MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 769/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 769         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            912. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.192. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier

 

1.211. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

1.445. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005

 

4.801. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

            Decizia nr. 19 din 15 septembrie 2014 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 25 februarie 2014, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 912.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 111/2014)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU LOCUINŢE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

Cod

Denumirea indicatorilor

Program rectificat 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

191.724

 

1. VENITURI CURENTE

16.559

 

C. VENITURI NEFISCALE

16.559

 

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.630

31.10

Venituri din dobânzi

11.630

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

11.630

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

4.929

36.10

Diverse venituri

4.929

36.10.50

Alte venituri

4.929

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

50.613

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

50.613

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

50.613

 

IV. SUBVENŢII

124,552

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

124.552

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

124.552

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

116.019

 

Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă

4.905

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%

3.628

 

TOTAL CHELTUIELI

191.724

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

191.724

01

CHELTUIELI CURENTE

38.507

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

11.766

10.01

Cheltuieli salariale în bani

8.848

10.01.01

Salarii de bază

8.700

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

143

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

5

10.02

Cheltuieli salariale în natură

485

10.02.01

Tichete de masă

485

10.03

Contribuţii

2.433

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

1.839

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

44

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

460

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

15

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

75

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

3.101

20.01

Bunuri şi servicii

1.993

20.01.01

Furnituri birou

125

20.01.02

Materiale pentru curăţenie

6

20.01.03

încălzit, iluminat şi forţa motrică

310

20.01.04

Apă, canal şi salubritate

31

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

351

20.01.06

Piese de schimb

25

20.01.07

Transport

2

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

235

20.01.09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

364

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

544

20.02

Reparaţii curente

250

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

24

20.05.01

Uniforme şi echipament

4

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

160

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

150

20.06.02

Deplasări în străinătate

10

20.12

Consultanţă şi expertiză

175

20.13

Pregătire profesională

10

20.14

Protecţia muncii

1

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

4

20.24.02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

4

20.30

Alte cheltuieli

484

20.30.01

Reclama şi publicitate

100

20.30.02

Protocol şi reprezentare

4

20.30.04

Chirii

90

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

290

65

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

23.640

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

23.640

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

153.217

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

153.217

71.01

Active fixe

153.217

71.01.01

Construcţii

152.600

71.01.02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

428

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

69

71.01.30

Alte active fixe

120

70.10.03

Locuinţe

191.724

70.10.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuinţe

176.240

70.10.03.30

Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor

15.484

 

EXECEDENT/DEFICIT ANUL CURENT

0

 

EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI

28.706

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 111/2014)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU LOCUINŢE

 

Sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii locuinţe

 

 

- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Program rectificat 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

124.552

 

IV. SUBVENŢII

124.552

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

124.552

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

124.552

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

116.019

 

Sume aferente programelor cu finanţare rambursabilă

4.905

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%

3.628

 

TOTAL CHELTUIELI

124.552

70.10

Capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

124.552

01

Cheltuieli curente

5.052

65

Titlul XI Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

5.052

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

5.052

70

Cheltuieli de capital

119.500

71

Titlul XII Active nefinanciare

119.500

71.01

Active fixe

119.500

71.01.01

Construcţii

119.500

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. N.B. 8.719/2014, având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) şi (2) şi ale art. 125 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 336 şi 337 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 190 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 20 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul ordinului, sintagma “produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora” sau denumirea “droguri” se înlocuieşte cu sintagma “substanţe psihoactive”.

2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma “probe biologice” se înlocuieşte cu sintagma “mostre biologice”.

3. În tot cuprinsul anexei, după fiecare menţionare a sintagmei “anexa nr. ...” se introduce sintagma “la prezentele norme metodologice”.

4. În anexă, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Recoltarea mostrelor biologice în condiţiile art. 1 se face de către personalul medical. În prezenţa poliţistului rutier.

(2) Poliţistul rutier completează şi semnează procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, documentul fiind semnat şi de personalul medical care a efectuat recoltarea, precum şi de către persoana supusă recoltării.”

5. În anexă, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează o singură mostră de sânge în cantitate de 10 ml.

(2) Imediat după recoltare, mostra de sânge se distribuie în mod egal, în cantităţi de câte 5 ml, în două tuburi speciale de recoltare vidate, care conţin o substanţă anticoagulantă.

(3) Imediat după introducerea cantităţii de sânge în tubul special de recoltare vidat, personalul medical care a efectuat recoltarea agită conţinutul tubului respectiv în vederea omogenizării.

(4) Mostra biologica recoltată conform alin, (1) şi (2) se introduce în containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.”

6. În anexă, articolele 11 şi 12 se abrogă.

7. În anexă, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Dezinfecţia tegumentului în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge se realizează cu tamponul de unică folosinţă, impregnat cu dezinfectant nonalcoolic existent în trusa standard.

(2) în cazul în care tamponul impregnat cu dezinfectant nonalcoolic aflat în trusa standard nu poate fi utilizat, se va folosi un tampon impregnat cu clorură de benzalconiu sau cu soluţie apoasă de clorură de mercur.”

8. În anexă, la articolul 14, alineatul (4) se modificaşi va avea următorul cuprins:

“(4) Analiza contraprobei se poate realiza la orice institut de medicină legală, cu respectarea prevederilor art. 20 şi 21.”

9. În anexă, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Examenul medical în vederea interpretării stării clinice induse de consumul recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive a persoanei supuse recoltării mostrelor biologice se efectuează numai la solicitarea poliţistului rutier, dacă persoana în cauză a fost implicată într-un accident de circulaţie rutieră în urma căruia a survenit decesul sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) medicul care a efectuat examinarea clinică va completa formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.”

10. În anexă, la articolul 20, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

“(4) Primirea trusei standard la instituţia medico-legală în care urmează să se efectueze analiza toxicologică a mostrelor biologice este confirmată prin semnarea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, numai pe exemplarul care va fi preluat de poliţistul rutier, de către persoana care primeşte şi înregistrează trusa standard.

(5) Celelalte rubrici inscripţionate pe capacul cutiei trusei standard, referitoare la succesiunea custodiei trusei, sunt completate în mod corespunzător de către poliţistul rutier care preia trusa.”

11. Anexele nr. 1-6 la normele metodologice se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6.

Art. II. - Înlocuirea truselor standard destinate recoltării, depozitării şi transportării în condiţii de securitate a mostrelor biologice, care au fost achiziţionate de către instituţiile medico-legale în condiţiile prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, cu cele prevăzute în prezentul ordin se face în termen de 6 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. III. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 1.192.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

..............................................................................

Nr. ......................... din ..........................

 

CERERE DE ANALIZĂ

 

Către...........................................

Nr. de înregistrare............................

 

 

Vă rugăm să analizaţi mostrele biologice, aflate în trusa standard pe care o înaintăm odată cu prezenta, recoltate de la numitul/numita............................ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| în vederea determinării alcoolemiei şi/sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive.

Observaţii (împrejurarea care a determinat recoltarea mostrelor biologice): ...........................

Testarea sus-numitului/sus-numitei cu un mijloc tehnic certificat efectuată la data: .......................

Etilotest: ora: .................. valoarea: .............................. mg alcool/L aer expirat

Test substanţe psihoactive: ora: ................ negativ/pozitiv la ........................................

Menţionăm că a fost/nu a fost solicitată şi efectuarea examenului clinic medical.

Anexăm procesul-verbal de recoltare a mostrelor biologice.

 

Identitate solicitant (gradul, numele) ......................

Semnătura şi ştampila,

................................................

................................................

 

Am primit (se completează numai pe exemplarul ce va fi preluat de către poliţistul rutier).

Anul ............... luna .................. ziua ........... ora ............. min ..............................

Instituţia medico-legală ........................................................................................................................

Numele persoanei care preia trusa .....................................................................................................

Semnătura persoanei care a preluat trusa .........................................................................................

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

PROCES-VERBAL DE RECOLTARE MOSTRE BIOLOGICE

 

            La data de:................la:.................................................. (unitatea sanitară) au fost recoltate mostrele biologice  (sânge/urină) de la numitul/numita..............................CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| posesor/posesoare al/a: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ......... nr. .......................

 

Sânge recoltat în vederea determinării alcoolemiei anul ......... luna ........................ ziua ......... ora ......... min ..........

 

Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.

Poliţist rutier (semnătura).........................Personal medical (semnătura)........................

 

Mostre biologice recoltate în vederea determinării prezenţei în organism a substanţelor psihoactive

Recoltare sânge: anul .......... .luna ......... ziua ......... ora ......... min ..........

Recoltare urină: anul ........... luna ......... ziua.........ora.........min..........

 

Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.

Poliţist rutier (semnătura) ......................... Personal medical (semnătura) ........................

Recoltarea mostrelor biologice a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. ...................

Trusa standard a fost securizată cu sigiliul nr. ...........................................

 

Semnătura persoanei

Poliţist rutier

(gradul, numele, unitatea)

Personal medical

(numele, gradul profesional, unitatea)

 

 

 

 

Semnătura

Semnătura/parafa

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Nr. de înregistrare.......................

Unitatea emitentă...........................................................

Laborator Toxicologie

 

Către..................................................................

BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ Nr. ..............

 

Materialul trimis: ........................................ adus de: ......................................................

Identitate persoană .............................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| posesor al:

BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ............ nr. ...........................

Data recoltării mostrelor biologice: anul ....................... luna .......................... ziua .................

Data primirii mostrelor biologice în laborator: anul ....................... luna .......................... ziua .................

Data prelucrării mostrelor biologice: anul ....................... luna .......................... ziua .................

Nume înscris pe flacon ........................................................................................................................

Serie trusă standard ...............................................................................................................................

Descrierea şi starea sigiliului/cutiei ........................................................................................................

 

REZULTATUL

 

1. Cantitatea de alcool exprimată în g la 1.000 ml sânge:

ora recoltării .................. alcoolemie: ......................................................................................................

Metoda folosită ........................................................................................................................................

Alte menţiuni ............................................................................................................................................

2. Prezenţa/Absenţa în organism a substanţelor psihoactive:

2.1. mostra de sânge ....................................... metoda utilizată .............................................................

2.2. mostra de urină ............................................ metoda utilizată .........................................................

Alte menţiuni: ..........................................................................................................................................

Lucrat de:

1. ................................................................................................................................................................

                        (farmacist, chimist, biolog etc.)

2. ................................................................................................................................................................

                        (asistent laborator)

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la normele metodologia)

 

COMPONENTELE

trusei standard de prelevare a mostrelor biologice pentru determinarea alcoolemiei

 

1. Cutie din carton, împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare prelevării mostrelor biologice

2. Container de plastic pentru cele două tuburi speciale de recoltare vidate

3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării

4. Două tuburi speciale de recoltare vidate cu capacitatea de câte 6 ml cu substanţă anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu şi fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, cu etichete diferit colorate, inscripţionate cu numărul mostrei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei

5. Mănuşi latex

6. Holder şi ac de puncţie venoasă

7. Tampoane de unică folosinţă cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)

8. Două benzi adezive (plasturi)

9. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă ce trebuie completate cu ocazia recoltării

10. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette

11. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic cu părţile componente lipite

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

COMPONENTELE

trusei standard de prelevare a mostrelor biologice pentru determinarea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive

 

1. Cutie din carton, împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare prelevării mostrelor biologice

2. Container de plastic pentru cele trei tuburi speciale de recoltare vidate şi recipientul de urină

3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării

4. Un tub special de recoltare vidat cu capacitatea de 6 ml, fără substanţă anticoagulantă, cu activator de coagulare cu microparticule de silicat inscripţionat cu numărul probei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei

5. Două tuburi speciale de recoltare vidate cu capacitatea de câte 6 ml, cu substanţă anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu şi fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, inscripţionate cu numărul mostrei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei

6. Un recipient din plastic, cu capacitatea de 60 ml, pentru urină, cu capac etanş

7. Mănuşi latex

8. Holder şi ac de puncţie venoasă

9. Tampon de unică folosinţă impregnat cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)

10. O bandă adezivă (plasture)

11. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă ce trebuie completate cu ocazia recoltării

12. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette şi recipientul de urină

13. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, cu părţile componente lipite

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

EXAMEN CLINIC

 

La data de: .................... ora ........., la solicitarea poliţiei rutiere, la: ..................................................... (unitatea sanitară)

Medic ................................................ (numele, gradul profesional) am examinat pe numitul/numita........................................

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, constatând:

1. Ţinută: ordonată/dezordonată.......................................................................................................

2. Atitudine:

2.1. adecvată/neadecvată situaţional;

2.2. cooperant/necooperant.

3. Comportament:

3.1. liniştit/neliniştit/agitat

..........................................................................................................................................................

3.2. ostil/revendicativ/agresiv (verbal/fizic; auto/hetero)/expansiv

..........................................................................................................................................................

4. Comunicare verbală: coerentă/incoerentă.

5. Orientare:

5.1. temporală: orientat/dezorientat;

5.2. spaţială: orientat/dezorientat;

5.3. alopsihică: orientat/dezorientat;

5.4. autopsihică: orientat/dezorientat.

6. Tulburări emoţional-instinctuale (râs/plâns/dezinhibiţie): prezente/absente .............................

7. Tulburări de echilibru:

7.1. static (proba Romberg, proba braţelor întinse): prezente/absente;

7.2. dinamic (mers cu ochii deschişi/închişi): prezente/absente.

8. Incoordonare motorie:

8.1. tremor: prezent/absent;

8.2. imprecizie în mişcări (proba: indice-nas, indice-ureche, indice-indice): prezentă/absentă.

9. Facies: necaracteristic/palid/hiperemic.

10. Halenă alcoolică: prezentă/absentă.

11. Examen ocular:

11.1. pupilă: normală/midriază/mioză/inegalitate pupilară (O.D. >; =; < O.S.);

11.2. nistagmus: prezent/absent;

11.3. secuse pupilare (hippus): prezent/absent;

11.4. reflex fotomotor: prezent/absent/diminuat;

11.5. reflex de acomodare - convergentă: prezent/absent/diminuat;

11.6. Îngustarea fantei palpebrale: prezentă/absentă.

12. Alte aspecte (boli declarate, medicamente administrate etc.):

..........................................................................................................................................................

În urma efectuării examinării medicale, solicitată de poliţia rutieră, s-au constatat/nu s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive.

 

 

 

Ştampila unităţii sanitare

................................................

Medic examinator,

................................................

 

(semnătură/parafă)

            Sus-numitul/Sus-numita refuză efectuarea examenului clinic solicitat de poliţistul rutier.

Poliţist rutier,

................................................

Medic,

................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.923 al Direcţiei generale buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile anexei nr. 4 “Tabel de concordanţă între conturile contabile de venituri şi codurile bugetare din clasificată indicatorilor privind finanţele publice-venituri” la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I- - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La litera C, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare:

562.01.00

«Disponibil din veniturile proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrala pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006»

=

%

735.04.00

«Accize»

766.00.00

<<Venituri din dobânzi>>

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 1.211.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l7 nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La capitolul I subcapitolul I3 punctul 20, subpunctul 20.1 va avea următorul cuprins:

“20.1. Vehiculul istoric (vehiculul de interes istoric) este vehiculul care îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

- a fost fabricat sau înmatriculat pentru prima dată în urmă cu cel puţin 30 de ani;

- tipul său specific, astfel cum este definit în legislaţia Uniunii Europene sau în legislaţia naţională relevantă, după caz, nu se mai află în fabricaţie;

- este bine întreţinut şi menţinut în starea sa iniţială şi nu a suferit nicio modificare substanţială a caracteristicilor tehnice ale componentelor sale principale;

- deţine un atestat de vehicul istoric, emis de către autoritatea naţională a FIVA în România, Retromobil Club România. Retromobil Club România documentează criteriile şi procedura de eliberare a atestatului de vehicul istoric şi menţine în evidenţa sa informatică înregistrări pentru fiecare atestat eliberat.

Pentru vehiculele care îndeplinesc condiţiile de mai sus şi care corespund în ceea ce priveşte verificarea stării tehnice, având în vedere caracteristicile tehnice de la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută), RAR eliberează CIV cu menţiunea «Vehicul istoric». De asemenea, RAR înscrie textul «Vehicul istoric» şi în CIV deja eliberate pentru vehiculele înmatriculate în România care îndeplinesc condiţiile de mai sus şi deţin inspecţia tehnică periodică valabilă conform legislaţiei în vigoare.”

Art. II. - Regia Autonomă “Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

            Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 pct. 7 din Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi a remorcilor acestora şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 16 octombrie 2014.

Nr. 1.445.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015

 

În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 4.801.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015

 

până la 31 octombrie 2014

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti

până la 21 noiembrie 2014

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora

21 noiembrie-19 decembrie 2014

Înregistrarea candidaţilor în aplicaţie

Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

până la 5 iunie 2015

Efectuarea inspecţiilor la clasă

8-30 iunie 2015

Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică

9 iulie 2015

Susţinerea probei scrise

14 iulie 2015

Afişarea rezultatelor

14-15 iulie 2015

Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii

16-17 iulie 2015

Soluţionarea contestaţiilor

18 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

20-31 iulie 2015

Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale

până la 1 septembrie 2015

Eliberarea de către inspectoratele şcolare a certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

DECIZIA Nr. 19

din 15 septembrie 2014

 

Dosar nr. 20/1/2014/HP/P

 

Corina Michaela Jîjîie - preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului

Rodica Cosma - judecător la Secţia penală

Simona Neninţă - judecător la Secţia penală

Lucia Tatiana Rog - judecător la Secţia penală

Sandel Lucian Macavei - judecător la Secţia penală

Luminiţa Zglimbea - judecător la Secţia penală

Simona Daniela Encean - judecător la Secţia penală - judecător-raportor

Rodica Aida Popa - judecător la Secţia penală

Maricela Cobzariu - judecător la Secţia penală

Marcela Radu - magistrat-asistent

 

S-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, prin încheierea din data de 29 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 345/229/2013 (1.114/2014), prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept “dacă în cazul în care numai conform noului Cod penal este incidenţă o cauză de încetare a procesului penal pentru una din infracţiunile care intră în concurs, este obligatorie sau nu aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs, tot conform noului Cod penal.”

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost constituit conform prevederilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală şi ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa a fost prezidată de preşedintele Secţiei Penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Corina Michaela Jîjîie.

La şedinţa de judecată a participat doamna Marcela Radu, magistrat-asistent în cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 278 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de doamna Iuliana Nedelcu, procuror-şef al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, făcând precizări cu privire la obiectul Dosarului nr. 20/1/2014/HP/P aflat pe rolul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum şi cu privire la faptul că la dosarul cauzei au fost depuse opiniile asupra problemei de drept deduse dezlegării formulate de judecătorii instanţelor de la nivelul Curţii de Apel Bacău, Curţii de Apel Constanţa, Curţii de Apel Oradea, Curţii de Apel Târgu Mureş, Curţii de Apel Galaţi, Curţii de Apel Bucureşti, Curţii de Apel Piteşti, Curţii de Apel Braşov, Curţii de Apel Alba Iulia, Curţii de Apel Craiova, Curţii de Apel Timişoara, Curţii de Apel laşi şi de specialiştii Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest Timişoara, dar şi hotărâri relevante în materie pronunţate de instanţele judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Constanţa, Curţii de Apel Cluj, Curţii de Apel Bucureşti, Curţii de Apel Piteşti, Curţii de Apel Timişoara şi Curţii de Apel laşi.

A mai arătat că raportul întocmit de judecătorul-raportor a fost depus la dosarul cauzei la data de 21 iulie 2014 şi comunicat părţilor, potrivit dispoziţiilor art. 476 alin. (9) din Codul de procedură penală, niciuna dintre părţi nedepunând concluzii scrise.

Subsecvent prezentării detaliate a argumentelor factuale şi juridice, reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut opinia procurorului generai şi a solicitat, în temeiul art. 475-477 din Codul de procedură penală, respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti, arătând că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de lege, respectiv condiţia pertinenţei, în sensul ca de lămurirea chestiunii de drept să depindă soluţionarea pe fond a cauzei şi condiţia ca asupra chestiunii de drept să nu se mai fi pronunţat instanţa supremă printr-o hotărâre dată în dezlegare sau în recurs în interesul legii.

Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a declarat dezbaterile închise, reţinându-se dosarul în pronunţare privind sesizarea formulată.

ÎNALTA CURTE,

Asupra chestiunii de drept sesizate, constată următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

Prin încheierea din data de 29 mai 2014 pronunţată în Dosarul nr. 345/229/2013(1.114/2014), ce are ca obiect apelul declarat de inculpatul O. V. Împotriva Sentinţei penale nr. 235/F din 6.11.2013, pronunţată de Judecătoria Feteşti în Dosarul nr. 345/229/2013, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală a sesizat, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a pronunţa o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept “dacă în cazul în care numai conform noului Cod penal este incidenţă o cauza de încetare a procesului penal pentru una din infracţiunile care intră în concurs, este obligatorie sau nu aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs, tot conform noului Cod penal.”

II. Expunerea succintă a cauzei

Prin Sentinţa penală nr. 235/F din 6 noiembrie 2013, pronunţată de Judecătoria Feteşti în Dosarul nr. 345/229/2013, s-a dispus, în baza art. 208 alin. A-art. 209 alin. 1 lit. e) şi g) din Codul penal anterior, cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a) din Codul penal anterior şi art. 3201 din Codul procedură penală anterior, condamnarea inculpatului O. V. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a) din Codul penal anterior şi art. 3201 din Codul procedură penală anterior, a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a)-34 alin. 1 lit. b) din Codul penal anterior s-au contopit pedepsele aplicate prin hotărâre, urmând ca inculpatul O. V. să execute pedeapsa principală rezultantă, adică pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 61 din Codul penal anterior s-a menţinut beneficiul liberării condiţionate pentru restul de 784 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 140/12.08.2009 a Judecătoriei Feteşti, definitivă la data de 31 august 2009 prin neapelare.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Fapta inculpatului O. V., care, în noaptea de 24/25.11.2012, a sustras din loc public mopedul părţii vătămate B. A. pentru a se deplasa cu acesta, constituie infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 4-209 alin. 1 lit. e) şi g) din Codul penal anterior.

Fapta inculpatului O. V., care, în noaptea de 10/11.09.2012, a purtat fără drept un cuţit în locuri publice unde se putea pune în primejdie viaţa persoanelor, constituie infracţiunea de port fără drept a cuţitului în locurile şi împrejurările în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică, prevăzută de art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 61/1991 împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul O. V., cauza fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală la data de 2 aprilie 2014.

Ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală şi a legii de punere în aplicare a acestuia, calea de atac exercitată a fost recalificată ca apel de către Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, învestită cu soluţionarea acesteia.

La termenul din 28 mai 2014, luând act de susţinerea inculpatului în sensul că doreşte să se împace cu partea vătămată, împrejurarea care, în raport cu dispoziţiile art. 231 alin. (2) din Codul penal, conducea la încetarea procesului penal pentru infracţiunea de furt calificat în scop de folosinţă, reprezentantul Ministrului Public a învederat necesitatea lămuririi modului în care se va determina pedeapsa pentru cea de-a două infracţiune concurentă reţinută în sarcina inculpatului, prin prisma celor statuate prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 a Curţii Constituţionale şi Decizia nr. 5 din 26 mai 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în interpretarea şi aplicarea art. 5 din Codul penal, solicitând sesizarea instanţei supreme în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “dacă în cazul în care numai conform noului Cod penal este incidenţă o cauză de încetare a procesului penal pentru una din infracţiunile care intră în concurs (în speţă, împăcarea părţilor), este obligatorie sau nu aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs, tot conform noului Cod penal.”

III. Soluţie propusă de autorul sesizării

1. Cu privire la admisibilitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Prin încheierea din 29 mai 2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală a constatat că sesizarea îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, întrucât instanţa în faţa căreia s-a ivit chestiunea de drept este învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, de lămurirea acesteia depinde soluţionarea pe fond a cauzei, asupra chestiunii de drept Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a mai statuat printr-o altă hotărâre prealabilă, iar problema de drept analizată nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

2. Punctul de vedem al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală cu privire la chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită

Argumentele Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală asupra chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării au fost următoarele:

Potrivit art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 61/1991, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de port fără drept de armă era de la 3 luni la 2 ani închisoare, iar, potrivit art. 372 alin. (1) lit. a) din noul Cod penal, pedeapsa este de la 3 luni la 1 an închisoare.

Însă, având în vedere incidenţa în speţă a prevederilor art. 61 din vechiul Cod penal şi art. 104 alin. (3) din noul Cod penal, privind revocarea liberării condiţionate, precum şi condiţiile diferite în care se aplică aceste dispoziţii legale, o soluţie de condamnare a inculpatului în temeiul art. 372 alin. (1) lit. a) din noul Cod penal, cu aplicarea art. 104 alin. (3) din noul Cod penal care obligă la cumularea restului neexecutat cu pedeapsa ce se va stabili pentru noua infracţiune, respectiv 784 de zile cu o eventuală pedeapsă de două luni închisoare, prin reţinerea dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din noul Cod de procedură penală, reprezintă o lege nefavorabilă, raportat la condamnarea acestuia pe vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 61.

În consecinţă, reţinând că potrivit doctrinei majoritare, în identificarea unei legi penale mai favorabile trebuie să se aibă în vedere mai multe criterii, respectiv criteriile care ţin de condiţiile de incriminare, cele care ţin de tragerea la răspundere penală şi cele care ţin de pedeapsă, şi constatând că cele două decizii în materia art. 5 din noul Cod penal, respectiv Decizia nr. 5/26.05.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu era motivată, pentru a se putea aprecia dacă interpretarea globală acoperă inclusiv ipoteza speţei, iar din conţinutul Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale nu rezultă explicit şi nici implicit că ipoteza speţei ar fi fost avută în vedere la momentul pronunţării deciziei, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală a considerat necesar a se lămuri problema de drept: “dacă în cazul în care numai conform noului Cod penal este incidenţa o cauză de încetare a procesului penal pentru una din infracţiunile care intră în concurs, este obligatorie sau nu aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs, tot conform noului Cod penal”,

IV. Dispoziţiile legale supuse interpretării

- art. 228-229 alin. (1) lit. b)din noul Cod penal, cu referire la art. 230 din noul Cod penal;

- art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 61/1991;

- art. 372 alin. (1) lit. a) din noul Cod penal. Art. 228 din noul Cod penal:

“Furtul

(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Fapta constituie furt şi dacă bunul aparţine în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârşirii acel bun se găsea în posesia sau detenţia legitimă a altei persoane.

(3) Se consideră bunuri mobile şi înscrisurile, energia electrică, precum şi orice alt fel de energie care are valoare economică.”

Art. 229 din noul Cod penal:

“Furtul calificat

(1) Furtul săvârşit în următoarele împrejurări:

[...]

b) în timpul nopţii;

[...]

se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.”

Art. 230 din noul Cod penal:

“Furtul în scop de folosinţă

(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, săvârşit în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în art. 228 sau art. 229, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime.

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancţionează folosirea fără drept a unui terminal de comunicaţii al altuia sau folosirea unui terminal de comunicaţii racordat fără drept la o reţea, dacă s-a produs o pagubă.”

Art. 372 din noul Cod penal:

“Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase

(1) Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun:

a) cuţitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, înţepare sau lovire;

[...]

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”

Art. 2 din Legea nr. 61/1991:

“(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, următoarele fapte:

1. portul, fără drept, în locurile şi împrejurările în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică, a cuţitului, pumnalului, şişului, boxului, castetului ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere sau lovire, precum şi folosirea în asemenea locuri sau împrejurări a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru şocuri electrice;”.

V. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În problematica supusă discuţiei, ulterior publicării Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, s-a pronunţat Decizia penală nr. 2.192 din 27 iunie 2014, prin care s-a dispus încetarea procesului penal, ca urmare a împăcării părţilor, cu privire la infracţiunea de înşelăciune şi condamnarea pentru celelalte infracţiuni aflate în concurs, în baza dispoziţiilor din Codul penal în vigoare, aplicându-se tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni pe legea nouă.

VI. Jurisprudenţa naţională

Examenul hotărârilor judecătoreşti în materie, înaintate de Curtea de Apel Cluj, Judecătoria Cornetu, Judecătoria Miercurea-Ciuc, Curtea de Apel Constanţa şi Curtea de Apel Piteşti, conduce la concluzia că soluţiile instanţelor de judecată sunt în sensul că, în situaţia în care au constatat incidenţa unei cauze de încetare a procesului penal conform noului Cod penal pentru una dintre infracţiunile care intră în concurs, pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs au aplicat o pedeapsă tot conform noului Cod penal. Însă, în cazul în care, prin aplicarea dispoziţiilor legii noi, pedeapsa rezultată a fost mai mare decât cea care ar fi rezultat prin aplicarea, în bloc, a dispoziţiilor Codului penal anterior, condamnarea pentru fiecare dintre infracţiunile din concurs, şi, respectiv, regimul sancţionator al concursului de infracţiuni, s-a realizat conform Codului penal anterior.

VII. Opiniile specialiştilor

În conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală, deşi a fost solicitată opinia scrisă a unor specialişti recunoscuţi cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării, singura opinie comunicată a fost În sensul că, în cazul în care în urma aplicării cauzei de înlăturare a răspunderii penale faţă de una dintre infracţiunile care compun pluralitatea de infracţiuni, rămân una sau mai multe infracţiuni pedepsibile, aplicarea legii mai favorabile concursului de infracţiuni se va face având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

VIII. Opiniile instanţelor judecătoreşti

În urma consultării instanţelor de judecată s-au delimitat două opinii contrare, respectiv:

1. În cazul în care este incidenţă o cauză de încetare a procesului penal pentru una dintre infracţiunile care intră în concurs, este obligatorie aplicarea unei pedepse pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs, conform noului Cod penal, raportat şi la Decizia Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014 - în acest sens au opinat curţile de apel: Bacău, Constanţa, Piteşti, Braşov, Târgu Mureş, Oradea, Timişoara, Curtea de Apel Bucureşti Secţia a II-a penală, tribunalele: Mureş, Ilfov, Satu Mare, Argeş, Vâlcea, Olt, Braşov, Timiş, Mehedinţi, Tribunalul Bucureşti şi judecătoriile arondate acestuia, Tribunalul Ialomiţa şi judecătoriile arondate acestuia, judecătoriile: Miercurea-Ciuc, Topliţa, Satu Mare, Cărei, Galaţi, Lieşti, Drobeta-Turnu Severin.

2. În cazul în care este incidenţă o cauză de încetare a procesului penal pentru una dintre infracţiunile care intră în concurs, nu este obligatorie aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs tot conform noului Cod penal - în acest sens au opinat Curtea de Apel Galaţi, Tribunalul Vrancea şi instanţele din circumscripţie, Tribunalul pentru minori şi familie Braşov, judecătoriile: Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Roşiorii de Vede, Târgu Secuiesc, Turnu Măgurele, Vânju Mare.

IX. Opinia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin Adresa nr. 1.585/C/2176/III-5/2014, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Cabinetul Procurorului General a solicitat respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti.

În argumentare s-a arătat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de lege, întrucât de lămurirea chestiunii de drept nu depinde soluţionarea pe fond a cauzei, oportunitatea sesizării fiind rezultatul unui viciu de raţionament al instanţei de apel, iar chestiunea de drept - un caz particular de determinare a legii penate mai favorabile în funcţie de criteriul aprecierii globale sau al instituţiilor autonome, iar asupra chestiunii de drept s-a pronunţat deja instanţa supremă prin Decizia nr. 5 din 26 mai 2014.

X. Raportul asupra chestiunii de drept supuse dezlegării

Judecătorul-raportor a opinat în sensul respingerii sesizării ca inadmisibilă, cu argumentarea că aceasta nu îndeplineşte condiţia pertinenţei, întrucât de lămurirea chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării nu depinde soluţionarea pe fond a cauzei aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală, dar nici condiţia ca asupra chestiunii de drept să nu se mai fi pronunţat instanţa supremă printr-o hotărâre dată în dezlegare sau în recurs în interesul legii.

S-a reţinut în acest sens că, deşi chestiunea de drept supusă dezlegării se referă la modul de determinare a pedepsei, conform vechiului Cod penal sau Codului penal în vigoare, pentru infracţiunea care intră în concurs şi în raport cu care nu este incidenţă cauza de încetare a procesului penal, în concret, problema de drept a curţii vizează incidenţa în speţa a prevederilor privind tratamentul sancţionator al recidivei postcondamnatorii prevăzute de art. 104 din Codul penal, defavorabil inculpatului în raport cu dispoziţiile art. 61 din Codul penal anterior.

În consecinţă, s-a apreciat că întrebarea cu care Înalta Curte a fost sesizată nu are legătură cu reala problemă de drept a judecătorului cauzei ce urmează a fi soluţionată de curtea de apel, nefiind îndeplinită condiţia pertinenţei sesizării.

În aceeaşi sferă de analiză, judecătorul-raportor a constatat lipsa de sustenabilitate a argumentului Curţii de Apel Bucureşti în sensul că din cuprinsul Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale nu rezultă explicit şi nici implicit că ipoteza speţei ar fi fost avută în vedere de instanţa de contencios constituţional la momentul pronunţării pe excepţia de neconstituţionalitate, reţinând în acest sens că, prin decizia menţionată, Curtea Constituţională a dat o interpretare, cu titlu de principiu, a art. 5 din Codul penal, cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei şi a stabilit, cu caracter obligatoriu, că legea penală mai favorabilă se aplică în ansamblul ei şi nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penate mai favorabile.

Corespunzător, s-a apreciat că rezolvarea situaţiilor particulare, ca şi cea a speţei, urmează să se facă prin respectarea regulii generale cu privire la modul de aplicare a legii mai favorabile, indiferent dacă este vorba despre o infracţiune unică sau un concurs de infracţiuni ori dacă pentru infracţiunile ce compun concursul este aplicabilă sau nu o cauză care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale.

Deopotrivă, calificând chestiunea de drept ce face obiectul prezentei sesizări ca reprezentând un caz particular al modului de aplicare a legii penale mai favorabile, judecătorul-raportor a constatat că asupra acesteia instanţa supremă a statuat deja prin două hotărâri prealabile, respectiv Decizia nr. 5 din 26 mai 2014, prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit că “În aplicarea art. 5 din Codul penal, se are în vedere criteriul aprecierii globale a legii penale mai favorabile”, şi Decizia nr. 9 din 2 iunie 2014, prin care aceeaşi instanţă a respins, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală în Dosarul nr. 2.390/2/2013, pentru a se pronunţa o hotărâre prealabilă în sensul de a stabili dacă, în aplicarea art. 5 din Codul penal, determinarea legii penale mai favorabile se face prin alegerea uneia dintre legile penate succesive, ce se va aplica global întregului litigiu penal, în funcţie de diferite criterii (cum ar fi limite de pedeapsă, tratament sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni, prescripţie etc.), ori prin alegerea pentru fiecare aşa-numită instituţie juridică autonomă a dispoziţiei legale mai favorabile dintre legile penale succesive (spre exemplu, pentru infracţiunea-tip dispoziţia mai favorabilă, pentru tratamentul aplicat pluralităţii de infracţiuni dispoziţia mai favorabilă etc.).

În consecinţă, reţinând că problema de drept supusă dezbaterii a fost deja lămurită cu valoare de principiu printr-o hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept (Decizia nr. 5 din 26 mai 2014), judecătorul-raportor a conchis că sesizarea nu îndeplineşte nici condiţia de admisibilitate ca asupra chestiunii de drept să nu se mai fi pronunţat instanţa supremă printr-o hotărâre dată în dezlegare sau în recurs în interesul legii, propunând respingerea acesteia ca inadmisibilă.

XI. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Asupra sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, reţine următoarele:

Reglementând condiţiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, legiuitorul a stabilit, prin art. 475 din Codul de procedură penală, posibilitatea anumitor instanţe, inclusiv a curţii de apel, învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, care constată, în cursul judecăţii, existenţa unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei şi asupra căreia instanţa supremă nu a statuat încă printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui asemenea recurs, să sesizeze Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prin care să se dea rezolvare de principiu respectivei probleme de drept.

Faţă de cele arătate rezultă că, pentru a fi admisibilă sesizarea formulată în baza dispoziţiilor art. 475 din Codul de procedură penală, trebuie îndeplinite cumulativ mai multe cerinţe, respectiv existenţa unei cauze aflate în curs de judecată în ultimul grad de jurisdicţie pe rolul uneia dintre instanţele prevăzute expres de articolul anterior menţionat, soluţionarea pe fond a acelei cauze să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării, iar problema de drept să nu fi fost încă dezlegată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin mecanismele legale ce asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către instanţele judecătoreşti sau să nu facă în prezent obiectul unui recurs în interesul legii.

Examinând admisibilitatea sesizării prin prisma criteriilor sus­menţionate, Înalta Curte constată a fi îndeplinită în cauză numai condiţia privind titularul şi etapa procesuală în care poate fi formulată, toate celelalte condiţii prevăzute de textul de lege precitat nefiind întrunite.

Se reţine în acest sens că sesizarea a fost formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, ca instanţă de ultim control judiciar învestită în Dosarul nr. 345/229/2013, cu soluţionarea apelului formulat de inculpatul O. V. Împotriva Sentinţei penale nr. 235/F din 6 noiembrie 2013 a Judecătoriei Feteşti.

Celelalte condiţii de admisibilitate a sesizării nu sunt însă îndeplinite, argumentele în acest sens fiind următoarele:

Completul pentru dezlegarea unor probleme de drept în materie penală al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în cuprinsul Deciziei nr. 11 din 2 iunie 2014, a statuat că admisibilitatea sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile este condiţionată, atât în cazul în care vizează o normă de drept material, cât şi atunci când priveşte o dispoziţie de drept procesual, de împrejurarea ca interpretarea dată de instanţa supremă să aibă consecinţe juridice asupra modului de rezolvare a fondului cauzei.

Cu alte cuvinte, între problema de drept a cărei lămurire se solicită şi soluţia dată asupra acţiunii penale şi/sau civile de către instanţa pe rolul căreia se află cauza în ultimul grad de jurisdicţie trebuie să existe o relaţie de dependenţă, în sensul ca decizia Înaltei Curţi, pronunţată în procedura prevăzută de art. 476 şi 477 din Codul de procedură penală, să fie de natură a produce un efect concret asupra conţinutului hotărârii din procesul principal, cerinţa pertinenţei fiind expresia utilităţii pe care rezolvarea de principiu a chestiunii de drept invocate o are în cadrul soluţionării pe fond a litigiului.

Raportat la cauza pendinte, se constată că, deşi chestiunea de drept supusă dezlegării se referă la modul de determinare a pedepsei, conform vechiului Cod penal sau Codului penal în vigoare, pentru infracţiunea care intră în concurs şi în raport cu care nu este incidenţă cauza de încetare a procesului penal, în concret, raportat la situaţia juridică premisă care a generat necesitatea invocării chestiunii de drept şi argumentele expuse de Curtea de Apel în acest sens, problema de drept a curţii se referă la incidenţa în speţă a prevederilor privind tratamentul sancţionator al recidivei postcondamnatorii, prevăzute de art. 104 din Codul penal, defavorabil inculpatului în raport cu dispoziţiile art. 61 din Codul penal anterior.

Prin urmare, chestiunea de drept cu care a fost sesizată Înalta Curte nu are legătură cu reala problemă de drept a judecătorului cauzei ce urmează a fi soluţionată de curtea de apel şi, pe cale de consecinţă, nici dezlegarea dată acesteia nu are înrâurire asupra rezolvării raportului de drept penal dedus judecăţii, nefiind astfel îndeplinită condiţia pertinenţei sesizării.

În plus, chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării reprezintă un caz particular de determinare a legii penale mai favorabile în funcţie de criteriul aprecierii globale sau al instituţiilor autonome, ce nu mai poate fi însă supusă dezlegării, întrucât asupra modalităţii de stabilire a legii penale mai favorabile Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a statuat deja, cu caracter de principiu, prin Decizia nr. 5 din 26 mai 2014.

Astfel, prin decizia sus-menţionată, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit că “În aplicarea art. 5 din Codul penal, se are în vedere criteriul aprecierii globale a legii penale mai favorabile” şl a constatat că “nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la condiţiile de existentă şi sancţionare ale infracţiunii în formă continuată”.

Dezlegarea dată acestei probleme de drept este fundamentată juridic pe Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 a Curţii Constituţionale care, cu caracter de principiu, a stabilit că determinarea legii penale mai favorabile se face prin alegerea uneia dintre legile succesive în mod global, aceasta urmând a se aplica întregului litigiu. Această regulă generală se aplică tuturor situaţiilor particulare deduse judecăţii, deci, implicit, speţei pendinte, indiferent dacă este vorba de o infracţiune unică sau un concurs de infracţiuni sau dacă pentru infracţiunile ce compun concursul este aplicabilă sau nu o cauză care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale.

În consecinţă, Înalta Curte constată că sesizarea formulată de Curtea de Apei Bucureşti nu îndeplineşte cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală şi, ca urmare, chestiunea de drept invocată nu poate primi o rezolvare de principiu prin pronunţarea unei hotărâri prealabile de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Totodată, constată că o astfel de soluţie se raliază jurisprudenţei Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care, într-un caz similar de sesizare având ca obiect un caz particular de determinare a legii penale mai favorabile în funcţie de criteriul aprecierii globale sau al instituţiilor autonome (Dosarul nr. 7/1/2014/HP/P), prin Decizia nr. 9 din 2 iunie 2014, a respins, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală în Dosarul nr. 2.390/2/2013, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: “dacă, în aplicarea art. 5 din Codul penal, determinarea legii penale mai favorabile se face prin alegerea uneia dintre legile penale succesive, ce se va aplica global întregului litigiu penal, în funcţie de diferite criterii (cum ar fi limite de pedeapsă, tratament sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni, prescripţie etc.), ori prin alegerea pentru fiecare aşa-numită instituţie juridică autonomă a dispoziţiei legale mai favorabile dintre legile penale succesive (de exemplu, pentru infracţiunea-tip dispoziţia mai favorabilă, pentru tratamentul aplicat pluralităţii de infracţiuni dispoziţia mai favorabilă etc.)”.

Pentru toate aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 475 şi 477 din Codul de procedură penală, va respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală prin încheierea din data de 29 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 345/229/2013 (1.114/2014).

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală prin încheierea din data de 29 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 345/229/2013 (1.114/2014), privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept “dacă în cazul în care numai conform noului Cod penal este incidenţă o cauză de încetare a procesului penal pentru una din infracţiunile care intră în concurs, este obligatorie sau nu aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs, tot conform noului Cod penal”.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 septembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE SECŢIEI PENALE A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

CORINA MICHAELA JÎJÎIE

Magistrat-asistent,

Marcela Radu


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.