MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 777/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 777         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 octombrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

143. - Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

641. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

144. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

642. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

146. - Lege privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research. and Educatioh Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale

 

644. - Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research. and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme Neguvernamentale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

927. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

928. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

154. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

1.086. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului “Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi”, aferent axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi a cererii de propuneri de proiecte aferente

 

4.776. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Covasna

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 873/2014

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 250 lei pentru fiecare an de deportare ori de detenţie.

(2) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), d) şi g) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă.

(3) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. e) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), precum şi persoana care s-a aflat în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) fit. f) beneficiază începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în condiţiile prezentei ordonanţe, de o indemnizaţie lunară de 150 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-au recăsătorit.”

Art. II. - Drepturile prevăzute la art. I se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2015

Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TÂRICEANU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 143.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind] promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 641.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 4, alineatele (1)-(6) şi partea introductivă a alineatului (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Funcţiile utilizate de Direcţia generală antifraudă fiscală în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă, inspector antifraudă, funcţii publice generale, precum şi funcţii contractuale.

(2) Personalul care ocupă funcţii publice specifice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală are drepturi şi îndatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, aprobat prin lege.

(3) Personalul care ocupă funcţii publice specifice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.

(4) Poate fi numită în funcţia publică de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (5) şi (7).

(5) Numirea în funcţia publică de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă se face pe bază de concurs sau examen, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13 alin, (1), organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele comisiilor de concurs sau de examen va fi vicepreşedintele Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală, iar vicepreşedintele va fi inspectorul general antifraudă.

(6) Numirea în funcţia publică specifică de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă se face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Ocuparea funcţiilor publice specifice de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă se face cu respectarea următoarelor condiţii minime:”.

2. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) Persoanele care ocupă funcţii de inspector antifraudă şi inspectorii şefi antifraudă sunt supuse anual sau la solicitarea Agenţiei, dar nu mai mult de două ori într-un an calendaristic, evaluărilor prevăzute la alin. (7) lit. b) şi c). Costurile acestor evaluări se suportă din bugetul Agenţiei.”

3. La articolul 4, alineatul (8) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“(8) Funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice specifice în cadrul structurii antifraudă li se consideră vechime în specialitatea studiilor absolvite întreaga perioadă în care îşi desfăşoară activitatea în structura antifraudă.”

4. La articolul 4, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(11) Numirea inspectorilor antifraudă în cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, ca urmare a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de inspector antifraudă sau a mutării definitive în cadrul acestei structuri, se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul vicepreşedintelui Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar detaşarea acestora în funcţii se face prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al preşedintelui Agenţiei.”

5. La articolul 4, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu următorul cuprins:

“(111) În cazul refuzului avizului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, persoana care a promovat concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă poate fi numită, în limita posturilor vacante, pe o funcţie publică echivalentă sau, cu acordul persoanei în cauză, pe o funcţie publică de nivel inferior în cadrul altor structuri din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, cu îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute în fişa postului.”

6. La articolul 4, alineatele (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(12) Inspectorii antifraudă sunt detaşaţi în interesul serviciului pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii detaşării în funcţie, cu acordul acestora. Pe perioada detaşării inspectorii antifraudă beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege în cazul detaşării.

(13) Detaşarea încetează înaintea împlinirii perioadei prevăzute la alin. (12) prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al preşedintelui Agenţiei, în următoarele situaţii:

a) la cerere, cu posibilitatea mutării în cadrul altor structuri ale Direcţiei generate antifraudă fiscală sau ale Agenţiei, în limita posturilor vacante;

b) pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (7) lit. b) şi c):

c; în situaţia aplicării mobilităţii în funcţia publică.”

7. La articolul 4, după alineatul (13) se introduc două noi alineate, alineatele (131) şi (132), cu următorul cuprins:

,(131) În situaţia prevăzută la alin. (13) lit. b), inspectorii antifraudă se eliberează din funcţie.

(132) Prevederile alin. (131) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia inspectorilor antifraudă şi inspectorilor şefi antifraudă din cadrul celorlalte structuri ale Direcţiei generale antifraudă fiscală, cu excepţia inspectorului general antifraudă şi a inspectorilor generali adjuncţi antifraudă.”

8. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorul general antifraudă şi inspectorii generali adjuncţi antifraudă se numesc prin decizie a prim-ministrului din rândul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice ori din cadrul sistemului judiciar.”

9. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şl (6), cu următorul cuprins:

“(5) Funcţionarilor publici numiţi în condiţiile prevăzute la alin. (4) li se suspendă de drept raporturile de serviciu din funcţiile publice deţinute anterior numirii pe durata exercitării funcţiei publice specifice de conducere de inspector general antifraudă şi inspector general adjunct antifraudă.

(6) în situaţia numirii în altă localitate decât cea de domiciliu, inspectorul general antifraudă şi inspectorii generali adjuncţi antifraudă beneficiază de următoarele drepturi:

a) locuinţă de serviciu corespunzătoare sau o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din salariul de bază, acordată pe bază de documente justificative;

b) patru deplasări dus-întors, lunar, între localitatea în care este numit şi localitatea în care îşi are domiciliul, ale căror cheltuieli se decontează în condiţiile legii.”

10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) în vederea realizării atribuţiilor, pentru prevenirea actelor şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală, Agenţia efectuează controlul operativ şi inopinat cu privire la:

a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală;

b) respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea şi înlăturarea evaziunii fiscale şi fraudelor fiscale şi vamale;

c) modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor, în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici.

(2) Agenţia participă, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi combatere a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală şi vamală.”

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru persoanele numite în funcţia publică specifică de conducere de inspector general antifraudă şi inspector general adjunct antifraudă, ale căror raporturi de serviciu deţinute anterior numirii sunt suspendate la cererea acestora, raporturile de serviciu anterioare sunt considerate suspendate de drept.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TÂRICEANU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 144.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 642.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research. and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă plata taxei de aderare a Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, instituţie aflată în coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST), în cuantumul echivalentului în lei al sumei de 800 dolari, plătibilă o singură dată, precum şi al cotei-părţi din cotizaţia anuală de participare, aferentă lunilor octombrie, noiembrie şi decembrie 2012, în cuantumul echivalentului în lei al sumei de 333 dolari.

(2) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, instituţie aflată în coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST), în limita echivalentului în lei al sumei de 2.000 dolari, anual.

(3) Se aprobă plata cotizaţiei anuale a Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, instituţie aflată în coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, în calitate de membru cu drepturi depline, la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research. and Education Network Association-TERENA), în limita echivalentului în lei al sumei de 1.056 euro anual.

(4) Echivalentul în iei al sumelor prevăzute la alin. (1)-(3) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar, respectiv leu/euro, în vigoare la data efectuării plăţii.

(5) Sumele prevăzute la alin. (1)-(3) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat anual Ministerului pentru Societatea Informaţională.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TÂRICEANU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 146.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research. and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research. and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 644.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XVII alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 152.022 mii lei, la o poziţie distinctă în cadrul capitolului 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”.

Art. 2. - (1) Repartizarea sumei prevăzute la art. 1 pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pe baza solicitărilor fundamentate ale unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Decontarea sumelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentelor justificative transmise de unităţile administrativ-teritoriale.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului local răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor repartizate potrivit art. 2.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 927.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. X alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014 la capitolul 82.01 “Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii”, titlul 40 “Subvenţii”, cu suma de 7.200 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor aferente programelor de conservare sau de închidere a minelor, potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Ministerul Economiei răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei repartizate potrivit art. 1

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 928.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul. ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 2 alineatul (1), după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 18 şi 19, cu următorul cuprins:

“18. Ziua logisticii în Ministerul Afacerilor Interne în data de 17 iulie

19. Ziua Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi «Grigore Alexandru Ghica» Drăgăşani în data de 1 iulie”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 154.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului solicitantului “Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi”, aferent axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi a cererii de propuneri de proiecte aferente

 

În baza prevederilor art. 17 pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2014,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului “Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi”, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Cererea de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională destinată pentru întreprinderi, prevăzută în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice din Ministerul Fondurilor Europene va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene şi intră în vigoare la data publicării acestuia.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 octombrie 2014.

Nr. 1.086.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Covasna

 

În baza art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011, a Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna nr. 513 din 12 februarie 2014, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Covasna, cu personalitate juridică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Covasna, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Palatului Copiilor Sfântu Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor nr. 19, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Art. 2. - Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Covasna este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Covasna. Centrul Judeţean de Excelenţă Covasna se finanţează şi din venituri proprii ale consiliilor locale, precum şi din sponsorizări şi donaţii.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna duc ta îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 13 octombrie 2014.

Nr. 4.776.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis “Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2014, se fac următoarele rectificări:

- la art. 6 alin. (2) lit. a), în loc de:.....definite la art. 3 lit. g) ...”se va citi:.....definite la art. 3 lit. h) ...”;

- la art. 10 alin. (1 ), în loc de:.....Registrul de evidenţă ...”se va citi:.....Registrul judeţean de evidenţă ,,.”;

- în anexa nr. 2 “Cerere pentru schema de minimis «Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate»“:

- în loc de: “Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 6 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. .../2014, având în componenţă următoarele întreprinderi... (*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis listate mai sus” se va citi: “Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2014, având în componenţă următoarele întreprinderi ... (*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis //stare mai sus”;

- în loc de: “Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal, datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.” se va citi: “Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.”;

- în loc de: “(*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. .../2014, după caz.” se va citi: “(*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2014, după caz.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.