MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 765/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 765         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 22 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            893. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451) a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.170. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

1.372. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451) a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451) a unui imobil, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 286/2013, modificată prin Hotărârea nr. 298/2014, pentru sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 893.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului proprietate publică a statului care se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451) şi care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public la statului

 

Adresa imobilului

Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului în domeniul public al statului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

Codul de clasificare

Nr. MFP

Municipiul Deva,

judeţul Hunedoara

CF nr. 62481 Deva

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 286/2013, modificată prin Hotărârea nr. 298/2014

Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara

în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451)

CUI 4634493

Sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM0451) (Indicativul se va atribui de către MAI.)

Valoare construcţii - 1.521.192,36 lei;

Valoare teren - 442.275 lei

8.19.01

Se va atribui.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.597/2014 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. II şi III din Legea nr. 113/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelele de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-12, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 octombrie 2014.

Nr. 1.170.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul (Subsemnata) ............................ informat (informată) şi conştient (conştientă) asupra riscurilor donării de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare, declar că sunt de acord cu donarea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule: ........................., pentru efectuarea procedurilor de transplant către primitorul .............................................................. care este ................................... (gradul de rudenie, după caz: DA/NU).

            Înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni. Nu condiţionez această donare de obţinerea vreunei recompense materiale pentru mine, familia mea sau terţe persoane.

 

Data: ..............................

 

Donatorul,

..............................................................

Primitorul,

..............................................................

Comisia de avizare a donării de la donatorul viu - membri:

1. ............................

2. ............................

3. ............................

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul (Subsemnata) ...................................... [(tatăl/mama/reprezentantul legal) al numitului (numitei) ................................... minor (minoră)], informat (informată) şi conştient (conştientă) asupra riscurilor prelevării de celule suşe (stern) hematopoietice medulare sau periferice, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar că sunt de acord cu recoltarea şi donarea de celule suşe (stern) hematopoietice medulare sau periferice în beneficiul ....................................................

Înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni. Nu condiţionez această donare de obţinerea vreunei recompense materiale pentru mine, familia mea sau terţe persoane.

 

Data: .......................................

 

Tatăl,

..............................................................

Mama,

..............................................................

Reprezentantul legal,

..............................................................

Preşedintele tribunalului1,

..............................................................

 

1 Preşedintele tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul centrului unde se efectuează transplantul sau al tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială locuieşte donatorul semnează numai pentru donatorii minori care au cel puţin 10 ani.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERII DE DIAGNOSTIC

pentru confirmarea morţii cerebrale

 

Datele pe care trebuie să le conţină actul constatator

I. Diagnosticul morţii cerebrale se stabileşte pe baza următoarelor criterii:

1. absenţa reflexelor de trunchi cerebral;

2. absenţa ventilaţiei spontane, confirmată de testul de apnee (la un Pa CO2 de 60 mmHg);

3. traseu electroencefalograme care să ateste lipsa electrogenezei corticale sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori scintigrafia cerebrală cu technetiu sau angioCT cranian care să ateste lipsa circulaţiei sanguine intracerebrale.

Setul de examinări prevăzut la pct. I, care confirmă moartea cerebrală, se repetă la un interval de cel puţin 6 ore pentru adulţi. Pentru copii, intervalul este de 48 de ore pentru nou-născutul cu vârsta între 7 zile şi 2 luni, 24 de ore pentru copilul cu vârsta între 2 luni şi 2 ani şi 12 ore pentru copilul cu vârsta între 2 şi 7 ani. Pentru copiii cu vârsta peste 7 ani, intervalul este acelaşi ca la adulţi. La nou-născutul cu vârsta mai mică de 7 zile nu se declară moartea cerebrală.

II. Cauza care a determinat moartea cerebrală trebuie să fie clar stabilită.

III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic, asemănător cu cel din moartea cerebrală (hipotermia, mai mică de 35°C, medicamente depresoare ale sistemului nervos central, hipotensiune arterială - presiune arterială medie mai mică de 55 mmHg).

IV. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi stabilit de 2 medici primari anestezie - terapie intensivă sau de un medic primar anestezie - terapie intensivă şi un medic primar neurologie sau neurochirurgie.

V. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi înregistrat în următorul protocol:

 

PROTOCOL DE DECLARARE A MORŢII CEREBRALE

 

            Numele donatorului: ...................... vârsta: ..... F.O. nr. .......... cauza morţii cerebrale: ............... debutul comei: data: ................., ora: .....

 

            Criterii de diagnosticare a morţii cerebrale:

 

EXAMEN NEUROLOGIC

Evaluare

 

I

II

Ziua 

 

 

Ora 

 

 

1) Reflex pupilar fotomotor (a se folosi lumina puternică)

 

 

2) Reflex cornean

 

 

3) Reflex de vomă

 

 

4) Reflex de tuse

 

 

5) Răspuns motor în aria nervilor cranieni (a se apăsa patul unghial, şanţul nazo-genian şi zona supraciliară)

 

 

6) Reflex oculo-cefalic (deviaţia conjugată a privirii la mişcarea bruscă a capului în plan orizontal şi vertical)

 

 

7) Reflex oculo-vestibular (deviaţia conjugată a privirii când se irigă conductul auditiv extern cu 50 ml, apă la 4CC; a se asigura în prealabil de integritatea timpanului)

 

 

8) Evaluarea respiraţiei spontane:

 

- prezenţa mişcărilor respiratorii spontane, anterior efectuării testului de apnee

 

 

- testul de apnee:

 

 

PaCO2

PH

PaO2

1. Se preoxigenează pacientul timp de 10 minute cu oxigen 100%.

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

2. Se realizează gazometria: PaC02 bazai trebuie să fie

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

3 Se deconectează pacientul de la ventilator timp de 10 minute. Se menţine sonda de oxigen cu un debit de 6-12 l/min. pe sonda endotraheală.

10’

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

4. Se realizează din nou gazometria: PaCC>2 trebuie să fie minimum 60 mmHg la sfârşitul perioadei de deconectare.

15’

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

- prezenţa mişcărilor respiratorii spontane în timpul testului de apnee

 

 

 

Electroencefalograma sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene sau scintigrafia cerebrală cu technetiu sau angioCT cranian care să ateste lipsa circulaţiei sangvine intracerebrale:

A = Medic primar ATI                        B = Medic primar ATI sau neurolog sau neurochirurg

 

Moartea cerebrală a numitului/numitei ..................................... a fost declarată la data de ................, ora ..........

 

ANEXA Nr. 4

 

DECLARAŢIE

 

            Subsemnatul (Subsemnata) .......................................................... în calitate de soţ/soţie, părinte, copil major, frate, soră, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal al numitului (numitei) ..................................................- decedat (decedată), declar că sunt de acord cu recoltarea şi cu donarea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule: .............................................................

            Declar că înţeleg gestul meu” ca fiind un act profund umanitar şi nu am niciun fel de pretenţii materiale sau de altă natură. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni.

 

Reprezentantul donatorului,

..............................................................

(gradul de rudenie)

 

Data...............................

 

 

 

Semnătura...........................

 

ANEXA Nr. 5

 

PROTOCOL DE RESUSCITARE

pentru adult şi pentru copil

 

            A. PROTOCOL DE RESUSCITARE PENTRU ADULT

 

 

 

 

Ne reactiv ?

Nu respiră sau ocazional respiraţie apneică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheamă echipa de resuscitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCP 30:2

Ataşaţi defibrilatorul/monitorul

Minimalizaţi întreruperile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluaţi ritmul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şocabil

(FV/TV fără puls)

 

 

 

 

Neşocabil

(Activitate electrică fără puls/Asistolă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 şoc

 

Reluarea circulaţiei spontane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reia imediat

RCP pentru 2 minute

Minimalizaţi întreruperile

 

 

TRATAMENT IMEDIAT POST STOP CARDIAC

- folosiţi abordarea ABCDE

- oxigenare şi ventilaţie controlat

- EKG cu 12 derivaţii

- trataţi cauza acceleratoare

- controlul temperaturii/hipotermie terapeutică

 

 

Se reia imediat

RCP pentru 2 minute

Minimalizaţi întreruperile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN TIMPUL RCP

 

- Asiguraţi o calitate ridicată a RCR (rată, profunzime, recoil)

- Planificaţi acţiunile înainte de oprirea RCR

- Administraţi oxigen

- Luaţi în considerare căi aeriene avansate şi capnografia

- Compresii toracice continue când căile aeriene sunt pe loc

- Acces vascular (intravenos, intraosos)

- Administraţi adrenalină la flecare 3-5 minute

- Corectaţi cauzele reversibile

 

 

 

CAUZE REVERSIBILE

 

- Hipoxie

- Hipovolemie

- Hipo/Hiperkaliemie/Metabolice

- Hipotermie

- Tromboză

- Tamponata cardiacă

- Toxine

- Tensiune în pneumotorax

 

            B. PROTOCOL DE RESUSCITARE PENTRU COPIL

 

 

 

 

Nu răspunde?

Nu respiră sau are câteva “jasp”-uri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemaţi echipa de resuscitare

(Un singur resuscitator, întâi 1 minut RCP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCP (5 ventilaţii Iniţial apoi 15:2)

Ataşaţi defibrilatorul/monitorul

Cât mal puţine întreruperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizaţi ritmul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şocabil

(FV/TV fără puls)

 

 

 

 

Nonşocabil

(AEP/Asistolă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 şoc 4J-kg

 

Reluarea circulaţiei spontane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reia imediat

RCP pentru 2 minute

Minimalizaţi întreruperile

 

 

Terapie postresuscitare

 

- Evaluaţi ABCDE

- Verificaţi oxigenarea şi ventilaţia

- Evaluaţi prezenta mişcărilor respiratorii spontane, anterior efectuării testului de apnee şi în timpul testului de apnee

- Trataţi cauzele precipitante

- Controlul temperaturii

- Hipotermie terapeutică?

 

 

Se reia imediat

RCP pentru 2 minute

Minimalizaţi întreruperile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN TIMPUL RCP

 

- RCP de calitate: frecvenţă, compresiuni, decompresiuni

- Planificaţi acţiunile înainte de întreruperea RCP

- Administraţi oxigen

- Acces vascular (intravenos, intraosos)

- Adrenalina la 3-5 minute

- Protejarea căli aeriene şi capnografie

- Continuaţi compresiunile toracice după protejarea căli aeriene

- Corectaţi cauzele reversibile

 

 

 

CAUZE REVERSIBILE

 

- Hipoxia

- Hipovolemie

- Hipo/Hiperpotasemia/Dezechilibre metabolice

- Hipotermia

- Pneumotorax in tensiune

- Toxice

- Tamponata cardiacă

- Tromboembolism

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT

 

Nr. .............../Data.................

AUTORIZAŢIE DE EXPORT

 

Având în vedere faptul că pe teritoriul României nu există niciun primitor compatibil pentru următoarele organe şi/sau ţesuturi si/sau celule de origine umană şi/sau alte elemente ori produse ale corpului uman........................................,

în baza art. 3 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 5^8/2004, cu modificările şi completările ulterioare,şi în baza art. 12 lit. k) şi art. 21 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, cu modificările şi completările ulterioare,

se autorizează echipa de transplant ............................., condusă de dr. ................. legitimat cu paşaportul nr. ............., pentru prelevarea şi transportul către ........................................ a următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule umane  ........................................, recoltate de la un donator decedat la Spitalul .................................................. pentru utilizare terapeutică.

 

Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant,

..............................................................

 

Persoana nominalizată în baza Directivei 25/2012/UE a Comisiei din 9 octombrie 2012 de stabilire a procedurilor de informare pentru schimbul, între statele membre, de organe umane destinate transplantului, responsabilă cu transmiterea de informaţii în ceea ce priveşte schimbul de organe,

..............................................................

 

Avizat pentru legalitate

..............................................................

 

ANEXA Nr. 7

 

DECIZIE

 

Prelevarea în scop terapeutic de la cadavrul ..................din spitalul .................a următoarelor organe........................ ţesuturi.......................şi celule..........................în vederea efectuării procedurilor de transplant, nu afectează rezultatele autopsiei medico-legale.

 

Data şi ora................................

 

Medic legist,

..............................................................

 

ANEXA Nr. 8

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT

 

Nr. ................/Data..................

AUTORIZAŢIE DE IMPORT

 

Având în vedere faptul că pe teritoriul României nu există niciun organ şi/sau ţesuturi şi/sau celule şi/sau alte elemente sau produse ale corpului uman compatibile şi disponibile pentru pacientul ......................................., cu diagnosticul .......................

            în baza art. 3 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 12 lit. k) şi art. 21 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobat prin 6rdinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, cu modificările şi completările ulterioare,

se autorizează importul de ...................... (Se specifică organul, ţesutul, celula sau alte elemente ori produse ale corpului uman.) de la .................. din ţara ................................ pentru a fi utilizat în scop terapeutic în (secţia/spitalul) ...............................

Autorizaţia s-a eliberat ca urmare a cererii înaintate de către .............................................. (Se specifică secţia, spitalul.), înregistrată cu nr. .................................. la data de ..................................

 

Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant,

..............................................................

 

Persoana nominalizată în baza Directivei 25/2012/UE a Comisiei din 9 octombrie 2012 de stabilire a procedurilor de informare pentru schimbul, între statele membre, de organe umane destinate transplantului, responsabilă cu transmiterea de informaţii în ceea ce priveşte schimbul de organe,

..............................................................

 

Avizat pentru legalitate

..............................................................

 

ANEXA Nr. 9

 

I. FIŞA PRELEVARE ORGANE ŞI ŢESUTURI

 

Numele donatorului

 

CNP

 

Data şi ora recoltării:

 

Centre participante:

Centrul donator

Evaluare renală

 

Evaluare pulmonară

 

Zile de intubare

 

Secreţii

 

Traumatism toracic DA/NU

 

Caracteristici

Evaluare hepatică

Internare

Finală

 

Internare

Finală

Uree

 

 

Creatinină

 

 

Bilirubină directă

 

 

 

 

Sediment urinar       L.......dens ........ proteine.....

 

gluc. ...... corpi cetonici...... hematii .... nitriţi ....

 

 

Diureză       Ultima oră

 

                     Ultimele 24 ore

 

Diabet insipid   DA/NU

 

 

Tratament

 

 

Urocultură

Bilirubină totală

 

 

 

GOT

 

 

 

GPT

 

 

 

LDH

 

 

 

Albumine

 

 

 

Proteine totale

 

 

 

Colesterol

 

 

 

Gazometrie

Trigliceride

 

 

 

Data

 

Ora

 

 

 

 

 

Evaluare pancreatică

Internare

Finală

pO2

 

 

 

 

Amilaze

 

 

 

Lipaze

 

 

 

Prelevare piele    DA/NU            Ora

 

 

Zone donatoare/ Suprafaţa

pCO2

 

 

 

 

Glicemie

 

 

 

FiO2

 

 

 

 

Evaluare cardiacă

 

 

 

Internare

Finală

 

 

 

HCO3

 

 

 

 

CPK

 

 

 

CPK MB, troponine

 

 

 

 

 

Prelevare oase

 

 

Enumerare

DA/NU

Ora

pH

 

 

 

 

TA sistolică/diastolică

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecvenţa cardiacă

 

 

 

 

 

PVC

 

Ecocardiografie

 

Coronarografia

 

 

 

Prelevare tendoane   

 

 

Enumerare

DA/NU        

Ora

Măsurători pe Rx toracic . ICT

 

Sinus costo-frenic drept → stâng:

 

Sinus costo-frenic la apexul pulmonar:

 

Drept cm

 

Stâng cm

 

Hipotensiune Da/ NU

 

Caracteristici:

Prelevare cornee

DA/NU        

Ora

Observaţii:

 

 

 

 

 

Stop cardiac    Da/ NU

 

Durata

 

Resuscitare

 

Medic coordonator /telefon

Tipizare HLA

Observaţii

 

 

 

 

 

II. FIŞA PENTRU DECLARAREA DONATORULUI

(caracterizarea donatorului)

 

 

Numele donatorului

Grup

 

Rh

 

 

Vârstă

Kg

Înălţime

Perimetru abdominal

 

 

Data

Ora începerii

Ora clampării aortei

Ora extracţiei

 

Perimetru toracic

 

 

 

Centrul donator

 

CNP

Sex

 

 

 

 

Diagnostic/Cauza decesului

Organe oferite

 

Organe prelevate:

 

 

 

Ţesuturi oferite:

 

Ţesuturi recoltate:

 

 

 

Prima declarare a morţii cerebrale data/ora

A doua declarare a morţii cerebrale data/ora

Ionogramă

 

Na

 

K

 

Ca

 

Mg

 

 

Consimţământul familiei

 

Nume/telefon aparţinător

Internare

 

 

 

 

 

 

 

 

Serologie

Finală

 

 

 

 

 

Sarcina

Ag HBs

Ag HVC

Antecedente

 

 

Rx toracic - indice cardio-toracic

 

 

EKG

Coagulare

Internare

Finală

 

Ac HBc

Ac HBs

Ac Anti HVC

APTT, TS, TC

 

 

 

LUES

 

VDRL      TPHA

Ag HIV

Ac HIV

Timp protrombină

 

 

 

CMV

IgG        IgM

Toxo

IgG        IgM

Ebstein Barr

IqG        IgM

Indice protrombină

 

 

 

Medicaţie

Dopamină

Doză

 

Noradrenalină

Doză

 

Din data de

 

 

 

Din data de

 

Nr. trombocite

 

 

 

Fibrinogen -

 

 

 

Hemoleucogramă

 

 

 

Hemoglobină

 

 

 

 

Ecografie

Ficat:  LS         LC           LD

Hematocrit

 

 

 

Nr. hematii

 

 

 

Leucocite

 

 

 

Antibiotice

 

 

 

Altele

Din data de

Structură

colecist VP mm

CBP mm

Neutrofile %

 

 

 

Segmentate %

 

   

 

Pancreas

 

structură

Nesegmentate %

 

 

 

Limfocite %

 

 

 

Splină

 

structură

Monocite %

 

 

 

Eozinofile %

 

 

 

RD      mm,

 

structură

Bazofile %

 

 

Temperatură

Observaţii:

 

 

 

Transfuzii    DA /NU

 

Plasmă    DA/NU

RS       mm,

 

structură

 

Tomografie computerizată:

 

 

 

Altele

 

 

ANEXA Nr. 10

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul (Subsemnata),.........................................., informat (informată) şi conştient (conştientă) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar că sunt de acord cu primirea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule umane:..............................................

 

Data..........................................

Semnătură pacient............................

Semnătura unui membru al familiei sau a reprezentantului legal1..............


1 În cazul în care primitorul este în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul, acesta poate fi dat în scris de către unul dintre membrii familiei sau de către reprezentantul legal al acestuia.

 

ANEXA Nr. 11

 

DECLARAŢIE-DECIZIE

 

Conducerea Secţiei..............................din Spitalul............................a încercat prin toate mijloacele uzuale să ia legătura cu familia (urmaşii, reprezentanţii legali) numitului (numitei)................................. aflat (aflată) pe lista de aşteptare în vederea transplantului de................................................

Întrucât acest lucru nu a fost posibil în intervalul de timp avut la dispoziţie, pentru evitarea decesului primitorului, s-a hotărât începerea transplantului în ziua de.............ora...........

 

Data............................................

 

Medic şef de secţie,

..............................................................

Medic curant,

..............................................................

 

ANEXA Nr. 12

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul (Subsemnaţii),.........................., părinţi (copil major, frate, soră, reprezentanţi legali) ai numitului (numitei) ..........................................., minor (minoră) persoană cu dizabilităţi psihice,

informat (informaţi) şi conştient (conştienţi) asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar (declarăm) că sunt (suntem) de acord cu primirea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule umane: ........................................., pentru...................................

 

Data.......................................................

 

Semnătura reprezentantului lega

..............................................................

 

Medic şef de secţie,

..............................................................

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 114/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 25 februarie 2014, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 23 septembrie 2014.

Nr. 1.372.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL RECTIFICAT

pe anul 2014 pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program rectificat 2014

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

57.050,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

29.052.00

29.00

 

 

C VENITURI NEFISCALE

29.052,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

862,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

62,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

62,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

800,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

800,00

33.00

10

 

C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII

28.190,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

28.190,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională

28.085,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

105,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

26.148,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

26.148,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

150,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

150,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

150,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE

1.700,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

1.000,00

 

02

 

Fondul Social European

-

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

700,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

57.050,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

30.036,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

11.256,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

7,938,00

 

 

01

Salarii de bază

7.659,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

129,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

150,00

 

 

15

Atacaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

1.177,00

 

 

01

Tichete de masă

312,00

 

 

06

Tichete de vacanţă

865,00

 

10.03

 

Contribuţii

2.141,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.620,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

38.00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

405,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

12,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

66,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

16.160,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

8.035,00

 

 

01

Furnituri de birou

265,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

200,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

610,00

 

 

04

Apă, canat şi salubritate

200.00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

245.00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

175,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

3.840,00

 

 

30

Alte bunuri ŞI servicii pentru întreţinere ŞI funcţionare

2.500.00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.280.00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.450,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

800,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

100,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

550,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

835,00

 

 

01

Deplasări interne

270,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

565,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

700,00

 

20.12

 

Consultantă şi expertiză

250,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

450,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

250,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

75,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.835,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

700,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

200,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

150,00

 

 

04

Chirii

450,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

15,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.320,00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

2.620.00

 

56,01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

1.310.00

 

 

01

- Finanţare naţionala

195,00

 

 

02

- Finanţare externă ne rambursabilă

1.105,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

10,00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

-

 

 

01

- Finanţare naţională

-

 

 

02

- Finanţare externă ne rambursabilă

-

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

-

 

56.16

 

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare

1.310,00

 

 

01

- Finanţare naţională

300,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

1.000.00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

10,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.014,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

27.014,00

 

71.01

 

Active fixe

25.312,00

 

 

01

Construcţii

15.135,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

8.987,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

970,00

 

 

30

Alte active fixe

220,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

1.702,00

72

 

 

Titlul XIII. ACTIVE FINANCIARE

-

 

72.01

 

Active financiare

-

 

 

01

Participarea la capitalul social al societăţi:or comerciale

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014:

1) Număr mediu de personal: 160 persoane:

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.972 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 129 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.