MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 755/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 755         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            873. - Hotărâre privind aprobarea schemei de minimis “Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.200. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor m/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

 

            1.602. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schemei de minimis “Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Schema de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;

b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Art. 2. - Schema se aplică pe întreg teritoriul României. Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a 3 exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

c) întreprindere unică - include toate întreprinderile, între care, în sensul art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei afte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului  Bucureşti, autorităţi responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) femele ovine - femele de reproducţie cu vârsta de minimum 1 an la data solicitării sprijinului;

f) berbec de reproducţie din rase specializate - mascul din specia ovine cu vârsta de minimum 6 luni;

g) junincă din rase specializate - viţea însămânţată artificial sau montată natural şi diagnosticată gestantă din rase specializate, cu vârsta cuprinsă între 14 luni - 28 luni;

h) vacă - femelă din specia bovine cu vârsta de minimum 28 luni şi care. până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE.

 

CAPITOLUL II

Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi durata schemei

 

Art. 4. - (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale.

(2) Beneficiarii schemei sunt întreprinderile, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c), respectiv:

a) crescători de ovine/bovine, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare;

b) crescători de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

c) crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

(3) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis, beneficiarii, aşa cum sunt enumeraţi la alin. (2), trebuie să deţină:

a) minimum 150 de capete şi maximum 1.000 de capete femele ovine/beneficiar, în vederea achiziţionării de berbeci de reproducţie din rase specializate;

b) minimum 3 capete şi maximum 10 capete de vaci/ beneficiar, în vederea achiziţionării de juninci din rase specializate.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b) pot beneficia de schema de ajutor de minimis şi crescătorii de animale care deţin mai puţin de 3 capete de vaci/beneficiar, care sunt membri în forme asociative legal constituite, conform legislaţiei în vigoare.

(5) Achiziţionarea de berbeci de reproducţie din rase specializate conform prevederilor de la alin. (3) lit. a) se realizează respectând proporţia de un berbec din rase specializate la 30 de capete femele ovine deţinute de beneficiar.

(6) Numărul maxim de berbeci de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 de capete femele ovine/beneficiar.

(7) Achiziţionarea de juninci din rase specializate conform prevederilor alin. (3) lit. b) se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficiar, iar numărul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de maximum 10 capete/beneficiar.

Art. 5. - (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis În sectorul agricol.

(2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:

a) maximum 2.500 lei/cap berbec de rasă specializată achiziţionat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

b) maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă specializată achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Art. 6. - (1) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. a), beneficiarii enumeraţi la art. 4 alin. (2) şi (3) lit. a) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să deţină un efectiv de minimum de 150 de capete şi maximum 1.000 de capete femele ovine astfel cum sunt definite la art. 3 lit. e), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) berbecii de reproducţie achiziţionaţi sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constanţi ne seu”, listă prevăzută în anexa nr. 1;

c) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, precum şi să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară produşii femeii obţinuţi din monta naturală cu berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi în baza prezentei hotărâri;

d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.

(2) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b), beneficiarii enumeraţi la art. 4 alin. (2) şi (3) lit. b) trebuie Să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să deţină un efectiv maximum de 10 capete vaci astfel cum sunt definite la art. 3 lit. g), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) junincile achiziţionate sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, listă prevăzută în anexa nr. 1;

c) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie junincile din rase specializate achiziţionate, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, precum şi să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea principală produşii obţinuţi din junincile din rase specializate achiziţionate în baza prezentei hotărâri;

d) să fie membru al unei forme asociative în cazul în care beneficiarul deţine mai puţin de 3 capete vaci;

e) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din came de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului.

(3) în cazul nerespectării prevederilor de la alin. (1) şi (2), beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis se asigură din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin legea bugetului de stat pe anul 2014, la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 40 “Subvenţii”, art. 40.15 “Sprijinirea producătorilor agricoli”.

Art. 8. - Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 2 decembrie 2014.

 

CAPITOLUL III

Reguli procedurale

 

Art. 9. - (1) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi le depun, până în 10 noiembrie 2014, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a căror rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;

c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) document care atestă înscrierea animalelor în Registrul naţional al exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;

f) angajament prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, precum şi să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară produşii femeii obţinuţi din monta naturală cu berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi sau să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea principală produşii obţinuţi din junincile din rase specializate achiziţionate;

g) copie a primei şi ultimei pagini ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 în cazul exploataţiilor de bovine sau ale Regulamentului (CE) nr. 21/2004 în cazul exploataţiilor de ovine/caprine;

h) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate bovinele şi ovinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

i) copia facturii fiscale de achiziţie a berbecilor de reproducţie din rase specializate sau a junincilor din rase specializate, după caz;

j) adeverinţa care să ateste calitatea de membru al unei forme asociative de crescători de animale, eliberată de reprezentantul legal al acesteia, pentru excepţia prevăzută la art. 4 alin. (4);

k) copie a certificatului de origine a animalelor achiziţionate, vizat de oficiul judeţean pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie;

            l) copie a buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală, în cazul achiziţionării junincilor din rase specializate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

Art. 10. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 5 alin. (3).

(3) Daca totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depăşeşte plafonul maxim, direcţiile pentru agricultură judeţene sau” a municipiului Bucureşti aplică o reducere corespunzătoare a acestei sume, până la concurenţa totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(4) Din sumele de plată rezultate prin aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3) se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole”, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon şi al Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în anul 2014.

Art. 11. - Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti întocmesc situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 30 noiembrie 2014.

Art. 12. - Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 13. - (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 14. - (1) Registrele de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcţiile pentru agricultura judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-urile direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial la instituţiei.

(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, efectuează verificarea la faţa locului pe un eşantion de 5% din beneficiari, până la sfârşitul semestrului I al anului 2015, şi întocmesc procese-verbale de constatare.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 16. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 873.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cu rasele specializate pentru achiziţionarea de berbeci de reproducţie din rase specializate sau juninci din rase specializate

 

Nr. crt.

Rasa

 

OVINE

1.

Suffolk

2.

Charollais

3.

Ile de France

4.

Rasa de came Palas

5.

Texel

6.

Cap Negru German

7.

Hampshire

8.

Merinofleisch

9.

Merinos de Palas

10.

Rasa de lapte Palas

11.

Lacaune

12.

Friză

13.

Awassi

14.

Ţurcană

15.

Cap Negru de Teleorman

16.

Tigaie

17.

Karakul

 

JUNINCI

1.

Aberdeen Angus

2.

Limousine

3.

Charolaise

4.

Au brac

5.

Bălţată cu Negru Românească

6.

Bălţată Românească

7.

Simmental

8.

Holstein

9.

Brună

10.

Jersey

 

ANEXA Nr. 2

 

(model)

 

CERERE

pentru schema de minimis “Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”

 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului.............../a Municipiului Bucureşti

Numărul şi data din Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis............../...........

 

Nume şi prenume persoană fizică

 

 

Nume şi prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

 

 

CNP titular/împuternicit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Judeţul/sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

 

Trezoreria/Banca

Sucursala/Agenţia/Filiala

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF

 

 

Cod unic de înregistrare (CUI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală (CIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume titular/administrator/reprezentant legal

Prenume titular/administrator/reprezentant legal

 

 

 

CNP titular/administrator/reprezentant legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediul social persoana juridică/PFA/ÎÎ/ÎF

Judeţul/sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

Telefon

Fax

 

E-mail

 

 

Trezoreria/Banca

Sucursala/Agenţia/Filiala

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit sprijin financiar prin schema de minimis “Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. ....../2014, pentru achiziţionarea unui efectiv de ............. capete berbeci de reproducţie din rase specializate/capete juninci din rase specializate.

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

NOTA:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de ajutor de minimis pentru “Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”, la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului................/a Municipiului Bucureşti.

Declar că:

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

Da    Suma .........................                         Nu ;

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema .Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole”, care se acordă în agricultură

Da    Suma..........................                         Nu ;

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare

Da    Suma ..........................                        Nu ;

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon

Da    Suma..........................                         Nu ;

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

Da    Suma ..........................                        Nu ;

 

- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative

Da    Suma ..........................                        Nu ;

 

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 6 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. ....../2014, având în componenţă următoarele întreprinderi ..........(*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis listate mai sus

(*) Lista include denumire, sediu, date de contact.

Da                                                   Nu ;

 

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez, la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate, suma care a fost virată de acestea subtitlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal datele înscrise m formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

 

Beneficiar.

..........................................................

(semnătura şi stampila, după caz)

 

Se aprobă suma de..................(*) lei

Verificat,

Reprezentant DAJ:

Nume/prenume/Semnătura...........................................

Aprobat, Director executiv

(nume, prenume)...............

Semnătura

Ştampila

 

(*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. ..... /2014, după caz.

 

ANEXA Nr. 3

 

(model)

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului.............../a Municipiului Bucureşti

 

REGISTRUL JUDEŢEAN

de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

 

Nr. crt./

data

Crescător de animale

(numele şi prenumele, denumire, CNP/CUI, localitatea)

Cerere pentru ajutor de minimis

(nr./data)

Specia

(ovine/bovine)

Nr. capete pentru care se solicită sprijin

Cuantum aplicat

(lei/cap)

Suma totală aprobată (*)

(lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

..........................................................

(nume, prenume, funcţia, semnătura, ştampila)

 


(*) Nu poate depăşi valoarea de 66.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro).

 

ANEXA Nr. 4

 

(model)

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului................../a Municipiului Bucureşti

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de minimis “Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”

 

Nr. crt.

Număr beneficiari

Număr capete animale pentru care se acordă sprijin

Cuantum pe cap

Suma totală aprobată

 

 

Berbeci

Juninci

Berbeci

Juninci

Berbeci

Juninci

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

..........................................................

(numele, prenumele, semnătura, ştampila)

Întocmit

..........................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

 

(model)

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

Se aprobă,

Ordonator principal de credite,

..........................................................

 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

 

Nr. crt.

Judeţul

Suma totală aprobată

(lei)

(0)

(1)

(2)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

….

 

 

TOTAL

 

 

 

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

Director general,

..........................................................

(semnătura şi ştampila)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,

precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.785 din 16 octombrie 2014 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 32.210E din 15 octombrie 2014, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 62.856 din 15 octombrie 2014,

având în vedere prevederile art. 2321 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 28 iulie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Pentru anul 2014, reevaluarea medicamentelor din Listă, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin, se definitivează până la data de 30 octombrie 2014.”

2. În anexa nr. 1, la tabelul nr. 3 - Criteriile de evaluare a DC l-urilor compensate din Listă, punctul 4 va avea următorul cuprins:

 

4. Raport de evaluare a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

“DCI pentru care, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, comisiile de specialitate au recomandat emiterea avizului de menţinere pe Listă, ca urmare a faptului că acesta face parte din standardul terapeutic actual şi se regăseşte în ghidurile şi protocoalele terapeutice naţionale şi internaţionale.

0

Se pot obţine maximum 20 de puncte.”

 

 

 

 

DCI pentru care, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, comisiile de specialitate au recomandat emiterea avizului de menţinere pe Listă, ca urmare a faptului că acesta, deşi nu mai face parte din standardul terapeutic actual, constituie medicaţie adjuvantă.

10

 

DCI pentru care, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, comisiile de specialitate au recomandat emiterea avizului de excludere din Listă, ca urmare a faptului că acesta nu mai face parte din standardul terapeutic actual, nu se mai regăseşte în ghidurile şi protocoalele terapeutice naţionale şi internaţionale şi nu poate fi considerat medicaţie adjuvantă

20

 

 

            3. În anexa nr. 1, la tabelul nr. 4 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi, subpunctul 3.5 va avea următorul cuprins:

 

“3.5. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie, generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au DCI compensată în Listă sau combinaţii în doză fixă a DCI-urilor deja compensate, care au autorizaţie de punere pe piaţă şi pentru care deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a efectuat colectarea de date reale din studii clinice iniţiate şi efectuate în România în scopul evaluării tehnologiilor medicale şi al căror protocol şi obiective au fost aprobate de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

45

Se pot obţine maximum 45 de puncte.”

 

 

4. În anexa nr. 2, la punctul I litera A, numerele curente 16 şi 17 vor avea următorul cuprins:

“16. Dacă un medicament nu a obţinut punctajul minim necesar includerii sale în Listă necondiţionat sau condiţionat, după caz, şi obţine în cursul anului în care s-a depus solicitarea elemente care pot duce la creşterea punctajului obţinut iniţial, deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă sau reprezentantul legal al acestuia mai poate depune o nouă solicitare însoţită de documentaţia extinsă cel mult o dată în cursul aceluiaşi an calendaristic.

17. Dacă în cursul perioadei de evaluare apar elemente noi legate de criteriile prevăzute în prezenta metodologie care pot duce la creşterea numărului de puncte ce se pot obţine în cadrul procesului de evaluare a tehnologiilor medicale, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul sa facă o revenire la solicitarea iniţială şi să depună documentele suplimentare care fac dovada elementelor apărute ulterior datei la care a fost depusă solicitarea iniţială.”

5. În anexa nr. 2, la punctul I litera B numărul curent 2, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) Obţinerea unui punctaj între 60 şi 79 de puncte inclusiv, situaţie în care medicamentul se include în Listă numai pe baza următoarelor documente, după caz: (i) contracte de tip cost-volum; (ii) contracte de tip cost-volum-rezultat;”.

6. În anexa nr. 2, la punctul I litera B, numărul curent 5 va avea următorul cuprins:

“5. Criterii pentru emiterea deciziei de menţinere în Lista: a) obţinerea unui punctaj mai mic sau egal cu 40 de puncte în urma procesului de evaluare a tehnologiilor medicale efectuat în condiţiile prezentei metodologii conduce la menţinerea DCI la acelaşi nivel de compensare;

b) obţinerea unui punctaj între 41 şi 49 de puncte în urma procesului de evaluare a tehnologiilor medicale efectuat în condiţiile prezentei metodologi conduce la mutarea DCI pe sublista cu nivel de compensare stabilit prin hotărâre a Guvernului.”

7. În anexa nr. 2, la punctul II, numerele curente 4,5 şi 6 vor avea următorul cuprins:

“4. Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi este constituită din: un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, un reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi preşedintele comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii corespunzătoare ariei terapeutice a DCI aferente contestaţiei.

La şedinţele comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot participa reprezentanţi ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă care au formulat contestaţie, ai asociaţiilor producătorilor de medicamente şi ai asociaţiilor de pacienţi, care au statut de observator, fără drept de vot.

5. Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se va întruni în şedinţă nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii contestaţiilor

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale comunică deţinătorului de autorizaţie de punere pe piaţă care a depus contestaţie sau reprezentantului legal al acestuia în România, în scris, data stabilită pentru şedinţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data la care aceasta este programată.

6. Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 octombrie 2014.

Nr. 1.200.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 99.896/DGSC din 8 mai 2014 al Direcţiei generale schimbări climatice, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d)din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, care cuprinde proceduri specifice pentru controlul calităţii ce urmează a fi parcurse în mod obligatoriu în procesul de elaborare a inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, proceduri pentru asigurarea calităţii ulterior elaborării inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi stabilirea unor criterii privind calitatea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 septembrie 2014.

Nr. 1.602.

 

ANEXÂ

 

PLANUL

cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

SECŢIUNEA 1

Aplicabilitate

 

Art. 1, - Prezenta procedură reglementează totalitatea aspectelor cu privire la procesul de asigurare şi control al calităţii datelor specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră.

Art. 2. - Autoritatea competentă reprezintă instituţia responsabilă pentru asigurarea şi controlul calităţii datelor specifice INEGES.

Art. 3. - Datele şi informaţiile necesare realizării INEGES sunt furnizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei proceduri, expresiile şi termenii folosiţi au următoarele semnificaţii:

1. activităţi privind controlul calităţii - includ metode generale de verificare a acurateţii colectării datelor, operaţii de agregare şi utilizarea procedurilor standardizate pentru calcularea emisiilor/sechestrărilor, măsurătorilor, estimării incertitudinilor, arhivării informaţiilor şi raportării. Nivele mai înalte de abordare a activităţilor privind controlul calităţii (QC) includ revizuirea tehnică a categoriilor sursă/structură naturală de sechestrare, a datelor de activitate a factorilor de emisie şi a metodelor de estimare;

2. audit - procedura de evaluare a conformării autorităţii competente cu minimul specificaţiilor QC conturate la nivelul procedurii QC. Auditurile pot include certificarea riguroasă a datelor sau a referinţelor şi pot fi desfăşurate în timpul pregătirii unui inventar, după pregătirea inventarului sau asupra unui inventar anterior;

3. chei de notare - abrevieri utilizate la nivelul tabelelor CRF pentru caracterizarea activităţilor pentru care nu există date numerice (NO, NE, NA, IE, C);

4. coordonatorul activităţilor privind asigurarea şi controlul calităţii - persoana responsabilă cu îndeplinirea obiectivelor prezentului plan;

5. CRF (Common Reporting Format) - formatul comun de raportare;

6. date de activitate - date cantitative privind activităţile antropice generatoare de emisii de GES şi/sau de reţineri prin sechestrare a dioxidului de carbon, într-o perioadă de timp determinată (consumuri de combustibili, consumuri de materii prime, producţii industriale, volume de lemn recoltate pe categorii, suprafeţe de pădure pe categorii etc.);

7. documentele relevante oficiale - Liniile directoare IPCC privind elaborarea inventarelor naţionale de GES, revizuite în 1996, Ghidul IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GES, Ghidul IPCC de bune practici privind folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură şi deciziile Conferinţei părţilor la UNFCCC şi Protocolul de la Kyoto;

8. estimarea emisiilor - determinarea valorii unei cantităţi sau a incertitudinii asociate acesteia prin utilizarea unei formule de calcul;

9. GES - gaze cu efect de seră conform anexei A la Protocolul de la Kyoto;

10. INEGES - Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră;

11. IPCC (intergovernmental Panel on Climate Change) - Grupul interguvernamental privind schimbările climatice;

12. Îmbunătăţirea calităţii INEGES şi a procedurii privind asigurarea şi controlul calităţii - îmbunătăţirea calităţii inventarului prin îmbunătăţirea calităţii datelor de activitate, factorilor de emisie, metodelor şi a altor elemente tehnice relevante aferente inventarului;

13. NIR - Raportul inventarului naţional;

14. obiective ale calităţii - expresii concrete privind standardul ţintit pentru pregătirea şi raportarea INEGES luând în considerare, de asemenea, principiile inventarului. Unele dintre principiile inventarului conduc la obiective ale calităţii exacte şi măsurabile, în timp ce în cazul celorlalte este posibilă fixarea unor obiective generale sau calitative. Obiectivele privind calitatea trebuie să fie atinse în mod obiectiv în condiţiile resurselor disponibile;

15. planul privind asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului naţional al emisiunilor de gaze cu efect de seră - document intern INEGES necesar în organizarea, planificarea şi implementarea tuturor activităţilor QA/QC. Planul conturează activităţile QA/QC ce vor fi implementate şi cuprinde un calendar al desfăşurării acestora urmând procesul de pregătire a inventarului de la stadiul iniţial de dezvoltare până la raportarea acestuia;

16. “CRF Reporter”- aplicaţie informatică (software) folosită în activităţile specifice privind gestionarea INEGES, în vederea raportării de către ţările incluse în anexa 1 la UNFCCC a datelor cantitative şi calitative într-un format standardizat şi în vederea facilitării comparării acestora între ţările incluse în anexa I la UNFCCC;

17. sistem naţional pentru estimarea nivelurilor emisiilor/ reţinerilor prin sechestrare a GES - totalitatea aspectelor de natură instituţională, legala şi procedurală dezvoltate în România pentru estimarea nivelurilor emisiilor/reţinerilor prin sechestrare a GES nereglementate prin Protocolul de la Montreal din/în surse/structuri naturale de sechestrare şi pentru raportarea şi arhivarea informaţiilor specifice INEGES;

18. tabele CRF - tabele conţinând date cantitative şi calitative specifice INEGES, generate prin utilizarea aplicaţiei informatice “CRF Reporter”;

19. UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) - Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice;

20. verificare - cuprinde activităţile şi procedurile care pot fi urmate în timpul planificării şi dezvoltării sau după finalizarea pregătirii inventarului, care pot ajuta la stabilirea încrederii în acesta. În mod tipic, verificarea acurateţii inventarului se face prin utilizarea unor metode externe, incluzând compararea cu estimările altor organizaţii sau cu cele determinate prin utilizarea concentraţiilor atmosferice ori gradienţilor de concentraţii ale acestor GES;

21. verificarea în detaliu - constă în revizuirea calculelor sau a prezumţiilor experţilor în sectoarele relevante. Este de preferat ca experţii care efectuează revizuirea să fie experţi independenţi neimplicaţi în compilarea inventarului naţional. Obiectivul verificării în detaliu este de a asigura faptul că rezultatele inventarului, prezumţiile şi metodele folosite sunt rezonabile în conformitate cu cunoştinţele din domeniul respectiv. Procedurile de revizuire în detaliu pot fi suplimentate prin implicarea altor persoane şi prin mecanisme publice de revizuire.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Principii

 

Art. 5. - Activităţile privind asigurarea şi controlul calităţii INEGES trebuie să ia în considerare următoarele principii:

a) transparenţa inventarului - premisele şi metodologiile utilizate pentru pregătirea INEGES trebuie explicate clar pentru a facilita înţelegerea procesului de pregătire a INEGES, potenţiala reconstituire a acestuia şi evaluarea INEGES de către experţi independenţi în cadrul procesului anual de revizuire şi de către public;

b) consecvenţa inventarului - INEGES trebuie să fie consecvent, la nivelul tuturor elementelor sale, cu inventarele aferente celorlalţi ani din perioada analizată. INEGES este considerat consecvent dacă aceleaşi metodologii au fost utilizate pentru anul de bază şi pentru cei subsecvenţi şi dacă seturi de date consecvente sunt utilizate pentru estimarea emisiilor din surse sau a reţinerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon;

c) comparabilitatea inventarului - estimările emisiilor şi a reţinerilor prin sechestrare raportate de către fiecare ţară inclusă în anexa I la UNFCCC trebuie să fie comparabile cu cele raportate de celelalte ţări induse în anexa I la UNFCCC. În acest scop, ţările incluse în anexa I la UNFCCC trebuie să ţină seama de prevederile documentelor relevante oficiale;

d) caracterul complet al inventarului - estimările trebuie să acopere toate sursele şi toate reţinerile prin sechestrare, toate gazele, incluse în Liniile directoare IPCC şi toate celelalte categorii existente relevante sursă/reţinere prin sechestrare, specifice ţărilor incluse în anexa I la UNFCCC. Completitudinea semnifică, de asemenea, acoperirea geografică în totalitate a surselor şi reţinerilor prin sechestrare;

e) acurateţea inventarului - reprezintă gradul de exactitate a estimării emisiilor sau reţinerilor prin sechestrare. Estimările trebuie să fie precise în sensul că nu sunt în mod sistematic nici mai mici şi nici mai mari decât nivelul real al emisiilor sau a reţinerilor prin sechestrare şi în vederea reducerii incertitudinilor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Obiective

 

Art. 6. - Obiectivul general al prezentei proceduri îl reprezintă pregătirea INEGES în conformitate cu recomandările documentelor relevante oficiale.

Art. 7. - Obiectivele specifice ale procedurilor cuprind:

a) obiective pentru asigurarea transparenţei inventarului:

1. furnizarea de informaţii în cadrul NIR-ului într-o manieră transparentă;

2. furnizarea tabelelor CRF cuprinzând informaţii de detaliu la nivel sectorial folosind nivelul de agregare solicitat de către documentele relevante oficiale şi datele de activitate;

3. furnizarea documentaţiei justificative pentru utilizarea algoritmului de estimare a datelor de activitate indisponibile;

4. utilizarea cheilor de notare conform prevederilor documentelor relevante oficiale;

5. luarea în considerare a recomandărilor privind transparenţa furnizate în cadrul rapoartelor de revizuire, pentru pregătirea următoarei variante a inventarului;

6. furnizarea întregii documentaţii asupra verificărilor întreprinse în cadrul procedurilor privind asigurarea şi controlul calităţii;

7. prezentarea în cadrul NIR-ului a unui rezumat al îmbunătăţirilor survenite asupra transparenţei comparativ cu varianta anterioară a inventarului;

b) obiective pentru asigurarea caracterului complet al inventarului:

1. raportarea estimărilor aferente tuturor surselor şi structurilor naturale de sechestrare şi tuturor gazelor incluse în documentele relevante oficiale, ca şi a celor aferente altor categorii relevante sursă/reţinere prin sechestrare;

2. raportarea tuturor datelor privind estimările emisiilor din surse şi a reţinerilor prin sechestrare din activităţile specifice sectorului folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultură (LULUCF), activităţi reglementate prin art. 3.3 din Protocolul de la Kyoto, precum şi a celor provenite din activităţile alese, reglementate prin art. 3.4 din Protocolul de la Kyoto (gestionarea pădurilor şi revegetarea);

3. reducerea folosirii algoritmului de estimare a datelor care lipsesc, anual, cu scopul evitării complete a folosirii lui;

4. luarea în considerare a recomandărilor privind caracterul complet, furnizate în cadrul rapoartelor de revizuire, pentru pregătirea următoarei transmiteri a inventarului;

5. furnizarea tuturor tabelelor CRF, incluzând tabelele CRF complete conţinând informaţii de detaliu la nivel sectorial, în cazurile în care similarităţile la nivelul metodologiilor sau al datelor de activitate permit agregarea;

6. furnizarea informaţiilor asupra caracterului complet la nivelul NIR-ului;

7. furnizarea unui rezumat la nivelul NIR-ului conţinând descrierea schimbărilor şi a îmbunătăţirilor survenite la nivelul caracterului complet al INEGES comparativ cu varianta anterioară;

c) obiective pentru asigurarea consecvenţei inventarului:

1. menţinerea unor serii de date de emisii şi reţineri prin sechestrare consecvente;

2. realizarea recalculărilor într-un mod sistematic şi prompt pentru a putea lua în considerare un grad de cunoaştere superior şi soluţiile la problemele identificate;

3. luarea în considerare a recomandărilor privind consecvenţa furnizate în cadrul rapoartelor de revizuire, pentru pregătirea următoarei variante a inventarului;

4. furnizarea în cadrul NIR-ului de informaţii asupra consecvenţei şi recalculărilor întreprinse;

5. explicarea tendinţelor majore şi a creşterilor/descreşterilor bruşte ale nivelurilor emisiilor/reţinerilor prin sechestrare;

6. compilarea şi scoaterea în evidenţă a problemelor privind consecvenţa seriilor de date specifice INEGES în timpul desfăşurării procedurilor QC şi rezolvarea inconsecvenţelor evidenţiate;

7. eliminarea tuturor inconsecvenţelor dintre NIR şi tabelele CRF;

d) obiective pentru asigurarea comparabilităţii inventarului:

1. utilizarea metodologiilor, procedurilor şi formatelor agreate în cadrul UNFCCC şi al Protocolului de la Kyoto pentru estimarea şi raportarea emisiilor/reţinerilor prin sechestrare de GES la nivel naţional;

2. alocarea emisiilor şi a reţinerilor prin sechestrare categoriilor sursă/structură naturală de sechestrare în acord cu nivelurile de agregare prezentate în documentele relevante oficiale;

e) obiective pentru asigurarea acurateţii inventarului:

1. furnizarea estimării cantitative a incertitudinii asociate INEGES;

2. utilizarea nivelului de abordare 2 sau a unora superioare pentru estimarea emisiilor/reţinerilor prin sechestrare aferente categoriilor importante, pe cât posibil având în vedere disponibilitatea datelor de activitate;

3. furnizarea de informaţii în cadrul NIR-ului asupra incertitudinilor parametrilor specifici INEGES;

4. furnizarea unui rezumat al îmbunătăţirilor aferente analizei incertitudinilor, comparativ cu varianta transmisă anterior;

5. furnizarea unui rezumat al schimbărilor şi îmbunătăţirilor valorilor incertitudinilor, în cadrul NIR-ului, comparativ cu varianta transmisă anterior.

 

CAPITOLUL II

Proceduri privind controlul calităţii datelor specifice INEGES

 

Art. 8. - Autoritatea competentă asigură anual, înainte şi în timpul pregătirii estimărilor de GES (15 septembrie-15 decembrie), desfăşurarea următoarelor activităţi privind controlul calităţii:

1. verificarea cerinţelor specifice privind termenele-limită de raportare;

2. verificarea caracterului complet al datelor colectate;

3. verificarea transcrierii corecte a datelor de intrare din formatul furnizat în foile de calcul;

4. verificarea corectitudinii factorilor de conversie ce urmează a fi folosiţi în calcul;

5. verificarea integrităţii structurilor de date şi dezagregării datelor de activitate la nivelul foilor de calcul;

6. verificarea concordanţei dintre unităţile de măsură aferente datelor de la nivelul foilor de calcul şi a celor specifice datelor echivalente din formatul specific programului informatic “CRF Reporter”;

7. verificarea consecvenţei şi a amplitudinii valorilor seriilor datelor de activitate şi a factorilor de emisie, la nivelul foilor de calcul;

8. identificarea parametrilor comuni mai multor categorii sursă/reţinere prin sechestrare şi verificarea consecvenţei valorilor la nivelul acestor categorii;

9. verificarea corectitudinii calculului emisiilor la nivelul foilor de calcul prin reproducerea unui calcul reprezentativ;

10. verificarea corectitudinii agregării estimărilor de emisii la nivelul foilor de calcul.

Art. 9. - Autoritatea competentă asigură anual, în timpul şi după pregătirea estimărilor de GES (15 octombrie-10 ianuarie-10 martie), desfăşurarea următoarelor activităţi privind controlul calităţii:

1. verificarea existenţei estimărilor de emisii/reţineri prin sechestrare pentru toate sursele/structurile naturale de sechestrare şi pentru întreaga perioadă analizată;

2. verificarea existenţei explicaţiilor în cazul lipsei estimărilor emisiilor/reţinerilor prin sechestrare;

3. verificarea corectitudinii şi consecvenţei alegerii datelor de activitate, factorilor de emisie şi metodelor utilizate de-a lungul întregii perioade de timp analizate;

4. verificarea tendinţelor pentru identificarea şi reanalizarea valorilor excepţionale;

5. verificarea corectitudinii recalculărilor şi a existenţei justificărilor acestora;

6. verificarea arhivării şi stocării datelor de activitate, factorilor de emisie şi a metodelor utilizate;

7. verificarea corectitudinii şi a caracterului complet ale transcrierii datelor din foile de calcul la nivelul programului informatic “CRF Reporter”;

8. verificarea corectitudinii şi completitudinii transcrierii datelor de la nivelul aplicaţiei informatice “CRF Reporter” la nivelul tabelelor CRF;

9. verificarea consecvenţei datelor folosite în cadrul NIR-ului cu cele de la nivelul tabelelor CRF şi al foilor de calcul;

10. verificarea corectitudinii descrierii metodelor aplicate, la nivelul NIR-ului;

11. verificarea caracterului complet al referinţelor la nivelul NIR-ului;

12. verificarea arhivării tabelelor CRF, a NIR-ului, a bazei de date de tip “xml” şi a bazelor de date specifice aplicaţiei informatice “CRF Reporter”, incluzând foile de calcul;

13. verificarea continuităţii categoriilor importante de-a lungul perioadei analizate;

14. verificarea calificării adecvate a persoanelor care furnizează opinii competente privind estimările incertitudinilor şi arhivarea documentaţiei privind calificarea persoanelor şi opiniile competente;

15. verificarea corectitudinii calculului incertitudinii prin replicarea parţială a analizei Monte Carlo;

16. verificarea implementării recomandărilor echipelor de experţi revizuitori ale Secretariatului UNFCCC;

17. verificarea caracterului complet al arhivării documentaţiei QA/QC: planul QA/QC, listele de control, raportul echipelor de experţi revizuitori ale Secretariatului UNFCCC, listele de îmbunătăţiri;

18. verificarea eficienţei planului QA/QC şi propunerea de îmbunătăţiri.

Art. 10. - Activităţile privind controlul calităţii menţionate anterior sunt implementate la nivel de sector. Ţinând cont de responsabilităţile specifice la nivel de sector alocate personalului, activităţile privind controlul calităţii sunt implementate pentru o anumită categorie de către un specialist sectorial care nu este implicat în administrarea, incluzând şi estimarea emisiilor/reţinerilor prin sechestrare, acelei categorii (abordarea de tip verificare încrucişată).

Art. 11. - Autoritatea competentă asigură documentarea tuturor verificărilor menţionate anterior la nivelul unor liste de control specifice pregătirii inventarului. În acest scop, listele pentru controlul calităţii vor fi folosite consecvent de către întreaga echipă implicată în pregătirea inventarului.

Art. 12. - Suplimentar activităţilor menţionate anterior şi în acord cu documentele relevante oficiale, autoritatea competentă asigură desfăşurarea de activităţi privind controlul calităţii specifice categoriilor importante şi tuturor categoriilor pentru care au avut loc recalculări semnificative.

 

CAPITOLUL III

Proceduri privind asigurarea calităţii datelor specifice INEGES

 

Art. 13. - Autoritatea competentă asigură, în acord cu prevederile specifice din documentele relevante oficiale, desfăşurarea de activităţi de verificare a calităţii INEGES sau a unor părţi ale INEGES, activităţi întreprinse de către specialişti terţi, cu relevanţă.

Art. 14. - Autoritatea competentă are obligaţia dezvoltării cadrului contractual sau oricăror altor aranjamente necesare pregătirii documentelor specifice asigurării calităţii de către organizaţii terţe.

Art. 15. - Autoritatea competentă poate asigura desfăşurarea de activităţi de asigurare a calităţii INEGES prin implicarea experţilor din alte state, inclusiv în contextul în care România a încheiat acorduri bilaterale în domeniul schimbărilor climatice şi în cazul dezvoltării unor proiecte independente.

Art. 16. - Autoritatea competentă are obligaţia de a lua în considerare potenţialele observaţii generate în cursul procedurilor de agregare a Inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Comunităţii Europene, în intervalul 15 ianuarie-15 martie, proceduri definite în cadrul Mecanismului de monitorizare a emisiilor de GES la nivelul Comunităţii Europene.

Art. 17. - Autoritatea competentă are obligaţia de a lua în considerare recomandările echipelor experţilor revizuitori în coordonarea Secretariatului UNFCCC şi pe cele generate în revizuirile implementate în scopurile Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. În acest sens, toate recalculările efectuate vor fi menţionate la nivelul listelor de îmbunătăţiri.

Art. 18. - Autoritatea competentă asigură documentarea tuturor verificărilor privind asigurarea calităţii, cu excepţia rapoartelor echipelor de experţi revizuitori ale Secretariatului UNFCCC, la nivelul unor liste de control specifice pregătirii inventarului. În acest scop, listele pentru asigurarea calităţii vor fi folosite consecvent de către întreaga echipă implicată în pregătirea inventarului.

 

CAPITOLUL IV

Activităţi privind controlul calităţii, asigurarea calităţii şi de verificare, activităţi specifice sectoarelor INEGES

 

Art. 19. - Autoritatea competentă asigură anual, înainte, în timpul şi după pregătirea estimărilor de GES, desfăşurarea următoarelor activităţi privind QC, QA şi de verificare, activităţi specifice sectoarelor INEGES:

1. validarea automată a datelor în cadrul unui model de tip Excel - validarea este implementată cu considerarea oricărei valori a datelor de activitate furnizate prin balanţa energetică şi privind o activitate specifică inventarului şi a intervalului valorilor factorilor de emisie naţionali determinaţi, interval definit în cadrul documentelor relevante oficiale; modelul este direct relaţionat cu variantele balanţei energetice specifice Agenţiei Internaţionale de Energie şi Eurostat, documente furnizate de Institutul Naţional de Statistică, şi cu foile de calcul specifice determinării factorilor de emisie specifici sau factorilor de emisie impliciţi (sectorul energie - subsectorul arderea staţionară şi abordarea de referinţă);

2. verificări manuale asupra tuturor foilor de calcul parte a modelului prezentat la punctul anterior (sectorul energie - subsectorul arderea staţionară şi abordarea de referinţă);

3. verificări manuale ale tuturor foilor de calcul asupra arderii combustibililor regenerabili; foile de calcul sunt direct relaţionate cu variantele balanţei energetice specifice Agenţiei Internaţionale de Energie şi Eurostat şi cu foile de calcul asupra factorilor de emisie impliciţi (sectorul energie - subsectorul arderea staţionară şi abordarea de referinţă);

4. verificări manuale ale tuturor foilor de calcul asupra subsectorului emisii fugitive; foile de calcul sunt direct relaţionate cu variantele balanţei energetice specifice Agenţiei Internaţionale de Energie şi Eurostat şi cu foile de calcul asupra factorilor de emisie utilizaţi (sectorul energie - subsectorul emisii fugitive);

5. implementarea analizei asupra proporţiei datelor privind consumul de combustibil asociat Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene în datele parte a balanţei energetice, considerând categorii de activitate echivalente (sectorul energie, cu excepţia subsectorului emisii fugitive, abordarea de referinţă);

6. verificări specifice determinării factorilor de emisie naţionali, în baza datelor detaliate sub Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene şi validate prin rapoarte ale verificatorilor acreditaţi de către Asociaţia de Acreditare din România - RENAR (sectorul energie, cu excepţia subsectorului emisii fugitive, abordarea de referinţă);

7. verificări asupra corelării între datele privind cererea de energie şi cele privind resursele energetice, date la nivelul balanţei energetice (sectorul energie, cu excepţia subsectorului emisii fugitive, abordarea de referinţă);

8. verificarea valorilor extreme asupra combustibililor de tip mixt şi asupra schimbărilor la nivelul datelor privind consumul de energie şi verificări ale cazurilor potenţiale de dublă contabilizare, împreună cu experţii relevanţi ai sectorului procese industriale (sectorul energie, cu excepţia subsectorului emisii fugitive, abordarea de referinţă);

9. verificarea cazurilor potenţiale de dublă contabilizare prin utilizarea balanţei carbonului (sectorul procese industriale);

10. implementarea verificărilor intersectoriale pentru emisiile din categorii, emisii calculate utilizând factori de emisie impliciţi asociaţi primului nivel de abordare care nu ţin cont în mod specific de sursele carbonului (sectorul procese industriale);

11. implementarea analizei asupra proporţiei datelor asociate Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene în datele parte a INEGES, considerând categorii de activitate echivalente (sectorul procese industriale);

12. comparaţia datelor de activitate asupra metanului recuperat pentru valorificare din facilităţile destinate depozitării deşeurilor solide pe pământ şi asupra incinerării deşeurilor cu datele corespunzătoare din sectorul energie (sectorul deşeuri - subsectoarele depozitarea deşeurilor solide pe pământ şi incinerarea deşeurilor);

13. verificarea apariţiei potenţiale a cazurilor de dublă contabilizare între sectoarele agricultură şi folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultură (sectoarele agricultură şi folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultură);

14. implementarea unei analize comparative a factorilor de emisie naţionali şi incertitudinilor asociate acestora cu datele echivalente existente la nivel internaţional, preponderent cu date ale ţărilor având circumstanţe naţionale similare (tehnologii, aceleaşi surse de combustibili (sectorul energie, cu excepţia subsectorului emisii fugitive);

15. comparaţia datelor şi informaţiilor asociate factorilor de emisie naţionali şi subsectoarelor fermentaţia enterică şi gestionarea gunoiului de grajd cu date şi informaţii echivalente existente la nivel internaţional, în special considerând elementele disponibile în cadrul ţărilor cu condiţii similare tehnice (caracteristici ale efectivelor de animale, caracteristici ale sistemelor de administrare a gunoiului de grajd) (sectorul agricultură - subsectoarele fermentaţia enterică şi gestionarea gunoiului de grajd);

16. comparaţie între date parte a sectoarelor agricultură şi deşeuri şi a INEGES cu date la nivelul Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură şi EUROSTAT,

 

CAPITOLUL V

Planul de îmbunătăţire a INEGES

 

Art. 20. - Coordonatorul activităţilor QA/OC verifică dacă obiectivele specifice privind calitatea au fost realizate.

Art. 21. - Coordonatorul activităţilor QA/QC elaborează un plan de îmbunătăţire a calităţii INEGES luând în considerare:

1. rezultatele evaluării îndeplinirii obiectivelor specifice privind calitatea;

2. rezultatele evaluării implementării planului anterior privind îmbunătăţirea calităţii INEGES;

3. rezultatele procedurilor QA/QC desfăşurate;

4. analiza categoriilor importante ale INEGES;

5. analiza incertitudinii asociate INEGES;

6. recomandările în urma revizuirii INEGES de către echipele experţilor revizuitori în coordonarea Secretariatului UNFCCC şi în urma revizuirilor INEGES implementate în scopurile Deciziei nr. 406/2009/CE.

Art. 22. - Coordonatorul activităţilor QA/QC evaluează anual pianul de îmbunătăţire a INEGES şi rezultatele implementării acestuia şi îl actualizează în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi finale

 

Art. 23. - Toate recalculările efectuate ca urmare a implementării activităţilor specifice privind asigurarea şi controlul calităţii vor fi menţionate la nivelul unor liste de îmbunătăţiri.

Art. 24. - (1) în vederea îndeplinirii obligaţiilor specifice, autoritatea competentă poate colabora cu alte organizaţii specializate, putând contracta în acest sens servicii de consultanţă şi dezvoltarea de studii şi analize specifice.

(2) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) se menţionează distinct în bugetul anual al autorităţii competente, putând fi suplimentate prin finanţări internaţionale şi comunitare.

Art. 25. - Autoritatea competentă asigură arhivarea şi stocarea întregii documentaţii specifice conform prevederilor legale specifice în vigoare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.