MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 745/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 745         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 13 octombrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

133. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

 

617. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            863. - Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plaţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 

            866. - Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui teren aflat în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi transmiterea, fără plată, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unor construcţii aflate în domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.97. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor Interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, cu următoarele modificări:

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte rolul de Autoritate de management în înţelesul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi al Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru următoarele programe operaţionale: Programul operaţional “Infrastructura mare”, Programul operaţional “Competitivitate”, Programul operaţional .Capital uman”, Programul operaţional “Asistenţă tehnic㔠şi Programul operaţional “Ajutorarea persoanelor defavorizate”.

2. La articolul 7 punctul 2 alineatul (5), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) de Autoritate de management pentru: Programul operaţional “Asistenţă tehnică”, Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” pentru perioada de programare 2007-2013 şi pentru: Programul operaţional “Infrastructura mare”, Programul operaţional “Competitivitate”, Programul operaţional “Capital uman”, Programul operaţional “Asistenţă tehnic㔠şi Programul operaţional “Ajutorarea persoanelor defavorizate” pentru perioada de programare 2014-2020;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 10 octombrie 2014.

Nr. 133.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2014.

Nr. 617.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere Regulamentul (UE)nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, precum şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.044/2014 al Comisiei din 3 octombrie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2014 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:

a) schema de plată unică pe suprafaţă;

b) schema de plată separată pentru zahăr;

c) schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană.

Art. 2. - Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Cuantumul plăţilor pentru anul 2014, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2014 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 863.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând cuantumul maxim al plăţilor pentru anul 2014, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată

 

Nr. crt.

Specificare

Cuantumul maxim al plăţilor*) (euro/ha)

 

 

 

 

Schema de plată unică pe suprafaţă

Schema de plată separată pentru zahăr

Schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană

0

1

2

3

4

Teren arabil

Cereale pentru boabe

1.

grâu comun

156,89

-

-

2.

grâu dur

156,89

-

-

3.

triticale

156,89

-

-

4.

secară

156,89

-

-

5.

orz

156,89

-

-

6.

orzoaica

156,89

-

-

7.

ovăz

156,89

-

-

8.

porumb

156,89

-

-

9.

porumb zaharat

156,89

-

-

10.

sorg

156,89

-

-

11.

orez

156,89

-

300,00

12.

mei

156,89

-

-

13.

hrişcă

156,89

-

-

14.

alte cereale pentru boabe

156,89

-

-

Plante proteice (leguminoase pentru boabe)

15.

mazăre pentru boabe

156,89

-

-

16.

fasole pentru boabe

156,89

-

-

17.

linte

156,89

-

-

18.

bob

156,89

-

-

19.

lupin

156,89

-

-

20.

alte leguminoase pentru boabe (năut)

156,89

-

-

Plante industriale şi medicinale

21.

floarea-soarelui

156,89

-

-

22.

răpiţa

156,89

-

-

23.

soia

156,89

-

-

24.

in pentru ulei

156,89

-

-

25.

alte oleaginoase

156,89

-

-

26.

in pentru fibră

156,89

 

-

27.

cânepă pentru fibră

156,89

-

-

28.

tutun

156,89

-

-

29.

fenicul

156,89

-

-

30.

levănţică

156,89

-

-

31.

mentă

156,89

-

-

32.

anason

156,89

-

-

33.

alte plante medicinale şi aromatice

156,89

-

-

34.

alte plante industriale

156,89

-

-

35.

arahide

156,89

-

-

36.

mac

156,89

-

-

37.

ricin

156,89

-

-

38.

susan

156,89

-

-

39.

şofrănel

156,89

-

-

Plante tuberculifere

40.

cartofi timpurii

156,89

-

-

41.

cartofi semitimpurii

156,89

-

-

42.

cartofi târzii

156,89

-

-

43.

alte culturi de cartof

156,89

-

-

44.

cartofi pentru sămânţă

156,89

-

-

Plante rădăcinoase

45.

sfecla de zahăr

156,89

379,17

-

46.

sfeclă furajeră

156,89

-

-

Legume proaspete, pepeni

47.

legume proaspete

156,89

-

-

48.

pepeni verzi şi galbeni

156,89

-

-

49.

căpşun

156,89

-

-

50.

cicoare

156,89

-

-

51.

flori şi plante ornamentale

156,89

-

-

52.

pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani)

156,89

-

-

53.

plante de nutreţ

156,89

-

-

54.

lot semincer

156,89

-

-

55.

alte culturi în teren arabil

156,89

-

-

56.

teren necultivat

156,89

-

-

57.

teren sub sere şi solare-cultivat

156,89

-

-

58.

teren sub sere şi solare-necultivat

156,89

-

-

Pajişte permanentă

59.

pajişti permanente comunale utilizate în comun

156,89

-

-

60.

pajişti permanente utilizate în comun

156,89

-

-

61.

păşuni permanente comunale utilizate individual

156,89

-

-

62.

pajişti permanente utilizate individual

156,89

-

-

63.

livadă tradiţională utilizată extensiv

156,89

-

-

Cultura permanentă

 

 

 

Pomi fructiferi

 

 

 

64.

meri

156,89

-

-

65.

peri

156,89

-

-

66.

pruni

156,89

-

-

67.

caişi şi zarzări

156,89

-

-

68.

piersici

156,89

-

-

69.

cireşi şi vişini

156,89

-

-

70.

gutui

156,89

-

-

71.

duzi

156,89

-

-

72.

alţi pomi fructiferi

156,89

-

-

Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite

73.

castani

156,89

-

-

74.

nuci şi aluni

156,89

-

-

75.

alte specii înrudite

156,89

-

-

76.

hamei

156,89

-

-

Arbuşti fructiferi

77.

zmeur

156,89

-

-

78.

coacăz

156,89

-

-

79.

alţi arbuşti fructiferi

156,89

-

-

Pepiniere

80.

pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi

156,89

-

-

81.

pepiniere pomicole

156,89

-

-

82.

pepiniere forestiere

156,89

-

-

83.

alte pepiniere

156,89

-

-

Alte culturi permanente

 

 

 

84.

teren în pregătire pentru livezi

156,89

-

-

85.

teren în pregătire pentru vii

156,89

-

-

86.

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

156r89

-

-

87.

Plante energetice nonalimentare (nonagricole)

156,89

-

-

Vie

88.

vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

156,89

-

-

89.

vii pe rod cu struguri de masă

156,89

-

-

90.

vii tinere neintrate pe rod

156,89

-

-

91.

vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

156,89

-

-

92.

vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie

156,89

-

-

93.

suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare

156,89

-

-


*) Dacă suprafeţele totale pentru care se solicită plăţi în cadrul schemelor de plată depăşesc suprafeţele naţionale de referinţă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui teren aflat în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi transmiterea, fără plată, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unor construcţii aflate în domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui teren având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Construcţiile prevăzute la art. 3 se transmit, fără plată, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 5. - Predarea-preluarea construcţiilor transmise potrivit prevederilor art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va modifica în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 866.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, care se actualizează

 

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului

Adresa imobilului care se scoate din inventarul centralizat

Caracteristicile tehnice ale terenului

155006

8.29.06

Imobil

Localitatea Durau,

comuna Ceahlău,

judeţul Neamţ

1. Vila Floare de Colţ -C1 s.c. = 164 mp, s.d. = 328 mp

2. Vila Crinul -C2

s.c. = 164 mp, s.d. = 328 mp

3. Vila Toporaşul - C3

s.c. = 158 mp, s.d. = 316 mp

4. Vila Ghiocelul - C4

s.c. = 158 mp, s.d. = 316 mp

5. Vila Bujorul - C5

s.c. = 158 mp, s.d. = 316 mp

6. Vila Viorica - C6

s.c. = 168 mp, s.d. = 336 mp

7. Sala Polivalentă

s.c. = 752 mp, s.d. = 2.632 mp

S construită = 1.722 mp

S desfăşurată = 4.572 mp

S totală = 16.603 mp - curţi construcţii şi păşune

Extras C.F. nr. 50702/2014

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Temeiul legal al scoaterii din inventarul centralizat

Persoana juridică de la care se scoate imobilul din inventarul centralizat

Adresa imobilului care se scoate din inventarul centralizat

Caracteristicile tehnice ale terenului

155006 (parţial) 8.29.06

Titlul de proprietate nr. 18/1995 şi Contract de donaţie nr. 339/2011

Domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

CUI 26429279

Localitatea Durau,

comuna Ceahlău,

judeţul Neamţ

Extrasul de carte funciară nr. 50702/2014

Suprafaţa măsurată (mp) - 16.603 - categoria de folosinţă - curţi construcţii şi păşune

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fără plată, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

 

Nr. MFP

Numărul actului normativ în temeiul căruia se face transferul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Adresa imobilului

Unitatea de cult la care trece imobilul în proprietate

Descrierea tehnică

0

1

2

3

4

5

155006 8.29.06

(parţial)

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea

regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

Domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

CUI 26429279

Localitatea Durau,

comuna Ceahlău,

judeţul Neamţ

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

CIF 5334656

1. Vila Floare de Colt - C1 s.c. = 164 mp, s.d. = 328 mp

2. Vila Crinul - C2

s.c. = 164 mp, s.d. = 328 mp

3. Vila Toporaşul - C3

s.c = 158 mp, s.d. = 316 mp

4. Vila Ghiocelul - C4

s.c. = 158 mp, s.d. = 316 mp

5. Vila Bujorul - C5

s.c. = 158 mp, s.d. = 316 mp

6. Vila Viorica - C6

s.c. = 168 mp, s.d. = 336 mp

7. Sala Polivalentă

s.c. = 752 mp, s.d. = 2.632 mp

S construită = 1.722 mp

S desfăşurată = 4.572 mp

Extras (2.F. nr. 50702/2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior

 

Având în vedere prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată,

pentru aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul serviciului interior, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului apărării nr. M,87/2008 pentru aprobarea “R.G.-2, Regulamentul serviciului interior”, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în extras în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 5 decembrie 2012;

b) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.36/2005**) pentru aprobarea “Normelor tehnice privind implementarea sistemelor integrate de securitate la obiectivele militare”;

c) Dispoziţia şefului Statului Major General nr. S.M.G.-16/2011 privind pregătirea şi verificarea personalului care execută serviciul de pază şi serviciul de intervenţie.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. M.97.


*) Regulamentul serviciului interior din anexă se publică în extras, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 12272011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale ŞI de forţele armate străine pe teritoriul României.

**) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.36/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL SERVICIULUI INTERIOR

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Regulamentul serviciului interior stabileşte regulile generale, responsabilităţile şi modul de organizare şi executare a serviciului interior în obiectivele militare.

(2) Serviciul interior în obiectivele militare asigură coordonarea activităţilor desfăşurate, respectarea ordinii interioare, menţinerea capacităţii de acţiune şi asigurarea pazei acestora.

Art. 3. - (1) în obiectivele militare puse la dispoziţia forţelor altor state, serviciul interior se organizează şi execută în condiţiile stabilite prin acordurile încheiate între autorităţile române şi cele ale statelor respective.

(2) Păstrarea integrităţii imobilelor disponibilizate aflate în evidenţa Direcţiei domenii şi infrastructuri se execută prin serviciul de planton, cu personal aparţinând unui prestator selectat conform legislaţiei achiziţiilor publice sau cu personal propriu din compunerea formaţiunilor de administrare cazărmi şi/sau al subunităţilor de pază.

(3) Documentele serviciului de planton prevăzut la alin. (2), atribuţiile, durata şi mijloacele de comunicare se stabilesc de şefii centrelor de domenii şi infrastructuri.

Art. 6, - Sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentul regulament este precizat în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Organizarea serviciului interior

 

SECŢIUNEA 1

Categorii şi tipuri de servicii

 

Art. 7. - Serviciul interior cuprinde următoarele categorii de servicii: serviciul de permanenţă, serviciul de pază şi serviciul de intervenţie.

Art. 8. - (1) Serviciul de permanenţă se organizează şi se execută pentru asigurarea continuităţii conducerii, coordonarea şi monitorizarea desfăşurării activităţilor, menţinerea capacităţii de acţiune a structurilor militare în orice situaţie, pe timp de zi şi de noapte, precum şi pentru respectarea regulilor de disciplină militară.

Art. 10. - (1) Serviciul de pază se organizează şi se execută pentru asigurarea securităţii obiectivului militar, a informaţiilor clasificate, bunurilor şi valorilor materiale deţinute cu orice titlu, existente în interiorul acestuia.

(2) Serviciul de pază se execută de către subunitatea de pază.

Art. 12. - (1) Serviciul de intervenţie se organizează pentru obiectivul propriu sau, potrivit ordinelor eşalonului superior, şi pentru alte obiective militare, cu scopul de a sprijini serviciul de pază, de a interveni în timp scurt pentru blocarea, capturarea sau respingerea forţelor/elementelor care pun în pericol securitatea obiectivului militar, precum şi pentru limitarea sau înlăturarea efectelor dezastrelor, incendiilor şi altor situaţii critice.

Art. 15. - (1) în obiectivele militare/zonele militare restricţionate se pot institui măsuri de siguranţă opozabile terţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Măsurile de siguranţă opozabile terţilor se stabilesc după consultarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, şi se pun în aplicare împreună cu organele şi instituţiile în drept, potrivit legii.

(3) În funcţie de durata pentru care sunt instituite, măsurile de siguranţă opozabile terţilor pot fi:

a) permanente;

b) temporare - pentru desfăşurarea unor activităţi pe domeniul public şi/sau privat, activităţi pentru care Ministerul Apărării Naţionale, prin reprezentanţii săi, poartă responsabilitatea organizării şi desfăşurării acestora.

(4) în obiectivele militare/zonele militare restricţionate se pot institui următoarele categorii de măsuri de siguranţă opozabile terţilor:

a) de avertizare, informare ori notificare, potrivit modelelor orientative prevăzute în anexa nr. 16;

b) de control, detecţie şi supraveghere;

c) de interzicere/limitare a accesului sau a deplasării persoanelor şi vehiculelor;

d) de interzicere/limitare a utilizării anumitor dispozitive electronice.

(5) Comandanţii/şefii ori persoanele desemnate să conducă şi să organizeze diferite activităţi pot institui, cu consultarea autorităţilor publice centrale sau locale, fără a fi limitative, următoarele tipuri de măsuri de siguranţă opozabile terţilor:

a) utilizarea de mijloace pentru avertizare/informare, amplasate prin grija structurii de poliţie militară proprie sau prin organele în drept;

b) interzicerea/bruierea temporară a emisiilor electromagnetice în zonele militare restricţionate, cu respectarea legislaţiei referitoare la compatibilitatea electromagnetică;

c) redirecţionarea traficului pietonal şi/sau rutier;

d) scanarea bagajelor de mână la intrarea în obiectivul militar;

e) controlarea cu detectoare mobile a persoanelor care pătrund în zona de siguranţă/zona de protecţie din zonele militare restricţionate pentru descoperirea armelor sau dispozitivelor explozive improvizate;

f) supravegherea cu mijloace video a persoanelor participante la activităţile organizate de Ministerul Apărării Naţionale sau care pătrund în zonele militare restricţionate ori desfăşoară activităţi în imediata apropiere a obiectivelor militare;

g) interzicerea stocării de bunuri şi mijloace inflamabile la o anumită distanţă de zidul sau gardul obiectivului militar;

h) interzicerea temporară a desfăşurării tuturor activităţilor aeronautice şi de aeromodelism în zonele militare restricţionate, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislaţia naţională în domeniu;

i) interzicerea staţionării autovehiculelor lângă zidul sau gardul obiectivului militar;

j) interzicerea desfăşurării de mitinguri, demonstraţii şi alte asemenea activităţi la o anumită distanţă de obiectivul militar;

k) interzicerea amplasării de obstacole vizuale, precum panouri publicitare, în imediata apropiere a obiectivului militar;

            l) utilizarea unor semnale sonore pentru alarmarea unităţii militare sau pentru conducerea acţiunilor subunităţilor de pază şi de intervenţie pe timpul unor situaţii reale sau pe durata exerciţiilor.

(6) Stabilirea în concret a altor măsuri de siguranţă opozabile terţilor în afară de cele prevăzute la alin. (5) se face cu consultarea autorităţilor publice centrale sau locale şi informarea prealabilă a populaţiei, în funcţie de misiunea forţelor armate naţionale ori aliate şi a structurilor acestora destinate pazei/intervenţiei.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Selecţionarea şi numirea personalului din serviciul interior

 

Art. 16. - (1) Selecţionarea personalului pentru executarea serviciului interior se face anual, în luna noiembrie sau ori de câte ori este nevoie, din rândul întregului personal al unităţii şi al studenţilor/elevilor/cursanţilor din cadrul instituţiilor militare de învăţământ, de către o comisie de selecţionare a personalului pentru executarea serviciului interior condusă de şeful de stat major, din care fac parte şeful structurii de securitate/ responsabilul cu protecţia personalului din cadrul structurii de securitate şi şefii de compartimente/comandanţii de subunităţi, medicul şi psihologul unităţii sau psihologul care are arondată unitatea pentru asigurarea asistenţei psihologice; selecţionarea personalului de serviciu pe subunitate se face de către comandantul subunităţii.

Art. 21. - Se interzice numirea/introducerea în serviciul interior a persoanelor care;

a) nu sunt pregătite la specificul obiectivului militar;

b) nu au avut asigurat timp de odihnă de cel puţin 8 ore în noaptea precedentă intrării în serviciu;

c) nu sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical;

d) au probleme personale, cunoscute de comandantul unităţii şi care pot influenţa negativ executarea serviciului;

e) sunt cercetate pentru abateri grave ori împotriva lor s-a început urmărirea penală;

f) în baza unei hotărâri judecătoreşti sau a unei sancţiuni contravenţionale li s-a revocat dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor;

g) sunt sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală;

h) nu deţin documente de acces la informaţii clasificate de nivelul celor la care se impune accesul pentru îndeplinirea atribuţiilor pe timpul serviciului;

i) nu au efectuat cel puţin două şedinţe de tragere de instrucţie cu armamentul folosit pe timpul executării serviciului, din care una pe timp de noapte.

Art. 22. - (1) Persoanele care în ziua intrării în serviciu nu sunt apte pentru executarea serviciului interior, din diferite motive, sunt înlocuite cu altele din cadrul subunităţii/unităţii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16-20, cu aprobarea comandantului obiectivului militar/unităţii militare din care fac parte.

(2) înlocuirea definitivă a unor persoane din serviciul de pază sau de intervenţie, în afara orelor de program, se execută de către ofiţerul de serviciu, pe baza tabelului cu personalul stabilit de comandantul subunităţii/formaţiunii care asigură serviciul respectiv şi aprobat de comandantul obiectivului militar.

Art. 23. - Personalului din serviciul interior îi este interzis să se sustragă de la îndeplinirea atribuţiilor serviciului, chiar dacă îi este pusă în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Planificarea şi evidenţa personalului din serviciul Interior

 

Art. 25. - Numărul zilelor de serviciu interior pentru personalul din unitate se stabileşte în mod egal într-un an calendaristic în funcţie de prezenţa la program, pe tipuri de serviciu executate.

Art. 26. - Evidenţa personalului din serviciul interior pe obiectivul militar/unitatea militară se ţine de către persoana responsabilă cu planificarea serviciilor, iar pe subunitate, de către administratorul acesteia.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Controlul medical şi asistenţa psihologică

 

Art. 32. - (1) Controlul medical al persoanelor care urmează să execute serviciul interior, mai puţin cele care execută serviciul în ture, se execută de către medicul obiectivului militar, iar în lipsa acestuia, de către persoana calificată numită prin ordin de zi pe unitate să asigure asistenţa medicală personalului din serviciul interior - sanitarul de serviciu. În ziua intrării în serviciu cu cel mult o oră înainte de intrarea în serviciu, iar pentru zilele nelucrătoare în ultima zi lucrătoare a săptămânii; rezultatul controlului se consemnează în registrul de consultaţii, iar pentru personalul din serviciul de pază şi serviciul de intervenţie se consemnează şi în fişa pazei/intervenţiei.

(2) în cazul obiectivelor care sunt arondate la medici din alte unităţi militare, rezultatul controlului se consemnează în registrul de consultaţii special înfiinţat în cadru) acestora, care se păstrează la ofiţerul de serviciu pe unitate.

(3) Controlul medical al persoanelor care intră în serviciul de pază/intervenţie în ture se execută astfel încât fiecare dintre acestea să fie consultată cel puţin o dată pe săptămână şi ori de câte ori este cazul.

(4) Controlul medical al personalului destinat serviciului interior la obiectivele militare izolate sau care nu au medic/sanitar prevăzut în statul de organizare/prezent în unitate se execută de către un cadru medical numit de către comandantul obiectivului/garnizoanei sau eşalonul superior, astfel încât fiecare militar să fie consultat lunar şi ori de câte ori este nevoie; cu această ocazie se execută şi controlul igienico-sanitar al obiectivului militar.

(5) Controlul medical pentru personalul destinat pentru paza transporturilor militare se execută cu cel mult o zi înainte de începerea misiunii.

(6) în situaţii de urgenţă medicală pe timpul executării serviciului, ofiţerul de serviciu solicită medicul/sanitarul sau serviciul medical de urgenţă.

(7) Locul de executare a controlului medical este stabilit de comandantul obiectivului, garnizoanei sau eşalonului superior, după caz, şi se consemnează în ordinul de zi pe unitate.

Art. 33. - Asistenţa psihologică a personalului din serviciul interior se asigură permanent de către psihologul unităţii sau psihologul care are arondată unitatea, conform metodologiilor de specialitate în vigoare.

Art. 34. - Personalul nominalizat pentru executarea serviciului interior este evaluat psihologic o dată în cursul unui an de instrucţie şi, după caz, în următoarele situaţii:

a) la sfârşitul perioadei de pregătire, pentru personalul nou-angajat care urmează să fie numit în serviciul interior;

b) înaintea efectuării primului serviciu, dacă personalul a lipsit din unitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice;

c) la sfârşitul perioadei de valabilitate a avizului nefavorabil, pentru personalul astfel evaluat;

d) la terminarea concediului medical de refacere, pentru personalul care a fost internat pentru tulburări psihice sau psihosomatice, în vederea numirii în serviciul interior;

e) la recomandarea/solicitarea comandantului obiectivului militar, pentru situaţiile particulare individuale/specifice;

f) în situaţia în care o persoană numită în serviciul interior se confruntă cu evenimente traumatice în viaţa profesională sau în familie;

g) la solicitarea expresă a personalului care execută serviciul interior.

Art. 35. - Rezultatele obţinute în urma evaluării/reevaluării se consemnează în ordinul de zi pe unitate.

Art. 36. - (1) în situaţia în care o persoană aflată în serviciul interior se confruntă cu stări emoţionale ce afectează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, aceasta se înlocuieşte temporar din serviciu, la propunerea ofiţerului de serviciu, cu aprobarea comandantului unităţii militare/obiectivului militar.

(2) Reintroducerea persoanei prevăzute la alin. (1) în serviciul interior se execută numai după primirea asistenţei psihologice şi obţinerea avizului psihologic favorabil din partea personalului specializat.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Armamentul şi muniţia personalului din serviciul interior

 

Art. 43. - (1) Personalul din serviciul interior are asupra sa mijloace letale şi/sau neletale, în raport cu nivelul de securizare atribuit obiectivului militar, cu bunurile şi valorile păzite şi cu locul de dispunere.

(2) Personalul înarmat din serviciul interior execută, de regulă, serviciul cu arma pe care o are în dotare.

(3) Armamentul se poartă în poziţia specifică fiecărui tip de armă, cu încărcătorul introdus în aceasta, asigurat, fără cartuş pe ţeava.

(4) încărcarea/descărcarea armamentului se execută la rastelul special amenajat, dispus într-o zonă stabilită conform documentelor personalului din serviciul interior.

(5) Cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti pentru executarea serviciului de pază şi serviciului de intervenţie pot fi dotaţi şi cu alte categorii de armament decât cele pe cară le au în primire conform statului de organizare.

Art. 49. - (1) Personalul din serviciul interior face uz de armă numai în conformitate cu prevederile legale; atribuţiile personalului din serviciul interior cuprind în mod expres în misiune sau consemn expresia “Face uz de armamentul din dotare în condiţiile legii!”.

(2) Personalul din serviciul interior dotat cu mijloace de apărare neletale poate face uz de acestea, utilizând forţa minimă, cu respectarea principiilor legalităţii, proporţionalităţii, gradualităţii, limitării utilizării şi nonsurprinderii, aşa cum acestea sunt implementate prin consemn sau ordinul de misiune.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Timpul pentru odihnă şi pentru recuperare după executarea serviciului interior

 

Art. 51. - Se interzice implicarea personalului numit în serviciul interior în misiuni/activităţi militare în noaptea care precedă intrarea în serviciu.

Art. 52. - (1) Personalul din serviciul interior are dreptul la odihnă pe timpul nopţii.

(2) Personalul din serviciul de permanenţă se odihneşte astfel:

a) ofiţerul de serviciu/şeful turei operative, cel mult 4 ore, prin alternanţă cu ajutorul său;

b) celelalte persoane din serviciul de permanenţă, cel mult 6 ore, conform precizărilor din atribuţiile serviciului respectiv.

Art. 53. - Atunci când serviciul de pază este organizat pe schimburi şi are durata de 24 de ore şi mai mare, personalul din serviciul de pază se odihneşte pe etape de cel puţin două ore, după graficul întocmit de comandantul pazei şi aprobat de ofiţerul de serviciu pe obiectivul militar, astfel încât timpul total de odihnă într-o zi de serviciu să fie de cel mult 6 ore pentru fiecare persoană din pază.

Art. 54. - Personalul din serviciul de intervenţie, care execută serviciul cu durata de 24 de ore şi se află în unitate pe toată durata executării serviciului, se odihneşte pe timpul nopţii în limita a cel mult 8 ore, conform precizărilor din documentele intervenţiei.

Art. 55. - (1) Personalul din serviciul de permanenţă, cel din serviciul de pază şi, după caz, cel din serviciul de intervenţie îşi poate scoate încălţămintea şi vestonul pe timpul odihnei.

(2) în mod obligatoriu, lenjeria de pat din camera pentru odihna personalului din serviciul de permanenţă, serviciul de intervenţie şi serviciul de pază organizat pe schimburi se înlocuieşte zilnic.

Art. 56. - (1) Personalul care intră în serviciul interior şi iese din serviciu în zile lucrătoare beneficiază de două zile recuperare, astfel:

a) prima zi, în ziua în care iese din serviciu;

b) a două zi, în termen de 30 de zile de la efectuarea serviciului interior

(2) Personalul care intră în serviciul interior într-o zi lucrătoare şi iese din serviciu într-o zi nelucrătoare beneficiază de două zile recuperare, astfel:

a) prima zi, în următoarea zi lucrătoare;

b) a două zi, în termen de 30 de zile de la efectuarea serviciului interior.

(3) Personalul care intră în serviciul interior şi iese din serviciu în zile nelucrătoare beneficiază de 3 zile recuperare, astfel:

a) două zile, în primele zile lucrătoare după ieşirea din serviciu;

b) a treia zi, în termen de 30 de zile de fa efectuarea serviciului interior,

(4) Personalul care intră în serviciul interior într-o zi nelucrătoare şi iese din serviciu într-o zi lucrătoare beneficiază de 3 zile recuperare, astfel:

a) două zile, în primele zile lucrătoare după ieşirea din serviciu;

b) a treia zi, în termen de 30 de zile de la efectuarea serviciului interior

(5) în cazuri excepţionale, la ordinul sau cu aprobarea comandantului obiectivului, personalul care iese din serviciu poate executa diverse atribuţii specifice funcţiei în timpul programului de lucru/misiunii, situaţie în care se înscrie în ordinul de zi pe unitate data recuperării.

(6) Personalul care execută serviciul de permanenţă şi serviciul de intervenţie la domiciliu conform prevederilor prezentului regulament beneficiază de recuperare în cuantumul orelor lucrate peste program, doar dacă este solicitat în acest scop.

(7) Personalul unităţii nominalizat pentru executarea intervenţiei în timpul programului nu poate fi învoit şi nu beneficiază de recuperare.

(8) Militarii care execută serviciul de pază şi serviciul de intervenţie în ture, precum şi personalul ce încadrează dispeceratul tehnic beneficiază de recuperare conform graficului de executare a serviciului.

(9) Militarii care execută serviciul de pază permanent, prevăzut la art. 11 alin. (8), beneficiază de recuperare conform prevederilor actelor normative în vigoare, corespunzător numărului de ore lucrate suplimentar.

(10) Durata de muncă stabilită pentru militarii care execută serviciul de pază şi serviciul de intervenţie în ture, precum şi pentru personalul ce încadrează dispeceratul tehnic poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Echipamentul şl materialele personalului din serviciul Interior

 

Art. 57. - (1) Ţinuta personalului din serviciul interior se stabileşte de către comandantul obiectivului/unităţii militare, prin documentele ce reglementează fiecare categorie şi tip de serviciu, în funcţie de anotimp, starea vremii şi condiţiile specifice de îndeplinire a serviciului.

(2) Personalul din serviciul de permanenţă şi comandantul pazei poartă pe mâneca stângă, deasupra cotului, o banderolă de culoarea uniformei categoriilor de forţe ale armatei sau mozaic de culori, lungă de 30-40 de centimetri şi lată de 10 centimetri, pe care sunt aplicate, din material alb, iniţialele denumirii serviciului respectiv.

(3) Prin documentele pazei şi intervenţiei, personalului i se stabileşte modul de ridicare şi de purtare a căştilor, echipamentelor de protecţie individuală şi a vestelor antiglonţ, acolo unde sunt asigurate.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Încăperile destinate personalului din serviciul interior

 

Art. 61. - Personalul din serviciul interior îşi desfăşoară activitatea în încăperi/spaţii special destinate acestui scop.

Art. 62. - Încăperile/Spaţiile trebuie să fie dotate cu mobilier, instalaţii electrice, sanitare şi echipamente de comunicaţii şi informatică conform Normelor tehnice de domenii şi infrastructură în vigoare, iar dotarea cu aparatură de recepţie a emisiunilor radio şi de televiziune, unde este cazul, se propune de către şeful de stat major şi se aprobă de comandantul obiectivului militar.

Art. 63. - Orice dotare suplimentară care ajută la îndeplinirea misiunilor sau la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă este admisă cu aprobarea comandantului obiectivului militar.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Sisteme tehnice de securitate

 

Art. 67. - Sistemele tehnice de securitate fac parte integrantă din sistemul de securitate al obiectivului şi trebuie să asigure:

a) prevenirea, avertizarea şi semnalizarea acustică şi/sau vizuală a încălcării unor restricţii în zonele unde există obiective militare;

b) protecţia zonelor şi descurajarea accesului neautorizat;

c) supravegherea perimetrală generală a obiectivului militar şi a elementelor componente importante ale acestuia;

d) controlul accesului şi al circulaţiei persoanelor şi al vectorilor mobili;

e) controlul accesului în zonele cu regim special;

f) accesul selectiv al personalului pe obiective, zone şi perioade de timp;

g) detecţia şi alertarea pătrunderii în obiectivele militare sau spaţii ale acestora prin locuri neautorizate sau nerespectarea procedurilor ori drepturilor de acces;

h) întârzierea/împiedicarea avansării agresorului pe calea de pătrundere vizată;

i) date şi informaţii din obiectiv pentru interceptarea/stoparea/ anihilarea agresorului cu forţa de pază şi intervenţie înainte ca acesta să îşi atingă scopul propus;

j) condiţiile de integrare în sistem a sistemelor de securitate de la eşaloanele superioare şi inferioare;

k) detecţia, alertarea şi stingerea incendiilor;

l) controlul în timp real al stării de securitate la nivelul obiectivelor militare;

m) sprijin pentru mobilitatea forţelor de intervenţie;

n) date şi informaţii din obiectiv pentru rezolvarea evenimentelor în timp operativ.

 

CAPITOLUL III

Serviciul de permanenţă

 

1. Ofiţerul de serviciu

Art. 79. - (1) Ofiţerul de serviciu se numeşte, de regulă, din rândul cadrelor militare.

(2) Ofiţerul de serviciu se subordonează comandantului/înlocuitorului legal al comandantului unităţii militare.

(3) În obiectivele militare în care predomină personalul civil contractual, atribuţiile ofiţerului de serviciu pe unitate pot fi îndeplinite de către aceştia, cu aprobarea comandantului eşalonului superior.

3. Subofiţerul de serviciu pe punctul de control. Subofiţerul de serviciu la biroul relaţii cu publicul

Art. 84. - Subofiţerul de serviciu pe punctul de control se numeşte din rândul maiştrilor militari, subofiţerilor sau, după caz, din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti - caz în care se numeşte gradat de serviciu pe punctul de control.

Art. 85. - Subofiţerul de serviciu la biroul relaţii cu publicul se numeşte numai în cazul în care nu se instituie serviciul de “subofiţer de serviciu pe punctul de control”, din rândul subofiţerilor, maiştrilor militari sau al gradaţilor/soldaţilor profesionişti - caz în care se numeşte gradat de serviciu la biroul relaţii cu publicul; subofiţerul de serviciu la biroul relaţii cu publicul execută serviciul numai în zilele lucrătoare, pe durata programului de lucru; în afara orelor de program controlul accesului/ieşirii persoanelor/autovehiculelor în/din obiectivul militar se execută de către personalul pazei numit în acest scop.

 

CAPITOLUL IV

Serviciul de pază

 

SECŢIUNEA a 8-a

Somaţii şi identificări

 

Art. 143. - Orice persoană, formaţie militară sau civilă care se îndreaptă/se apropie spre/de post, în conformitate cu precizările din consemnul particular, este somată, oprită şi/sau identificată până la sosirea comandantului pazei sau a caporalului de schimb.

Art. 144. - (1) Somaţiile, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României, sunt:

a) „Stai!”;

b) “Stai că trag!”;

c) tragerea unui foc de armă în plan vertical.

(2) Somaţia legală se face astfel:

a) din poziţia pentru luptă, adecvată situaţiei, luata în apropierea locaşului de tragere sau a unei adăpostiri, prin cuvântul “Stai!”;

b) dacă persoana sau grupul de persoane se opreşte, santinela, cu voce puternică, dă indicaţiile potrivit consemnului: “Înaintaţi!” sau “Ocoliţi spre dreapta/stânga!”, iar la nevoie însoţeşte cuvintele cu gestul, indicând direcţia de urmat;

c) în caz de nesupunere, santinela înarmată somează, din nou, prin cuvintele “Stai că trag!”; militarul neînarmat din postul de control acţionează conform consemnului particular şi, în ambele cazuri, militarii înştiinţează corpul de pază folosind semnalele şi mijloacele de semnalizare/înştiinţare/anunţare prevăzute pentru o asemenea situaţie;

d) dacă cel/cei în cauză nu se supune/supun nici de această dată, santinela somează prin executarea unui foc de armă în sus, în plan vertical;

e) dacă persoana/grupul de persoane nu se supune în urma somaţiei legale, santinela poate face uz de armă;

f) atunci când persoana/grupul de persoane se opreşte după a două somaţie ori la tragerea focului de armă în sus, santinela îi/le indică cu voce tare să arunce obiectele pe care le are/au în mâini, după care rosteşte: “Stânga-mprejur, mâinile sus”, poziţie în care persoana/grupul de persoane stă imobilizată/stau imobilizate, până la sosirea comandantului pazei sau a caporalului de schimb ori a şefului patrulei pentru identificare.

Art. 145. - (1) Pentru identificare se procedează astfel: a) după ce persoana somată sa oprit, santinela o întreabă: “Cine e”;

b) dacă i se răspunde de către una dintre persoanele căreia i se subordonează, de către şeful patrulei sau comandantul subunităţii de intervenţie, santinela comandă: “Comandantul pazei/caporalul de schimb/şeful patrulei/comandantul subunităţii de intervenţie la mine, ceilalţi pe loc!”;

c) pe timp de noapte, santinela cere persoanei să îşi lumineze faţa, prin expresia: “Luminaţi-vă faţa!”;

d) dacă nu a recunoscut niciuna dintre persoanele prevăzute la lit. b), santinela o opreşte şi îi cere parola, prin comanda “Stai! Parola!”;

e) dacă parola primită corespunde, santinela d㠓răspunsul”, mânuieşte arma “la picior”, “la umărul drept” sau în toc şi, după caz, raportează: “Domnule... gradul, la postul meu nu s-a întâmplat nimic deosebit”, iar dacă s-a întâmplat ceva, raportează ce anume;

f) apoi, comandantul pazei/caporalul de schimb/şeful patrulei se adresează persoanelor care îl însoţesc prin comanda: “Înaintaţi!”;

g) persoanele care îl însoţesc pe comandantul pazei/caporalul de schimb/şeful patrulei se apropie la 4-5 paşi de santinelă.

(2) Când santinela constată că persoana care s-a prezentat drept comandantul pazei/caporalul de schimb sau şeful patrulei îi este necunoscută, somează legal, iar în caz de nesupunere poate face uz de armă.

(3) La întrebările persoanelor sosite în control, santinela răspunde scurt, timp în care militarul însoţitor supraveghează postul respectiv.

Art. 146. - (1) Când la unul dintre posturi este imobilizată o persoană necunoscută, santinela o ţine sub observaţie şi cheamă una dintre persoanele cărora le este subordonată.

(2) La chemarea santinelei, comandantul pazei sau caporalul de schimb numeşte din schimbul aflat în repaus/patrulă 1-2 militari ca însoţitori, comandă încărcarea armelor, apoi se deplasează pe itinerar, cât mai repede, la postul respectiv.

(3) Comandantul pazei/Caporalul de schimb preia persoana imobilizată/persoanele imobilizate, îl informează pe ofiţerul de serviciu şi la ordinul acestuia o/le predă de îndată organelor în drept.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 185. - Zonele militare restricţionate se stabilesc conform precizărilor prevăzute în anexa nr. 15.

Art. 186. - Comandanţii obiectivelor militare, după caz, iau măsuri pentru limitarea utilizării terminalelor de telefonie mobilă de către personalul din serviciul interior.

Art. 187. - Implementarea sistemelor tehnice de securitate precizate în prezentul regulament se realizează gradual, pe baza planurilor multianuale de securizare a obiectivelor militare, conform programelor majore stabilite de directorii de programe.

Art. 188. - Comandanţii de la toate eşaloanele fac demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor financiare necesare punerii în aplicare a prezentului regulament.

Art. 189. - Ori de câte ori în actele normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale se face trimitere la Regulamentul serviciului interior aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2008, cu modificările şi completările ulterioare, trimiterea se va considera făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezentul regulament.

Art. 190. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

GLOSAR

 

Administrator de subunitate - militarul, de regulă din rândul subofiţerilor, care este gestionarul subunităţii

Comandant al obiectivului militar - şeful obiectivului militar sau al unităţii militare, după caz

Cazarmă - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor de orice fel, terenuri aferente, terenuri pentru cazarea şi desfăşurarea activităţilor militarilor

Formaţiune militară - structură militară neorganică, eterogenă, cu funcţionalitate temporară: detaşament, patrulă. Valoarea organizatorică se poate exprima convenţional, de exemplu: detaşament de valoare a două plutoane

Forţe specializate - forţe militare aparţinând unor structuri cu destinaţie specială, dotate şi instruite pentru a desfăşura operaţiuni specifice în spaţiul controlat

Formaţiunea proprie de intervenţie/Grupa de stins incendii - microstructură compusă din personal atestat în ocupaţia “servant pompier”, încadrată distinct în statul de organizare al unităţii, care funcţionează şi se constituie în conformitate cu prevederile cuprinse în “Normele de apărare împotriva incendiilor” specifice Ministerului Apărării Naţionale

Medicamente psihotrope - medicamente cu efect asupra sistemului nervos central şi care influenţează gândirea, voinţa, reflexele şi simţurile în sensul diminuării sau anulării lor

Ordine interioară - starea de normalitate regulamentară, care se asigură şi realizează prin desfăşurarea activităţilor din cazarmă, potrivit principiilor şi normelor statornicite prin reglementările în vigoare

Post de pază/control - tot ceea ce i se încredinţează unui militar de pază, precum şi locul sau porţiunea de teren în care acesta îşi îndeplineşte consemnul

Santinelă - militarul din pază care execută o misiune în cadrul serviciului de pază, stabilită prin consemn

Serviciu de pază - totalitatea acţiunilor militare prin care se asigură securitatea unui obiectiv militar

Sistem de pază - totalitatea elementelor pentru supraveghere, apărare, intervenţie, împreună cu relaţiile dintre acestea

Unitate militară - structura militară cu denumire, stat de organizare şi indicativ propriu.

 

ANEXA Nr. 15

la regulament

 

ALGORITMUL

de stabilire a zonelor militare restricţionate

 

1. Comandantul obiectivului militar propune limitele zonei militare restricţionate în jurul obiectivului militar şi măsurile specifice în interiorul acesteia.

2. Zona militară restricţionată se poate stabili:

a) permanent, în proximitatea obiectivului militar;

b) temporar, pentru desfăşurarea unor activităţi pe domeniul public şi/sau privat, activităţi pentru care Ministerul Apărării Naţionale, prin reprezentanţii săi, poartă responsabilitatea organizării şi desfăşurării acestora.

3. Impunerea unei zone militare restricţionate vine în sprijinul asigurării securităţii fizice a obiectivului militar, a instalaţiilor, tehnicii şi personalului militar participant la activităţi specifice pe teritoriul acesteia.

4. Limitele geografice ale zonei militare restricţionate, restricţiile ce se aplică pe teritoriul acesteia, precum şi durata de timp pentru aplicarea acestor restricţii se stabilesc de către reprezentaţii Ministerului Apărării Naţionale, de comun acord cu autorităţile publice locale, prin protocol de cooperare.

5. Marcarea zonei militare restricţionate prin utilizarea mijloacelor specifice de avertizare şi semnalizare legale se realizează de către autorităţile publice locale.

6. Comandantul obiectivului militar solicită prin raport scris pe cale ierarhică necesitatea instituirii zonei militare restricţionate.

7. Încheierea protocolului de cooperare cu autorităţile locale se face de către structura centrală a Ministerului Apărării Naţionale în responsabilitatea căreia se află obiectivul militar sau care organizează activităţi care impun astfel de zone.

8. Pentru negocierea, redactarea şi semnarea protocolului de cooperare cu autorităţile locale sunt implicate structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale.

9. În vederea informării populaţiei asupra necesităţii respectării regulilor şi măsurilor de securitate ce se adoptă pe teritoriul zonelor militare restricţionate, Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile şi autorităţile publice implicate, informează opinia publică în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 16

la regulament

 

INDICATOARE*) DE AVERTIZARE/SEMNALIZARE ORIENTATIVE

care se pot întâlni în proximitatea obiectivelor militare/zonelor militare restricţionate

 

Dimensiunile, forma şi culorile indicatoarelor de avertizare/semnalizare vor respecta standardele prevăzute de legislaţia În vigoare şi legislaţia referitoare la publicitatea prin afişaj.

Instalarea acestora se va efectua de comun acord cu autorităţile publice centrale/locale.

Indicatoarele de avertizare/semnalizare pot fi însoţite de panouri adiţionale care indică perioada/intervalul de timp în care acestea acţionează.


*) Indicatoarele sunt reproduse în facsimil.

 

RECTIFICĂRI

 

La anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor Interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/

831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 19 septembrie 2014, se fac următoarele rectificări:

- la pct. I “Boli ale aparatului respirator”, Nr. Prg. 1, lit. c), coloana 3, la categoria I, şi la pct. XIII .Afecţiuni genito-urinare”, Nr. Prg. 216, lit. a), coloana 5, la categoria III, în loc de: “Inapt”se va citi:

“Inapt Apt/Inapt M.A.I.”;

- la pct. XIX “Indici antropometrici”, Nr. Prg. 309, în loc de: “309 a) Indici antropometrici...” se va citi: “309” a) Indici antropometrici...”, iar după tabelul cu indici antropometrici de la lit. a) se va citi: “Paragraful 309 a)-c) nu se aplică M.A.I.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.