MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 762/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 762         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

878. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

882. - Hotărâre privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, precum şi a denumirii unor bunuri imobile

 

884. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri”, str. Lunca Oltului în, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A.

 

885. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

166. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe

 

4.774. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            97. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Autoritatea are în dotare 103 autoturisme operative pentru supraveghere, control şi investigaţii, cu un consum lunar normat de 360 litri de carburant/autoturism, dintre care 97 de autoturisme pentru structurile subordonate.

(2) Autoritatea poate avea în dotare o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum lunar normat de 360 litri de carburant, pentru Direcţia metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) încadrarea personalului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 878.

 

ANEXA*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012)

 

Număr total de posturi: 100, exclusiv demnitarii

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

CABINET DEMNITAR

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŢEDINTE

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI RESURSE UMANE

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE PIAŢĂ ŞI ARMONIZARE EUROPEANA

 

DIRECŢIA METALE PREŢIOASE, PIETRE PREŢIOASE ŞI PROCES KIMBERLY

 

SERVICIUL JURIDIC

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, precum şi a denumirii

unor bunuri imobile

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Legii nr. 280/2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi denumirii unor imobile, aparţinând domeniului public al statului, în urma reorganizării Poliţiei de Frontieră Române, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi denumirii unor imobile, aparţinând domeniului public al statului, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3 - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedării acestora foştilor proprietari, în condiţiile legii.

Art. 4. - Se aprobă eliminarea din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului prevăzut în anexa nr. 4, ca urmare a dublei înregistrări.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 882.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră, ale căror unităţi de administrare se schimbă

 

Nr. M.F.P.

Administratorul de la care s-a transmis imobilul

Administratorul la care s-a transmis imobilul

Documentul care aprobă modificarea

Cod de clasificare

Denumire

Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat

Cod de clasificare

Denumire

Unitatea de administrare după actualizare

104996

8.19.01

49-41

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-41

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

104997

8.19.01

49-44

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-44

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

104999

8.19.01

49-52

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-52

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

105000

8.19.01

49-315

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-315

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

105002

8.19.01

49-324

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-324

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

105003

8.19.01

49-442

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-442

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

105004

8.19.01

49-43

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154 “

8.19.01

49-43

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

105005

8.19.01

49-48

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-48

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

105022

8.19.01

49-45

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-45

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

104998

8.19.01

49-47

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-47

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

144700

8.19.01

49-293

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-293

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

156264

8.19.01

49-551

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

8.19.01

49-551

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012

34443

8.19.01

49-38

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8.19.01

49-38

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012


106187

8.19.01

49-60

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8.19.01

49-60

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012

106190

8.19.01

49-81

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8.19.01

49-81

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012

106194

8.19.01

49-51

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8.19.01

49-51

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012

106197

8.19.01

49-68

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8,19.01

49-68

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012

106205

8.19.01

49-55

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8,19.01

49-55

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012

121159

8.19.01

49-441

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8.19.01

49-441

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012

35124

8.19.01

49-237

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-237

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104789

8.19.01

49-241

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-241

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104790

8.19.01

49-242

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-242

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104791

8.19.01

49-248

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8,19.01

49-248

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104792

8.19.01

49-254

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-254

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104794

8.19.01

49-261

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-261

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104795

8.19.01

49-290

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-290

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104796

8.19.01

49-297

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-297

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012


104797

8.19.01

49-299

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-299

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104798

8.19.01

49-309

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-309

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104799

8.19.01

49-310

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-310

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104800

8.19.01

49-257

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8,19.01

49-257

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104801

8.19.01

49-451

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-451

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104802

8.19.01

49-452

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-452

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104803

8.19.01

49-303

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8,19.01

49-303

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

104812

8.19.01

49-253

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-253

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

105044

8.19.01

49-256

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-256

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

105047

8.19.01

49-264

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-264

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

105048

8.19.01

49-267

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-267

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

105049

8.19.01

49-268

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8,19.01

49-268

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

105050

8.19.01

49-269

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-269

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

105051

8.19.01

49-270

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-270

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

105061

8.19.01

49-238

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-238

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012


105062

8.19.01

49-240

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-240

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/272012

105063

8.19.01

49-291

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-291

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

121153

8.19.01

49-292

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-292

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

121154

8.19.01

49-298

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8,19.01

49-298

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

121155

8.19.01

49-300

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8,19.01

49-300

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

121156

8.19.01

49-305

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-305

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

121157

8.19.01

49-308

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8,19.01

49-308

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

150153

8.19.01

49-509

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8.19.01

49-509

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

153649

8.19.01

49-504

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş

CUI 4250638

8,19.01

49-504

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012

28089

8.19.01

49-273

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

CUI 4011681

8,19.01

49-273

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012

28386

8.19.01

49-507

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad S

CUI 4011681

8.19.01

49-507

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012

28387

8.19.01

49-512

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

CUI 4011681

8.19.01

49-512

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012

28388

8.19.01

49-508

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

CUI 4011681

8.19.01

49-508

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012

106371

8.19.01

49-274

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad “

CUI 4011681

8.19.01

49-274

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012


106372

8.19.01

49-275

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad “

CUI 4011681

8.19.01

49-275

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012

106373

8.19.01

49-281

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

CUI 4011681

8.19.01

49-281

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012

106375

8.19.01

49-288

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

CUI 4011681

8.19.01

49-288

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012

106376

8.19.01

49-430

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

CUI 4011681

8.19.01

49-430

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012

106377

8.19.01

49-431

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

CUI 4011681

8.19.01

49-431

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012

106383

8.19.01

49-277

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

CUI 4011681

8.19.01

49-277

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012

28426

8.19.01

49-501

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor

CUI 4208528

8.19.01

49-501

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012

28429

8.19.01

49-500

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor

CUI 4208528

8.19.01

49-500

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012

34318

8.19.01

49-181

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor

CUI 4208528

8.19.01

49-181

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012

107562

8.19.01

49-195

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor

CUI 4208528

8,19.01

49-195

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012

107581

8.19.01

49-206

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor

CUI 4208528

8.19.01

49-206

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012

107583

8.19.01

49-232

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor

CUI 4208528

8,19.01

49-232

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012

107584

8.19.01

49-432

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor

CUI 4208528

8,19.01

49-432

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012

107585

8.19.01

49-207

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor

CUI 4208528

8.19.01

49-207

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012

147195

8.19.01

49-502

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor

CUI 4208528

8.19.01

49-502

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea

CUI 4208528

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012


36227

8.19.01

49-327

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-327

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105176

8.19.01

49-335

MAI -. Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-335

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105178

8.19.01

49-342

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-342

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105179

8.19.01

49-345

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontiera Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-345

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105180

8.19.01

49-348

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-348

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105181

8.19.01

49-334

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-334

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105182

8.19.01

49-336

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-336

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105183

8.19.01

49-337

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-337

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105184

8.19.01

49-343

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-343

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105186

8.19.01

49-346

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-346

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105187

8.19.01

49-347

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-347

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105188

8.19.01

49-350

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-350

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105190

8.19.01

49-352

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-352

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105192

8.19.01

49-342

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-342

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012


105193

8.19.01

49-354

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-354

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105194

8.19.01

49-328

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-328

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105195

8.19.01

49-340

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-340

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105197

8.19.01

49-339

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-339

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105198

8.19.01

49-341

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-341

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105199

8.19.01

49-402

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-402

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

121160

8.19.01

49-450

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş

CUI 4296406

8.19.01

49-450

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

27942

8.19.01

49-220

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-220

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

28430

8.19.01

49-511

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-511

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105117

8.19.01

49-217

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-217

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105118

8.19.01

49-221

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-221

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105120

8.19.01

49-224

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-224

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105121

8.19.01

49-225

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-225

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105122

8.19.01

49-228

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-228

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105123

8.19.01

49-331

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-331

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012


105124

8.19.01

49-443

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-443

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105128

8.19.01

49-330

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-330

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105129

8.19.01

49-332

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-332

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105132

8.19.01

49-218

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-218

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105133

8.19.01

49-230

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-230

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105135

8.19.01

49-223

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-223

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105136

8.19.01

49-201

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-201

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105141

8.19.01

49-414

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-414

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

105142

8.19.01

49-215

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-215

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

107563

8.19.01

49- SPFSan

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-SPFSan

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

121158

8.19.01

49- SPFBog

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-SPFBog

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

147194

8.19.01

49-510

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare

CUI 3896658

8.19.01

49-510

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012

34739

8.19.01

49-355

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-355

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105083

8.19.01

49-363

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-363

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012


105084

8.19.01

49-367

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-367

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105085

8.19.01

49-369

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-369

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105086

8.19.01

49-372

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-372

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105087

8.19.01

49-364

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-364

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105088

8.19.01

49-356

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-356

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105089

8.19.01

49-365

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-365

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105090

8.19.01

49-368

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8,19.01

49-368

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105091

8.19.01

49-371

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-371

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105093

8.19.01

49-366

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-366

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105094

8.19.01

49-370

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-370

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

105095

8.19.01

49-374

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava

CUI 4244130

8.19.01

49-374

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012

27411

8.19.01

49-138

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

CUI 3571664

8.19.01

49-138

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră laşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012

106485

8.19.01

49-139

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

CUI 3571664

8.19.01

49-139

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră laşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012

106487

8.19.01

49-142

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

CUI 3571664

8.19.01

49-142

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012


106489

8.19.01

49-145

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

CUI 3571664

8.19.01

49-145

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012

106490

8.19.01

49-147

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

CUI 3571664

8.19.01

49-147

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012

106491

8.19.01

49-360

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

CUI 3571664

8.19.01

49-360

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012

106499

8.19.01

49-359

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

CUI 3571664

8.19.01

49-359

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012

159687

8.19.01

49-498

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

CUI 3571664

8.19.01

49-498

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012

34451

8.19.01

49-126

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui

CUI 4226460

8.19.01

49-126

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012

104569

8.19.01

49-134

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui

CUI 4226460

8.19.01

49-134

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012

104571

8.19.01

49-137

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui

CUI 4226460

8.19.01

49-137

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012

104572

8.19.01

49-448

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui

CUI 4226460

8.19.01

49-448

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012

104579

8.19.01

49-Ff

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui

CUI 4226460

8.19.01

49-Ff

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012

150377

8.19.01

49-477

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui

CUI 4226460

8.19.01

49-477

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012

40117

8.19.01

49-97

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8.19.01

49-97

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012

106523

8.19.01

49-99

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8.19.01

49-99

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012

106524

8.19.01

49-100

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8.19.01

49-100

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012


106526

8.19.01

49-106

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei MAI - de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8.19.01

49-106

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012

106527

8.19.01

49-108

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8.19.01

49-108

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012

106529

8.19.01

49-101

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8.19.01

49-101

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012

106530

8.19.01

49-105

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8.19.01

49-105

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012

106531

8.19.01

49-107

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8,19.01

49-107

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012

106535

8.19.01

49-98

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8,19.01

49-98

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012

159402

8.19.01

49-496

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8.19.01

49-496

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012

159403

8.19.01

49-497

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

8.19.01

49-497

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012

106506

8.19.01

49-124

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi

CUI 3126861

8.19.01

49-124

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012

106507

8.19.01

49-115

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi

CUI 3126861

8,19.01

49-115

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012

106508

8.19.01

49-122

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi

CUI 3126861

8,19.01

49-122

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012

106509

8.19.01

49-114

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi

CUI 3126861

8.19.01

49-114

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012

121162

8.19.01

49-113

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi

CUI 3126861

8.19.01

49-113

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012

154584

8.19.01

49-466

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi

CUI 3126861

8.19.01

49-466

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012

156182

8.19.01

49-120

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi

CUI 3126861

8.19.01

49-120

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012


156183

8.19.01

49-125

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi

CUI 3126861

8.19.01

49-125

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

CUI 5051447

Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012

96707

8.19.01

49-15

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Olt

CUI 4244130

8.19.01

49-15

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

37162

8.19.01

49-83

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj

CUI 4332215

8.19.01

49-83

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

106144

8.19.01

49-84

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj

CUI 4332215

8.19.01

49-84

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

106145

8.19.01

49-6

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj

CUI 4332215

8.19.01

49-6

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

106148

8.19.01

49-90

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj

CUI 4332215

8.19.01

49-90

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

106150

8.19.01

49-95

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj

CUI 4332215

8.19.01

49-95

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

106152

8.19.01

49-96

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj

CUI 4332215

8.19.01

49-96

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

106153

8.19.01

49-94

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj

CUI 4332215

8.19.01

49-94

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

106156

8.19.01

49-454

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj

CUI 4332215

8.19.01

49-454

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

96737

8.19.01

49-05

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Teleorman

CUI 4253693

8.19.01

49-05

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012


105071

8.19.01

49-10

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Teleorman

CUI 4253693

8.19.01

49-10

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

34163

8.19.01

49-04

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

8.19.01

49-04

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012

106235

8.19.01

49-23

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

8.19.01

49-23

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012

106237

8.19.01

49-36

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

8.19.01

49-36

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012

106238

8.19.01

49-446

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

8.19.01

49-446

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012

106240

8.19.01

49-20

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

8.19.01

49-20

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012

106242

8.19.01

49-37

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

8.19.01

49-37

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012

106245

8.19.01

49-32

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

8.19.01

49-32

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012

36220

8.19.01

49-26

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi

CUI 4294022

8,19.01

49-26

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

105211

8.19.01

49-31

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi

CUI 4294022

8.19.01

49-31

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

105212

8.19.01

49-27

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi

CUI 4294022

8,19.01

49-27

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

105215

8.19.01

49-468

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi

CUI 4294022

8.19.01

49-468

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

121150

8.19.01

49-467

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi

CUI 4294022

8.19.01

49-467

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

CUI 4201295

Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ale căror unităţi de administrare şi/sau denumiri se schimbă

 

Nr. M.F.P.

Administratorul de la care s-a transmis imobilul

Administratorul la care s-a transmis imobilul

Documentul care aproba modificarea

Cod de clasificare

Denumire

Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat

Cod

de clasificare

Denumire

Unitatea de administrare după actualizare

106186

8.19.01

49-59

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8.19.01

48-321

MAI - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgentă Mehedinţi

CUI 4222190

NR 253147/2004; PV 423742/2004

106188

8.19.01

49-72

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8.19.01

25-101

MAI - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi

CUI 4222328

NR 256343/2004; Protocol 680228/2004

106189

8.19.01

49-76

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8.19.01

25-104

MAI - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi

CUI 4222328

NR 317994/2005; Protocol 769602/2005

106203

8.19.01

49-39

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8.19.01

48-260

MAI - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgentă Mehedinţi

CUI 4222190

NR 317229/2005; Protocol 770084/2005

106210

8.19.01

49-82

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi

CUI 4222280

8.19.01

67-04

MAI - Agenţia Naţionala Antidrog

CUI 28652497

NR 5435/2006; Protocol 912722/2006

106488

8.19.01

49-143

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

CUI 3571664

8.19.01

07-138

MAI - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani

\CUI 4524865

PV/2003

105072

8.19.01

49-11

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Teleorman

CUI 4253693

8.19.01

48-316

MAI - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman

CUI 4567874

NR 255130/2004 şi PV 472156/2003

105210

8.19.01

49-29

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi

CUI 4294022

8.19.01

48-315

MAI - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi

CUI 4294090

NR 330599/DMU2003; PV S/405633/2003;

105052

8.19.01

49-293

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş “

CUI 4250638

8.19.01

49-294

MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

CUI 4250638

Legea nr. 280/2011; PV 1702419/2/2012

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - structuri din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora foştilor proprietari

 

Nr. M.F.P.

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Caracteristici tehnice

Valoare de inventar

Documentul care aprobă modificarea

 

Cod de clasificare

Denumire

Unitatea de administrare

 

 

 

106374

8.19.01

49-287

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

CUI 4011681

5 construcţii şi teren în suprafaţă de 1.193 m2

683 lei

Decizia Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România nr. 483 din 12.04.2005; PV nr. 1026427/2006

106379

8.19.01

49-279

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad

CUI 4011681

3 construcţii şi teren în suprafaţă de 1.568 m2

2.865 lei

Sentinţa civilă nr. 79/2003 - Tribunalul Arad; Decizia nr. 1.594/2005 - ÎCCJ; PV nr. 1026451/2006

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - structuri din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a dublei înregistrări

 

Nr. M.F.P.

Cod de

clasificare

Denumire

Unitatea de administrare

Observaţii

121163

8.19.01

49-47

MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin

CUI 5667154

Imobilul cu denumirea “49-47” este înscris în inventar de două ori la acelaşi ordonator terţiar de credite “Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin”; o dată, în mod corect, cu nr. MFP 104998 şi a două oară, în mod eronat, cu nr. MFP 121163.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri”, str. Lunca Oltului în, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri”, str. Lunca Oltului în, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - SA, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 884.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri”, str. Lunca Oltului în, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - SA. pentru perioada realizării investiţiei

Beneficiar final: Unitatea Administrativ-teritorială Municipiul Sfântu Gheorghe

Amplasament: str. Lunca Oltului în, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

mii lei

85.360

(în preţuri la data de 9 septembrie 2014; 1 euro = 4,4287 lei),

din care:

- construcţii-montaj

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

64.583

Valoare rest de finanţat, inclusiv TVA:

 

mii lei

84.460

din care:

construcţii-montaj

 

 

mii lei

64.583

- Eşalonarea investiţiei: INV/C+M

 

 

 

– Anul I

 

 

 

 

INV

mii lei

45.000

 

C+M

mii lei

34.000

- Anul II

 

 

 

 

INV

mii lei

40.360

 

C+M

mii lei

30.583

- Capacităţi:

 

 

 

Locuri în tribune

 

Nr.

3.000

Suprafaţa construită

 

mp

8.743

Suprafaţa desfăşurată

 

mp

13.356

- Durata de realizare a investiţiei

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul seva proteja antiseismic, conform Normativului P100-1/2013.

Finanţarea Investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La anexa nr. 12 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Asău”, după poziţia nr. 220 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 221 şi 222, potrivit anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Faraoani” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 7, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 167 A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la locuitorul Balint Martin nr. 1375 până la locuitorul Moraru Magda nr. 1314, număr cadastral 60599, lungime 307 metri, suprafaţa 1378 metri pătraţi”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.223.512,74 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013”;

- la poziţia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 167 E”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la locuitorul Işvanca Minai nr. 1024 până la locuitorul Coşa-Compi Mihai nr. 1054, număr cadastral 60593, lungime 290 metri, suprafaţa 2184 metri pătraţi”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “159.795,07 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013”;

- la poziţia nr. 18, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 167 D”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la locuitorul Farcaş Anton nr. 920 până la locuitorul Cochior Anton nr. 934, număr cadastral 60590, lungime 497 metri, suprafaţa 3264 metri pătraţi”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “430.795,50 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013”;

- la poziţia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 166 C”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la locuitorul Bortoş Ştefan nr. 251 până la locuitorul Roca Ignat nr. 263, număr cadastral 60594, lungime 469 metri, suprafaţa 2866 metri pătraţi”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “258.427,21 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013”;

- la poziţia nr. 37, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 166 A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la locuitorul Panţîru Gheorghe nr. 550 pe la locuitorul Andrei Valentin nr. 580 şi până la fântâna de pe Moghioruş noua limită intravilan, număr cadastral 60589, lungime 693 metri, suprafaţa 6994 metri pătraţi”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “555.425,64 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013”;

- la poziţia nr. 44, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 167 C, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la locuitorul Jitaru-Sel Gheorghe nr. 752 până la locuitorul Ciuraru-Pal Isidor nr. 783A, număr cadastral 60587, lungime 800 metri, suprafaţa 4.400 metri pătraţi”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d\ coloana 5 va avea următorul cuprins: “497.545,00 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013”;

- la poziţia nr. 153, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 166 B”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “P62/1479/29/3 de la DJ 119 H până la locuitorul Cojocaru Mihai, număr cadastral 60586, lungime 424 metri, suprafaţa 2156 metri pătraţi”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “670.280 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013”;

- la poziţia nr. 158, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 167 B”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “T22/829/547 de la drumul comuna) 167 până la drumul comunal local P22J829J654, număr cadastral 60588, lungime 483 metri, suprafaţa 2313 metri pătraţi”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “298.200,65 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013”.

3. Anexa nr. 48 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgireşti” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la intersecţia Diaconu Pavel până la Ghidibaca Constantin, lungime 892 metri”;

- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la primărie până la Rusei Costică, lungime 453 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “348.635,61 lei”;

- la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal balastat”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Rusei Costică, lungime 13 metri”;

- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Rusei Costică până la Lazăr Gheorghe, lungime 294 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “226.266,82 lei”;

- la poziţia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Rusu Vasile până la Popoi Panaite, lungime 626 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: .,2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “695.908,66 lei”;

- la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Rusu Vasile până la Ciobanu, lungime 733 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “814.857,89 lei”;

- la poziţia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Enea Ion până la Belciu Iordache, lungime 48 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “42.961,64 lei”;

- la poziţia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Popa Lucreţia până la Cada Alexandru, lungime 493 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “441.251,72 lei”;

- la poziţia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Parascan Ion până la Cada Alexandru, lungime 918 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “821.641,13 lei”;

- la poziţia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Cernat Victor până la Cada Alexandru, lungime 371 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “332.057,60 lei”;

- la poziţia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Cernat Victor până la Apetrei Natalia, lungime 92 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “82.343,13 lei”;

- la poziţia nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Apetrei Natalia până la Andrioaie Toader, lungime 14 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.530,48 lei”;

- la poziţia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la intersecţia 2G până la Puntea Şesuri, lungime 935 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “867.635,80 lei”;

- la poziţia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la locuinţa Avramescu Ion până la locuinţa Gavriliţă Constantin, lungime 15 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.919,30 lei”;

- la poziţia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum comunal asfaltat”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Lefter Toma până la Chiper Marinei - DN 2G, lungime 625 metri”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “579.970,47 lei”;

- la poziţia nr. 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cămin Cultural Măgireşti reabilitat, consolidat şi extins”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafaţa construită = 279 metri pătraţi, fundaţie beton, pereţi din cărămidă, acoperiş lemn. Învelitoare ţiglă, P+1, învecinat cu Cooperativa de consum, Bejan Gută, drum balastat, str. Remus Lăcătuşu”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2013”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.470.612,36 lei”;

b) după poziţia nr. 147 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 148 şi 149, potrivit anexei nr. 2.

4. Anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parava” se modifică şl se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “F.E.A.D.R. Măsura 322, modernizare drum comunal DC 109 B km 0,00 la km 3+200 comuna Parava, judeţul Bacău”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.224.610,71 lei”;

b) după poziţia nr. 97 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 98-101, potrivit anexei nr. 3.

5. La anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poduri”, după poziţia nr. 80 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 81, potrivit anexei nr. 4.

6. La anexa nr. 82 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgu Trotuş”, după poziţia nr. 154 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 155, potrivit anexei nr. 5.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 885.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Asău

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

221.

-

Pârâul Ciungi

Ardeleanu Simion - Acrăciunoaie Gheorghe, 1.792 metri pătraţi

2013

-

Domeniul public al comunei Asău, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2013

222.

-

Pârâul Ciungi

Troiţa Parohia Ciungi - Andreuţă Simion, 2.800 metri pătraţi

2013

-

Domeniul public al comunei Asău, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2013

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgireşti

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridica actuală

0

1

2

3

4

5

6

148.

1.3.7.1

Drum asfaltat

De la intersecţia cu strada profesor Snaider Nicolaie, lungime 808 metri, număr cadastral 60695

2013

621.848,93

Domeniul public al comunei Măgireşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2014

149.

1.6.2

Cămin îngrijire bătrâni, satul Valea Arinilor, comuna Măgireşti

Suprafaţă construită 354 metri pătraţi, fundaţie beton, pereţi de cărămidă, acoperit cu şiţă, regim înălţime D+P+1, învecinat cu Bogdan Mircea, Zaharia Vasile, drum comunal asfaltat, număr cadastral 60656

2013

4.012.555,61

Domeniul public al comunei Măgireşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2014

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parava

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

98.

1.10

Cimitir satul Parava, comuna Parava

suprafaţă de 3.600 metri pătraţi, teren arabil extravilan, sola 12, parcela 484/1 satul Parava, cu vecinătăţi: la nord - Ciubotaru Valeria, la est - drum comunal balast, la sud - Petrea Neculai, la vest - drum judeţean 206 B, număr cadastral 60219

2013

98.422,12

Domeniul public al comunei Parava, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2013

99.

1.8.6

F.E.A.D.R. Măsura 322 - Reţea

alimentare cu apă localitatea Teiuş, comuna Parava, judeţul Bacău

Lungime totală aducţie 1.430 metri, distribuţie 3.873 metri, numere cadastrale 60248,1105,60259

2013

1.429.034,79

Domeniul public al comunei Parava, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2013

100.

1.8.7

F.E.A.D.R. Măsura 322 - Reţea canalizare localitatea Teiuş, comuna Parava, judeţul Bacău

Lungime totală 3.558 metri,

număr cadastral 60248

2013

918.764,65

Domeniul public al comunei Parava, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2013

101.

1.8.8

F.E.A.D.R. Măsura 322 - Reţea

canalizare şi staţie de epurare localităţile Parava şi Drăguşani, comuna Parava, judeţul Bacău

Lungime totală 10.724 metri, numere cadastrale 60249,60255, staţie epurare

2013

4.951.140,27

Domeniul public al comunei Parava, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2013

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poduri

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

81.

-

Pârâul (torent) Brăneşti

Pârâul este situat în cătunul Brăneşti, comuna Poduri, are o lungime de 1.700 metri şi o suprafaţă de 10.000 metri pătraţi.

2013

-

Domeniul public al comunei Poduri, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2013

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

ia inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgu Trotuş

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

155.

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă

Drum de exploatare agricolă 86, satul Viişoara, comuna Târgu Trotuş, punct Vărateci, lungimea 450 metri, lăţimea 4,5 metri, suprafaţa 2.025 metri pătraţi

1990

21.609

Domeniul public al comunei Târgu Trotuş, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARA VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.281 din 10 septembrie 2014, întocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din ţări terţe şi sunt introduse în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 24 din 30 ianuarie 1998, astfel cum a fost modificată ultima dată de Directiva 2013/20/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul siguranţei alimentare şi al politicii veterinare şi fitosanitare, având în vedere aderarea Republicii Croaţia, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 10 iunie 2013.”

2. În norma sanitară veterinară, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Controalele veterinare privind produsele provenite din ţări terţe şi introduse pe teritoriul României se efectuează de autoritatea competentă în conformitate cu prezenta norma sanitară veterinară şi cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor.”

3. În norma sanitară veterinară, la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) în scopurile prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să se aplice, după caz, definiţiile prevăzute la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006, cu completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizam pieţei interne, şi la art. 2 din Norma privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne.”

4. În norma sanitară veterinară, la articolul 2 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) produse înseamnă produsele de origine animală la care se face referire în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006, cu completările ulterioare, în Norma sanitară veterinară care stabileşte reguli de sănătate animală ce reglementează producţia, prelucrarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 63/2007, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman, în norma aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007, în Regulamentul (CE) nr. 1,069/2009 al Parlamentului European şi ai Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, precum şi în Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, precum şi la produsele din plante stabilite conform procedurii comunitare;”.

5. În norma sanitară veterinară, la articolul 3, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Fiecare transport provenind dintr-o ţară terţă este introdus pe unul din teritoriile menţionate în anexa nr. 1, numai dacă este supus inspecţiei şi controalelor veterinare.

(2) Transporturile cu produse sunt introduse pe unul din teritoriile menţionate în anexa nr. 1, printr-un post de inspecţie la frontieră.”

6. În norma sanitară veterinară, la articolul 4 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) un control al identităţii fiecărui transport pentru a se asigura că produsele corespund informaţiilor care figurează în certificatele sau documentele de însoţire. Cu excepţia loturilor în vrac prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 245/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul şi importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condiţiilor de sănătate publică şi animală care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidenţa condiţiilor menţionate, stabilite de reglementările comunitare specifice prevăzute de anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE şi, în ceea ce priveşte agenţii patogeni, la Directiva 90/425/CEE, această procedură trebuie să cuprindă:

(i) atunci când produsele de origine animală sosesc în containere, verificarea faptului că sigiliile fixate de medicul veterinar oficial (sau de autoritatea competentă), când acesta este solicitat prin legislaţia comunitară, sunt intacte şi că informaţiile ce apar pe acestea corespund celor înscrise pe documentul sau certificatul de însoţire;

(ii) în alte cazuri:

1. pentru toate tipurile de produse, o verificare a faptului că ştampilele, mărcile oficiale şi mărcile de sănătate ce identifică ţara şi întreprinderea de origine sunt prezente şi conforme celor de pe certificat sau document;

2. În plus, pentru produsele ambalate sau împachetate, o verificare privind etichetarea specifică prevăzută de legislaţia veterinară;”.

7. În norma sanitară veterinară, la articolul 5 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) în caz de import, până la prima unitate la care se face referire în norma sanitară veterinara, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006, cu completările ulterioare, ori până la primul centru sau prima organizaţie de destinaţie la care se face referire în norma aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007.”

8. În norma sanitară veterinară, la articolul 6 alineatul (2), litera a), punctul (i) va avea următorul cuprins:

“(i) propus de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, odată ce aceasta a controlat că acesta îndeplineşte cerinţele Deciziei 2001/812/CE a Comisiei din 21 noiembrie 2001 de stabilire a cerinţelor pentru aprobarea punctelor de control la frontieră responsabile cu controlul sanitar-veterinar al produselor introduse în Comunitate din ţări terţe;”.

9. În norma sanitară veterinară, la articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Comerţul cu produse la care se referă norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006, cu completările ulterioare, şi norma aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007, admise pe unul dintre teritoriile menţionate în anexa nr. 1, în baza prevederilor alin. (3), trebuie să se efectueze în concordanţă cu regulile stabilite în normele menţionate, în special în cap. li din prezenta normă sanitară veterinară.”

10. În norma sanitară veterinară, la articolul 8 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) sunt implicate activităţi de import autorizate pentru scopuri specifice, în cazurile prevăzute de legislaţia comunitară, trebuie comunicate informaţii suplimentare autorităţii competente, prin intermediul reţelei TRACES la care se referă norma aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007.”

11. În norma sanitară veterinară, la articolul 8 alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) medicul veterinar oficial de la locul de destinaţie sau medicul veterinar responsabil de un depozit intermediar trebuie să fie informat de conducerea întreprinderii de destinaţie sau de cea a depozitului intermediar despre sosirea produsului la destinaţia sa, iar acesta trebuie să notifice, în decurs de 15 zile, medicului veterinar oficial de la postul de inspecţie la frontiera de unde a primit notificarea referinţe cu privire la transport. Acesta din urmă trebuie să efectueze controale regulate, pentru a se asigura că produsele au sosit la întreprinderea de destinaţie, în special prin controlul înregistrării intrărilor.”

12. În norma sanitară veterinară, articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate solicita Comisiei Europene, în anumite situaţii şi, în special, în urma rezultatelor controalelor anterioare efectuate de experţii Comisiei, reducerea frecvenţei controalelor fizice asupra produselor pentru care condiţiile de import sunt armonizate, adică produsele îndeplinesc următoarele condiţii:

a) provin din ţări terţe sau din regiuni ale acestora care oferă garanţii sanitar-veterinare satisfăcătoare în ceea ce priveşte controlul la punctul de origine al produselor destinate importului;

b) în măsura în care legislaţia Uniunii Europene o cere;

c) s-au eliberat certificate de import pentru produsele respective.”

13. În norma sanitară veterinară, la articolul 17 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) fie, dacă reexpedierea este imposibilă sau a expirat perioada de 60 de zile la care se face referire la lit. a) ori dacă persoana responsabilă de încărcătură îşi dă imediat acordul, se procedează la distrugerea produselor în instalaţia cea mai apropiată de postul de inspecţie la frontieră, prevăzută în acest scop, conform Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009.

Până la reexpedierea produselor prevăzute la prezenta literă sau până la confirmarea motivelor respingerii, autoritatea competentă trebuie să stocheze produsele în cauză, sub supravegherea autorităţii competente, pe cheltuiala persoanei responsabile de încărcătură.”

14. În norma sanitară veterinară, la articolul 17, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Prevederile alin. (2) nu trebuie să se aplice atunci când autoritatea competentă a autorizat utilizarea produselor în concordanţă cu Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu condiţia ca acestea să nu prezinte niciun risc pentru sănătatea publică şi sănătatea animalelor.”

15. Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

16. Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională Directiva 2013/20/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul siguranţei alimentare şi al politicii veterinare şi fitosanitare, având în vedere aderarea Republicii Croaţia, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 10 iunie 2013.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 166.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la norma sanitara veterinară)

 

TERITORIILE

prevăzute la art. 3 din norma sanitară veterinară

 

1. Teritoriul Regatului Belgiei

2. Teritoriul Republicii Bulgaria

3. Teritoriul Republicii Cehe

4. Teritoriul Regatului Danemarcei, cu excepţia insulelor Feroe şi a Groenlandei

5. Teritoriul Republicii Federale Germania

6. Teritoriul Republicii Estonia

7. Teritoriul Republicii Elene

8. Teritoriul Regatului Spaniei, cu excepţia insulelor Ceuta şi Melilla

9. Teritoriul Republicii Franceze

10. Teritoriul Republicii Croaţia

11. Teritoriul Irlandei

12. Teritoriul Republicii Italiene

13. Teritoriul Republicii Cipru

14. Teritoriul Republicii Letonia

15. Teritoriul Republicii Lituania

16. Teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului

17. Teritoriul Republicii Ungare

18. Teritoriul Republicii Malta

19. Teritoriul Regatului Ţârilor de Jos în Europa

20. Teritoriul Republicii Austria

21. Teritoriul Republicii Polone

22. Teritoriul Republicii Portugheze

23. Teritoriul României

24. Teritoriul Republicii Slovenia

25. Teritoriul Republicii Slovace

26. Teritoriul Republicii Finlanda

27. Teritoriul Regatului Suediei

28. Teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară)

 

CONDIŢII

de aprobare pentru posturile de inspecţie la frontieră

 

Pentru a obţine autorizarea recunoscută de Comisia Europeană, posturile de inspecţie la frontieră trebuie să dispună de:

1. personal necesar pentru controlul documentelor (certificate de sănătate publică ori de sănătate animală sau orice alt document stabilit de legislaţia comunitară transpusă în legislaţia naţională) ce însoţesc produsele;

2. un număr suficient de medici veterinari şi personal auxiliar special pregătit pentru a efectua controale privind corespondenţa produselor cu documentele de însoţire, controale ale identităţii, controlul documentelor şi controlul sistematic al fiecărui transport de produse. În raport cu cantitatea de produse care trec prin posturile de inspecţie la frontieră;

3. personal suficient pentru a recolta şi prelucra probele aleatorii privind loturile de produse prezentate la un post de inspecţie la frontieră dat;

4. clădiri suficiente, aflate la dispoziţia personalului responsabil de efectuarea controalelor veterinare;

5. clădiri şi instalaţii corespunzătoare din punct de vedere igienic pentru efectuarea analizelor de rutină şi recoltarea de probe în concordanţă cu prezenta normă sanitară veterinară;

6. clădiri şi facilităţi corespunzătoare din punct de vedere igienic pentru recoltarea de probe şi prelucrarea acestora pentru controale de rutină prevăzute de legislaţia comunitară (standarde microbiologice);

7. serviciile unui laborator specializat, capabil să efectueze analize speciale pentru probele ce provin de la acel post;

8. clădiri şi instalaţii frigorifice pentru depozitarea părţilor de loturi prelevate pentru analize şi a produselor a căror liberă circulaţie nu a fost autorizată de către medicul veterinar de la postul de inspecţie şi controale veterinare la frontieră de care este responsabil;

9. echipamente corespunzătoare pentru schimbul rapid de informaţii, în special cu celelalte posturi de inspecţie şi controale veterinare la frontieră (prin intermediul sistemului computerizat TRACES);

10. serviciul unei întreprinderi calificate să efectueze tratamentul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba înfiinţarea comisiilor naţionale de specialitate pe discipline/domenii de studiu/module de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de specialitate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 13 octombrie 2014.

Nr. 4.774.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de specialitate

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - Comisiile naţionale de specialitate se constituie în baza prevederilor art. 94 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Comisiile naţionale de specialitate, numite în continuare C.N.S., se înfiinţează pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ.

Art. 3, - C.N.S. au drept scop fundamental desfăşurarea activităţilor specifice disciplinei/domeniului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ pentru care s-au constituit şi de punere în practică a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare.

II. Structura C.N.S.

Art. 4. - C.N.S. au următoarea structură:

a) preşedinte: cadru didactic universitar;

b) preşedinte executiv; inspectorul general, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), responsabil pentru disciplina/domeniul de pregătire/activitatea educativă/nivelul de învăţământ sau echivalentul acestuia;

c) 1-2 secretari ştiinţifici: expert/consilier din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE)/Centrului Naţional de Dezvoltare â învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), membru de drept al C.N.S. sau inspector şcolar/cadru didactic de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ)/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB);

d) membri: 5-21 cadre didactice de specialitate din învăţământul universitar şi preuniversitar.

Art. 5. - Componenta C.N.S. se stabileşte astfel încât să aibă reprezentativitate la nivelul regiunilor macro­economice/naţional.

III. Selecţia membrilor C.N.S.

Art. 6. - (1) Stabilirea componenţei nominale a C.N.S. se face pe baza propunerilor Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii (DGEÎTPV), ale Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor (DGÎLM) din cadrul MEN, ale conducerii universităţilor de stat sau particulare acreditate şi ale conducerii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

(2) Propunerile înaintate DGEÎTPV/DGÎLM din cadrul MEN de către instituţiile enumerate la alin. (1) se fac cu respectarea următoarelor criterii:

a) competenţă profesională recunoscută şi probată prin rezultatele propriilor elevi şi prin activitatea proprie de cercetare şi inovare didactică;

b) contribuţii la promovarea specialităţii (promovarea disciplinei respective, realizarea de studii asupra evoluţiei şi perspectivelor disciplinei etc.);

c) activitate metodico-didactică la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional: organizarea, susţinerea (în calitate de formator) şi participarea la activităţi de formare continuă, simpozioane, dezbateri şi alte forme de activitate;

d) calitatea activităţii anterioare de promovare a obiectivelor disciplinei/modulului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ (activitate în grupurile de lucru ale disciplinei/domeniului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ etc.) la nivel judeţean, naţional şi internaţional;

e) competenţe de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicării;

f) competenţe sociale şi organizatorice demonstrate în grupurile de lucru în care a participat anterior.

(3) Selecţia membrilor C.N.S. se face conform unei proceduri interne a MEN, pe baza evaluării portofoliului profesional al candidatului care cuprinde curriculumul vitae în format Europass, însoţit de documente doveditoare şi, după caz, pe baza metodei interviului.

(4) Componenţa nominală a C.N.S., stabilită conform procedurii interne â MEN, este avizată de directorul general al DGEÎTPV/DGÎLM şi aprobată de către secretarul de stat/subsecretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, respectiv de către secretarul de stat pentru învăţământ În limbile minorităţilor naţionale.

IV. Atribuţiile C.N.S.

Art. 7. - (1) C.N.S. au următoarele atribuţii generale:

a) analizează proiectele programelor şcolare pentru disciplinele/modulele de pregătire din cadrul curriculumului naţional obligatoriu, în vederea acordării avizului consultativ;

b) analizează proiectele programelor şcolare pentru disciplinele/module de pregătire opţionale (CDŞ) ofertate la nivel naţional şi proiectele programelor pe domenii ale activităţii extraşcolare din cercurile care funcţionează în palatele şi cluburile copiilor, la nivel naţional, în vederea acordării avizului consultativ;

c) avizează standardele de pregătire profesională aferente calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar;

d) avizează proiectele programelor pentru examenele naţionale;

e) avizează programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;

f) avizează proiectele programelor pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi proiectele programelor de perfecţionare pentru obţinerea gradelor didactice;

g) elaborează/avizează strategii în domeniul programelor/proiectelor educaţionale care se derulează în învăţământul preuniversitar;

h) elaborează documente referitoare la statutul disciplinei sau al domeniului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ, după caz, pe care le înaintează conducerii MEN şi altor instituţii cu atribuţii în domeniul elaborării curriculumului.

(2) Atribuţiile specifice ale C.N.S. pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ sunt stabilite de către preşedintele/preşedintele executiv al fiecărei C.N.S.

V. Funcţionarea C.N.S.

Art. 8. - (1) C.N.S. Îşi desfăşoară activitatea în plen, pe subcomisii sau pe grupuri de lucru constituite în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, ori de câte ori este necesar.

(2) Subcomisiile şi grupurile de lucru şi componenţa lor nominală sunt propuse de preşedintele executiv şi aprobate de preşedintele C.N.S. Coordonarea activităţii subcomisiilor şi grupurilor de lucru revine preşedinţilor şi, după caz, persoanelor numite de aceştia din rândul membrilor C.N.S.

(3) Şedinţele în plen ale C.N.S. se consideră legal constituite dacă la acestea participă cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri.

(4) Membrii comisiei pot delega atribuţiile din cadrul C.N.S.. inclusiv dreptul de vot, cu aprobarea preşedintelui/preşedintelui executiv C.N.S., către o altă persoană, în situaţiile în care nu pot participa la lucrările comisiei.

(5) Hotărârile C.N.S. se iau prin vot deschis; în cazuri speciale, preşedintele comisiei/conducătorul şedinţei poate solicita luarea deciziilor prin vot secret.

(6) Sunt considerate valide hotărârile comisiei aprobate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

(7) La invitaţia C.N.S., la activităţile sale pot participa, în regim consultativ şi alte cadre didactice sau specialişti din

domeniu, din instituţii guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale.

(8) Un membru al comisiei, desemnat de preşedinte/preşedinte executiv, elaborează procese-verbale de şedinţă sau, după caz, rapoarte scrise ale activităţii comisiei.

(9) Convocarea C.N.S., a subcomisiei/subcomisiilor sau a grupului/grupurilor de lucru se face de către inspectorul general din cadrul MEN responsabil pentru disciplina/domeniul de pregătire/activitatea educativă/nivelul de învăţământ sau de către echivalentul acestuia, la propunerea preşedintelui comisiei sau la solicitarea scrisă a conducerii ISE/CNDIPT/CNEE care este înaintată conducerii MEN.

(10) C.N.S. poate organiza, cu aprobarea secretarului de stat/subsecretarului de stat pentru învăţământ preuniversitar, respectiv a secretarului de stat pentru învăţământ în limbile minorităţilor naţionale şi a directorului general al D.G.E.Î.T.P.V/D.GJ.L.M., întâlniri ale cadrelor didactice pentru dezbaterea problemelor specifice disciplinei/modulului de studiu/activităţii educative/nivelului de învăţământ.

Art. 9. - Modificarea componenţei nominale a comisiei se poate face:

1. la propunerea preşedintelui/preşedintelui executiv al comisiei, în urma analizei activităţii membrilor C.N.S., pe baza unui raport justificativ;

2. la cererea persoanelor care doresc să se retragă din C.N.S.;

3. În cazul pensionării unor membri ai C.N.S. sau al celor care au ieşit din sistemul de învăţământ.

Art. 10. - Locurile rămase libere, în condiţiile precizate la art. 9, se completează de către preşedintele/preşedintele executiv al C.N.S., pe baza evaluării candidaturilor existente, conform criteriilor din prezentul regulament şi cu respectarea procedurii de aprobare a componenţei C.N.S.

Art. 11. - C.N.S. Înfiinţate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ funcţionează în componenţa nominală stabilită, de regulă, pentru o durată de 4 ani.

Vi. Dispoziţii finale

Art. 12. - (1) Conducerea ISJ/ISMB, a unităţilor de învăţământ preuniversitar, universităţilor, CNEE, CNDIPT, ISE, care au reprezentanţi în C.N.S., asigură participarea acestora la activităţile comisiei.

(2) Cheltuielile de cazare, diurnă şi transport pentru membrii C.N.S., participanţi la activităţile desfăşurate în plen, pe subcomisii sau pe grupuri de lucru, sunt suportate din bugetul instituţiilor de provenienţă a acestora (ISJ/ISMB, universităţi, CNEE, CNDIPT, ISE, MEN), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - C.N.S. organizate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ se reunesc, de regulă o dată pe anul şcolar, în funcţie de solicitările MEN şi de tipul activităţii pe care urmează să o desfăşoare, în rest, membrii subcomisiilor/grupurilor de lucru îşi susţin activitatea online.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice

 

Având în vedere prevederile ari 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ari 25 alin. (2) din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Procedura de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de formare profesională care au obţinut până la data intrării în vigoare a prezentului ordin aprobarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de a organiza cursuri de pregătire teoretică pentru dobândirea/prelungirea valabilităţii calităţii de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice au obligaţia de a solicita obţinerea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 1, pană la data de 31 decembrie 2014.

Art. 3. - Furnizorii de formare profesională care obţin avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în baza procedurii prevăzute la art. 1, precum şi cei prevăzuţi la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 13 octombrie 2014.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice

 

Art. 1. - (1) Procedura stabileşte etapele procesului de avizare a furnizorilor de formare profesională care organizează şi desfăşoară cursuri de pregătire teoretică pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare/execuţie/ expertizare tehnică în domeniul energiei electrice sau care urmează a susţine examen în vederea obţinerii calităţii pentru a desfăşura activităţi de proiectare/execuţie/expertizare tehnică în domeniul instalaţiilor electrice.

(2) Cursurile de pregătire teoretică prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă o durată de minimum 20 de ore şi au drept scop asigurarea formării continue a specialiştilor, în contextul dinamic al progresului tehnic şi tehnologic, precum şi al implementării şi alinierii legislaţiei naţionale la cea europeană.

Art. 2. - (1) Prezenta procedură se aplică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în relaţia cu furnizorii de formare profesională, care pot fi:

a) instituţii de învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează facultăţi/secţii/catedre având ca domeniu de pregătire specialităţi din domeniul electric/energetic sau al instalaţiilor pentru construcţii;

b) asociaţii profesionale cu atribuţii/activităţi relevante în sectorul energiei electrice;

c) societăţi care au ca obiect de activitate formarea profesională, autorizate conform legislaţiei în vigoare.

(2) Prezenta procedură se aplică atunci când solicitanţii se adresează ANRE în scopul organizării şi desfăşurării cursurilor de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice.

Art. 3. - (1) Documentele pe care furnizorii de formare profesională solicitanţi trebuie să le depună la ANRE sunt:

a) cerere, întocmită în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

b) copia certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau a altui document valabil din care să rezulte existenţa obiectului de activitate, conform prevederilor legale aplicabile, pentru desfăşurarea activităţilor de formare profesională;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, din care rezultă faptul că, la organizarea cursurilor, vor fi respectate tematica şi bibliografia de examen, publicate de ANRE pe pagina sa de internet;

d) programa analitică a cursului de specialitate;

e) procedura de selectare a specialiştilor în domeniu, având calitatea de lectori/formatori, după caz, care urmează să asigure predarea cursurilor, din care să rezulte criteriile de analiză a competenţelor acestora raportat la programa analitică a cursului de specialitate;

f) curriculum vitae pentru specialiştii care vor avea calitatea de lectori/formatori, din care să rezulte competenţa profesională în domeniul cursurilor organizate;

g) prezentarea modului de asigurare a condiţiilor necesare desfăşurării activităţii de formare profesională, inclusiv a modului de asigurare a logisticii necesare (în proprietate/închiriate etc.);

h) copie după documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentaţiei.

(2) Tariful de analiză a documentaţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru anul 2014 fiind stabilit la valoarea de 500 lei.

(3) Toate documentele prezentate în copie trebuie să fie certificate (semnătură şi ştampilă în original) cu menţiunea “conform cu originalul de către reprezentantul legal al solicitantului.

Art. 4. - (1) Documentele prezentate de solicitanţi se analizează de către serviciul de specialitate, care întocmeşte referatul prin care se propune, după caz:

a) emiterea avizului, cu valabilitate de 5 ani de la data emiterii, în cazul în care din documentaţia transmisă reies următoarele aspecte:

(i) corectitudinea, veridicitatea şi completitudinea documentaţiei;

(ii) existenţa unui cadru organizatoric care să permită desfăşurarea de activităţi de formare profesională, incluzând atât asigurarea personalului competent în domeniu, cât şi a logisticii necesare;

(iii) programa analitică a cursului respectă tematica publicată pe site-ul ANRE, respectându-se numărul minim de ore de curs

 (iv) achitarea tarifului de analiză a documentaţiei;

b) refuzul emiterii avizului, cu motivaţia acestuia.

(2) Avizul ANRE, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se emite în termen de maximum 30 de zile de la depunerea completă şi conformă a documentaţiei şi conţine următoarele elemente:

a) datele de identificare a solicitantului;

b) termenul de valabilitate;

c) condiţiile de valabilitate asociate, întocmite în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(3) Titularul avizului are dreptul de a solicita prelungirea valabilităţii acestuia înainte de expirarea termenului de valabilitate; în această situaţie solicitantul trebuie să se adreseze ANRE cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului.

(4) în vederea aplicării prevederilor alin. (3), titularul transmite către ANRE o cerere însoţită de o declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu au survenit modificări ale circumstanţelor care au stat la baza emiterii avizului iniţial şi dovada achitării tarifului corespunzător.

Art. 5. - Titularii de avize au obligaţia de a actualiza anual sau de câte ori este nevoie programa analitică a cursului de specialitate, astfel încât să se asigure condiţiile de formare continuă a specialiştilor, în contextul evoluţiei cadrului legislativ.

Art. 6. - ANRE are dreptul să retragă avizul emis în cazul în care:

a) se constată încălcări ale deontologiei profesionale de către titular;

b) rata anuală de promovabilitate a cursanţilor participanţi la cursurile de pregătire teoretică organizate de către titular, la examenele organizate de ANRE în acest sens, este mai mică de 50%;

c) titularul nu furnizează sau furnizează incomplet/eronat date şi informaţii solicitate de ANRE;

d) titularul nu respectă condiţiile de valabilitate asociate avizului;

e) titularul nu îndeplineşte măsurile de remediere a neconformităţilor dispuse de către ANRE;

f) se declară falimentul titularului printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

g) pe documentaţia suport de curs sau pe site-ul titularului este invocată calitatea de lector a unor angajaţi ai ANRE.

Art. 7. - Titularul este obligat să facă publică şi să notifice ANRE perioada de organizare a cursurilor şi locaţia de desfăşurare a acestora.

Art. 8. - În scopul evaluării calităţii cursurilor organizate de către titularul avizului, acesta este obligat să permită accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai ANRE la cursurile organizate.

Art. 9, - Lista titularilor se publică pe pagina de internet a ANRE şi se actualizează periodic.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

CERERE

pentru eliberarea avizului pentru organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice

 

Solicitantul..................................... (denumirea), nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului......................,

CUI ...................., reprezentată prin ............................. în calitate de ........................... codul poştal ............, localitatea .................................... judeţul/sectorul ..............................., str. ................................. nr. ......, bl. ........ sc. ......., et. ....., ap. ........, tel. ...................... fax ..................., e-mail. .....................................,

adresă de corespondenţă .......................................................................................................................

(Se completează în situaţia în care aceasta este diferită faţă de adresa societăţii comerciale.)

solicităm eliberarea avizului pentru organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire teoretică pentru autorizarea electricienilor/verificatorilor de proiecte/responsabililor tehnici cu execuţia/experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu prevederile Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2014.

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:

- .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

 

Reprezentant al ............................................................................................

                        (denumirea solicitantului)

.......................................................................................................................

(numele şi prenumele)

.......................................................................................................................

(semnătură şi ştampilă)

Data:............................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CONDIŢII-CADRU

de valabilitate aferente Avizului nr. ...

 

1. Avizul este emis pentru organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor/verificatorilor de proiecte/responsabililor tehnici cu execuţia/experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice.

2. Termenul de valabilitate al avizului este de la............... până la................

3. Avizul poate fi prelungit în condiţiile prevăzute în Procedura de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice.

4. Titularul are obligaţia de a îşi desfăşura activitatea în conformitate cu programa analitică â cursului de specialitate.

5. Titularul are obligaţia de a actualiza anual sau ori de câte ori este nevoie programa analitică a cursului de specialitate, astfel încât să se asigure condiţiile de formare continuă a specialiştilor, în contextul evoluţiei cadrului legislativ.

6. Titularul este obligat să respecte procedura de selectare a specialiştilor, care a stat la baza emiterii avizului.

7. Titularul desfăşoară activitatea prevăzută la pct. 1 exclusiv pe baze contractuale.

8. Titularul nu poate invoca pe documentaţia suport de curs sau pe site-ul său calitatea de lector a unor angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

9. Titularul notifică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei perioada de organizare a cursurilor şi locaţia de desfăşurare a acestora, cu minimum 30 de zile înainte de începerea efectivă a cursurilor.

10. Titularul transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei informaţii cu privire la cursanţii care au promovat cursurile de pregătire teoretică, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea acestora; informarea conţine numele, prenumele, codul numeric personal al cursanţilor, numărul, data şi domeniul de competenţe pentru care a fost emis certificatul de absolvire a cursului.

11. Titularul avizului notifică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de maximum 10 zile de la apariţie, orice situaţie care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţii, prin raportare la criteriile de emitere a avizului sau la încălcarea condiţiilor asociate avizului.

12. Titularul furnizează, la solicitarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, orice date şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată conform avizului.

13. Titularul este obligat să permită accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei la cursurile organizate de acesta, în scopul verificării modului în care se desfăşoară cursurile.

14. Comunicările sau informaţiile solicitate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se fac, de regulă, prin e-mail la adresa darae@anre.ro sau prin fax/servicii poştale disponibile.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

AVIZUL

Nr. ......./......................... (data: ZZ.LL.AAAA)

 

În conformitate cu referatul întocmit de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se emite avizul pentru organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire teoretică pentru autorizarea electricienilor/verificatorilor de proiecte/responsabililor tehnici cu execuţia/experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu prevederile Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2014,

societăţii.................................,

            [denumirea solicitantului]

având datele de identificare................................................................

[CUI, nr. de înmatriculare în registrul comerţului]

            Avizul este valabil până la........................ [ZZ.LL.AA], cu respectarea Condiţiilor-cadru de valabilitate aferente prezentului aviz.

 

Data emiterii..........................

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

.............................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.