MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 778/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 778         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 octombrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

150. - Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

 

648. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

876. - Hotărâre privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2014

 

921. - Hotărâre pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.534/1.424/1.513. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şt persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea FA Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale “Romarm” - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN D6MENIUL ENERGIEI

 

108. - Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 805/2014

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii menţinerii în structurile Ministerului Apărării Naţionale a răniţilor, a celor care au dobândit alte afecţiuni fizice sau a celor care au devenit invalizi pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

(2) De drepturile conferite de prezenta ordonanţă de urgenţă nu beneficiază personalul armatei rănit, cel care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acţiuni militare, în situaţia în care rănirea, afecţiunea fizică şi/sau psihică sau invaliditatea au survenit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni, pedepsite potrivit legii române.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) personalul armatei - cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi rezerviştii voluntari şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv;

b) acţiuni militare - misiunile, operaţiile şi activităţile de pregătire a acestora, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, desfăşurate pe teritoriul statului român;

c) militari invalizi - personalul militar prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate şi clasat inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară în urma rănirilor, afecţiunilor fizice şi/sau psihice, dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare;

d) civili invalizi - personalul civil prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate, conform legii, în urma rănirilor, afecţiunilor fizice şi/sau psihice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare;

e) urmaşii personalului armatei decedat - soţia sau soţul supravieţuitor, precum şi copiii personalului armatei prevăzut la lit. a), până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

f) câştigul salarial mediu brut - câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;

g) răniţi - personalul armatei prevăzut la lit. a) care, pe timpul acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acţiuni militare, a suferit vătămări corporale din cauza cărora nu mai poate continua participarea la respectivele acţiuni;

h) afecţiuni fizice - boli dobândite în urma acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acţiuni militare ale personalului armatei prevăzut la lit. a), care declanşează modificarea organică şi/sau funcţională a echilibrului normal al organismului, cu potenţial de cronicizare, în urma cărora nu mai pot fi îndeplinite obligaţiile militare sau care pot provoca decesul;

i) afecţiuni psihice - boli dobândite în urma acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acţiuni militare a personalului armatei prevăzut la lit. a), cu manifestări psihologice şi/sau comportamentale asociate cu suferinţă semnificativă şi cu afectarea integrării socioprofesionale;

j) veterani - personalul armatei care a participat Sa acţiunile militare, aşa cum sunt definite la lit. b), şi îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) şi (4).”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Personalului armatei participant la acţiuni militare i se pot acorda, în condiţiile legii, decoraţii, distincţii militare şi civile, precum şi titluri onorifice.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Personalului armatei care a participat, cel puţin 12 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare i se conferă titlul onorific de «Veteran».

(2) Personalului armatei participant la acţiuni militare aflat în una dintre situaţiile definite la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi celui care a dobândit afecţiunile prevăzute la art. 2 lit. h) şi i) li se conferă titlul onorific de «Veteran», indiferent de durata participării.

(3) Titlul onorific prevăzut la alin. (1) şi (2) se conferă potrivit ordinului ministrului apărării naţionale.

(4) Titlul onorific de «Veteran» se poate acorda, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale, şi personalului care, pe timpul participării la acţiuni militare, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, indiferent de durata participării, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor de luptă sau în ordinul de zi pe unitate.”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Numele celor cărora li s-a conferit titlul onorific de «Veteran» se înscriu în registre speciale, înfiinţate la unităţile militare şi la Muzeul Militar Naţional «Regele Ferdinand I».”

6. Articolul 6 se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Invalizii, răniţii, cei care au dobândit afecţiuni fizice şi urmaşii personalului armatei decedat pot fi invitaţi să participe la acţiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale.

(2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi invitaţi şi părinţii personalului armatei decedat în acţiuni militare, dacă cel decedat nu a fost căsătorit.

(3) Pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi pentru însoţitorul invalidului de gradul I, cazarea se asigură gratuit, în spaţiile de cazare ale Ministerului Apărării Naţionale, în limita a maximum două zile, iar cheltuielile de transport dus;întors la/de la domiciliu se decontează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - În semn de recunoaştere a meritelor veteranilor pentru apărarea intereselor României se instituie Ziua Veteranilor, care se organizează, anual, pe 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apărării Naţionale.”

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice se menţine. se încadrează ori se reîncadrează, după caz, la cerere, în Ministerul Apărării Naţionale, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării naţionale, pe baza propunerii comandantului unităţii/ detaşamentului, înaintate ierarhic, a concluziilor comisiilor special stabilite prin ordin al şefului Statului Major General, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii şi al medicului de expertiza capacităţii de muncă, după caz.

(3) Veteranii invalizi care au fost trecuţi direct în retragere pot beneficia de reîncadrarea în funcţii militare sau civile, la cerere, prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(4) Comisiile de expertiză medico-militară, medicul de medicina muncii şi medicul de expertiza capacităţii de muncă constată dacă atribuţiile funcţiilor prevăzute la alin. (1) sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi pot fi îndeplinite, fără riscul de a o agrava.

(5) Pentru perioada menţinerii, încadrării sau reîncadrării în Ministerul Apărării Naţionale, potrivit prevederilor alin. (1), (2) şi (3), precum şi ale art. 8, personalul armatei nu poate beneficia de pensie de invaliditate.”

9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Condiţiile privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea în Ministerul Apărării Naţionale a personalului prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

10. La articolul 81, partea Introductivă a alineatului (1) ŞI literele a), d) şi f)-i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Personalul armatei aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice beneficiază de următoarele drepturi:

a) tratament în ţară sau în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului şi al cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării Naţionale. Metodologia privind trimiterea la tratament în străinătate şi achitarea/decontarea cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale;

……………………………………………………………………..

d) orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale gratuite, precum şi repararea şi înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist. Metodologia privind achitarea/decontarea cheltuielilor pentru repararea şi înlocuirea acestora se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale;

f) scutirea de la plata taxelor lunare pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune;

g) scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie fixă;

h) 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe calea ferată sau 12 călătorii interne dus-întors gratuite cu mijloacele de transport în comun rutiere ori 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendaristic;

i) gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă şi subteran.”

11. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

“(11) Personalul armatei aflat în situaţia prevăzută la art. 2 lit. i) beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f)-i).

(12) La cererea personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) sau a persoanelor în grija cărora se află acesta, potrivit legii, Ministerul Apărării Naţionale poate asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu alte servicii, într-un centru de asistenţă socială.”

12. La articolul 81, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (11), membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea acestuia beneficiază, la cerere, în limitele, condiţiile şi pentru activităţile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, de următoarele drepturi:

a) transport gratuit dus-întors la instituţiile medicale de profil din ţară, la evenimentele la care sunt invitaţi de Ministerul Apărării Naţionale sau de alte instituţii, precum şi la alte activităţi necesare pentru refacerea fizică şi psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezenţa acestuia;

b) cazare gratuită în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.”

13. La articolul 81, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

“(21) Pe timpul efectuării tratamentului în străinătate prevăzut la alin. (1) lit. a), personalul armatei şi însoţitorii acestuia beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.

(22) Personalul armatei trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soţ sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

(23) Personalul participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român evacuat medical din teatrele de operaţii în spitale din străinătate, precum şi însoţitorii acestuia din teatrele de operaţii beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operaţia respectivă până la data prevăzută pentru încheierea misiunii, urmând ca după această dată să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (21).”

14. La articolul 81, partea introductivă a alineatului (3) şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(3) Veteranilor care nu se încadrează în una dintre situaţiile definite la art. 2 lit. c), d) sau g) ori care nu au dobândit afecţiunile prevăzute la art. 2 lit. h) sau i) li se acordă, în plus faţă de drepturile prevăzute la art. 3 şi 4, următoarele:

a) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f)-i), celor cărora li s-a acordat titlul onorific de «Veteran» prin hotărâre a Guvernului, pentru acte exemplare de curaj şi devotament săvârşite pe timpul participării la acţiuni militare;

b) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f), g) şi i), celor cărora le-au fost conferite decoraţii din sistemul naţional de decoraţii al României, pentru merite pe timpul participării la acţiuni militare;”.

15. La articolul 81, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) De drepturile prevăzute la alin. (3) beneficiază şi veteranii care au fost transferaţi la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Condiţiile de acordare a acestor drepturi se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

16. La articolul 82, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 82. - (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), precum şi cel care a dobândit afecţiunile prevăzute la art. 2 lit. h) şi i) şi care, în urma participării la acţiuni militare, a fost încadrat în grad de invaliditate beneficiază şi de acordarea unei indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel:”.

17. La articolul 82 alineatul (1), litera a) se abrogă.

18. La articolul 82 alineatul (1), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) pentru gradul I de invaliditate, două solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, două câştiguri salariale medii brute;

c) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, 1,5 câştiguri salariale medii brute;

d) pentru gradul III de invaliditate, o soldă de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, un câştig salarial mediu brut.”

19. La articolul 82, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Militarii invalizi şi civilii invalizi beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut.”

20. La articolul 82, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Indemnizaţiile acordate veteranilor, în condiţiile alin. (1) şi (11), reprezintă forme de sprijin cu destinaţie specială.

(3) Personalului civil i se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse în timpul şi din cauza acţiunilor militare, în condiţiile stabilite de lege pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti. Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de către medicul specialist în expertiza medicală a capacităţii de muncă.

……………………………………………………………………..

 (5) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (11) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

21. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 83. - (1) Personalul armatei rănit în cadrul acţiunilor militare, precum şi cel care a dobândit alte afecţiuni fizice sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizaţie lunară în cuantum de două solde de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent sau, după caz, de două câştiguri salariale medii brute.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă de la data producerii rănirii, diagnosticării afecţiunilor fizice sau psihice dobândite în urma acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acţiuni militare, până la data stabilirii situaţiei medico-militare sau medicale, după caz.

(3) Situaţia medico-militară/medicală se stabileşte la repatriere, indiferent de durata perioadei de spitalizare în spitalele din străinătate.”

22. La articolul 84, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) pentru cadrele militare, în raport cu solda de grad şi de funcţie, la minim, corespunzătoare gradului de sublocotenent, iar în situaţia în care suma este inferioară câştigului salarial mediu brut, se ia în calcul acesta din urmă;

b) pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti şi personalul civil, în raport cu câştigul salarial mediu brut.”

23 La articolul 85 alineatul (1), literele b) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) o indemnizaţie lunară egală cu solda funcţiei de bază brută sau cu salariul de bază brut, după caz, pe care cel decedat a avut-o sau l-a avut, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, pentru urmaşii personalului armatei participant la acţiuni militare care nu realizează venituri din salarii sau din activităţi independente, indiferent de numărul acestora, iar, în situaţia în care suma este inferioară câştigului salarial mediu brut, indemnizaţia este egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

……………………………………………………………………..

j) încadrarea soţului supravieţuitor şi a copiilor personalului armatei decedat în acţiuni militare în rândul personalului armatei sau în instituţii publice civile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;”.

24. La articolul 85 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) copiii personalului armatei decedat şi cei ai veteranilor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi ai celui care a dobândit afecţiunile prevăzute la art. 2 lit. h) şi i) au prioritate la înscrierea în creşele şi grădiniţele din sistemul public.”

25. La articolul 85, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

“(3) Plata indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) încetează în următoarele situaţii:

a) de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri din salarii sau activităţi independente;

b) în caz de deces al persoanei/persoanelor beneficiare;

c) de la data recăsătoririi soţului supravieţuitor;

d) la copiii care au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

(4) Prevederile alin. (3) lit. d) nu se aplică copiilor pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care beneficiau de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. b).

(5) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) lit. b), stabilită în baza soldei funcţiei de bază brute sau salariului de bază brut, se actualizează ori de câte ori se majorează solda funcţiei de bază brută sau salariul de bază brut, potrivit gradului militar şi funcţiei avute de personalul armatei la data decesului sau, după caz, în funcţie de valoarea câştigului salarial mediu brut, prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

26. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 86. - (1) Personalul armatei care, la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior acesteia, dar nu mai mult de un an, este diagnosticat cu afecţiuni fizice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 81 alin. (1).

(2) Personalul armatei care, la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior acesteia, dar nu mai mult de un an, este diagnosticat cu afecţiuni psihice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. a)-d) şi f)-i).-

27. După articolul 87 se introduc două noi articole, articolele 88 şi 89, cu următorul cuprins:

“Art. 88. - Familia personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a), încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiază de următoarele drepturi:

a) transferarea sau înscrierea la/în instituţiile militare de învăţământ a copiilor în aceleaşi condiţii prevăzute pentru copiii cadrelor militare decedate în acţiuni militare;

b) acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a burselor de studii pe durata studiilor în instituţiile civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin ai ministrului apărării naţionale;

c) încadrarea soţului şi/sau a copiilor în funcţii militare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

d) încadrarea soţului şi/sau a copiilor în funcţii civile din Ministerul Apărării Naţionale sau în instituţii publice civile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare,

Art. 89. - (1) Ministerul Apărării Naţionale poate înfiinţa centre de asistenţă socială, în condiţiile legii, pentru personalul armatei invalid, prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), a căror organizare şi funcţionare se reglementează prin norme aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) Centrele prevăzute la alin. (1) pot fi organizate şi pot funcţiona independent sau în subordinea ori coordonarea altor centre de asistenţă socială, înfiinţate conform legii, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.”

28. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Calitatea de «Veteran» este atestată şi evidenţiată prin legitimaţia eliberată de Ministerul Apărării Naţionale, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Modul de emitere, retragere şi ţinere a evidenţei acestor legitimaţii se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

29. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Calitatea de «Veteran» se atribuie personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Acţiunile militare desfăşurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 se asimilează, prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta.

(3) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. a) şi familiile acestuia pot beneficia de măsuri de sprijin familial, desfăşurate la nivel instituţional şi pe bază de voluntariat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

30. Articolul 11 se abrogă.

31. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Cheltuielile generate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.”

32. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. II. - Legitimaţiile de “Militar Veteran” şi “Veteran”, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile, urmând ca modul de preschimbare a acestora să se stabilească prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTONPOPESCU-TARICEANU

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 150.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006)

 

 

LEGITIMAŢIE TIP “VETERAN”

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 648.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul statistic naţional anual 2014, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Autorităţile şi instituţiile publice care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul Programului statistic naţional anual 2014 sunt responsabile de realizarea acestora în condiţiile descrise în fişele proprii, prevăzute în anexă.

Art. 3. - Furnizorii de date au obligaţia să raporteze date şi informaţii statistice potrivit modalităţilor de colectare a acestora prevăzute în fişele Programului statistic naţional anual 2014. În cazul în care sunt prevăzute modalităţi multiple de raportare, se utilizează cu prioritate modalitatea de transmitere electronică, prin utilizarea portalului web.

Art. 4. - Realizarea Programului statistic naţional anual 2014 se finanţează din bugetul Institutului Naţional de Statistică şi din bugetele autorităţilor şi instituţiilor implicate, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2014, precum şi din alte surse interne şi externe, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Vice prim-ministru, ministrul culturii, interimar,

Hegedüs Csilla,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 876.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public ai comunei Goieşti”, la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 55 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 56-59, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 63 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Melineşti”, la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 166 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 167-175, potrivit anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 74 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pleniţa”, la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 113 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 114, potrivit anexei nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 921.

 

ANEXA Nr.1

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

56

1.3.7.1.

Drum exploatare

DE 440/1

L=1.115m;l = 4m; S = 4.458 mp T18

1991

17920

Domeniul public al comunei Goieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2014

57

1.3.7.1.

Drum exploatare

DE 440

L = 918 m; I = 4 m;

S = 3.671 mp

T18

1991

11100

Domeniul public al comunei Goieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2014

58

1.3.7.1.

Drum exploatare

DE 358

L = 596 m; I = 4 m;

S = 2.383 mp

T13

1991

7200

Domeniul public al comunei Goieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2014

59

1.3.7.1.

Drum exploatare

DE 307

L = 326m;l = 4m;

S = 1.303 mp

T12

1991

4976

Domeniul public al comunei Goieşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2014

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Melineşti

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

167

1.3.7.2.

DE 794 - tronson 1 situat între DJ 605 şi HR826

Suprafaţa din măsurători 2.420 mp Strat de fundaţie din balast 15 cm, strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment 4% -15 cm, îmbrăcăminte bituminoasă strat 4 cm BAPC 16,1 podeţ tubular

2010

271.077,62

Domeniul public al comunei Melineşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014

168

1.3.7.2.

DE 794 - tronson 2 situat între HR826şi DE 819

Suprafaţa din măsurători 1.852 mp Strat de fundaţie din balast 15 cm, strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment 4% -15 cm,

îmbrăcăminte bituminoasă strat 4 cm BAPC 16, 2 podeţe tubulare

2010

215.806,69

Domeniul public al comunei Melineşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014

169

1.3.7.2

DE 819 - tronson 3 situat între DE 794 şi HR821

Suprafaţa din măsurători 4.246 mp Strat de fundaţie din balast 15 cm, strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment 4% - 15 cm, îmbrăcăminte bituminoasă strat 4 cm BAPC 16,0 podeţe tubulare

2010

456.880,76

Domeniul public al comunei Melineşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014

170

1.3.7.2.

DE 782 - tronson 4 situat între DE 819 şi DC 126

Suprafaţa din măsurători 4.012 mp Strat de fundaţie din balast 15 cm, strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment 4% - 15 cm, îmbrăcăminte bituminoasă strat 4 cm BAPC 16, 3 podeţe tubulare

2010

451.288,52

Domeniul public al comunei Melineşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014

171

1.3.7.2.

DE 1989 - tronson 5 situat între DC 126 şi DC 2357 (DC 112)

Suprafaţa din măsurători 7.970 mp Strat de fundaţie din balast 15 cm, strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment 4% - 15 cm, îmbrăcăminte bituminoasă strat 4 cm BAPC 16, 6 podeţe tubulare

2010

914.442,06

Domeniul public al comunei Melineşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014

172

1.3.7.2.

DE 2345 - tronson 6-7 situat între DC 2357 (DC 112) şi DC 2829

Suprafaţa din măsurători 14.916 mp Strat de fundaţie din balast 15 cm, strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment 4% - 15 cm, îmbrăcăminte bituminoasă strat 4 cm BAPC 16,14 podeţe tubulare

2010

1.670.813,17

Domeniul public al comunei Melineşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014

173

1.3.7.2.

DE 2924 - tronson 8 de la intersecţia cu DC 2829 - limită intravilan

Suprafaţa din măsurători 4.348 mp Strat de fundaţie din balast 15 cm, strat de fundaţie din balast stabilizat cu ciment 4% - 15 cm, îmbrăcăminte bituminoasă strat 4 cm BAPC 16, 3 podeţe tubulare

2010

469.061,44

Domeniul public al comunei Melineşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014

174

1.3.17.2.

Podeţe casetate

- 2 bucăţi

- pe DE 794 tronson 2, poziţie kilometrică 0+312

- pe DE 819 tronson 3, poziţie kilometrică 0+745

Podeţe realizate din elemente prefabricate tip P 2, au lumina de 2 m, înălţimea de 1,6 m Peste acestea se execută următorul sistem rutier: strat beton C20/25, hidroizolaţie şi strat uzură BAPC 16

2010

169.983

Domeniul public al comunei Melineşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2014

175

1.3.17.2.

Podeţ casetat - pe DE 2924 tronson 8, poziţie kilometrică 0+010

Podeţ realizat din dale tip D5 şi elemente prefabricate (culee) tip L0. Structura rutieră este următoarea: placă de beton C20/25, hidroizolaţie şi strat uzură BAPC 16

2010

90.069,55

Domeniul public al comunei Melineşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2014

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pleniţa

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

114

1.8.7.

Sistem

canalizare sat Pleniţa, comuna Pleniţa

- reţele de canalizare

- 2 staţii de pompare

- cămine vizitare

- cămine racord

- conductă refulare

2014

3.712.169,91

Domeniul public al comunei Pleniţa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.534 din 2 iulie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.513 din 21 iulie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.424 din 21 octombrie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea FA Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale “Romarm” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea FA Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale “Romarm” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Filiala: Societatea FA Cugir - SA

Adresa: Cugir

Cod unic de înregistrare RO 16368506

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

143.921

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

141.911

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

2.010

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

71.333

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

69.253

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

22.158

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

525

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

26.854

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

20.143

C1

ch. cu salariile

13

17.505

C2

bonusuri

14

2.638

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

812

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

211

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

5.688

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

19.716

2

 

Cheltuieli financiare

20

2.080

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

72.588

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

72.588

 

1

 

Rezerve legale

25

3^629

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

68.959

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6.744

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

6.744

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

931

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

931

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.888

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.641

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

61

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

493

8

 

Plăţi restante

55

37.174

9

 

Creanţe restante

56

1.850

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

 

Având în vedere prevederile art. 8 din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2013,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015, la nivel de 19.765.212,051 MWh, defalcat după cum urmează:

a) stoc aferent segmentului reglementat al pieţei de gaze naturale-11.551.411,561 MWh;

b) stoc aferent segmentului concurenţial al pieţei de gaze naturale - 8.213.800,490 MWh.

Art. 2. - Se aprobă nivelul recalculat al stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz11- S.A. Mediaş are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2014, la un nivel de 212.000 MWh.

(2) în situaţia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş are obligaţia să îi reconstituie până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice a intervalului dintre sfârşitul fazei de injecţie din anul 2014 şi sfârşitul fazei de extracţie din anul 2015. Această operaţiune se realizează pe bază de contracte de achiziţie gaze naturale înmagazinate de un titular al licenţei de furnizare care a înmagazinat respectivele cantităţi.

(3) Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş va transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziţia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2014 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2014.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 108.

 

ANEXĂ

 

Nivelul recalculat al stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2014

 

Nr. crt.

Furnizori

 

Stoc minim - MWh

 

 

 

Piaţă reglementată

Piaţă concurenţială

Total furnizor

1

S.C. Alpha Metal - S.A.

0,000

24.957,535

24.957,535

2

S.C. Amarad Distribuţie - S.R.L.

8.013,661

0,000

8.013,661

3

S.C. Apopi & Blumen - S.R.L.

3.975,164

15,094

3.990,258

4

S.C. Arelco Power - S.R.L.

0,000

77.770,455

77.770,455

5

S.C. Armax Gaz - S.A.

0,000

32.481,896

32.481,896

6

S.C. AXPO Energy România - S.A.

0,000

69.224,854

69.224,854

7

S.C. B.E.R.G. Sistem Gaz -S.A.

18.252,827

0,000

18.252,827

8

S.C. CEZ Vânzare - S.A.

0,000

7.119,410

7.119,410

9

S.C. C-GAZ & Energy Distribuţie - S.R.L.

0,000

124.241,712

124.241,712

10

S.C. Cis Gaz - S.A.

0,000

6.977,784

6.977,784

11

S.C. Compa - S.A.

0,000

5.963,740

5.963,740

12

S.C. Conef Gaz - S.R.L.

0,000

280.860,248

280.860,248

13

S.C. Congaz - S.A.

239.695,056

6.292,328

245.987,384

14

S.C. Cordun Gaz - S.A.

4.695,979

24,415

4.720,394

15

S.C. Cosvan - S.R.L.

0,000

34,069

34,069

16

S.C. Covi Construct 2000 - S.R.L.

40.564,455

0,000

40.564,455

17

S.C. CPL Concordia Filiala Cluj România - S.R.L.

43.056,376

1.079,279

44.135,655

18

S.C. Design Proiect -S.R.L.

1.118,273

4,404

1.122,677

19

S.C. Distrigaz Vest - S.A.

29.238,280

3.270,448

32.508,728

20

S.C. E.ON Energie România - S.A.

4.780.969,318

616.611,467

5.397.580,785

21

S.C. Energon Power & Gas - S.R.L.

0,000

0,000

0,000

22

S.C. Energy Gas Provider - S.R.L.

0,000

3.447,163

3.447,163

23

S.C Euro Seven Industry - S.R.L.

9 726,289

462,322

10.188,611

24

S.C. Fidelis Energy - S.R.L

0,000

3.122,250

3.122,250

25

S.C Gaz Est -S.A.

82.623,098

1.693,065

84.316,163

26

S.C. Gaz Nord Est -S.A.

7.696,379

0,000

7.695,379

27

S.C. Gaz Sud -S.A.

61 724,720

16.806,526

78.531,246

28

S.C. Gaz Vest - S.A.

58.420,585

0,000

58.420,585

29

S.C Gazmir Iaşi -S.R.L

1519,213

0,000

1.519,213

30

S.C. GDF Suez Energy România - S.A.

5.626.400,687

1.076.534,541

6.702.935,228

31

S.C. Grup Dezvoltare Reţele - SA.

37.056,698

0,000

37.056,698

32

S.C. Hargaz Harghita Gaz - S.A.

17.899,078

17.662,908

35.561,986

33

S.C Instant Construct Company - SA

2.198,582

0,000

2.198,582

34

S.C. Interagro - S.A. Bucureşti

0,000

248.587,553

248.587,553

35

S.C Interagro - S.R.L. Zimnicea

0,000

1.130.877,483

1.130.877,483

36

S.C. Intergaz-Est - S.R.L.

79.348,667

0.000

79.348,667

37

S.C. M.M. Data -S.R.L

3,265,522

0,000

3.265,522

38

S.C. Macin Gaz - S.R.L

3.621,874

0,000

3.621,874

39

S.C Megaconstruct - S.A.

25.896,058

6.417,807

32.313,865

40

S.C. Mehedinţi Gaz - S.A.

3.754.604

0,000

3.754,604

41

S.C. MET România Energy Trade - S.R.L.

0,000

80.962,584

80.962,584

42

S.C. Mihoc Oil -S.R.L.

2.947,007

0,000

2.947,007

43

S.C. Next Energy Distribution - S.R.L.

0,000

7.002,666

7.002,666

44

S.C. Nord Gaz - S.R.L.

45.590,063

0,000

45.590,063

45

S.C. Oligopol - S.R.L

119,080

1.276,020

1.395,100

46

S.C. OMV Petrom Gas - S.R.L.

0,000

2.056.945,069

2.056.945,069

47

S.C. Otto Gaz -S.R.L

35.659,005

0,000

35.659,005

48

S.C. Pado Group Infrastructures - S.R.L.

0,000

450,095

450,095

49

S.C. Premier Energy - S.R.L.

1H 448,465

63,372

111.511,837

50

S.C. Prisma Serv Company - S.R.L.

4.831,694

15,166

4.846,860

51

S.C. Progaz P&D - S.A.

10.278,955

0,000

10.278,955

52

S.N.G.N. Romgaz -S.A.

501,231

2.227.577,290

2.228.078,521

53

S.C. Safi-Star - S.R.L

0.000

2.916,466

2.915,466

54

S.C. Salgaz - S.A.

11,397,690

0,000

11.397,690

55

S.C. Tehnologica Radion - S.R.L.

3.012,611

0,000

3.012,611

56

S.C. Ten Gaz - S.R.L.

5.419,380

20.623,821

26.043,201

57

S.C. Timgaz - S.A.

7.152,673

0,000

7.152,673

58

S.C. Tinmar-Ind - S.A.

0,000

30.504,554

30.504,554

59

S.C. TulceaGaz - S.A.

28.536,581

0,000

28.536,581

60

S.C.VEGA93 - S.R.L.

4.264,819

0,000

4.264,819

61

S.C. Wiee România - S.R.L.

0,000

22.580,241

22.580,241

62

S.C. Wirom Gas - S.A.

89.520,865

342,392

89.863,257

Total

11.551.411,561

8.213.800,490

19.765.212,051

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 805/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 23 septembrie 2014, se fac următoarele rectificări:

- la punctul 1) - Judeţul Argeş, poziţia nr. 9 - Comuna Ciofrângeni, la coloana nr. 1, în loc de: “Refacere platformă DC 205 pe o lungime de 145 m la km 1+900”se va citi:

“DN 73 C afectare platformă drum partea stângă pe o lungime de 35 m la km 60+200

DC 203 afectare parte carosabilă şi acostament pe o lungime de 1000 m la km 0+000-1+800

DC 205 afectare platformă drum pe o lungime de 145 m la km 1+900

DC 204 afectare platformă drum pe 400 m

Drum local Piscurile afectare platformă drum pe o lungime de 400 m la km 0+300-0+700

Drum local Delureni afectare platformă drum pe o lungime de 500 m la km 1+100

Drum local Şcoala Cătun Bădiţeşti, sat Piatra, afectare parte carosabilă dreapta km 0-0+100

Drum local Pluta afectare platformă drum pe 400 m

Drum local Bănuţari afectare platformă drum pe 400 m

Drum local Ungureni afectare platformă drum pe 500 m

Drum local Drumul Satului afectare platformă drum pe 400 m

Podeţ tub Premo, pct. La Biserică, afectat

Podeţ tub Premo, pct. La Benone, cătun Mălureni

Podeţ tub Premo, pct. Ciofrângeni, la Nelica”;

- la punctul 1) - Judeţul Argeş, poziţia nr. 10 - Comuna Valea Danului, la coloana nr. 1, în loc de: “Refacere terasament DC 239, pct. Borobăneşti, pe o lungime de 35 m, lăţime 2 m şi înălţime 5 m Refacere drum local Uliţa Ciureşti pe o lungime de 25 m, lăţime 2 m şi înălţime 15 m”

se va citi:

“Refacere drum local Uliţa Bisericii pe o lungime de 120 m, lăţime 5 m şi înălţime 15 m

Refacere drum local Uliţa Ciureşti pe o lungime de 25 m, lăţime 2 m şi înălţime 15 m”;

- la punctul 1) - Judeţul Argeş, poziţia nr. 11 - Comuna Aninoasa, la coloana nr. 1, în loc de: “Refacere podeţ peste pârâul Valea Moşului” se va citi:

“Refacere podeţ peste pârâul Moşilor, sat Slănic, zona Colibii Refacere podeţ peste pârâul Moşilor, sat Slănic, zona Sticlari”;

- la punctul 8) - Judeţul Dolj, poziţia nr. 1 - Consiliul Judeţean Dolj, la coloana nr. 1, în loc de: “Refacere DJ 641 Comuna Pieleşti-Gherceşti km 44+200

Refacere podeţ sat Cleanov”

se va citi:

“Refacere DJ 641 comuna Pieleşti-Gherceşti km 44+200 şi refacere podeţ”;

- la punctul 17) - Judeţul Teleorman, poziţia nr. 1 - Judeţ Teleorman (Consiliul Judeţean), la coloana nr. 1, în loc de:

“Refacere drum DJ 612B0.1 km în satul Beuca Refacere 1 pod pe DJ 601C, Gălăteni-Perii Broşteni Refacere drum DJ 504B km 0+000-0+500, 0,5 km” se va citi:

“Refacere drum DJ 612 B0,1 km în satul Beuca Refacere 1 pod pe DJ 601C, Gălăteni-Perii Broşteni Refacere drum DJ 504B km 21+973-22+473, 0,5 km”;

- la punctul 20) - Judeţul Vaslui, poziţia nr. 23 - Comuna Rebricea, la coloana nr. 1, în loc de: “Refacere DC, avariat 2,0 km, în sat Valea lui Darie, avariat reţea alimentare cu apă în sat Valea lui Darie. DC avariat 0,5 km, sat Rosiesti, DC avariat 0,3 km, sat Gura Idrici, DC avariat 0,5 km, sat Idrici”

se va citi:

“Refacere DC, avariat 1,1 km, în sat Draxeni

Poduri şi podeţe avariate, sat Draxeni (2)

Poduri şi podeţe avariate, sat Rateşu Cuzei (4)

DC avariat 0,600 km, sat Rateşu Cuzei (4)

DC avariat 1.5 km, sat Rebricea

Pod avariat, sat Rebricea

DC avariat 1 km, sat Sasova

Poduri şi podeţe avariate sat Sasova (2)

DC avariat 0,8 km, sat Tufeştii de Jos”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.