MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 774/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 774         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 octombrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

140. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului tir. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

 

638. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

 

151. - Lege privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate

 

649. - Decret pentru promulgarea Legii privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            148. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            103. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2013

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 15 mai 2014, cu următoarea completare:

- La articolul III, după punctul 2 se Introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

“3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

«Art. 22. - (1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014 care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie până la împlinirea vârstei de 65 de ani de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali.

(3) Cumulul pensiei cu salariul pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează în condiţiile legii.

(4) Metodologia de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.»

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 140.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 638.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea situaţiei acţiunilor tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ, precum şi a acţiunilor tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate, în vederea punerii de acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

Art. 2. - (1) Consiliile de administraţie/directoratele societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa acţiunilor necotate au obligaţia să convoace şi să efectueze demersurile necesare pentru desfăşurarea adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în condiţiile stabilite de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu scopul dezbaterii de către acţionari a situaţiei create de lipsa cadrului legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ, precum şi pentru ca aceştia sa ia o decizie privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară [A.S.F.).

(2) în vederea informării corecte a acţionarilor, consiliul de administraţie/directoratul societăţii va întocmi şi va pune la dispoziţia acestora, în condiţiile art. 1172 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un raport cuprinzând:

a) cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;

b) prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii.

(3) Pe lângă cerinţele de publicare stabilite prin art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea adoptată de adunarea generală a acţionarilor va fi publicată şi pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a Bursei de Valori Bucureşti (B.V.B.), precum şi într-un cotidian de largă răspândire la nivel naţional. Dacă societatea dispune de o pagină web proprie, hotărârea va fi publicată şi pe această pagină.

Art. 3. - (1) în situaţia în care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, acţionarii au dreptul de a se retrage din societate în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul în care acţionarii îşi pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale a acţionarilor în condiţiile art. 2 alin. (3).

Art. 4. - (1) Acţionarii au dreptul de a se retrage din societate şi în cazurile în care adunarea generală convocată potrivit prevederilor art. 2:

a) nu se desfăşoară din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale de cvorum;

b) nu adoptă nicio hotărâre prin neîndeplinirea condiţiilor legale de majoritate;

c) nu se desfăşoară în termenul de 120 de zile stabilit la art. 2 alin. (1).

(2) Termenul de exercitare a dreptului de retragere curge de la data adunării generale în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv de la expirarea termenului prevăzut la art. 2, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c).

Art. 5. - Prevederile art. 3,4 şi ale art. 7 alin. (3) nu se aplică în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate.

Art. 6. - (1) în situaţia în care adunarea generală a acţionarilor aprobă iniţierea demersurilor pentru admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată autorizată de A.S.F., societatea reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să transmită la A.S.F., în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor, prospectul de admitere la tranzacţionare, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea aprobării acestuia.

(2) A.S.F. nu percepe tarif pentru aprobarea prospectului prevăzut la alin. (1).

Art. 7. - (1) Analizând documentaţia înaintată de către societate în susţinerea cererii de admitere a acţiunilor emise de către aceasta pe o piaţă reglementată, A.S.F. va emite o decizie de admitere la tranzacţionare a acestora pe piaţa reglementată sau de respingere a cererii în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Decizia A.S.F. va fi publicată pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a B.V.B., în Buletinul A.S.F., precum şi într-un cotidian de largă răspândire la nivel naţional. Dacă societatea dispune de o pagină web proprie, decizia va fi publicată şi pe această pagină.

(3) în situaţia în care A.S.F. nu admite tranzacţionarea acţiunilor pe piaţa reglementată, acţionarii societăţii au dreptul de a se retrage din societate în condiţiile stabilite la art. 3. Termenul stabilit la art. 3 curge de la data publicării deciziei A.S.F.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul procedurii derulate de societate în vederea tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.

Art. 8. - (1) Constituie contravenţii şi se pedepsesc cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea termenului stabilit la art. 2 alin. (1) de către consiliul de administraţie/directoratul societăţii;

b) încălcarea prevederilor art. 6 alin (1) de către consiliul de administraţie/directoratul societăţii.

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se realizează de către organele cu atribuţii de control ale A.S.F.

Art. 9. - (1) Activitatea Pieţei RASDAQ şi a pieţei valorilor mobiliare necotate încetează de drept la 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) A.S.F. va emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, reglementări care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 151.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 649.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) şi al art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 54/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei informare şi relaţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 23 mai 2013, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 2 octombrie 2014.

Nr. 148.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Direcţia informare şi relaţii publice este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Direcţia informare şi relaţii publice, denumită în continuare Direcţia, este unitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., fiind specializată în conceperea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor de informare şi relaţii publice, transparenţă decizională, realizare a publicaţiilor, filmelor şi materialelor audiovizuale cu privire la domeniul specific, precum şi în monitorizarea şi analizarea permanentă a efectelor mediatice produse de misiunile şi acţiunile întreprinse de personalul M.A.I., cu scopul de a asigura o reflectare obiectivă în spaţiul public a activităţii M.A.I.

(2) Direcţia este în coordonarea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi are ca structuri subordonate Centrul Multimedia şi Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Centrul Cultural al M.A.I.

Art. 3. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia cooperează cu celelalte structuri din aparatul central şi cu cele aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.

            (2) Diagrama relaţiilor Direcţiei este prezentată în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Direcţiei

 

Art. 4. - (1) Direcţia are următoarea structură organizatorică:

1. Conducerea;

2. Centrul de presă (la nivel de serviciu): a) Compartimentul comunicare media;

b) Compartimentul informare publică;

c) Compartimentul analiză mass-media.

3. Serviciul pregătire şi politici de comunicare: a) Compartimentul politici de comunicare;

b) Compartimentul pregătire şi informare internaţională; c) Compartimentul suport comunicaţional şi evenimente; d) Compartimentul design şi administrare web.

4. Secţia de asistenţă religioasă;

5. Compartimentul monitorizare mass-media;

6. Compartimentul documente clasificate şi secretariat. (2) Organigrama Direcţiei este prevăzută în anexa nr. 2. Art. 5. - Relaţiile în cadrul serviciilor Direcţiei sunt ierarhice, iar între servicii au caracter funcţional. Cu celelalte structuri, Direcţia desfăşoară relaţii de cooperare şi colaborare.

Art. 6. - Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale, Direcţia angrenează, în mod eşalonat şi diferenţiat, din punctul de vedere al responsabilităţilor, elementele structurii proprii, ale Centrului Cultural al M.A.I. şi ale Centrului Multimedia, precum şi ale altor unităţi ale aparatului central sau subordonate MAI.

            Art. 7. - Direcţia coordonează, pe linie de specialitate, compartimentele şi personalul din instituţiile şi structurile aflate în subordinea M.A.I. cu atribuţii în domeniile aflate în competenţă.

 

CAPITOLUL III

Obiectivul general şi atribuţiile Direcţiei

 

Art. 8. - Obiectivul general al Direcţiei este asigurarea unei informări obiective a societăţii civile în raport cu realităţile organizaţionale, cu privire la demersurile instituţionale şi la direcţiile de acţiune stabilite prin documente programatice implementate de MAI., precum şi coordonarea activităţii de informare şi relaţii publice la nivelul MAI.

Art. 9. - Atribuţiile generale ale Direcţiei sunt:

a) contribuie la creşterea gradului de informare a societăţii civile, a personalului MAI. şi a tuturor celor interesaţi asupra stadiului şi evoluţiei acţiunilor MAI. pe linia exercitării atribuţiilor specifice;

b) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru a obţine suportul public necesar susţinerii efortului instituţional îndreptat spre îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Programul de guvernare;

c) asigură prin activitatea de monitorizare şi analiză mass-media suportul decizional pentru conducerea MAI. în ceea ce priveşte reflectarea în spaţiul public a activităţii structurilor instituţiei;

d) contribuie, prin acţiuni şi proiecte de relaţii publice, la consolidarea unui climat civic favorabil întăririi legalităţii, combaterii corupţiei şi a infracţionalităţii;

e) întreprinde demersuri pentru asigurarea unei reflectări obiective în spaţiul public intern şi internaţional a MAI. a acţiunilor derulate de structurile ministerului şi a personalului propriu, în raport cu importanţa şi contribuţia acestora în plan social;

f) actualizează periodic, în funcţie de schimbările survenite în sistemul MAL, precum şi în sfera socială, procedurile de comunicare, în scopul creşterii eficienţei activităţii de informare şi relaţii publice;

g) contribuie la perfecţionarea metodelor de lucru necesare gestionării situaţiilor de criză mediatică;

h) întreprinde demersuri pentru a asigura optimizarea activităţilor de informare şi relaţii publice din MAI., în sensul atingerii standardelor în domeniu, în ceea ce priveşte acţiunile şi activităţile desfăşurate de structuri similare din Uniunea Europeană;

i) elaborează Strategia MAI. în domeniul informării şi relaţiilor publice şi planurile anuale de măsuri pentru aplicarea Strategiei, în funcţie de particularităţile şi evoluţiile sarcinilor şi misiunilor instituţiei;

j) promovează activităţile, misiunile, valorile şi principiile în baza cărora MAI. îşi desfăşoară activitatea şi asigură modul de relaţionare cu societatea civilă şi cu structurile guvernamentale, în domeniile de competenţă;

k) asigură politica de transparenţă decizională a M.A.I.;

            l) pune la dispoziţia celor interesaţi informaţiile solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi comunică din oficiu informaţiile de interes public ale instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în materia informaţiilor nedestinate publicităţii;

m) sprijină, prin mijloacele de informare în masă proprii, activitatea de educare juridică şi antiinfracţională a cetăţenilor;

n) coordonează şi controlează activitatea departamentelor de comunicare din structurile centrale şi teritoriale ale instituţiei, a mijloacelor de informare în masă centrale şi locale ale M.A.I.;

o) organizează evenimente cu impact mediatic şi participă la astfel de acţiuni alături de reprezentanţi ai societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale ş.a.;

p) asigură consultanţă calificată pentru structurile de informare şi relaţii publice din inspectoratele generale, direcţii generale, structuri din subordinea MAI. şi alte unităţi din aparatul central al MAI.;

q) asigură cooperarea interministerială în domeniul informării şi relaţiilor publice;

r) participă la desfăşurarea activităţilor de dezvoltare şi schimb de experienţă din domeniul de competenţă al Direcţiei;

s) participă cu specialişti la inspecţiile şi controalele prevăzute în programele anuale aprobate de conducerea instituţiei şi execută, la ordin, alte asemenea sarcini şi misiuni;

ş) propune conducerii MAI. încheierea de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente privind domeniul propriu de activitate cu organismele precizate în diagrama de relaţii şi avizează documentele similare propuse spre încheiere de unităţile centrale ale MAI. cu diferite organisme;

t) participă la organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de iniţiere în carieră, precum şi a cursurilor de capacitate/specializare pentru întreg personalul din domeniul informării şi relaţiilor publice din unităţile MAI.;

ţ) asigură măsurile ce se impun la sediul propriu privind prevenirea şi stingerea incendiilor, realizează activităţile aferente asigurării protecţiei, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi prevenirii riscurilor profesionale;

u) asigură măsurile ce se impun privind managementul operaţional şi serviciul de zi pe unitate;

v) asigură asistenţa şi educaţia religioasă a personalului din structurile M.A.I.;

            x) exercită atributele de coordonare, control şi evaluare a Centrului Cultural al M.A.I. şi a Centrului Multimedia.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Direcţiei

 

Art. 10. - Conducerea Direcţiei este asigurată de director, ajutat de un director adjunct.

Art. 11. - (1) Directorul răspunde în faţa conducerii MAI. de întreaga activitate pe care o desfăşoară Direcţia.

(2) Directorul adjunct, aflat în subordinea nemijlocită a directorului, răspunde de planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii profesionale a serviciilor/ birourilor/compartimentelor coordonate. Directorul adjunct îndeplineşte şi atribuţiile funcţionarului de securitate.

(3) Fişa postului directorului şi cea a directorului adjunct sunt prezentate în anexele nr. 3 şi 4.

Art. 12. - (1) Directorul conduce întreaga activitate a Direcţiei, pe care o reprezintă în relaţiile cu conducerile celorlalte structuri ale M.A.I., potrivit competenţelor legale şi mandatului încredinţat de conducerea MAI.

(2) Pentru aplicarea prevederilor actelor normative, directorul emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.

(3) în condiţiile legii, directorul poate delega atribuţii din competenţa sa sau poate încredinţa mandatul de reprezentare directorului adjunct sau altor persoane din subordine, după caz.

            Art. 13. - Directorul şi directorul adjunct coordonează şi controlează activitatea profesională a personalului din serviciile/birourile/compartimentele Direcţiei, din Centrul Cultural al M.A.I. şi din Centrul Multimedia şi analizează modul în care sunt îndeplinite atribuţiile, obiectivele şi acţiunile prevăzute în Strategia de informare şi relaţii publice a MAL, în programele şi planurile de activităţi şi acţiuni proprii.

 

CAPITOLUL V

Obiectivele şi atribuţiile serviciilor şi compartimentelor din structura organizatorică a Direcţiei

 

SECŢIUNEA

 Obiectivele şi atribuţiile Centrului de presă

 

Art. 14. - Centrul de presă are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcţiei:

a) asigură realizarea materialelor de informare destinate publicităţii referitoare la activitatea M.A.I.;

b) coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI.;

c) pune în aplicare politica de transparenţă la nivelul M.A.I.;

d) sprijină conducerea MAI. în exercitarea funcţiilor de comunicare publică;

e) asigură suportul analitic cu privire la modul în care acţiunile MAI. sunt reflectate în spaţiul public;

f) organizează conferinţele de presă ale reprezentanţilor conducerii MAI.

Art. 15. - Centrul de presă are următoarele atribuţii specifice:

a) realizează materialele de informare destinate publicităţii referitoare la activitatea M.A.I.;

b) propune puncte de vedere şi întocmeşte proiecte de reacţie ale instituţiei pe teme apărute în spaţiul public;

c) asigură suportul decizional conducerii M.A.I., prin realizarea de analize şi documentare în domeniul informării şi relaţiilor publice;

d) moderează, prin intermediul ofiţerilor de presă/purtătorului de cuvânt, conferinţele de presă ale reprezentanţilor conducerii M.A.I.;

e) întreprinde demersuri pentru participarea la emisiuni radio-TV a personalului M.A.I.;

f) îndrumă, sprijină şi coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I.;

g) prezintă conducerii Direcţiei puncte de vedere în domeniul de specialitate, viabile pentru soluţionarea unor probleme ce ar putea afecta percepţia publică a instituţiei şi a personalului acesteia ori pentru asigurarea unei percepţii obiective în raport cu realităţile organizaţionale;

h) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc sau de criză mediatică sprijinind activitatea similară a structurilor aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I.;

i) sprijină activitatea de documentare a reprezentanţilor mass-mediei preluând cererile acestora şi furnizând cu celeritate informaţiile de interes public solicitate;

j) desfăşoară, la ordin, activităţi de îndrumare, control şi de evaluare a activităţii de informare şi relaţii publice la instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

k) participă la activităţi cu caracter public, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum şi la cele ale unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvemamentale;

            l) realizează proiecte ale punctelor de vedere ce urmează a fi asumate public de către reprezentanţii MAL, sens în care asigură şi suportul documentar consultând structurile de specialitate atunci când situaţia o impune pentru respectarea prevederilor legale incidente domeniilor respective;

m) gestionează relaţia cu mass-media păstrând legătura cu reprezentanţii mijloacelor de comunicare în masă, cu respectarea principiilor echidistanţei şi tratamentului nediscriminatoriu;

n) asigură aplicarea prevederilor privind liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională;

o) realizează analize periodice ale modului în care acţiunile M.A.I. sunt reflectate în spaţiul public, în scopul asigurării suportului decizional pentru configurarea demersurilor de comunicare instituţională;

p) realizează, la solicitare sau din oficiu, evaluări cantitative şi calitative punctuale atât ale campaniilor de comunicare, cât şi ale unor activităţi desfăşurate de MAL, reflectate în mass-media;

q) constituie, gestionează şi utilizează baze de date imagologice, instrumente de lucru ce administrează informaţii despre modul în care acţiunile M.A.I. sunt reflectate în spaţiul public;

r) asigură acreditarea jurnaliştilor la nivelul aparatului central al MAI.

Art. 16. - (1) Centrul de presă are următoarea componenţă:

a) Compartimentul comunicare media;

b) Compartimentul informare publică;

c) Compartimentul analiză mass-media.

(2) Compartimentul comunicare media are următoarele atribuţii:

a) realizează materialele de informare destinate publicităţii referitoare la activitatea M.A.I.;

b) propune puncte de vedere şi întocmeşte proiecte de reacţie ale instituţiei pe teme apărute în spaţiul public;

c) asigură suportul decizional conducerii M.A.I., prin realizarea de analize şi documentare în domeniul informării şi relaţiilor publice;

d) moderează, prin intermediul ofiţerilor de presă/purtătorului de cuvânt, conferinţele de presă ale reprezentanţilor conducerii M.A.I.;

e) întreprinde demersuri pentru participarea la emisiuni radio-TV a personalului M.A.I.;

f) îndrumă, sprijină şi coordonează activitatea purtătorilor de cuvânt din instituţiile şi structurile aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I.;

g) prezintă conducerii Direcţiei puncte de vedere în domeniul de specialitate, viabile pentru soluţionarea unor probleme ce ar putea afecta percepţia publică a instituţiei şi a personalului acesteia ori pentru asigurarea unei percepţii obiective în raport cu realităţile organizaţionale;

h) întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc sau de criză mediatică sprijinind activitatea similară a structurilor aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I.;

i) sprijină activitatea de documentare a reprezentanţilor mass-mediei preluând cererile acestora şi furnizând cu celeritate informaţiile de interes public solicitate;

j) desfăşoară, la ordin, activităţi de îndrumare, control şi de evaluare a activităţii de informare şi relaţii publice la instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

k) participă la activităţi cu caracter public, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum şi la cele ale unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvernamentale;

            l) realizează proiecte ale punctelor de vedere ce urmează a fi asumate public de către reprezentanţii M.A.I., sens în care asigură şi suportul documentar consultând structurile de specialitate atunci când situaţia o impune;

m) asigură acreditarea jurnaliştilor la nivelul aparatului central al MAL

(3) Compartimentul informare publică are următoarele atribuţii:

a) asigură aplicarea prevederilor privind accesul liber la informaţiile de interes public şi transparenţă decizională;

b) desfăşoară, la ordin, activităţi de îndrumare, control şi de evaluare a activităţii de informare şi relaţii publice la instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

c) participă la activităţi cu caracter public, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum şi la cel al unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvernamentale.

(4) Compartimentul analiză mass-media are următoarele atribuţii:

a) realizează analize periodice ale modului în care acţiunile M.A.I. sunt reflectate în spaţiul public în scopul asigurării suportului decizional pentru configurarea demersurilor de comunicare instituţională;

b) realizează, la solicitare sau din oficiu, evaluări cantitative şi calitative punctuale atât ale campaniilor de comunicare, cât şi ale unor activităţi desfăşurate de M.A.I., reflectate în mass-media;

c) constituie, gestionează şi utilizează baze de date imagologice, instrumente de lucru ce administrează informaţii despre modul în care acţiunile MAI. sunt reflectate în spaţiul public;

d) desfăşoară, la ordin, activităţi de îndrumare, control şi de evaluare a activităţii de informare şi relaţii publice la instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.;

            e) participă la activităţi cu caracter public, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum şi la cel al unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvernamentale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obiectivele şi atribuţiile Serviciului pregătire şi politici de comunicare

 

Art. 17. - Serviciul pregătire şi politici de comunicare are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcţiei:

a) asigură cadrul normativ necesar desfăşurării activităţilor din domeniul informării şi relaţiilor publice;

b) proiectează documentele strategice ale M.A.I. În domeniul informării şi relaţiilor publice;

c) realizează acţiuni şi proiecte de relaţii publice pentru sprijinirea eforturilor M.A.I. de întărire a legalităţii, combaterii corupţiei şi a infracţionalităţii;

d) participă, alături de alte structuri de specialitate ale M.A.I., la organizarea activităţilor de pregătire cu personalul de specialitate din structurile M.A.I.;

e) asigură fluxul comunicaţional destinat informării mass-mediei şi a publicului larg;

f) propune conducerii M.A.I. Încheierea de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente cu diferite organisme în domeniul informării şi relaţiilor publice;

g) asigură participarea şi reprezentarea Direcţiei sau a MAL, la nivel instituţional, în domeniul de competenţă;

h) asigură suportul IT fa nivelul Direcţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.

Art. 18. - Serviciul pregătire şi politici de comunicare are următoarele atribuţii specifice:

a) proiectează strategia şi conceptele strategice ale MAL în domeniul informării şi relaţiilor publice, precum şi planurile de implementare a acestor activităţi;

b) elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative transmise, spre consultare, de celelalte structuri ale MAL, în domeniile din competenţa Direcţiei;

c) realizează proiectele de dispoziţii interne privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul informării şi relaţiilor publice;

d) participă la desfăşurarea activităţilor de dezvoltare şi schimb de experienţă din domeniul de competenţă al Direcţiei;

e) desfăşoară sau participă la controale de fond şi controale tematice, în domeniile din competenta Direcţiei, la structurile M.A.I.;

f) realizează calendarul de activităţi de relaţii publice desfăşurate de structurile M.A.I.;

g) participă la activităţi cu caracter public, organizate la nivelul structurilor centrale/teritoriale, precum şi la cele ale unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvemamentale;

h) valorifică experienţa internaţională în domeniile din competenţă, dobândită prin relaţionarea cu structuri similare/corespondente din străinătate;

i) participă la organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire pentru personalul din domeniul informării şi relaţiilor publice;

j) participă la elaborarea documentaţiei utilizate pentru pregătirea profesională;

k) organizează convocările de instruire a personalului cu atribuţii de informare şi relaţii publice/a purtătorilor de cuvânt din structurile M.A.I.;

            l) asigură participarea la acţiuni de reprezentare, seminare, simpozioane, cursuri, organizate în ţară şi în afara ţării, cu aprobarea conducerii M.A.I.;

m) propune conducerii MAL încheierea de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente privind domeniul propriu de activitate, cu organismele precizate în diagrama de relaţii, şi avizează documentele similare încheiate de unităţile centrale ale M.A.I. cu diferite organisme;

n) asigură preluarea rapidă a oricăror solicitări în format electronic şi transmiterea acestora structurilor competente din cadrul Direcţiei, în vederea soluţionării;

o) transmite mass-mediei materialele de informare publică privind activitatea desfăşurată de către instituţiile M.A.I., precum şi răspunsurile la solicitările în format electronic soluţionate la nivelul Direcţiei;

p) asigură postarea pe site-ul instituţional şi pe celelalte medii online autorizate materialele de informare publică privind activitatea desfăşurată de către instituţiile M.A.I.;

q) organizează evenimente de relaţii publice la nivelul Direcţiei sau cu implicarea altor structuri ale M.A.I.;

r) iniţiază, organizează, desfăşoară sau participă la campanii de comunicare;

s) asigură îmbunătăţirea permanentă a site-urilor gestionate la nivelul Direcţiei.

Art. 19. - (1) Serviciul pregătire şi politici de comunicare are următoarea componenţă:

a) Compartimentul politici de comunicare;

b) Compartimentul pregătire şi informare internaţională;

c) Compartimentul suport comunicaţional şi evenimente;

d) Compartimentul design şi administrare web.

(2) Compartimentul politici de comunicare are următoarele atribuţii:

a) proiectează strategia şi conceptele strategice ale MA.I. în domeniul informării şi relaţiilor publice, precum şi planurile de implementare a acestor activităţi;

b) elaborează, anual, proiectul Planului de informare şi relaţii publice al M.A.I.;

c) realizează proiectele de dispoziţii interne privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul informării şi relaţiilor publice;

d) iniţiază proiecte de standarde şi proceduri în domeniul informării şi relaţiilor publice;

e) elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative ale MAL, în domeniile din competenţa Direcţiei;

f) sprijină organizarea campaniilor şi evenimentelor de relaţii publice desfăşurate de unităţile centrale ale MAI./inspectorate generale/similare;

g) desfăşoară sau participă la controale de fond şi controale tematice, în domeniile din competenţa Direcţiei, la structurile M.A.I.;

h) asigură participarea şi reprezentarea Direcţiei sau a MAI., în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale aferente domeniului de competenţă;

i) participă la activităţile de schimb de experienţă din domeniul de competenţă al Direcţiei;

j) realizează proiecte de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente de cooperare cu organismele precizate în diagrama de relaţii şi avizează documentele similare încheiate de unităţile centrale ale MAL cu diferite organisme;

k) elaborează Planul de îndrumare, sprijin şi control al Direcţiei în domeniul informării şi relaţiilor publice.

(3) Compartimentul pregătire şi informare internaţională are următoarele atribuţii:

a) participă la organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de iniţiere în carieră, precum şi a cursurilor de capacitate/specializare pentru întreg personalul din domeniul informării şi relaţiilor publice din unităţile M.A.I.;

b) organizează convocările de instruire a personalului cu atribuţii de informare şi relaţii publice/a purtătorilor de cuvânt din structurile M.A.I.;

c) participă la elaborarea documentaţiei utilizate pentru pregătirea profesională, precum şi la organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire pentru personalul din domeniul informării şi relaţiilor publice;

d) participă la activităţile de control, consultanţă şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale ale M.A.I.;

e) organizează simpozioane, mese rotunde, convocări, pe probleme din domeniul informării şi relaţiilor publice, în cadrul programelor de pregătire a personalului M.A.I. cu atribuţii în aceste domenii;

f) elaborează Planul de relaţii internaţionale al Direcţiei;

g) participă, potrivit Planului de relaţii internaţionale al Direcţiei, la întruniri internaţionale;

h) asigura participarea şi reprezentarea Direcţiei sau a MAL, în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale aferente domeniului de competenţă.

(4) Compartimentul suport comunicaţional şi evenimente are următoarele atribuţii:

a) asigură preluarea rapidă a oricăror solicitări în format electronic şi transmiterea acestora către structurile competente din cadrul Direcţiei, în vederea soluţionării;

b) transmite mass-mediei materialele de informare publică privind activitatea desfăşurată de către instituţiile M.A.I., precum şi răspunsurile la solicitările în format electronic soluţionate la nivelul Direcţiei;

c) asigură postarea materialelor de informare publică privind activitatea desfăşurata de câtre instituţiile M.A.I. pe site-ul instituţional şi pe celelalte medii online autorizate;

d) preia materiale pentru paginile web gestionate de celelalte structuri ale M.A.L;

e) înregistrează şi pune la dispoziţia conducerii Direcţiei solicitările primite pe adresa de e-mail instituţională;

f) organizează evenimente de relaţii publice la nivelul Direcţiei sau cu implicarea altor structuri ale M.A.L;

g) iniţiază, organizează, desfăşoară sau participă la campanii de comunicare;

h) asigură concepţia de vizibilitate a MAL, prin proiectarea unor materiale de promovare, ca suport al campaniilor de comunicare desfăşurate la nivelul M.A.I.;

i) participă la activităţile de control şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale ale M.A.I.;

j) asigură participarea şi reprezentarea Direcţiei sau a MAL, în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale aferente domeniului de competenţă;

k) realizează Calendarul de activităţi de relaţii publice desfăşurate de structurile MAI.

(5) Compartimentul design şi administrare web are următoarele atribuţii:

a) concepe, realizează şi administrează site-urile web gestionate la nivelul Direcţiei, în colaborare cu personalul de specialitate;

b) administrează serverul web care găzduieşte site-urile aparţinând Direcţiei, în colaborare cu structura de specialitate a M.A.I.;

c) prezintă conducerii direcţiei propuneri de implementare a politicilor de relaţii publice la nivelul instituţiei, în spaţiul virtual;

            d) participă la realizarea materialelor de promovare a imaginii MAI. prin utilizarea graficii computerizate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obiectivele şi atribuţiile Secţiei de asistenţă religioasă

 

Art. 20. - Secţia de asistenţă religioasă, denumită în continuare Secţia, îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar, precum şi a regulamentelor şi instrucţiunilor în vigoare, şi reprezintă M.A.I. în relaţiile cu Biserica Ortodoxă Română, cultele şi asociaţiile religioase din stat, cu organismele similare care au atribuţii în domeniul asistenţei religioase atât din ţară, cât şi în plan internaţional.

Art. 21. - Secţia are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcţiei:

a) conduce, coordonează şi controlează activitatea de asistenţă religioasă din M.A.L;

b) asigură, potrivit Constituţiei României, republicate, respectarea libertăţii de conştiinţă a personalului M.A.L, precum şi păstrarea tradiţiilor morale, de credinţă şi spiritualitate;

c) asigură desfăşurarea activităţilor pastorale, duhovniceşti, moral-educative, liturgice şi de ceremonial, în beneficiul personalului instituţiei, precum şi al familiilor acestuia.

Art. 22. - Secţia are următoarele atribuţii specifice: a) cooperează cu Patriarhia şi eparhiile locale, cu celelalte biserici, culte sau asociaţii religioase recunoscute potrivit legii, în vederea asigurării asistenţei religioase pentru toate categoriile de personal, indiferent de confesiune, asigurând dreptul constituţional al persoanei la împărtăşirea liberă şi neîngrădită a unei credinţe;

b) iniţiază şi organizează simpozioane, convocări pe probleme de asistenţă/educaţie moral-religioasă în cadrul programelor de pregătire continuă a personalului la nivelul M.A.L;

c) elaborează studii şi articole cu conţinut spiritual şi moral-religios pentru uzul personalului M.A.I.;

d) formulează propuneri de specialitate la Planul de informare şi relaţii publice al Direcţiei şi participă la activităţile planificate în domeniul de competenţă;

e) cooperează cu structuri similare din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pe linia asistenţei/educaţiei moral-religioase;

f) iniţiază proiecte de regulamente, ordine şi instrucţiuni în domeniul asistenţei religioase din M.A.I.;

g) colaborează cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă, scrise şi audiovizuale, în scopul informării societăţii civile asupra modului de desfăşurare a activităţilor de asistenţă/educaţie moral-religioasă în cadrul M.A.L;

h) efectuează controale tematice privind modul de aplicare a prevederilor instrucţiunilor specifice, pe linia asistenţei/educaţiei moral-religioase, în structurile M.A.I., urmărind organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi, asigurarea protecţiei spirituale a personalului, respectarea drepturilor şi libertăţilor de conştiinţă ale persoanei, acordând îndrumare şi sprijin de specialitate;

i) întocmeşte informări anuale privind activitatea desfăşurată în domeniul asistenţei/educaţiei moral-religioase creştin-ortodoxe, care sunt aduse la cunoştinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

j) organizează anual întâlniri metodologice de specialitate cu preoţii (pastorii/deservenţii de cult) din sistemul de asistenţă religioasă al M.A.I.;

k) acordă consultanţă canonică şi de specialitate pentru amenajarea unor lăcaşuri de cult în spaţiile puse la dispoziţie de structurile instituţiei;

            l) elaborează materiale documentare, predici, cateheze şi proiecte de programe dedicate Zilei Eroilor, sărbătorilor creştine şi celorlalte sărbători religioase;

m) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii din Direcţie, unele activităţi de documentare, îndrumare, sprijin şi control în planul muncii educative;

n) efectuează periodic vizite pastorale la persoanele reţinute în aresturile poliţiei, acordând asistenţă religioasă reţinuţilor de confesiune creştină ortodoxă şi mediind pentru asigurarea asistenţei religioase celor de alte religii sau confesiuni, în cazul în care sunt asemenea solicitări;

o) realizează în unităţile M.A.I. cicluri de conferinţe, întruniri, simpozioane, expoziţii cu tematică religioasă, în vederea întăririi moralităţii şi păstrării tradiţiilor specifice;

            p) asigură suportul de specialitate necesar bunei desfăşurări a acţiunilor umanitare iniţiate de conducerea M.A.I.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Obiectivele şi atribuţiile Compartimentului monitorizare mass-media

 

Art. 23. - Compartimentul monitorizare mass-media are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcţiei:

a) informează conducerea M.A.I. cu privire la informaţiile apărute în mass-media care conţin referiri la activitatea M.A.I.;

b) asigură suportul informaţional cu privire la modul în care mass-media reflectă acţiunile M.A.I., ale structurilor sale subordonate şi ale personalului propriu.

Art. 24. - Compartimentul monitorizare mass-media are următoarele atribuţii specifice:

a) identifică în mass-media materiale ce vizează activitatea MAI.;

b) asigură monitorizarea fluxurilor informaţionale ale principalelor agenţii de presă, televiziuni de ştiri sau alte mijloace mass-media, informând conducerea M.A.I. cu privire la subiectele ce conţin referiri la instituţie şi, la cerere, asupra mediatizării altor aspecte de interes pentru domeniul de activitate al diferitelor structuri aflate în subordinea/coordonarea MAI.;

c) întocmeşte sinteza presei scrise şi audiovizuale, în baza rapoartelor de monitorizare şi, ulterior, o prezintă conducerii MAI.;

d) utilizează bazele de date ale Direcţiei, în vederea stabilirii valorilor principalilor indicatori de reflectare a imaginii M.A.I. În mijloacele de informare în masă, pe diferite intervale de timp;

            e) participă, la ordin, la activităţi de control pe probleme de comunicare şi relaţii publice la instituţiile şi structurile aflate în subordinea MAI.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Obiectivele şi atribuţiile Compartimentului documente clasificate şl secretariat

 

Art. 25. - Compartimentul documente clasificate şi secretariat are următoarele obiective, derivate din obiectivul general al Direcţiei:

a) gestionează, conform reglementărilor legale în vigoare, documentele ce conţin informaţii clasificate;

b) desfăşoară activităţii de secretariat, potrivit dispoziţiilor legale incidente domeniului.

Art. 26. - Compartimentul documente clasificate şi secretariat are următoarele atribuţii specifice:

a) primeşte, înregistrează, distribuie, ţine evidenţa şi expediază corespondenţa la nivelul Direcţiei;

b) organizează evidenţa audienţelor acordate de către conducerea Direcţiei;

c) asigură evidenţa, manipularea şi păstrarea ordinelor, instrucţiunilor şi a altor acte normative cu caracter intern, gestionate la nivelul Direcţiei, şi verifică periodic existenţa acestora;

d) centralizează şi întocmeşte informări periodice privind activităţile planificate şi desfăşurate la nivelul Direcţiei;

e) organizează, la nivelul Direcţiei, evidenţa şi manipularea ştampilelor şi sigiliilor;

f) coordonează activitatea de îndosariere şi arhivare a documentelor din evidenţa unităţii;

g) întocmeşte, potrivit reglementărilor interne, dispoziţia zilnică a directorului Direcţiei;

h) gestionează, potrivit actelor normative în vigoare, declaraţiile de avere şi de interese pentru personalul Direcţiei;

i) întocmeşte lunar situaţia răspândirilor personalului Direcţiei;

j) gestionează evidenţa sesizărilor, reclamaţiilor, cererilor şi petiţiilor adresate conducerii Direcţiei, urmăreşte soluţionarea în termen a acestora şi întocmeşte informări periodice, potrivit reglementărilor interne în vigoare;

k) întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor de lucru ale conducerii Direcţiei şi monitorizarea executării sarcinilor stabilite;

            l) aprovizionează personalul Direcţiei cu rechizite şi materiale consumabile, necesare desfăşurării activităţii curente;

m) multiplică documentele şi materialele necesare unităţii, în conformitate cu dispoziţiile conducerii Direcţiei;

n) gestionează evidenţa bunurilor materiale aflate în folosinţa personalului unităţii;

o) controlează periodic, la nivelul serviciilor, modul în care se realizează evidenţa, întocmirea, păstrarea şi circuitul documentelor, precum şi modul de lucru pe linia fondului arhivistic;

p) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit actelor normative în vigoare;

            q) gestionează problematica privind resursele umane, precum şi pregătirea personalului Direcţiei.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - Centrul cultural al MAI. şi Centrul multimedia al M.A.I., structuri subordonate Direcţiei, elaborează propriile regulamente de organizare şi funcţionare, care se aprobă conform normelor legale în vigoare.

Art. 28. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELAŢII

ale Direcţiei informare şi relaţii publice

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Direcţiei informare şi relaţii publice

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia informare şi relaţii publice

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei informare şi relaţii publice (Direcţia)

2. Denumirea postului: director

3. Poziţia postului în statul de organizare: 1

4. Relaţii cu alte posturi:

4.1. relaţii ierarhice: este subordonat direct viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi are în subordine directă întregul personal al Direcţiei, precum şi pe şeful Centrului cultural al M.A.I., al Secţiei asistenţă religioasă şi pe cel al Centrului multimedia;

4.2. relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a Direcţiei şi coordonează activitatea Centrului cultural al M Al., a Secţiei asistenţă religioasă şi a Centrului multimedia, precum şi a structurilor de relaţii publice din inspectoratele generale şi din celelalte unităţi ale MAL;

4.3. relaţii de control: controlează activitatea personalului Direcţiei şi a structurilor subordonate, precum şi activitatea structurilor de profil din inspectoratele generale şi din instituţiile de învăţământ ale MAL;

4.4. relaţii de colaborare: colaborează pe probleme de interes comun - în conformitate cu actele normative în vigoare, ordinele şi protocoalele aprobate de viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne - cu instituţiile şi organismele specializate în activităţi similare, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;

4.5. relaţii de reprezentare: reprezintă MAL în domeniul informării şi relaţiilor publice, în raporturile cu celelalte autorităţi şi instituţii publice din ţară şi străinătate; angajează Direcţia în raporturi cu persoane juridice şi fizice, situaţie în care poate da împuternicire de reprezentare unor persoane din subordine.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Directorul Direcţiei asigură elaborarea, fundamentarea şi punerea în practică a Strategiei de informare şi relaţii publice a Ministerului Afacerilor Interne, organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de modul de aplicare a prevederilor legale din domeniul său de activitate în structurile instituţiei.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază; studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau cu studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. pregătire de specialitate: studii de maşter sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată, în ştiinţe juridice, comunicare publică, jurnalism, relaţii publice, sociologie, administraţie publică sau management;

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de lucru cu documente clasificate, clasa secrete de stat, nivelul strict secret;

3.5. limbi străine: o limbă străină de circulaţie internaţională.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă, din care în MAL: 5 ani/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere în MAL: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAL;

4.4. perioada pentru acomodarea cu cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control), lucru sub presiunea timpului, diplomaţie, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observaţie, abilitate, operativitate şi oportunitate în luarea deciziilor legale

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic şi organizatoric, fermitate şi consecvenţă în acţiuni

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul unităţii

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână

3. Deplasări curente: conform atribuţiilor de serviciu

4. Condiţii deosebite de muncă: activitate sub presiunea timpului şi expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: expunere la radiaţiile electromagnetice

6. Compensări: conform prevederilor legale în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi:

a) conduce activitatea Direcţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conform prevederilor legale;

b) coordonează activitatea de elaborare şi actualizare a Strategiei de informare şi relaţii publice a MAI. şi controlează realizarea acesteia;

c) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor de presă ale conducerii instituţiei;

d) dispune efectuarea unor studii şi controale tematice pe domeniile din competenţă în structurile instituţiei;

e) iniţiază şi dezvoltă, prin unitatea specializată, relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale;

f) prezintă periodic informări, în şedinţele conducerii şi Colegiului M.A.J., cu principalele concluzii rezultata din activitatea de relaţii publice, şi face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu;

g) convoacă, periodic sau când situaţia o impune, şefii serviciilor şi compartimentelor de relaţii publice din structurile MAI., în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor dispoziţii ale conducerii MAL, pe linie de informare şi relaţii publice;

h) prezintă lunar conducerii MAI. analize ale activităţilor de informare şi relaţii publice desfăşurate la nivelul instituţiei;

i) răspunde nemijlocit de întărirea capacităţii operative a Direcţiei, de aplicarea în practică a planului de alarmare şi de actualizarea documentelor specifice de lucru;

j) răspunde de organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a personalului Direcţiei în condiţii optime;

k) răspunde, potrivit competenţelor, de încadrarea posturilor din statul de organizare al Direcţiei cu personal corespunzător cerinţelor acestora;

            l) avizează numirea purtătorilor de cuvânt/ofiţerilor de relaţii publice din structurile instituţiei;

m) semnează corespondenţa Direcţiei cu unităţile MAL, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice ori fizice;

n) organizează şi desfăşoară audienţe şi asigură soluţionarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;

o) organizează şi conduce şedinţele de analiză ale conducerii Direcţiei privind stadiul îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor ce revin serviciilor, birourilor şi compartimentelor unităţii, stabilind măsuri de eficientizare a activităţi;

p) aprobă planurile de activităţi ale serviciilor din Direcţie, al Centrului cultural al MAI. şi al Centrului multimedia;

q) participă ca invitat la şedinţele Colegiului MAL;

r) participă la şedinţele Comisiei de dialog social şi acţionează pentru respectarea parteneriatelor cu societatea civilă din perspectiva competenţelor proprii domeniului de activitate al Direcţiei;

s) asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate prevăzute la art. 86 alin. (1) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

ş) coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de modul de aplicare în MAI. a prevederilor legale din domeniul de competenţă.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin Direcţiei şi postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: asigură un management performant al activităţilor de informare şi relaţii publice, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor şi dispoziţiilor conducerii ministerului.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, conducere şi control al activităţilor de comunicare şi relaţii publice.

5. Utilizarea resurselor: angrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză; dezvoltă la subordonaţi sentimentul de loialitate faţă de instituţie şi integritate morală.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, în colaborare cu alte structuri ale aparatului central.

 

Titularul postului

…………………………………….

Viceprim-ministru ministrul afacerilor interne,

…………………………………….

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia informare şi relaţii publice

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei informare şi relaţii publice (Direcţia)

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: 2

4. Relaţii cu alte posturi:

4.1. relaţii ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului Direcţiei. Coordonarea nemijlocită a activităţii structurilor unităţii va fi stabilită prin dispoziţie a directorului Direcţiei;

4.2. relaţii funcţionale: coordonează activitatea de specialitate a structurilor din subordine, în vederea respectării prevederilor ordinelor ministrului administraţiei şi internelor, dispoziţiilor secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale directorului Direcţiei;

4.3. relaţii de control: controlează activitatea serviciilor Direcţiei pe care le coordonează, precum şi a structurilor de presă scrisă şi audiovizuală din unităţile centrale, inspectoratele generale şi unităţile teritoriale ale acestora şi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare M.A.I.;

4.4. relaţii de reprezentare: reprezintă Direcţia, potrivit mandatului acordat, pentru fiecare caz în parte, de către directorul Direcţiei.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Asigură elaborarea, actualizarea şi aplicarea în practică a strategiei în domeniile presă scrisă şi audiovizuală, la nivelul structurilor instituţiei. Este funcţionarul de securitate al Direcţiei.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă ori studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialităţile: comunicare publică, jurnalism, relaţii publice, juridic, ştiinţe sociale, administrative, management sau administraţie publică;

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la documente clasificate secrete de stat, nivelul strict secret;

3.5. limbi străine: o limbă străină de circulaţie internaţională.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă, din care în MAL: 5 ani/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere în MAL: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAL;

4.4. Perioade de acomodare la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control), lucru sub presiunea timpului, diplomaţie, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observaţie, operativitate şi oportunitate în luarea deciziilor legale.

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic şi organizatoric, fermitate şi consecvenţă în acţiuni, flexibilitate în gândire, stabilitate comportamentală şi echilibru emoţional

7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul unităţii

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână

3. Deplasări curente: la analize, controale, evaluări profesionale, conferinţe, simpozioane, festivităţi cultural-artistice organizate în unităţile şi structurile M.A.I. şi în afara acestuia, conform planificării aprobate de directorul Direcţiei

4. Condiţii deosebite de muncă: activitate sub presiunea timpului, expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: expunere la radiaţii electromagnetice

6. Compensări: conform prevederilor legale în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi FI supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă (D.I.P.I.), iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu D.I.P.I. În ceea ce priveşte coordonarea activităţii şi a controlului măsurilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea unităţii cu privire la vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.I.P.I., potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicita accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

            l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate în unitate pe clase şi niveluri de secretizare;

m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul D.I.P.I.;

n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

o) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;

p) pune la dispoziţia şefului C.S.T.I.C. lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul unităţii;

q) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;

r) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

s) coordonează activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin Compartimentului secretariat şi documente clasificate, precum şi altor servicii şi compartimente pe care le are în coordonare;

ş) contribuie la elaborarea şi actualizarea concepţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul specific;

t) prezintă spre aprobare directorului Direcţiei documentele de organizare şi planificare a activităţilor structurilor pe care le coordonează, precum şi acţiunile ce implică cheltuieli materiale şi financiare;

ţ) organizează şi conduce, săptămânal, şedinţe de lucru şi de analiză la nivelul structurilor coordonate;

u) prezintă directorului Direcţiei propuneri privind recompensarea personalului subordonat care s-a evidenţiat în executarea sarcinilor;

v) organizează, la ordin, şi conduce activităţi de îndrumare, control şi evaluare a activităţilor de comunicare la structurile din MAL;

w) concepe şi urmăreşte derularea programelor de cooperare în domeniile din competenţă, asigurând dezvoltarea sistemului relaţional;

x) răspunde de ordine şi disciplină în cadrul serviciilor pe care le coordonează;

y) prezintă periodic informări/analize directorului Direcţiei privind activitatea profesională.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin.

2. Indicatori calitativi: asigură un management performant al activităţilor de relaţii publice, analiză mass-media, precum şi al celor din domeniul presei scrise şi audiovizuale.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, îndrumare şi control al activităţilor de comunicare publică,

5. Utilizarea resurselor: antrenarea personalului în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză; dezvoltarea la subordonaţi a sentimentului de loialitate faţă de instituţie şi a integrităţii morale.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, în colaborare cu alte structuri ale aparatului central al MAI.

 

Director,

…………………………………….

Titularul postului

…………………………………….

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

 

Având în vedere prevederile art. 118, 119 şi 157 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În cuprinsul regulamentului, sintagma “GNCV” se înlocuieşte cu sintagma “GNC/GNCV”.

2. La articolul 6, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) instalaţii de gaz natural comprimat (GNC) şi instalaţii de gaz natural comprimat pentru vehicule (GNCV);”.

3. La articolul 7 litera b), punctul (vii) se abrogă.

4. La articolul 12 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) La solicitarea acordării licenţei de operare a sistemului de distribuţie sau a sistemului de distribuţie închis, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice:”.

5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Comitetul de reglementare al AN RE decide motivat acordarea, modificarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 24 alin. (3).”

6. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se întocmeşte un raport de către direcţia de specialitate din cadrul ANRE şi se supune aprobării directorului general al acesteia, în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant, anexele la licenţă modificându-se în mod corespunzător.”

Art. II. - Operatorii economici care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei acordarea, modificarea sau retragerea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 103.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.