MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 776/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 776         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 octombrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

148. - Lege pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

 

Tratat între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR

 

646. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeana, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

 

650. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.600. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru stabilirea unor măsuri excepţionale suplimentare cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - România adera la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, România formulează următoarea declaraţie: “Participarea Jandarmeriei Române la misiunile Forţei de Jandarmerie Europeană se realizează în limitele competenţelor legale stabilite de legislaţia naţională.”

Art. 3. - (1) Reprezentarea României în cadrul Comitetului Interministerial de Nivel înalt, denumit în continuare CIMIN, al Forţei de Jandarmerie Europeană, denumită în continuare FJE, se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română şi Ministerul Afacerilor Externe, conform competenţelor fiecărei instituţii.

(2) Participarea la activităţile şi misiunile FJE este asigurată, din partea Ministerului Afacerilor Interne, de către cadrele militare ale Jandarmeriei Române.

Art. 4. - (1) România trimite în misiune la Comandamentul permanent al FJE personal desemnat din rândul cadrelor militare ale Jandarmeriei Române.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, pentru o perioadă determinată, potrivit cerinţelor FJE.

(3) Procedurile privind gestionarea raporturilor de serviciu, selecţia personalului care urmează să fie trimis în misiune, modalitatea de asigurare logistică şi financiară, de echivalare a rezultatelor evaluării profesionale anuale a cadrelor militare ale Jandarmeriei Române trimise în misiune la Comandamentul permanent al FJE, precum şi alte aspecte organizatorice se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la alin. (3) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.

(6) Asimilarea funcţiilor pe care sunt încadrate cadrele militare ale Jandarmeriei Române la Comandamentul permanent al FJE se face prin raportare la funcţiile militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU, prevăzute pe grade militare, conform cap. V din anexa nr. V din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(7) Pe întreaga perioadă a misiunii, cadrele militare ale Jandarmeriei Române îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Comandantului FJE, în vederea îndeplinirii intereselor şi atingerii obiectivelor stabilite de către CIMIN.

Art. 5. - Dispoziţiile Legii nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se aplică în mod corespunzător şi pentru participarea Jandarmeriei Române la misiunile FJE.

Art. 6. - Cheltuielile de participare a României la FJE se finanţează din sume alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 148.

 

TRATAT

între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR

 

Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză,

denumite în continuare părţi,

luând în considerare Declaraţia de Intenţie privind EUROGENDFOR, semnată la Noordwijk la 17 septembrie 2004,

luând în considerare Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington, la 4 aprilie 1949,

luând în considerare Carta Naţiunilor Unite, semnată la San Francisco la 26 iunie 1945,

luând în considerare Convenţia dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la Statutul Forţelor lor, semnată la Londra la 19 iunie 1951,

luând în considerare Tratatul Uniunii Europene, aşa cum a fost modificat prin Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001,

luând în considerare Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnat la Helsinki la 1 august 1975,

luând în considerare Acordul între statele membre ale Uniunii Europene referitor la statutul personalului militar şi civil detaşat pe lângă instituţiile Uniunii Europene, cartierele generale şi forţele care pot fi puse la dispoziţia UE, în cadrul pregătirii şi executării misiunilor prevăzute la articolul 17(2) al Tratatului Uniunii Europene, inclusiv exerciţiile, şi al personalului militar şi civil pe care statele membre îl pun la dispoziţia Uniunii Europene pentru a acţiona în acest context, semnat la Bruxelles la 17 noiembrie 2003,

cu scopul de a contribui la dezvoltarea identităţii apărării şi securităţii europene şi la întărirea politicii europene comune de securitate şi apărare,

au hotărât, după cum urmează:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Obiect

 

1. Obiectul acestui tratat este acela de a crea o forţă de jandarmerie europeană, care va fi operaţională, preorganizată, puternică şi care poate fi dislocată rapid, cuprinzând exclusiv elemente ale forţelor de poliţie cu statut militar ale părţilor, în scopul de a îndeplini toate sarcinile poliţieneşti prevăzute în cadrul operaţiunilor de management al crizelor.

            2. Acest tratat defineşte principiile fundamentale referitoare la obiective, statut, modalităţi de organizare şi funcţionare a Forţei de Jandarmerie Europene, în continuare numită EUROGENDFOR sau FJE.

 

ARTICOLUL 2

Principii

 

            Termenii acestui tratat se bazează pe aplicarea principiilor de reciprocitate şi împărţire a cheltuielilor.

 

ARTICOLUL 3

Definiţii

 

În scopul acestui tratat, termenul:

a) EUROGENDFOR reprezintă forţa de poliţie multinaţională cu statut militar compusă din:

i. un comandament permanent;

ii. forţele FJE desemnate de părţi, ca urmare a transferului de autoritate;

b) comandament permanent reprezintă comandamentul permanent, multinaţional, modular şi proiectabil, situat la Vicenza (Italia). Rolul şi structura comandamentului permanent şi participarea lui la o operaţiune se aprobă de către CIMIN;

c) personalul comandamentului permanent reprezintă membrii unei forţe de poliţie cu statut militar pe care părţile i-au desemnat la post în cadrul comandamentului permanent, precum şi personalul civil, în număr restrâns, desemnat de părţi, care acordă sprijin permanent în funcţionarea comandamentului permanent, cu rol de consiliere sau asistenţă;

d) forţele FJE reprezintă personalul forţelor de poliţie cu statut militar, detaşat de către părţi în cadrul EUROGENDFOR, pentru a îndeplini o misiune sau un exerciţiu, ca urmare a transferului de autoritate, precum şi un număr limitat de alte persoane desemnate de părţi, având rolul de consiliere sau asistenţă;

e) comandament permanent al forţei reprezintă comandamentul multinaţional activat într-o zonă de operaţiune pentru susţinerea comandantului forţei FJE în exercitarea comenzii şi a controlului misiunii;

f) personalul EUROGENDFOR reprezintă personalul comandamentului permanent şi membrii forţelor din cadrul FJE;

g) CIMIN reprezintă Comitetul Interministerial de Nivel înalt. Este factorul de decizie care conduce EUROGENDFOR1;

h) comandant al FJE reprezintă ofiţerul numit de CIMIN pentru a asigura comanda comandamentului permanent şi, dacă este cazul, comanda forţelor FJE;

i) comandant al forţei FJE reprezintă ofiţerul numit de CIMIN pentru a asigura comanda unei misiuni FJE;

j) stat trimiţător reprezintă partea care contribuie cu forţe şi/sau cu personal la EUROGENDFOR;

k) stat gazdă reprezintă partea pe teritoriul căreia se află comandamentul permanent;

            l) stat primitor reprezintă partea pe teritoriul căreia forţele FJE sunt staţionate sau se află în tranzit;

m) stat contributor reprezintă statul care nu este parte a acestui tratat, dar care participă la misiunile şi sarcinile EUROGENDFOR;

n) membrii familiei reprezintă:

i. soţul/soţia unui membru al personalului comandamentului permanent;

ii. orice altă persoană legal înregistrată ca partener de viaţă al unui membru al personalului comandamentului permanent, potrivit legislaţiei statului trimiţător, cu condiţia ca legislaţia statului gazdă să considere parteneriatele de viaţă înregistrate ca echivalente ale căsătoriei şi conform condiţiilor prevăzute în legislaţia relevantă a statului gazdă;

iii. descendenţii în linie directă care au vârsta mai mică de 21 ani sau care se află în responsabilitatea acestora şi descendenţii soţului/soţiei sau partenerului, aşa cum este prevăzut la pct. ii;

iv. membrii de familie în linie ascendentă directă şi cei ai soţului/soţiei sau ai partenerului, aşa cum este prevăzut la punctul ii.

 

CAPITOLUL II

Misiuni, angajament şi dislocare

 

ARTICOLUL 4

Misiuni şl sarcini

 

1. Conform mandatului fiecărei operaţiuni şi operând singură sau în colaborare cu alte forţe, EUROGENDFOR trebuie să fie capabilă să acopere întregul ansamblu al misiunilor de poliţie, prin substituire sau întărire, pe perioada tuturor fazelor unei operaţiuni de management a crizelor.

2. Forţele FJE pot fi plasate fie sub autoritate civilă, fie sub comandă militară.

3. EUROGENDFOR poate fi folosit pentru:

a) asigurarea misiunilor de menţinere a siguranţei şi ordinii publice;

b) monitorizarea, consilierea, îndrumarea şi supervizarea poliţiei locale în îndeplinirea sarcinilor zilnice, inclusiv în cadrul investigaţiilor criminale;

c) desfăşurarea unei activităţi de supraveghere publică, de gestionare a traficului, de control la frontieră şi muncă de informaţii în general;

d) efectuarea de investigaţii penale, în special descoperirea infracţiunilor, urmărirea autorilor infracţiunilor şi transferul lor către autorităţile judiciare corespunzătoare;

e) protecţia persoanelor şi bunurilor şi menţinerea ordinii în cazul tulburării ordinii publice;

f) pregătirea poliţiştilor, conform standardelor internaţionale;

            g) pregătirea instructorilor, în special în cadrul programelor de cooperare.

 

ARTICOLUL

 Cadrul pentru misiuni

 

EUROGENDFOR poate fi pusă la dispoziţia Uniunii Europene (UE), a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi a altor organizaţii internaţionale sau a unei coaliţii ad-hoc.

 

ARTICOLUL 6

Condiţii pentru angajare şi dislocare

 

1. Condiţiile pentru angajarea şi dislocarea EUROGENDFOR, stabilite de CIMIN, în funcţie de fiecare caz, sunt reglementate printr-un mandat specific pentru fiecare operaţiune şi fac obiectul acordurilor necesare între părţi şi organizaţia solicitantă.

2. Pentru a pregăti misiunile atribuite EUROGENDFOR, la recomandarea CIMIN, părţile pot staţiona şi disloca propriile Forţe şi personal pe teritoriul celorlalte părţi.

            3. Staţionarea şi dislocarea pe teritoriul unui stat terţ se realizează conform unui acord între statul trimiţător şi statul terţ, specificându-se condiţiile în care au loc staţionarea şi dislocarea respectivă, respectându-se principiile fundamentale ale acestui tratat.

 

CAPITOLUL III

Aspecte instituţionale şi legislative

 

ARTICOLUL 7

CIMIN

 

1. CIMIN este compus din reprezentanţii ministerelor competente ale fiecărei părţi. Desemnarea reprezentanţilor este o responsabilitate naţională. Detaliile specifice privind alcătuirea, structura, organizarea şi funcţionarea CIMIN sunt definite prin regulamentele adoptate de CIMIN.

2. Deciziile şi liniile directoare sunt adoptate de CIMIN în unanimitate.

3. Atribuţiile generale ale CIMIN vizează în mod special:

a) exercitarea controlului politic şi stabilirea direcţiei strategice a EUROGENDFOR şi asigurarea coordonării politico-militare între părţi şi, dacă este cazul, cu statele contributoare;

b) numirea comandantului FJE şi stabilirea directivelor pentru acesta/aceasta;

c) aprobarea rolului şi structurii comandamentului permanent, precum şi a criteriilor de rotaţie pentru poziţiile-cheie din cadrul comandamentului permanent;

d) numirea preşedintelui Comitetului financiar şi stabilirea criteriilor pentru rotaţia preşedinţiei;

e) monitorizarea implementării obiectivelor stabilite în acest tratat;

f) aprobarea obiectivelor şi programelor anuale de pregătire propuse de comandantul FJE;

g) adoptarea de decizii cu privire la:

i. participarea EUROGENDFOR la misiuni;

ii. participarea statelor contributoare la misiunile EUROGENDFOR;

iii. solicitările de cooperare ale statelor terţe, organizaţiilor internaţionale sau ale altora;

h) elaborarea cadrului pentru acţiunile conduse de EUROGENDFOR sau la cererea UE, ONU, OSCE, NATO, a altor organizaţii internaţionale sau a unei coaliţii ad-hoc;

i) definirea cadrului fiecărei misiuni, dacă este cazul, împreună cu organizaţiile internaţionale relevante, adică:

i. desemnarea comandantului forţei FJE;

ii. implicarea comandamentului permanent în lanţul de comandă;

j) aprobarea structurii comandamentului forţei; k) orientarea şi evaluarea activităţilor EUROGENDFOR în cazul dislocării;

            l) adoptarea de decizii cu privire la necesitatea de a încheia acorduri de securitate la care se referă articolul 12 alineatul 3.

4. CIMIN aprobă principalele măsuri referitoare la aspectele administrative ale comandamentului permanent şi aspectele legate de dislocarea EUROGENDFOR, în special bugetul anual şi celelalte probleme de natură financiară conform capitolului X.

5. Potrivit liniilor directoare specifice, CIMIN:

a) evaluează îndeplinirea condiţiilor pentru aderarea la tratat, conform articolului 42, şi înaintează pârtilor propunerea sa pentru aprobare;

b) decide dacă este cazul să acorde statutul de observator în cadrul EUROGENDFOR, conform articolului 43;

c) decide dacă este cazul să acorde statutul de partener în cadrul EUROGENDFOR, conform articolului 44.

            6. Reuniunile CIMIN se desfăşoară în conformitate cu regulamentele interne adoptate de către CIMIN.

 

ARTICOLUL 8

Comandantul FJE

 

Comandantul FJE îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) conducerea comandamentului permanent şi stabilirea regulilor de funcţionare, în funcţie de necesităţi;

b) implementarea directivelor primite de la CIMIN;

c) negocierea şi încheierea de acorduri sau aranjamente tehnice necesare bunei funcţionări a EUROGENDFOR şi desfăşurării de exerciţii sau operaţiuni pe teritoriul unui stat terţ, în baza mandatului expres acordat de părţi, prin intermediul CIMIN şi în numele său;

d) luarea tuturor măsurilor necesare, în concordanţă cu legislaţia statului gazdă, pentru a menţine ordinea şi securitatea în interiorul spaţiilor sale şi, dacă este necesar, în afara spaţiilor sale, cu consimţământul prealabil şi asistenţa autorităţilor statului gazdă;

e) elaborarea bugetului de cheltuieli comune ale EUROGENDFOR şi, la încheierea anului financiar, a raportului final referitor la cheltuielile EUROGENDFOR pentru anul respectiv;

            f) asigurarea comenzii forţelor FJE, în caz de necesitate.

 

ARTICOLUL 9

Capacitatea juridică

 

1. În scopul atingerii obiectivelor sale şi îndeplinirii misiunilor prevăzute în acest tratat, EUROGENDFOR are capacitatea juridică de a încheia contracte pe teritoriul fiecărei părţi. În consecinţă, dacă este nevoie, EUROGENDFOR poate să se prezinte în instanţă.

2. Pentru scopurile prezentate în alineatul 1, EUROGENDFOR este reprezentat de către comandantul FJE sau de oricare altă persoană desemnată în mod expres de comandantul FJE pentru a acţiona în numele său.

            3. Comandantul FJE şi statul gazdă pot stabili ca statul gazdă să acţioneze în locul comandantului la toate acţiunile la care EUROGENDFOR este parte în faţa instanţelor acestui stat. În acest caz, EUROGENDFOR trebuie să ramburseze costurile aferente.

 

CAPITOLUL IV

Infrastructurile comandamentului permanent

 

ARTICOLUL 10

Infrastructuri puse la dispoziţie de către statul gazdă

 

1. Statul gazdă se obligă să pună la dispoziţia comandamentului permanent, cu titlu gratuit, infrastructurile necesare EUROGENDFOR pentru a-şi îndeplini sarcinile. Astfel de infrastructuri sunt prevăzute într-un document specific aprobat de CIMIN.

            2. Statul gazdă va lua toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea serviciilor solicitate, în special electricitate, apă, gaze, servicii poştale, servicii telefonice şi de telegraf, colectarea deşeurilor şi protecţia împotriva incendiilor pentru comandamentul permanent. Condiţiile referitoare la serviciile de sprijin ale statului gazdă vor fi specificate ulterior prin implementarea de acorduri încheiate între autorităţile competente ale părţilor.

 

ARTICOLUL 11

Permisul de acces

 

            La primirea unei solicitări motivate corespunzător, comandantul FJE trebuie să autorizeze agenţii serviciilor competente pentru inspectarea, repararea, menţinerea, reconstrucţia sau mutarea instalaţiilor, reţelelor electrice şi conductelor din cadrul infrastructurii comandamentului permanent, cu condiţia ca aceste activităţi să nu constituie niciun obstacol pentru funcţionarea normală şi pentru securitate.

 

CAPITOLUL V

Protecţia informaţiilor

 

ARTICOLUL 12

Protecţia informaţiilor

 

1. Principiile fundamentale şi normele minime de protecţie a informaţiilor şi materialelor clasificate sunt stabilite în cadrul unui acord de securitate între părţi.

2. Părţile iau toate măsurile necesare conform obligaţiilor lor internaţionale, legislaţiei şi reglementărilor lor naţionale pentru protecţia informaţiilor şi materialelor clasificate care sunt produse de către EUROGENDFOR sau care i-au fost transmise.

            3. Schimbul de informaţii sau de materiale clasificate cu state terţe sau organizaţii internaţionale se reglementează prin acorduri de securitate specifice care sunt negociate, semnate şi aprobate de părţi.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi referitoare la personal

 

ARTICOLUL 13

Respectarea legislaţiei în vigoare

 

Personalul EUROGENDFOR şi membrii familiei acestuia trebuie să respecte legislaţia în vigoare a statului gazdă sau statului primitor. În plus, personalul EUROGENDFOR trebuie să se abţină de la desfăşurarea oricăror activităţi incompatibile cu

spiritul acestui tratat, pe perioada şederii sale pe teritoriul statului gazdă sau al statului primitor.

 

ARTICOLUL 14

Accesul şi şederea

 

În ceea ce priveşte reglementările privind migraţia şi formalităţile prevăzute de legislaţia referitoare la intrare şi şedere, personalul comandamentului permanent şi membrii familiei acestuia nu sunt subiecte ale reglementărilor în vigoare aplicabile străinilor în statul gazdă.

 

ARTICOLUL 15

Aspecte legale şi medicale, în caz de deces

 

1. În cazul decesului personalului militar sau civil, dacă autorităţile statului gazdă sau ale statului primitor cer ca autopsia să fie făcută conform unei proceduri juridice sau administrative, un reprezentant al statului trimiţător este autorizat să fie prezent la autopsie.

            2. Autorităţile statului gazdă sau ale statului primitor trebuie să autorizeze transferul rămăşiţelor corpului către statul trimiţător, în conformitate cu reglementările în materie de transport al cadavrelor în vigoare pe teritoriul statului gazdă sau statului primitor.

 

ARTICOLUL 16

Uniforme şi arme

 

1. Personalul EUROGENDFOR poartă uniforma naţională, conform regulilor naţionale respective. Comandantul FJE poate stabili proceduri specifice, în caz de necesitate.

            2. Personalul EUROGENDFOR poate deţine, purta şi transporta arme, muniţii sau alte sisteme de armament şi explozivi, cu condiţia ca ei să fie autorizaţi prin ordine şi în conformitate cu legislaţia statului gazdă şi statului primitor.

 

ARTICOLUL 17

Permisul de conducere

 

            Permisele de conducere militare eliberate de fiecare dintre părţi sunt valabile pe teritoriul tuturor statelor părţi la acest tratat şi îi autorizează pe titulari să conducă toate vehiculele EUROGENDFOR din categoria corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

 

ARTICOLUL 18

Asistenţa medicală

 

1. Personalul EUROGENDFOR şi membrii familiei acestuia beneficiază de asistenţă medicală în aceleaşi condiţii ca şi personalul cu acelaşi grad sau o categorie echivalentă aparţinând statului gazdă sau statului primitor.

            2. Asistenţa medicală este asigurată potrivit condiţiilor stabilite de către autorităţile competente ale părţilor.

 

CAPITOLUL VII

Privilegii şi imunităţi

 

ARTICOLUL 19

Impozite şl taxe vamale

 

1. Atunci când sunt utilizate în scopuri oficiale, bunurile, veniturile şi alte proprietăţi aparţinând EUROGENDFOR sunt exceptate de la toate taxele directe.

2. Achiziţionarea de către EUROGENDFOR, pentru scopuri oficiale, a unor bunuri sau servicii care au o valoare substanţială este exceptată de la plata taxei pe valoare adăugată, precum şi de la alte forme de taxare indirectă.

3. Importul de bunuri şi mărfuri necesare, efectuat de către EUROGENDFOR pentru scopuri oficiale, este exceptat de la taxe vamale şi de la alte forme de taxare indirectă.

4. Vehiculele EUROGENDFOR folosite pentru scopuri oficiale sunt exceptate de la plata taxelor pentru înmatricularea vehiculelor.

5. Prevederile alineatelor 1, 2 şi 3 nu se aplică forţelor FJE.

6. Achiziţionarea şi importul combustibilului şi lubrifianţilor necesari scopurilor oficiale EUROGENDFOR sunt exceptate de la plata taxelor vamale şi a altor taxe indirecte. Exceptarea nu se aplică achiziţiilor şi importurilor efectuate de forţele FJE pe teritoriul lor naţional,

7. Bunurile şi mărfurile achiziţionate sau importate în regim de exceptare de taxe sau pentru care sunt prevăzute rambursări conform termenilor acestui articol nu pot fi cedate sau puse la dispoziţia unei părţi terţe, nici gratis, nici contra cost, decât în condiţiile stabilite de partea care acordă scutirile sau rambursările.

8. În niciun caz EUROGENDFOR nu are dreptul la nicio scutire de taxe şi obligaţii aferente serviciilor de utilitate publică.

            9. Nicio exceptare de la obligaţii sau taxe, de orice natură, nu poate fi acordată pentru achiziţionarea materialelor şi echipamentelor militare.

 

ARTICOLUL 20

Privilegii individuale

 

1. Personalul EUROGENDFOR menţionat în articolul 3 litera c), care nu este rezident permanent sau cetăţean al statului gazdă, la prima sosire pe teritoriul acestui stat pentru a-şi prelua funcţiile, în decurs de un an începând de la prima sosire şi pentru maximum două expedieri, poate importa din statul ultimei sale reşedinţe sau din statul a cărui cetăţenie o deţine efecte personale şi mobilă, inclusiv un vehicul motorizat, fără obligaţii privind plata taxelor vamale şi a altor taxe indirecte, sau poate achiziţiona, cu scutirea de la plata taxei pe valoare adăugată, astfel de produse de o valoare substanţială în statul gazdă.

2. Prevederile alineatului 1 se aplică numai dacă un membru al personalului este desemnat pentru o perioadă de minimum un an.

3. Pentru ca prevederile acestui articol să se aplice, membrul personalului vizat adresează o cerere autorităţilor statului gazdă, în termen de un an de la prima sa sosire.

4. Bunurile importate fără plata taxelor la care se face referire în alineatul 1 pot fi reexportate fără nicio taxă.

            5. Vehiculele motorizate la care se face referire în alineatul 1 şi cele înmatriculate într-un alt stat membru al UE, limita fiind de un vehicul pentru fiecare membru din personalul menţionat mai sus, sunt exceptate de la plata taxelor de înmatriculare pe durata misiunii în statul gazdă.

 

ARTICOLUL 21

Inviolabilitatea sediilor, clădirilor şl arhivelor

 

1. Sediile şi clădirile EUROGENDFOR sunt inviolabile pe teritoriul părţilor.

2. Autorităţile părţilor nu pot intra în sediile şi clădirile la care se face referire în alineatul 1, fără consimţământul prealabil al comandantului FJE sau, dacă este cazul, al comandantului Forţei FJE. Acest consimţământ este prezumat ca dobândit în caz de dezastru natural, incendiu sau orice alt eveniment care necesită măsuri imediate de protecţie. În alte situaţii, comandantul FJE sau, acolo unde este cazul, comandantul forţei FJE examinează cu atenţie cererea autorităţilor părţilor în vederea permiterii accesului în sedii şi clădiri, fără a prejudicia interesele EUROGENDFOR.

            3. Arhivele EUROGENDFOR sunt inviolabile. Inviolabilitatea arhivelor se aplică tuturor dosarelor, corespondenţei, fotografiilor, manuscriselor, filmelor, înregistrărilor, documentelor, datelor şi fişierelor informatice, precum şi oricăror altor date deţinute de EUROGENDFOR, oriunde ar fi amplasate pe teritoriul părţilor.

 

ARTICOLUL 22

Imunitatea de la executare

 

            Proprietăţile şi fondurile EUROGENDFOR, precum şi bunurile puse la dispoziţia sa în scopuri oficiale, oriunde ar fi ele localizate şi oricine le-ar deţine, sunt exceptate de la orice măsură executorie în vigoare pe teritoriul părţilor.

 

ARTICOLUL 23

Aspecte legate de comunicaţii

 

1. Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura fluxul comunicărilor oficiale ale EUROGENDFOR.

2. EUROGENDFOR are dreptul de a primi şi transmite mesaje criptate, precum şi de a trimite şi primi corespondenţă şi colete oficiale prin curier sau în cutii sigilate, care nu pot fi desfăcute sau reţinute.

            3. Comunicările adresate sau primite de EUROGENDFOR nu pot fi interceptate sau interferate.

 

ARTICOLUL 24

Domiciliul fiscal

 

            În privinţa impozitelor pe venit şi proprietate, personalul comandamentului permanent care îşi stabileşte reşedinţa pe teritoriul statului gazdă, exclusiv în baza exercitării funcţiilor sale de serviciu în cadrul comandamentului permanent, este considerat ca având reşedinţa fiscală în statul trimiţător, care plăteşte salariile pentru serviciile efectuate în cadrul comandamentului permanent. Această dispoziţie se aplică, de asemenea, şi pentru membrii familiei care nu desfăşoară activităţi profesionale sau comerciale pe teritoriul statului gazdă.

 

CAPITOLUL VIII

Prevederi referitoare la jurisdicţia şi termenii disciplinari

 

ARTICOLUL 25

Jurisdicţia penală şi disciplinară

 

1. Autorităţile statului trimiţător au dreptul de a exercita toate competenţele juridice în materie penală şi disciplinară conferite de legea statului trimiţător asupra personalului militar şi civil, atunci când personalul civil este supus legislaţiei aplicabile tuturor sau oricăror forţe de poliţie cu statut militar din statul trimiţător, ca urmare a dislocării sale alături de aceste forţe.

2. Autorităţile statului gazdă sau ale statului primitor au dreptul de a-şi exercita autoritatea jurisdicţională atât asupra personalului civil şi militar, cât şi asupra membrilor familiilor

acestora, în ceea ce priveşte infracţiunile comise pe teritoriul respectiv, incriminate de legislaţia acestui stat.

3. Autorităţile statului trimiţător au dreptul de a-şi exercita jurisdicţia exclusivă asupra personalului militar şi civil, atunci când personalul civil este supus legislaţiei aplicabile tuturor sau oricăror forţe de poliţie cu statut militar din statul trimiţător, ca urmare a dislocării sale alături de aceste forţe, în ceea ce priveşte infracţiunile, inclusiv infracţiunile care aduc atingere securităţii lor, incriminate de legislaţia statului trimiţător, dar care nu intră sub incidenţa legislaţiei statului gazdă sau a statului primitor.

4. Autorităţile statului gazdă sau ale statului primitor au dreptul să îşi exercite jurisdicţia exclusiv asupra personalului militar şi civil şi asupra membrilor familiilor acestora în ceea ce priveşte infracţiunile, inclusiv infracţiunile care aduc atingere securităţii statului gazdă sau statului primitor, incriminate de legislaţia acestui stat, dar care nu intră sub incidenţa legilor statului trimiţător.

5. În cazurile în care drepturile de a exercita jurisdicţia sunt concurente, se vor aplica următoarele reguli:

a) autorităţile competente ale statului trimiţător au dreptul de a-şi exercita, în mod prioritar, propria jurisdicţie asupra personalului militar şi civil, atunci când personalul civil este supus legislaţiei aplicabile tuturor sau oricăror forţe de poliţie cu statut militar din statul trimiţător, ca urmare a dislocării sale alături de aceste forte, privind:

i. infracţiuni care aduc atingere doar securităţii sau proprietăţii acestui stat sau infracţiuni care aduc atingere doar persoanei sau proprietăţii personalului militar sau civil al acestui stat sau unui membru al familiei sale;

ii. infracţiunile care rezultă din orice acţiune sau neglijenţă comise în timpul exercitării atribuţiilor;

b) în cazul oricărei altei infracţiuni, autorităţile statului gazdă sau statului primitor au dreptul de a-şi exercita, cu prioritate, propria jurisdicţie;

c) în situaţia în care statul care are dreptul de a-şi exercita, cu prioritate, propria jurisdicţie decide să renunţe la acest drept, acesta va notifica imediat ce va fi posibil autorităţile celuilalt stat. Autorităţile statului care are dreptul de a-şi exercita, prioritar, propria jurisdicţie examinează cu bunăvoinţă cererile de renunţare la acest drept, prezentate de către autorităţile celuilalt stat, atunci când acesta apreciază că această renunţare are o importanţă deosebită.

6. Pentru aplicarea alineatelor 3, 4 şi 5, printre infracţiunile împotriva securităţii unui stat sunt incluse:

a) trădare împotriva statului;

b) sabotaj, spionaj sau încălcarea legislaţiei privind secretul de stat sau secrete care vizează apărarea naţională a acelui stat.

            7. Prevederile acestui articol nu conferă autorităţilor statului trimiţător niciun drept de a-şi exercita jurisdicţia asupra persoanelor care sunt cetăţeni ai statului gazdă sau ai statului primitor sau care au acolo reşedinţa obişnuită, numai dacă aceştia nu sunt membri ai forţelor statului trimiţător,

 

ARTICOLUL 26

Asistenţa legală reciproca

 

1. Părţile îşi acordă asistenţă reciprocă în cazul arestării membrilor unei forţe sau componente civile sau a membrilor familiilor lor pe teritoriul statului gazdă sau al statului primitor şi în predarea acestora către autorităţile care îşi exercită jurisdicţia conform prevederilor de mai sus.

2. Autorităţile statului gazdă sau ale statului primitor notifică în cel mai scurt timp autorităţile militare ale statului trimiţător cu privire la arestarea oricărui membru al forţei sau componentei civile sau al unui membru al familiei lor.

3. Custodia unui membru al forţei sau componentei civile pus sub acuzare, asupra căruia statul gazdă sau statul primitor trebuie să îşi exercite jurisdicţia şi care este la dispoziţia autorităţilor statului trimiţător, va fi asigurată de către acesta, până când persoana va fi trimisă în judecată de statul gazdă sau statul primitor.

4. Părţile îşi acordă reciproc asistenţă în derularea investigaţiilor pentru strângerea şi administrarea probelor, inclusiv confiscarea şi, în anumite situaţii, predarea obiectelor care au legătură cu infracţiunea. Predarea unor asemenea obiecte confiscate poate, oricum, să fie urmată de restituirea lor în termenul stabilit de autorităţile care procedează la predare.

5. În situaţia în care drepturile de a exercita jurisdicţia sunt concurente, părţile se informează reciproc cu privire la evoluţia cazurilor.

            6. Autorităţile statului gazdă sau ale statului primitor examinează cu bunăvoinţă cererile autorităţilor statului trimiţător pentru acordarea de asistenţă în vederea executării, pe teritoriul statului gazdă sau al statului primitor, a unei sentinţe privind pedeapsa cu închisoare, pronunţată de către autorităţile statului trimiţător, conform prevederilor acestui articol.

 

ARTICOLUL 27

Repatrierea, absenţa şi îndepărtarea

 

1. Atunci când personalul EUROGENDFOR nu mai este în serviciul forţelor de provenienţă şi nu este repatriat, autorităţile statului trimiţător informează imediat autorităţile statului gazdă sau ale statului primitor despre acest lucru şi îi furnizează toate informaţiile necesare.

2. Autorităţile statului trimiţător informează, de asemenea, autorităţile statului gazdă sau statului primitor despre orice absenţă nemotivată de la serviciu, care depăşeşte douăzeci şi una de zile.

            3. Dacă statul gazdă sau statul primitor solicită îndepărtarea personalului EUROGENDFOR de pe propriul teritoriu sau a emis un ordin de expulzare pentru personalul EUROGENDFOR sau pentru membrii familiilor acestora, autorităţile statului trimiţător fie îi primesc pe teritoriul naţional, fie le permit părăsirea teritoriului statului gazdă sau statului primitor.

 

CAPITOLUL IX

Pagube

 

ARTICOLUL 28

Renunţarea

 

1. Fiecare parte renunţă la toate cererile de despăgubire ale celeilalte părţi, în caz de distrugeri cauzate bunurilor sale pe durata pregătirii şi executării misiunilor menţionate în acest tratat, inclusiv exerciţii, în cazul în care această pagubă:

a) a fost cauzată de personalul EUROGENDFOR pe timpul executării sarcinilor prevăzute în cadrul acestui tratat; sau

b) a rezultat în urma utilizării oricărui vehicul, navă, aeronavă, armă sau a unui alt echipament al celeilalte părţi, folosit de către serviciile sale, cu condiţia ca vehiculul, nava, aeronava, arma sau echipamentul care a produs paguba să fi fost folosite în conformitate cu acest tratat; sau ca paguba să fi fost cauzată bunurilor utilizate în aceste condiţii.

2. Fiecare parte renunţă la toate pretenţiile faţă de oricare dintre celelalte părţi pentru rănirea sau decesul suferite de personalul EUROGENDFOR în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

3. Renunţarea la care se face referire în alineatele 1 şi 2 nu se aplică dacă paguba, rănirea sau decesul rezultă din neglijenţa gravă sau dintr-o greşeală intenţionată a personalului uneia dintre părţi, caz în care contravaloarea acestei pagube, răniri sau deces este suportată de partea respectivă.

            4. Fără a aduce atingere excepţiei prevăzute la alineatul 3, fiecare parte renunţă la orice solicitare de despăgubire atunci când paguba are o valoare inferioară unei sume minime stabilite de CIMIN.

 

ARTICOLUL 29

Pagube produse terţilor

 

1. În cazul pagubelor cauzate unui terţ sau proprietăţilor acestuia de către un membru sau de către o proprietate a uneia dintre părţi pe durata planificării şi îndeplinirii misiunilor vizate de acest tratat, inclusiv pe durata exerciţiilor, repararea acestora este împărţită între părţi, potrivit modalităţilor specificate în acordurile şi aranjamentele de implementare la care se face referire la articolul 45 şi în conformitate cu următoarele prevederi:

a) solicitările de despăgubire sunt înregistrate, examinate şi rezolvate sau pronunţate, conform legislaţiei şi reglementărilor statului gazdă sau statului primitor cu privire la solicitările de despăgubire ce rezultă din activităţile EUROGENDFOR;

b) statul gazdă sau statul primitor poate rezolva orice astfel de cereri; plata sumei convenite sau stabilite printr-o hotărâre va fi făcută de statul gazdă sau statul primitor, în euro;

c) această plată, efectuată în baza unui acord sau a unei hotărâri pronunţate de instanţa competentă a statului gazdă ori a statului primitor sau a unei hotărâri definitive a aceleiaşi instanţe, prin care se decide să nu se plătească, devine Obligatorie şi definitivă pentru părţile implicate;

d) orice despăgubire plătită de statul gazdă sau statul primitor este comunicată statului trimiţător respectiv, împreună cu un raport amănunţit şi o propunere de partajare stabilită în conformitate cu acest articol. În cazul neprimirii unui răspuns în decurs de două luni, propunerea este considerată ca acceptată.

2. Dacă un astfel de prejudiciu rezultă dintr-o neglijenţă gravă sau o greşeală intenţionată a unui membru al personalului uneia dintre părţi, contravaloarea acestui prejudiciu va fi suportată numai de către partea respectivă.

3. Un membru al personalului EUROGENDFOR nu va fi supus niciunei proceduri de punere în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate împotriva sa pe teritoriul statului gazdă sau al statului primitor, într-o problemă apărută din îndeplinirea obligaţiilor sale oficiale.

4. în ciuda faptului că răspunderea este individuală în cazul distrugerilor cauzate unui terţ sau bunurilor unui terţ de către o persoană sau de către bunurile uneia dintre părţi, care nu au rezultat din îndeplinirea atribuţiilor oficiale, despăgubirile corespunzătoare acestor distrugeri vor fi tratate în conformitate cu următoarele reguli:

a) autorităţile statului gazdă sau ale statului primitor iau în considerare cererea de despăgubire şi evaluează cuantumul compensaţiei către solicitant, într-o manieră corectă şi justă, ţinând cont de toate circumstanţele cazului respectiv, inclusiv de comportamentul persoanei păgubite, şi întocmeşte un raport referitor la această problemă;

b) raportul se trimite către autorităţile statului trimiţător, care decide fără întârziere dacă vor acorda o plată ex gratia şi, în această situaţie, care va fi suma plătită;

c) dacă reclamantului i se face o ofertă de plată ex gratia, iar acesta o acceptă ca fiind satisfăcătoare în totalitate în raport cu solicitarea de despăgubire, autorităţile statului trimiţător vor efectua plata şi vor informa autorităţile statului gazdă sau ale statului primitor cu privire la decizia luată şi suma plătită;

            d) nicio prevedere a acestui alineat nu afectează jurisdicţia instanţelor din statul gazdă sau din statul primitor cu privire la introducerea unei acţiuni împotriva personalului EUROGENDFOR, numai dacă şi până când plata va fi corespunzătoare solicitării de despăgubire.

 

ARTICOLUL 30

Examinarea circumstanţelor

 

            Fără a afecta prevederile articolului 31, în cazul în care există îndoială cu privire la faptul că pagubele au fost cauzate în timpul îndeplinirii sarcinilor oficiale, CIMIN ia o decizie în urma examinării raportului întocmit de comandantul FJE referitor la circumstanţele în care acestea s-au produs.

 

ARTICOLUL 31

Exerciţii şi operaţii

 

            În cazul unui exerciţiu sau al unei operaţiuni pe teritoriul unui stat terţ, metoda de partajare şi de acordare a compensaţiei între părţi şi, dacă este cazul, statele contributoare poate fi stabilită prin înţelegerea ad hoc care reglementează exerciţiul sau operaţiunea respectivă.

 

ARTICOLUL 32

Experţi tehnici sau ştiinţifici

 

            Prevederile capitolului VIII şi ale capitolului IX se aplică, de asemenea, unui cetăţean al uneia dintre părţi, care nu face parte din personalul militar sau civil, dar care desfăşoară o misiune specifică de natură tehnică sau ştiinţifică în cadrul EUROGENDFOR şi numai pe durata misiunii.

 

CAPITOLUL X

Aspecte referitoare la finanţe şi drepturi de proprietate

 

ARTICOLUL 33

Comitetul financiar

 

1. Se înfiinţează un comitet financiar, compus dintr-un expert financiar desemnat de fiecare parte.

2. Comitetul financiar are următoarele obligaţii:

a) consilierea CIMIN pe probleme financiare şi bugetare;

b) implementarea procedurilor financiare, de contractare şi bugetare şi, dacă este necesar, elaborarea de propuneri privind modificarea formulelor de împărţire a costurilor, aprobate de către CIMIN;

c) examinarea proiectului de buget şi a planificării cheltuielilor pe termen mediu, propuse de comandantul FJE, pentru a fi aprobate de CIMIN;

d) examinarea raportului anual al soldului final al cheltuielilor anuale, întocmit de comandantul FJE şi consilierea CIMIN în vederea adoptării sale;

e) în caz de urgenţă, aprobarea unor cheltuieli suplimentare care nu pot depăşi 10% din capitolul vizat, prin delegare de către CIMIN. Comitetul financiar prezintă un raport la următoarea întâlnire a CIMIN;

f) soluţionarea litigiilor financiare. În situaţia în care comitetul financiar nu reuşeşte să soluţioneze un litigiu, acesta va apela la CIMIN pentru rezolvarea problemei respective;

g) înaintarea de propuneri către CIMIN în vederea realizării unui audit asupra cheltuielilor comune ale EUROGENDFOR. CIMIN stabileşte modalitatea de desfăşurare a auditului.

            3. Procedurile operaţionale ale comitetului financiar şi calendarul de prezentare, examinare şi aprobare a proiectului de buget al EUROGENDFOR se stabilesc printr-un set de reguli financiare, aprobate de CIMIN.

 

ARTICOLUL 34

Cheltuieli

 

1. Există trei categorii de cheltuieli referitoare la activităţile EUROGENDFOR:

a) costuri comune;

b) cheltuieli ale statului gazdă legate de comandamentul permanent;

c) cheltuieli naţionale.

            2. Diferitele categorii de cheltuieli şi modul în care acestea vor fi finanţate se stabilesc prin regulile financiare ale EUROGENDFOR, aprobate de CIMIN.

 

ARTICOLUL 35

Bugetul

 

1. Bugetul anual al EUROGENDFOR pentru costuri comune, calculat în euro, cuprinde încasări şi plăţi.

2. Plăţile vizează, pe de o parte, costurile de investiţii şi costurile operaţionale pentru comandamentul permanent şi, pe de altă parte, cheltuielile aprobate de părţi, apărute în timpul activităţilor EUROGENDFOR.

3. Încasările provin din contribuţiile părţilor, conform criteriilor stabilite prin regulile financiare ale EUROGENDFOR.

            4. Anul financiar începe pe 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie.

 

ARTICOLUL 36

Audit

 

            Pentru a-şi exercita funcţiile de audit stabilite de către guvernele lor şi pentru a raporta parlamentelor naţionale, aşa cum este prevăzut în statutele lor, auditorii naţionali pot obţine toate informaţiile şi pot examina toate documentele deţinute de personalul EUROGENDFOR.

 

ARTICOLUL 37

Licitaţii publice

 

1. EUROGENDFOR poate atribui contractele în urma unor licitaţii publice, conform principiilor UE în vigoare.

2. Reglementările UE privind licitaţiile publice se vor aplica după următoarele principii:

a) persoana responsabilă pentru scoaterea la licitaţie publică a contractelor este comandantul FJE;

b) poate fi formulat, fără costuri, apel împotriva atribuirii unei licitaţii publice, către CIMIN, care va emite o decizie în termen de o lună.

3. Fără a aduce prejudicii prevederilor alineatelor 1 şi 2, competitorii sunt excluşi de la participarea la licitaţii publice, dacă:

a) furnizează bunuri sau servicii originare dintr-un stat cu care una dintre părţi nu întreţine relaţii diplomatice;

            b) urmăresc direct sau indirect obiective, despre care una dintre părţi consideră că sunt contrare intereselor esenţiale privind politica sa externă sau de securitate.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 38

Limbile

 

            Limbile oficiale ale EUROGENDFOR sunt cele ale părţilor. Poate fi folosită o limbă de lucru.

 

ARTICOLUL 39

Reglementarea diferendelor

 

            Diferendele între părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea acestui tratat vor fi rezolvate prin intermediul negocierilor.

 

ARTICOLUL 40

Amendamente

 

1. La propunerea uneia dintre părţi, acest tratat poate fi modificat oricând, prin înţelegerea tuturor părţilor.

            2. Orice amendament va intra în vigoare, conform prevederilor articolului 46.

 

ARTICOLUL 41

Retragerea

 

1. Fiecare parte se poate retrage oricând de la acest tratat, prin anunţarea prealabilă, în scris, a depozitarului.

            2. Retragerea are efect în termen de 12 luni de la data primirii notificării de către depozitar sau la o dată ulterioară, precizată în notificarea de retragere.

 

ARTICOLUL 42

Aderarea

 

1. Orice stat membru al UE care deţine o forţă de poliţie cu statut militar se poate adresa CIMIN în vederea aderării la acest tratat. După primirea aprobării părţilor, conform articolului 7 alineatul 5 litera a), CIMIN notifică statul respectiv despre decizia părţilor.

2. Aderarea devine efectivă prin depunerea instrumentului de aderare la depozitarul tratatului, care notifică fiecare parte şi statul care doreşte să adere cu privire la data depunerii instrumentului mai sus menţionat.

            3. Pentru oricare stat în numele căruia se depune un instrument de aderare, acest tratat intră în vigoare în prima zi a celei de-a două luni după notificarea tuturor părţilor de către depozitar.

 

ARTICOLUL 43

Statutul de observator

 

1. Ţările candidate la UE care au o forţă de poliţie cu statut militar pot aplica pentru statutul de observator. Statele membre ale UE care au o forţă de poliţie cu statut militar pot aplica pentru statutul de observator ca prim pas spre aderare.

            2. Statutul de observator atrage dreptul de a detaşa un ofiţer de legătură în cadrul comandamentului permanent, conform regulilor aprobate de CIMIN.

 

ARTICOLUL 44

Statutul de partener

 

1. Statele membre ale UE şi ţările candidate care au o forţă cu statut militar şi unele abilităţi poliţieneşti pot aplica pentru statutul de partener.

            2. CIMIN stabileşte drepturile şi obligaţiile specifice ale partenerilor.

 

ARTICOLUL 45

Implementarea acordurilor sau aranjamentelor

 

            Acest tratat poate fi completat printr-unul sau mai multe acorduri sau aranjamente specifice de implementare.

 

ARTICOLUL 46

Intrarea în vigoare

 

            Acest tratat intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după notificarea tuturor părţilor de către depozitar cu privire la ultimul instrument de ratificare, acceptare sau aprobare.

 

ARTICOLUL 47

Depozitar

 

Guvernul Republicii Italiene este depozitar şi notifică toate statele semnatare, precum şi pe cele care doresc să adere cu privire la depunerea fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare, aderare sau retragere.

Semnat la Velsen la 18 octombrie 2007, într-un singur exemplar original în limbile spaniolă, franceză, italiană, olandeză, portugheză şi engleză, fiecare text fiind egal autentic, şi va fi depozitat la Guvernul Republicii Italiene. Guvernul Republicii Italiene transmite copii certificate către toate părţile.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 646.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de înaltă apreciere a contribuţiei la apărarea valorilor ortodoxiei, pentru slujirea Locurilor Sfinte ale Creştinismului, pentru restabilirea deplină a comuniunii bisericeşti şi consolidarea relaţiilor cu Biserica Ortodoxă Română,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului şi al întregii Palestine.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin, (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MI NISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 650.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea unor măsuri excepţionale suplimentare cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 113.652 din 15 octombrie 2014 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

în baza Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate,

în considerarea prevederilor art. 6 alin. (8) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin statuează cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume şi se aplică direct.

(2) Sprijinul financiar excepţional se acordă organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor recunoscute în conformitate cu art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1,234/2007 ale Consiliului, precum şi producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizaţii pentru activităţile desfăşurate începând cu data de 30 septembrie 2014.

(3) Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar sunt: retragerea de pe piaţă, nerecoltarea sau recoltarea înainte de coacere.

(4) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru o cantitate de 3.000 tone pentru următoarele produse:

a) tomate de la codul NC 0702 00 00;

b) morcovi de la codul NC ex 0706 10 00;

c) verze de la codul NC 0704 90 10;

d) ardei dulci de la codul NC 0709 60 10;

e) conopidă şi conopidă broccoli de la codul NC 0704 10 00;

f) castraveţi de la codul NC ex 0707 00 05;

g) cornişon de la codul NC ex 0707 00 90;

h) ciupercile din genul Agaricus de la codul NC 0709 51 00; i) mere de la codul NC ex 0707 0808 10; j) pere de la codul NC ex 0707 0808 30; k) prune de la codul NC 0809 40 05; I) fructe de tip bacă de la codurile NC 0810 20, 0810 30 şi 0810 40;

m) struguri de masă proaspeţi de la codul NC 0806 1010.

(5) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură monitorizează zilnic cantităţile de produse care fac obiectul măsurilor de la alin. (3) şi decide oprirea aplicării acestor măsuri în vederea încadrării în cantitatea stabilită la alin. (4).

Art. 2. - (1) Cuantumurile sprijinului financiar pentru măsurile de nerecoltare şi recoltare înainte de coacere sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Calculaţia cuantumului prevăzut la alin. (1) se face în baza devizelor tehnologice cadru întocmite de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală pentru legume, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni pentru fructe, respectiv Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească - pentru strugurii de masă.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură:

a) prin inspectorii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, eliberarea certificatelor de conformitate, conform atribuţiilor prevăzute În legislaţia naţională şi comunitară;

b) prin inspectorii fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare judeţene controlul fitosanitar al culturilor care vor face obiectul nerecoltării şi recoltării înainte de coacere, în urma căruia inspectorul fitosanitar va elibera o fişă de inspecţie monitorizare.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură asigură:

a) primirea, înregistrarea şi gestionarea notificărilor depuse de producători şi a cererilor de plată;

b) notificarea către Comisia Europeană a informaţiilor în conformitate cu art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014;

c) elaborarea procedurilor pentru realizarea controalelor la faţa locului şi gestionarea cererilor de plată;

d) realizarea controalelor aferente operaţiunilor notificate de producători;

e) plata sprijinului financiar organizaţiilor de producători şi producătorilor individuali.

Art. 4. - (1) Pentru măsurile de retragere de la comercializare, nerecoltare şi recoltare înainte de coacere, notificările din anexa nr. 3 şi/sau anexa nr. 4 se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.

(2) Cererea de acordare a sprijinului financiar se depune la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data de 31 ianuarie 2015, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Cererea de acordare a sprijinului financiar trebuie să fie însoţită de:

a) certificat de conformitate al produsului, eliberat de inspectorii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, pentru măsura de retragere de pe piaţă, distribuire gratuită şi alte destinaţii;

b) fişa de inspecţie monitorizare a culturii din punct de vedere fitosanitar pentru măsura de nerecoltare şi recoltare în verde;

c) documente justificative care să motiveze cuantumul solicitat al ajutorului;

d) adeverinţă emisă de instituţia bancară la care a fost deschis contul în care se solicită efectuarea plăţii.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 1.600.

 

CUANTUMURILE AJUTORULUI

care se acordă organizaţiilor de producători şi producătorilor nemembri în cazul operaţiunilor de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere

 

ANEXA Nr.1

 

Nr. crt.

Produsul

Producţia medie

(100 kg/ha)

Cuantumul maxim pentru retragerile de pe piaţă pentru alte destinaţii

(euro/100kg)

Valoarea ajutorului pentru retragerile de pe  piaţa pentru alte destinaţii

(euro/ha)

Cuantumul pentru nerecoltare şi recoltare înainte de coacere

(euro/ha)

- OP -

Cuantumul pentru nerecoltare şi recoltare înainte de coacere

(euro/ha)

Producătorii nemembri

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6 = 90% x 5)

(7 = 50%x6)

1.

Tomate în câmp

400,00

18,30

7320,00

6588,00

3294,00

2.

Tomate în solare

800,00

18,30

14640,00

13176,00

6588,00

3.

Tomate în sere

1200,00

18,30

21960,00

19764,00

9882,00

4.

Morcovi

240,00

8,54

2049,60

1844,64

922,32

5.

Varză

550.00

3,88

2134,00

1920,60

960,30

6.

Ardei dulci

250,00

30,00

7500,00

6750,00

3375,00

7.

Conopidă şi conopidă broccoli

280,00

10,52

2945,60

2651,04

1325,52

8.

Castraveţi în câmp

300,00

16,00

4800,00

4320,00

2160,00

9.

Cornişon în câmp

150,00

16,00

2400,00

2160,00

1080,00

10.

Castraveţi în solare

800,00

16,00

12800,00

11520,00

5760,00

11.

Castraveţi în sere

2000,00

16,00

32000,00

28800,00

14400,00

12.

Cornişon în solare

600,00

16,00

9600,00

8640,00

4320,00

13.

Ciuperci*

3791,36

29,33

111200,58

100080.52

50040,26

14.

Mere

300,00

13,22

3966,00

3569,40

1784,70

15.

Pere

300,00

15,30

4770,00

4293,00

2146,50

16.

Prune

180,00

20,4

3672,00

3304,80

1652,40

17.

Fructe de tip bacă

76,66

8,5

651,61

586,45

293,22

18.

Struguri de masă

45,00

26,11

1174,95

1057,45

528,73

 

Coloana (3): conform art. 2 alin. (2) din ordin.

 

* Sursa: AGR2b MADR.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE DE PLATĂ

 

1. Nr. unic de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Înregistrare A.P.I.A...........................................................

 

2. Nume solicitant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICIT OBŢINEREA UNEI PLAŢI IN L E I VALOARE DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

L

E

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nume/prenume reprezentant legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nr. Ordine

(Registrul Comerţului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cod numeric personal (CNP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. C.U.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            7. Adresa sediu social:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            13. Adresa de corespondenţă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            14. Numărul contului bancar format IBAN, numele băncii la care este deschis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Declaraţia beneficiarului:

 

- Declar pe propria răspundere că am citit condiţiile din Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume şi mă angajez să le respect.

- Îmi dau acordul pentru procesarea datelor mele personale în scop administrativ.

- Declar că sunt persoană juridică faţă de care nu sunt în curs proceduri de faliment, de dizolvare sau de lichidare judiciară.

- Declar că sunt de acord să răspund conform legii pentru declaraţiile neadevărate sau pentru ascunderea adevărului în tot ceea ce am declarat.

- Declar pe propria răspundere că nu am primit dublă finanţare din partea Uniunii sau a autorităţilor naţionale, nici compensaţii în cadrul unei poliţe de asigurare în ceea ce priveşte operaţiunile eligibile pentru ajutor din partea Uniunii în temeiul Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014

 

            Nume şi prenume beneficiar/reprezentant beneficiar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:

Semnătura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A. Centralizatorul produselor retrase

 

Produs

Suprafaţa cultivată

Cantitate recoltată

Cantitate comercializată

Cantitate retrasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: .......................

Semnătură/ştampilă beneficiar ..........................................

 

B. Centralizator privind destinaţia produselor retrase

 

Produs

Data retragerii

Cantitate retrasă

Destinaţia produsului retras

Distanta până la destinatarul produsului*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* În cazul în care cu un transport au fost efectuate mai multe livrări se va indica distanţa parcursă până la ultimul destinatar.

 

Data: .......................

Semnătură/ştampilă beneficiar ..........................................

 

C. Centralizatorul suprafeţelor supuse măsurii de nerecoltare/recoltare înainte de coacere

 

Produs

Suprafaţa cultivată

Durata ciclului normal de producţie

Producţie estimată

Cantitate recoltată anterior operaţiunilor de criză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: .......................

Semnătură/ştampilă beneficiar ..........................................

 

ANEXA Nr. 9

 

Denumire

Organizaţie de producători/Producător individual

 

NOTIFICARE

privind cantităţile ce urmează a fi retrase ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federaţiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

 

Nr. crt.

Produsul

Cantitatea

 

Retragere

Locul de desfăşurare a acţiunii

Perioada

Distribuţie gratuită

Alte metode

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura/Ştampila

..........................................

 

ANEXA Nr. 4

 

Denumire

Organizaţie de producători/Producător individual

 

NOTIFICARE

privind cantităţile ce urmează a fi nerecoltate/recoltate înainte de coacere ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federaţiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

 

Nr. crt.

Produsul

Suprafaţa

Perioada normală de producţie*

Cantitatea totală estimată pentru întreaga perioadă de

producţie

Cantitatea recoltată şi comercializată până la data

începerii aplicării măsurii

Măsura aplicată

Locul de desfăşurare a acţiunii

Perioada

Nerecoltare

Recoltare înainte de coacere

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se va completa pentru fiecare tip de cultură supusă măsurii.

 

Semnătura/Ştampila

..........................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.