MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 736/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 736         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 9 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            846. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.156. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea nr. crt. 2 al tabelului din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 809/2009

 

            1.907. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind modificarea Programului Piaţa muncii din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

 

            2.571. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a “Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial” din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul Buzău

 

            2.572. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei “Ion Bănescu” din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa

 

            2.906. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

            19. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 18/2014 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare În mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, medicamentelor, protezelor dentare şi dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare”

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici în activitate sau pensionari, precum şi soţul ori soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestuia beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile prezentei hotărâri şi ale actelor normative aplicabile sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Funcţionarii publici cu statut special în activitate beneficiază, în condiţiile alin. (1), de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, precum şi de proteze dentare.”

4. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Serviciile de asistenţă medicală sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi se acordă de către furnizori evaluaţi şi autorizaţi potrivit legii, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,

(2) Categoriile de personal prevăzute la art. 1 beneficiază în mod gratuit de medicamente, după cum urmează:

a) medicamente din Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a căror contravaloare se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia contribuţiei personale a asiguratului, care se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul angajatorului;

b) medicamentele din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman din România, elaborat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, altele decât cele prevăzute la lit. a), a căror contravaloare se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul angajatorului.

(3) Decontarea cheltuielilor pentru serviciile de medicină dentară se realizează din bugetul angajatorului la nivelul tarifelor prevăzute de normele de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În cazul în care cabinetele de medicină dentară sunt în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, se decontează din bugetul angajatorului numai contribuţia personală prevăzută în normele de aplicare a contractului-cadru, în limita tarifului prevăzut de acestea.

(4) Funcţionarii publici cu statut special în activitate beneficiază, la recomandarea medicului oftalmolog, de lentile necesare corecţiei vizuale a căror contravaloare se decontează din bugetul angajatorului, în limita unui plafon valoric stabilit prin ordin al ministrului justiţiei; preschimbarea lentilelor necesare corecţiei vizuale se face numai la modificarea diagnosticului iniţial.

(5) Serviciile care nu pot fi decontate din bugetul angajatorului sunt:

a) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;

b) corecţiile estetice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

c) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor;

d) fertilizarea în vitro;

e) transplantul de organe şi ţesuturi, conform prevederilor legale în vigoare;

f) asistenţa medicală la cerere;

g) contravaloarea unor materiale, accesorii necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, rame de ochelari de vedere;

h) serviciile medicale solicitate de asigurat;

i) cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţi medico-sociale;

j) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;

k) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;

            l) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, asigurate gratuit în cadrul programelor naţionale de sănătate;

m) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale la care persoanele prevăzute la art. 1 au dreptul, în mod gratuit, în calitatea lor de asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

n) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale acordate în străinătate.”

5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor, protezelor dentare şi dispozitivelor medicale se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(2) Cuantumul contribuţiei personale şi al copiaţii din valoarea cheltuielilor pentru asistenţă medicală, medicamente, proteze dentare şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul angajatorului.

(3) Asistenţa medicală, medicamentele şi dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, cu excepţia serviciilor de medicină dentară şi a protezelor dentare, se acordă numai pe baza biletului de trimitere, prescripţiei medicale sau recomandării medicale, după caz, cu respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea şi eliberarea acestora.”

6. După articolul 3 se introduc trei noi articole, articolele 31 -33, cu următorul cuprins:

,Art. 31. - (1) Decontarea contribuţiei personale, a copiaţii sau, după caz, a tarifului integral se aprobă de ordonatorul de credite, în baza cererii formulate de asigurat, însoţită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Prin documente justificative se înţelege:

a) prescripţia/recomandarea medicală, fişa de tratament dentar, în original sau în fotocopie semnată şi parafată de către medicul curant;

b) documente care atestă plata, în original, cu specificarea distinctă a obiectului plăţii: contribuţie personală, copiată, tarif integral.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt:

a) pentru medicamente: factură şi bon fiscal cu menţionarea denumirii, cantităţii şi preţului pentru fiecare medicament achiziţionat;

b) pentru serviciile de medicină dentară: factură cu denumirea manoperelor, numărul de acte terapeutice, codul şi tariful acestora;

c) pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii: factură şi decont de cheltuieli;

d) pentru proteze dentare şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, cu excepţia lentilelor necesare corecţiei vizuale: factură şi bon fiscal cu menţionarea denumirii, cantităţii şi contribuţiei personale suportate de asigurat;

e) pentru lentile de corecţie: factură şi bon fiscal;

f) alte servicii medicale: factură şi decont de cheltuieli.

Art. 32. - (1) Cererile pentru decontarea contribuţiei personale, a copiaţii sau, după caz, a tarifului integral se depun la compartimentul financiar-contabil al instituţiei angajatoare sau, în cazul pensionarilor, la compartimentul financiar-contabil al instituţiei de la care s-au pensionat, în termen de 6 luni de la emiterea documentelor fiscale de plată, dar nu mai târziu de 3 ani de la data plăţii contribuţiei personale.

(2) Cererile de decontare însoţite de documentele justificative sunt avizate din punct de vedere tehnic de către structura medicală a ordonatorului de credite.

Art. 33. - (1) Pentru a putea beneficia de rambursarea contribuţiei personale/copiaţii, persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să se adreseze furnizorilor evaluaţi şi autorizaţi potrivit prevederilor legale, aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul serviciilor de medicină dentară şi procurării lentilelor de corecţie.”

7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă se asigură din bugetul angajatorului, prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare publice.

(2) în situaţia în care asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) nu poate fi furnizată de structurile medicale menţionate, aceasta poate fi asigurată de către alţi furnizori autorizaţi potrivit prevederilor legale, aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.”

8. La articolul 6, alineatele (3)-(51) se modifică şl vor avea următorul cuprins:

“(3) Comisiile de expertiză medico-militare, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate.

(4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de expertiză medico-militară vor emite certificate medicale în cazul prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau decizii medicale, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medico-militară.

(5) în situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medico-militară pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.

(51) în cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medico-militară, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii;

c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulara;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medico-militară.”

9. Articolul 10 se abrogă.

10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Examenul medical la încadrare sau la admiterea în instituţii de pregătire a personalului din penitenciare se efectuează potrivit metodologiei de examinare medicală aprobate prin ordin al ministrului justiţiei. Contravaloarea examenului medical este suportată de candidat.”

11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Controlul medical periodic anual, altul decât cel prevăzut în contractul-cadru, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, se efectuează de către medicul de medicina muncii.”

12. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie.” Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 846.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea nr. crt. 2 al tabelului din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 809/2009

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.416/2014 al Direcţiei generale buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

în temeiul art. 1 şi 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Numărul curent 2 al tabelului din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 809/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 2 iulie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea funcţiei

Cuantumul garanţiei

Termenul de restituire a garanţiei la încetarea raporturilor de munca sau trecerea într-o funcţie pentru care nu se cere garanţie

„2.

Gestionar bunuri

un salariu de bază

Maximum 10 zile lucrătoare de la data predării gestiunii”

 

            Art. II. - Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 1.156.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind modificarea Programului Piaţa muncii din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015

În temeiul art. 46 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. I. - Programul Piaţa muncii din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - perioada de aplicare: 2013- 2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 14 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 30 septembrie 2014.

Nr. 1.907.

 

ANEXĂ

 

Modificări ale Planului sectorial de cercetare-dezvoltare În domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - perioada de aplicare: 2013-2015

Programul Piaţa muncii

A. Direcţia “Dezvoltarea şi adecvarea politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale continue la ciclicitatea economică”

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - durata (luni);

B - valoarea totală/valoare 2013/valoare 2014/valoare 2015 (mii lei).

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

A

B

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/utilizare a rezultatelor obţinute

0

1

2

3

4

5

6

Obiectiv specific: Creşterea capacităţii administrative generale a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFPSPV de a dezvolta şi de a aplica strategii şi planuri de acţiune integrate destinate creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă în plan naţional, regional şi local

Acţiunea: Efectuarea de studii aplicate privind dezvoltarea şi adecvarea politicilor din domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale continue la ciclicitatea economică

5.

Sistem de măsuri de creştere a ocupării orientate către populaţia din mediul rural

10

630 mii lei TOTAL/-/ 230 mii lei în 2014/400 mii lei în 2015

1. Propunere de măsuri pentru creşterea ocupării din mediul rural

2. Evaluarea ex-ante a efectelor măsurilor propuse pentru creşterea ocupării din mediul rural

- Propunere de măsuri de creştere a ocupării în mediul rural

- Evaluarea ex-ante a efectelor măsurilor de creştere a ocupării din mediul rural

Fundamentarea politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă în mediul rural

…..

 

 

 

 

 

 

8.

Sistem de măsuri pentru creşterea ocupării tinerilor şi evaluarea ex-ante a impactului lor

10

901 mii lei TOTAL/-/ 521 mii lei în 2014/380 mii lei

în 2015

1. Evaluarea ex-post a măsurilor de ocupare a tinerilor aflate în implementare

2. Propunere de măsuri pentru creşterea ocupării tinerilor

3. Evaluarea ex-ante a impactului măsurilor propuse pentru ocuparea tinerilor şi elaborarea metodologiei de evaluare ex-ante

- Evaluarea ex-post a măsurilor de ocupare a tinerilor aflate în

implementare

- Propunere de măsuri pentru ocuparea tinerilor

- Evaluarea ex-ante a impactului măsurilor propuse pentru ocuparea tinerilor

Fundamentarea şi evaluarea politicilor în domeniul ocupării tinerilor

 

Buget total: 1.531 mii lei, din care în: 2014 - 751 mii lei

                                                            2015 -780 mii lei

 

B. Direcţia “Anticiparea schimbării pe piaţa muncii şi strategii de răspuns rapid la schimbare”

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - durata (luni);

B - valoarea totală/valoare 2013/valoare 2014/valoare 2015 (mii lei).

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

A

B

Rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/utilizare a rezultatelor obţinute

0

1

2

3

4

5

6

Obiectiv specific: Creşterea capacităţii administrative generale a MMFPSPV şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFPSPV de a dezvolta şi de a aplica strategii şi planuri de acţiune integrate destinate creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă în plan naţional, regional şi local

Acţiunea: Efectuarea de studii aplicate cu privire la anticiparea schimbărilor pe piaţa muncii şi strategii de răspuns rapid la criză

1.

Anticiparea evoluţiilor pieţei muncii pentru intervalul 2014- 2020, scenarii alternative şi propuneri de măsuri de răspuns rapid în planul politicilor de piaţa muncii

10

570 mii lei TOTAL/-/

170 mii lei în 2014/400 mii lei în 2015

1. Studiu de prognoză cu privire la dinamica pieţei muncii pentru orizontul 2014-2020

2. Măsuri de răspuns rapid la schimbările de pe piaţa muncii

- Studiul de prognoză cu privire la dinamica pieţei muncii pentru orizontul 2014-2020 în vederea adaptării politicilor de ocupare la schimbările preconizate, inclusiv elaborarea de scenarii alternative de evoluţie

- Măsuri de răspuns rapid la schimbări

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul pieţei muncii

 

 

 

 

 

 

6.

Tendinţe de evoluţie a pieţei muncii din România în contextul creării de noi locuri de muncă pentru noi sectoare de activitate economică. Analiză dinamică şi prognoză de evoluţie în perspectiva dezvoltării locurilor de muncă verzi

10

235 mii lei TOTAL/-/

110 mii lei în 2014/125 mii lei în 2015

1. Studiu prospectiv privind potenţialul de creare de noi locuri de muncă în sectoarele cu competitivitate crescută identificate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014- 2020 - cu focalizare pe creare de locuri de muncă verzi

2. Evaluarea impactului creării de locuri de muncă verzi din perspectiva creşterii ratei de ocupare

- Estimarea potenţialului de dezvoltare în viitor de noi locuri de muncă în sectoarele cu competitivitate crescută identificate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014- 2020 - cu focalizare pe creare de locuri de muncă verzi

- Evaluarea impactului creării de locuri de muncă verzi din perspectiva creşterii ratei de ocupare

Fundamentarea strategiilor şi politicilor în domeniul pieţei muncii, din perspectiva creării de noi locuri de muncă în sectoarele cu competitivitate crescută identificate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020, din perspectiva dezvoltării locurilor de muncă verzi

 

            Buget total: 805 mii lei, din care în:                2014 - 280 mii lei

                                                                                    2015 -525 mii lei

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a “Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial” din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul Buzău

 

Având în vedere Referatul nr. 965 din 6 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a “Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial” din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul Buzău,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) “Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial” din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul Buzău, se clasează ca monument istoric în categoria ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BZ-VI-a-B-21096, cu următoarele componente:

- Monumentul eroilor - Statuia Ostaşului, în categoria monument, grupa valorică B, cod LMI: BZ-IV-m-B-21096.01;

- monumente funerare, 34 de cruci de piatră şi osuarul, în categoria monument, grupa valorică B, cod LMI: BZ-IV-m-B-21096.02.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 13 august 2014.

Nr. 2.571.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a “Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial” din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul Buzău

 

            Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

X

Y

1

597413.109

445766.232

2

597409.824

445774.100

3

597431.180

445779.332

4

597431.980

445785.781

5

597432.416

445796.581

6

597417.260

445797.111

7

597419.621

445820,713

8

597420.956

445838.418

9

597449.866

445836.564

10

597466.526

445830.747

11

597467.751

445830.018

12

597474.097

445823.751

13

597479.610

445816.014

14

597487.842

445795.212

15

597479.627

445765.289

16

597463.754

445769.653

17

597451.689

445771.972

18

597435.846

445772.683

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei “Ion Bănescu” din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa

 

Având în vedere Referatul nr. 3.814 din 15 iulie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei “Ion Bănescu” din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Casa “Ion Bănescu” din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa, se clasează ca monument istoric în categoria monument, grupa valorică B, cu codul În Lista monumentelor Istorice CT-ll-m-B-21100.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 13 august 2014.

Nr. 2.572.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a Casei “Ion Bănescu” din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa

 

            Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

X

Y

201

791626.606

304720.953

202

791663.118

304753.867

203

791651.667

304768.342

204

791705.908

304816.156

205

791721.286

304799.748

206

791737.795

304814.287

207

791795.319

304753.957

208

791812.667

304768.928

209

791825.632

304754.455

210

791806.521

304736.641

211

791835.890

304705.949

212

791825.703

304696.027

213

791806.247

304716.749

214

791751.152

304668.915

215

791778.107

304634.384

216

791751.945

304610.574

217

791735.277

304631.609

218

791728.927

304626.052

219

791639.630

304714.953

220

791635.661

304711.381

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, ale art. 205-218 şi ale art. 228 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Dispoziţiile prezentului ordin se aplică de către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală implicate în soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 24 aprilie 2013.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agentei Naţionale de Administrare Fiscala,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 25 septembrie 2014.

Nr. 2.906.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

1. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 205 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Codul de procedură fiscală) - Posibilitatea de contestare

1.1. Orice persoană care formulează o contestaţie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să demonstreze dreptul său sau interesul legitim lezat.

1.2. Prin lipsa actului administrativ fiscal se înţelege nesoluţionarea, în mod nejustificat, în termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal, aşa cum prevede art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

1.3. Prin organ ierarhic superior se înţelege structura condusă de persoana care are competenţă de decizie faţa de care conducătorul organului fiscal care refuză în mod nejustificat emiterea actului administrativ fiscal se subordonează în mod direct.

1.4. În cazul deciziilor emise potrivit art. 89 din Codul de procedură fiscală, bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere, nu şi a deciziilor de impunere emise ulterior în temeiul acesteia.

2. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedură fiscală - Forma şi conţinutul contestaţiei

2.1. În situaţia în care contestatorul precizează că obiectul contestaţiei îl formează actul administrativ fiscal atacat, fără însă a menţiona, înăuntrul termenului acordat de organul de soluţionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite, taxe, datorie vamală, contribuţii, precum şi accesorii ale acestora, sau măsurile pe care le contestă, contestaţia se consideră formulată împotriva întregului act administrativ fiscal.

2.2. În situaţia în care contestaţia este formulată printr-un împuternicit al contestatorului, organele de soluţionare competente vor verifica împuternicirea, iar în cazul în care contestatorul se află în procedură de insolvenţă/ reorganizare/faliment/lichidare, contestaţia va purta semnătura şi ştampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz.

2.3. În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc depunerea în original a împuternicirii sau în copie legalizată, semnătura, precum şi ştampilarea acesteia, organele de soluţionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicare să îndeplinească aceste cerinţe. În caz contrar, contestaţia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.

2.3.1. Contestaţiile formulate de persoanele fizice vor fi însoţite de o copie a actului de identitate.

2.4. Confirmările de primire se vor anexa la dosarul cauzei.

2.5. Organul de soluţionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.

2.6. Motivarea contestaţiei se va face cu respectarea dispoziţiilor privind termenul de depunere a contestaţiilor, sub sancţiunea decăderii.

3. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 207 din Codul de procedură fiscală - Termenul de depunere a contestaţiei

3.1. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestaţiei organul emitent al actului administrativ fiscal va întocmi dosarul contestaţiei, precum şi referatul cu propuneri de soluţionare, întocmirea dosarului contestaţiei nu este obligatorie în situaţia în care, potrivit art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, organul emitent este competent pentru soluţionarea contestaţiei.

3.2. Dosarul contestaţiei va cuprinde: contestaţia în original, ce trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptăţite şi amprenta ştampilei, în cazul contestatorului persoană juridica, precum şi o copie de pe actul de identitate în cazul contestatorului persoană fizică, împuternicirea avocaţială în original sau în copie legalizată, după caz, actul prin care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/ lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, în copie, precum şi anexele acestuia, dovada comunicării actului administrativ fiscal atacat din care să reiasă data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor ce au legătură cu cauza supusă soluţionării, documentele depuse de contestator şi sesizarea penală în copie, dacă este cazul.

3.3. În situaţia în care competenţa de soluţionare nu îi aparţine, organul emitent al actului atacat va înainta dosarul contestaţiei, precum şi referatul cu propuneri de soluţionare organului de soluţionare competent, în termen de 5 zile de la data înregistrării contestaţiei, după verificarea îndeplinirii cerinţelor procedurale.

3.4. În cazul în care contestaţia este depusă direct la organul competent de soluţionare, acesta o va transmite organului emitent al actului atacat, în vederea constituirii dosarului contestaţiei, a verificării condiţiilor procedurale, precum şi a întocmirii referatului cu propuneri de soluţionare.

3.5. Referatul cu propuneri de soluţionare cuprinde precizări privind îndeplinirea condiţiilor de procedură, menţiuni privind sesizarea organelor de urmărire şi cercetare penală, după caz. menţiuni cu privire la starea juridică a societăţii, precum şi propuneri de soluţionare a contestaţiei, având în vedere toate argumentele contestatorului şi documentele în susţinere; în caz contrar, dosarul se restituie în vederea completării.

3.6. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat.

3.7. În condiţiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestaţiei, iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat cunoştinţă de actul administrativ fiscal atacat, inclusiv în situaţia în care comunicarea prin publicitate a fost viciată prin nerespectarea procedurii în materie, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal.

În situaţia depunerii prin poştă a contestaţiei, organul emitent al actului administrativ fiscal atacat este obligat să anexeze la dosarul contestaţiei plicul prin care a fost transmisă contestaţia.

3.8. Dispoziţiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel:

a) Termenul de depunere a contestaţiei se calculează pe zile libere, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.

De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 29 iunie, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data de 30 iunie şi se împlineşte în data de 29 iulie, astfel încât ultima zi de depunere a contestaţiei este 30 iulie.

b) Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

De exemplu: în situaţia în care data de 30 iulie prezentată la exemplul anterior este sâmbătă, ultima zi de depunere a contestaţiei este luni, 1 august.

c) Termenul de 3 luni prevăzut la art. 207 alin. (4) din Codul de procedură fiscală se sfârşeşte în ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare.

De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 15 ianuarie, termenul de 3 luni se sfârşeşte în data de 15 aprilie, astfel încât ultima zi de depunere a contestaţiei este data de 15 aprilie.

d) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfârşeşte într-o lună care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii, cum ar fi exemplul expus mai jos:

Actul administrativ fiscal este comunicat în data de 30 noiembrie, termenul de 3 luni se sfârşeşte în ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 sau 29 februarie, reprezentând ultima zi de depunere a contestaţiei.

3.9. Când contestatorul îşi majorează pretenţiile, dispoziţiile procedurale privind termenul de depunere a contestaţiei se aplică corespunzător pentru diferenţele contestate suplimentar.

3.10. Prin majorare de pretenţie se înţelege diferenţele de obligaţii fiscale contestate suplimentar, altele decât cele împotriva cărora s-a introdus iniţial contestaţie, cu excepţia accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale contestate iniţial, potrivit principiului de drept accesoriul urmează principalul.

3.11. Contestaţia poate fi depusă în termenul de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal în situaţia în care actul administrativ fiscal atacat nu cuprinde unul din următoarele elemente:

a) posibilitatea de a fi contestat;

b) termenul de depunere a contestaţiei;

c) organul fiscal la care se depune contestaţia.

4. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 208 din Codul de procedură fiscală - Retragerea contestaţiei

4.1. Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de împuternicit, cu îndeplinirea aceloraşi condiţii de formă prevăzute la formularea şi depunerea contestaţiei. Dovada calităţii de împuternicit se face potrivit legii. În cazul în care contestatorul se află în procedură de insolvenţă/ reorganizare/faliment/lichidare, cererea de retragere a contestaţiei va purta semnătura şi ştampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz.

4.2. Persoanele fizice vor anexa la cererea de retragere copia actului de identitate.

4.3. Retragerea contestaţiei poate fi făcută în tot sau în parte, în situaţia în care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestaţia iniţială, despre aceasta se va face menţiune în decizia emisă în soluţionarea cauzei; contestaţia şi cererea de retragere parţială vor fi conexate, pentru o mai bună soluţionare a cauzei.

4.4. După primirea cererii de retragere a contestaţiei, organul de soluţionare competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act de renunţarea la contestaţie.

4.5. Decizia prin care se ia act de renunţare la contestaţie urmează procedura emiterii şi comunicării deciziilor emise în soluţionarea contestaţiilor.

5. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 209 din Codul de procedură fiscală - Organul competent

5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenţa de soluţionare a organelor specializate prevăzute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedură fiscală sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege.

5.2. Prin organele centrale de inspecţie/control, prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă, se înţelege organele care fac parte din structura centrală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, astfel cum sunt prevăzute acestea în actul de organizare a instituţiei.

5.3. Prin alte acte administrative fiscale, prevăzute la art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se înţelege actele administrative fiscale emise de organele fiscale competente, altele decât cele stipulate expres şi limitativ la art. 209 alin. (1) din Codul de procedură fiscală şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiilor aparţine organelor fiscale emitente.

5.4. Raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal emis de organele fiscale/vamale, după caz, nu constituie titlu de creanţă, acesta stând la baza emiterii actului administrativ fiscal, fapt pentru care nu poate fi contestat decât împreună cu acesta.

5.5. Competenţa de soluţionare este dată de natura actului administrativ fiscal atacat, calitatea contestatorului, a organului fiscal emitent al actului atacat sau de cuantumul total al sumelor contestate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală stabilite de plată de către organul fiscal, accesorii ale acestora, precum şi al diminuării pierderii fiscale.

5.6. În cazul soluţionării contestaţiei formulate împotriva unei decizii de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală emisă ca urmare a inspecţiei fiscale efectuate pentru soluţionarea unui decont cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, competenţa de soluţionare este dată de suma stabilită ca TVA suplimentară de plată.

5.7. În situaţia în care, în urma unei inspecţii fiscale efectuate la un contribuabil, organul de inspecţie fiscală emite atât decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, cât şi dispoziţie de măsuri privind diminuarea pierderii fiscale, cele două acte administrative fiscale sunt acte distincte, competenţa de soluţionare fiind cea care rezultă din suma contestată aferentă fiecărui act administrativ fiscal luat individual. În situaţia dispoziţiei de măsuri privind diminuarea pierderii fiscale, competenţa de soluţionare este dată de suma cu care se diminuează pierderea.

5.8. Atunci când, ca urmare a constatării pierderii înlesnirilor la plată, contestatorului i se stabilesc, pe cale de consecinţă, debite şi accesorii, competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine organelor prevăzute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în funcţie de cuantumul sumei contestate.

5.9. În cazul contestaţiilor formulate de contribuabilii nerezidenţi, pentru care nu a fost stabilită competenţa de administrare conform art. 36 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, competenţa de soluţionare a contestaţiei revine organelor specializate constituite la nivelul direcţiilor generale regionale în a căror rază teritorială se face constatarea actului sau a faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.

6. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 210 din Codul de procedură fiscală - Decizia de soluţionare

6.1. În soluţionarea contestaţiei, organele de soluţionare competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pronunţă prin decizie.

6.2. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, în sensul că asupra ei organul de soluţionare competent nu mai poate reveni, cu excepţia situaţiilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii, şi este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate.

7. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 211 din Codul de procedură fiscală - Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei

7.1. Decizia se semnează de către directorul general al Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de conducătorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau de înlocuitorii acestora, după caz.

7.2. În cazul contestaţiilor soluţionate potrivit art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, decizia se semnează de conducătorul organului fiscal din care face parte organul fiscal competent în soluţionarea acestor contestaţii.

7.3. În situaţia în care înlocuitorii conducătorilor direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sunt persoanele care au semnat actul administrativ contestat, va fi desemnată o altă persoană din cadrul direcţiei generale regionale respective care să semneze decizia de soluţionare, prin act administrativ al persoanei care are competenţă de numire în funcţie publică.

7.4. Decizia privind soluţionarea contestaţiei se întocmeşte şi se comunică astfel:

a) câte un exemplar se comunică contestatorului/ administratorului special/administratorului judiciar sau lichidatorului, persoanelor introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei, după caz, şi organului care a întocmit actul atacat;

b) un exemplar rămâne la dosarul contestaţiei;

c) un exemplar se păstrează la dosarul deciziilor.

7.5. În cazul în care, de la data formulării contestaţiei şi până la data soluţionării contestaţiei, competenţa de administrare a contestatarului s-a schimbat, organul fiscal care a emis actul atacat are obligaţia transmiterii exemplarului original al deciziei de soluţionare a contestaţiei noului organ fiscal în administrarea căruia se află contribuabilul, în vederea punerii în executare a acesteia.

7.6. În situaţia în care decizia de soluţionare a contestaţiei priveşte creanţe fiscale, organul emitent al actului fiscal atacat va înainta o copie a deciziei la compartimentul/serviciul/biroul cu atribuţii de evidenţă analitică pe plătitori.

7.7. Organele care soluţionează contestaţiile vor ţine evidenţa acestora într-un registru, din care să rezulte identitatea contestatorului, obiectul cauzei, modul de soluţionare şi de comunicare a soluţiei şi calea de atac.

8. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 212 din Codul de procedură fiscală - Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare

8.1. În procedura de soluţionare a contestaţiilor intervenţia altor persoane poate fi voluntară sau forţată.

8.2. Intervenţia voluntară este forma de participare, la cerere, în soluţionarea contestaţiilor, a terţilor ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei.

8.2.1. Intervenţia voluntară se face la cererea unei terţe persoane care urmăreşte realizarea unui interes propriu.

8.2.2. Intervenţia se poate depune la organul competent de soluţionare până la emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei.

8.2.3. Organul de soluţionare competent se va pronunţa asupra admisibilităţii cererii, urmând a fi înştiinţat intervenientul printr-o adresă.

8.2.4. Atunci când intervenţia urmăreşte realizarea sau conservarea unor interese de natură juridică fiscală proprii, aceasta are caracter principal.

8.2.5. Atunci când intervenţia este făcută pentru apărarea dreptului uneia dintre părţi, aceasta are caracter accesoriu.

8.2.6. Atât în cazul intervenţiei cu caracter principal, cât şi în cazul intervenţiei cu caracter accesoriu, cererea de intervenţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute pentru forma şi conţinutul contestaţiei, iar asupra cererii de intervenţie principală organele competente de soluţionare se vor pronunţa prin decizie.

8.3. Intervenţia forţată este forma de participare a terţilor în soluţionarea contestaţiilor, care sunt introduşi de către organele de soluţionare din oficiu sau la cererea contestatorului. În cazul în care cererea de intervenţie forţată este formulată de contestator, aceasta va fi motivată în fapt şi în drept.

8.3.1. Organul de soluţionare competent se va pronunţa asupra admisibilităţii cererii, urmând a fi înştiinţat contestatorul printr-o adresă.

8.3.2. Introducerea din oficiu a intervenienţilor se realizează printr-o adresă a organului de soluţionare care instrumentează cauza.

8.3.3. Intervenţia forţată la solicitarea contestatorului se poate depune la organul competent de soluţionare până la emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei.

9. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 213 din Codul de procedură fiscală - Soluţionarea contestaţiei

9.1. Pentru lămurirea cauzelor, organul de soluţionare competent poate solicita puncte de vedere direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau altor instituţii competente să se pronunţe în cauzele respective.

9.2. În situaţia în care pentru aceeaşi cauză există puncte de vedere contradictorii sau contrare punctului de vedere exprimat de organul de soluţionare competent, cauza respectivă poate fi supusă dezbaterii Comisiei fiscale centrale din Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.

9.3. Organul de soluţionare competent va verifica existenţa excepţiilor de procedură şi, mai apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la soluţionarea pe fond a contestaţiei.

9.4. În soluţionarea contestaţiilor, excepţiile de procedură şi de fond pot fi următoarele: excepţia de nerespectare a termenului de depunere a contestaţiei, excepţia de necompetenţă a organului care a încheiat actul contestat, excepţia lipsei semnăturii sau a ştampilei de pe contestaţie, excepţia lipsei de interes, excepţia lipsei de calitate procesuală, excepţia reverificării aceleiaşi perioade şi aceluiaşi tip de obligaţie bugetară, prescripţia, puterea de lucru judecat etc.

9.5. În situaţiile în care organele competente au de soluţionat două sau mai multe contestaţii, formulate de aceeaşi persoană fizică sau juridică împotriva unor titluri de creanţă fiscală, sau alte acte administrative fiscale încheiate de aceleaşi organe fiscale sau alte organe fiscale vizând aceeaşi categorie de obligaţii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influenţează reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, dacă prin aceasta se asigură o mai bună administrare şi valorificare a probelor în rezolvarea cauzei.

9.6. Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o altă competenţă de soluţionare decât cea care rezultă din contestarea fiecărui act administrativ fiscal luat individual.

9.7. În cazul în care contestatorul îşi restrânge sau îşi majorează pretenţiile, organul de soluţionare învestit iniţial va soluţiona contestaţia formulată pe calea administrativă de atac.

9.8. Cererile precizatoare pot fi depuse la organul de soluţionare competent al contestaţiei până la emiterea deciziei de soluţionare.

9.9. În cazul în care contestaţiile sunt astfel formulate încât au şi alt caracter pe lângă cel de cale administrativă de atac, pentru aceste aspecte cererea se va înainta organelor competente de către organul învestit cu soluţionarea căii administrative de atac, după soluţionarea acesteia, acest fapt urmând a fi prevăzut şi în dispozitivul deciziei de soluţionare.

9.10. La solicitarea organului de soluţionare a contestaţiei, pentru lămurirea aspectelor care fac obiectul contestaţiei, organele competente vor efectua cercetare la faţa locului, întocmind în acest sens proces-verbal de cercetare la faţa locului, care va fi ataşat la dosarul contestaţiei aflat în curs de soluţionare.

9.11. Dispoziţiile art. 40 din Codul de procedură fiscală privind abţinerea şi recuzarea se aplică în mod corespunzător.

10. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 214 din Codul de procedură fiscală - Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă

10.1. Dacă prin decizie se suspendă soluţionarea contestaţiei până la rezolvarea cauzei penale, organul de soluţionare competent va relua procedura administrativă, în condiţiile art. 213 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, numai după încetarea definitivă şi executorie a motivului care a determinat suspendarea. Aceasta trebuie dovedită de către organele fiscale sau de contestator printr-un înscris emis de organele abilitate. Soluţia dată de organele de cercetare şi urmărire penală trebuie însoţită de rezoluţia motivată, atunci când suspendarea a fost pronunţată până la rezolvarea cauzei penale. Dacă solicitarea de reluare a procedurii de soluţionare aparţine împuternicitului contestatorului, altul decât cel care a formulat contestaţia, acesta trebuie să facă dovada calităţii de împuternicit, conform pct. 2.2-2.4.

10.2. În situaţia în care solicitarea de reluare a procedurii aparţine contestatorului, organele de soluţionare vor cere organului fiscal abilitat, printr-o adresă, comunicarea faptului că motivul de încetare a suspendării soluţionării contestaţiei a rămas definitiv.

10.3. La reluarea procedurii administrative, organul de soluţionare competent poate solicita organului fiscal care a sesizat organele de urmărire şi cercetare penală punctul de vedere privind soluţionarea contestaţiei în raport cu soluţia organelor penale/hotărârea instanţei de judecată.

10.4. La soluţionarea contestaţiilor, organele de soluţionare se vor pronunţa şi în raport cu motivarea rezoluţiilor de scoatere de sub urmărire penală, neîncepere sau încetare a urmăririi penale, expertizelor efectuate în cauză, precum şi în raport cu considerentele cuprinse în hotărârile pronunţate de instanţa de judecată, în măsura în care au implicaţii asupra aspectelor fiscale.

10.5. Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă trebuie motivată de legătura de cauzalitate dintre obligaţiile fiscale şi stabilirea de către organele de urmărire penală a faptului că există indiciile săvârşirii unei infracţiuni.

10.6. Organul de soluţionare competent poate suspenda procedura de soluţionare a contestaţiei, la cererea contestatorului, dacă acesta prezintă motive întemeiate, cu excepţia situaţiei în care motivul suspendării îl reprezintă cererea înaintată instanţei judecătoreşti competente prin care s-a solicitat suspendarea executării actului administrativ fiscal contestat. Amânarea datei de soluţionare a contestaţiei se poate solicita o singură dată. La aprobarea suspendării, organul de soluţionare competent va stabili şi termenul până la care se suspendă procedura. Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluţionare competent, indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu.

10.7. Dacă reluarea procedurii administrative de soluţionare a contestaţiei este solicitată de contestatar, acesta are obligaţia să formuleze în solicitare şi menţiuni cu privire la starea juridică la data reluării procedurii.

10.8. În situaţia în care, la data reluării procedurii administrative, contestatara se află în procedură de insolvenţă/ reorganizare/faliment/lichidare, organul de soluţionare competent va solicita administratorului judiciar sau lichidatorului, după caz, să precizeze dacă menţine contestaţia formulată de societate, direct sau prin împuternicit.

11. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedură fiscală - Soluţii asupra contestaţiei 11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:

a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;

b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei;

c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;

d) inadmisibilă, în situaţia contestării deciziilor de impunere emise în temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, având în vedere prevederile art. 205 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, precum şi în situaţia contestării de sine stătătoare a Raportului de inspecţie fiscală sau a Procesului-verbal emise de organele fiscale sau vamale. Această soluţie o pronunţă organul fiscal emitent al actului atacat.

11.2. Soluţiile nu sunt prevăzute limitativ.

11.3. Prin decizie, se poate lua act de renunţarea la contestaţie, în situaţia în care contestatorul solicită retragerea acesteia.

11.4. Prin decizie, se poate anula parţial/total actul administrativ fiscal. Anularea parţială/totală se dispune în situaţia în care pentru aceleaşi obligaţii fiscale există două sau mai multe titluri de creanţă sau dacă organele de inspecţie fiscală, ca urmare a desfiinţării, au depăşit limitele investirii.

11.5. În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau parţială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiinţare.

11.6. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.

11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de soluţionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorul ui obligaţii fiscale mai mari decât cefe din actul desfiinţat, acesta putând fi contestat potrivit legii. În mod corespunzător nu poate fi diminuată pierderea fiscală cu o sumă mai mare decât cea înscrisă în actul desfiinţat.

12. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 217 din Codul de procedură fiscală - Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale

12.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:

a) nedepusă în termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de lege;

b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situaţia în care aceasta este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală;

c) fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, potrivit legii;

d) lipsită de interes, în situaţia în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în dreptul sau în interesul său legitim;

12.2. Aceste soluţii nu sunt prevăzute limitativ.

13. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 218 din Codul de procedură fiscală - Comunicarea deciziei şi calea de atac

13.1. Decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică prin modalităţile de comunicare a actului administrativ fiscal prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală.

14. Dispoziţii tranzitorii privind soluţionarea contestaţiilor

14.1. Contestaţiile formulate de contribuabilii care sunt încadraţi în categoria marilor contribuabili şi care ulterior depunerii contestaţiei nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru marii contribuabili vor fi soluţionate de organul de soluţionare competent la data depunerii contestaţiei.

14.2. Contestaţiile formulate de contribuabilii mici şi mijlocii şi care ulterior depunerii contestaţiei îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru marii contribuabili vor fi soluţionate de organul de soluţionare competent la data depunerii contestaţiei.

14.3. Contestaţiile formulate de un contribuabil care ulterior depunerii contestaţiei îşi schimbă domiciliul fiscal în condiţiile legii vor fi soluţionate de organul de soluţionare competent la data depunerii contestaţiei.

14.4. În situaţiile în care procedura administrativă de soluţionare a contestaţiei a fost suspendată până la soluţionarea laturii penale, iar instanţa judecătorească se pronunţă definitiv, competenţa de soluţionare aparţine organului de soluţionare competent la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată.

14.5. În situaţiile în care instanţa de judecată obligă definitiv la soluţionarea pe fond a cauzei, competenţa de soluţionare aparţine organului de soluţionare competent la data rămânerii definitive a respectivei hotărâri a instanţei de judecată.

14.6. Prin hotărâre definitivă, în sensul prezentelor instrucţiuni, se va înţelege hotărârea pronunţată de instanţa de judecată până la epuizarea căilor ordinare şi extraordinare de atac, în condiţiile legii.

15. Instrucţiuni privind îndreptarea erorilor materiale din deciziile privind soluţionarea contestaţiilor

15.1. Procedura de efectuare a corecţiei erorilor materiale din deciziile de soluţionare a contestaţiilor cuprinde activităţile ce trebuie efectuate pentru corectarea erorilor materiale.

15.2. Îndreptarea erorilor materiale se va realiza cu respectarea prevederilor art. 48 din Codul de procedură fiscală.

15.3. Prin erori materiale se înţelege orice greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite din actele administrative fiscale, cu excepţia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

15.4. Erorile materiale din deciziile de soluţionare a contestaţiilor pot fi îndreptate de către organul de soluţionare a contestaţiilor competent, la iniţiativa acestuia, a organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, a contestatorului sau a oricărei persoane direct interesate.

15.5. Prevederile pct. 15.4 nu se aplică deciziilor de soluţionare a contestaţiilor pentru care s-au exercitat căile de atac prevăzute de lege, iar soluţia este definitivă.

15.6. În situaţia solicitării de îndreptare a unei erori materiale din decizia de soluţionare a contestaţiei de către organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, contestator sau altă persoană direct interesată, organul de soluţionare a contestaţiei poate solicita şi alte documente necesare justificării erorilor.

15.7. Decizia de rectificare a actului care conţine erori va avea acelaşi număr de înregistrare, la care se adaugă particular “bis” şi va purta data emiterii efective.

15.8. Decizia de soluţionare a contestaţiei care corectează erori materiale va fi comunicată atât organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, cât şi contestatorului sau altor persoane direct interesate. Întocmirea deciziei de soluţionare a contestaţiei care corectează erori materiale se face conform pct. 7.4.

16. Instrucţiuni privind publicarea pe site a deciziilor de soluţionare a contestaţiilor

16.1. În cadrul Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor, birourilor/serviciilor de soluţionare contestaţii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, toate deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor şi soluţiile instanţelor judecătoreşti, după caz, după depersonalizarea lor, se transpun într-un format lizibil pentru a fi postate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

16.2. Depersonalizarea deciziilor emise în soluţionarea contestaţiilor se face prin eliminarea oricăror elemente care ar conduce la identificarea persoanelor fizice sau juridice implicate ori a funcţionarilor publici care au participat la redactarea şi semnarea deciziei, precum şi a denumirii direcţiilor de specialitate, în situaţia în care acestea au fost invocate în cuprinsul deciziei.

În acelaşi fel se va proceda şi în cazul soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 18/2014 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României

 

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de modificările privind delimitarea secţiilor de votare din ţară şi sediile acestora, operate de primari în condiţiile prevederilor ultimei teze a art. 18 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 18/2014 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 şi 709 bis din 29 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Poziţiile nr. 970-973,1394-1396,1606,1607,4698,4699, 5854-5859, 5991, 6018 şi 6019 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„970

ARGEŞ

92

MUNICIPIUL CÂMPULUNG

CÂMPULUNG

BIBLIOTECA GRUI

971

ARGEŞ

93

MUNICIPIUL CÂMPULUNG

CÂMPULUNG

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 12-1

972

ARGEŞ

94

MUNICIPIUL CÂMPULUNG

CÂMPULUNG

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 12-11

973

ARGEŞ

95

MUNICIPIUL CÂMPULUNG

CÂMPULUNG

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 12-111

………………………………………………………………

1394

ARGEŞ

516

VULTUREŞTI

VULTUREŞTI

PRIMĂRIA VULTUREŞTI

1395

ARGEŞ

517

VULTUREŞTI

BÂRZEŞTI

CĂMINUL CULTURAL BÂRZEŞTI

1396

ARGEŞ

518

VULTUREŞTI

HULUBA

ŞCOALA PRIMARĂ HULUBA

………………………………………………………………

1606

BACÂU

210

ORAŞ DĂRMÂNEŞTI

DĂRMÂNEŞTI

CLUB S.C. BETACOM - S.R.L

1607

BACĂU

211

ORAŞ DĂRMÂNEŞTI

DĂRMÂNEŞTI

CLUB S.C. BETACOM - S.R.L.

………………………………………………………………

4698

CĂLĂRAŞI

130

DRAGOŞ VODĂ

DRAGOŞ VODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

4699

CĂLĂRAŞI

131

DRAGOŞ VODĂ

DRAGOŞ VODĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

………………………………………………………………

5854

CONSTANŢA

32

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSTANŢA

ANEXĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8

5855

CONSTANŢA

33

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSTANŢA

ANEXA ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 8

5856

CONSTANŢA

34

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSTANŢA

ANEXĂ ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 8

5857

CONSTANŢA

35

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSTANŢA

ANEXĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8

5858

CONSTANŢA

36

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSTANŢA

ANEXĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8

5859

CONSTANŢA

37

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSTANŢA

ANEXĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8

………………………………………………………………

5991

CONSTANŢA

169

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSTANŢA

COLEGIUL TEHNIC «TOMIS»

………………………………………………………………

6018

CONSTANŢA

196

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSTANŢA

ANEXĂ LA COLEGIUL NATIONAL «MIRCEA CEL BĂTRÂN»

6019

CONSTANŢA

197

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSTANŢA

ANEXA LA COLEGIUL NATIONAL «MIRCEACEL BĂTRÂN»“

 

            2. După poziţia nr. 6373 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 63731, cu următorul cuprins:

 

„63731

CONSTANŢA

552

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSTANŢA

CAMPUS SOCIAL «HENRI COANDĂ»”

 

            3. Poziţiile nr. 7136,10628 şi 10629 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„7136

DOLJ

117

MUNICIPIUL CRAIOVA

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT «CĂSUŢA CU POVEŞTI» (FOSTĂ NR. 43)

………………………………………………………………

10628

MARAMUREŞ

97

MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI

SIGHETU MARMAŢIEI

LICEUL TARAS ŞEVCENCO

10629

MARAMUREŞ

98

MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI

SIGHETU MARMAŢIEI

LICEUL TARAS ŞEVCENCO”

 

            4. După poziţia nr. 10963 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 109631, cu următorul cuprins:

 

„109631

MARAMUREŞ

433

LEORDINA

LEORDINA

ŞCOALA”

 

            5. După poziţia nr. 12680 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 126801, cu următorul cuprins:

 

„126801

OLT

378

MOVILENI

MOVILENI

SCOALĂ GENERALĂ MOVILENI (GRĂDINIŢA)”

 

            6. Poziţiile nr. 13408,13416-13420,14643,15991 şi 16292 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„13408

SĂLAJ

106

CHIEŞD

CHIEŞD

SALA DE SPORT CHIEŞD

………………………………………………………………

13416

SĂLAJ

114

CRASNA

CRASNA

CĂMINUL CULTURAL «PETOFI SÂNDOR»

13417

SĂLAJ

115

CRASNA

CRASNA

MUZEUL SATULUI

13418

SĂLAJ

116

CRASNA

HUSENI

CĂMINUL CULTURAL

13419

SĂLAJ

117

CRASNA

MARIN

CĂMINUL CULTURAL

13420

SĂLAJ

118

CRASNA

RATIN

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII

………………………………………………………………

14643

SUCEAVA

325

FRUMOSU

DEIA

SCOALĂ GENERALĂ CU CLASELE I-IV DEIA

………………………………………………………………

15991

TULCEA

190

TOPOLOG

TOPOLOG

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

………………………………………………………………

16292

VÂLCEA

287

MIHĂEŞTI

BULETA

GRĂDINIŢA BULETA”

 

            Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 19.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.