MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 763/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 763         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

879. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie - S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

880. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

883. - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2011

 

891. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

902. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

903. - Hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice

 

904. - Hotărâre pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.419. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

1.562. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole

 

1.914. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 809/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Pârtiei păţii lor Statului în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

Având în vedere prevederile ari. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 879.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTI CI PĂŢII LOR STATULUI ÎN ENERGIE - SA.

Str. Grigore Alexandrescu nr. 9A, Bucureşti, sectorul 1

Cod unic de înregistrare 33134190

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3.440

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

0

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

3.440

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

14.796

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

14.796

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

11.271

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

100

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.425

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.197

C1

ch. cu salariile

13

1.175

C2

bonusuri

14

22

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.078

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

364

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

787

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-11.356

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-11.356

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

20

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

19

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

7.875

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

7.730

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

0,0

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

4.301

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin, (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - SA Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 880.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ “ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE” - S.A. GIURGIU

Şos. Portului nr. 1, Giurgiu, judeţul Giurgiu

Cod unic de înregistrare 1284717

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

12.459,11

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12.442,11

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

2

 

Venituri financiare

5

17,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

12.403,26

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12.101,26

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5,199,64

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

124,65

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.101.97

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

3,416.34

C1

ch. cu salariile

13

3.014,76

C2

bonusuri

14

401,58

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

171,22

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

131,22

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

491.36

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.023,05

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.675,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

302.00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

55,85

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

40,93

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

14,92

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

14,92

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

7,46

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

5.96

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

1,50

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

7,46

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

346,05

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

346,05

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

100,65

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

119,05

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

26,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

100,35

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

48.524,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

39.244.00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

148

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

148

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1923,61

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.697,50

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

84,07

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

995,52

8

 

Plăţi restante

55

905.00

9

 

Creanţe restante

56

3.100.00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2011, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 883.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 3.069 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - .Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 891.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, la capitolul 54.01 “Alte Servicii Publice Generale”, titlul “Alte transferuri”, cu suma de 30.000 mii lei, în vederea finanţării unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din acordurile internaţionale privind asistenţa pentru dezvoltare.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 902.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice se stabileşte potrivit nivelurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocaţia zilnică de hrană se suportă din aceleaşi fonduri din care sunt finanţate instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri alocaţia zilnică de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile private de asistenţă socială se stabileşte cel puţin la nivelul prevăzut în anexa pentru instituţiile publice de asistenţă socială.

Art. 3. - În limita bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum al alocaţiei de hrană mai mare decât cel stabilit prin prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Aurelia Cristea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 903.

 

ANEXĂ

 

NIVELURILE

alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice

 

Nr. crt.

Instituţia publică de asistenţă socială

Nivelul alocaţiei zilnice de hrană - lei/zi şi persoană

A.

INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI

 

 

1.

Instituţii de asistenţă socială pentru persoane cu dizabilităţi

16,6

B.

INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI PERSOANE VÂRSTNICE

 

 

1.

Cămine pentru persoane vârstnice

16,6

 

2.

Cantine de ajutor social

12,0

 

3.

Alte instituţii publice de asistenţă socială cu regim rezidenţial sau semirezidenţial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilităţi

16,6

C.

INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALÂ

16,6

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 129 alin. (5)-(7) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale şi cuantumul alocaţiei de hrană, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial şi pentru mamele protejate în centre maternale, precum şi cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice.

Art. 2. - Sumele stabilite potrivit prevederilor art. 1, pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică începând cu data de 1 decembrie 2014.

Art. 3. - Începând cu data de 1 decembrie 2014 se abrogă punctele Aşi B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice»

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 904.

 

LIMITELE MINIME

de cheltuieli aferente drepturilor la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sume de bani pentru nevoi personale, prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

            A. Hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive

 

Grupa de vârstă

Valoarea alocaţiei de hrană

(lei/zi/copil/tânăr)

Valoare drepturi îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive

(lei/an/copil/tânăr)

De la 0 până la 3 ani inclusiv

12,00

366,00

De la 3 până la 7 ani inclusiv*

16,60

498,00

 

* Se aplică şi copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de dornicii iu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Grupa de vârstă

Valoarea alocaţiei de hrană (lei/zi/cop i l/tânăr)

Valoare drepturi îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive

(lei/an/copil/tânăr)

De la 7 până la 14 ani inclusiv*

16,60

611,00

De la 14 până la 18 ani inclusiv*

16,60

754,00

De la 18 până la 26 ani inclusiv*

16,60

844,00

Mama protejată în centru maternal

16,60

844,00

Copil beneficiar serviciu de zi**

12,00

-


* Se aplică şi copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. ** Se aplică şi capiilor din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie.

 

            B. Sume de bani pentru nevoi personale

 

Beneficiar

Valoarea (lei/lună)

Copiii şi tinerii care beneficiază de o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale

28.00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1.a), b) 2, pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului 1.264/2010 pentru aprobarea Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes”, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă efectuarea unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes”, prin contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut prin emiterea de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 2 miliarde euro, cu scadenţă de minimum 10 ani. Suma finală, maturitatea, dobânda, precum şi toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii financiare urmează să fie stabilite la momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.

Art. 2. - Emisiunea este administrată de către Société Générale, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank International şi HSBC Bank.

Art. 3. - Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 1.419.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 113.263 din 24 septembrie 2014, întocmit de Direcţia generală politici agricole şi strategii, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale art. 21 şi 22 din secţiunea 7 Eliminarea subproduselor a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de retragere sub control a subproduselor vitivinicole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) începând cu campania viticolă 2014/2015, persoanele fizice şi/sau juridice care deţin subproduse vitivinicole în propriile unităţi de producţie au obligaţia de a aplica retragerea sub control a acestora.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică producătorilor de vin care obţin mai puţin de 25 hi de vin sau de must în campania viticolă respectivă şi celor care produc vinul exclusiv pentru autoconsum.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltam rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 octombrie 2014.

Nr. 1.562.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de retragere sub control a subproduselor vitivinicole

 

Art. 1. - În sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) retragere sub control a subproduselor vitivinicole - măsura prin care producătorii sunt obligaţi să gestioneze distinct subprodusele (drojdia şi tescovina) rezultate la vinificare, pentru a fi denaturate sau utilizate în alte scopuri decât obţinerea vinului, conform prevederilor prezentei proceduri;

b) producător - orice persoană fizică ori juridică sau orice grup de astfel de persoane care produce vin din struguri proaspeţi, din must de struguri, din must de struguri parţial fermentat sau din vin nou aflat încă în fermentare, din producţia proprie ori din achiziţii;

c) drojdie de vin - reziduul care se depune după fermentaţia alcoolică şi în timpul stocării vinului în recipiente sau care rezultă în urma aplicării tratamentelor autorizate, precum şi la filtrarea ori centrifugarea vinului. Se consideră drojdie de vin şi reziduul depus în recipiente cu must de struguri după aplicarea tratamentelor autorizate sau în timpul stocării, precum şi reziduul obţinut la filtrarea ori centrifugarea mustului;

d) tescovină - reziduul fermentat sau nefermentat obţinut la presarea strugurilor proaspeţi;

e) denaturarea drojdiei de vin - adăugarea unei substanţe străine în drojdia de vin, astfel încât produsul rezultat să nu mai poată fi utilizat în vinificare.

Art. 2. - (1) Producătorii care efectuează retragerea sub control a subproduselor vitivinicole au obligaţia să întocmească şi să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare O.A.J., declaraţiile de recoltă şi/sau producţie.

(2) Producătorii care vând mustul, mustul concentrat şi/sau mustul concentrat rectificat nu au obligaţia retragerii sub control a drojdiei de vin.

(3) Producătorii care achiziţionează mustul, mustul concentrat şi/sau mustul concentrat rectificat au obligaţia retragerii sub control a drojdiei de vin.

(4) Producătorii care produc vinuri spumante sunt exceptaţi de la obligaţia prevăzută la art. 5, pentru cantităţile corespunzătoare vinurilor spumante produse,

Art. 3. - (1) Sunt interzise tescuirea drojdiei de vin şi refermentarea tescovinei în scopul obţinerii de vin destinat comercializării.

(2) Filtrarea şi centrifugarea drojdiei de vin nu se consideră tescuire atunci când produsele obţinute îndeplinesc parametrii minimi impuşi de legislaţia în vigoare.

(3) Tescovina proaspătă rezultată în urma procesului de vinificare, care va fi supusă măsurii de retragere sub control, trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime privind tăria alcoolică potenţială:

a) 2,1 litri alcool pur la 100 kg de tescovină, în cazul vinurilor cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C.;

b) 3 litri alcool pur la 100 kg de tescovină, pentru celelalte categorii de vinuri.

(4) Este interzisă suprapresarea tescovinei proaspete.

(5) Drojdia de vin rezultată în urma procesului de vinificaţie, care va fi supusă măsurii de retragere sub control, trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime privind tăria alcoolică:

a) 3,5 litri alcool pur la 100 kg de drojdie de vin, în cazul vinurilor cu D.O.C.;

b) 5 litri alcool pur la 100 kg de drojdie de vin, pentru celelalte categorii de vinuri.

(6) Este interzisă suprapresarea/tescuirea drojdiei de vin.

(7) Filtrarea şi centrifugarea drojdiei de vin nu se consideră tescuire atunci când calitatea produselor obţinute este bună, corectă şi comercială.

(8) în cazul în care caracteristicile minime determinate ale subproduselor vitivinicole sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (1) şi/sau (2), producătorii au obligaţia de a completa cu vin aceste subproduse până la limita minimă prevăzută de prezenta procedură.

(9) Obligaţia de retragere sub control a subproduselor vitivinicole (% volum/hl) se determină în funcţie de tăria alcoolică naturală în volume aferentă zonelor viticole, astfel:

a) tăria alcoolică minimă pe zonele viticole din România:

(i) zona viticolă B: 8,5% voi.; (ii) zona viticolă C I: 9% voi,; (iii) zona viticolă C II: 9,5% voi.;

b) cantitatea de alcool conţinută de subprodusele vitivinicole va fi de cel puţin:

(i) 10% din volumul de alcool conţinut în vinul cu sau fără indicaţie geografică, denumită în continuare I.G.; (ii) 7% din volumul de alcool conţinut în vinul cu D.O.C.

(10) Cantitatea minimă de subproduse vitivinicole ce trebuie supuse retragerii sub control se determină astfel:

a) cantitatea de vin obţinută (hi) x tăria alcoolică [în funcţie de zona viticolă prevăzută la alin. (9) lit. a)] = Z (% vol./hl);

b) Z (% vol./hl) x procentul [prevăzut la alin. (9) fit. b)J = Y, cantitatea minimă de subproduse vitivinicole ce trebuie retrasă sub control (% vol./hl).

Art. 4. - (1) Retragerea sub control a tescovinei se face prin:

a) folosirea acesteia la furajarea animalelor;

b) obţinerea compostului pentru fertilizarea terenurilor agricole;

c) procesare industrială în vederea obţinerii uleiului sau altor produse;

d) exportul în ţări terţe;

e) livrarea către un incinerator autorizat;

f) livrarea la o groapă ecologică autorizată;

g) livrarea către o distilerie autorizată;

h) orice alte proceduri prin care tescovina devine improprie utilizării în vinificaţie.

(2) Producătorii de vinuri au obligaţia de a notifica, în scris, inspectorii teritoriali ai Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită în continuare I.S.C.T.V., cu cel puţin 48 de ore înainte, începerea campaniei de vinificare.

(3) Producătorii vor determina, zilnic, tăria alcoolică a tescovinei proaspete, certificată printr-un buletin de analiză, şi o vor înregistra în Fişa de evidenţă a tescovinei retrase sub control, prevăzută în anexa nr. 1.

(4) întreaga cantitate de tescovină rezultată din procesul de vinificare este evidenţiată în registrul de intrări/ieşiri pentru produse vitivinicole în vrac.

(5) Dovada îndeplinirii obligaţiei privind retragerea sub control a tescovinei se face prin documente justificative.

Art. 5. - (1) Retragerea sub control a drojdiei de vin se face prin:

a) denaturare, introducându-se în masa acesteia, cel puţin

2 g de clorură de sodiu (NaCl) sau clorură de potasiu (KCI) pentru fiecare kilogram de drojdie;

b) livrarea către o distilerie autorizată;

c) extragerea de acid tartric şi alte produse;

d) exportul în ţări terţe;

e) livrarea către un incinerator autorizat;

f) livrarea la o groapă ecologică autorizată sau la o staţie de epurare a apelor uzate;

g) orice alte metode prin care drojdia de vin devine improprie utilizării în vinificare.

(2) Producătorii au obligaţia de a notifica în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte, inspectorii teritoriali ai I.S.C.T.V., cu privire la efectuarea operaţiunii de retragere sub control.

(3) Producătorii vor determina tăria alcoolică a drojdiei de vin, certificată printr-un buletin de analiză, şi o vor înregistra în Fişa de evidenţă a drojdiei de vin retrase sub control, prevăzută în anexa nr. 2.

(4) întreaga cantitate de drojdie de vin rezultată din procesul de vinificaţie va fi evidenţiată în registrul de intrări/ieşiri pentru produse vitivinicole în vrac.

(5) Dovada îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1)se va face prin documente justificative.

Art. 6. - (1) I.S.C.T.V este instituţia abilitată să verifice scriptic şi faptic modul de realizare a măsurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole pentru cel puţin 8% din totalul cantităţilor de subproduse vitivinicole obţinute la nivel judeţean.

(2) în situaţia retragerii sub control a drojdiei de vin prin metoda prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), inspectorii teritoriali ai I.S.C.T.V. au obligaţia de a supraveghea procesul denaturării.

(3) Pentru verificarea obligaţiei minime de subproduse vitivinicole (tescovina şi drojdia) ce trebuie retrase sub control, inspectorul teritorial al I.S.C.T.V. va ridica un număr de

3 eşantioane reprezentative pentru fiecare subprodus vitivinicol, în vederea determinării tăriei alcoolice. Două dintre eşantioanele ridicate vor fi predate pentru efectuarea analizelor fizico-chimice la laboratoarele autorizate, iar al treilea eşantion, împreună cu o copie a procesului-verbal de prelevare, va rămâne la producător.

(4) Recipientele în care se vor introduce eşantioanele prelevate vor fi etichetate şi sigilate, cu respectarea condiţiilor de păstrare, fără a provoca alterarea parametrilor fizico-chimici ai produsului de analizat. Procurarea recipientelor se va face de către D.A.J. şi a municipiului Bucureşti.

Art. 7. - (1) Producătorii din sectorul vitivinicol care au obligaţia retragerii sub control a subproduselor vitivinicole şi nu respectă prevederile prezentei proceduri nu pot beneficia de sprijin financiar aferent măsurilor din cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 pentru următoarea campanie viticolă.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), I.S.C.T.V. va dispune retragerea sub control a unei cantităţi de vin corespunzătoare asigurării nivelului minim de alcool aferent subproduselor vitivinicole care trebuiau retrase sub control.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

FIŞA DE EVIDENŢA ZILNICĂ

a tescovinei retrase sub control

 

Nr. crt.

Data

Raportul de vinificare

nr. ........./.......

Cantitatea de struguri vinificată

[kg (sau t)]

Culoarea strugurilor (albi/negri)

Destinaţia de producţie

Cantitatea de tescovină retrasă

(kg)

Potenţialul alcoolic al

tescovinei

(% vol.)

Metoda de retragere sub control aplicată

Observaţii

Vin cu D.O.C.

Vin cu I.G.

Vin fără D.O.C. şi fără I.G., cu denumire de soi

Vin fără D.O.C. şi fără I.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

FIŞA DE EVIDENŢĂ

a drojdiei de vin retrase sub control

 

Nr. crt.

Data

Raportul de vinificare

nr. ........./.......

Cantitatea de drojdie

rezultată

(kg)

Culoarea vinului

(alb/roşu)

Categoria de calitate a vinului

Cantitatea de drojdie

retrasă

(kg)

Tăria alcoolica a drojdiei

(%vol.)

Metoda de retragere sub control aplicata

Observaţii

Vin cu DOC.

Vin cu I.G.

Vin fără D.O.C. şi fără I.G. cu

denumire de soi

Vin fără D.O.C. şi fără I.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 1 “Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014” şi anexa nr. 2 “Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014” la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 451 din 20 iunie 2014, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 octombrie 2014.

Nr. 1.914.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 785/2014)

 

CENTRALIZATORUL

creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014

 

Nr. crt.

Judeţul/ Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială/ Sectorul

Total fonduri alocate

(lei)

1

Arad

Arad

434.698,79

2

Argeş

Piteşti

40.279,62

3

Argeş

Topoloveni

900.000,00

4

Bacău

Bacău

364.442,48

5

Braşov

Braşov

879.015,02

6

Braşov

Săcele

50.000,00

7

Bucureşti

Sectorul 2

5.933.431,40

8

Bucureşti

Sectorul 3

11.099.224,02

9

Bucureşti

Sectorul 4

1.802.065,06

10

Caraş-Severin

Moldova Nouă

2.000.000,00

11

Cluj

Cluj-Napoca

325.508,31

12

Cluj

Turda

550.000,00

13

Constanţa

Cernavodă

1.029.644,79

14

Dâmboviţa

Târgovişte

600.000,00

15

Giurgiu

Mihăileşti

346.430,89

16

Gorj

Târgu Jiu

2.875.213,36

17

Harghita

Topi iţa

596.695,01

18

Hunedoara

Petrila

1.791.097,71

19

Hunedoara

Petroşani

650.000,00

20

Ilfov

1 Decembrie

3.250.000,00

21

Ilfov

Buftea

1.100.000,00

22

Ilfov

Cornetu

165.364,40

23

Ilfov

Măgurele

1.447.835,50

24

Ilfov

Pantelimon

2,640.110,61

25

Ilfov

Snagov

895.448,50

26

Maramureş

Şomcuta Mare

119.400,00

27

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

600.000,00

28

Mureş

Târgu Mureş

165.133,20

29

Olt

Slatina

3.219.828,33

30

Prahova

Buşteni

1.555.992,19

31

Prahova

Sinaia

73.116,52

32

Satu Mare

Satu Mare

500.000,00

33

Tulcea

Isaceea

361.987,00

34

Tulcea

Sulina

150.000,00

35

Tulcea

Tulcea

150.000,00

36

Vrancea

Gugeşti

524.070,50

37

Vrancea

Odobeşti

57.762,15

38

Vrancea

Panciu

226.970,25

TOTAL

 

 

49.470.765,61

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 785/2014)

 

LISTA

blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în anul 2014

 

Nr. crt.

Judeţul/ Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Adresa imobilului

Nr. apartamente

0

1

2

3

4

1

Arad

Arad

Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2

44

2

Arad

Arad

Str. Nucet nr. 14, bloc 566

10

3

Arad

Arad

Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734

20

4

Arad

Arad

Str. Alex. Popescu-Negură, bloc 317, sc. A+B

20

5

Arad

Arad

Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES

20

6

Arad

Arad

Bd. Revoluţiei nr. 49-53

120

7

Arad

Arad

Str. C. Brâncuşi, blocX33

40

8

Arad

Arad

Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A

15

9

Arad

Arad

Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A+B

40

10

Arad

Arad

Str. Crasna nr. 21, bloc G1

10

11

Arad

Arad

Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503

45

12

Arad

Arad

Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206

15

13

Arad

Arad

Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208

15

14

Arad

Arad

Str. Bihorului, bloc B1

15

15

Arad

Arad

Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A+B

40

16

Arad

Arad

Str. Ilie Mâduţa, bloc 326, sc. A+B

20

17

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B

19

18

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 309, sc. A

19

19

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 309, sc. B

19

20

Arad

Arad

Str. Alex Popescu-Negură, bloc 318, sc. A+B

20

21

Arad

Arad

Str. Ştefan cel Mare, bloc 6t sc. A+B+C

39

22

Arad

Arad

Str. Gheorghe Ciuhandru, bloc 341, sc. A

19

23

Arad

Arad

Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. A

10

24

Arad

Arad

Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. B

19

25

Arad

Arad

Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. C

10

26

Arad

Arad

Str. Imaşului, bloc 7

19

27

Argeş

Topoloveni

Str. Inv. Bivolaru nr. 6, bl. P15

38

28

Argeş

Topoloveni

Str. Parcului nr. 7, bl. P22

66

29

Argeş

Topoloveni

Str. Calea Bucureşti nr. 119, bl. P5a

76

30

Bacău

Bacău

Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A

20

31

Bacău

Bacău

Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A

20

32

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A, B

40

33

Bacău

Bacău

Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B

40

34

Bacău

Bacău

Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B

40

35

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 3, sc. A, B

32

36

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B

32

37

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 5, sc. A-B

40

38

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 25, sc. A- B

32

39

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 46, sc. A

55

40

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 3, sc. A

16

41

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 2, sc. A-D

70

42

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Vodă nr. 1, sc. A

16

43

Bacău

Bacău

Str. Alecu Russo nr. 15, sc. E, F

40

44

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 1

30

45

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 16

20

46

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 17

10

47

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 18

20

48

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 3

9

49

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 7

16

 

50

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 31

40

51

Braşov

Săcele

Str. Viitorului, bl. 15

80

52

Braşov

Săcele

Str. Viitorului, bl. 23

60

53

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ion Câmpineanu nr. 31, bloc A-5-6A

75

54

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 298. bloc 48, sc. I

31

55

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2

320

56

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 296, bloc 46

106

57

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4

150

56

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5

38

59

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 201, bloc 9

54

60

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A

30

61

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2

32

62

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A

64

63

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C

31

64

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A

40

65

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35

64

66

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 2

32

67

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 241, bloc 47

96

68

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1

24

69

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 237, bloc 45

108

70

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 233, bloc 41

32

71

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1

32

72

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 211, bloc 19

40

73

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3

40

74

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A

31

75

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1, 2

59

76

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2

32

77

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A

44

78

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 12, bloc 58

80

79

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina

38

80

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A

39

81

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 64, bloc 105

66

82

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A

29

83

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A

40

84

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1

44

85

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 20, bloc9B

176

86

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46

44

87

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43

44

88

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 1, bloc 34

325

89

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A+B

88

90

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2b, bloc4A, sc. A

44

91

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 85, bloc 86

88

92

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 95, bloc 93

44

93

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17

116

94

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare 38, bloc 30A

62

95

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A

39

96

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2

28

97

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33 B

40

98

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A

39

99

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A

108

 

100

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17

131

101

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11

132

102

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P 7

176

103

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8

176

104

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D 27 B, sc. B

40

105

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Chopin nr. 13

40

106

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu 98-106, bloc D16

188

107

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6

132

108

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Elena nr. 4, bloc OD7B

44

109

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1

44

110

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, se, 2

44

111

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A

44

112

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 369, blocA4

40

113

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89

88

114

Bucureşti

Sectorul 2

Str. J. L. Calderon nr. 1-5

55

115

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Nicolae Filipescu nr. 52

23

116

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Petre Antonescu nr. 6, bloc 23

54

117

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Hertanr.20,blocX2

66

118

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22

35

119

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A

52

120

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. B

40

121

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bl. B 5, sc. B

36

122

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bl. B 5, sc. A

36

123

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. C

32

124

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 79, bl. A20, sc. A

36

125

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 79, bl. A12 bis

44

126

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 3

44

127

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 10, bl. 62

76

128

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285, bl. 11

80

129

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. A

40

130

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 24, bl. M 14, sc. B

44

131

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bl. 403, sc. 1

40

132

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. A, B

98

133

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. 02, sc. B, C

88

134

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 57, bl. M 27

87

135

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bl. 86, se A-B

26

136

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 4, bl. 113A, sc. A-B

88

137

Bucureşti

Sectorul 2

Str.Avrignr.28, bl. P18bis

132

138

Bucureşti

Sectorul 2

Str.Avrignr.63, bl. E2

233

139

Bucureşti

Sectorul 2

Str.Avrignr.9-19,bl.U1

243

140

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 145

44

141

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 153

12

142

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bl. 155

14

143

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bl. 1, sc. 4

33

144

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 178, bl. G10

40

145

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 110, bl. L8, sc. A

24

146

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 186-192, bl. G9

40

147

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 208c. bl. G7 bis, sc. A

44

148

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 222, bl. M 11, sc. 1

100

149

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 69, bl. A16. A

36

 

150

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 4, bl. 39

39

151

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 5, bl. 203

26

152

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bl. 5/7, sc. A

36

153

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bl. 5/7, sc. B

36

154

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 11, bl. A3 bis

86

155

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 13, bl.A3

108

156

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 21, bl. b6, sc. A

36

157

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 22, bl. M13

44

158

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 7, bl. A1

86

159

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bl. 64

38

160

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 22, bl. 5

54

161

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 24, bl, 6

54

162

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 3, bl. 2

86

163

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 4, bl. 3 a. se A

40

164

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. B

40

165

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. B, bl. 3, sc. C

40

166

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 66, bl. 69, sc. B

19

167

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ferdinand nr. 101, bloc p 31

42

168

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 227, bl. 116 a

106

169

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 229, bl. 115, sc. 2

108

170

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 231, bl. 114b

132

171

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 112, bl. 41

108

172

Bucureşti

Sectorul 2

Bd.GhicaTeinr.91,bl.T32

108

173

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bl. 9, sc. E+f

110

174

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bl. 9, tronson a, sc. a+b

110

175

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Hobiţa nr. 2, bloc 300, scara a

44

176

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 10, bl. 114b

104

177

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 13, bl. 107

88

178

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 17, bloc 106c, scara a+b

92

179

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bl. 105 b, sc. c

30

180

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bloc 105 b, scara a

58

181

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bl. 105 a, sc. B

44

182

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bl. 105 a, sc. A

44

183

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102 d, scara a

46

184

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102 d, scara b

58

185

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bl. 110, sc. a

51

186

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bl, 110, sc. b

56

187

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 57, bl. 101b

32

188

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Jean Atanasiu nr. 21, bl. Gh

41

189

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 56, bl. 19

60

190

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 67, bl. 6

34

191

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 79, bl. 15 a

132

192

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 107, bl. 14

180

193

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. A

44

194

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. B

44

195

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. C

44

196

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 73, bl. 17

78

197

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Luntrei nr. 6, bl. 7

348

198

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. 02, sc. a

44

199

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl, 03

132

 

200

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc 01

132

201

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 43, bl. P 14

106

202

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 12

26

203

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 2, bl. 2

26

204

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 11, bl. 65

16

205

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 6

26

206

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 7, bl. 53

50

207

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 9

22

208

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 119, bl. 205, sc. b

39

209

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 311 a-311 b, bl. 7 a+b, sc. 7a, 7b

60

210

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 107, bl. 400, sc. 2

53

211

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 1

44

212

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 2

44

213

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Pantelimon nr. 146, bl. 101, sc. 1,2

54

214

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 225, bl. 66

323

215

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 227, bl. 70

116

216

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 229, bl. 69 turn

103

217

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 23, bl. Itb

30

218

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 237, bl. 65 sc. 1-5

216

219

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 239, bl. 62

111

220

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 243, bl. 52 a+b+c+d

162

221

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 252, bl. 55 a

32

222

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 255, bl. 43

462

223

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 256, bl. 53 sc. a+b+c+d

258

224

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285 a, bl. 11a, sc. 2

27

225

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 287, bl. 10 sc. c

160

226

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Pantelimon nr. 3, bl. 12

84

227

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bl. 8

320

228

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 3-15, bl. P2

80

229

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 324, bl. D 1

96

230

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, sc. F

21

231

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, sc. 1-5

201

232

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 332, bl. 32

261

233

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3

320

234

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 358-362, bl. 15abc

60

235

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 359, bl. B 2

40

236

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 367, bl. a3, se 1+2

86

237

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 74, bl, 411

78

238

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, sc. 1

30

239

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, se, 3

30

240

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404^105, sc. 2

30

241

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bl. 403, sc. 2

39

242

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 93, bl. 403 a

39

243

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 96, bl 210

54

244

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112 a. sc. B

30

245

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4. bl. 112 a. sc. a

58

246

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bl. 118a

46

247

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 14, bl. 8, sc. 1

50

248

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 1

14

249

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 16. bl. 6. sc. 2

100

 

250

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bl. 3

100

251

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bl. 60, sc. 2

14

252

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bl, 24

55

253

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 16, bl. 2

40

254

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 2, bl. 10

44

255

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bl. 20

55

256

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bl. 21

65

257

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 5, bl. 27

64

258

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22

55

259

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bl. 23

65

260

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 9, bl. 32

54

261

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bl. D7

142

262

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă, nr. 70, bl. W1

44

263

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Sadului nr. 7A-7B, bloc M4A2

162

264

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Armeniş nr. 8-10, bloc J5

120

265

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Fizicienilor nr. 9, bloc D4A

88

266

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ciucea nr. 5, bloc L19

231

267

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ghiţă Şerban nr. 12, bloc 8B

108

268

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. 2

54

269

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Odobeşti nr. 8, bl. V8

44

270

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Şapte Drumuri nr. 16, bloc36B

132

271

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Dunării nr. 3, bloc M35

352

272

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Lotru nr. 4, bloc N6

88

273

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 4, bloc R2, scările Aşi B

98

274

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Fizicienilor nr. 1, bloc D2A, scările A şi B

98

275

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 1

44

276

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 2

44

277

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Lotrioara nr. 9, bloc V33, scările A şi B

74

276

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. 1

54

279

Bucureşti

Sectorul 3

Calea Vitan nr. 110, bloc 34A, scara B

36

280

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Tătuleşti nr. 15, bloc 84

60

281

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Iriceanu Ion nr. 12, bloc 157

54

282

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 106. bloc M4

66

283

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 46, bloc M112

40

284

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 44, bloc M113

36

285

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 42, bloc M114

36

286

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 110, bloc M2

66

287

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 4, bloc M70

26

288

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 303, bloc 66, sc. A2

44

289

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 16, bloc L4, sc. C

39

290

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 141, bloc V73

36

291

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 143, bloc A33

36

292

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 27. bloc S10, sc. 1

36

293

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87

27

294

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 139, bloc V74

27

295

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 1

36

296

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 2

36

297

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 9, bloc S32

27

298

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, blocS8, sc. 1

27

299

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2

27

 

300

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3

27

301

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 1

36

302

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 2

27

303

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 23, blocS13

32

304

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Gârleni nr. 11,blocC45

54

305

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 3

8

306

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Bălcescu, bl. 4

8

307

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 5

8

308

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 24

8

309

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 25

8

310

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 27

8

311

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 28

8

312

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 29

8

313

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Eftimie Murgu, bloc 3A

75

314

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. George Enescu, bloc 4

60

315

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Traian Vuia, bloc 20

60

316

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Constantin Daicovici, bloc 44

40

317

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Constantin Daicovici, bloc 45

20

318

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Ioan Slavici, bloc 47

60

319

Caraş-Severin

Moldova Nouă

Str. Ioan Slavici, bloc 49

70

320

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Haţeg nr. 10, bloc N2

40

321

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Agricultorilor nr. 22, bloc D31

20

322

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Aurel Vlaicu nr. 44, bl. V16

105

323

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Gheorghe Dima nr. 16, bl. III B

20

324

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc L

32

325

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc 12

16

326

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc 21

16

327

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc f3

16

328

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc M, se, 1

8

329

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc J, sc. 1

8

330

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 8, bloc F5

60

331

Cluj

Turda

Str. Narciselor nr. 14, bloc H 5

20

332

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 14, bloc B3

30

333

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 22, bloc A1

40

334

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 3, bloc F2

40

335

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 44A, bloc E2

40

336

Cluj

Turda

Str. Lăcrămioarelor nr. 1, bloc D1

40

337

Cluj

Turda

Str. Tineretului nr. 11, bloc E56

56

338

Cluj

Turda

Str. Panseluţelor nr. 6, bloc B3

40

339

Constanţa

Cernavoda

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 23

21

340

Constanţa

Cernavodă

Str. Liliacului, bloc H10

40

341

Constanţa

Cernavodă

Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 4

20

342

Constanţa

Cernavodă

Str. Pinilor, bloc IAS

22

343

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin USAS

92

344

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin MIDIA

92

345

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin LEGMAS

92

346

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin CONSIR

65

347

Constanţa

Năvodari

Str. Nuferilor, bloc 34 EST

50

348

Constanţa

Năvodari

Str. Nuferilor, bloc 35 EST

120

349

Constanţa

Năvodari

Str. Constanţei, bloc 54

32

 

350

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc M

16

351

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, blocA3

16

352

Dâmboviţa