MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 741/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 741         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 10 octombrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            619. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

800/135/1.638/1.200/1.350/1.327/1.530/M. 102/1.948/158/125. - Ordin al ministrului sănătăţii, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului transporturilor, al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor publice, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor externe, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România

 

1.356/1.093/384. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii

 

1.369. - Ordin al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            50. - Hotărâre pentru aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, acordarea titlurilor de “Preşedinte de onoare” şi “Auditor financiar de onoare” şi numirea Comitetului de excelenţă

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            1.435. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii BROKMAR-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României, ca ministru interimar al culturii, viceprim-ministru.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 octombrie 2014.

Nr. 619.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTÂTII

Nr. 800 din 3 iulie 2014

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

Nr. 135 din 21 august 2014

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 1.638 din 11 septembrie 2014

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.200 din 16 iulie 2014

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.350 din 29 august 2014

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.327 din 30 septembrie 2014

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 1.530 din 9 septembrie 2014

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. M.102 din 16 septembrie 2014

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 1.948 din 6 octombrie 2014

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

Nr. 158 din 18 septembrie 2014

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

Nr. 125 din 18 august 2014

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România

 

Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. E.N. 559/2013,

având în vedere prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 359/2013,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul transporturilor, viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul finanţelor publice, ministrul mediului şi schimbărilor climatice, ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor externe, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emit următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Se aprobă Planul naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România, denumit în continuare Plan, prezentat în anexa nr. 1.

Art. 2. - Scopul Planului constă în implementarea RSI 2005 în România, în vederea asigurării unui răspuns eficient şi oportun în domeniul sănătăţii publice împotriva răspândirii unor boli care pot afecta sănătatea publică şi au potenţial de a traversa graniţele, cu evitarea interferenţei inutile cu traficul şi comerţul internaţional.

Art. 3. - Obiectul prezentului plan constă în:

a) stabilirea măsurilor şi activităţilor desfăşurate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale şi de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin pentru a răspunde rapid şi eficient în cazul apariţiei unui risc la adresa sănătăţii publice, la nivel naţional, sau la o urgenţă de sănătate publică de importanţă internaţională care poate avea consecinţe asupra populaţiei din ţara noastră;

b) asigurarea conducerii şi coordonării unitare a misiunilor comune în vederea gestionării acţiunilor de limitare şi înlăturare a riscului pentru sănătatea publică.

Art. 4. - Asigurarea răspunsului în situaţia apariţiei unor riscuri la adresa sănătăţii publice se realizează în conformitate cu legislaţia şi planurile/protocoalele ce reglementează activitatea m domeniul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă.

Art. 5. - Planul are aplicabilitate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi/sau locale, al structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestora, operatorilor economici şi al populaţiei

Art. 6. - (1) Autorităţile competente pentru implementarea RSI 2005 (prezentate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009) vor fi sprijinite de toate autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale şi de operatorii economici în acţiunile ce se vor desfăşura pentru atingerea obiectivelor stabilite în Planul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Autorităţile competente, consiliile judeţene şi locale, alte instituţii publice vor asigura, pe domeniul de competenţă, resursele necesare implementării obiectivelor şi acţiunilor ce se întreprind pentru aplicarea la nivel naţional a RSI 2005.

 

CAPITOLUL II

Riscuri identificate, organizarea managementului, coordonarea, conducerea şi cooperarea

 

Art. 7. - La nivel naţional, în conformitate cu RSI 2005, pot avea impact major asupra sănătăţii publice următoarele riscuri:

a) răspândirea în rândul populaţiei a bolilor transmisibile ce se pot constitui în ameninţare pentru sănătatea publică;

b) producerea unor accidente/incidente cu consecinţe radiologice, chimice sau biologice;

c) introducerea în ţară prin punctele de trecere a frontierei de stat a substanţelor radiologice, toxice industriale şi periculoase, a agenţilor biologici şi a oricăror substanţe şi produse ce pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publica.

Art. 8. - La nivel naţional sunt identificate următoarele cauze ce pot genera dificultăţi în organizarea managementului, coordonării, conducerii şi cooperării:

a) reacţia cetăţenilor la instituirea unor măsuri excepţionale care pot duce la apariţia unor fenomene grave ce pot afecta ordinea şi siguranţa publică;

b) disfuncţionalităţi de comunicare;

c) asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare;

d) deficiente de cooperare interinstituţionale.

Art. 9. - (1) Managementul şi asigurarea funcţiilor de sprijin pentru tipurile de risc prevăzute la art. 7 se repartizează autorităţilor competente şi instituţiilor publice, potrivit legii şi reglementărilor din domeniul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă.

(2) În cazul producerii unor epidemii, pandemii, epizootii sau panzootii, accidente/incidente cu consecinţe radiologice, chimice şi biologice, managementul tipului de risc se realizează conform legislaţiei în vigoare şi pe baza planurilor de intervenţie elaborate de autoritatea competentă, în cooperare cu autorităţile ce asigură funcţii de sprijin, precum şi a reglementărilor existente la nivel naţional şi local.

Art. 10. - Coordonarea intervenţiei revine autorităţii competente pe baza planurilor de intervenţie şi a documentelor de cooperare existente, realizându-se în domeniul de competenţă, prin centrele operative.

Art. 11. - (1) Conducerea nemijlocită a activităţilor şi acţiunilor specifice se execută, la nivelul fiecărei autorităţi implicate, de către şefii acestora.

(2) Comandantul acţiunii desemnat asigură conducerea şi coordonarea acţiunilor tuturor forţelor repartizate, precum şi raportarea periodică a modului de gestionare a situaţiei.

(3) Conducerea/Coordonarea acţiunilor şi activităţilor se realizează pentru fiecare situaţie în parte prin sistemul de comunicaţii şi informatic existent.

Art. 12. - Transmiterea de date şi informaţii se realizează conform legislaţiei existente în domeniul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă.

Art. 13. - Fluxul informaţional dintre punctul focal naţional pentru RSI 2005 şi autorităţile competente pentru implementarea RSI 2005 este prezentat în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile autorităţilor competente

 

A. Atribuţii generale

Art. 14. - Autorităţile competente pentru implementarea RSI 2005 (prezentate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009) şi instituţiile publice cu responsabilităţi în realizarea măsurilor de răspuns îndeplinesc, conform competenţelor, următoarele atribuţii generale:

a) elaborează/revizuiesc planurile proprii de acţiune pentru punerea în aplicare a prezentului ordin;

b) informează punctul focal naţional despre producerea, în zona de competenţă, a unui eveniment în domeniul sănătăţii publice;

c) asigură, în domeniul de competenţă, monitorizarea situaţiilor apărute, schimbul de date şi informaţii, coordonarea/conducerea acţiunilor forţelor şi mijloacelor proprii;

d) aplică şi realizează, în domeniul specific de activitate, sarcinile stabilite prin prezentul ordin şi în planurile de acţiune proprii;

e) asigură managementul activităţilor specifice tipurilor de risc cu impact major asupra sănătăţii publice care le-au fost repartizate şi îndeplinesc funcţiile de sprijin stabilite;

f) prevăd în planurile proprii resursele materiale, umane şi financiare necesare realizării intervenţiei;

g) realizează măsurile de alertare”si pregătire a resurselor materiale, umane şi financiare prevăzute în planurile de acţiune şi în cele de cooperare;

h) participă, la solicitarea autorităţii competente, cu resursele materiale, umane şi financiare planificate, la limitarea şi înlăturarea efectelor, conform domeniului de competenţă;

i) coordonează prin comitetele pentru situaţii de urgenţă şi centrele operative permanente/temporare aplicarea planurile proprii de intervenţie;

j) realizează asigurarea logisticii necesare aplicării planurilor de intervenţie;

k) asigură echipamentele de protecţie individuală şi produsele biocide necesare în cazul apariţiei unor evenimente care afectează sănătatea publică, conform recomandărilor Ministerului Sănătăţii şi prevederilor normelor proprii de înzestrare;

            l) asigură monitorizarea bagajelor, mărfurilor, containerelor, mijloacelor de transport, bunurilor şi coletelor poştale care pleacă sau sosesc din zonele afectate, astfel încât acestea să nu reprezinte un pericol pentru sănătatea publică;

m) participă, sub coordonarea structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, la elaborarea planurilor de acţiune la nivel teritorial.

Art. 15. - La nivel naţional, implementarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin se realizează de către autorităţile competente.

Art. 16. - La nivel teritorial, implementarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin se realizează de către fiecare instituţie pe baza hotărârii comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

B. Atribuţii specifice

Art. 17. - Atribuţiile Ministerului Sănătăţii sunt următoarele:

a) asigură infrastructura şi personalul necesar funcţionării în condiţii optime a punctului focal naţional pentru RSI 2005;

b) asigură reţeaua de instituţii şi specialişti, la nivel central şi local, implicaţi în supravegherea, raportarea, notificarea, verificarea şi răspunsul la un eveniment care poate afecta sănătatea populaţiei şi care se poate transmite transfrontalier (personal specializat, laboratoare de analize, echipamente medicale, mijloace de transport adecvate etc.);

c) desemnează centrele de referinţă naţionale şi experţii care pot fi contactaţi în cazul apariţiei riscurilor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7;

d) desemnează, la nivel local, unităţile sanitare care vor prelua călătorii de la nivelul porturilor, aeroporturilor şi punctelor terestre de intrare în ţară, în cazul apariţiei riscurilor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7;

e) asigură personalul de specialitate necesar pentru inspecţia navelor, aeronavelor, precum şi a mijloacelor de transport terestru, dacă este cazul;

f) asigură utilizarea de către personalul sanitar a noilor formulare prevăzute în anexele RSI 2005 (certificatele de control sanitara navelor, certificatele internaţionale de vaccinare);

g) numeşte coordonatorul pe probleme de sănătate publică la nivelul punctelor de intrare în ţară, care are obligaţia de a întocmi, în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor competente, planul de contingenţă al punctului respectiv;

h) efectuează, după caz, interviul, izolarea, carantinarea şi transportul călătorilor suspecţi, bolnavi sau care vin dintr-ozonă afectată (conform definiţiei RSI 2005);

i) monitorizează periodic la nivelul porturilor şi aeroporturilor desemnate:

1. calitatea apei potabile;

2. condiţiile de igienă din unităţi de alimentaţie publică şi colectivă, catering, cu excepţia condiţiilor de siguranţa alimentelor;

3. controlul condiţiilor igienico-sanitare din grupurile sanitare;

4. controlul evacuării deşeurilor solide şi lichide;

5. controlul desfăşurării acţiunilor de combatere a vectorilor prin măsuri de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare;

6. controlul modului în care se realizează decontaminarea bagajelor, mărfurilor, mijloacelor de transport persoane;

j) recomandă, conform competenţelor, echipamentele de protecţie individuală necesare angajaţilor de la punctele de intrare şi produsele biocide care trebuie utilizate, în cazul apariţiei riscurilor pentru sănătatea publică, prevăzute la art. 7;

k) realizează instruirea pe problemele de sănătate atât a personalului sanitar propriu, cât şi a reprezentanţilor autorităţilor competente pentru RSI 2005, la nivel local şi central;

            l) asigură comunicarea cu autorităţile competente pentru RSI 2005 şi transmite recomandări de sănătate publică care implică acţiuni comune, în cazul apariţiei riscurilor pentru sănătatea publică prevăzute la art. 7;

m) asigură prin biroul de presă al ministerului, conform competenţelor, informarea populaţiei în cazul apariţiei riscurilor pentru sănătatea publică, prevăzute la art. 7, şi transmite populaţiei, prin mijloace mass-media, recomandări de profilaxie;

n) în colaborare cu autorităţile competente pe RSI 2005, stabileşte procedurile standard de comunicare dintre punctul focal naţional RSI 2005 şi aceste autorităţi, la nivel central şi local, cu autorităţile portuare, aeroportuare şi de la nivelul punctelor terestre de intrare în ţară;

o) stabileşte procedurile pentru notificarea autorităţilor competente din punctele de intrare desemnate despre existenţa unor călători aflaţi sub observaţie de sănătate publică;

p) asigură, la nivel naţional, managementul răspunsului la producerea unei urgenţe de sănătate publică:

q) coordonează la nivel central şi teritorial, prin structurile de specialitate, procesul de elaborare a planurilor de acţiune.

Art. 18. - Atribuţiile Ministerului Afacerilor Interne sunt următoarele:

a) participă, prin structurile de specialitate, la informarea persoanelor care tranzitează punctele de trecere a frontierei prin afişarea în locuri vizibile a materialelor documentare puse la dispoziţie de structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;

b) prin structura de specialitate exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, în domeniile de risc prevăzute în prezentul ordin;

c) iniţiază măsuri specifice, de primă urgenţă, de prevenire/contracarare a unor evenimente, situaţii ori fenomene grave care pot afecta ordinea şi siguranţa publică;

d) asigură, la solicitare, măsuri de restricţionare a accesului în zonele/punctele posibil contaminate;

e) sprijină autorităţile naţionale, judeţene şi locale pentru constituirea zonelor de carantină şi asigură măsurile de ordine şi siguranţă publică;

f) asigură măsurile de limitare a libertăţii de mişcare, a restricţiilor de deplasare şi închidere a punctelor de trecere a frontierei de stat, în condiţiile legii, dacă situaţia o impune;

g) participă cu personal şi mijloace tehnice de specialitate puse la dispoziţie de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare IGSU, la identificarea, respectiv la cercetarea zonelor contaminate cu substanţe chimice sau radiologice, sub coordonarea Departamentului pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare DSU, cu sprijinul structurilor specializate ale altor instituţii cu atribuţii în domeniu;

h) participă, prin DSU şi structurile cu atribuţii în domeniu, coordonate de acesta, la acţiunile de decontaminare chimică, biologică, radiologică şi nucleară a populaţiei, a mijloacelor tehnice, a materialelor şi terenurilor aferente punctelor de trecere a frontierei sau situate în zone intens populate, împreună cu structuri specializate ale altor instituţii cu atribuţii în domeniu;

i) pune la dispoziţie, prin DSU şi structurile cu atribuţii în domeniu, coordonate de acesta, autospeciale de intervenţie la accidente colective şi calamităţi naturale;

j) prin structurile de specialitate participă la distribuirea către populaţie a medicamentelor şi a ajutoarelor de primă necesitate;

k) sprijină prin structurile specializate, potrivit competenţelor, însoţirea şi siguranţa coloanelor, navelor contaminate la punctele de intrare desemnate, conform RSI 2005;

1) la solicitarea Ministerului Sănătăţii asigură:

1. transportul persoanelor afectate de un posibil risc major de sănătate publică cu ajutorul autospecialelor SMURD;

2. personal specializat la realizarea determinării şi evaluării efectelor situaţiei;

3. prin unităţile sanitare din reţeaua sanitară proprie asigură sprijin în vederea acordării asistenţei medicale şi spaţii destinate izolării pacienţilor, în funcţie de posibilităţile existente;

m) asigură, la solicitarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă, intervenţia în folosul populaţiei conform planurilor/ protocoalele de cooperare.

Art. 19. - Atribuţii le Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt următoarele:

a) notifică punctului focal naţional pentru RSI 2005 apariţia unor boli care reprezintă un risc înalt pentru sănătatea publică (rabia, influenţele animale, febra văii Rift, virusul de West Nile, febra Q, antraxul etc.) sau a altor evenimente de sănătate publică generate de consumul de produse alimentare;

b) blochează şi reţine oficial transporturile de produse alimentare sau de animale susceptibile de infectare/contaminare sau bagajele călătorilor în posturile de inspecţie la frontieră, conform legislaţiei în vigoare, în cooperare cu celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu;

c) aplică legislaţia specifică în vigoare referitoare la controlul bolilor şi al siguranţei alimentelor;

d) desfăşoară alte activităţi de sprijin, potrivit atribuţiilor care îi revin conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de solicitarea autorităţilor competente, cu atribuţii în domeniu.

Art. 20. - Atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale sunt următoarele:

a) asigură supravegherea personalului propriu şi a mărfurilor transportate cu mijloace proprii, pentru detectarea eventualelor riscuri prevăzute la art. 7;

b) asigură, cu mijloace proprii, transportul persoanelor din rândul personalului propriu, care prezintă boli cu risc major pentru sănătatea publică, către unităţi sanitare din reţeaua sanitară proprie sau în unităţi sanitare ale Ministerului Sănătăţii, după caz;

c) participă la cercetarea chimică, biologică, radiologică şi nucleară cu personal şi mijloace tehnice de specialitate, în cazul apariţiei eventualelor riscuri prevăzute la art. 7 lit. b) - conform funcţiilor de sprijin stabilite Ministerului Apărării Naţionale prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

d) participă la acţiunile de decontaminare radioactivă, biologică şi chimică â populaţiei, a mijloacelor tehnice, a materialelor şi terenurilor afectate, cu materialele puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Interne, conform planurilor de intervenţie şi cooperare aprobate, în cazul apariţiei eventualelor riscuri prezentate la art. 7 lit. b) - conform funcţiilor de sprijin stabilite Ministerului Apărării Naţionale prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004;

e) la solicitarea Ministerului Sănătăţii, asigură sprijin pentru asistenţa medicală şi spaţii destinate izolării pacienţilor în unităţile sanitare din reţeaua sanitară proprie, în funcţie de posibilităţile existente, în cazul apariţiei eventualelor riscuri prezentate la art. 7.

Art. 21. - Comisia Naţională de Control a Activităţilor Nucleare notifică punctul focal naţional pentru RSI 2005 în legătură cu orice eveniment actual sau potenţial cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei României ori ca urmare a producerii unui incident/accident nuclear sau radiologie pe teritoriul tării sau în afara acesteia.

Art. 22. - Atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor sunt următoarele:

a) utilizează aparatura de detecţie şi identificare a radiaţiilor din dotare, prin personalul vamal abilitat;

b) informează organele abilitate şi punctul focal naţional pentru RSI 2005, în cazul semnalării unui nivel de radiaţii peste nivelul fondului natural de mediu, conform competenţelor;

c) efectuează controlul de frontieră al mijloacelor de transport şi mărfurilor pe baza analizei de risc proprii şi a informaţiilor primite de la alte instituţii;

d) informează autorităţile naţionale responsabile şi colaborează cu acestea, conform competenţelor, în efectuarea controalelor în materie de securitate a produselor, atunci când,

în cadrul controalelor de frontieră efectuate asupra mijloacelor de transport şi mărfurilor, sunt identificate cazuri care ar putea constitui o ameninţare pentru sănătatea publică;

e) acordă sprijin, în limita competenţelor, în punctele de intrare în ţară, în cazul apariţiei situaţiilor de risc pentru sănătatea publică, menţionate la art. 7.

Art. 23. - Atribuţiile Ministerului Transporturilor sunt următoarele:

a) informează operatorii care îşi desfăşoară activitatea în punctele de intrare desemnate asupra eventualelor pericole de sănătate publică care apar şi a măsurilor de răspuns stabilite de Ministerul Sănătăţii;

b) în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7, realizează notificarea punctului focal naţional pentru RSI 2005;

c) participă la răspuns, în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7, prin integrarea personalului Ministerului Transporturilor în echipe multidisciplinare, mixte, cu reprezentanţi ai autorităţilor competente pentru RSI 2005;

d) desemnează infrastructura portuară care va servi la accesul navelor pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7;

e) asigură condiţii pentru preluarea şi tratarea apelor uzate, a reziduurilor de hidrocarbură şi a deşeurilor menajere de la nave;

f) furnizează la cerere accesul la utilităţi (energie electrică şi apă potabilă);

g) informează unităţile sanitare sau sanitar-veterinare locale despre apariţia unei situaţii de urgenţă, medicală sau sanitar-veterinară la nivelul porturilor şi aeroporturilor;

h) afişează în locuri vizibile materialele documentare, de promovare a sănătăţii, puse la dispoziţie de structurile specializate ale Ministerului Sănătăţii;

i) asigură, la solicitare, măsuri de restricţionare a accesului în zonele posibil contaminate (bacteriologic, chimic, radiologie);

j) asigură condiţiile corespunzătoare pentru călătorii care folosesc terminalele de pasageri din porturi şi aeroporturi (aprovizionarea cu apă potabilă, toalete publice etc.);

k) asigură instalaţiile şi echipamentele de evacuare a deşeurilor solide şi lichide, inclusiv de la navele care acostează în terminal;

            l) asigură un spaţiu corespunzător, separat de ceilalţi călători, pentru intervievarea şi investigarea persoanelor suspecte sau afectate;

m) angajează echipe dezinfecţie-dezinsecţie-demuştizare (DDD) pentru decontaminarea avioanelor şi a spaţiilor din incinta aeroporturilor conform legislaţiei în vigoare;

n) aplică măsurile recomandate pentru dezinfectarea, dezinsecţia, deratizarea sau altă măsură de tratare a bagajelor călătorilor şi a spaţiilor de depozitare, atunci când este cazul;

o) atribuţiile Ministerului Transporturilor se exercită prin administratorii punctelor de intrare desemnate să îndeplinească cerinţele RSI 2005.

Art. 24. - Atribuţiile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice sunt următoarele:

a) aplică măsurile profilactice, din aria de competenţă, recomandate de autorităţile competente, pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă datorită poluării mediului;

b) notifică punctul focal naţional RSI 2005 în legătură cu orice eveniment actual sau potenţial cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei României, ca urmare a producerii unui incident/accident cu potenţial de contaminare chimică, nucleară sau radiologică a mediului, pe teritoriul ţării sau în afara acesteia, în vecinătatea graniţelor naţionale.

Art. 25. - Atribuţiile Ministerului Afacerilor Externe sunt următoarele:

a) notifică punctul focal naţional al RSI 2005 în legătură cu orice eveniment potenţial sau actual, semnalat pe plan extern, cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei României;

b) sprijină informarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare din România asupra apariţiei situaţiilor cu risc la adresa sănătăţii publice, precum şi asupra recomandărilor emise de Ministerul Sănătăţii;

c) monitorizează şi avertizează cetăţenii români, prin instrumente de informare specifice, cu privire la posibilele pericole cu caracter de fenomen (epidemii, pandemii etc.) din ţări terţe;

d) participă la activităţile de desemnare a punctelor de intrare non-UE prin proceduri de natură diplomatică pentru asigurarea reciprocităţii capacităţilor necesare în punctele comune de frontieră cu statele vecine implicate.

Art. 26. - (1) Punctele de intrare desemnate să îndeplinească cerinţele RSI2005 sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească punctele de intrare desemnate sunt stabilite în anexa nr. 4.

(3) Coordonatorii pe probleme de sănătate publică la nivelul punctelor de intrare în ţară asigură elaborarea, în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor competente şi ai administratorilor punctelor respective, a planurilor de contingenţă pentru toate tipurile de riscuri menţionate la art. 7. Planurile de contingenţă vor include în mod obligatoriu resursele materiale şi umane care se asigură de administratorul punctului de intrare, precum şi cele care se asigură de către autorităţile competente, în baza atribuţiilor ce le revin conform legii şi a prezentului ordin, astfel încât să se asigure îndeplinirea cerinţelor prevăzute în anexa nr. 4 pentru punctele de intrare desemnate.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - (1) Planul prezentat în anexa nr. 1 poate fi modificat şi/sau completat, cu acordul părţilor semnatare a prezentului ordin. Modificarea prevederilor cuprinse în Plan se propune Ministerului Sănătăţii de către autorităţile competente, în cazul în care apar schimbări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general şi intern.

(2) Reprezentanţii legali ai autorităţilor implicate în gestionarea măsurilor de răspuns sunt responsabili de punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 28. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 29. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Turtoi,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak Nagy Laszlo,

subsecretar de stat

p. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Daniel Ionescu,

secretar general

 

ANEXA Nr. 1

 

PLANUL NAŢIONAL

de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România

 

Nr. crt.

Acţiunea

Mod de implementare

Termen

Autoritatea competentă responsabilă

Observaţii

1

Desemnarea punctului focal naţional pentru Regulamentul sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică

Desemnare prin hotărâre de Guvern

00161849101C

 

 

Realizat prin art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005

2

Adoptarea noului sistem de control complex al stării de igienă a navei prevăzut de RSI 2005

Extinderea controlului efectuat pe nave asupra tuturor parametrilor care concură la starea de igienă a navei (alimente, apă potabilă, deşeuri menajere sau de altă natură, ape uzate, cabinet medical sau izolator etc.) şi menţionaţi în Certificatul de sanitatie al navei prevăzut la anexa III a RSI 2005

 

 

Realizat prin includerea RSI 2005 în legislaţia naţională

3

Elaborarea unor ghiduri de control al stării de igienă a navelor şi aeronavelor

Elaborarea unor ghiduri de control al stării de igienă a navelor şi aeronavelor conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, aprobate şi promovate prin ordin de ministru

2014

Ministerul Sănătăţii

 

4

Asigurarea personalului calificat necesar controlului complex al stării de igienă a navelor

încadrarea cabinetelor medicale de frontieră maritime şi fluviale cu personal calificat pentru inspecţia stării de sănătate a echipajului şi a stării de igienă a navelor

2014

Ministerul Sănătăţii

 

5

Eliberarea noilor certificate de control sanitar al navei prevăzute de RSI 2005

înlocuirea vechilor certificate de deratizare cu noile certificate de scutire de la controlul sanitar al navei/certificate de control sanitar al navei, prevăzute în anexa III a RSI 2005

 

 

 

6

Evaluarea şi armonizarea tarifelor percepute pentru eliberarea certificatelor de control sanitar al navei cu tarifele percepute de ţările din zonă

Elaborare ordin de ministru

2014

Ministerul Sănătăţii

 

7

înlocuirea vechilor certificate internaţionale de vaccinare contra febrei galbene cu noile certificate internaţionale de vaccinare sau profilaxie prevăzute de RSI 2005

Utilizarea noilor certificate internaţionale de vaccinare sau profilaxie prevăzute în anexa VI a RSI 2005

Permanent

Ministerul Sănătăţii

 

8

Iniţiative legislative pentru armonizarea legislaţiei sanitare naţionale cu RSI 2005:

- supraveghere;

- notificare;

- verificare;

- răspuns prompt şi eficace.

Se va concretiza prin:

a) actualizarea ordinului Ministerului Sănătăţii privind alerta în bolile transmisibile;

b) elaborarea actelor normative privind măsurile de izolare, carantină, examinare;

c) elaborarea unor proceduri standard referitoare la: raportarea evenimentelor de sănătate publică, evaluarea informaţiilor şi stabilirea criteriilor care definesc o urgenţă de sănătate publică cu importanţă internaţională.

2014

Ministerul Sănătăţii

 

9

Iniţiative legislative ale autorităţilor competente pentru armonizarea legislaţiei specifice cu RSI 2005

Elaborarea de acte normative necesare implementării RSI 2005

2014

201 4

Toate autorităţile competente

Pentru implementarea RSJ 2005

 

10

Implementarea măsurilor prevăzute de iniţiativele legislative ale autorităţilor competente de armonizare a RSI 2005 cu legislaţia din ţara noastră

Punerea în aplicare a măsurilor legislative prevăzute de legislaţia specifică RSI 2005

2014

Toate autorităţile competente

 

11

Autorizarea porturilor care pot emite certificate de sanitaţie a navelor

 

 

 

 

12

Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor RSI2005 referitoare la rolul autorităţilor competente (art. 22 din RSI 2005)

Se va realiza prin:

a) desemnarea de către autorităţile competente a instituţiilor din subordine care răspund de realizarea măsurilor prevăzute la art. 22 din RSI 2005;

b) asigurarea infrastructurii necesare, a personalului şi a mijloacelor financiare necesare.

2014

Toate autorităţile competente

 

13

Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la măsurile sanitare la sosire şi la plecare (art. 23 din RSI 2005)

Se va realiza prin:

a) desemnarea de către Ministerul Sănătăţii a autorităţilor sanitare responsabile de punerea în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la măsurile sanitare la sosire şi la plecare (art. 23 din RSI 2005);

b) asigurarea infrastructurii, a personalului şi a mijloacelor financiare necesare;

c) încheierea de protocoale cu autorităţile competente care asigură funcţii de sprijin pentru măsurile iniţiate de Ministerul Sănătăţii.

2014

Ministerul Sănătăţii, în colaborare

cu autorităţile competente

 

14

Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la mijloacele de transport şi la operatorii de mijloace de transport (art. 24, 25, 26, 27, 28 din RSI 2005)

Se va realiza prin:

a) desemnarea de către autorităţile competente a instituţiilor din subordine care răspund de controlul riscului pentru sănătatea publică reprezentat de mijloacele de transport, asigurarea controlului stării de sanitaţie a mijloacelor de transport, decontaminarea, dezinfecţia, deratizarea, atunci când este cazul;

b) asigurarea infrastructurii necesare, a personalului şi a mijloacelor financiare, contractarea serviciilor necesare cu firme de profil;

c) asigurarea legăturii cu operatorii de mijloace de transport;

d) încheierea de protocoale între autorităţile competente.

2014

Autorităţile competente

 

15

Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la călători (art. 30, 31,32 din RSI 2005)

Se va realiza prin:

a) desemnarea de către Ministerul Sănătăţii a autorităţilor sanitare responsabile de punerea în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la călători;

b) asigurarea infrastructurii, a personalului şi a mijloacelor financiare necesare;

c) încheierea de protocoale cu autorităţile competente care asigură funcţii de sprijin pentru măsurile iniţiate de Ministerul Sănătăţii.

2014

Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu autorităţile competente

 

16

Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la containere şi zone de încărcare a containerelor (art. 34 din RSI 2005)

Se va realiza prin:

a) desemnarea de către autorităţile competente a instituţiilor din subordine care răspund de starea de igienă a zonelor de încărcare a containerelor;

b) desemnarea de către autorităţile competente a instituţiilor din subordine care răspund de inspecţia privind starea sanitară a containerelor şi â zonelor de încărcare a acestora;

c) asigurarea infrastructurii necesare, a personalului şi a mijloacelor financiare, contractarea serviciilor necesare cu firme de profil;

d) asigurarea legăturii cu operatorii de mijloace de transport;

e) încheierea de protocoale între autorităţile competente.

2014

Autorităţile competente

 

17

Stabilirea la nivelul porturilor şi aeroporturilor desemnate a unui coordonator pentru activităţile de sănătate publică necesare în cazul apariţiei riscurilor la adresa sănătăţii publice prezentate în art. 7 din ordin

Identificarea la nivelul porturilor şi aeroporturilor desemnate a autorităţilor competente pentru implementarea măsurilor de răspuns la apariţia unei urgenţe de sănătate publică şi nominalizarea coordonatorului acestor măsuri conform recomandărilor din art. 2 al anexei IB la RSI 2005

2014

Toate autorităţile competente

 

18

Desemnarea comitetului de experţi al fiecărei autorităţi competente, la care se va apela pentru implementarea RSI 2005, precum şi în cazul apariţiei riscurilor la adresa sănătăţii publice prezentate în art. 7 din ordin

Desemnare prin ordin de ministru

2014

Toate autorităţile competente

 

19

Desemnarea reprezentanţilor autorităţilor competente responsabili de implementarea RSI 2005 în România (conform art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2009)

Desemnare prin decizie internă

 

Toate autorităţile competente

realizat

20

Desemnarea centrelor de vaccinare contra febrei galbene de pe teritoriul României conform prevederilor anexei nr. VII la RSI 2005

Desemnare prin ordin de ministru

2014

Ministerul Sănătăţii

 

21

Organizarea de consultări cu ţările vecine pe tema implementării RSI 2005 la graniţele comune

Organizarea de consultări cu ţările vecine pentru stabilirea utilităţilor pe care le poate dezvolta fiecare ţară la nivelul graniţelor comune şi care ar putea fi folosite în comun în cazul apariţiei unor evenimente de sănătate publică

2014

Toate autorităţile competente

 

22

Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor art. 4 din RSI 2005 şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 758/2009

Încheierea de protocoale între autorităţile competente prin care punctul focal naţional pentru RSI 2005 să fie informat în timp real în legătură cu orice incident/accident nuclear, chimic, biologic sau alt eveniment de origine necunoscută

2014

Toate autorităţile competente

 

 

ANEXA Nr. 2*)

 

SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL

conform Hotărârii Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

PUNCTELE DE INTRARE

desemnate să îndeplinească cerinţele Regulamentului sanitar internaţional 2005

 

Tipul punctului de intrare desemnat

Amplasare

1

2

Port maritim

Constanţa

Port fluvial

- Drobeta-Turnu Severin

- Galaţi

- Tulcea

Aeroport

Aeroportul Internaţional Henry Coandă Bucureşti

 

ANEXA Nr. 4

 

Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească punctele de intrare desemnate, conform prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005)

 

Cerinţe permanente

1. Să dispună de servicii medicale încadrate cu personal instruit, capabil să detecteze, să izoleze, să diagnosticheze şi să orienteze pasagerii bolnavi spre serviciile de specialitate.

2. Să dispună de echipamentele medicale necesare pentru realizarea cerinţelor de la pct. 1.

3. Să dispună de mijloace de transport sanitar echipate corespunzător şi cu personalul aferent.

4. Să dispună de personal instruit care să asigure controlul vectorilor la nivelul punctelor de trecere (caia avioanelor, navelor, a clădirilor şi ariilor adiacente acestora, bagaje, încărcătură transportată).

5. Să dispună de personal instruit care să asigure inspecţia mijloacelor de transport şi a încărcăturilor acestora.

6. Să asigure apa potabilă pentru călători şi rezerva de apă potabilă pentru avioane şi nave.

7. Să asigure colectarea şi predarea către unităţi autorizate a deşeurilor rezultate în urma activităţilor desfăşurate la nivelul punctelor de trecere a frontierei, în vederea neutralizării şi eliminării acestora.

8. Să asigure servicii sigure de catering pentru avioane şi nave.

9. Să dispună de grupuri sanitare cu posibilităţi de spălare a mâinilor cu apă potabilă pentru pasageri, pentru personalul navigant şi pentru cel administrativ.

10. Să dispună de birouri dotate corespunzător cu telefon, fax, computere conectate la internet, pentru personalul tehnic care desfăşoară activităţile mai sus menţionate.

11. Să se prevadă anual, în bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei, resursele financiare necesare măsurilor aplicabile, pentru situaţiile menţionate la art. 7 din ordin.

Cerinţe necesare pentru a răspunde la pericolele pentru sănătatea publică menţionate la art. 7 din ordin în plus faţă de cerinţele permanente:

1. Să deţină planurile de contingenţă pentru toate tipurile de pericole pentru sănătatea publică (CBRN) menţionate la art. 7 din ordin.

2. Să aibă desemnat coordonatorul pentru pregătirea răspunsului pentru eventualele pericole pentru sănătatea publică menţionate la art. 7 din ordin.

3. Să aibă desemnate autorităţile locale, responsabile cu RSI 2005, care vor acţiona în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică, menţionate la art. 7 din ordin şi punctele de contact care vor fi activate la nevoie.

4. Să asigure spaţiile necesare, separate de restul călătorilor, pentru interviul persoanelor suspecte sau bolnave.

5. Să asigure spaţiile necesare carantinării persoanelor suspecte sau bolnave, până la evacuarea acestora la o unitate specializată, dotate cu grupuri sanitare proprii, apă potabilă şi căi de acces separate de fluxul obişnuit de pasageri.

6. Să asigure evaluarea şi tratamentul bolnavilor/animalelor afectate (conform definiţiei RSI 2005) de către unităţi sanitare sau sanitar-veterinare specializate, prin protocoale (alte prevederi legislative sau de ordine internă) care să permită izolarea şi tratamentul acestora.

7. Să poată asigura evaluarea diferitelor încărcături, colete poştale, alte bunuri transportate de către specialişti în domeniu şi neutralizarea agenţilor biologici, chimici sau radiologiei dacă este cazul, prin existenţa unor protocoale sau alte prevederi legislative sau de ordine internă.

8. Să posede echipe desemnate pentru controlul intrării/plecării pasagerilor în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7 din ordin.

9. Să asigure echipamentele de protecţie, dispozitivele pentru efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei, deratizării (DDD), şi echipele desemnate care vor acţiona în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7 din ordin.

10. Să asigure mijloacele de transport, echipamentele de protecţie, tărgile, pentru personalul care va asigura transferul pasagerilor suspecţi sau bolnavi în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7 din ordin.

11. Aeroportul desemnat ca punct de intrare trebuie să aibă desemnate zone pentru izolarea aeronavelor şi bagajelor până la finalizarea anchetei epidemiologice şi a procedurilor DDD.

 

 

 


MINISTERUL AGRICULTURII Şl DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.356 din 1 septembrie 2014

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.093 din 19 septembrie 2014

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Nr. 384 din 29 septembrie 2014

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 140.363 din 23 iunie 2014, întocmit de Direcţia generală industrie alimentară,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor Directivei 2014/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) pct. 54 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 şi 32, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Produsele introduse pe piaţă sau etichetate înainte de 24 iunie 2015, în conformitate cu prezentul ordin care transpune Directiva 2001/110/CE a Consiliului privind mierea, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi comercializate în continuare, până la epuizarea stocurilor.

Art. 32. - Prezentul ordin transpune Directiva 2014/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Directivei 2001/110/CE a Consiliului privind mierea, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 164 din 3 iunie 2014.”

2. În anexă, la articolul 2, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4. Ţara sau ţările de origine unde s-a recoltat mierea sunt indicate pe etichetă.

Fără a aduce atingere primului paragraf, în cazul în care mierea provine din mai multe state membre sau ţări terţe, menţiunea obligatorie a ţărilor de origine se poate înlocui cu una din următoarele menţiuni, după caz:

- «amestec de miere provenită din UE»;

- «amestec de miere provenită din afara UE»;

- «amestec de miere provenită din UE şi din afara UE»U.

3. În anexa nr. II la norme, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

“21. Polenul, fiind un element constitutiv natural specific al mierii, nu este considerat ingredient, în sensul art. 2 alin. (2) lit. (f) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, al produselor definite în anexa I la Directiva 2001/110/CE a Consiliului privind mierea.”

4. În anexa nr. II la norme, punctul 3 se modifică şl va avea următorul cuprins:

“3. Fără a aduce prejudicii prevederilor pct. 2 subpct. 2.2 lit. f) din anexa nr. I la norme, nu se poate îndepărta nici polenul şi nici orice alt element constitutiv specific al mierii, cu excepţia cazului în care acest lucru nu poale fi evitat în momentul îndepărtării materiilor străine organice sau anorganice.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 65 alin. (19) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 26 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) Situaţia obligaţiei privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a;”.

2. În anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) hotărârea consiliului local prin care se aprobă acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi Situaţia obligaţiei privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a;”.

3. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în care se înscriu creanţele fiscale exigibile, existente în sold la 30 septembrie 2014 şi neachitate până la data eliberării acestora, precum şi sumele ce fac obiectul eşalonărilor/ amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată. În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, precum şi deciziile de eşalonare/amânare la plată comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.”

4. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(12) Organele fiscale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (11), comunică unităţilor Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă, în ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund creanţelor fiscale restante exigibile, existente în sold la data de 30 septembrie 2014, actualizate cu plăţile efectuate până la data primirii documentelor, precum şi sumele ce fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată, actualizate până la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât creanţele fiscale restante. În cazul în care organele fiscale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată sunt mai mari decât creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold fa data de 30 septembrie 2014, actualizate cu plăţile efectuate până la data primirii documentelor, precum şi sumele ce fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată, actualizate până la data primirii documentelor, acestea restituie unităţilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt motivele/erorile constatate.”

5. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (4) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“(4) Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în care se înscriu creanţele fiscale exigibile, existente în sold la 30 septembrie 2014 şi neachitate până Sa data eliberării acestora; precum şi sumele ce fac obiectul eşalonărilor/ amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată. În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, precum şi deciziile de eşalonare/amânare la plată comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.”

6. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(13) Organele fiscale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (11), comunică unităţilor Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă, în ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund creanţelor fiscale restante exigibile, existente în sold la data de 30 septembrie 2014, actualizate cu plăţile efectuate până la data primirii documentelor, precum şi sumele ce fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată, actualizate până la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât creanţele fiscale restante, în cazul în care organele fiscale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată sunt mai mari decât creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data de 30 septembrie 2014, actualizate cu plăţile efectuate până la data primirii documentelor, precum şi sumele ce fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată, actualizate până la data primirii documentelor, acestea restituie unităţilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt motivele/erorile constatate.”

7. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5a, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

8. În tot cuprinsul ordinului sintagma “30 iunie 2014” se înlocuieşte cu sintagma “30 septembrie 2014”, sintagma “31 octombrie 2014” se înlocuieşte cu sintagma “20 noiembrie 2014” şi sintagma “obligaţii fiscale restante” se înlocuieşte cu sintagma “obligaţii fiscale restante, precum ŞI cele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 8 octombrie 2014.

Nr. 1.369.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5a la Ordinul nr. 1.071/2014)

 

Judeţul................................................................../Municipiul Bucureşti1)

Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială …............................2)

Adresa........................................................................................................

Telefon/fax/adresa de e-mail......................................................................

 

SITUAŢIA

obligaţiei privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

Codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

Hotărârea Consiliului Local

Nr./Data

Suma aprobată

Suma achitată

Suma nedecontată la data cererii

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.S.

 

Ordonator principal de credite,

.......................................

.......................................

.......................................2)

.......................................3)


1) Se înscrie denumirea judeţului/municipiul Bucureşti.

2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 3> Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, acordarea titlurilor de “Preşedinte de onoare” şi “Auditor financiar de onoare” şi numirea Comitetului de excelenţă

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 15 alin. (1) lit. i) şi I), art. 15 alin. (3), art. 17,19 şi 21-24 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 2 octombrie 2014, hotărăşte:

Art. 1. - În urma votului valabil exprimat, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, a ales următoarea componenţă a Biroului permanent al Consiliului Camerei:

- domnul lector univ. dr. Gabriel Radu - preşedintele Camerei;

- domnul Ciprian Teodor Mihăilescu - prim-vicepreşedinte al Biroului permanent al Consiliului Camerei;

- domnul Clemente Kiss - vicepreşedinte ai Biroului permanent al Consiliului Camerei;

- doamna lector univ. dr. Mirela Păunescu - vicepreşedintă a Biroului permanent al Consiliului Camerei;

- domnul Iosif Cornel Kameniczki - vicepreşedinte al Biroului permanent al Consiliului Camerei.

Art. 2. - (1) Se numeşte “Preşedinte de onoare” al Camerei domnul prof. univ. dr. Horia Ion Neamţu, conform art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, şi Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 231/2011.

(2) Preşedintele de onoare va participa la şedinţele Consiliului Camerei şi ale Biroului permanent.

Art. 3 - (1) Se numeşte Comitetul de excelenţă, conform art. 15 alin. (1) lit. i) şi art. 24 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, format din următoarele persoane care au contribuit la susţinerea profesiei de auditor financiar:

- prof. univ. dr. Ion Mihăilescu;

- prof. univ. dr. Pavel Năstase;

- prof. univ. dr. Ana Morariu;

- Georgeta Petre;

- Mircea Bozga.

(2) Membrii Comitetului de excelenţă pot participa la şedinţele Consiliului Camerei sau ale Biroului permanent, în baza convocării lor de către Cameră. De asemenea, membrii Comitetului de excelenţă pot fi consultaţi în elaborarea unor documente cu incidenţă asupra profesiei de auditor financiar.

(3) Comitetul de excelenţă numit prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 240/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iulie 2011, îşi încetează activitatea.

Art. 4. - (1) Se acordă titlul de “Auditor financiar de onoare”, conform art. 15 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, şi Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 231^2011, următorilor auditori financiari, membri ai Camerei:

- prof. univ. dr. Horia Ion Neamţu;

- prof. univ. dr. Pavel Năstase;

- prof. univ. dr. Ana Morariu;

- Georgeta Petre;

- Mircea Bozga.

(2) Auditorii financiari de onoare sunt scutiţi de la plata cotizaţiei fixe datorate Camerei.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 2 octombrie 2014.

Nr. 50.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii BROKMAR-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea BROKMAR-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Suceava, judeţul Suceava, Str. Rulmentului nr. 1, bl. 54A, sc. A, et. 1, ap. 5, număr de ordine în registrul comerţului J33/413/03.06.2013, cod unic de înregistrare 31730242/03.06.2013, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea prevăzută la art. 1 are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizare şi avizare pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 8 octombrie 2014.

Nr. 1.435.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.