MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 747/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 747         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 octombrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

836. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special

 

1.168. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

1.426. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            89. - Ordin pentru modificarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (8) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin;

Art. 1. - Structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură emit, suspendă sau retrag profesioniştilor prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, acordul de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special prevăzute la art. 9 alin. (2) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme, în condiţiile stabilite de prezentul ordin.

Art. 2. - Tipurile de formulare ale documentelor cu regim special care fac obiectul prezentului ordin sunt:

a) registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, prevăzut în anexa nr. 1 la norme;

b) avizul de însoţire primar, prevăzut în anexa nr. 2 la norme;

c) avizul de însoţire secundar pentru materialele lemnoase, altele decât cherestelele, prevăzut în anexa nr. 3 la norme;

d) avizul de însoţire secundar pentru cherestele, prevăzut în anexa nr. 4 la norme;

e) registrul de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, prevăzut în anexa nr. 5 la norme.

Art. 3. - Sunt îndreptăţiţi să solicite şi să primească acordul de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special prevăzute la art. 2 numai profesioniştii prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Acordul de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special, denumit în continuare acord, se emite de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumită în continuare emitent, printr-o aplicaţie a sistemului SUMAL prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Acordul se emite cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) din norme.

(3) Acordul se emite profesioniştilor îndreptăţiţi care au sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru în teritoriul de competenţă al emitentului, în baza unei solicitări scrise care cuprinde informaţii referitoare la: tipurile formularelor solicitate, justificarea numărului de formulare solicitat potrivit condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi obiectul/obiectele de activitate; solicitarea poartă numele, prenumele şi semnătura persoanei care reprezintă oficial profesionistul solicitant, precum şi amprenta ştampilei rotunde a acestuia.

(4) în cazul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, acordul se emite ocoalelor silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, precum şi ocoalelor silvice experimentale/bazelor experimentale din structura Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti.

(5) Acordul este valabil dacă se menţin condiţiile îndeplinite la data emiterii şi dacă nu intervine suspendarea sau retragerea acestuia.

(6) Profesionistul căruia i s-a emis acordul are obligaţia să transmită emitentului, în termen de 5 zile lucrătoare, eventualele modificări operate în Registrul comerţului cu privire la schimbarea sediului social/sediului filialei/sucursalei/punctului de lucru şi cu privire la încetarea activităţilor pentru care i s-a emis acordul.

(7) Formularele borderoului de achiziţie material lemnos prevăzut în anexa nr. 6 la norme se procură de achizitori direct de la unitatea tipografică abilitată de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A. fără a fi necesară obţinerea acordului.

Art. 5. - (1) Pentru obţinerea acordului, profesioniştii sunt obligaţi să prezinte următoarele documente, după caz:

a) solicitarea scrisă prevăzută la art. 4 alin. (3);

b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului şi copia codului unic de înregistrare;

c) atestatul de exploatare, în cazul profesioniştilor care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră şi au calitatea de emitenţi ai avizelor de însoţire prevăzute la art. 2 lit. b);

d) dovada achitării eventualelor amenzi contravenţionale silvice devenite executorii aflate în evidenţa emitentului;

e) împuternicire notarială pentru persoana delegată să ridice acordul;

f) borderoul avizelor de însoţire utilizate, anulate, pierdute, distruse, generat în SUMAL Agent; pentru avizele anulate se prezintă cele 3 exemplare, iar pentru avizele pierdute/distruse se prezintă dovada plăţilor efectuate la publicarea în Monitorul Oficial a acestor evenimente;

g) situaţia documentelor cu regim special neutilizate generată în SUMAL Agent;

h) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care sunt înscrise sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru, precum şi obiectul/obiectele de activitate, numai în situaţia solicitării primului acord emis în conformitate cu prezentul ordin.

(2) în cazul emiterii primului acord în conformitate cu prezentul ordin nu este necesară prezentarea de către profesionistul solicitant a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi g)

(3) în cazul ocoalelor silvice, ocoalelor silvice experimentale şi bazelor experimentale prevăzute la art. 4 alin. (4), documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) se înlocuiesc cu copia autorizaţiei de funcţionare şi copia codului de identificare fiscală.

Art. 6. - (1) Emitentul procedează la suspendarea acordului conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sancţiunile respective rămân definitive.

(2) Dacă profesionistul titular al acordului nu permite controlul la sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru şi/sau în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, emitentul suspendă acordul pe o perioadă de la 1 la 6 luni,

(3) La data suspendării acordului, emitentul ia măsura blocării accesului profesionistului respectiv în aplicaţia Wood Tracking din SUMAL pe perioada pentru care s-a dispus suspendarea acordului.

Art. 7. - (1) Emitentul procedează la retragerea acordului conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare dacă sancţiunile respective rămân definitive sau dacă beneficiarul acestuia a săvârşit cel puţin una dintre următoarele fapte:

a) transmiterea către alte persoane fizice sau juridice a formularelor documentelor cu regim special pe care beneficiarul acordului de distribuire Ie-a procurat pentru utilizare de la unitatea tipografică abilitată de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” -S. A.;

b) emiterea documentelor cu regim special de către profesionist la încetarea îndeplinirii condiţiilor pentru care a obţinut acordul, precum şi în perioada de suspendare/retragere a acestuia.

(2) La data retragerii acordului prevăzută la alin. (1), pentru formularele documentelor cu regim special neutilizate de beneficiarul acordului, emitentul acordului la măsura de blocare a accesului la aplicaţia SUMAL prevăzută la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Acordul prevăzut la art. 4 alin. (1) încetează de drept în cazul vânzării/fuziunii/dizolvării/lichidării persoanei juridice, respectiv al închiderii filialei, sucursalei sau punctului de lucru; emitentul acordului ia măsura de blocare a accesului la aplicaţia SUMAL prevăzută la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Emitenţii au obligaţia să informeze în termen de 5 zile Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A. despre suspendarea, retragerea/încetarea, după caz, a acordurilor.

(2) Emitenţii verifică direct sau în colaborare cu alte autorităţi competente, ori de câte ori consideră necesar, realitatea datelor din documentaţia prezentată pentru obţinerea acordului.

(3) Emitenţii verifică legalitatea utilizării formularelor documentelor cu regim special, cu ocazia prezentării borderoului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f) de către profesionist, în momentul emiterii unui nou acord.

(4) Emitenţii sesizează parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti competente/poliţia, după caz, despre cazurile în care beneficiarii acordurilor cărora li s-au suspendat/retras acordurile au utilizat formularele documentelor cu regim special după încetarea îndeplinirii condiţiilor pentru care a obţinut acordul eliberat de emitenţi şi în perioada suspendării/ulterior retragerii acordurilor.

Art. 10. - Conţinutul şi modelul formularului de acord de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Personalul silvic împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din structurile teritoriale de specialitate din subordinea acesteia controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 12. - Încălcarea prevederilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 836.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

STEMĂ

 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare..................................................................

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail)

 

Acord de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special

Nr. ...........din.................................

 

Persoanei juridice/Operatorului economic/Ocolului silvic......................................................................

(denumire, forma juridică/ocol silvic)

cu sediul în ...................................................................................................................................................,

........................................................................................................................................................................,

având datele de identificare........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................,

 

(număr de înregistrare în registrul comerţului, cod fiscal, număr de înregistrare în Registrul autorizaţiilor de funcţionare a ocoalelor silvice, număr de înregistrare în Registrul instalaţiilor şi/sau al utilajelor de prelucrare a lemnului rotund)

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. .................. din ................................................... i se atribuie începând cu data de.....................................................

 

ACORDUL

 

de a i se distribui de către unitatea tipografică/centrul de distribuţie abilitat ............................................... şi a utiliza formularele cu regim special de provenienţă şi însoţire a transportului materialelor lemnoase, prevăzute de Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

I se acordă un număr de ................ blocuri avize primare, un număr de ........... blocuri avize secundare (materialele lemnoase, altele decât cherestele),................blocuri avize secundare (cherestele), un număr de..............registre de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, un număr de......... registre de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase.

 

Prezentul acord este valabil sub rezerva suspendării/retragerii acestuia în condiţiile legii.

 

Inspector-şef/împuternicit

 

Numele şi prenumele........................

Semnătura..................................

L.S.

…..

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 7.574 din 10 octombrie 2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele nr. 1.456 din 28 august 2014 şi nr. 1.594 din 16 septembrie 2014 ale Agenţiei Naţionale de Transplant, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. N.B. 6.891 din 29 august 2014, respectiv N.B. 7.574 din 17 septembrie 2014,

având în vedere prevederile titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca are următoarea componenţă:

- membri titulari:

a) conf. dr. Radu Vieru;

b) psiholog dr. Iulia Gh. Iosep;

c) dr. Gheorghiţă Iacob;

- membri suplinitori:

a) şef lucrări dr. Adrian Avram;

b) psiholog Dana Ioana Rabagala;

c) şef lucrări dr. Liviu Ghervan.”

2. Articolul 121 va avea următorul cuprins:

“Art. 121, - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. Sibiu, pentru punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare în vitro, situat în municipiul Bucureşti, str. Mircea Eliade nr. 18, sectorul 1, are următoarea componenţă:

- membri titulari:

a) dr. Claudia Nica;

b) psiholog Alina Patru;

c) dr. Marius Liţu;

- membri suplinitori:

a) dr. Cristian Rădulescu;

b) psiholog Felicia Briceag;

c) dr. Emanuil Stoicescu.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 octombrie 2014.

Nr. 1.168.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 112.354 din 13 august 2014 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii - Direcţia îmbunătăţiri funciare, fond funciar şi protecţia mediului,

pentru aplicarea prevederilor art. 21 din Normele metodologice şi procedurile privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2014,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi direcţiile implicate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 2 “Protocol de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea/folosinţa .................. în folosinţa gratuită a Organizaţiei de îmbunătăţiri funciare ......... /Federaţiei de organizaţii de îmbunătăţiri funciare ..............., judeţul .................., situată pe teritoriul acestei organizaţii/federaţii, încheiat la data de ....................  la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 231/2010 pentru aprobarea conţinutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale a îmbunătăţirilor Funciare ori în administrarea sau în folosinţa societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol, situată pe teritoriul organizaţiei, în proprietatea acelei organizaţii, şi a conţinutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigaţii, cu excepţia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizaţii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părţi autonome funcţional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federaţii, în folosinţa gratuită a acelei organizaţii sau federaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 17 noiembrie 2010, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltam rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 1.426.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare norme, sunt elaborate în temeiul art. 21 din Normele metodologice şi procedurile privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2014, denumite în continuare norme metodologice.

Art. 2. - Prezentele norme prezintă cadrul general pentru elaborarea protocoalelor prevăzute la art. 27 alin. (11) şi art. 28 alin. (2) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 73 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie/predător, înseamnă instituţia publică autorizată să elaboreze protocoalele prevăzute la art. 2, să semneze pentru predător şi să transmită/predea în folosinţă gratuită sau în folosinţă cu titlu de comodat bunurile pentru care protocolul a fost aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale;

b) data evaluării înseamnă data când s-a împlinit termenul până la care a fost aprobată transmiterea dreptului de folosinţă sau, în cazul în care Agenţia/predătorul constată că nu au fost respectate prevederile legale, orice altă dată anterior acestui termen;

c) data inventarului înseamnă data la care s-au stabilit cantităţile şi valorile bunurilor care se predau;

d) evaluare înseamnă totalitatea acţiunilor desfăşurate pentru verificarea modului cum primitorul/utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol;

e) infrastructură înseamnă infrastructura de îmbunătăţiri funciare definită conform legii;

f) lucrări de modernizare, reabilitare a infrastructurii înseamnă lucrările de construcţii şi/sau montaj şi instalaţii care determină schimbarea sau completarea cerinţelor în raport cu funcţiile infrastructurii şi care se pot realiza prin îmbunătăţirea stării tehnice a acesteia;

g) primitor/utilizator înseamnă organizaţia de îmbunătăţiri funciare - OIF sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare - FOIF, care a solicitat transmiterea, la cerere, fără plată, în folosinţă a infrastructurii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului la federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare ori predarea-preluarea, la cerere, în folosinţă gratuită ori cu titlu de comodat a infrastructurii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului la organizaţia de îmbunătăţiri funciare;

h) protocol înseamnă actul administrativ de transmitere/ predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare care a solicitat transmiterea, la cerere, fără plată, a acestei infrastructuri;

i) vicii ascunse înseamnă defectele de funcţionare sau de construcţie ale uneia ori mai multor componente din alcătuirea infrastructurii, precum şi/sau lipsa unor astfel de componente: elementele de infrastructură, utilajele, ansamblurile, subansamblurile, piesele componente şi altele asemenea, care au fost constatate după intrarea în exploatare a infrastructurii până la momentul predării;

j) construcţii înseamnă clădirile şi construcţiile speciale, precum şi instalaţiile aferente acestora. În înţelesul prezentei definiţii sunt considerate construcţii clădirile şi construcţiile speciale - hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare, drumurile, platformele, captările de apă, staţiile de tratare a apei, staţiile de epurare a apelor, reţele de transport şi distribuţie etc;

k) clădiri înseamnă construcţiile care delimitează un anumit spaţiu în scopul de a crea condiţiile de mediu necesare desfăşurării normale a diferitelor activităţi economice şi sociale;

l) durată de funcţionara normală a construcţiei înseamnă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea de intrare a mijlocului fix pe calea amortizării, reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

m) lucrări de întreţinere înseamnă lucrările de mică amploare, determinate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertizare tehnică şi constau în remedierea, repararea sau refacerea periodică a părţilor vizibile ale elementelor de construcţie - finisaje, straturi de uzură, straturi şi învelitori de protecţie - sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate;

n) lucrări de reparaţii curente înseamnă lucrările determinate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertizare tehnică şi constau în înlocuirea unor elemente, detalii sau părţi de elemente de construcţii şi instalaţii uzate, fără a modifica valoarea ori caracteristicile tehnice ale construcţiilor;

o) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor înseamnă acţiunea sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund/reacţionează construcţiile, în decursul utilizării lor, sub influenţa agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor.

 

 

CAPITOLUL II

Tipuri de protocol

 

Art. 4. - (1) Tipurile de protocoale au fost diferenţiate având în vedere infrastructura de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului şi respectiv cea din domeniul privat al statului, administrată de Agenţie, prevăzută la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, şi următoarele bunuri care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului din anexa nr. 2 la Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) bunurile din amenajările de irigaţii, formate din: prize, staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune;

b) bunurile din amenajările de desecare şi drenaj, formate din canalele la lucrările de desecare gravitaţională şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora;

c) barajele şi digurile de apărare împotriva inundaţiilor şi lucrările de regularizare a cursurilor de apă;

d) lucrările de combatere a eroziunii solului, cu excepţia celor realizate pe terenuri care nu sunt în administrarea Agenţiei.

(2) Bunurile din amenajările de irigaţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a), aparţin domeniului privat al statului.

Art. 5. - (1) Prezentele norme se aplică pentru următoarele tipuri de protocoale:

a) de predare-preluare a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (2), pentru care Guvernul a aprobat în condiţiile legii transmiterea cu titlu de comodat a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, la OIF sau FOIF, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (11), art. 28 alin. (1), (11) şi (2), art. 29, 291 şi 292 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 75 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, denumit în continuare protocol tip I ;

b) de predare-preluare a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c), pentru care Guvernul a aprobat în condiţiile legii constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei, în favoarea OIF, cu respectarea prevederilor art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 29,291 şi 292 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 73 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, denumit în continuare protocol tip II;

c) de transmitere a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (1), pentru care Guvernul a aprobat în condiţiile legii constituirea dreptului de folosinţă gratuită a unei părţi sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare, aflată în proprietatea publică a statului şi în administrarea Agenţiei, la FOIR cu respectarea prevederilor art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 28 alin. (1), (11) şi (2), art. 29, 291 şi 292 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 75 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, denumit în continuare protocol tip III.

(2) Protocoale prevăzute la alin. (1) se încheie între Agenţie/predător şi primitor/utilizator care sunt de acord să predea/preia bunurile prevăzute conform inventarului fizic şi valoric prezentat în anexa nr. 1 la aceste protocoale, în starea în care se află aceste bunuri la data inventarierii şi cu parametrii tehnici prevăzuţi în anexa nr. 2 la protocoalele menţionate la alin. (1).

Art. 6. - (1) în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) se elaborează protocol tip I pentru bunurile prevăzute la art. 4 alin. (2).

(2) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) se elaborează protocol tip II pentru bunurile care alcătuiesc fiecare tip de infrastructură prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b)-d).

(3) în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) se elaborează protocol tip III pentru bunurile care alcătuiesc fiecare tip de infrastructură prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b)-d) şi, după caz, se elaborează şi protocol tip I pentru bunurile prevăzute la art. 4 alin. (2).

 

 

CAPITOLUL III

Delimitarea obligaţiilor ce revin părţilor

 

Art. 7. - În protocol se vor prevedea obligaţiile părţilor rezultate din actul normativ prin care Guvernul a aprobat în condiţiile legii transmiterea/constituirea dreptului de folosinţă a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul privat/public al statului, aflată în administrarea Agenţiei/predătorului, la utilizator - se vor înscrie numărul, data şi titlul actului normativ, precum şi obligaţiile părţilor.

Art. 8. - Principalele obligaţii ale Agenţiei/predătorului se stabilesc în funcţie de tipul de protocol şi pot fi, după caz, următoarele:

a) predă în folosinţă bunurile prevăzute în anexa nr. 1 la protocolul din anexa nr. 1 la norme, denumit în continuare protocol;

b) exercită controlul tehnic şi financiar al modului cum se respectă prevederile protocolului de predare-preluare în folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, cu respectarea prevederilor art. 291 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) menţine în stare de funcţionare infrastructura de îmbunătăţiri funciare aflată în administrarea sa, astfel încât să nu împiedice în niciun fel utilizarea de către primitor a infrastructurii transmise prin protocol, şi urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor din alcătuirea acestei infrastructuri;

d) realizează lucrările de exploatare, întreţinere, reparare şi utilizare a infrastructurii care este în legătură funcţională cu infrastructura predată, cu respectarea normelor tehnice din domeniu;

e) verifică dacă exploatarea infrastructurii predate se face astfel încât să prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu;

f) verifică dacă exploatarea infrastructurii predate se face echitabil pentru asigurarea protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor;

g) verifică dacă utilizarea apei pentru irigarea culturilor se face în condiţiile prevăzute de lege;

h) verifică dacă în reţelele de canale de desecare, de irigaţii ori pe terenuri agricole se descarcă ape ale căror condiţii de calitate respectă prevederile legale în vigoare;

i) verifică dacă primitorul asigură paza şi protecţia infrastructurii predate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) constată bunurile degradate sau dispărute, dintre cele care alcătuiesc infrastructura predată, în perioada în care acestea sunt în folosinţa primitorului/utilizatorului, şi solicită primitorului/utilizatorului să repare aceste bunuri sau să înlocuiască bunurile dispărute pe cheltuiala acestuia;

k) respectă prevederile impuse prin avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea................................;

            l) înregistrează în documentele financiar-contabile proprii valoarea bunurilor care se predau în folosinţă, valoare care rămâne înregistrată pe toată durata protocolului;

m) alte obligaţii prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 9. - Principalele obligaţii ale primitorului/utilizatorului se stabilesc în funcţie de tipul de protocol şi pot fi, după caz, următoarele:

a) preia în folosinţă bunurile prevăzute în anexa nr. 1 la protocol;

b) realizează, cu respectarea normelor tehnice din domeniu, în perioadele optime, volumele de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură preluat în folosinţă având în vedere recomandările din prezentele norme şi cele din anexele nr. 5 şi 6 la protocol;

c) exploatează infrastructura primită în folosinţă, astfel încât să prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu;

d) asigură exploatarea infrastructurii primite în condiţii echitabile pentru asigurarea protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor;

e) urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor din componenţa infrastructurii primite în folosinţă;

f) utilizează apa pentru irigarea culturilor numai în condiţiile prevăzute de lege;

g) nu descarcă în canale de desecare, irigaţii ori pe câmpuri ape care nu respectă condiţiile de calitate prevăzute de lege;

h) împiedică degradarea sau dispariţia bunurilor primite în perioada în care acestea sunt în folosinţa sa;

i) pune la dispoziţia predătorului datele necesare întocmirii balanţei de apă;

j) permite montarea echipamentelor de măsurare a debitelor şi a volumelor de apă şi citirea acestora pentru stabilirea volumelor de apă preluate;

k) repară sau înlocuieşte pe cheltuiala sa bunurile degradate în perioada când acestea sunt în folosinţa sa;

            l) înlocuieşte pe cheltuiala sa bunurile dispărute;

m) asigură paza şi protecţia infrastructurii aflate în folosinţa sa cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

n) respectă prevederile impuse prin avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea................................, pentru bunurile preluate;

o) predă Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol;

p) înregistrează în documentele financiar-contabile proprii valoarea bunurilor care se preiau în folosinţă, valoare care rămâne înregistrată pe toată durata protocolului;

q) îndeplineşte alte obligaţii prevăzute de actele normative în vigoare.

 

 

CAPITOLUL IV

Situaţia juridică a bunurilor ce fac obiectul protocolului

 

Art. 10. - (1) Nu vor fi cuprinse în protocol suprafeţele de teren care fac obiectul unor cereri de retrocedare/restituire sau al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi care sunt la dispoziţia comisiei locale de fond funciar.

(2) Transmiterea în folosinţa primitorului/utilizatorului a suprafeţelor de teren prevăzute la alin. (1) se suspendă până la soluţionarea definitivă a situaţiei juridice a acestora.

Art. 11. - (1) Nu vor fi cuprinse în protocol bunurile, altele decât cele prevăzute la art. 10, care sunt ipotecate sau grevate de sarcini, fac obiectul unor litigii, sunt urmărite silit, sunt sechestrate şi au interdicţie de înstrăinare.

(2) Transmiterea bunurilor prevăzute la alin. (1) se suspendă până la soluţionarea definitiva a situaţiei juridice a acestora.

Art. 12. - Prevederile art. 10 şi 11 se aplică pentru terenurile şi bunurile înregistrate în evidenţa financiar-contabilă a Agenţiei.

 

CAPITOLUL V

Inventarul fizic şi valoric al bunurilor care se transmit în folosinţă

 

Art. 13. - Inventarul fizic şi valoric al bunurilor care se transmit în folosinţa primitorului se întocmeşte de către Agenţie cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din normele metodologice şi se elaborează conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la protocol.

Art. 14. - La completarea anexei nr. 1 la protocol se vor respecta următoarele reguli:

a) în coloana 1 se înscriu, în ordinea crescătoare a numărului curent, bunurile din anexa la actul normativ prevăzut la art. 7, iar sub fiecare din aceste bunuri se vor înscrie elementele de infrastructură, utilajele, ansamblurile, subansamblurile, piesele componente şi altele asemenea, cuprinse în inventarul Agenţiei pentru bunul respectiv;

b) în coloana 4 se înscrie valoarea totală reevaluată în condiţiile legii, conform valorii de inventar din evidenţa contabilă a Agenţiei rezultate din ultimul bilanţ anual sau din ultima balanţă de verificare, înregistrate conform prevederilor legale în vigoare;

c) în coloana 8 se înscrie durata de funcţionare de la intrarea în funcţiune până la data inventarierii;

d) în coloana 9 se înscrie durata normală de funcţionare identificată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

e) noua valoare şi noua durată din coloanele 11 şi 12 se referă la bunul a cărui valoare este complet amortizată, dar mai poate fi folosit în condiţii de siguranţă, iar cu ocazia reevaluării bunului respectiv acesta a primit o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare;

f) anexa nr. 1 la protocol se completează cu parametrii identificaţi la data inventarului şi cu cei de la data evaluării.

 

 

CAPITOLUL VI

Înregistrarea financiar-contabilă a patrimoniului predat-preluat

 

Art. 15.- În protocol se va prevedea că patrimoniul care se predă în folosinţă gratuită la utilizator are valoarea de......lei (cifre şi litere) şi... bani şi că această valoare va fi înregistrată în documentele financiar-contabile ale Agenţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării protocolului la Agenţie şi rămâne înregistrată pe toată durata protocolului.

Art. 16.- În protocol se va prevedea că patrimoniul care se preia în folosinţă gratuită de la Agenţie are valoarea de......lei (cifre şi litere) şi ... bani şi că această valoare va fi înregistrată în documentele financiar-contabile ale utilizatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării protocolului la utilizator şi rămâne înregistrată pe toată durata protocolului.

Art. 17. - Înregistrarea în documentele financiar-contabile ale Agenţiei/predătorului şi în cele ale primitorului/utilizatorului se face cu respectarea prevederilor legale din domeniul financiar-contabil.

Art. 18. - După intrarea în vigoare a protocolului, valoarea domeniului privat al statului aflat în administrarea sau în folosinţa predătorului se diminuează cu valoarea totală înscrisă la art. 15 şi se majorează patrimoniul primitorului/utilizatorului cu valoarea totală înscrisă la art. 16.

 

 

CAPITOLUL VII

Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor şi Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea................................, care se preia în folosinţă de primitor/utilizator

 

Art. 19. - În anexa nr. 3 la protocol se va prezenta avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor pentru Amenajarea ................... pe teritoriul căreia este amplasată organizaţia/federaţia care este parte la protocol.

Art. 20. - În anexa nr. 4 la protocol se va prezenta Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ................................, care se preia în folosinţa de primitor/utilizator.

Art. 21. - Nerespectarea prevederilor impuse prin avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ................................. care se preia în folosinţă de primitor/utilizator, atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Descrierea stării de funcţionare a infrastructurii şi parametrii tehnici de funcţionare ai acesteia care face obiectul protocolului însuşit de părţi

 

Art. 22. - (1) Starea de funcţionare a infrastructurii se va descrie pe baza parametrilor fizici şi valorici ai bunurilor care se predau în folosinţă, prevăzuţi în anexa nr. 1 la protocol, şi a parametrilor tehnici de funcţionare ai bunurilor care se predau în folosinţă, prevăzuţi în anexa nr. 2 la protocol.

(2) La completarea anexei nr. 2 la protocol se vor respecta următoarele reguli:

a) în coloana 1 se înscriu bunurile din anexa nr. 1 la protocol;

b) în coloana 2 se va completa, după caz: complet/incomplet/lipsă;

c) în coloana 3 se vor menţiona, dacă este cazul, viciile ascunse;

d) în coloana 4 se va completa “Da” sau, după caz, “Nu”. Pentru bunurile la care se completează “Da”, predătorul va ataşa o notă cu descrierea riscului identificat şi cu obligaţiile/măsurile pe care trebuie să le ia primitorul pentru folosirea bunului/infrastructurii în condiţii de siguranţă;

e) anexa nr. 2 la protocol se completează cu parametrii identificaţi la data inventarului şi cu cei de la data evaluării.

(3) Verificarea modului cum a fost respectată obligaţia primitorului/utilizatorului de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea care a fost predată, prevăzută la art. 291 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin compararea parametrilor prevăzuţi la alin. (1).

(4) Verificarea prevăzută la alin. (3) se face la data evaluării de către comisia de evaluare aprobată prin decizia directorului general al Agenţiei în prezenţa persoanelor nominalizate prin hotărârea consiliului de administraţie al primitorului.

(5) Anexele nr. 1 şi 2 la protocol, întocmite la data evaluării, vor fi semnate de membrii comisiei şi de persoanele prevăzute la alin. (4).

Art. 23. - (1) în situaţia în care un bun,. a cărui valoare este complet amortizată, mai poate fi folosit, cu ocazia reevaluării, acesta primeşte o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare cu respectarea prevederilor cap. 8.2.5.1. “Reevaluarea imobilizărilor corporale” din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Menţinerea în funcţiune a mijloacelor fixe care pot afecta protecţia vieţii, a sănătăţii şi a mediului, după expirarea duratei normale de funcţionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau organisme de inspecţie tehnică abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.

 

CAPITOLUL IX

Lista lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură, volume minime de lucrări care trebuie executate, perioadele optime de realizare a acestor lucrări

 

Art. 24. - (1) Lucrările de exploatare cuprind ansamblul activităţilor necesare pentru:

a) funcţionarea staţiilor de pompare din sistemele de irigaţii şi desecări;

b) funcţionarea prizelor de apă gravitaţionale;

c) funcţionarea nodurilor hidrotehnice;

d) funcţionarea canalelor şi conductelor de irigaţii şi de evacuare a apei;

e) distribuirea şi evacuarea apei potrivit prevederilor planului de prestaţii;

f) citirea datelor de la puţurile hidrogeologice şi analiza chimismului apelor;

g) supravegherea, manevrarea şi asigurarea funcţionării tuturor instalaţiilor şi echipamentelor pentru irigaţii şi desecare.

(2) Volumul lucrărilor de exploatare se determină în corelare cu volumul prestaţiilor contractate de primitor/utilizator cu beneficiarii.

Art. 25. - (1) Lista lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de irigaţii, volumele şi perioadele optime de realizare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 9 la protocol.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se completează cu cele prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011, cu modificările ulterioare.

(3) Lucrările de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii, sunt prevăzute în anexele nr. 1-D, 1-CES, 1- Ap, 2-D, 2-CES şi 2- Ap la Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 157/2011.

Art. 26. - (1) Lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură, volumele minime de lucrări care trebuie executate şi perioadele optime de realizare a acestor lucrări se vor estima pentru condiţiile specifice ale unui an climatic mediu.

(2) Volumele de lucrări care se vor executa anual de primitor/utilizator se pot majora sau reduce faţă de cele prevăzute la alin. (1), având în vedere condiţiile climatice din anul curent, cu condiţia respectării prevederilor normelor tehnice din domeniu şi ale regulamentului de exploatare.

(3) Necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente se stabileşte cu ocazia verificărilor periodice generale ale construcţiei, care se organizează şi se desfăşoară conform actelor normative din domeniul construcţiilor.

Art. 27. - Nerealizarea de către primitor a volumelor de lucrări stabilite conform prevederilor art. 10-26 obligă predătorul să aplice prevederile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 28. - (1) Nu sunt de natura lucrărilor de întreţinere sau reparaţii curente următoarele intervenţii la construcţii: reconstruire, consolidare, transformare de orice fel, extindere, desfiinţare parţială, modificări, inclusiv schimbări de destinaţie, modernizări, reparaţii capitale.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1), conform legislaţiei în vigoare, au acelaşi regim de fundamentare, avizare şi aprobare ca lucrările de investiţii, se execută numai pe baza documentaţiilor tehnico-economice aprobate, se consemnează în mod obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei şi au ca rezultat modificarea valorii construcţiei.

(3) Lucrările orientative pentru întreţinere şi reparaţii curente la construcţii sunt prevăzute în anexa nr. 2 şi au ca scop:

a) să constituie un îndrumător pentru membrii comisiilor de verificări periodice şi să îi orienteze pe aceştia în ceea ce priveşte elementele de construcţii ce urmează a fi controlate şi verificate;

b) să descrie lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi să orienteze primitorul cu privire la aceste lucrări;

c) să servească la întocmirea cât mai completă a devizelor pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente;

d) să prevină deteriorarea elementelor de construcţii, degradarea sau distrugerea acestora.

Art. 29. - (1) Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la construcţii nu modifică şi nu afectează structura de rezistenţă a construcţiei, nu intervin asupra caracteristicilor iniţiale ale acesteia din punctul de vedere al cerinţelor de calitate şi nici asupra aspectului arhitectural.

(2) Aceste lucrări, conform legislaţiei în vigoare, se execută fără autorizaţie de construire şi nu măresc valoarea construcţiei.

(3) Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente se execută cu respectarea în totalitate a condiţiilor tehnice şi de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii şi cu respectarea obligaţiilor şi răspunderilor tuturor factorilor care concură la executarea lucrărilor-investitor, proiectant, executant, utilizator, administrator.

 

CAPITOLUL X

Periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii determinată de condiţiile climatice ale zonei şi de Intensitatea exploatării elementelor de Infrastructură

 

Art. 30. - Periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii determinată de condiţiile climatice ale zonei şi de intensitatea exploatării elementelor de infrastructură de desecare, combatere a eroziunii solului şi apărare împotriva inundaţiilor pentru infrastructura primită prin protocol se stabileşte de primitor cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 157/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile, şi ale prezentelor norme.

Art. 31. - Periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii determinată de condiţiile climatice ale zonei şi de intensitatea exploatării elementelor de infrastructură de irigaţii pentru infrastructura primită prin protocol se stabileşte de primitor cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare, şi ale prezentelor norme.

Art. 32. - Primitorul poate amâna sau devansa perioadele de realizare a lucrării de exploatare, întreţinere şi reparaţii stabilite conform prevederilor art. 30 şi 31, cu respectarea prevederilor regulamentului de exploatare.

Art. 33. - Nerespectarea de către primitor a perioadelor de executare a lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii stabilite conform prevederilor art. 30-32 obligă predătorul să aplice prevederile art. 29^ alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XI

Prevederi privind punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa primitorului/utilizatorului

 

Art. 34. - Agenţia se obligă să întreprindă toate demersurile legale pentru asigurarea în bugetul său a fondurilor necesare pentru punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea sa, care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa primitorului, conform prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 35. - Lucrările de punere în funcţiune finanţate conform art. 34 se vor corela cu lucrările privind modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se vor realiza prin grija primitorului.

 

CAPITOLUL XII

Obligaţiile utilizatorului privind preluarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi utilizarea infrastructurii care se preia de către acesta, precum şi paza integrităţii bunurilor care se preiau în folosinţă

 

Art. 36. - Primitorul/Utilizatorul se obligă să preia în folosinţă bunurile prevăzute la art. 5 alin. (2), să respecte prevederile art. 7 şi 9 şi să execute, în perioadele optime de realizare, volumele minime de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii

pentru fiecare element de infrastructură preluat conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 37. - Paza integrităţii bunurilor care se preiau în folosinţă se asigură de primitor cu respectarea prevederilor art. 48 şi art. 49 alin. (1).

 

 

CAPITOLUL XIII

Obligaţiile primitorului/utilizatorului privind modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia de către aceasta

 

Art. 38. - Modernizarea şi reabilitarea se fac pentru următoarele tipuri de bunuri:

a) bunurile cu vicii ascunse ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care în timpul exploatării şi/sau utilizării acestei infrastructuri prezintă riscuri pentru populaţie, pentru mediul înconjurător, precum şi pentru bunurile din patrimoniul public şi privat;

b) bunurile cu durată normală de funcţionare expirată care nu îndeplinesc condiţiile de menţinere în funcţiune;

c) bunurile cu durată normală de funcţionare rămasă mai mică decât durata de folosire aprobată.

Art. 39. - Valoarea estimată a lucrărilor de modernizare/ reabilitare, lista lucrărilor propuse pentru modernizare/ reabilitare, precum şi descrierea acestora pe care primitorul se obligă să le finanţeze şi să le realizeze sunt prevăzute în anexa nr. 5 la protocol.

Art. 40. - Nerealizarea de către primitor, la termenele de finalizare şi de recepţie, a lucrărilor prevăzute la art. 39 obligă predătorul să aplice prevederile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL XIV

Criteriile de evaluare a modului în care primitorul/utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol

 

Art. 41. - Evaluarea modului în care primitorul/utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol se va face pe baza determinării parametrilor economici, tehnici şi de modernizare şi reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare la data împlinirii termenului până la care a fost aprobată transmiterea dreptului de folosinţă sau, în cazul în care Agenţia/predătorul constată că nu au fost respectate prevederile art. 7, 9, 27, 33 şi 40, la orice dată după momentul predării, denumită data evaluării, comparativ cu valorile acestor parametri calculate la data inventarierii, prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 5 la protocol.

Art. 42. - În cazul în care între valorile parametrilor prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 5 la protocol şi valorile aceloraşi parametri la data evaluării sunt diferenţe faţă de cele de la data inventarierii, iar diferenţele nu pot fi justificate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aflate în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, primitorul/ utilizatorul va prezenta Agenţiei/predătorului documente justificative privind cauzele neîndeplinirii obligaţiilor de a preda Agenţiei infrastructura dobândita în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol.

 

CAPITOLUL XV

Criteriile de verificare a modului în care au fost respectate prevederile art. 14 alin. (1) lit. e) şi f) din normele metodologice

 

Art. 43. - Verificarea modului în care au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) şi f) din normele metodologice se face de către Agenţie şi utilizator, prin specialişti nominalizaţi prin decizia directorului general al Agenţiei şi prin hotărârea consiliului de administraţie al primitorului/utilizatorului.

Art. 44. - (1) Criteriile de verificare a modului în care au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 43 sunt următoarele:

a) corecta înregistrare în documentele financiar-contabile ale Agenţiei şi ale utilizatorului a valorii cantităţilor şi unităţilor de măsură ale bunurilor care fac obiectul protocolului;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile la infrastructura preluată de utilizator şi la infrastructura deţinută de Agenţie care are legătură cu cea aflată în folosinţa utilizatorului se fac cu respectarea prevederilor legale în domeniile financiar-contabil, al apelor şi al îmbunătăţirilor funciare;

c) respectarea de către Agenţie şi de către utilizator a avizului ori autorizaţiei de gospodărire a apelor, precum şi a celorlalte avize şi acorduri prevăzute de lege;

d) respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice pentru materialele, utilajele, ansamblurile/ subansamblurile, piesele de schimb şi altele asemenea necesare înlocuirii sau reparării bunurilor necesare funcţionării în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare date în folosinţa utilizatorului şi a celei administrate de Agenţie care este în legătură funcţională cu infrastructura dată în folosinţă.

(2) Specialiştii nominalizaţi conform art. 43, după efectuarea verificării pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), prezintă Oficiului de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare un raport cu constatările rezultate în urma verificării şi cu propuneri de acţiuni şi măsuri pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) şi f) din normele metodologice, însuşit de Agenţie/predător şi de primitor/utilizator.

Art. 45. - Nerespectarea de către Agenţie şi/sau de către utilizator a prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, şi obligă predătorul să aplice prevederile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XVI

Durata folosinţei

 

Art. 46. - Durata folosinţei gratuite asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de primitor/utilizator prin protocol este de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare.

Art. 47. - Protocolul intră în vigoare la data semnării şi înregistrării de către părţi a procesului-verbal de predare-preluare.

 

 

CAPITOLUL XVII

Asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care primitorul/utilizatorul o exploatează, o întreţine şi o repară, potrivit legii

 

Art. 48. - Primitorul/Utilizatorul asigură paza şi protecţia bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 la protocol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.

Art. 49. - (1)în situaţia în care primitorul/utilizatorul constată că unul sau mai multe dintre bunurile primite în folosinţă au fost afectate de fenomene deosebite şi/sau de acţiuni ilicite, acesta are obligaţia să aducă de îndată la cunoştinţă predătorului/Agenţiei şi celorlalte instituţii prevăzute de lege pagubele produse de aceste evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea pagubelor, protecţia bunurilor, a persoanelor şi a mediului.

(2) Nerespectarea de către primitor/utilizator a prevederilor legale pentru asigurarea pazei şi protecţiei bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 la protocol obligă predătorul să aplice prevederile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XVIII

Alte prevederi şi documente care să garanteze exploatarea eficientă şi durabilă a infrastructurii preluate în folosinţă, cu respectarea normelor tehnice din domeniu şl a cerinţelor de protecţie a mediului

 

Art. 50. - (1) Denumirea şi datele de identificare ale părţilor:

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, nr. de înregistrare fiscală CIF 29275212, reprezentată prin domnul/doamna ......... având funcţia de director general, şi doamna/domnul.............având funcţia de director economic, având contul deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti, în calitate de predător/Agenţie, şi

Organizaţia ........./Federaţia ...................., denumită în continuare primitor/utilizator, cu sediul în................................, judeţul ..........., nr. de înregistrare în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare..............., reprezentată prin domnul/doamna.................având funcţia de preşedinte şi domnul/doamna.............................., având funcţia de contabil, nr. de înregistrare fiscală ....................................................,

având contul deschis la................................................................. (trezoreria, banca) în calitate de primitor/utilizator.

(2) Părţile nominalizate la alin. (1) încheie protocol de predare-preluare a bunurilor pentru care Guvernul a aprobat transmiterea dreptului de folosinţă gratuită/prin comodat asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare-irigaţii/desecare/ combaterea eroziunii solului aparţinând domeniului privat/public al statului, aflată în administrarea Agenţiei, la Organizaţia ......./Federaţia.......din judeţul.

(3) Protocolul va fi semnat şi ştampilat de reprezentanţii legali ai celui care predă şi de reprezentanţii legali ai celui care primeşte.

Art. 51. - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 la protocol va fi transmis de către Agenţie la Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, în termen 5 zile de la aprobarea prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului.

Art. 52. - (1) Protocolul se aplică teritoriului Organizaţiei .........................../Federaţiei........................ din Amenajarea de îmbunătăţiri funciare.................., situat în comuna/comunele ..............., judeţul, delimitat conform planului de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scară convenabilă, care va fi prezentat în anexa nr. 6 la protocol.

(2) Toate detaliile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul delimitat pe planul menţionat la alin. (1) vor fi prevăzute în planul de situaţie la scara 1:10.000 sau la o scară convenabilă, care va constitui anexa nr. 7 la protocol.

Art. 53. - Planurile prevăzute la art. 52 vor fi aprobate de părţile prevăzute la art. 50 alin. (1).

Art. 54. - (1) Răspunderea pentru elaborarea protocoalelor prevăzute la art. 5 şi 6 revine unităţii centrale a Agenţiei.

(2) Unitatea centrală prezintă consiliului de conducere al Agenţiei:

a) cererile pentru avizare, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, în folosinţă gratuită, a infrastructurii din domeniul public al statului de la Agenţie la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, precum şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare;

b) cererile pentru avizare, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, cu titlu de comodat, a infrastructurii din domeniul privat al statului de la Agenţie la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare;

Art. 55. - (1) în anexa nr. 8 la protocol se va include hotărârea consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare pentru avizarea, în condiţiile legii, a protocolului.

(2) în anexa nr. 10 la protocol se vor prezenta semnificaţiile termenilor prevăzuţi în protocol.

Art. 56. - Modificările şi completările protocolului făcute cu acordul părţilor intră în vigoare la data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a acestora.

Art. 57. - Forţa majoră apără partea care o invocă, în condiţiile legii.

Art. 58. - (1) Modelul conţinutului-cadru pentru protocolul tip I este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) în cazurile în care unele articole cuprinse în modelul din anexa nr. 1 nu sunt aplicabile, acestea se vor elimina din protocolul încheiat de părţi.

(3) Pentru protocolul tip II sau protocolul tip III, modelul prevăzut la alin. (1) se adaptează având în vedere temeiul legal în baza căruia se elaborează şi se încheie respectivul protocol, categoria de infrastructură care se predă, tipul de folosinţă prevăzut de lege, administratorul infrastructurii şi primitorul.

(4) Conţinutul protocolului din anexa nr. 1 nu este limitativ, acesta urmând să fie adaptat în funcţie de condiţiile concrete ale transmiterii/predării-preluării în folosinţă fără plată/gratuit a bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare situată pe teritoriul organizaţiei de îmbunătăţiri funciare/ federaţiei de organizaţii de îmbunătăţiri funciare.

(5) Anexele nr. 1-8 şi 10 la protocol se elaborează pentru toate tipurile de protocoale prevăzute la art. 5 şi 6.

Art. 59. - Evidenţa informaţiilor privind infrastructura de îmbunătăţiri funciare transmisă/predată-preluată prin protocoalele elaborate conform prezentelor norme, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, va fi asigurată de către de Agenţie/predător şi de utilizator/primitor.

Art. 60. - Prezentele norme se completează cu instrucţiunile tehnice, standardele şi normativele în vigoare.

Art. 61. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr.1

la norme

 

            PROTOCOL TIP I

 

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

Bucureşti, Sos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4

Nr.. …...din ZZ.LL.AAAA

Organizaţia...........

(Adresa sediului) Nr. ... din ZZ.LL.AAAA

 

PROTOCOL

de predare-preluare a bunurilor pentru care Guvernul a aprobat transmiterea dreptului de folosinţă gratuită prin comodat asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare-irigaţii, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, la Organizaţia.................1 din judeţul....................2,

încheiat astăzi, ZZ.LL.AAAA

 

Art. 1. - (1) Denumirea şi datele de identificare ale părţilor:

1. Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, nr. de înregistrare fiscală CIF 29275212, reprezentată prin domnul/doamna ................. având funcţia de director general, şi doamna/domnul.................. având funcţia de director economic, având contul deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti, în calitate de predător/Agenţie, şi

2. Organizaţia .............................. denumită în continuare primitor/utilizator, cu sediul în .............. judeţul ............nr. de înregistrare în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare ................ reprezentată prin domnul/doamna ................. având funcţia de preşedinte şi domnul/doamna ...............................având funcţia de contabil, nr. de înregistrare fiscală ......................................................, având contul deschis la ................................................. (trezoreria, banca) în calitate de primitor/utilizator.

 (2) Părţile nominalizate la alin. (1) încheie protocol de predare-preluare a bunurilor pentru care Guvernul a aprobat transmiterea dreptului de folosinţă gratuită prin comodat asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare-irigaţii, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, la

Organizaţia.....................din judeţul..................denumit în continuare protocol.

Art. 2. - (1) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare care face obiectul prezentului protocol reprezintă o parte din infrastructura de irigaţii din Amenajarea ..........................., care este înscrisă în inventarul Agenţiei cu numărul .....

 

1 Se va completa cu numele organizaţiei, aşa cum este înscrisă aceasta în ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prin care s-a dispus autorizarea şi înscrierea organizaţiei în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.

2 Se va completa cu denumirea judeţului.

 

            (2) Descrierea tehnică a părţii din imobilul pe care predătorul/Agenţia o dă în folosinţă gratuită cu titlu de comodat primitorului/utilizatorului este următoarea:

 

Nr. crt.

Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă primitorului/utilizatorului În folosinţă gratuită cu titlu de comodat

Unitatea de măsură

Cantitatea

1

 

 

 

2

 

 

 

…..

 

 

 

n

 

 

 

 

Art. 3. - Agenţia este de acord să predea bunurile cu descrierea tehnică prevăzută la art. 2 alin. (2) şi în cantităţile, cu valorile şi cu duratele de funcţionare prevăzute în anexa nr. 1, iar primitorul este de acord să preia aceste bunuri în cantităţile, cu valorile şi cu duratele de funcţionare prevăzute în anexa nr. 1, în starea în care se află acestea la data inventarierii şi cu parametrii tehnici prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 4. - Obligaţiile părţilor rezultate din actul normativ prin care Guvernul a aprobat în condiţiile legii transmiterea cu titlu de comodat a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, la Organizaţia .................... sunt următoarele:             .................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(Se vor înscrie numărul, data şi titlul actului normativ, precum şi obligaţiile părţilor.)

Art. 5. - Obligaţiile Agenţiei/predătorului sunt următoarele:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(Se vor stabili în funcţie de tipul de protocol, de bunurile care se predau şi de prevederile art. 7 şi 8 din Normele metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.426/2014, denumite în continuare norme.)

Art. 6. - Obligaţiile primitorului/utilizatorului sunt următoarele:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(Se vor stabili în funcţie de tipul de protocol, de bunurile care se predau şi de prevederile art. 7 şi 9 din norme.)

Art. 7. - Agenţia declară pe propria răspundere că suprafeţele de teren care fac obiectul prezentului protocol nu fac obiectul unor cereri de retrocedare/restituire şi nici al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi nu sunt la dispoziţia comisiei locale de fond funciar.

Art. 8. - Agenţia declară pe propria răspundere că bunurile care fac obiectul prezentului protocol nu sunt ipotecate sau grevate de sarcini, nu fac obiectul niciunui litigiu, nu sunt urmărite silit, nu sunt sechestrate şi nici nu există vreo interdicţie de înstrăinare

Art. 9. - Inventarul fizic şi valoric al bunurilor care se transmit în folosinţă primitorului/utilizatorului este prezentat în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) Primitorul/Utilizatorul a luat act de viciile ascunse identificate şi prezentate de Agenţie, conform anexei nr.21.

(2) Primitorul/Utilizatorul a luat act de bunurile prezentate în anexa nr. 2 ale căror valori sunt complet amortizate şi care, cu ocazia reevaluării, au primit o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare pentru că mai pot fi folosite.

(3) Menţinerea în funcţiune a mijloacelor fixe prevăzute în anexa nr. 1, care pot afecta protecţia vieţii, a sănătăţii şi a mediului, după expirarea duratei normale de funcţionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau organisme de inspecţie tehnică abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.

Art. 11. - Patrimoniul predat în folosinţă gratuită cu titlu de comodat la utilizator, în valoare de...... lei şi ... bani, va fi înregistrat în documentele financiar-contabile ale Agenţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării protocolului la Agenţie şi rămân înregistrate pe toată durata protocolului.

Art. 12. - Patrimoniul preluat în folosinţă gratuită cu titlu de comodat de la Agenţie, în valoare de...... lei şi ... bani, va fi înregistrat în documentele financiar-contabile ale utilizatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării protocolului la utilizator şi rămân înregistrate pe toată durata protocolului.

Art. 13. - Înregistrarea în documentele financiar-contabile ale Agenţiei şi în cele ale primitorului/utilizatorului se face cu respectarea prevederilor legale din domeniul financiar-contabil.

Art. 14. - În baza prezentului protocol, valoarea domeniului privat al statului aflat în folosinţa predătorului se diminuează cu valoarea totală înscrisă la art. 11 şi cu aceeaşi valoare se majorează valoarea bunurilor aflate în folosinţa primitorului/utilizatorului.

Art. 15. - Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor pentru Amenajarea...................este prezentată în anexa nr. 3.

Art. 16. - Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ................................, care se preia în folosinţă de Organizaţia ............................................. este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 17. - Nerespectarea prevederilor impuse prin avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ................................atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Parametrii fizici şi valorici şi parametri tehnici de funcţionare care descriu starea de funcţionare a bunurilor care alcătuiesc infrastructura predată/primită sunt prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 19. - Parametrii prevăzuţi la art. 18 sunt cei identificaţi la data inventarierii.

Art. 20. - (1) Lucrările de exploatare care se vor executa de primitor/utilizator vor cuprinde ansamblul activităţilor necesare pentru:

a) funcţionarea staţiilor de pompare din sistemele de irigaţii şi desecări;

b) funcţionarea prizelor de apă gravitaţionale;

c) funcţionarea nodurilor hidrotehnice;

d) funcţionarea canalelor şi conductelor de irigaţii şi de evacuare a apei;


1 În cazul în care Agenţia nu a identificat vicii ascunse, se va completa, după caz, următoarea sintagmă: “Primitorul/Utilizatorul a luat act că Agenţia nu a identificat vicii ascunse la bunurile pe care le predă în folosinţa acestuia.”

 

e) distribuirea şi evacuarea apei potrivit prevederilor planului de prestaţii;

f) citirea datelor de la puţurile hidrogeologice şi analiza chimismului apelor;

g) supravegherea, manevrarea şi asigurarea funcţionării tuturor instalaţiilor şi echipamentelor pentru irigaţii şi desecare.

(2) Volumul lucrărilor de exploatare se va determina de primitor/utilizator în corelare cu volumul prestaţiilor contractate de primitor/utilizator cu beneficiarii.

Art. 21. - (1) Lucrările de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de irigaţii, evaluarea volumelor care trebuiesc executate şi perioadele optime de realizare a acestora de către primitor/utilizator sunt prevăzute în anexa nr. 9.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (2) se completează cu cele prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 22. - (1) Lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură, volumele minime de lucrări care trebuie executate şi perioadele optime de realizare a acestor lucrări se vor estimata pentru condiţiile specifice ale unui an climatic mediu.

(2) Volumele de lucrări care se vor executa anual de primitor/utilizator se pot majora sau reduce faţă de cele prevăzute la alin. (1) având în vedere condiţiile climatice din anul curent, cu condiţia respectării prevederilor normelor tehnice din domeniu şi ale regulamentului de exploatare.

(3) Necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente se stabileşte cu ocazia verificărilor periodice generale ale construcţiei, care se organizează şi se desfăşoară conform actelor normative din domeniul construcţiilor.

Art. 23. - Periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii determinată de condiţiile climatice ale zonei şi de intensitatea exploatării elementelor de infrastructură de irigaţii pentru infrastructura primită prin protocol se stabileşte de primitor cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare.

Art. 24. - Primitorul poate amâna sau devansa perioadele de realizare ale lucrării de exploatare, întreţinere şi reparaţii cu respectarea prevederilor regulamentului de exploatare.

Art. 25. - Agenţia se obligă să întreprindă demersurile legale pentru asigurarea în bugetul său a fondurilor necesare pentru punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii, la cerere, fără plată, în folosinţa primitorului, conform prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 26. - Lucrările de punere în funcţiune finanţate conform art. 25 se vor corela cu lucrările privind modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se vor realiza prin grija primitorului.

Art. 27. - Primitorul/Utilizatorul se obligă să preia în folosinţă bunurile prevăzute în anexa nr. 1, să respecte prevederile art. 4 şi 6 şi să execute, în perioadele optime de realizare, volumele minime de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură preluat, conform prevederilor de la cap. IX din norme.

Art. 28. - Paza integrităţii bunurilor care se preiau în folosinţă se asigură de primitor cu respectarea prevederilor cap. XVII din norme.

Art. 29. - Modernizarea şi reabilitarea se fac pentru următoarele tipuri de bunuri:

a) bunurile cu vicii ascunse ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care în timpul exploatării şi/sau utilizării acestei infrastructuri prezintă riscuri pentru populaţie, pentru mediul înconjurător, precum şi pentru bunurile din patrimoniul public şi privat;

b) bunurile cu durată normală de funcţionare expirată care nu îndeplinesc condiţiile de menţinere în funcţiune;

c) bunurile cu durată normală de funcţionare rămasă mai mică decât durata de folosire aprobată.

Art. 30. - Valoarea estimată a lucrărilor de modernizare/reabilitare, lista lucrărilor de modernizare şi reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia de primitor şi valorile acestor lucrări pe care primitorul se obligă să le realizeze în perioada de valabilitate a protocolului sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 31. - Evaluarea modului în care primitorul/utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol se va face pe baza determinării parametrilor economici, tehnici şi de modernizare şi reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare la data împlinirii termenului până la care a fost aprobată transmiterea dreptului de folosinţă sau, în cazul în care Agenţia/predătorul constată că nu au fost respectate prevederile art. 7, 9, 27, 33 şi 40 din norme, la orice dată după momentul predării, denumită data evaluării, comparativ cu valorile acestor parametri calculate la data inventarierii, prevăzuţi în anexele nr. 1,2 şi 5.

Art. 32. - În cazul în care între valorile parametrilor prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 5 şi valorile aceloraşi parametri la data evaluării se constată că sunt diferenţe faţă de cele de la data inventarierii, iar diferenţele nu pot fi justificate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aflate în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, primitorul/utilizatorul va prezenta Agenţiei/predătorului documente justificative privind cauzele neîndeplinirii obligaţiilor de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol.

Art. 33. - Verificarea modului în care au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) şi f) din Normele metodologice şi procedurile privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2014, denumite în continuare norme metodologice, se face de către Agenţie şi de către utilizator, prin specialişti nominalizaţi prin decizia directorului general al Agenţiei şi prin hotărârea consiliului de administraţie al primitorului/utilizatorului.

Art. 34. - Criteriile de verificare a modului în care au fost respectate obligaţiile părţilor sunt următoarele:

a) corecta înregistrare în documentele financiar-contabile ale Agenţiei şi ale utilizatorului a valorii cantităţilor şi unităţilor de măsură ale bunurilor care fac obiectul protocolului;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile la infrastructura preluată de utilizator şi la infrastructura deţinută de Agenţie care are legătură cu cea aflată în folosinţa utilizatorului se fac cu respectarea prevederilor legale în domeniile financiar-contabil, al apelor şi al îmbunătăţirilor funciare;

c) respectarea de către Agenţie şi de către utilizator a avizului ori autorizaţiei de gospodărire a apelor, precum şi a celorlalte avize şi acorduri prevăzute de lege;

d) respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice pentru materialele, utilajele, ansamblurile/ subansamblurile, piesele de schimb şi altele asemenea necesare înlocuirii sau reparării bunurilor necesare funcţionării în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare date în folosinţa utilizatorului şi a celei administrate de Agenţie care este în legătură funcţională cu infrastructura dată în folosinţă.

Art. 35. - Specialiştii nominalizaţi conform art. 33, după efectuarea verificării pe baza criteriilor prevăzute la art. 34, prezintă Oficiului de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare un raport cu constatările rezultate în urma verificării şi cu propuneri de acţiuni şi măsuri pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) şi f) din normele metodologice, însuşit de Agenţie/predător şi de primitor/utilizator.

Art. 36. - Durata folosinţei gratuite asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de primitor/utilizator prin prezentul protocol este de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare.

Art. 37. - Protocolul intră în vigoare la data semnării şi înregistrării de către părţi a procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 38. - Primitorul/Utilizatorul asigură paza şi protecţia bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.

Art. 39. - (1) în situaţia în care primitorul/utilizatorul constată că unul sau mai multe dintre bunurile primite în folosinţă au fost afectate de fenomene deosebite şi/sau de acţiuni ilicite, acesta are obligaţia să aducă de îndată la cunoştinţă predătorului/ Agenţiei şi celorlalte instituţii prevăzute de lege pagubele produse de aceste evenimentele şi să ia primele măsuri pentru limitarea pagubelor, protecţia bunurilor, a persoanelor şi a mediului.

(2) Nerespectarea de către primitor/utilizator a prevederilor legale pentru asigurarea pazei şi protecţiei bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 obligă prădătorul să aplice prevederile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 40. - Delimitarea teritoriului Organizaţiei .................... în cadrul Amenajării de îmbunătăţiri funciare................şi al unităţilor administrativ-teritoriale este prevăzută în planul de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scară convenabilă, prezentat în anexa nr. 6.

Art. 41. - Toate detaliile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul Organizaţiei ................sunt prezentate în planul de situaţie la scara 1:10.000 sau la o scară convenabilă, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 42. - Modificările şi completările prezentului protocol făcute cu acordul părţilor intră în vigoare la data aprobării acestora prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 43. - (1) Nerespectarea de către primitor a prevederilor art. 20-30 obligă predătorul să aplice prevederile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Forţa majoră apără partea care o invocă, în condiţiile legii.

Art. 44. - Hotărârea Consiliului de conducere al Agenţiei pentru avizarea, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, cu titlu de comodat, a infrastructurii din domeniul privat al statului la Organizaţia...............este prevăzută în anexa nr. 8.

Art. 45. - Anexele care fac parte integrantă din prezentul protocol sunt următoarele:

 

Anexa nr. 1

Inventarul fizic şi valoric al bunurilor care se transmit în folosinţa primitorului

Anexa nr. 2

Descrierea stării de funcţionare a infrastructurii şi parametrii tehnici de funcţionare ai acesteia care face obiectul protocolului însuşit de părţi

Anexa nr. 3

Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor pentru Amenajarea...................

Anexa nr. 4

Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea.................................care se preia în folosinţă de Organizaţia......

Anexa nr. 5

Lista lucrărilor de modernizare şi reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia de primitor şi valorile acestor lucrări pe care primitorul se obligă să le realizeze în perioada de valabilitate a protocolului

Anexa nr. 6

Planul de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scară convenabilă, cu delimitarea clară a teritoriului Organizaţiei .................... în cadrul Amenajării de îmbunătăţiri funciare ................ şi al unităţilor administrativ-teritoriale.......

Anexa nr. 7

Planul de situaţie la scara 1:10.000 sau la o scară convenabilă, cu toate detaliile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul Organizaţiei...............

Anexa nr. 8

Hotărârea Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare pentru avizarea, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, cu titlu de comodat, a infrastructurii din domeniul privat al statului la Organizaţia...............din judeţul.....

Anexa nr. 9

Lista lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de irigaţii, evaluarea volumelor care trebuie executate şi perioadele optime de realizare a acestora

Anexa nr. 10

Definiţiile termenilor folosiţi în protocol

 

            Art. 46. - Prezentul protocol s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru predător, unul pentru primitor şi unul pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi intră în vigoare conform prevederilor art. 37, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

PREDĂTOR

 

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

 

Director general

Nume şi prenume

 

Director economic

Nume şi prenume

PRIMITOR

 

Organizaţia...............

 

Preşedinte al consiliului de administraţie

Nume şi prenume

 

Contabil

Nume şi prenume

 

ANEXA Nr. 1

la protocol

- Model –

 

Inventarul fizic şi valoric al bunurilor care se transmit în folosinţa primitorului

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea bunului/

numărul de inventar

Unitatea de măsură

Cantitatea

Valoarea reevaluata (lei)

Anul intrării în funcţiune

Durata (ani)

Noua valoare rămasă de amortizat

Noua durată rămasă de amortizat

totală

amortizată

rest de amortizat

de funcţionare

de funcţionare normală a mijlocului fix

de funcţionare normală rămasă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) În coloana 1 se înscriu, în ordinea crescătoare a numărului curent, bunurile din anexa la Hotărârea Guvernului nr. ...../........pentru aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită prin comodat asupra infrastructurii, aflată în proprietatea privată a statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, la Organizaţia.......din judeţul......., iar sub fiecare din aceste bunuri se vor înscrie elementele de infrastructură, utilajele, ansamblurile, subansamblurile, piesele componente şi altele asemenea, cuprinse în inventarul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, pentru bunul respectiv.

b) În coloana 4 se înscrie valoarea totală reevaluată în condiţiile legii, conform valorii de inventar din evidenţa contabilă a Agenţiei rezultate din ultimul bilanţ anual sau din ultima balanţă de verificare, înregistrate conform prevederilor legale în vigoare.

c) În coloana 8 se înscrie durata de funcţionare de la intrarea în funcţiune până la data inventarierii.

d) În coloana 9 se înscrie durata normală de funcţionare identificată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

e) Noua valoare şi noua durată din coloanele 11 şi 12 se referă la bunul a cărui valoare este complet amortizata, dar mai poate fi folosit în condiţii de siguranţă, iar cu ocazia reevaluării bunului respectiv acesta a primit o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare.

 

ANEXA Nr. 2

la protocol

 

Descrierea stării de funcţionare a infrastructurii şi parametrii tehnici de funcţionare ai acesteia care face obiectul protocolului însuşit de părţi

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Starea bunului

Vicii ascunse identificate de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Bun cu durată normală de funcţionare expirată care îndeplineşte condiţiile de menţinere în funcţiune şi poate genera beneficii economice

Bun cu durată normală de funcţionare expirată care nu îndeplineşte condiţiile de menţinere în funcţiune

Bun cu durată normală de funcţionare rămasă mai mică de 5 ani

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) În coloana 1 se înscriu bunurile din anexa nr. 1 la protocol coloana 1. b)în coloana 2 se va completa, după caz: complet/incomplet/lipsă.

c) În coloana 3 se vor menţiona, dacă este cazul, viciile ascunse aşa cum sunt definite la art. 12 din anexa la Normele metodologice şi procedurile privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2014.

d) În coloana 4 se va completa “Da” sau, după caz, “Nu”, Pentru bunurile la care se completează cu “Da”, predătorul va ataşa o notă cu descrierea riscului identificat şi cu obligaţiile/măsurile pe care trebuie să le ia primitorul pentru folosirea bunului/infrastructurii în condiţii de siguranţă.

e) În coloana 5 se vor înscrie bunurile pentru care în celulele din coloanele 10,11 şi 12 din anexa nr. 1 la protocol valoarea este zero.

 

ANEXA Nr. 3

la protocol

 

Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor pentru Amenajarea …………………….

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la protocol

 

Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea................................, care se preia în folosinţă de Organizaţia............................

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la protocol

 

Lista lucrărilor de modernizare şi reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia de primitor şi valorile acestor lucrări pe care primitorul se obligă să le realizeze în perioada de valabilitate a protocolului

 

Nr. crt.

Denumirea bunului care se modernizează şi/sau se

reabilitează

Valoarea estimată a lucrărilor de modernizare/reabilitare

(lei)

Lista lucrărilor propuse pentru modernizare/reabilitare şi descrierea acestora pe care primitorul se obligă să le realizeze în perioada de valabilitate a protocolului

Durata execuţiei lucrărilor

(luni)

Termenul de finalizare a lucrărilor şi de recepţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia de către Organizaţie se fac cel puţin pentru următoarele tipuri de bunuri:

a) bunurile cu vicii ascunse ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care în timpul exploatării şi/sau utilizării acestei infrastructuri prezintă riscuri pentru populaţie, pentru mediul înconjurător, precum şi pentru bunurile din patrimoniul public şi privat;

b) bunurile cu durată normală de funcţionare expirată care nu îndeplinesc condiţiile de menţinere în funcţiune;

c) bunurile cu durată normală de funcţionare rămasă mai mică de 5 ani.

 

ANEXA Nr. 6

la protocol

 

Planul de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scară convenabilă, cu delimitarea teritoriului Organizaţiei ...................... în cadrul Amenajării de îmbunătăţiri funciare ...................... şi al unităţilor administrativ-teritoriale ......................

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la protocol

 

Planul de situaţie la scara 1:10.000 sau la o scară convenabilă, cu toate detaliile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul Organizaţiei ...............

 

 

ANEXA Nr. 9

la protocol

 

Hotărârea Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de �Îmbunătăţiri Funciare nr. ................. din .................... pentru avizarea, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, cu titlu de comodat, a infrastructurii din domeniul privat al statului la Organizaţia ...................... din judeţul .....................

 

 

ANEXA Nr. 9

la protocol

 

 

Lista lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de irigaţii, evaluarea volumelor care trebuie executate şi perioadele optime de realizare a acestora

 

Lucrările de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de irigaţii

Perioadele optime de realizare a lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de irigaţii, evaluarea volumelor de lucrări

1. Lucrările de exploatare în amenajările de irigaţii cuprind ansamblul activităţilor necesare pentru transportul şi distribuţia apei la plante. Aceste lucrări se execută pe baza regulamentelor de exploatare aprobate odată cu documentaţiile tehnice pentru realizarea amenajării respective.

Principalele lucrări de exploatare sunt:

a) captarea, transportul şi distribuirea apei la plante

În tot timpul campaniei de udări

b) supravegherea, manevrarea şi asigurarea funcţionării tuturor instalaţiilor şi echipamentelor de pompare, transport şi distribuire a apei la plante

În tot timpul campaniei de udări

c) avertizarea şi prognoza udărilor

Săptămânal se emit buletine de avertizare şi se stabilesc programe de udări.

2. Lucrările de întreţinere şi reparare cuprind ansamblul activităţilor necesare menţinerii în stare bună de funcţionare a infrastructurii prin operaţiuni de întreţinere, reparaţii curente şi capitale.

După importanţa şi volumul lor, acestea cuprind următoarele categorii de lucrări:

2.1. Lucrări de întreţinere curentă - constau în intervenţii mici care asigură prevenirea degradărilor şi funcţionarea reţelei hidrotehnice: canale, construcţii hidrotehnice, conducte, hidranţi. căptuşeli etc. Principalele lucrări de întreţinere curentă sunt următoarele:

 

a) despotmolirea construcţiilor hidrotehnice (podeţe, sifoane, stăvilare, noduri hidrotehnice)

Martie-aprilie

b) îndepărtarea obstacolelor de pe canale

Martie-aprilie

c) verificarea, curăţarea şi ungerea părţilor active ale aparatelor de închidere a stăvilarelor, vanelor

Tot timpul campaniei de irigaţii

d) mici lucrări de întreţinere la construcţiile staţiilor de pompare, centrelor gospodăreşti, staţiilor radio, mire hidrometrice, bariere, borne, repere

Se execută în urma verificărilor în teren, în tot timpul anului, când este nevoie.

e) repararea avariilor care apar la reţeaua de conducte îngropate, instalaţiile şi echipamentele aferente (piese de legătură, hidranţi, vane de linie etc.)

Se execută în tot timpul funcţionării, imediat ce acestea apar.

f) repararea jgheaburilor, refacerea etanşeităţii

Înaintea campaniei de irigaţii aprilie-mai şi în timpul funcţionării

g) verificări şi intervenţii mici la dispozitivele de măsurare a debitului, a vanelor şi instalaţiilor de dirijare a apei pe canale, a instalaţiilor de protecţie a reţelei de conducte îngropate - vane, DAD, Nyerpic, hidrofoare etc.

După terminarea campaniei de irigaţii; în timpul acesteia, numai unde apar defecţiuni

h) mici lucrări de refacere a impermeabilizării canalelor - completări de rosturi, refacerea dalelor fisurate etc.

Septembrie-noiembrie

i) curăţarea căminelor de pe reţeaua de conducte, asigurarea etanşeităţii vanelor, dispozitivelor de aerisire-dezaerisire

Verificări şi intervenţii în timpul campaniei (reglări), reparaţii septembrie-decembrie

j) spargerea gheţurilor de pe canalele care au regim permanent de funcţionare

Iarna, când apar fenomenele

k) alte lucrări de volum redus care apar în timpul funcţionării

În tot timpul anului, conform programului şi regulamentului de exploatare


2.2. Lucrări de reparaţii curente ale ansamblului de lucrări hidrotehnice - se execută în funcţie de parcurgerea duratei de serviciu normate şi constau în înlocuirea totală sau parţială a elementelor de construcţii sau a părţilor componente ale acestor elemente, precum şi repararea concomitentă a elementelor şi părţilor de elemente de construcţii uzate. Principalele lucrări de reparaţii curente sunt:

Execuţia lucrărilor se realizează eşalonat în perioada octombrie-aprilie. Verificările se execută în toată amenajarea în cursul lunilor septembrie-octombrie. Pe baza acestor verificări se stabilesc volumele de lucrări, se întocmesc documentaţiile tehnice. Planificarea şi executarea acestor lucrări se fac pe bază de documentaţii tehnice întocmite şi aprobate conform prevederilor legale.

a) despotmolirea canalelor

Volumele de lucrări se stabilesc prin măsurători. Se execută anual în perioada trimestrelor IV şi 1, după campania de irigaţii.

b) cositul ierbii de pe taluzele canalelor

De 2 ori pe an mai-august

c) cositul plantelor acvatice pe secţiunea canalelor

De 3 ori pe an şi ori de cate ori apar şi împiedică scurgerea apei (aprilie, iunie, august)

d) aducerea digurilor canalelor la cota şi secţiunea

proiectată

Trimestrele I şi IV, conform măsurătorilor

e) repararea şi consolidarea taluzurilor canalelor

Trimestrele I şi IV, conform documentaţiilor

f) repararea părţilor componente ale construcţiilor hidrotehnice, agregatelor electrice de pompare, ale celorlalte construcţii (staţii, centre gospodăreşti etc.)

Trimestrele 1 şi IV, conform documentaţiilor întocmite în urma verificării după campania de irigaţii

g) înlocuirea de tronsoane de conducte, accesorii de pe conducte, înlocuirea de tronsoane de jgheaburi, refacerea pieselor degradate

Trimestrele I şi IV, conform documentaţiilor întocmite în urma măsurătorilor

h) înlocuirea pieselor uzate la instalaţiile, echipamentele din reţeaua de canale şi conducte îngropate (stăvilare, vane, instalaţii de protecţie)

Trimestrele I şi IV

i) alte lucrări de reparaţii

Trimestrul IV anul în curs şi trimestrul 1 anul următor, apărute în urma inventarierii stării tehnice, ce se execută de cadre tehnice în septembrie-octombrie în fiecare an

2.3. Lucrări de reparaţii accidentale - se execută în urma unor degradări suferite de infrastructura de irigaţii din cauze care nu au legătură cu exploatarea normală a acestora - calamităţi, fenomene deosebite etc.

Aceste reparaţii comportă intervenţii de urgenţă şi nu se pot amâna decât în situaţii deosebite, în care o expertiză tehnică, realizată conform prevederilor legale, permite amânarea până la prima reparaţie curentă sau capitală.

2.4. Lucrări de reparaţii capitale - se nominalizează conform

normativelor şi normelor legale şi îndeplinirii duratelor de serviciu şi volumelor de lucrări prevăzute

În perioada trimestrelor 1 şi IV după campania de reparaţii

3. Lucrări de întreţinere şi reparaţii la staţii de pompare, agregate de pompare şi instalaţii aferente

a) întreţinerea tehnică zilnică (Iz)

Se execută de către personalul staţiei şi are ca scop exploatarea în condiţii normale şi la indicii prevăzuţi pentru agregatele de pompare.

Zilnic, la începutul şi în timpul schimbului de lucru

b) Revizia tehnică (RT)

Se executa verificarea sistemelor de ungere, se înlătura defecţiunile care produc pierderi, gresarea şi înlocuirea, după caz, a lubrifiantului

Se execută după ce agregatul a realizat volumul de lucrări prevăzut în ciclul de reparaţii.

c) Reparaţia curentă (RC2)

Se execută operaţiile de la revizia tehnică şi în plus se demontează piesele cu uzură mare de la motorul electric şi instalaţiile electrice auxiliare şi de la pompă. Se recondiţionează piesele uzate şi se înlocuiesc inclusiv cele care nu se mai pot recondiţiona. Se asamblează şi se verifică întregul agregat şi instalaţiile aferente. Toate operaţiile de încadrează în normativul financiar, normele de consum de material şi piese.

Se execută după perioada de funcţionare corespunzătoare volumului de lucrări prevăzut în ciclul de reparaţii.

d) Reparaţia capitală (RK)

Se execută în ateliere specializate dotate cu utilaje corespunzătoare pentru repararea şi recondiţionarea subansamblurilor şi pieselor de la pompă şi motorul electric.

În perioadele de timp prevăzute în ciclul de reparaţii pentru agregatele noi sau reparate, conform prevederilor legale

 

NOTĂ:

Prezenta listă se completează cu lucrările de întreţinere şi reparaţii prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 10

la protocol

 

Definiţiile termenilor folosiţi în protocol

 

a) Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie/predător, înseamnă instituţia publică autorizată să elaboreze protocoalele prevăzute la art. 2 din norme, să semneze pentru predător şi să transmită/predea în folosinţă gratuită sau în folosinţă cu titlu de comodat bunurile pentru care protocolul a fost aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale.

b) Data evaluării înseamnă data când s-a împlinit termenul până la care a fost aprobată transmiterea dreptului de folosinţă sau, în cazul în care Agenţia/predătorul constată că nu au fost respectate prevederile legale, orice altă dată anterior acestui termen.

c) Data inventarului înseamnă data la care s-au stabilit cantităţile şi valorile bunurilor care se predau.

d) Evaluare înseamnă totalitatea acţiunilor desfăşurate pentru verificarea modului în care primitorul/utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol.

e) Infrastructură înseamnă infrastructură de îmbunătăţiri funciare definită conform legii.

f) Lucrări de modernizare, reabilitare a infrastructurii înseamnă lucrările de construcţii şi/sau montaj şi instalaţii care determină schimbarea ori completarea cerinţelor în raport cu funcţiile infrastructurii şi care se pot realiza prin îmbunătăţirea stării tehnice a acesteia

g) Primitor/Utilizator înseamnă organizaţia de îmbunătăţiri funciare - OIF sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare - FOIF care a solicitat transmiterea, la cerere, fără plată, în folosinţă a infrastructurii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului la federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare ori predarea-preluarea, la cerere, în folosinţă gratuită ori cu titlu de comodat a infrastructurii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului la organizaţia de îmbunătăţiri funciare.

h) Protocol înseamnă actul administrativ de transmitere/ predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare care a solicitat transmiterea, la cerere, fără plată, a acestei infrastructuri.

i) Vicii ascunse înseamnă defectele de funcţionare sau de construcţie ale uneia sau mai multor componente din alcătuirea infrastructurii, precum şi/sau lipsa unor astfel de componente: elemente de infrastructură, utilaje, ansambluri, subansambluri, piese componente şi altele asemenea, care au fost constatate după intrarea în exploatare a infrastructurii până la momentul predării.

j) Construcţii înseamnă clădirile şi construcţiile speciale, precum şi instalaţiile aferente acestora. În înţelesul prezentei definiţii sunt considerate construcţii clădirile şi construcţiile speciale - hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare, drumurile, platformele, captările de apă, staţiile de tratare a apei, staţiile de epurare a apelor, reţele de transport şi distribuţie etc.

k) Clădiri înseamnă construcţiile care delimitează un anumit spaţiu în scopul de a crea condiţiile de mediu necesare desfăşurării normale a diferitelor activităţi economice şi sociale.

            l) Durată de funcţionare normală a construcţiei înseamnă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea de intrare a mijlocului fix pe calea amortizării, reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

m) Lucrări de întreţinere înseamnă lucrările de mică amploare, determinate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertizare tehnică şi constau în remedierea, repararea sau refacerea periodică a părţilor vizibile ale elementelor de construcţie - finisaje, straturi de uzură, straturi şi învelitori de protecţie - sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate.

n) Lucrări de reparaţii curente înseamnă lucrările determinate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertizare tehnică şi constau în înlocuirea unor elemente, detalii sau părţi de elemente de construcţii şi instalaţii uzate, fără a modifica valoarea sau caracteristicile tehnice ale construcţiilor.

o) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor înseamnă acţiunea sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund/reacţionează construcţiile, în decursul utilizării lor, sub influenţa agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor.

 

ANEXA Nr. 2

la protocol

 

            I. LUCRĂRILE ORIENTATIVE PENTRU ÎNTREŢINERE (Î)

 

Nr. crt.

Denumirea activelor fixe pentru care se precizează lucrările de întreţinere

Denumirea lucrărilor de întreţinere

0

1

2

CATEGORIA I

Clădiri

 

Clădiri

Acoperişuri şi învelitori

- curăţarea învelitorii acoperişului de muşchi şi alte diverse vegetaţii, incluziuni organice

sau minerale la rosturile dintre elementele componente. În acelaşi mod se vor curăţa: tabacherele, jgheaburile, burlanele, poalele de corniţe, doliile, paziile, şorţurile, lucarnele etc, precum şi astereala şi luminatoarele;

- repararea zonelor deteriorate la învelitorile din ţiglă, tablă, carton asfaltat, membrane bituminoase etc;

- curăţarea teraselor şi refacerea hidroizolaţiei în porţiunile în care aceasta este deteriorată;

- verificarea şi curăţarea de depuneri a profilelor metalice şi a îmbinărilor, ungerea sau vopsirea în culori de ulei;

- verificarea fermelor acoperişului/şarpantei din lemn şi completarea pieselor de prindere: scoabe, buloane, cuie.

Elemente de suprastructură şi finisaje

- verificarea şi revizuirea structurii de rezistenţa la grinzi, stâlpi, cadre, planşee, scări interioare şi exterioare, precum şi a căilor de rulare;

- verificarea şi protecţia tencuielilor interioare şi exterioare împotriva infiltraţiilor de apă şi a loviturilor mecanice;

- revizuirea şi repararea parţială a tavanelor din lemn, a tâmplăriei interioare şi exterioare din lemn, metal, PVC, prin înlocuirea feroneriei uzate, inclusiv completarea geamurilor şi chituirea lor;

- revizuirea confecţiilor metalice la balustrade, podeşte, scări metalice etc. şi repararea lor,

- refacerea placajelor interioare şi exterioare deteriorate;

- curăţarea şi refacerea sobelor, respectiv înlocuirea grătarelor, a garniturilor sau refacerea sobelor şi a coşurilor de fum;

- curăţarea pardoselilor, raşchetatul parchetelor;

- refacerea vopsitoriilor la construcţii şi instalaţii, ignifugărilor şi carbolinizărilor pe porţiunile în care acestea au fost deteriorate;

- refacerea zugrăvelilor şi spoielilor. Instalaţii aferente construcţiilor;

- revizuirea instalaţiei sanitare* care cuprinde: conductele de alimentare cu apă caldă şi rece, armături, izolaţii la conducte de apă caldă, tuburi de scurgere, sifoane, aparatură anexă, obiecte sanitare, boilere şi instalaţii de hidrofor;

- revizuirea instalaţiei de încălzire, care cuprinde: conducte de distribuţie şi colectare, armături, corpuri de încălzire, aeroterme, panouri radiante, instalaţii şi aparatură din centrala termică, cazane, schimbătoare de căldură, pompe, injectoare, arzătoare etc;

- revizuirea instalaţiei P.S.I., care cuprinde: pompe, conducte de distribuţie, armături, hidranţi, tablouri electrice, aparatură de comandă şi control, instalaţii de sprinklere şi drencere, instalaţii cu inergen etc;

- revizuirea instalaţiei electrice de iluminat şi forţă, care cuprinde: conductori electrici, tuburi de protecţie, aparate electrice, întrerupătoare, prize etc, corpuri de iluminat incandescent şi fluorescent, tablouri electrice, măsurarea rezistenţei de izolaţie a conductorilor. La instalaţiile sanitare, de încălzire, P.S.I. şi electrice, odată cu revizuirea se înlocuiesc şi piesele defecte, cu condiţia ca durata de folosinţă a acestora să fie cel puţin egală cu durata recomandată de producător; restul reparaţiilor/refacerilor se fac în raport cu uzura reală a instalaţiei;

- la instalaţiile electrice patroanele cu siguranţe fuzibile de la tablourile electrice se înlocuiesc ori de câte ori este nevoie;

- revizuirea instalaţiei de paratrăsnet, care cuprinde: benzi de coborâre, dispozitive de captare etc, completarea cordoanelor de sudură, şuruburilor, vopsitoriei;

- revizuirea instalaţiei de ventilaţie sau condiţionare, care cuprinde: tubulatura de ventilaţie sau condiţionare, ventilatoare, aparate de climatizare, instalaţii şi aparatură din centrală, completarea garniturilor, armăturilor, vopsitoriei;

- revizuirea instalaţiei de gaze, care cuprinde: conducte de alimentare cu gaze, armături, arzătoare, verificarea scurgerilor de gaze, înlocuirea pieselor defecte*);

- revizuirea instalaţiei de ascensoare, care cuprinde: cabine, glisiere, uşi de acces la palierul fiecărui etaj,instalaţia de acţionare electromecanică;

- electromotor, troliu, angrenaj, cabluri, instalaţia electrică de lumină şi forţă, semnalizare şi comandă, respectiv conductori, tuburi de protecţie, aparatură electrică, înlocuirea pieselor defecte, precum şi a celor care nu prezintă siguranţă în exploatare şi nu asigură prevenirea accidentelor**).

*) Lucrările de întreţinere la instalaţiile de gaze se vor executa conform reglementărilor în vigoare.

**) Lucrările de întreţinere la ascensoare se vor executa numai cu societăţi specializate şi atestate în domeniu.


CATEGORIA II

Construcţii speciale

1. Construcţii industriale

1.1.

Structuri de susţinere, estacade

- repararea învelitorii;

- refacerea vopsitoriei;

- refacerea spoielilor şi a ignifugărilor;

- revizuirea stratului filtrant.

1.2.

Rampe de încărcare-descărcare

- bituminarea rosturilor pavajului;

- refacerea carbolinizării elementelor din lemn.

1.3.

Coşuri de fum zidărie, beton

armat, metal, turnuri de răcire

- revizuirea sau înlocuirea parţială a zidăriei interioare;

- refacerea tencuielilor exterioare;

- completarea sau refacerea rostuirii la exterior;

- revizuirea cablurilor de ancorare, eventual înlocuirea lor parţială;

- repararea scheletului de rezistenţă din beton armat, cuprinzând:

- completarea zonelor de beton rupt sau exfoliat;

- repararea monolitizărilor între elementele prefabricate;

- repararea panourilor din lemn pentru prevenirea îngheţului;

- refacerea vopsitoriei şi a ignifugării elementelor din lemn.

2. Construcţii speciale agricole

2.1.

Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri

- repararea şarpantelor şi învelitorilor;

- refacerea carbolinizării lemnăriei;

- refacerea spoielilor.

2.2.

Alte construcţii agricole

- repararea împrejmuirilor;

- repararea sau refacerea trotuarelor.

3. Construcţii pentru transporturi şi telecomunicaţii

3.1.

Infrastructură pentru transportul feroviar

- protecţia de suprafaţă a taluzurilor şi versanţilor prin plantaţii, înierbări, brăzduiri, garduri, cleionaje etc;

- înlocuirea parţială sau totală pe anumite lungimi de linie a pământului necorespunzător din terasament cu material drenant, deşeuri de carieră, pământ stabilizat etc;

- curăţări masive de stânci.

3.2.

Infrastructură drumuri, alei, străzi cu toate accesoriile necesare: trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaţie

- brăzduirea taluzurilor;

- bituminarea la cald a rosturilor dintre pavele;

- completarea acostamentelor;

- reprofilarea şi refacerea şanţurilor.

3.3.

Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule

- completarea rosturilor;

- repararea pavajului şi rigolelor.

3.4.

Cheiuri, estacade şi docuri pentru nave

- completarea sau înlocuirea stratului drenant şi a umpluturii;

- verificarea nivelului calei de lansare;

- revizuirea, completarea sau strângerea şuruburilor de la traverse şi longrine;

- verificarea paralelismului căii de rulare şi a poziţiei planului înclinat;

- revizuirea, completarea sau înlocuirea saltelelor de fascine.

3.5.

Canale pentru navigaţie

- reprofilarea canalelor prin taluzarea debleurilor şi adâncirea fundului;

- curăţarea taluzurilor şi fundului canalelor.

3.6.

Construcţii accesorii pentru

transport rutier, aerian şi naval

- refacerea, completarea sau înlocuirea parţială a învelitorii.

3.7.

Poduri, podeţe, pasarele

- completări sau refaceri de lucrări anexe legate de pod, precum: solidarizări şi înjuguiri, aripi, despotmolirea, adâncirea sau corecţia albiei, scări de acces etc;

- înlocuirea parţială sau integrală a lemnăriei din suprastructură, inclusiv babele, trotuarele, parapetele;

- revizuirea, completarea sau refacerea drenurilor din spatele culeelor cu refolosirea a 50% din piatra brută recuperată;

- refacerea parţială sau totală a rostuielii sau tencuielii din zidărie;

- revizuirea, completarea sau înlocuirea integrală a podinei de uzură;

- refacerea ignifugării părţilor de lemn.

3.8.

Platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de comunicaţii

- refacerea vopsitoriei elementelor metalice;

- înlocuirea elementelor de prindere a structurii de rezistenţă: butoane, şuruburi, piuliţe etc;

- înlocuirea părţilor componente ale instalaţiilor aferente.

 

4. Construcţii hidrotehnice

4.1.

Diguri şi alte construcţii pentru regularizarea şi consolidarea ţărmurilor şi albiilor cursurilor de apă

- însămânţarea taluzurilor şi coronamentului cu sămânţă de iarbă;

- completarea sau înlocuirea saltelei din fascine;

- completarea sau refacerea parţială a anrocamentelor pe porţiunile degradate.

4.2.

Diguri de apărare, de compartimentare, de dirijare a curenţilor, consolidări de maluri etc.

- repararea sau completarea locală a zidăriei de piatră;

- repararea sau refacerea filtrului invers din nisip şi piatră;

- repararea, completarea sau refacerea locală a pereului.

4.3.

Praguri, anrocamente şi căsoaie, cleionaje

- repararea, completarea sau refacerea locală a pereurilor;

- completarea sau refacerea parţială a anrocamentelor din piatră brută pe porţiunile degradate;

- refacerea sau completarea rosturilor la zidăria de piatră;

- completarea fascinelor de nuiele.

4.4.

Pereuri

- completarea sau înlocuirea saltelei din rulouri şi snopi de fascine;

- completarea stratului de piatră brută sau bolovani de râu;

- completarea sau refacerea parţială a anrocamentelor pe porţiunile degradate;

- completarea sau înlocuirea fascinelor de nuiele;

- completarea terenului prin batere cu maiul;

- curăţarea de ierburi a rosturilor pereului şi completarea sau refacerea rosturilor cu mortar de ciment.

5. Construcţii pentru depozitare

5.1.

Construcţii pentru depozitare: -. subterane

- completarea sau înlocuirea elementelor de învelitoare;

- completarea sau înlocuirea betoanelor degradate sau cu avarii locale;

- refacerea vopsitoriei;

- refacerea zugrăvelilor, spoielilor;

- completarea tencuielilor;

- refacerea vopsitoriei anticorozive.

 

 

- supraterane

- completarea sau refacerea îmbrăcăminţii cu înlocuirea porţiunilor degradate;

- completarea sau refacerea încadrării din borduri de beton şi a rigolelor de scurgere;

- completarea tencuielii sclivisite a elementelor de beton;

- completarea tencuielilor;

- completarea sau refacerea pavajului rampei;

- refacerea vopsitoriei la părţile metalice;

- refacerea ignifugării lemnăriei.

5.2.

Construcţii pentru depozitarea explozibililor, carburanţilor, lubrifianţilor

- completarea sau înlocuirea elementelor de acoperiş;

- repararea fisurilor din pereţii de beton prin torcretare;

- refacerea spoielilor, ignifugărilor, carbolinizărilor;

- refacerea spoielilor interioare cu silicat de sodiu;

- refacerea vopsitoriei.

5.3.

Rezervoare şi bazine de depozitare

- completarea tencuielilor interioare şi exterioare;

- completarea sau refacerea drenajului;

- localizarea şi refacerea fisurilor la pereţi;

- refacerea vopsitoriei.

5.4.

Construcţii uşoare: barăci, magazii, şoproane

- repararea sau completarea elementelor structurale;

- repararea, completarea sau înlocuirea învelitorii;

- refacerea vopsitorii lor elementelor metalice;

- repararea sau refacerea tencuielilor.

5.5.

împrejmuiri

- completarea panourilor din plasă de sârmă, din sârmă ghimpată, din beton armat etc;

- refacerea chituirilor şi a tencuielilor la elementele prefabricate ale împrejmuirii.

6. Construcţii pentru transportul energiei electrice

6.1.

Reţele de alimentare, de iluminat şi linii de transport al energiei electrice

- revizuirea stâlpilor din lemn, beton, metal;

- revizuirea izolatorilor, conductoarelor şi corpurilor de iluminat exterior;

- completarea plăcuţelor avertizoare;

- verificarea cablurilor, manşoanelor şi cutiilor terminale.

6.2.

Instalaţii electrice de forţă

- revizuirea conductorilor, tuburilor de protecţie şi tablourilor de distribuţie.

 

7. Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare

7.1.

Puţuri forate sau săpate

- curăţarea puţului;

- repararea tuburilor;

- deznisiparea puţului.

7.2.

Captări şi prize de apă

- desfacerea drenului în vederea revizuirii;

- scoaterea şi dumirea pietrei;

- curăţarea şanţului drenant de mâlul colectat;

- introducerea pietrei curăţate în şanţul drenat;

- refacerea tencuielilor;

- refacerea vopsitoriei.

7.3.

Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv reţelele de distribuţie

- revizuirea generală a conductei;

- revizuirea şi repararea căminelor.

7.4.

Conducte pentru canalizare

- revizuirea generală a conductei;

- revizuirea şi repararea căminelor.

7.5.

Staţii de tratare, de neutralizare şi de epurare a apelor

- repararea tencuielilor interioare şi exterioare;

- repararea tâmplăriei şi confecţiilor metalice;

- repararea şanţurilor pe digurile de compartimentare;

- revizuirea drenajelor;

- repararea jgheaburilor de colectare a apei de spălare;

- repararea canalelor de ape uzate;

- refacerea vopsitoriei, zugrăvelilor şi spoielilor.

7.6.

Castele de apă

- repararea tencuielilor interioare;

- repararea cuvei din beton armat;

- repararea tâmplăriei metalice şi a confecţiilor metalice;

- refacerea vopsitoriei;

- revizuirea instalaţiilor de apă şi electrice.

7.7.

Staţii de pompare a apei

- repararea sau completarea elementelor de acoperiş;

- refacerea sau completarea izolaţiilor;

- repararea sau completarea tencuielilor interioare şi exterioare;

- repararea sau completarea tâmplăriei;

- repararea sau completarea confecţiilor metalice;

- repararea sau refacerea postamentelor electropompelor şi a elementelor de amortizare a vibraţiilor.

7.8.

Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apă şi canalizare, respectiv camere de aspiraţie, cămine pentru armături, camere de rupere a presiunii, cabine subterane la puţuri forate etc.

- curăţarea elementelor de beton degradate şi repararea acestora;

- repararea pereţilor din zidărie;

- repararea scărilor de vizitare şi înlocuirea capacelor;

- repararea confecţiilor metalice;

- curăţarea rosturilor şi înlocuirea materialului degradat;

- completarea tencuielilor sclivisite;

- repararea placajelor anticorosive.

8. Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare

8.1.

Conducte de termoficare

- revizuirea conductelor şi armăturilor;

- revizuirea şi înlocuirea garniturilor;

- proba de presiune a conductelor;

- repararea gurilor de acces şi a treptelor de acces.

8.2.

Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor naturale din exteriorul şi interiorul clădirilor

- completarea sau înlocuirea izolaţiei anticorozive deteriorate;

- refacerea vopsitoriei;

- revizuirea şi completarea instalaţiei de legare la pământ;

- revizuirea conductelor şi armăturilor;

- revizuirea şi înlocuirea garniturilor;

- revizuirea aparatelor de măsură şi control.

 

            II. LUCRĂRILE ORIENTATIVE PENTRU REPARAŢII CURENTE (RC)

 

Nr. crt.

Denumirea activelor fixe pentru care se precizează lucrările de reparaţii curente

Denumirea lucrărilor de reparaţii curente

0

1

2

CATEGORIA I

Clădiri

 

Clădiri

- completarea sau înlocuirea parţială ori totală a învelitoarei, care cuprinde: învelitoarea propriu-zisă, tabachere, jgheaburi, burlane, dolii, păzii, şorturi, lucarne, astereală, luminatoarele;

- repararea teraselor prin înlocuirea parţială sau totală a hidroizolaţiei;

- refacerea, completarea, consolidarea sau înlocuirea unor elemente ale fermelor sau scaunelor acoperişului/şarpantei;

- refacerea sau completarea: scheletului de rezistenţă al grinzilor, stâlpilor, cadrelor, planşeelor, scărilor interioare şi exterioare, căii de rulare;

- înlocuirea parţială, completarea sau refacerea locală a zidăriei la pereţii interiori şi exteriori, executaşi din orice material;

- înlocuirea parţială, completarea sau refacerea locală a pereţilor uşori din ghips-carton pe structură metalică;

- refacerea tencuielilor interioare şi exterioare;

- repararea, completarea sau înlocuirea: tavanelor din lemn, tavanelor false din ghips-carton sau casetate, tâmplăriei interioare şi exterioare din lemn, metal, PVC, aluminiu, inclusiv completarea geamurilor şi refacerea vopsitoriei şi confecţiilor metalice la balustrade, podeşte, scări metalice;

- repararea sau refacerea sobelor;

- repararea, refacerea sau completarea placajelor interioare şi a pardoselilor de orice natură;

- revizuirea sau refacerea faţadelor, soclului, profilelor, ancadramentelor, cornişelor, glafurilor, placajelor exterioare;

- repararea sau refacerea trotuarelor;

- refacerea vopsitoriei, zugrăvelilor, spoielilor şi ignifugărilor;

- refacerea tapetelor lavabile şi înlocuirea unor finisaje cu lambriuri, placaje;

- revizuirea, repararea sau parţial înlocuirea instalaţiei sanitare, care cuprinde: conducte de alimentare cu apă caldă şi rece, armături, izolaţii la conducte, tuburi de scurgere, sifoane, aparatură de măsură şi control, obiecte sanitare, instalaţii de hidrofor, staţii de pompare, completarea instalaţiilor existente cu WC, pisoare, lavoare, duşuri;

- revizuirea, repararea sau parţial înlocuirea instalaţiei de încălzire, care cuprinde: conducte de distribuţie şi colectare, izolaţii la conducte, armături, corpuri de încălzire, aeroterme, panouri radiante, instalaţii termomecanice şi aparatură din centrala termică, respectiv cazan, schimbător de căldură, injector, arzător, pompe, echipamente pentru preparat apă caldă;

- revizuirea, repararea sau înlocuirea parţială a instalaţiei electrice de iluminat şi forţă, care cuprinde: conductori şi cabluri electrice, tuburi de protecţie, aparate electrice, întrerupătoare, prize, contactoare, corpuri de iluminat, tablouri electrice;

- revizuirea, repararea sau înlocuirea instalaţiei de ventilaţie sau condiţionare a aerului, care cuprinde: tubulatură, guri de refulare şi evacuare, armături, ventilatoare, aparatura din centrala de condiţionare;

- revizuirea, repararea sau înlocuirea parţială a instalaţiei de gaze*), care cuprinde: conductele de alimentare cu gaze, inclusiv armăturile, arzătoarele;

- revizuirea, repararea sau înlocuirea parţială a instalaţiei de paratrăsnet, care cuprinde: dispozitivele de captare, benzi de coborâre, inclusiv refacerea prizei de pământ;

- revizuirea, repararea sau înlocuirea parţială a instalaţiei P.S.I., care cuprinde: pompe, conducte de distribuţie, inclusiv armături, hidranţi, tablouri electrice, aparatură;

- revizuirea, repararea sau înlocuirea parţială a instalaţiei de ascensoare**), care cuprinde: cabine, glisiere, uşile de acces de la fiecare nivel, instalaţia de acţionare electromecanică cu electromotor, troliu şi angrenaje, cablurile, instalaţia electrică de iluminat, forţă, semnalizare şi comandă, conductori, tuburi de protecţie, aparatură electrică, inclusiv consolidarea planşeului şi cabinei motorului, repararea casei ascensorului/refaceri sau completări de tencuieli, zugrăveli.

*) Lucrările de reparaţii curente la instalaţiile de gaze se vor executa conform reglementărilor în vigoare.

**) Lucrările de reparaţii curente la instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat şi aparatele consumatoare de combustibil se vor executa numai cu societăţi specializate şi atestate în acest sens.

 

CATEGORIA II

Construcţii speciale

1. Construcţii industriale

1.1.

Structuri de susţinere, estacade

- repararea sau completarea locală a zidăriei;

- refacerea sau completarea izolaţiilor;

- refacerea pardoselilor şi a podinilor;

- repararea sau completarea confecţiilor metalice;

- repararea tencuielilor;

- repararea instalaţiilor electrice.

1.2.

Rampe de încărcare-descărcare

- repararea sau completarea zidăriei;

- repararea, completarea sau înlocuirea podinii, indiferent de materialul din care este realizată;

- repararea sau refacerea pavajului, platformei de acces.

1.3.

1.3.1.

Coşuri de fum

- zidărie, beton armat

- revizuirea, refacerea sau înlocuirea parţială a zidăriei Interioare;

- refacerea tencuielilor exterioare la soclu;

- repararea şi refacerea trotuarelor.

1.3.2.

- metal

- completarea sau refacerea rostuirii la exterior;

- refacerea sau înlocuirea parţială a părţii metalice a coşului;

- revizuirea cablurilor de ancorare, eventual înlocuirea parţială;

- refacerea sau înlocuirea parţială a paziilor de tablă;

- revizuirea, completarea sau înlocuirea parţială a instalaţiei de balizaj, a instalaţiei electrice şi a instalaţiei de paratrăsnet.

2. Construcţii agricole

2.1.

Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri

- refacerea sau completarea zidăriei, pardoselilor şi tâmplăriei;

- repararea sau completarea platformelor;

- repararea sau completarea şarpantei şi a învelitorii.

2.2.

Alte construcţii agricole

- repararea sau refacerea trotuarelor;

- repararea sau completarea instalaţiilor;

- repararea sau refacerea împrejmuirilor.

3. Construcţii pentru transporturi şi telecomunicaţii

3.1.

Infrastructură pentru transport feroviar

- protecţia şi apărarea taluzurilor, terasamentelor, executarea şi refacerea de pereuri;

- consolidarea zidăriei de piatră brută a versanţilor stâncoşi, cu tendinţe de mişcare;

- recondiţionarea şi refacerea parţială sau totală a drenurilor, şanţurilor pereate simple, canalelor care asigură asanarea terasamentului.

3.2.

Infrastructură drumuri, alei, străzi cu toate accesoriile necesare: trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaţie

- taluzarea şi politura rambleurilor şi debleurilor;

- completarea sau refacerea stratului filtrant;

- repararea, completarea sau înlocuirea îmbrăcăminţii stratului de uzură;

- repararea, completarea sau înlocuirea pavajelor şi rigolelor;

- repararea, completarea sau înlocuirea parţială a infrastructurii.

3.3.

Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule

- repararea, completarea sau înlocuirea îmbrăcăminţii şi a rosturilor;

- repararea, completarea sau înlocuirea pavajelor şi a rigolelor.

3.4.

Cheiuri, estacade şi docuri pentru nave

- refacerea, completarea sau înlocuirea pavajului, podinii, construcţiilor metalice şi a diverselor accesorii;

- revizuirea, completarea sau repararea grinzilor prefabricate din beton, inclusiv desfacerea de pavaje, săpături de pământ, umplutură şi refaceri de pavaje;

- revizuirea sau repararea platformei de beton;

- revizuirea, completarea sau repararea căilor de rulare a macaralelor.

3.5.

Canale pentru navigaţie

- curăţarea taluzurilor şi fundului canalului;

- repararea, completarea sau refacerea rosturilor zidăriei de piatră;

- repararea, completarea sau refacerea zidăriei.

3.6.

Construcţii accesorii pentru transport rutier, aerian şi naval

- repararea, completarea sau înlocuirea zidăriilor, învelitorii, pardoselii, tâmplăriei, tencuielilor, izolaţiilor;

- repararea, completarea sau înlocuirea confecţiilor şi construcţiilor metalice;

- repararea, completarea sau înlocuirea instalaţiilor.

3.7.

Poduri, podeţe, pasarele

- înlocuiri parţiale de traverse, grinzi, podină, mână curentă;

- repararea, completarea sau înlocuirea podinii din lemn şi a elementelor de susţinere, cu înlocuirea elementelor degradate;

- repararea, completarea sau refacerea locală a zidăriei;

- revizuirea, completarea sau înlocuirea de şape, drenuri, radiere.

3.8.

Platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de comunicaţii

- refacerea vopsitoriei elementelor metalice;

- înlocuirea elementelor de prindere a structurii de rezistenţă cu butoane, şuruburi, piuliţe;

- înlocuirea părţilor componente ale instalaţiilor aferente.

 

4. Construcţii hidrotehnice

4.1.

Diguri şi alte construcţii pentru regularizarea şi Consolidarea ţărmurilor şi albiilor cursurilor de apă

- reprofilarea digurilor prin completări de umplutură şi aducerea la dimensiunile iniţiale;

- compactarea terasamentelor completate;

- taluzarea rambleurilor;

- nivelarea şi politura platformei.

4.2.

Diguri de apărare, de compartimentare şi de dirijare a curenţilor, consolidări de

maluri

- repararea sau completarea locală a zidăriei de piatră;

- repararea sau refacerea filtrului invers din nisip şi piatră;

- repararea, completarea sau refacerea locală a pereului.

4.3.

Praguri. Anrocamente şi căsoaie; cleionaje

- executarea săpăturilor de pământ pentru încastrarea materialului nou;

- repararea, completarea sau înlocuirea pereţilor şi podinii din buşteni fasonaşi;

- completarea sau înlocuirea gardului cleionajului.

4.4.

Pereuri

- completarea, aranjarea sau refacerea parţială a anrocamentelor de la piciorul pereului din piatră brută;

- repararea sau refacerea filtrului invers din nisip şi piatră;

- repararea, completarea sau refacerea locală a pereului;

- completarea sau refacerea stratului de balast.

5. Construcţii pentru depozitare

5.1.

Construcţii pentru depozitare: - subterane

- repararea şi completarea tencuielilor;

- repararea, completarea sau înlocuirea izolaţiei hidrofuge şi termice;

- repararea sau completarea tâmplăriei şi a confecţiilor metalice;

- repararea, completarea sau înlocuirea pardoselilor şi a scărilor de acces;

- repararea şi completarea tencuielilor.

 

- supraterane

- repararea, completarea sau înlocuirea pardoselilor obişnuite sau speciale şi a scărilor de acces;

- repararea sau refacerea trotuarelor;

- repararea, completarea sau înlocuirea unor elemente ale instalaţiei electrice sau sanitare;

- refacerea vopsitoriei;

- completarea sau înlocuirea parţială ori totală a învelitorii, care cuprinde: învelitoarea propriu-zisă, tabachere, jgheaburi, burlane, dolii, păzii, şorţuri, lucarne, astereala, luminatoarele;

- repararea teraselor prin înlocuirea parţială sau totală a hidroizolaţiei;

- refacerea, completarea, consolidarea sau înlocuirea unor elemente ale structurii de rezistenţă a acoperişului/şarpantei.

5.2.

Construcţii pentru depozitarea explozibililor, carburanţilor, lubrifianţilor

- repararea, completarea sau înlocuirea elementelor de acoperiş;

- completarea sau refacerea locală a zidăriei;

- repararea sau completarea scheletului de rezistenţă şi a elementelor structurale;

- repararea sau completarea tencuielilor;

- repararea, completarea sau înlocuirea tâmplăriei;

- completarea sau refacerea locală a zidăriei;

- completarea sau înlocuirea parţială ori totală a învelitorii, care cuprinde: învelitoarea propriu-zisă, tabachere, jgheaburi, burlane, dolii, păzii, şorţuri, lucarne, astereala, luminatoarele;

- repararea teraselor prin înlocuirea parţială sau totală a hidroizolaţiei;

- refacerea, completarea, consolidarea sau înlocuirea unor elemente ale structurii de rezistenţă a acoperişului/şarpantei.

5.3.

Rezervoare şi bazine de depozitare

- repararea şi completarea tencuielilor interioare şi exterioare;

- repararea, completarea sau refacerea pardoselilor şi a pantelor de scurgere;

- revizuirea, completarea sau refacerea drenajului;

- repararea fisurilor la pereţi;

- torcretarea interioară a pereţilor la rezervoarele din zidărie şi beton armat;

- refacerea vopsitoriei;

- refacerea sau repararea coloanelor de ventilaţie;

- repararea sau înlocuirea unor elemente ale instalaţiei electrice.

5.4.

Construcţii uşoare: barăci, magazii, şoproane

- repararea sau completarea elementelor structurale;

- repararea, completarea sau înlocuirea învelitorii;

- refacerea vopsitoriilor elementelor metalice;

- repararea sau refacerea tencuielilor;

- repararea, completarea sau înlocuirea pereţilor din tablă.

5.5.

împrejmuiri

- refacerea, completarea sau înlocuirea parţială a împrejmuirilor din materiale şi componente care asigură cei puţin nivelul iniţial de securizare, respectiv caracteristicile tehnice iniţiale ale construcţiei;

- refacerea, completarea sau înlocuirea porţilor de acces;

- înlocuirea stâlpilor degradaţi, inclusiv cu refacerea fundaţiilor.

 

6. Construcţii pentru transportul energiei electrice

6.1.

Reţele de alimentare, de iluminat şi linii pentru transportul energiei electrice

- revizuirea, completarea sau înlocuirea parţială a stâlpilor, inclusiv refacerea fundaţiilor;

- revizuirea, completarea sau înlocuirea izolatorilor, conductorilor şi cablurilor;

- înlocuirea parţială a corpurilor de iluminat;

- înlocuirea cutiilor terminale ale cablurilor de joasă tensiune.

6.2.

Instalaţii electrice de forţă

- reîntinderea conductorilor slăbiţi;

- repararea, completarea sau înlocuirea tuburilor de protecţie şi a conductoarelor.

7. Construcţii pentru alimentara cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare

7.1.

Puţuri forate sau săpate

- spălarea interioară a puţului;

- deznisiparea puţului;

- repararea sau înlocuirea coloanei;

- înlocuirea crepinei din pietriş mărgăritar sau de altă natură.

7.2.

Captări şi prize de apă

- repararea sau înlocuirea capacelor la căminele de vizitare şi la bazinul de colectare;

- completarea locală a zidăriei, refacerea vopsitoriei;

- repararea şi completarea tencuielilor;

- repararea sau înlocuirea parţială a mecanismelor de ridicare şi a carcaselor metalice care apără mecanismele de ridicare;

- repararea sau înlocuirea confecţiilor metalice;

- refacerea stratului filtrant.

7.3.

Conducte pentru alimentarea cu apă, inclusiv traversările; reţele de distribuţie

- repararea sau înlocuirea capacelor la căminele de vizitare;

- revizuirea generală a conductei;

- repararea tencuielilor interioare şi exterioare la cămine, casa vanelor;

- revizuirea şi repararea căminelor;

- înlocuirea conductelor şi armăturilor.

7.4.

Conducte pentru canalizare

- repararea sau înlocuirea capacelor la căminele de vizitare;

- revizuirea generală a conductei;

- repararea tencuielilor interioare şi exterioare la cămine;

- revizuirea şi repararea căminelor;

- înlocuirea conductelor.

7.5.

Staţii de tratare, de neutralizare şi de epurare a apelor

- repararea învelitorii;

- repararea sau refacerea locală a zidăriei;

- repararea tencuielilor interioare şi exterioare;

- repararea sau completarea placajului de faianţă;

- repararea tâmplăriei şi a confecţiilor metalice;

- repararea luminatoarelor;

- revizuirea drenajelor;

- repararea canalelor de ape uzate;

- repararea pardoselilor;

- repararea taluzurilor de protecţie;

- refacerea vopsitoriei, zugrăvelilor şi spoielilor;

- repararea instalaţiilor: electrice, sanitare, de încălzire şi ventilaţii.

7.6.

Castele de apă

- repararea scheletului de rezistenţă sau a elementelor structurale;

- repararea tencuielilor interioare;

- repararea cuvei din beton armat;

- torcretarea interioară a pereţilor cuvei;

- repararea tâmplăriei metalice şi a confecţiilor metalice;

- repararea scărilor;

- refacerea vopsitoriei;

- repararea instalaţiilor hidraulice;

- repararea instalaţiilor electrice de iluminat;

- repararea instalaţiilor de paratrăsnet.

7.7.

Staţii de pompare a apei

- repararea sau completarea elementelor de acoperiş;

- refacerea sau completarea izolaţiilor;

- repararea sau completarea tencuielilor interioare şi exterioare;

- repararea sau completarea tâmplăriei;

- repararea sau completarea confecţiilor metalice;

- repararea sau refacerea postamentelor electropompelor şi a elemente/or de amortizare a vibraţiilor.

7.8.

Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apă şi canalizare: camere de aspiraţie, cămine pentru armături, camere de rupere a presiunii, cabine subterane la puţuri forate

- curăţarea elementelor de beton degradate şi repararea acestora;

- repararea pereţilor din zidărie;

- repararea scărilor de vizitare şi înlocuirea capacelor;

- repararea confecţiilor metalice;

- curăţarea rosturilor şi înlocuirea materialului degradat;

- completarea tencuielilor sclivisite;

- repararea placajelor anticorozive.

8. Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor Industriale, aerului comprimat şl pentru termoficare

8.1.

Conducte de termoficare

- demontarea şi repararea armăturilor - vane, ventile;

- revizuirea şi înlocuirea garniturilor;

- proba de presiune a conductelor;

- revizuirea aparatelor de măsura;

- repararea gurilor de acces;

- repararea treptelor de acces;

- înlocuirea termoizolaţiei degradate;

- înlocuirea protecţiei din tablă a termoizolaţiei;

- demontarea, repararea şi/sau înlocuirea armăturilor;

- înlocuirea conductelor.

8.2.

Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor naturale din exteriorul şi interiorul clădirilor

- repararea, refacerea, completarea, modificarea sau înlocuirea armăturilor, răsuflătorilor, căminelor, traversărilor, precum şi a instalaţiilor de protecţie catodică;

- revizuirea conductei şi înlocuirea celor corodate sau pe care se găsesc puncte de sudură, manşoane, petice.

 

            Lucrările din prezenta anexă nu limitează tipurile de lucrări ce urmează a se executa, acestea trebuind să fie justificate sub aspectul necesităţii, oportunităţii şi încadrării în categoriile J” sau “RC”.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2013

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 8 iulie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2272013, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, denumită în continuare ANRE.”

2. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Metodologia stabileşte criteriile de selecţie a furnizorilor de formare profesională în vederea organizării şi desfăşurării cursurilor de specialitate pentru persoanele fizice/instalatori autorizaţi care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale şi a instalaţiilor de utilizare în domeniul gazelor naturale, precum şi pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică în domeniul gazelor naturale.

………………………………………………………………………………………………..

(3) Cursul de specialitate are o durată de:

a) minimum 30 de ore în vederea susţinerii examenului de autorizare, corespunzător tipului de autorizare solicitat;

b) minimum 20 de ore fiecare în vederea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiei de instalator autorizat, corespunzător tipului de autorizare solicitat;

c) minimum 20 de ore pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică în domeniul gazelor naturale.”

3. La articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) cerere de selectare ca furnizor de formare profesională pentru persoanele fizice/instalatori autorizaţi care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale şi a instalaţiilor de utilizare în domeniul gazelor naturale, precum şi pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică în domeniul gazelor naturale, întocmită în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;”.

4. În anexele nr. 1 şi 2 la metodologie, sintagma “verificatori de proiecte/experţi tehnici” se înlocuieşte cu sintagma “verificatori de proiecte/experţi tehnici/instalatori autorizaţi”.

Art. II. - (1) Pentru furnizorii de formare profesională care au obţinut acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) de a organiza cursuri de pregătire teoretică în domeniul gazelor naturale, conform prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE emite din oficiu, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, avize favorabile, fără achitarea unor taxe suplimentare.

(2) La data emiterii avizelor precizate la alin. (1), acordurile emise de ANRE în conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează valabilitatea.

(3) în aplicarea prevederilor alin. (1), ANRE poate solicita furnizorilor de formare profesională informaţii suplimentare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 septembrie 2014.

Nr. 89.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.