MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 771/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 771         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 octombrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

141. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

639. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

142. - Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

 

640. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

 

149. - Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

 

647. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

911. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

913. - Hotărâre pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 fa Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, precum şi pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

 

914. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

915. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

159. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea art. 9 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 112/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 

1.155. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            695. - Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29 din 28 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 2 iunie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 141.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 639.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 25 mai ca Ziua Limbii Slovace.

Art. 2. - (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Slovace, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii slovace se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

(2) Autorităţile centrale şi locale pot contribui cu sprijin logistic şi/sau financiar, după caz.

Art. 3. - În instituţiile de învăţământ în care se predă, ca limbă maternă, limba slovacă, în ziua de 25 mai se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 142.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea Zilei Limbii Slovace şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 640.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege se aplică medicilor de familie care au asigurat, în perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011, continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă organizate în baza Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare ale cabinetelor medicilor prevăzuţi la art. 1 şi accesoriile aferente, din perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011, rezultate din deciziile de impunere emise de casele judeţene de asigurări de sănătate, drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii.

(2) Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1), se restituie conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 149.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 647.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2014 cu suma de 13.337 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul I “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 911.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, precum şi pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - După alineatul (23) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:

“(24) Până la 31 decembrie 2014 plafonul disponibil pentru emiterea de garanţii în cadrul programului «Prima casă» se majorează cu 400,5 milioane lei.”

Art. II. - Alineatul (24) al articolului 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(24) Pentru anul 2014, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, aprobată prin Legea nr. 120/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 10 milioane euro.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 913.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014 cu suma de 14.873 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru plata arieratelor înregistrate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.03 “Acţiuni de sănătate”.

Art. 3. - (1) Plata obligaţiilor se efectuează în limita sumei prevăzute la art. 1 până la data de 20 noiembrie 2014.

(2) Sunt recunoscute ca obligaţii de plată contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate la data prezentei în contabilitatea Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.

(3) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să prezinte Ministerului Sănătăţii situaţia pe furnizori a facturilor prezentate în ordine cronologică, reprezentând obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile înregistrate în evidenţa contabilă şi rămase neachitate.

(4) în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii va proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti cu suma prevăzută la art. 1.

(5) Situaţia menţionată la alin. (3) se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe răspunderea managerului şi a conducătorului compartimentului financiar-contabil, care semnează pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise, certificând totodată faptul că produsele, bunurile şi serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(6) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti are obligaţia să prezinte Ministerului Sănătăţii, în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării plăţilor, situaţia pe furnizori a obligaţiilor stinse, copii ale ordinelor de plată şi ale extraselor de cont.

(7) Verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia menţionată la alin. (3) se fac, ulterior, de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(8) Sumele rămase neutilizate la data de 20 noiembrie 2014 se restituie Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare.

(9) Sumele restituite potrivit alin. (8) se virează de Ministerul Sănătăţii la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, până la data de 10 decembrie 2014.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 914.

 

ANEXĂ

 

Spitalul.......................

Judeţul.......................

Se aprobă.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

Situaţia obligaţiilor de plată mai vechi de 90 de zile de la termenul de scadenţă pe categorii de furnizori, rămase neachitate

 

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Cod fiscal

Numărul şi data facturii

Data scadenţei facturii

Valoarea

- lei -

Categorii de produse, bunuri, servicii, investiţii, reparaţii capitale

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În coloana 7 se vor menţiona produsele, bunurile şi serviciile livrate, grupate în cinci categorii, după cum urmează: medicamente, materiale sanitare, alte bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale.

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Certificăm pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale cuprinse în prezenta situaţie au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în cadrul prevederilor bugetare aprobate şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, pe baza documentelor justificative.

 

Manager,

………………………………………

Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,

………………………………………

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 august 2014, la judeţul Argeş, poziţiile nr. 12,14, 16,18,19,21-25 şi 28-30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Obiectiv

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

0

1

2

3

Judeţul Argeş

„12.

- DC 262 Brăduleţ-Tulburea, L = 3,5 km gropi făgaşe

- Pod pct. Nica - rupt

- DC 270 B distrus total în pct. Dealu Mare

- Punte pietonală Scoală pietonală

- DC 271

- DC 265

Comuna Brăduleţ

300

14.

Pod pe DC 7 peste râul Bratia 2 drumuri locale

Comuna Bălileşti

300

16.

Drumuri locale, L . 6,3 km

Comuna Cetăţeni

300

18.

- DC 179

- Drumuri locale, L = 2 km

- Poduri locale

Comuna Babana

300

19.

Drum local Găinuşa Pod Dealul Bradului rupt

Comuna Săpata

300

21.

Podeţ rupt pe drum local

Pod de lemn satul Sboghiţeşti (peste Râul Doamnei)

Amenajarea şi consolidarea albiei şi malurilor, în amonte şi aval de podul ce va fi construit în satul Sboghiţeşti, peste Râul Doamnei

Comuna Nucşoara

800

22.

- DC 203

- DC 203 A

- DC 205 A

- DC 204 B

- DC 205

- DC 204

- Drumuri locale, L = 2 km

Comuna Ciofrângeni

300

23.

- Drumuri locale, L = 8,7 km 2 poduri

Comuna Merişani

300

24.

Trecere prin vad pe DC 229 DC 1 drum rupt

Comuna Pietroşani

400

25.

2 podeţe distruse Drumuri locale L = 3,6 km

Comuna Stolnici

300

28.

Drum local, comuna Cicăneşti, satul Cicăneşti, pct. Izvorul Morii

Comuna Cicăneşti

300

29.

- Pod Florea şi podeţe pe drumuri locale

- DC 173 rupt

Comuna Bascov

500

30.

Podeţe şi drumuri locale şi comunale

Comuna Poiana Lacului

300”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 915.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea art. 9 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 112/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.678/2014 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Călugăreni, judeţul Prahova, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială PROMINFO - SA., municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.679/2014 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Valea Stânii, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială VOICU CONSTRUCTASIST - S.R.L., oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.680/2014 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Roşioara Nord, judeţul Prahova, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială BELLAG PROT CONSULTING - S.R.L., satul Cătina, comuna Horeşti, judeţul Prahova, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.681/2014 privind explorarea resurselor de diabaz din perimetrul Niculiţel, judeţul Tulcea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DUNAPREF CARIERE - S.R.L., comuna Niculiţel, judeţul Tulcea, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.682/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Bixad, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială PUIU RUSULUI - S.R.L., comuna Bixad, judeţul Satu Mare, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.683/2014 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Grota cu Aburi, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială CASITO TURISM - S.R.L., municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.684/2014 privind explorarea resurselor de pegmatit feldspatic din perimetrul Cornu, judeţul Cluj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială SEBANA - S.R.L., municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.685/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Lunca Bradului - Pârâul Neamţului, judeţul Mureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială FITOPREST-S.R.L., oraşul Reghin, judeţul Mureş, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.686/2014 privind explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Certej Nord, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DEVAGOLD - SA, comuna Certeju de Sus, judeţul Hunedoara, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.687/2014 privind explorarea resurselor de minereu polimetalic din perimetrul Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DERIVATE ENERGY - S.R.L., municipiul Deva, judeţul Hunedoara, în calitate de concesionar.

Art. 11. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.688/2014 privind explorarea resurselor de andezit industrial şi de construcţii din perimetrul Drinova Est, judeţul Timiş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială VITIDA MINERAL - S.R.L., oraşul Făget, judeţul Timiş, în calitate de concesionar.

Art. 12. - Articolul 9 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 112/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 27 iunie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.327/2014 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Biled, judeţul Timiş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială RAYTUR - S.R.L, municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în calitate de concesionar.”

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2014.

Nr. 159.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.400/2014 al Inspecţiei sanitare de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 148 alin. (15) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare /SS, Agenţia Naţională de Transplant, denumită în continuare ANT, Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice, băncile de ţesuturi şi celule, centrele de prelevare, centrele de transplant şi inspectorii sanitari ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DSP, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, ISS şi ANT vor aplica procedurile de verificare şi evaluare a informaţiilor raportate şi a măsurilor luate în domeniul incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse severe apărute în orice etapă a lanţului de la donare la transplant, elaborate de către Ministerul Sănătăţii şi ANT, pentru a preveni apariţia incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse severe.

Art. 4. - (1) în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, toate centrele de prelevare, centrele de transplant, precum şi băncile de ţesuturi şi celule vor transmite către autorităţile competente, respectiv ISS şi ANT persoanele nominalizate cu raportarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse severe, precum şi date de contact constând în număr de telefon şi adresă de e-mail.

(2) ISS, serviciile de control în sănătate publică ale DSP, precum şi ANT vor crea adrese de e-mail dedicate pentru primirea/transmiterea notificărilor reacţiilor adverse severe/ incidentelor adverse severe (RAS/IAS) şi le vor transmite în termen de 4o de zile de la publicarea prezentului ordin persoanelor de contact din centrele de prelevare, centrele de transplant şi băncile de ţesuturi şi celule.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 1.155.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind aplicarea la nivel naţional a unul sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc măsurile pentru aplicarea la nivel naţional a unui Sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, denumit în continuare SRA. Prevederile prezentelor norme se aplică în domeniul donării, testării, evaluării, prelevării, conservării, distribuirii, transportului şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

(2) SRA reprezintă un sistem rapid de alertă în domeniul siguranţei procesului de donare, prelevare şi transplant în toate etapele.

(3) Prevederile prezentelor norme se aplică în domeniul donării, testării, evaluării, prelevării, conservării, distribuirii, transportului şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

(4) SRA se stabileşte între autorităţile competente, aşa cum sunt prezentate la art. 148 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - SRA este creat în scopul:

a) prevenirii unei reacţii nedorite, inclusiv apariţia unei boli transmisibile, la donatorul viu ori la primitor, intervenită în orice etapă a lanţului de la donare la transplant, care este fatală, pune în pericol viaţa sau care ar putea provoca vătămarea, provoacă o invaliditate ori o incapacitate a pacientului, care determină sau prelungeşte spitalizarea ori morbiditatea;

b) prevenirii apariţiei unui incident nedorit şi neaşteptat intervenit în orice etapă a lanţului de la donare la transplant;

c) informării rapide între autorităţile competente în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi toate instituţiile implicate, asupra pericolelor sau riscurilor potenţiale pentru donatori şi primitori.

Art. 3. - Principalele obiective ale SRA sunt următoarele: a) schimbul rapid de informaţii între Comisia Europeană, autorităţile competente din statele membre şi statele terţe şi Ministerul Sănătăţii prin ISS şi ANT, în calitate de coordonatori la nivel naţional al SRA, prin persoanele desemnate în condiţiile legii ca puncte de contact pentru Sistemul european rapid de alertă ţesuturi şi celule (Rapid Alert on Substances of Human Origin);

b) schimbul rapid de informaţii între unităţile sanitare publice sau private acreditate/agreate care desfăşoară activităţi de prelevare, prelucrare, conservare, stocare, distribuire, transport şi transplant de organe, de ţesuturi şi celule umane şi ANT, ISS şi DSP;

c) asigurarea unei funcţionări permanente, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Art. 4. - SRA are următoarea structură:

a) coordonatorul naţional al sistemului de vigilenţa în domeniul transplantului de ţesuturi şi celule de origine umană este ISS;

b) coordonatorul naţional al sistemului de vigilenţă în domeniul transplantului de organe de origine umană este ANT;

c) centrele de prelevare;

d) centrele de transplant;

e) băncile de ţesuturi şi celule;

f) DSP;

g) orice unitate sau operator economic care desfăşoară activitate în domeniul transplantului.

Art. 5. - (1) Notificarea incidentelor adverse severe (IAS) şi a reacţiilor adverse severe (RAS) în transplantul de ţesuturi şi celule umane se realizează în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentele norme.

(2) Notificarea incidentelor adverse severe (IAS) şi a reacţiilor adverse severe (RAS) în transplantul de organe umane se realizează în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

PROCEDURĂ

pentru asigurarea notificării incidentelor adverse severe (IAS) şi a reacţiilor adverse severe (RAS) în transplantul de ţesuturi şi celule umane

 

Art. 1. - Inspecţia sanitară de stat (ISS) are următoarele atribuţii:

a) organizează şi coordonează acţiunile diverşilor participanţi în sistem şi urmăreşte respectarea procedurilor de supraveghere organizate;

b) primeşte notificările despre IAS şi RAS de la centrele de prelevare, centrele de transplant, băncile de ţesuturi şi celule şi de la cadrele medicale implicate în activitatea din domeniul transplantului;

c) transmite notificările primite în cazul sistemului rapid de alertă privind ţesuturile şi celulele de origine umană către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

d) evaluează, în colaborare cu experţii Agenţiei Naţionale de Transplant (ANI) şi Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, informaţiile notificate prin Sistemul rapid de alertă (SRA), după caz;

e) stabileşte împreună cu direcţiile de sănătate publică (DSP) judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti măsurile ce se impun;

f) asigură iniţierea acţiunilor alertelor rapide naţionale;

g) asigură comunicarea cu alte structuri implicate;

h) în cazul alertelor iniţiate de către Comisia Europeană, organizează şi coordonează ancheta la nivel naţional;

i) notifică obligatoriu autorităţile din domeniul sănătăţii din statele membre ale Uniunii Europene şi din alte ţări, dacă este cazul;

j) participă la investigarea IAS/RAS şi luarea măsurilor care se impun, după caz;

k) verifică îndeplinirea măsurilor corective stabilite;

            l) centralizează notificările şi elaborează rapoartele anuale solicitate de Comisia Europeană;

m) asigură asistenţa tehnică necesară DSP;

n) verifică corectitudinea formularelor de notificare;

o) codifică notificările primite şi transmite numărul de cod instituţiilor implicate.

Art. 2. - ANT are următoarele atribuţii:

a) primeşte de la ISS notificările despre IAS şi RAS, după caz;

b) asigură expertiza tehnică la solicitarea ISS pentru evaluarea informaţiilor transmise în cadrul SRA.

Art. 3. - Centrele de prelevare şi centrele de transplant au următoarele atribuţii:

a) detectează IAS şi RAS;

b) notifică DSP şi unităţile sanitare implicate, după caz, asupra IAS şi RAS identificate;

c) participă la investigarea IAS şi a RAS;

d) aplică măsurile stabilite în urma anchetei IAS şi a RAS;

e) raportează la DSP îndeplinirea măsurilor corective stabilite;

f) pune la dispoziţia inspectorilor sanitari din cadrul DSP toate documentele şi informaţiile necesare derulării anchetei.

Art. 4. - Băncile de ţesuturi şi celule au următoarele atribuţii:

a) detectează IAS şi RAS;

b) notifică DSP asupra IAS şi RAS;

c) informează centrele de prelevare, centrele de transplant, precum şi alte bănci de ţesuturi şi celule implicate despre IAS şi RAS;

d) instituie procedura de carantină pentru ţesuturile şi celulele afectate aflate în bancă;

e) iniţiază procedura de rechemare a ţesuturilor şi celulelor distribuite;

f) pune la dispoziţia inspectorilor sanitari din cadrul DSP toate documentele şi informaţiile necesare derulării anchetei;

g) aplică măsurile stabilite de inspectorii sanitari;

h) raportează la DSP îndeplinirea măsurilor corective aplicate.

Art. 5. - DSP are următoarele atribuţii:

a) primesc notificări de la ISS, de la orice unitate sau operator economic care desfăşoară activităţi în domeniul transplantului, precum şi de la cadrele medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transplantului privind IAS şi RAS;

b) transmit notificările privind IAS şi RAS către ISS şi alte DSP implicate;

c) participă la derularea anchetei şi verifică respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul transplantului, precum şi procedurile standard de operare în banca de ţesuturi şi celule;

d) stabileşte măsurile ce trebuie aplicate pentru remedierea deficienţelor;

e) verifică îndeplinirea măsurilor corective aplicate, prin acţiuni de recontrol.

Art. 6. - Toate instituţiile implicate în activitatea de gestionare a RAS şi IAS din domeniul transplantului asigură instruirea personalului asupra responsabilităţilor privind identificarea eficientă a IAS şi a RAS.

Art. 7. - Băncile de ţesuturi şi celule, centrele de prelevare şi centrele de transplant” elaborează în cadrul sistemului intern de management al calităţii proceduri standard de operare care descriu procesul de identificare şi notificare a IAS şi RAS, investigarea acestora, măsuri corective şi acţiuni preventive, precum şi raportarea acestora către DSP.

Art. 8. - Neconformităţile cu sistemul de calitate se documentează şi sunt investigate în cadrul sistemului intern de management al calităţii, iar notificarea acestora se realizează prin SRA.

Art. 9. - Abaterile de la procedurile standard de operare în orice etapă, începând cu donarea până la utilizarea terapeutică umană, care au implicaţii pentru calitatea şi siguranţa ţesuturilor şi celulelor, trebuie să fie raportate către DSP, atunci când se aplică unul sau mai multe din următoarele criterii:

a) au fost distribuite ţesuturi/celule necorespunzătoare pentru utilizarea terapeutică umană, chiar dacă acestea nu au fost utilizate;

b) evenimentul ar putea avea implicaţii pentru primitori sau donatori ca urmare a practicilor, procedurilor, distribuţiei ori donatorilor;

c) evenimentul a condus la pierderea de ţesuturi sau celule autologe ori de ţesuturi sau celule alogene cu compatibilitate ridicată;

d) evenimentul a condus la pierderea unei cantităţi semnificative de ţesuturi sau celule alogene necompatibile.

Art. 10. - Raportarea RAS sau IAS în cadrul sistemului rapid de alertă se face astfel:

a) notificările iniţiale se transmit în maximum 24 de ore de la identificarea IAS/RÂS;

b) lipsa unor informaţii nu va împiedica transmiterea notificării iniţiale;

c) transmiterea informaţiilor se face simultan către toate instituţiile implicate în alertă în termen de maximum 24 de ore;

d) transmiterea notificărilor se face prin adresa de e-mail dedicată SRA pentru ţesuturi şi celule de origine umană. Dacă acest mijloc de comunicare este indisponibil temporar, informaţia se va transmite prin fax şi apoi şi prin e-mail;

e) persoanele desemnate sunt obligate să verifice mijloacele de comunicare zilnic la orele 10,00 şi 14,00 şi la închiderea programului în zilele lucrătoare;

f) în zilele nelucrătoare alertarea persoanelor responsabile se va face prin telefon, persoanele alertate având obligaţia consultării e-mailului în maximum 2 ore după alertarea telefonică.

Art. 11. - Pentru clasificarea RAS ce trebuie raportate către ISS se utilizează următoarea scală de severitate:

 

Gravitate

Comentarii

Zero

Nicio vătămare, niciun risc, pacientul nu trebuie informat deoarece nu a existat niciun risc de vătămare.

Lipsit de gravitate

Consecinţe clinice/psihologice medii

Fără spitalizare

Fără consecinţe anticipate pe termen lung/dizabilităţi

Sever

- Spitalizare sau prelungirea spitalizării; şi/sau

- Dizabilitate sau incapacitate permanentă ori importantă; sau

- Intervenţie pentru înlăturarea unei vătămări permanente; sau

- Dovadă privind transmiterea unei infecţii grave; sau

- Naşterea unui copil cu o boală genetică gravă ca urmare a unor tehnici de reproducere umană asistată cu gârneţi sau embrioni donaţi.

Pericole ameninţătoare de viaţă

- Intervenţie majoră pentru salvarea vieţii; sau

- Dovada transmiterii unei infecţii care pune în pericol viaţa; sau

- Naşterea unui copil cu o boală genetică gravă ca urmare a unor tehnici de reproducere umană asistată cu gârneţi sau embrioni donaţi.

Deces

Deces

 

Art. 12. - Investigarea RAS apărute la primitorii de ţesuturi şi celule se realizează de către o comisie formată din:

a) medicul care a transplantat ţesuturile sau celulele;

b) persoana desemnată din cadrul băncii de ţesuturi şi/sau celule furnizoare;

c) inspectori DSP;

d) persoană desemnată de ANT, dacă este cazul;

e) experţi în domenii specifice (virusolog, epidemiolog etc.), dacă este cazul.

Art. 13. - Pentru fiecare donator de ţesuturi şi/sau celule se păstrează mostre de ser şi/sau ADN congelate pentru investigaţiile suplimentare necesare pentru o perioadă de cel puţin 25 de ani, în banca de celule şi ţesuturi.

Art. 14. - Toate RAS trebuie clasificate conform următoarei scale de imputabilitate la momentul identificării RAS şi la finalul investigaţiei:

 

Nivel de imputabilitate

Explicaţie

NA

Neevaluabil

Date insuficiente pentru evaluarea imputabilităţii

0

Exclus

Dovezi convingătoare, dincolo de orice îndoială rezonabilă, pentru existenţa altor cauze

1

Improbabil

Dovezi clare în favoarea existenţei altor cauze

2

Posibil

Dovezile sunt neclare.

3

Posibil, probabil

Dovezi în favoarea atribuirii cauzalităţii RAS ţesuturilor/celulelor

4

Clar, sigur

Dovezi convingătoare dincolo de orice îndoială rezonabilă pentru atribuirea cauzalităţii RAS ţesuturilor/celulelor

 

Art. 15. - (1) Impactul IAS şi al RAS se evaluează prin parcurgerea următoarei succesiuni de etape realizată la momentul identificării RAS şi repetată la finalul investigaţiei:

a) Etapa 1. Se evaluează posibilitatea producerii/repetării RAS/IAS, folosind următoarea scală:

 

1

Rar

Dificil de crezut că se poate produce din nou.

2

Puţin probabil

Nu se aşteaptă să se producă din nou.

3

Posibil

Se pot produce ocazional.

4

Foarte posibil

Se aşteaptă să se producă din nou, dar nu foarte des.

5

Probabil

Se aşteaptă să se producă din nou deseori.

 

            b) Etapa a 2-a. Se realizează o evaluare a impactului/consecinţelor RAS/IAS, în cazul în care se repetă.

 

Nivelul impactului

Asupra persoanei (persoanelor)

 

Asupra sistemului

 

Asupra furnizării de ţesuturi/celule

0

Nesemnificativ

Zero

sau

Niciun efect

sau

Nesemnificativ

1

Minor

Nu este sever.

sau

Daune minore

sau

Unele utilizări clinice amânate

2

Moderat

Sever

sau

Daune pe termen scurt

sau

Numeroase anulări sau amânări

3

Major

Ameninţătoare de viaţă

sau

Daune majore asupra sistemului - întârziere semnificativă pentru reparaţii

sau

Numeroase anulări - import necesar

4

Catastrofic/Extrem

Deces

sau

Sistem distrus - necesitatea reconstruirii

sau

Toate utilizările alogene anulate

 

            c) Etapa a 3-a. Scorurile aplicate pentru probabilitatea repetării RAS/IAS şi a consecinţelor acestora sunt combinate în următoarea matrice de evaluare a impactului:

 

Probabilitatea repetării

1 Rar

2 Improbabil

3 Posibil

4 Probabil

5 Sigur/ Aproape sigur

Impactul repetării

 

 

 

 

 

0 Nesemnificativ

0

0

0

0

0

1 Minor

1

2

3

4

5

2 Moderat

2

4

6

8

10

3 Major

3

6

9

12

15

4 Catastrofic/Extrem

4

8

12

16

20

 

d) Etapa a 4-a. Răspunsul la RAS/IAS al unei bănci de ţesuturi sau celule ori al DSP, respectiv ISS trebuie să fie direct proporţional cu impactul potenţial evaluat cu ajutorul matricei descrise mai sus.

(2) Interpretarea rezultatelor matricei de evaluare prevăzute la alin. (1)lit. c):

a) 0-3 pct. - Banca de ţesuturi trebuie să gestioneze măsurile de remediere şi de prevenire, iar ISS trebuie să realizeze raportul şi să ţină situaţia sub supraveghere;

b) 4-9 pct. - Impune colaborarea dintre banca de ţesuturi şi/sau celule şi DSP, iar aceasta din urmă poate solicita o inspecţie care să se concentreze asupra investigării RAS/IAS şi a măsurilor de remediere şi de prevenire care vor fi adoptate, inclusiv să solicite dovezi privind rechemarea efectivă a ţesuturilor şi/sau celulelor, dacă este necesar. Comunicarea între banca de ţesuturi şi/sau celule şi ISS se realizează în scris; c) 10-20 pct. - DSP desemnează inspectori sanitari pentru a participa la stabilirea şi impunerea planului de măsuri de remediere şi de prevenire, posibil un grup de acţiune care se va ocupa de implicaţiile mai ample. Inspecţia, urmărirea şi comunicarea în scris se vor desfăşura conform celor prezentate anterior.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

PROCEDURA

pentru a asigura notificarea incidentelor adverse severe (IAS) şi a reacţiilor adverse severe (RAS) în transplantul de organe umane

 

Art. 1. - Agenţia Naţională de Transplant (ANT) are următoarele atribuţii:

a) stabileşte strategia naţională, organizează şi coordonează acţiunile diverşilor participanţi în sistem şi urmăreşte respectarea procedurilor de supraveghere organizate;

b) primeşte notificările despre IAS şi RAS de la centrele de prelevare, centrele de transplant şi de la medicii care monitorizează pacienţii posttransplant;

c) evaluează în colaborare cu Inspecţia sanitară de stat (ISS) aceste notificări şi stabileşte masurile ce se impun;

d) iniţiază alerte rapide naţionale, atunci când este cazul;

e) în cazul unor alerte iniţiate din afara ţării, ANT iniţiază ancheta la nivel naţional şi colaborează la investigarea IAS/RAS şi luarea masurilor care se impun;

f) comunică specialiştilor în domeniu informaţiile relevante;

g) verifică îndeplinirea măsurilor corective stabilite;

h) centralizează notificările şi elaborează rapoartele anuale solicitate de Comisia Europeană.

Art. 2. - Centrele de prelevare şi centrele de transplant au următoarele atribuţii:

a) detectează posibile IAS şi RAS;

b) raportează ANT IAS şi RAS;

c) participă la investigarea IAS şi a RAS;

d) aplică măsurile dispuse de ANT în urma investigaţiei IAS şi a RAS;

e) raportează ANT îndeplinirea măsurilor corective stabilite.

Art. 3. - Toate instituţiile implicate vor asigura instruirea personalului asupra responsabilităţilor privind identificarea eficientă a IAS şi RAS. Aceste instituţii includ:

a) centre de prelevare;

b) centre de transplant;

c) laboratoare de testare care furnizează servicii centrelor de prelevare şi centrelor de transplant.

Art. 4. - Centrele de prelevare şi centrele de transplant elaborează în cadrul sistemului intern de management al calităţii una sau mai multe proceduri standard de operare care descriu procesul de identificare şi notificare a IAS şi RAS, investigarea acestora, măsuri corective şi acţiuni preventive, precum şi raportarea acestora către ANT.

Art. 5. - Neconformităţile cu sistemul de calitate se documentează şi sunt investigate în cadrul sistemului intern de management al calităţii, raportarea acestora realizându-se prin sistemul de vigilenţă.

Art. 6. - Abaterile de la procedurile standard de operare în orice etapă, începând cu donarea până la utilizarea terapeutică umană, care au implicaţii pentru calitatea şi siguranţa organelor umane, trebuie să fie raportate verbal către ANT în timp real, atunci când se aplică unul sau mai multe din următoarele criterii:

a) au fost recoltate organe umane în condiţii necorespunzătoare pentru utilizarea terapeutică umană, chiar dacă acestea nu au fost utilizate;

b) au fost distribuite organe umane necorespunzătoare pentru utilizarea terapeutică umană, chiar dacă acestea nu au fost utilizate;

c) evenimentul ar putea avea implicaţii pentru pacienţi sau donatori ca urmare a practicilor, procedurilor, distribuţiei sau donatorilor;

d) evenimentul a condus la pierderea de organe umane. Art. 7. - Raportarea RAS se face astfel:

a) centrul de prelevare şi/sau centrul de transplant raportează verbal imediat orice suspiciune de RAS către ANT, înainte de confirmarea sau investigarea acesteia;

b) centrul de prelevare şi/sau centrul de transplant raportează ANT RAS apărute la primitori sau la donatorii vii.

Art. 8. - În funcţie de informaţiile primite, ANT decide măsurile ce trebuie adoptate.

Art. 9. - (1) Alerta se finalizează cu un raport scris în care sunt descrise:

a) numărul/codul de identificare al donatorului/primitorului;

b) descrierea cazului;

c) statele implicate, dacă este cazul;

d) rezultatul anchetei şi concluzia finală;

e) măsurile preventive şi/sau coercitive luate;

f) monitorizarea procesului de transplant, dacă este cazul. (2) în maximum 90 de zile, o copie a acestui raport se

comunică ISS şi autorităţilor competente/organismelor delegate din toate statele de destinaţie a organelor, dacă este cazul.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.696 din 15 octombrie 2014 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea bugetului de stat pentru anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul VII, tabelul de la titlul “Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2014” se modifică după cum urmează:

“Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2014

 

 

 

- mii lei -

Denumire programe naţionale curative

Credite de angajament

- anul 2014 -

Credite bugetare

- anul 2014 -

Programul naţional de oncologie, din care:

1.361.964,82

1.390.434,02

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

1.347.444,82

1.376.754,02

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

12.000,00

12.000,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

2.520,00

1.680,00

Programul naţional de diabet zaharat

780.109,52

781.779,00

- medicamente

673.099,00

646.227,00

- materiale sanitare

99.983,52

126.972,00

- sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozitate (HbA1c) - Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice

4.271.00

4.271,00

- pompe insulina şi seturi consumabile pentru pompele de insulina

2.756,00

4.309,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

69.196,01

68.920,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare, din care:

101.912,50

94.867,00

- medicamente

99.380,18

92.628,00

- materiale sanitare

2.532,32

2.239,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

121.500,00

132.811,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

65.165,00

59.584,00

Programul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

9.656,00

9.719,00

Programul naţional de boli endocrine Programul naţional de ortopedie

3.903,01 47.378,04

3.182,00 48.547,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

569,00

427,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

116.451,12

87.988,00

Programul de sănătate mintală, din care:

1.829,00

1.376,00

- medicamente

1.687,00

1.269,00

- materiale sanitare

142,00

107,00

Program naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

22.195,00

22.195,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

15.300,00

15.300,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

4.650,00

4.650,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

445,00

445,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

1.800,00

1.800,00

Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală

803.110,00

803.110,00

Total

3.504.939,02

3.504.939,02”

 

2. La capitolul Vilii, titlul “Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)”, subtitlul “Unităţi care derulează subprogramul” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Unităţi care derulează programul:

a) Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă»

b) Spitalul Clinic Colţea Bucureşti

c) Spitalul Clinic Municipal Timişoara

d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţa Cluj-Napoca

e) Spitalul Clinic de Recuperare laşi

f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

g) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie».

3. La capitolul VIII1, titlul “Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul “Unităţi care derulează programul”, la punctul 19), după litera c) se introduc trei noi litere, literele d), e) şi f), cu următorul cuprins:

,,d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi

f) Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derutează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 695.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.