă garanţie pe o perioadă de minimum 12 luni de la data livrării tractoarelor şi asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel puţin egală cu durata normală de funcţionare, aşa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;

- operatorii economici producători sau importatori de instalaţii prezintă certificatul de omologare a acestora şi vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma, că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

- menţin constante preţurile instalaţiilor până la livrarea acestora către beneficiari;

- acordă asistenţă tehnică la montaj şi la punerea în funcţiune;

- acordă garanţie pe o perioadă de 18 luni de la data livrării instalaţiilor şi asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel puţin egală cu durata normală de funcţionare, aşa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.


5

Exploataţii de animale de blană, inclusiv achiziţia de material biologic (nurci, dihori, vulpi argintii, vulpi polare, nutrii, iepuri, alte specii de animale exploatate pentru blana)

a) Construirea, modernizarea şi extinderea clădirilor şi instalaţiilor conexe, reţele de utilităţi

b) Achiziţionarea de utilaje şi echipamente noi, echipament IT şi software, inclusiv cheltuieli de montaj, necesare în administrarea fermei şi în procesul de producţie

c) Achiziţionarea de mijloace de transport noi, specializate

d) Achiziţionarea de unelte şi instrumente utilizate în cadrul fermei Condiţii:

- ocupaţia beneficiarilor: să exploateze terenuri agricole şi/sau să deţină, să crească sau să exploateze animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare;

- operatorii economici producători sau importatori de instalaţii prezintă certificatul de omologare a acestora şi vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma, că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

- menţin constante preţurile instalaţiilor până la livrarea acestora către beneficiari;

- acordă asistenţă tehnică la montaj şi la punerea în funcţiune;

- acordă garanţie pe o perioadă de 18 luni de la data livrării instalaţiilor şi asigură piesele de schimb necesare pe 0 perioadă cel puţin egală cu durata normală de funcţionare, aşa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

6.

Susţinerea plantaţiilor tinere, viticole, pomicole, de arbuşti fructiferi şi hamei până la intrarea pe rod sau înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de alun pentru trufe*:

- lucrări de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor tinere viticole, pomicole, de arbuşti fructiferi şi hamei, inclusiv sistemul de susţinere;

- lucrări de protecţie împotriva bolilor şi a dăunătorilor în plantaţiile tinere viticole, pomicole, de arbuşti fructiferi şi hamei;

- lucrări de completare a golurilor în plantaţiile viticole, pomicole, de arbuşti fructiferi şi hamei tinere,

7.

Dotare tehnică pentru fabricarea nutreţurilor combinate (de până la 10t/h)*:

a) investiţii noi şi/sau modernizarea şi retehnologizarea clădirilor, maşinilor şi echipamentelor pentru microfabrici de nutreţuri combinate şi furaje uscate, inclusiv recepţia, depozitarea, procesarea şi ambalarea acestora;

b) achiziţionarea de echipamente specifice activităţii de fabricare a nutreţurilor combinate şi a furajelor uscate noi (celule de depozitare, transportoare, elevatoare, utilaje pentru condiţionat, mori, amestecător, granulator, zdrobitor, instalaţie de cântărire şi însăcuire, instalaţie de dozare premix;

c) achiziţionarea de mijloace de transport noi specializate şi pentru operaţiuni de incintă (ridicare, tractare, manipulare, material rulant).

Condiţii:

- ocupaţia beneficiarilor: să exploateze terenuri agricole şi/sau să deţină, să crească sau să exploateze animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare;

- operatorii economici producători sau importatori de instalaţii prezintă certificatul de omologare a acestora şi vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma, că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

- menţin constante preţurile instalaţiilor până la livrarea acestora către beneficiari;

- acordă asistenţă tehnică la montaj şi la punerea în funcţiune;

- acordă garanţie pe o perioadă de 18 luni de la data livrării instalaţiilor şi asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel puţin egală cu durata normală de funcţionare, aşa cum este prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

8.

Achiziţionarea de animale de reproducţie cu mare valoare genetică din speciile bovine, porcine, ovine, caprine şi păsări:

a) juninci din rase de lapte şi/sau mixte, atestate prin certificate de origine;

b) juninci din rase de came, atestate prin certificate de origine;

c) berbeci şi ţapi din rase de lapte şi/sau came, atestaţi prin certificat de origine;

d) tineret femei caprin din rase de lapte şi carne, atestate prin certificat de origine;

e) vierusi şi scrofiţe de reproducţie din rase pure şi hibrizi, atestaţi prin certificate de origine;

f) păsări* de reproducţie - categoriile bunici şi părinţi.

 

9

Achiziţionarea de material biologic pentru o singură populare a fermelor, precum şi achiziţionarea de animale de reproducţie de mare valoare genetică:

- vaci de lapte, inclusiv bubaline;

- Îngrăşătorii de taurine;

- ovine;

- caprine;

- îngrăşătorii de berbecuţi;

- găini ouătoare;

- pui de carne;

- îngrăşătorii de porci;

- struţi;

- boboci (raţă, gâscă, inclusiv pentru producerea de ficat gras);

- prepeliţe;

- familii de albine până la maximum 20 de stupi în exploatare. Condiţii:

- beneficiarii programului: conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013,

- pentru junincile achiziţionate, cerinţele minime de performanţă, confirmate prin certificate de origine, sunt următoarele:

 

Rasa

Performanţa mamei la prima lactaţie

Performanţa tatălui  atestată prin performanţa fiicelor la prima lactaţie

 

 a) Bălţată românească sau tulpina Simmental

5.500 kg lapte

6.000 kg lapte

 

 b) Brună sau tulpina Schwize

4.500 kg lapte

5.500 kg lapte

 

c) Bălţată cu negru românească sau tulpina Holstein Friză

6.500 kg lapte

7.000 kg lapte

 

d) Pintzgau

3.300 kg lapte

-

 

 

- pentru junincile din rasele de carne achiziţionate se va prezenta copie a certificatului de origine din care să rezulte că părinţii sunt din rase de carne;

- pentru junincile din specia bubaline achiziţionate, performanţa minimă a mamei la prima lactaţie, confirmată prin certificatul de origine, este de 1.800 litri lapte pe cap de bivoliţă;

- junincile se pot achiziţiona din producţia internă sau din import;

- tăuraşii pentru producţia de carne se achiziţionează pentru creştere şi îngrăşare din producţia internă, la o greutate de minimum 60 kg, şi vor fi menţinuţi în exploatate o perioadă de minimum 12 luni, până la greutatea optimă de livrare pentru producţia de carne sau pentru export;

- mioarele, ieduţele şi scrofiţele se achiziţionează din ţară sau din import şi vor fi însoţite de certificatul de origine individual eliberat de deţinătorul registrului genealogic;

- mieii (berbecuţii) se achiziţionează din producţia internă după înţărcare, la o greutate de minimum 12 kg, pentru creştere şi îngrăşare şi vor fi menţinuţi în exploataţie o perioadă de minimum 120 de zile, până la greutatea optimă de livrare pentru abatorizare sau livrare la export;

- puii de o zi pentru producţia de carne se achiziţionează din producţia internă, din unităţi specializate de încrucişare pentru hibrizi industriali de carne pui broiler, pentru creştere până la greutatea optimă de livrare şi vor fi menţinuţi în exploataţie o perioadă de minimum 30 de zile;

- puicuţele de o zi pentru producţia de ouă se achiziţionează din producţia internă, din unităţi specializate pentru producerea hibrizilor industriali de găini ouătoare, şi vor fi menţinute în exploataţie cel puţin un ciclu de ouat, până la vârsta de 63 de săptămâni;

- purceii se achiziţionează după înţărcare din ferme de reproducţie care furnizează hibrizi comerciali pentru producţia de carne şi vor fi menţinuţi în exploataţie până la greutatea optimă de livrare, o perioadă de minimum 90 de zile;

- animalele vor fi asigurate la o firmă specializată şi agreată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- beneficiarii programului certifică faptul că au urmat sau vor urma o formă de pregătire profesională în domeniul creşterii animalelor (studii superioare ori medii de profil) sau un curs de specializare de scurtă durată, în cazul persoanelor fizice, ori, în cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplineşte aceste condiţii.

 

 

II. Microcreditele acordate în baza art. 14 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, acoperă activităţile curente de producţie agricolă şi necesarul de materii prime pentru realizarea acesteia, achiziţionate în condiţiile legale, respectiv: înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor agricole, precum şi întreţinerea şi recoltarea plantaţiilor; aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor şi tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru întreţinerea şi funcţionarea adăposturilor, utilajelor şi instalaţiilor aferente**;


* În limita valorii maxime a proiectului de până la 5.000 euro/proiect, în situaţia în care se solicită creditul pentru obiective de investiţii eligibile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

** Nu sunt eligibile cheltuielile de personal, impozite, chirii, taxe, amenzi, penalităţi, dobânzi şi cheltuieli judiciare, TVA.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor din sectorul fructe şi legume

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 113.036 din 9 septembrie 2014 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

în baza Regulamentului delegat (UE) nr. 93272014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor de anumite fructe şi legume şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate,

în considerarea prevederilor art. 6 alin (8) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul legume şi fructe,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin statuează cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor de anumite fructe şi legume şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014 care este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct.

(2) Cuantumurile sprijinului financiar pentru măsurile de nerecoltare şi recoltare înainte de coacere sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Calculaţia cuantumului prevăzut la alin. (2) se face în baza devizelor tehnologice-cadru întocmite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală pentru legume, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni pentru fructe, respectiv Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească pentru strugurii de masă.

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură:

a) prin inspectorii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, eliberarea certificatelor de conformitate, conform atribuţiilor prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară;

b) prin inspectorii fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare judeţene controlul fitosanitar al culturilor care vor face obiectul nerecoltării şi recoltării înainte de coacere, în urma căruia inspectorul fitosanitar va elibera o fişă de inspecţie monitorizare.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură asigură:

a) primirea, înregistrarea şi gestionarea notificărilor depuse de producători şi a cererilor de plată;

b) notificarea către Comisia Europeană a informaţiilor în conformitate cu art. 8 şi 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014,

c) elaborarea procedurilor pentru realizarea controalelor la faţa locului şi gestionarea cererilor de plată;

d) realizarea controalelor aferente operaţiunilor notificate de producători;

e) plata sprijinului financiar organizaţiilor de producători şi producătorilor individuali.

Art. 3. - (1) Pentru măsurile de retragere de la comercializare, nerecoltare şi recoltare înainte de coacere notificările din anexa nr. 3 şi/sau anexa nr. 4 se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.

(2) Cererea de acordare a sprijinului financiar se depune la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data de 15 octombrie 2014, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Cererea de acordare a sprijinului financiar trebuie să fie însoţită de:

a) certificat de conformitate al produsului, eliberat de inspectorii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, pentru măsura de retragere de pe piaţă, distribuire gratuită şi alte destinaţii;

b) fişa de inspecţie monitorizare a culturii din punct de vedere fitosanitar pentru măsura de nerecoltare şi recoltare în verde;

c) documente justificative care să motiveze cuantumul solicitat al ajutorului;

d) adeverinţă emisă de instituţia bancară la care a fost deschis contul în care se solicită efectuarea plăţii.

Art. 4. - Cantităţile de produse retrase de pe piaţă pot fi distribuite gratuit în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. (4) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru-Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 octombrie 2014.

Nr. 1.510.

 

ANEXA Nr. 1

 

CUANTUM URILE AJUTORULUI

care se acordă organizaţiilor de producători şi producătorilor nemembri în cazul operaţiunilor de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere

 

Nr. crt.

 

 

 

Produsul

 

 

 

Producţia media

(100 kg/ha)

 

Cuantumul maxim pentru retragerile de pe piaţă pentru alte destinaţii

(euro/100kg)

 

Valoarea ajutorului pentru retragerile de pe piaţă pentru alte destinaţii

(euro/ha)

Cuantumul pentru nerecoltare şi recoltare înainte de coacere (euro/ha)

- OP -

 

Cuantumul pentru nerecoltare şi recoltare

înainte de coacere

(euro/ha)

Producătorii nemembri

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6 = 90% x 5)

(7 = 50% x 6)

1.

Tomate în câmp

400,00

18,30

7320,00

6588,00

3294,00

2.

Tomate în solare

800,00

18,30

14640,00

13176,00

6588,00

3.

Tomate în sere

1200,00

18,30

21960,00

19764,00

9882,00

4.

Morcovi

240,00

8,54

2049,60

1844,64

922,32

5.

Varză

550,00

3,88

2134,00

1920,60

960,30

6.

Ardei graşi

250,00

30,00

7500,00

6750,00

3375,00

7.

Conopidă şi conopidă broccoli

280,00

10,52

2945,60

2651,04

1325,52

8.

Castraveţi în câmp

300,00

16,00

4800,00

4320,00

2160,00

9.

Cornişon în câmp

150,00

16,00

2400,00

2160,00

1080,00

10.

Castraveţi în solare

800,00

16,00

12800,00

11520,00

5760,00

11.

Castraveţi în sere

2000,00

16,00

32000,00

28800,00

14400,00

12.

Cornişon în solare

600,00

16,00

9600,00

8640,00

4320,00

13.

Ciuperci*

3791,36

29,33

111200,58

100080,52

50040,26

14.

Mere

300,00

13,22

3966,00

3569,40

1784,70

15.

Pere

300,00

15,90

4770,00

4293,00

2146,50

16.

Prune

180,00

20,4

3672.00

3304,80

1652,40

17.

Fructe de tip bacă

76,66

8,5

651,61

586,45

293,22

18.

Struguri de masă

45,00

26,11

1174,95

1057,45

528,73

 

Coloana (3): conform art. 1 alin. (3) din ordin.

 

* Sursa: AGR2b MADR.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE DE PLATĂ

 

1. Număr unic de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Înregistrare A.P.I.A. …………………………………………………………………………………….

 

2. Nume solicitant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICIT OBŢINEREA UNEI PLĂŢI ÎN VALOARE DE

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

L

E

I

 

3. Nume/prenume reprezentant legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nr. Ordine (Registrul Comerţului)

J

/

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

5. Cod numeric personal (CNP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CUI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            7. Adresa sediu social:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            13. Adresa de corespondenţă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4. Numărul contului bancar format IBAN. numele băncii la care este deschis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

15. Declaraţia beneficiarului:

- Declar pe propria răspundere că am citit condiţiile din Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor de anumite fructe şi legume şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014 şi mă angajez să le respect.

- Îmi dau acordul pentru procesarea datelor mele personale în scop administrativ.

- Declar că sunt persoană juridică faţă de care nu sunt în curs proceduri de faliment, de dizolvare sau de lichidare judiciară.

- Declar că sunt de acord să răspund conform legii pentru declaraţiile neadevărate sau pentru ascunderea adevărului în tot ceea ce am declarat.

- Declar pe propria răspundere că nu am primit dublă finanţare din partea Uniunii sau a autorităţilor naţionale, nici compensaţii în cadrul unei poliţe de asigurare în ceea ce priveşte operaţiunile eligibile pentru ajutor din partea Uniunii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 932/2014

 

            Nume şi prenume beneficiar/reprezentant beneficiar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A. Centralizatorul produselor retrase

 

Produs

Suprafaţa cultivată

Cantitatea recoltată

Cantitatea comercializată

Cantitatea retrasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:......................

Semnătură/ştampilă beneficiar..................................................

 

            B. Centralizator privind destinaţia produselor retrase

 

Produsul

Data retragerii

Cantitatea retrasă

Destinaţia produsului retras

Distanţa până la destinatarul produsului*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* În cazul în care cu un transport au fost efectuate mai multe livrări se va indica distanţa parcursă pană la ultimul destinatar.

 

Data:......................

Semnătură/ştampilă beneficiar..................................................

 

            C. Centralizatorul suprafeţelor supuse măsurii de nerecoltare/recoltare înainte de coacere

 

Produsul

Suprafaţa cultivată

Durata ciclului normal de producţie

Producţia estimată

Cantitatea recoltată anterior operaţiunilor de criză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:......................

Semnătură/ştampilă beneficiar......................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Denumire

Organizaţie de producători/Producător individual

 

NOTIFICARE

privind cantităţile ce urmează a fi retrase ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federaţiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

 

Nr. crt.

Produsul

Cantitatea

Retragere

Locul de desfăşurare a acţiunii

Perioada

Distribuţie gratuită

Alte metode

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura/Ştampila

………………………………………………………….

 

ANEXA Nr. 4

 

Denumire

Organizaţie de producători/Producător individual

 

NOTIFICARE

privind cantităţile ce urmează a fi nerecoltate/recoltate înainte de coacere ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federaţiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

 

Nr. crt.

Produsul

Suprafaţa

Perioada normală de producţie*

Cantitatea totală estimată pentru întreaga perioadă de producţie

Cantitatea recoltată şi comercializată până la data începerii aplicării măsurii

Măsura aplicată

Locul de desfăşurare a acţiunii

Perioada

Nerecoltare

Recoltare înainte de coacere

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se va completa pentru fiecare tip de cultură supusă măsurii.

 

Semnătura/Ştampila

………………………………………………………….

 

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 1.654 din 15 septembrie 2014

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 960 din 17 septembrie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.356 din 3 octombrie 2014

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013

 

Având în vedere Decizia comisiei C (2013)/9772 finală din 19 decembrie 2013 de modificare a Deciziei Băşică (2007) 3470 de adoptare a programului operaţional regional de ajutor comunitar din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, în conformitate cu obiectivul de convergenţă în România,

ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007- 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 2007 dacă respectă prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt plătite prin ordin de plată după data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar, organismul intermediar şi Autoritatea de management a Programului operaţional regional, denumit în continuare contract de finanţare.”

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază).”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, alei şi drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.”

4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente împrejmuirii definitive a obiectivului de investiţie.”

5. La articolul 5, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Cheltuielile eligibile pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului de investiţie, şi anume cheltuieli de lucrări pentru:

a) consolidarea, modernizarea şi extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri educaţionale pentru învăţământul obligatoriu, inclusiv spaţiile aferente, delimitate de împrejmuirile definitive, cu excepţia campusurilor pentru învăţământ preuniversitar;

b) consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor unităţilor de învăţământ special, respectiv spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi pentru activităţi didactice;

c) construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea campusurilor pentru învăţământ preuniversitar, inclusiv spaţiile aferente, delimitate de împrejmuirile definitive;

d) modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului investiţiei de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicaţii, telecomunicaţii, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.

(5) Cheltuielile eligibile pentru dotarea unităţilor şcolare din învăţământul obligatoriu, şcolilor speciale, campusurilor pentru învăţământ preuniversitar cuprind cheltuielile efectuate pentru:

a) procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale;

b) achiziţionarea de echipamente de specialitate, precum echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente IT, echipament specific pentru persoanele din învăţământul special;

c) mobilier aferent tuturor tipurilor de infrastructură educaţională.”

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţiile existente de vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe pentru spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces auto, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, pânze de protecţie a faţadelor, panouri de prezentare, pichete de incendiu.”

7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Sunt eligibile cheltuielile cu publicitatea şi informarea în limita a 10.000 lei, fără TVA, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008

În temeiul art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 97 alineatul (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2003/C/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins;

,,n) contractează, în condiţiile legii, bilete de odihnă, tratament şi recuperare şi decontează contravaloarea acestora.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

 

Bucureşti, 30 septembrie 2014.

Nr. 3.465/C.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere Adresa Asociaţiei “Vasiliada” - Filiala Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu nr. 150 din 23 iulie 2014 înregistrată la ARACIP cu nr. 1.961 din 24 iulie 2014,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.388/2014 privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu de la persoana juridică Asociaţia “Grădiniţa Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu la persoana juridică Asociaţia “Vasiliada” - Filiala Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data publicării prezentului ordin, denumirea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu transferată de la persoana juridică Asociaţia “Grădiniţa Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu la persoana juridică Asociaţia “Vasiliada” - Filiala Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.388/2014, se modifică în Grădiniţa “Sfântul Stelian” din municipiul Târgu Jiu.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Sfântul Stelian” din municipiul Târgu Jiu îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale, Asociaţia “Vasiliada” - Filiala Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Sfântul Stelian” din municipiul Târgu Jiu, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 4.694.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 126 din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 29 august 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 ianuarie-29 august 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “normal” şi “prelungit” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 126, cu sediul în municipiul Bucureşti, Sos. Lereşti nr. 12, sectorul 5, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ “preşcolar” autorizat, se preia la nivelul de învăţământ “preşcolar” acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 126 din municipiul Bucureşti.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 126 din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 126 din municipiul Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 4.699.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.