MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 735/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 735         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 8 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            850. - Hotărâre pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.159. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

1.387. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.318(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011

 

1.389. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

 

1.501. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, privind modificarea art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari

 

2.595. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casă de târgoveţ” din str. Mecet nr. 49, municipiul Bucureşti, sectorul 2, înscris în LMI cod B-II-m-B-19184

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            31. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de învăţământ de arhitectură în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (22) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

“(23) Până la 31 decembrie 2014, din suma prevăzută la alin. (21) se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 25 milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei sau construirii unei locuinţe de către persoanele fizice cu cetăţenie română care locuiesc în străinătate şi care au permis de muncă şi de şedere eliberate de autorităţile competente ale statului respectiv.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni,

Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 850.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8463 din 7 octombrie 2014 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Se aprobă Lista şi preţurile de decontare ale medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană care se acordă bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate nominalizate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii, prevăzute în anexa nr. 3*).

(2) începând cu data de 1 ianuarie 2015, în anexa nr. 3 se includ numai medicamentele ale căror preţuri sunt prevăzute în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România.”

2. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 “Programul naţional de boli transmisibile” litera A) “Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu Infecţie HIV/SIDA şl tratamentul postexpunere”, poziţia 378 va avea următorul cuprins:

 

„378

W51832001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM”

VALCNTE

(R)450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ROCHE

ROMÂNIA

S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE X

1 FLAC. X

60

COMPR. FÎLM.

P-RF

60

4.863,09

81,051500

81,051500

5.338,93

88,982166

88,982166”

 

            3. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 litera A), poziţia 407 va avea următorul cuprins:

 

„407

W51800001

J05AF07

TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE

VIREAD 245 mg

COMPR. FILM.

245 mg

GILEAD SCIENCE INTERNA­TIONAL LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE X

1 FLAC.

DIN

PEIDX30

COMPR.

FILM

P-RF/ R

30

1.097,01

36,567000

36,567000

1.233,89

41,129666

41,129666”

 

4. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 litera A), poziţiile 379 şi 408 se abrogă.

5. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 “Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subsecţiunea P9.1 “Transplant medular”, poziţia 141 va avea următorul cuprins:

 

„141

W51832001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM”

VALCYTE (R)450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ROCHE

ROMÂNIA

S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE X

1 FLAC. X

60

COMPR. FILM.

P-RF

60

4.863,09

81,051500

81,051500

5.338,93

88,982166

88,982166”

 

6. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.1, poziţia 142 se abrogă.

7. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.2 “Transplant de cord1, poziţia 92 va avea următorul cuprins:

 

„92

W51832001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM”

VALCYTE

(R) 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ROCHE

ROMÂNIA

S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE X1

FLAC. X 60

COMPR.

FILM.

P-RF

60

4.863.09

81,051500

81,051500

5.338,93

88,982166

88,982166”

 

8. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.2, poziţia 93 se abrogă.

9. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.3 “Transplant hepatic”, poziţia 53 va avea următorul cuprins:

 

„53

W51832001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM”

VALCYTE (R)450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ROCHE

ROMÂNIA

S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE X1

FLAC. X 60

COMPR.

FILM.

P-RF

60

4.863,09

81,051500

81,051500

5.338,93

88,982166

88,982166”

 

10. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.3, poziţia 54 se abrogă.

11. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.4 “Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, poziţia 128 va avea următorul cuprins:

 

„128

W51832001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM”

VALCYTE (R) 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ROCHE

ROMÂNIA

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE X1

FLAC. X 60

COMPR.

FILM.

P-RF

60

4.863.09

81,051500

81,051500

5.338,93

88,982166

88,982166”

 

            12. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.4, poziţia 129 se abrogă.

            13. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.5 “Transplant celule pancreatice”, poziţia 11 va avea următorul cuprins:

 

„11

W51832001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALCYTE (R)450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ROCHE

ROMÂNIA

S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE X 1

FLAC. X 60

COMPR.

FILM.

P-RF

60

4.863,09

81,051500

81,051500

5.338,93

88,982166

88,982166”

 

            14. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.5, poziţia 12 se abrogă.

            15. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.6 “Transplant pulmonar”, poziţia 95 va avea următorul cuprins:

 

„95

W51832001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM”

VALCYTE (R)450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ROCHE

ROMÂNIA

S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE X1

FLACX 60

COMPR.

FILM.

P-RF

60

4.863,09

81,051500

81,051500

5.338,93

88,982166

88,982166”

 

            16. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.6, poziţia 96 se abrogă.

            17. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.7 “Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi”, poziţia 93 va avea următorul cuprins:

 

“93

W51832001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM”

VALCYTE (R)450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ROCHE

ROMÂNIA

S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE X1

FLAC. X 60

COMPR.

FILM.

P-RF

60

4.863,09

81,051500

81,051500

5.338,93

88,982166

88,982166”

 

            18. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 subsecţiunea P9.7, poziţia 94 se abrogă.

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 1.159.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.318(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011

 

Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.318(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011, cod publicat prin Ordinul ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.268(85) a Comitetului de siguranţă maritimă din 4 decembrie 2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 29 septembrie 2014.

Nr. 1.387.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.318(89)

(adoptată la 20 mai 2011)

 

Adoptarea amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac

(Codul IMSBC)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

notând rezoluţia MSC,268(85) prin care a adoptat Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (denumit în continuare Codul IMSBC), care a devenit obligatoriu conform capitolelor VI şi VII din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţia),

notând de asemenea articolul VIII(b) şi regula VI/1 -1.1 din Convenţie cu privire la procedura de amendare a Codului IMSBC,

luând în considerare, la cea de-a optzeci şi noua sesiune a sa, amendamentele la Codul IMSBC, al căror text este propus şi difuzat în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul IMSBC, al căror text este dat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. Stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele mai sus menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2012, în afară de cazul în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale combinate constituie nu mai puţin mult de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la amendamente;

3. invită guvernele contractante la Convenţie să noteze faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2013, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. convine ca guvernele contractante la Convenţie să poată aplica, în mod voluntar, amendamentele mai sus menţionate în întregime sau parţial, de la 1 ianuarie 2012;

5. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VI11(b)(v) din Convenţie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor dat în anexă;

6. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.31B(89)

 

Amendamentul 01-11 la Codul maritim Internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC)

 

APENDICE 1

Fişe pentru mărfurile solide în vrac

PULBERE DEALUMO-FEROSILICIU, Nr. ONU 1395

MĂSURI PREVENTIVE

1 În a două frază, cuvintele “autoritatea competentă” se înlocuiesc cu cuvântul “Administraţia”.

AZOTAT DE ALUMINIU, Nr. ONU 1438

MĂSURI PREVENTIVE

2 La sfârşitul paragrafului, se adaugă următoarea frază: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

PULBERE DE SILICO-ALUM1NIU, NEACOPERSTĂ, Nr. ONU 1398

MĂSURI PREVENTIVE

3 În a treia frază, cuvintele “autoritatea competentă” se înlocuiesc cu cuvântul “Administraţia”.

AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 1942 care conţine cel mult 0,2% substanţă combustibilă totală, inclusiv orice substanţă organică, exprimată în echivalent carbon, cu excluderea oricărei altei substanţe adăugate

DESCRIERE

4 Cuvintele “Întreţine arderea. Această marfă este higroscopică.” se elimină.

5 O nouă notă se adaugă după Descriere, după cum urmează:

“Notă:

Această fişă ar trebui să fie utilizată numai pentru substanţele care nu prezintă proprietăţi din clasa de materiale 1, atunci când sunt încercate în conformitate cu seriile de încercare 1 şi 2 din clasa de materiale 1 (a se vedea Partea 1 din Manualul de încercări şi criterii pentru mărfuri cu nr. de înregistrare ONU).”

RISC

6 La începutul primului paragraf se adaugă cuvintele “Oxidant, întreţine arderea.”

7 În prima frază existentă, cuvintele “aceste materiale” se înlocuiesc cu cuvintele “această marfă”.

DEPOZITARE ŞI SEPARARE

8 În prima frază, cuvântul “ar trebui” se înlocuieşte cu cuvântul “trebuie”.

ÎNCĂRCARE

9 În prima frază, cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

În timpul încărcării, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

10 Prima instrucţiune referitoare la fumat se elimină.

 MĂSURI PREVENTIVE

11 În primul paragraf se înlocuieşte a treia frază existentă, după cum urmează:

“Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

12 În primul paragraf se elimină ultima frază.

TRANSPORT

13 Se adaugă o a două nouă frază, după cum urmează: “Temperatura acestei mărfi trebuie să fie monitorizată şi înregistrată zilnic pe durata voiajului, pentru a detecta descompunerea ce poate rezulta din încălzire şi epuizarea oxigenului.”

DESCĂRCARE

14 A două frază se înlocuieşte cu următorul text:

“Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Pomparea de combustibil lichid în spaţiile adiacente spaţiilor de marfă care conţin această marfă, altele decât compartimentul maşinilor, nu se permite.”

PROCEDURI DE URGENŢĂ

15 Modificare fără obiect în limba română.

16 În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, cuvintele “Se utilizează apă în cantitate abundentă” se înlocuiesc cu cuvintele “Se utilizează apă în cantitate abundentă şi se izolează sursa de căldură, dacă există”.

ÎNGRĂŞĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 2067

DESCRIERE

17 În alineatul 2, după cuvântul “dolomit” se introduc cuvintele “şi/sau sulfat de calciu mineral”.

NOTE:

18 La nota 3 se elimină cuvântul “explozive”.

DEPOZITARE ŞI SEPARARE

19 În a patra frază, cuvintele “vreunui tanc sau dublu fund” se înlocuiesc cu cuvintele “vreunui tanc, dublu fund sau tubulatură”.

ÎNCĂRCARE

20 În prima frază, cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

MASURI PREVENTIVE

21 După prima frază, se adaugă următoarea frază: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă”.

TRANSPORT

22 În a două frază, cuvintele “ca urmare a autoîncălzirii” se înlocuiesc cu cuvintele “care poate avea ca rezultat autoîncălzirea”.

DESCĂRCARE

23 Prima frază se înlocuieşte cu următorul text:

“Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Pomparea de combustibil lichid în spaţiile adiacente spaţiilor de marfă care conţin această marfă, altele decât compartimentul maşinilor, nu se permite.”

24 După a două nouă frază se adaugă următorul text: “Îngrăşămintele cu azotat de amoniu sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

PROCEDURI DE URGENŢA

25 În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, cuvintele “Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului” se înlocuiesc cu cuvintele “Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz”.

26 În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, în cea de-a treia frază, după cuvântul “apă” se introduc cuvintele “şi se izolează de sursa de căldură, dacă există”.

CU AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 2071

DESCRIERE

27 În al doilea paragraf se introduce o notă de subsol corespunzătoare “(a se vedea Partea a III-a, subsecţiunea 38.2 din Manualul de încercări şi criterii pentru materiale cu nr. ONU), după cum urmează:

„* A se vedea de asemenea secţiunea 5 din Apendice 2 din acest Cod.”

RISC

28 În primul paragraf, cuvântul “amestecuri” din prima frază se înlocuieşte cu cuvântul “mărfurile”, iar cuvintele “Niciunul din aceste amestecuri nu este supus” din ultima frază se înlocuiesc cu cuvintele “Niciuna din aceste mărfuri nu este supusă”.

DEPOZITARE ŞI SEPARARE

29 în ultima frază, după cuvântul “standard” se introduc cuvintele “această marfă trebuie să fie depozitată”.

ÎNCĂRCARE

30 În primul paragraf, cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

În timpul încărcării, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

31 Se adaugă o nouă instrucţiune:

“Pe cât este practic posibil, nu trebuie să se utilizeze materiale combustibile de fixare şi de protecţie. În cazul în care este necesar fardaj de lemn, trebuie să se utilizeze numai o cantitate minimă.”

MĂSURI PREVENTIVE

32 După prima frază se adaugă următorul text: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

DESCĂRCARE

33 Prima frază se înlocuieşte cu următorul text:

“Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Nu se permite pomparea combustibilului lichid în spaţiile adiacente spaţiilor de marfă care conţin această marfă, altele decât compartimentul maşinilor.”

34 După a două nouă frază se adaugă următoarea frază: “Îngrăşămintele cu azotat de amoniu sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

PROCEDURI DE URGENŢĂ

35 În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, cuvintele “Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului” se înlocuiesc cu cuvintele “Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz”.

ÎNGRĂŞĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU (nepericuloase)

DESCRIERE

36 În alineatul 2, după cuvântul “dolomit” se introduc cuvintele “şi/sau sulfat de calciu mineral”.

37 În alineatul 4 se introduce o notă de subsol corespunzătoare menţiunii “(a se vedea partea a III-a subsecţiunea 38.2 din Manualul de încercări şi criterii pentru materiale cu nr. ONU), după cum urmează:

„* A se vedea de asemenea secţiunea 5 din apendice 2 din acest Cod.”

RISC

38 Întregul text de sub titlu se înlocuieşte după cum urmează:

“Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut la incendiu. Chiar dacă această marfă este clasificată ca nepericuloasă, unele din proprietăţile îngrăşămintelor cu azotat de amoniu din clasa de materiale 9, cu nr. ONU 207, sunt activate atunci când aceste îngrăşăminte se încălzesc puternic. Atunci când aceste îngrăşăminte se încălzesc puternic, se vor descompune şi vor degaja gaze toxice şi va exista riscul producerii vaporilor toxici în spaţiul de marfă, spaţiile adiacente şi pe punte. Monitorizarea temperaturii mărfii poate indica din timp descompunerea. Praful de la îngrăşăminte ar putea fi iritant pentru piele şi membranele mucoase. Această marfă este higroscopică şi se va întări dacă se umezeşte.”

DEPOZITARE ŞI SEPARARE

39 În a treia frază, cuvintele “vreunui tanc sau dublu fund” se înlocuiesc cu cuvintele “vreunui tanc, dublu fund sau tubulatură”.

40 În a patra frază, după cuvintele “acest tip”, cuvântul “ar trebui” se înlocuieşte cu cuvântul “trebuie”.

41 În a cincea frază, cuvintele “barieră echivalentă aprobată” se înlocuiesc cu cuvintele “dispozitiv echivalent aprobat”.

42 În ultimul paragraf, ultima frază se înlocuieşte după cum urmează:

“Nu este necesar ca această cerinţă să se aplice dacă peretele de delimitare este o construcţie de tip A-60 sau la voiajele internaţionale scurte.”

ÎNCĂRCARE

43  În primul paragraf, cuvintele prima frază “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

MĂSURI PREVENTIVE

44 După prima frază se adaugă următorul text: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

TRANSPORT

45 A două frază se elimină.

DESCĂRCARE

46 Prima frază se înlocuieşte cu următorul text:

“Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Pomparea de combustibil lichid în spaţiile adiacente spaţiilor de marfă care conţin această marfă, altele decât compartimentul maşinilor, nu se permite. Îngrăşămintele cu azotat de amoniu sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

PROCEDURI DE URGENŢĂ

47 În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, cuvintele “Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului” se înlocuiesc cu cuvintele “Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz”.

48 În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, în a treia frază, după cuvântul “apă” se introduc cuvintele “şi se izolează sursa de căldură, dacă există”.

SULFAT DE AMONIU RISC

49 La sfârşitul paragrafului, se adaugă următorul text: “Această marfă este higroscopică şi se va întări dacă se umezeşte.”

ÎNCĂRCARE

50 În ultima frază, cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

DESCĂRCARE

51 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Sulfatul de amoniu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

AZOTAT DE BARIU, Nr. ONU 1446

MĂSURI PREVENTIVE

52 La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

BORAX (PENTAHIDRAT BRUT)

DESCĂRCARE

53 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Boraxul (pentahidrat brut) este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

BORAX ANHIDRU (brut sau rafinat)

ÎNCĂRCARE

54 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

DESCĂRCARE

55 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Boraxul anhidru (crud sau rafinat) este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

BRICHETE DE CĂRBUNE BRUN

RISC

56 Textul se înlocuieşte după cum urmează:

“Această marfă se aprinde uşor, este predispusă la autoîncălzire, se poate autoaprinde şi poate epuiza oxigenul din spaţiul de marfă.”

APENDICE

57 În paragraful 1.1, în secţiunea pentru Măsuri preventive, cuvintele “şi deschiderea închiderilor spaţiului de marfă” se elimină.

AZOTAT DE CALCIU, Nr. ONU 1454

MĂSURI PREVENTIVE

58 La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

DESCĂRCARE

59 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Azotatul de calciu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

ÎNGRĂŞĂMINTE CU AZOTAT DE CALCIU

ÎNCĂRCARE

60 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

ARGILĂ CURĂŢARE

61 Textul se înlocuieşte după cum urmează: “După descărcarea acestei mărfi, trebuie să se aibă grijă de puţurile de santină din spaţiile de marfă”.

FOSFAT DIAMONIACAL (DAR)

ÎNCĂRCARE

62 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

DESCĂRCARE

63 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Fosfatul diamoniacal este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

PRODUSE DE DISTILARE CU SUBSTANŢE SOLUBILE DIN CEREALE USCATE

64 După fişa existentă pentru FIER OBŢINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (C) se adaugă noua fisă pentru PRODUSE DE DISTILARE CU SUBSTANŢE SOLUBILE DIN CEREALE USCATE, după cum urmează

“PRODUSE DE DISTILARE CU SUBSTANŢE SOLUBILE DIN CEREALE USCATE

DESCRIERE

Un amestec uscat de cereale macrogranulare şi produse condensate de distilare cu substanţe solubile care rămân după fermentarea fracţiunii de amidon de porumb, cu drojdii şi enzime, pentru a produce etanol şi dioxid de carbon. Sunt de culoare maro gălbui, cu un miros de porumb fiert. Conţinutul de umiditate nu este mai mare de 13% şi conţinutul de ulei nu este mai mare de 11%. Această fişă nu se aplică produselor de distilare din cereale umede (WDG) şi produselor de distilare din cereale uscate (DDG), care nu sunt transportate în vrac.

 

CARACTERISTICI

 

Unghi de alunecare

Densitate volumică (kg/m3)

Indice de stivuire (m3/t)

Nu se aplică.

Între 450 şi 520

între 1,92 şi 2,22

Dimensiuni

Clasă

Grupă

Nu se aplică.

Nu se aplică.

c

 

RISC

Niciun risc special.

Această marfă este incombustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

DEPOZITARE şi SEPARARE

Nicio cerinţă specială.

CURĂŢARE MAGAZIE

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă, în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

ÎNCĂRCARE

Se încarcă în zone neizolate, deschise. Se nivelează În conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din Cod.

MĂSURI PREVENTIVE

Nicio cerinţă specială.

VENTILAŢIE

Nicio cerinţă specială.

TRANSPORT

Trapele spaţiilor de marfă care conţin această marfă trebuie să fie închise etanş pentru a preveni pătrunderea apei.

DESCĂRCARE

În caz de întărire a mărfii, aceasta trebuie să fie nivelată, dacă este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

CURĂŢARE

Nicio cerinţă specială.”

FEROFOSFOR (inclusiv brichete)

TRANSPORT

65 Textul se înlocuieşte după cum urmează:

“Pe timpul transportului acestei mărfi, pentru efectuarea măsurătorilor cantitative a gazelor inflamabile şi toxice, cum ar fi fosfina, care se pot degaja din această marfă, conform informaţiilor asupra mărfii, la bordul navei trebuie să fie prevăzute detectoare adecvate pentru fiecare gaz sau combinaţie de gaze. Detectoarele trebuie să fie de tip nepericulos certificat pentru utilizarea în atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentraţiile acestor gaze în spaţiile de marfă care conţin această marfă trebuie să fie măsurate în mod regulat şi rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord.”

FEROSILICIU, Nr. ONU 1408

APENDICE - CERINŢE GENERALE

66 În prima frază, cuvintele “Autoritatea competentă” se înlocuiesc cu cuvântul “Administraţia”, în toate cazurile.

FEROSILICIU CONŢINÂND ÎNTRE 25% ŞI 30% SILICIU SAU CONŢINÂND 90% SAU MAI MULT SILICIU

ÎNCĂRCARE

67 A două frază se înlocuieşte după cum urmează: “Deoarece densitatea mărfii este foarte mare, plafonul tancului poate fi supus unei suprapresiuni, în afară de cazul în care greutatea mărfii este distribuită în mod uniform sub plafon. Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru a se asigura că, pe durata voiajului şi în timpul încărcării, plafonul tancului nu este suprasolicitat datorită formării unei grămezi de marfă. Se face referire la Apendicele la această fişă.”

APENDICE - CERINŢE GENERALE

68 În prima şi a două frază, cuvintele “Autoritatea competentă” se înlocuiesc cu cuvântul “Administraţia”.

SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT

69 După fişa existentă pentru AŞCHII, DECUPAJE, ŞPANURl SAU DEŞEURI DIN METALE FEROASE, Nr. ONU 2793 se adaugă O nouă fişă pentru SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT, după cum urmează:

“SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT DESCRIERE

Cristale de culoare verde pal. Foarte solubil în apă. Produs denumit în mod obişnuit ca “Vitriol-verde”.

 

CARACTERISTICI

 

Unghi de alunecare

Densitate volumică

(kg/m3)

Indice de stivuire

(m3/t)

Nu se aplică.

între 750 şi 1250

între 0,8 şi 1,3

Dimensiuni

Clasa

Grupa

Cristale

Nu se aplică.

c

 

RISC

Dăunător dacă este înghiţit. Produce iritarea gravă a ochilor. Produce iritarea pielii,

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Tinde să se întărească dacă se umezeşte.

Această marfă este foarte solubilă şi va fi foarte acidă dacă se umezeşte.

Nivelurile excesive de marfă deversate în instalaţiile de apă pot duce la epuizarea oxigenului din apă.

DEPOZITARE şi SEPARARE

«Separat de» substanţe oxidante.

CURĂŢARE MAGAZIE

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi trebuie să fie închise.

ÎNCĂRCARE

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din Cod.

MĂSURI PREVENTIVE

Se evită contactul cu ochii şi pielea. Persoanele care pot veni în contact cu produsul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi protecţie pentru ochi. În principiu, acesta este un produs care nu conţine praf. Totuşi, în anumite condiţii de stare uscată, dacă se produce praf trebuie să fie purtată de asemenea o mască cu filtru de praf. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite, în mod corespunzător, pentru prevenirea pătrunderii apei în acestea.

VENTILAŢIE

Spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

TRANSPORT

Trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş pentru prevenirea pătrunderii apei.

DESCĂRCARE

Dacă această marfă s-a întărit, se va nivela pentru a evita, dacă este necesar, formarea consolelor.

CURĂŢARE

După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie măturate şi apoi spălate bine cu apă.”

ÎNGRĂŞĂMINTE FĂRĂ AZOTAŢI (nepericuloase)

DESCĂRCARE

70 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Îngrăşămintele fără azotaţi sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ

71 în titlul fişei pentru CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ se adaugă cuvântul “USCATĂ”.

CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ

72 După fişa pentru CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ se adaugă o nouă fişă pentru CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ, după cum urmează:

“CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ. UMEDĂ

DESCRIERE

Pulbere de culoare gri. Această marfă este un amestec uşor, fin divizat, rezultat din apă şi reziduurile provenite de la centralele termice pe bază de cărbune şi combustibil lichid (nu mai puţin de 10% apă). Are miros de amoniac.

 

CARACTERISTICI

 

Unghi de alunecare

Densitate volumică

(kg/m3)

Indice de stivuire

(m3/t)

Nu se aplică.

Între 900 şi 1300

între 0,77 şi 1,11

Dimensiuni

Clasă

Grupă

Sub 1 mm

Nu se aplică.

A

 

RISC

Cenuşa de termocentrală, umedă, poate să curgă dacă are un conţinut ridicat de umiditate.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

DEPOZITARE ŞI SEPARARE

«Separat de» alimente.

CURĂŢARE MAGAZIE

Nicio cerinţă specială.

MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE

În cazul în care marfa este transportată cu o navă, alta decât nava de marfă construită şi echipată în mod special, în conformitate cu cerinţele de la 7.3.2 din acest Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca conţinutul real de umiditate să fie suficient de scăzut faţă de limita admisibilă de umiditate la transport (TML), astfel încât conţinutul real de umiditate să nu poată creşte, ca urmare a precipitaţiilor, peste limita admisibilă de umiditate la transport (TML); şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor în cazul în care toată cantitatea de marfă din spaţiul de marfă va fi descărcată în port.

ÎNCĂRCARE

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din Cod.

MĂSURI PREVENTIVE

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi protejate în mod corespunzător astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

VENTILAŢIE

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate.

TRANSPORT

Pe durata voiajului, aspectul suprafeţei acestei încărcături trebuie să fie verificat în mod regulat. Dacă pe durata voiajului se raportează prezenţa apei libere pe suprafaţa încărcăturii sau dacă se observă că marfa se află în stare fluidă, comandantul navei trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a evita deplasarea mânii şi posibila răsturnare a navei şi, de asemenea, trebuie să ia în considerare intrarea de urgenţă într-un loc de refugiu.

DESCĂRCARE

Nicio cerinţă specială.

CURĂŢARE

După descărcarea acestei mărfi, puţurile de santină şi scurgerile spaţiilor de marfă trebuie să fie verificate şi orice blocaj în puţurile de santină şi scurgeri trebuie să fie eliminat.”

SULFAT DE FIER GRANULAR

73 După noua fişă CENUŞĂ DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ, se adaugă o nouă fişă pentru SULFAT DE FIER GRANULAR, după cum urmează:

“SULFAT DE FIER GRANULAR

DESCRIERE

Granule de culoare gri până la maro. Absoarbe umezeala şi este foarte solubil în apă.

 

CARACTERISTICI

 

Unghi de alunecare

Densitate volumică

(kg/m3)

Indice de stivuire

(m3/t)

Între 35° şi 45c

Între 1100 şi 1600

Între 0,63 şi 0,9

Dimensiuni

Clasă

Grupă

Până la 15 mm

Nu se aplică.

C

 

RISC

Dăunător dacă este înghiţit. Produce iritarea gravă a ochilor. Produce iritarea pielii.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Tinde să se întărească dacă se umezeşte.

Această marfă este foarte solubilă şi va fi foarte acidă dacă se umezeşte.

Nivelurile excesive de marfă deversate în instalaţiile de apă pot duce la epuizarea oxigenului din apă.

DEPOZITARE şi SEPARARE

«Separat de» substanţele oxidante.

CURĂŢARE MAGAZIE

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

ÎNCĂRCARE

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4, 5 şi 6 din Cod.

MĂSURI PREVENTIVE

Se evită contactul cu ochii şi pielea. Persoanele care pot veni în contact cu produsul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi protecţie pentru ochi. Atunci când se încarcă se reduce la minimum producerea prafului. Dacă se produce praf trebuie să se poarte, de asemenea, mască cu filtru de praf.

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite, în mod corespunzător, pentru prevenirea pătrunderii apei în acestea.

VENTILAŢIE

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate.

TRANSPORT

Trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş pentru a preveni pătrunderea apei.

DESCĂRCARE

În caz de întărire a mărfii, aceasta trebuie să fie nivelată, dacă este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

CURĂŢARE

După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie măturate şi apoi spălate bine cu apă.”

GIPS

MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE

74 În a două şi a treia frază, cuvintele “manipulată” şi “manipulării” se înlocuiesc cu cuvintele “Încărcată” şi “Încărcării”.

AZOTAT DE PLUMB, NR. ONU 1469

MĂSURI PREVENTIVE

75 La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

AZOTAT DE MAGNEZIU, NR. ONU 1474

MĂSURI PREVENTIVE

76 Fraza se înlocuieşte cu următorul text: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

DESCĂRCARE

77 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Azotatul de magneziu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU

78 După fişa existentă pentru AZOTAT DE MAGNEZIU, Nr. ONU 1474,” se adaugă noua fisă pentru ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU, după cum urmează:

“ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU

DESCRIERE

Există îngrăşăminte sub formă de pulbere sau componente ale îngrăşămintelor care conţin sulfat de magneziu.

Sunt de culoare gri până la maro. Parţial solubile în apă şi pot fi cu mult praf.

 

CARACTERISTICI

 

Unghi de alunecare

Densitate volumică

(kg/m3)

Indice de stivuire

(m3/t)

între 35° şi 45°

Între 850 şi 1150

Între 0,87 şi 1,18

Dimensiuni

Clasă

Grupă

Pulbere

Nu se aplică.

c

 

RISC

Dăunător dacă este înghiţit. Produce iritarea pielii sau a ochilor.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Sunt parţial solubile.

Cu mult praf, dar se poate întări dacă se umezeşte.

DEPOZITARE şi SEPARARE

Nicio cerinţă specială.

CURĂŢARE MAGAZIE

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi trebuie să fie închise.

ÎNCĂRCARE

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4, 5 şi 6 din Cod.

MĂSURI PREVENTIVE

Se evită contactul cu ochii şi pielea. Atunci când se încarcă se reduce la minimum producerea prafului. Persoanele care pot veni în contact cu produsul trebuie să poarte ochelari de protecţie sau altă protecţie similară pentru ochi şi mască cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, dacă este necesar. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi protejate, în mod corespunzător, pentru prevenirea pătrunderii mărfii.

VENTILAŢIE

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate.

TRANSPORT

Trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş pentru a preveni pătrunderea apei.

DESCĂRCARE

în caz de întărire a mărfii, aceasta trebuie să fie nivelată, dacă este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

CURĂŢARE

După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie măturate şi apoi spălate bine cu apă.”

CONCENTRATE DE SULFURI METALICE ÎNCĂRCARE

79 Textul “ , în special pe nave mai mici, şi anume cu lungimea mai mică sau egală cu 100 m.” se elimină.

CONCENTRATE MINERALE

DENUMIRI DE TRANSPORT A MĂRFII ÎN VRAC

80 Fraza “Toate denumirile de transport a mărfii în vrac (BCSN) pentru concentratele de minerale sunt enumerate mai jos, dar lista nu este extinsă” după lista cu Denumirile de transport a mărfii în vrac se elimină.

ÎNCĂRCARE

81 Textul ,, , în special pe nave mai mici, şi anume cu lungimea mai mică sau egală cu 100 m.” se elimină.

FOSFAT MONOAMONIACAL (M.A.P.)

ÎNCĂRCARE

82 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

DESCĂRCARE

83 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Fosfatul monoamoniacal este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.” FOSFAT NATURAL (calcinat) DESCĂRCARE

84 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Fosfatul natural (calcinat) este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

POTASIU

ÎNCĂRCARE

85 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

DESCĂRCARE

86 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Potasiul este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

CLORURADE POTASIU ÎNCĂRCARE

87 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

DESCĂRCARE

88 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Clorura de potasiu este higroscopică şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.” AZOTATUL DE POTASIU, Nr. ONU 1486

ÎNCĂRCARE

89 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se Înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4,5 şi 6”.

MĂSURI PREVENTIVE

90 La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

DESCĂRCARE

91 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Azotatul de potasiu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

SULFAT DE POTASIU

ÎNCĂRCARE

92 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

PIRITE CALCINATE

MĂSURI PREVENTIVE

93 În a treia frază, cuvintele “var înainte de încărcare” se înlocuiesc cu cuvintele “strat de protecţie, cum ar fi văruirea înainte de încărcare, pentru a evita posibila reacţie corozivă între marfă, apă şi oţel.”

RASORIT (ANHIDRU) DESCĂRCARE

94 La începutul paragrafului se adaugă următoarea frază: “Rasoritul (anhidru) este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

SARE

MASURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE

95 În a două şi a treia frază, cuvintele “manipulată” şi “manipulării” se înlocuiesc cu cuvintele “Încărcată” şi “Încărcării”.

TURTE DIN SEMINŢE care conţin ulei vegetal, Nr. ONU 13B6(b)

DESCRIERE

96 În ultimul paragraf, după prima frază se adaugă următorul text:

“De asemenea, prevederile din această fişă nu ar trebui aplicate comprimatelor din miez de citrice extras mecanic, care conţin ulei şi umiditate combinate de cel mult 2,5 până la 14%.”

MĂSURI PREVENTIVE

97 În a cincea frază, cuvintele “atunci când devine evident faptul că există posibilitatea declanşării unui incendiu în spaţiul de marfă” se înlocuiesc cu cuvintele “atunci când incendiul este evident”.

OBSERVAŢII

98 Prima frază se elimină.

TURTE DIN SEMINŢE, Nr. ONU 2217

MĂSURI PREVENTIVE

99 În a patra frază existentă, cuvintele “atunci când devine evident faptul că există posibilitatea declanşării unui incendiu în spaţiul de marfă” se înlocuiesc cu cuvintele “atunci când incendiul este evident”.

OBSERVAŢII

100 Prima frază se elimină.

TURTE DIN SEMINŢE (nepericuloase)

DESCRIERE

101 La sfârşitul primului paragraf se adaugă următoarea frază:

“De asemenea, prevederile din această fişă nu se vor aplica comprimatelor din miez de citrice extrase mecanic, care conţin ulei şi umiditate combinate de cel mult 2,5 până la 14%.”

AZOTAT DE SODIU, Nr. ONU 1498

MĂSURI PREVENTIVE

102 La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

DESCĂRCARE

103 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Azotatul de sodiu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

AZOTAT DE SODIU ŞI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC, Nr. ONU 1499

ÎNCĂRCARE

104 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

MĂSURI PREVENTIVE

105 La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text: “Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.”

DESCĂRCARE

106 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Azotatul de sodiu şi azotatul de potasiu sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

SULF (format, solid)

MĂSURI PREVENTIVE

107 A treia frază “Magaziile, inclusiv plăcile de nivelare, şi plafoanele tancurilor trebuie să aibă aplicat un înveliş de protecţie eficient, disponibil în comerţ, sau să fie văruite pentru a evita reacţia corozivă între sulf, apă şi oţel” se înlocuieşte cu “Magaziile, inclusiv plăcile de nivelare, şi plafoanele tancurilor trebuie să aibă aplicat un înveliş de protecţie, cum ar fi văruirea, pentru a evita posibila reacţie corozivă între sulf, apă şi oţel.”

SUPERFOSFAT ÎNCĂRCARE

108 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

DESCĂRCARE

109 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Superfosfatul este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

TAPIOCA

ÎNCĂRCARE

110 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

UREE

ÎNCĂRCARE

111 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4, 5 şi 6”.

DESCĂRCARE

112 La începutul paragrafului se adaugă următorul text: “Ureea este higroscopică şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.”

COMPRIMATE DIN LEMN

ÎNCĂRCARE

113 Cuvintele “secţiunile 4 şi 5” se înlocuiesc cu cuvintele “secţiunile 4,5 şi 6”.

PRODUSE DIN LEMN - GENERALITĂŢI

114 După fişa existentă pentru COMPRIMATE DIN LEMN se adaugă o nouă fişă pentru PRODUSE DIN LEMN, după cum urmează:

“Produse din lemn - Generalităţi

A se vedea denumirile de transport a mărfii în vrac (BCSN de mai jos)

BUŞTENI MIEZ DE LEMN

CHERESTEA LEMN ROTUND

BUŞTENI DE GATER

DESCRIERE

Această fişă se aplică numai produselor din lemn în vrac, şi anume încărcate şi descărcate cu elevatoare sau graifăre, şi care nu sunt în mod special menţionate într-o fişă.

 

CARACTERISTICI

 

Unghi de alunecare

Densitate volumică

(kg/m3)

Indice de stivui

(m3/t)

Nu se aplică.

Intre 250 şi 500

Intre 2 şi 4

Dimensiuni

Clasă

Grupă

-

MHB

B

 

RISC

Aceste mărfuri pot produce epuizarea de oxigen şi creşte dioxidul de carbon în spaţiul de marfă şi spaţiile adiacente.

Aceste mărfuri nu sunt combustibile sau au un risc scăzut de incendiu.

STIVUIRE şi SEPARARE

Nicio cerinţă specială.

CURĂŢARE MAGAZIE

Nicio cerinţă specială.

MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE

Nicio cerinţă specială.

ÎNCĂRCARE

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din Cod.

MASURI PREVENTIVE

Accesul personalului în spaţiile de marfă care conţin această marfă se interzice până la terminarea efectuării verificărilor şi stabilirii că nivelul de oxigen este de 21%. Dacă această condiţie nu este respectată, trebuie să se aplice ventilaţia suplimentară în magazia de marfă sau spaţiile adiacente închise şi să se măsoare din nou după o perioadă de timp corespunzătoare.

Un oxigenmetru trebuie să existe la purtător şi să fie pus în funcţiune de către toţi membrii echipajului atunci când intră în spaţiile de marfă sau în spaţiile adiacente.

VENTILAŢIE

Înainte de intrarea în spaţiile închise adiacente unei magazii de marfă poate fi necesară ventilaţia chiar dacă este evident că aceste spaţii sunt separate ermetic de magazia de marfă.

TRANSPORT

Nicio cerinţă specială.

DESCĂRCARE

Nicio cerinţă specială.

CURĂŢARE

Nicio cerinţă specială.

 

PROCEDURI DE URGENŢĂ

 

ECHIPAMENT SPECIAL DE URGENŢĂ CARE VA FI PREVĂZUT LA BORDUL NAVEI

Aparat de respiraţie autonom şi un oxigenmetru ar trebui să fie disponibile.


PROCEDURI DE URGENŢĂ

 

Nu se aplică.

 

MĂSURA DE URGENTĂ LUATĂ ÎN CAZ DE INCENDIU

 

Se închid capacele magaziilor de marfă.

Se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută.

Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul.

 

TRUSĂ DE PRIM AJUTOR

Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat.

           

COMPRIMATE DIN MIEZ DE LEMN

115 Fişă existentă pentru COMPRIMATE DIN MIEZ DE LEMN se elimină în întregime.

 

APENDICE 3

Proprietăţi ale mărfurilor solide în vrac

 

116 În subsecţiunea 1.1 se elimină următoarele denumiri de transport al mărfii în vrac:

BOABE DE RICIN

AZOTAT DE SODIU

117 În subsecţiunea 1.1 se adaugă următoarele denumiri de transport al mărfii în vrac:

SULFAT FERIC GRANULAR

ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU

TAPIOCA

COMPRIMATE DIN LEMN

 

APENDICE 4

Index

 

118 BCSN pentru “CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ” se înlocuieşte cu “CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ, USCATĂ”.

119 Se adaugă următoarele rânduri în tabel:

 

MATERIAL

GRUPA

REFERIRI

PRODUSE DE DISTILARE CU SUBSTANŢE SOLUBILE

C

 

DIN CEREALE USCATE

 

 

SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT

C

 

CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ

A

 

SULFAT DE FIER GRANULAR

C

 

BUŞTENI

B

A se vedea Produse din lemn - Fişă generală

ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU

C

 

MIEZ DE LEMN

B

Ase vedea Produse din lemn - Fişă generală

LEMN ROTUND

B

A se vedea Produse din lemn - Fişă generală

BUŞTENI DE GATER

B

A se vedea Produse din lemn - Fişă generală

CHERESTEA

B

A se vedea Produse din lemn - Fişă generală

PRODUSE DIN LEMN - GENERALITĂŢI

B

 

 

120 Cuvintele “Comprimate din miez de lemn” şi “Comprimate, miez de lemn” se elimină.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căi navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 şi 858 bis din 19 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 22 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

j) Directiva 2013/49/UE a Comisiei din 11 octombrie 2013 de modificare a anexei II la Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 272 din 12 octombrie 2013.”

2. În anexa nr. 2, la articolul 2.18, alineatul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6. Autoritatea Navală Română înscrie fără întârziere în registrul electronic ţinut de Comisie («baza de date despre navele de navigaţie interioară») fiecare număr european de identificare a navei atribuit, datele pentru identificarea navei prevăzute în apendicele IV şi orice modificări ale acestora. Aceste date pot fi utilizate de către autorităţile competente din alte state membre şi din statele semnatare ale Convenţiei de la Mannheim exclusiv în scopul aplicării de măsuri administrative în vederea menţinerii siguranţei şi facilitării navigaţiei şi în scopul aplicării art. 2.02-2.15 şi a art. 2.18 alin. 3, precum şi a art. 8, 10,11,12, 15, 16 şi 17 din ordin.

În conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu legislaţia naţională, Autoritatea Navală Română ia măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea şi fiabilitatea informaţiilor care îi sunt trimise în temeiul prezentului ordin şi foloseşte aceste informaţii numai cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

Autoritatea Navală Română poate transfera date cu caracter personal unei ţări terţe sau unei organizaţii internaţionale numai dacă sunt îndeplinite prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea Navală Română trebuie să se asigure că transferul este necesar pentru scopurile menţionate în primul paragraf. Autoritatea Navală Română trebuie să se asigure că ţara terţă sau organizaţia internaţională nu transferă datele către o altă ţară terţă sau organizaţie internaţională decât dacă primeşte o autorizare scrisă în acest sens şi dacă respectă condiţiile specificate de Autoritatea Navală Română.”

Art. II. - Toate prelucrările de date cu caracter personal în scopul prezentului ordin se efectuează în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

            Prezentul ordin transpune Directiva 2013/49/UE a Comisiei din 11 octombrie 2013 de modificare a anexei II la Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 272 din 12 octombrie 2013.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 29 septembrie 2014.

Nr. 1.389.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 113.392 din 2 octombrie 2014,

în baza Deciziei directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” nr. 225 din 15 septembrie 2014,

în temeiul art. 21 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 5 martie 2014, se modifică după cum urmează:

“Art. 4. - Se aprobă tariful pentru analiza fizico-chimică a probelor de lapte crud în cuantum de 1,95 lei/probă, respectiv:

a) 1,50 lei/probă, pentru efectuarea analizei fizico-chimice a probelor de lapte crud;

b) 0,45 lei/probă, pentru transportul probelor de lapte crud de la punctele de colectare ale asociaţiilor de control oficial al producţiei de lapte la laboratorul regional de controlul calităţii laptelui al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 octombrie 2014.

Mr. 1.501.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casă de târgoveţ” din str. Mecet nr. 49, municipiul Bucureşti, sectorul 2, înscris în LMI cod B-II-m-B-19184

 

Având în vedere Referatul nr. 2.435 din 20 august 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de declasare din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casă de târgoveţ” din municipiul Bucureşti, str. Mecet nr. 49, sectorul 2, înscris în LMI cod B-II-m-B-19184,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), ale art. 19 alin, (1)-(3) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se declasează din Lista monumentelor istorice imobilul “Casă de târgoveţ” din municipiul Bucureşti, str. Mecet nr. 49, sectorul 2, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod LMI cod B-II-m-B-19184.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 25 august 2014.

Nr. 2.595.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de învăţământ de arhitectură în România

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 29 septembrie 2014, o monedă din argint dedicată aniversării a 150 de ani de învăţământ de arhitectură în România.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală 10 lei

Metal argint

Titlu 999%o

Formă rotundă

Diametru 37 mm

Greutate 31,103 g

Calitate proof

Cant zimţat

Aversul monedei redă portretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iniţiatorul învăţământului de arhitectură în România, valoarea nominală “10 Lei” şi stema României; circular, inscripţiile “ROMÂNIA, “ALEXANDRU IOAN CUZA” şi anul de emisiune “2014”.

Reversul monedei prezintă un detaliu al palatului Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti, cea mai veche instituţie de învăţământ de arhitectură din România, şi inscripţia “150 DE ANI DE INVATAMANT DE ARHITECTURA”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 150 de ani de învăţământ de arhitectură în România au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 25 septembrie 2014.

Nr. 31.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.