MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 779/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 octombrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 514 din 8 octombrie 2014 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

894. - Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” pentru administraţiile bazinale de apă

 

906. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 514

din 8 octombrie 2014

referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader – judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit, formulată de Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor.

2. Sesizarea de neconstituţionalitate a fost transmisă Curţii Constituţionale de secretarul general al Camerei Deputaţilor cu Adresa nr. 2/4.030 din 9 septembrie 2014, a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.041 din 9 septembrie 2014 şi constituie obiectul Dosarului nr. 824L/2/2014.

3. În motivarea sesizării de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că hotărârea contestată contravine prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) şi celor ale art. 140 alin. (4) din Constituţie.

4. Mai întâi se arată că sesizarea îndeplineşte condiţiile de admisibilitate specifice atribuţiei prevăzute de art. 27 din Legea nr. 47/1992 (astfel cum aceste condiţii sunt reflectate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv deciziile nr. 783 din 26 septembrie 2012, nr. 41 din 22 ianuarie 2014, nr. 128 din 8 martie 2014 şi nr. 251 din 30 aprilie 2014), având în vedere că obiectul hotărârii contestate vizează organizarea şi funcţionarea unei autorităţi de rang constituţional, iar critica formulată reclamă încălcarea unor valori, reguli şi principii constituţionale expres menţionate în cuprinsul art. 1 alin. (3) şi (5) şi al art. 140 alin. (4) din Legea fundamentală.

5. Obiectul Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011 îl constituie numirea, pentru un mandat de 9 ani, începând cu data de 15 octombrie 2011, a şase consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit. Dintre cei şase consilieri de conturi astfel numiţi, domnul Anton Ioan a fost numit vicepreşedinte al Autorităţii de Audit, deşi acesta mai îndeplinise anterior funcţia de consilier de conturi timp de 3 ani, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 25/2008. În opinia autorilor sesizării, consecinţa adoptării hotărârii contestate constă în exercitarea, de către domnul Anton Ioan, a unui mandat de 12 ani, format dintr-un mandat “parţial” şi unul “complet”, ceea ce este contrar prevederilor art. 140 alin. (4) teza întâi din Constituţie, potrivit cărora “Consilierii de conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit”, normă preluată şi de art. 46 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi: “Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi de Parlament, la propunerea comisiilor permanente pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere, pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit,”

6. În ce priveşte noţiunea de mandat “parţial”, autorul sesizării arată că înţelesul său se desprinde din cuprinsul art. 46 alin. (6) din Legea nr. 94/1992, potrivit căruia “Posturile de consilieri de conturi devenite vacante pot fi ocupate doar pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului celui a cănii activitate a încetat”, în timp ce sensul noţiunii de mandat “complet” se regăseşte la art. 49 alin. (4) din lege: “Persoanele care au îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe durata unui mandat complet beneficiază, la data pensionării, de pensie de serviciu, în cuantumul prevăzut de lege pentru magistraţi.” Aceste texte de lege, precum şi cel al art. 140 alin. (4) din Constituţie arată fără echivoc faptul că funcţia de consilier de conturi nu poate fi exercitată pe o perioadă mai mare de 9 ani, care corespunde unui mandat complet Prin urmare, susţine autorul sesizării, nimic nu autorizează interpretarea acestor norme în sensul că unui mandat “parţial” îi poate urma un mandat “complet”.

7. Demnitatea de consilier de conturi, spre deosebire de alte demnităţi publice (Preşedintele României, deputaţi, senatori), nu poate fi exercitată, în concepţia Constituţiei şi a legii, pentru mai mult de un mandat cu o durată de 9 ani. Opţiunea Constituţiei şi a legii pentru durata limitată a exerciţiului unei funcţii de înaltă demnitate publică, rezultată din numărul de mandate admis şi din întinderea în timp a mandatului, stabilită normativ, constituie una dintre valorile şi, în acelaşi timp, regulile şi principiile constituţionale. Această opţiune a constituantului s-a verificat, totodată, ca fiind “benefică pentru funcţionarea în deplină securitate a statului de drept”, ea având scopul “de a evita acumularea de autoritarism sub o conştiinţă echivalentă cu o anumită imunitate, dată pe durata întreagă a mandatului, cât şi degradarea responsabilităţii politice sau profesionale, datorată repetiţiei investiturilor în respectiva funcţie”.

8. În finalul sesizării sunt indicate deciziile Curţii Constituţionale nr. 41 din 22 ianuarie 2014 şi nr. 251 din 30 aprilie 2014, referitoare la sesizări privind numirea de către Parlament într-o funcţie publică a unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei, autorul solicitând admiterea sesizării în sensul constatării neconstituţionalităţii Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011.

9. În temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au solicitat punctele de vedere ale birourilor permanente al Senatului şi al Camerei Deputaţilor asupra sesizării de neconstituţionalitate.

10. Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis, cu Adresa nr. 2/4.328 din 23 septembrie 2014, punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, înregistrat la Curtea Constituţională cu nr. 4.190 din 23 septembrie 2014, prin care susţine că invocarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) şi ale art. 140 alin. (1) şi (3) în argumentarea sesizării “este pur formală, fără a avea un caracter efectiv şi fiind irelevantă din punct de vedere constituţional”.

11. Faţă de critici le formulate de autorul sesizării se arată că “În anul 2011, în mod constituţional, s-a ţinut cont numai de propunerile avizate ale Comisiilor permanente pentru buget, finanţe şi bănci, membrii Curţii de Conturi fiind supuşi incompatibilităţi lor prevăzute de lege pentru judecători - art. 140 alin, (4) teza a III-a din Constituţie.”

12. În ceea ce priveşte susţinerile cuprinse în sesizare, referitoare la cumularea succesivă, de către domnul Anton Ioan, a unui mandat “parţial1 şi a unui mandat “complet”, se menţionează că “nu există noţiunea de mandat parţial sau întreg de 3 sau de 6 ani, membrii [Curţii de Conturi] fiind numiţi numai pentru un mandat de 9 ani, numai acela neputând fi prelungit sau înnoit: «(4) Consilierii de conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.»“ Aceste dispoziţii, cuprinse la art. 140 alin. (4) din Constituţie, ca şi cele ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 94/1992, potrivit cărora “(1) Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi de Parlament, la propunerea comisiilor permanente pentru buget. finanţe şi bănci ale celor două Camere, pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit”, ..se interpretează în sensul că numai celor care au fost numiţi pentru mandate de 9 ani nu li se mai pot prelungi sau înnoi mandatele. În situaţia numirilor consilierilor de conturi prin Hotărârea Parlamentului nr. 25 din 14 octombrie 2008 pentru un mandat de 3 ani, dispoziţiile legale şi constituţionale sunt aplicabile, în consecinţă ei pot fi numiţi pentru un mandat de consilier al Curţii de Conturi.”

13. Având în vedere considerentele de mai sus, se solicită respingerea sesizării ca inadmisibilă, acesta fiind punctul de vedere dezbătut şi aprobat în şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

14. Preşedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând sesizarea, punctul de vedere al biroului permanent al Camerei Deputaţilor, raportul întocmit de judecătorul-raportor, Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională, în temeiul prevederilor art. 146 lit. I) din Constituţie şi al dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a fost sesizată să se pronunţe asupra constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit.

16. Obiectul sesizării de neconstituţionalitate îl constituie Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 28 septembrie 2011.

17. În motivarea sesizării se susţine că hotărârea contestată contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) referitoare la statul de drept şi principiul respectării supremaţiei Constituţiei şi a legilor şi ale art. 140 alin. (4) privind mandatul consilierilor de conturi.

18. În vederea soluţionării prezentei sesizări, Curtea procedează, mai întâi, la verificarea admisibilităţii acesteia. În acest sens, jurisprudenţa Curţii a reţinut că pot fi supuse controlului de constituţionalitate numai hotărârile Parlamentului care afectează valori, reguli şi principii constituţionale sau, după caz, organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional (a se vedea deciziile nr. 53 şi 54 din 25 ianuarie 2011, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2011, sau Decizia nr. 442 din 10 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 30 iulie 2014).

19. În privinţa hotărârilor care, prin obiectul lor, vizează organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional, Curtea a reţinut că norma prin raportare la care urmează să fie exercitat controlul de constituţionalitate poate fi şi de nivel infraconstituţional, ţinând cont de dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie. În acest sens, Curtea a arătat că o atare orientare este dată de domeniul de maximă importanţă în care intervin aceste hotărâri - autorităţi şi instituţii de rang constituţional -, astfel încât şi protecţia constituţională oferită autorităţilor sau instituţiilor fundamentale ale statului trebuie să fie una în consecinţă. Prin urmare, hotărârile plenului Camerei Deputaţilor, plenului Senatului şi plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului care vizează organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional pot fi supuse controlului de constituţionalitate chiar dacă actul normativ pretins încălcat are valoare infraconstituţională.

20. Curtea de Conturi - în cadrul căreia îşi exercită mandatul consilierii de conturi - este o instituţie de rang constituţional, fiind reglementată de art. 140 din titlul IV - Economia şi finanţele publice din Legea fundamentală.

21. În ceea ce priveşte regimul juridic al Autorităţii de Audit, Curtea Constituţională reţine că aceasta este un organism cu atribuţii, respectiv proceduri de lucru proprii, înfiinţat pe lângă Curtea de Conturi prin Legea nr. 200/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 28 iunie 2005, “În vederea îndeplinirii unor obligaţii ce revin României în procesul de integrare europeană (...) pentru fondurile acordate României de Uniunea Europeană prin programele ISPA şi SAPARD şi pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada postaderare” (art. 141 din Legea nr. 94/1992, introdus prin articolul unic din Legea nr. 200/2005). Ulterior aderării României la Uniunea Europeană, Legea nr. 217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 24 octombrie 2008) a modificat art. 141 din Legea nr. 94/1992, în sensul reglementării organizării şi funcţionării Autorităţii de Audit “În vederea îndeplinirii unor obligaţii în domeniul auditului extern, ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.”

22. Potrivit art. 12-19 din Legea nr. 94/1992, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009, Autoritatea de Audit este “un organism independent din punct de vedere operaţional faţă de Curtea de Conturi şi faţă de celelalte autorităţi responsabile cu gestionarea şi implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, fiind “singura autoritate naţională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, asupra fondurilor prevăzute la art. 12”. Potrivit art. 15 alin. (1), autoritatea de Audit este condusă de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi numiţi de Parlament dintre consilierii de conturi, pentru perioada mandatului de consilier de conturi pentru care aceştia au fost numiţi. Mandatul nu poate fi reînnoit.”

23. Din economia dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, destinate reglementării modului de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Audit, Curtea constată că aceasta este un organism integrat Curţii de Conturi, independent din punct de vedere operaţional faţă de aceasta doar în sensul delimitării de competenţă, adică a deţinerii unor atribuţii şi proceduri specifice domeniului auditului extern asupra modului de utilizare a fondurilor europene nerambursabile prevăzute de lege. Conducerea Autorităţii de Audit este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi numiţi de Parlament dintre consilierii de conturi, pentru perioada mandatului de consilier de conturi pentru care aceştia au fost numiţi, iar mandatul nu poate fi reînnoit.

24. În consecinţă, Curtea reţine că hotărârea criticată poate fi verificată şi prin prisma prevederilor cuprinse în Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, lege direct aplicabilă Autorităţii de Audit.

25. Faţă de analiza întrunirii condiţiilor de admisibilitate a prezentei sesizări de neconstituţionalitate, Curtea conchide că Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010.

26. Examinând sesizarea, Curtea reţine că, în esenţă, critica de neconstituţionalitate priveşte numirea unui consilier de conturi pentru un nou mandat, contrar dispoziţiilor constituţionale prevăzute de art. 140 alin. (4) teza întâi. Faţă de cele susţinute în motivarea sesizării de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin art. 139 din Constituţia din 1991, a fost consacrat rangul constituţional al Curţii de Conturi, ca instituţie fundamentală a statului, aceasta fiind autoritatea care exercita controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. În ceea ce priveşte membrii Curţii de Conturi, Constituţia din 1991 prevedea la alin. (4) al aceluiaşi articol că sunt “numiţi de Parlament, sunt independenţi şi inamovibili, potrivit legii. Ei sunt supuşi incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru judecători.”

27. Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi prevedea, în forma sa iniţială, un număr de 24 de consilieri de conturi, ce alcătuiau plenul Curţii de Conturi.

Mandatul acestora era de 6 ani şi putea fi reînnoit. Primele hotărâri ale Parlamentului României de numire a celor 24 de consilieri de conturi pentru câte un mandat de 6 ani datează din anul 1993 (Hotărârea nr. 2/1993 şi Hotărârea nr. 5/1993, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 3 februarie 1993, şi Hotărârea nr. 22/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 februarie 1993), mandate a căror executare în continuare, până la data de 15 martie 1999, a fost aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 18 februarie 1999, după care a fost adoptată Hotărârea Parlamentului României nr. 13/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 31 martie 1999, pentru numirea celor 24 de consilieri de conturi pentru un mandat de 6 ani. Unii dintre aceştia au fost reînvestiţi în această funcţie, mandatul lor fiind, aşadar, înnoit, astfel cum permitea Constituţia din 1991. În perioada 2000-2002, numărul membrilor Curţii de Conturi a fost de 25, pentru ca din anul 2002 şi până în prezent acesta să fie de 18. Prin urmare, în anul 2002, Parlamentul a adoptat Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2002, şi Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 martie 2002, prin care au fost numiţi membrii Curţii de Conturi, pentru un mandat de 6 ani (unii dintre aceştia aflându-se, cu acest prilej, la al doilea mandat).

28. Regimul constituţional al Curţii de Conturi s-a modificat cu prilejul revizuirii din 2003 a Constituţiei, în sensul prevăzut de art. 140 alin. (4) şi (5) din aceasta: “(4) Consilierii de conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supuşi incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru judecători,

(5) Curtea de Conturi se înnoieşte cu o treime din consilierii de conturi numiţi de Parlament, din 3 în 3 ani, în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii.”

29. Prin urmare, Constituţia revizuită interzice în mod expres posibilitatea prelungirii sau înnoirii mandatului, care este de 9 ani, şi mai stabileşte sistemul de înnoire a Curţii de Conturi cu o treime din consilierii săi, din 3 în 3 ani. Pentru a asigura stabilitatea mandatelor deţinute de membrii Curţii de Conturi la data intrării în vigoare a noilor dispoziţii constituţionale, dar şi posibilitatea înnoirii Curţii de Conturi cu o treime din consilierii săi, din 3 în 3 ani, Constituţia revizuită a prevăzut expres norme tranzitorii cuprinse în art. 155 alin. (5), potrivit cărora “[...] consilierii de conturi numiţi de Parlament îşi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiţi. Pentru asigurarea înnoirii Curţii de Conturi din 3 în 3 ani, la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi aceştia vor putea fi numiţi pentru încă un mandat de 3 ani sau de 6 ani.”

30. Aşa fiind, doar consilierilor de conturi numiţi în anul 2002, aflaţi în exercitarea mandatului la momentul revizuirii din 2003 a Constituţiei, le-au fost aplicabile aceste norme tranzitorii, în sensul că doar aceştia aveau vocaţie pentru a fi numiţi în funcţia de consilier de conturi, la expirarea mandatului lor, pentru încă un mandat de 3 ani sau de 6 ani.

31. În 2008, la expirarea mandatului pentru care au fost numiţi prin hotărârile adoptate în 2002, în temeiul prevederilor art. 140 şi 155 din Constituţie, Parlamentul a adoptat Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2008 privind numirea consilierilor de conturi, a preşedintelui şi a vicepreşedintelui Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 octombrie 2008, prin care desemna cei 18 membri ai Curţii de Conturi: 6 membri pentru un mandat de 3 ani, 6 membri pentru un mandat de 6 ani şi 6 membri pentru un mandat de 9 ani. Printre consilierii de conturi numiţi pentru un mandat de 3 ani se afla şi domnul Anton Ioan.

32. La acel moment, al numirii sale în funcţia de consilier de conturi, domnul Anton Ioan nu se afla în ipoteza normei art. 155 alin. (5) din Constituţie, în sensul că nu se afla, la momentul revizuirii din 2003 a Constituţiei, în timpul exercitării unui mandat de consilier de conturi. Această normă îi este aplicabilă numai în ceea ce priveşte durata mandatului primit, în cazul său de 3 ani, acest text fiind singurul care prevede mandate de 3 şi de 6 ani, pentru asigurarea posibilităţii înnoirii Curţii de Conturi cu o treime din membrii săi, din 3 în 3 ani.

33. La expirarea mandatului de 3 ani, domnul Anton Ioan a fost din nou numit, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011, consilier de conturi, pentru un mandat de 9 ani (art. 1 liniuţa 6 din hotărâre), tar, în această calitate, a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii de Audit (art. 2).

34. Aşadar, în lumina dispoziţiilor constituţionale invocate de către autorul sesizării, şi anume ale art. 1 alin. (5) şi ale art. 140 alin. (4) din Constituţie, şi prin raportare la datele mai sus enunţate, Curtea constată că sesizarea privind neconstituţionalitatea Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011 este întemeiată.

35. Curtea observă, însă, că nu poate fi reţinută interpretarea autorului sesizării, potrivit căreia domnul Anton Ioan a cumulat, succesiv, un “mandat parţial” cu un “mandat complet”, urmând să exercite, în final, funcţia de consilier de conturi pentru o perioadă de 12 ani, având în vedere Decizia nr. 442 din 10 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 30 iulie 2014, prin care Curtea Constituţională a examinat problema succesiunii mandatelor consilierilor de conturi din perspectiva unor critici de neconstituţionalitate asemănătoare.

36. Prin decizia menţionată, Curtea a arătat că Legea fundamentală nu consacră noţiunea de mandat “parţial”, nici măcar în contextul normei tranzitorii cuprinse în art. 155 alin. (5), referitor la mandatul de 3 ani sau de 6 ani, acesta fiind un mandat constituţional sui-generis, asimilat unui mandat complet, care cade sub incidenţa interdicţiei prevăzute de art. 140 alin. (4) teza întâi, neputând fi prelungit sau înnoit (paragraful 43). Cu acel prilej, Curtea a mai remarcat că, în prezent, Constituţia stabileşte condiţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile ce trebuie îndeplinite de un candidat, iar posibilitatea unei noi candidaturi, după expirarea mandatului împlinit în condiţiile Constituţiei, este un element extrinsec acestuia, ce poate fi modificat pentru viitor, numai prin legea de revizuire constituţională. Aşa fiind, atât propunerea de numire, cât şi numirea membrilor Curţii de Conturi trebuie să se întemeieze pe verificarea prealabilă a respectării cerinţelor legale şi constituţionale pentru ocuparea respectivei demnităţi, precum şi a interdicţiilor şi incompatibilităţilor ce pot rezulta fie din statutul personal, fie din alte prevederi legale (paragrafele 43 şi 44).

37. Aşa fiind, Curtea constată că numirea domnului Anton Ioan pentru un nou mandat de 9 ani în funcţia de consilier de conturi, după ce în prealabil acesta a fost numit şi a îndeplinit aceeaşi funcţie pentru un mandat de 3 ani. constituie o încălcare a dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 140 alin. (4) referitoare la interdicţia înnoirii mandatului şi în art. 1 alin. (5) din Constituţie, potrivit cărora „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”. Principiul supremaţiei Constituţiei şi principiul legalităţii sunt de esenţa cerinţelor statului de drept, în sensul prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (2), conform cărora “Nimeni nu este mai presus de lege.”

38. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. I) din Constituţie, al art. 1, 3, 10 şi 27 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea de neconstituţionalitate şi constată că Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit este neconstituţională în ceea ce priveşte numirea în funcţia de consilier de conturi a domnului Anton Ioan şi, implicit, numirea sa în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii de Audit.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Camerei Deputaţilor şi Senatului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 8 octombrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” pentru administraţiile bazinale de apă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, ai art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru administraţiile bazinale de apă Buzău-Ialomiţa, Jiu, Crişuri şi Mureş a bunurilor rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura.

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 894.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor rezultate din investiţii noi care se înscriu în domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională “Apele Române”, pentru administraţiile bazinale de apă din structura acesteia

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

 

 

Nr. crt.

Codul de

Tipul bunului

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de

Situaţia juridică

 

 

clasificare

(mobil/ imobil)

 

 

 

 

Inventar

(lei)

Baza legală

(proces-verbal)

Administrare/ Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 210

Siliştea Snagovului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Ilfov

Localitatea: Gruiu - satul Siliştea Snagovului

2012

130.639,60

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

2

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 239

Comandau

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Comandau

2012

120.593,32

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

3

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 235

Sita Buzăului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Covasna

Localitatea: Sita Buzăului

2012

123.889,56

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

4

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 976

Boarea

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Brăila

Localitatea: Boarea

2012

121.216,84

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

5

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 212

Slobozia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Ialomiţa

Localitatea: Slobozia

2012

119.793,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

6

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 246

Ciochina

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Ialomiţa

Localitatea: Ciochina

2012

129,683,97

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

7

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 972

Ţăndărei

Staţie automată cu senzori

Ţara; România

Judeţul: Ialomiţa

Localitatea: Ţăndărei

2012

117.387,13

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

8

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 973

Cosâmbeşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Ialomiţa

Localitatea: Cosâmbeşti

2012

116.624,72

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

9

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q22

Adâncata

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Adâncata

2012

143.164,50

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

10

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q23

Coşereni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Ialomiţa

Localitatea: Coşereni

2012

121.480,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei

Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

11

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 234 Vama Buzăului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Braşov

Localitatea: Vama Buzăului

2012

112.799,25

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

12

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 220

Băltită

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Băltită

2012

147.799,10

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

13

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 221

Buşteni

Staţie automată cu senzori

Ţara. România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Buşteni

2012

134.951,77

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

14

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 222

Câmpina

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea:

Câmpina

2012

137.546,55

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

15

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 223

Halta Prahova

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Tinosu

2012

127.339,00

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

16

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 225 Azuga

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Azuga

2012

134.838,70

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

17

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 226

Buşteni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Buşteni

2012

127.945,39

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

18

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 228

Valea Popii

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Valea Popii

2012

118.406,72

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

19

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 231

Vărbilău

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Vărbilău

2012

115.289,42

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

 

20

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 232

Ciorani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Ciorani

2012

126.037,33

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

21

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 970

Am. Stat Trat

Văleni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: oraşul Vălenii de Munte

2012

108.417,59

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

22

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 975 Amonte Voila

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Lunca Mare - satul Voila

2012

103.427,68

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

23

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q25

Teşila

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Valea Doftanei – satul Teşila

2012

122.853.79

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

24

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q30

Moara

Domnească

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Prahova

Localitatea: Moara Domnească

2012

133.712,01

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă

Buzău-Ialomiţa

25

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 209

Băleni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Băleni

2012

129.922,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

26

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 229

Glod

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Glod

2012

107.369,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

27

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 206

Moroeni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Moroeni

2012

121.775,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

28

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 207

Gura Ocniţei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Gura Ocniţei

2012

123.969,80

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

29

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 213

Fieni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Fieni

2012

114.215,10

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

30

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 214

Pucioasa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Pucioasa

2012

126,150.86

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

31

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 215

Şotânga

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Şotânga

2012

118.466,52

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01,2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

32

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 216 Runcu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Runcu

2012

119.692,32

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

33

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 219

Moreni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Moreni

2012

124.626,19

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

34

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 971

Bilciureşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Bilciureşti

2012

126.826,80

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

35

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 974 Am. Târgovişte

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Târgovişte

2012

118.609,42

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

36

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q26

Târgovişte

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: Târgovişte

2012

132.789,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

37

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 217

Pârscov

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Pârscov

2012

109.991,30

Legea apelor nr. 107/1996:

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

38

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 233

Costomiru

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Costomiru

2012

117.763,53

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

39

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 236

Nehoiu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Nehoiu

2012

114.798,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

 

40

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 237

Măgura

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Măgura

2012

121.475,10

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

41

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 238

Buzău

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Mărăcineni

2012

118.608,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

42

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 240

Varlaam

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Varlaam

2012

116.408,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

43

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 241

Bâsca Rozilei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Bâsca Rozilei

2012

121.718,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

44

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 242 Varlaam

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Varlaam

2012

126.966,61

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

45

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 243

Chiojdu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Chiojdu

2012

121.118,88

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

46

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 244 Lopătari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Lopătari

2012

120.004,32

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

47

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 245

Cernăteşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Buzău

Localitatea: Cernăteşti

2012

112.199,56

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170125/13.01.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

48

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 498

Baia de Arieş

Staţie automata

cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Baia de Arieş

2012

85.818,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

49

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 501

Al bac

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Albac

2012

99.830,89

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

50

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 502

Vadu Moţilor

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Vadu Moţilor

2012

169.989,95

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

51

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 503

Ponorel

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Comuna: Vidra

Localitatea: Ponorel

2012

100.525,72

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

52

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 504

Abrud

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Abrud

2012

74.736,13

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

53

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 505

Câmpeni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Câmpeni

2012

120,769.30

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

54

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 506

Posaga

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Posaga

2012

96.795,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

55

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 513

Mogoş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Mogoş

2012

101.670,99

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

56

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 514 Valea Mănăstirii

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Comuna: Râmeţ

Localitatea: Valea Mănăstirii

2012

132.994,77

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

57

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 515

Teiuş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Teiuş

2012

97.066,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

58

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 523

Blaj Târnava

Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: municipiul Blaj

2012

87.077,26

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

59

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 531

Blaj

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: municipiul Blaj

2012

74.189,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea

Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

 

60

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 536

Colibi

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Comuna: Ohaba

Localitatea: Colibi

2012

95.199,85

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

61

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 537

Benic

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Comuna: Galda de Jos

Localitatea: Benic

2012

87.417,90

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea

Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

62

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 538

Zlatna

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Zlatna

2012

109.011,21

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

63

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 542

Cunta

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Comuna: Spring

Localitatea: Cunta

2012

86.015,49

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

64

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 563

Alba Iulia Am.

Priza

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Ciugud

2012

87.952,32

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

65

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 944

Ocna Mureş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Ocna Mureş

2012

86.474,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

66

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 946

Mihalţ

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

judeţul: Alba

Localitatea: Mihalţ

2012

87.580,32

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

67

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q58

Alba Iulia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Alba Iulia

2012

96.156,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

68

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q62

Barabanţ

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba Localitatea:

Barabanţ

2012

89,969,07

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

69

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q65

Arieşeni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Arieşeni

2012

100.913,40

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

70

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 500 Turda

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Turda

2012

124.429,78

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

71

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 509

Valea Ierii

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Valea Ierii

2012

76.332,88

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

72

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 510

Iara

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Iara

2012

84.997,95

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

73

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 511 Petreştii de Jos

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Petreştii de Jos

2012

90.937,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

74

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 512

Viişoara

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Localitatea: Viişoara

2012

84.774,33

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

75

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q61

Luncani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Cluj

Comuna: Luna

Localitatea: Luncani

2012

151.016,23

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea

Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

76

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 487

Rad na

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Arad

Comuna: Lipova

Localitatea: Radna

2012

85.422,07

Legea apelor nr. 107/1996:

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

77

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 559

Săvârşiri

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Săvârşin

2012

80.773,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

78

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 561 Petriş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Petriş

2012

78.076,85

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

79

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 945 Arad

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: municipiul Arad

2012

101.111,95

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

 

80

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q59

Nădlac

Staţie automata

cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Nădlac

2012

110.081,67

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

81

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 522 Mediaş Târnava

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: municipiul Mediaş

2012

113.968,56

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

82

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 528 Seica Mare Visa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Sibiu

Localitatea: Seica Mare

2012

90.283,13

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

83

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 486

Branisca

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Branisca

2012

90.858,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

84

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 543

Geoagiu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Geoagiu

2012

82.950,88

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

85

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 544

Grădiştea de

Munte

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Comuna: Orăştioara de Sus

Localitatea: Grădiştea de Munte

2012

165.340.08

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

86

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 545

Orăştie

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: municipiul Orăştie

2012

92.278,83

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

87

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 546

Pui

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Pui

2012

104.420,70

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

88

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 547

Pui

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Pui

2012

109.544,07

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

89

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 548

Râul Alb

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Comuna: Sălaşul de Sus

Localitate: Râul Alb

2012

80.963,74

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

90

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 549

Pădăşel

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Comuna: Râu de Mori

Localitatea: Pădăşel

2012

185.594,76

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

91

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 550

Gura Zlatna

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Comuna: Râu de Mori

Localitatea: Gura Zlatna

2012

180.611,09

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

92

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 551

Râu de Mori

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Râu de Mori

2012

80.940,16

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

93

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 552 Santamaria Orlea

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Santamaria Orlea

2012

89.756,84

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

94

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 553 Haţeg

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Haţeg

2012

81.320,49

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

95

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 554

Topliţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Topliţa

2012

88.249,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă

Mureş

96

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 555

Teliuc

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Teliucu Inferior

2012

115.094,87

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

97

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrica 556

Teliuc

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Teliucu Inferior

2012

115.097,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

98

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 557

Dobra

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Dobra

2012

99.713,70

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

99

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 482

Gălăoaia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Comuna: Răstoliţa

Localitatea: Gălăoaia

2012

99.826,88

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

 

100

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 484

Luduş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Luduş

2012

87.245,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

101

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 491

Răstoliţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Răstoliţa

2012

83.301,42

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

102

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 492

Bezid aval

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Sângeorgiu de Pădure

2012

96.722,83

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

103

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 493

Lăpuşna

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Comuna: Ibăneşti

Localitatea: Lăpuşna

2012

158.863,90

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

104

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 494

Ibăneşti

Staţie automata

cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Ibăneşti

2012

91.668,55

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

105

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 495

Breaza

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Breaza

2012

83.853,54

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

106

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 496

Cinta

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

judeţul: Mureş

Comuna: Crăciuneşti

Localitatea: Cinta

2012

79.182,11

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

107

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 497

Band

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Band

2012

84.483,55

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

108

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 516

Miercurea Nirajului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Miercurea Nirajului

2012

88.075,13

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

109

8.30

mobil

Stafie automată hidrometrică 520 Vânători Târnava

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Vânători

2012

88.974,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

110

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 521

Sighişoara

T. Mare

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: municipiul Sighişoara

2012

107.305,36

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

111

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 527 Saschiz Scroafa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Saschiz

2012

82.396,99

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

112

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 529

Sărăteni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

judeţul: Mureş

Localitatea: Sărăteni

2012

84.788,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

113

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 530

Târnăveni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

judeţul: Mureş

Localitatea: Târnăveni

2012

84.133,09

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

114

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 532

Sovata

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Sovata

2012

87.554,90

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

115

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 534

Stânceni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Stânceni

2012

85.550,01

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

116

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 535

Zagăr

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Zagăr

2012

88.534,86

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

117

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q60

Glodeni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Glodeni

2012

95.904,21

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

118

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 480

Suseni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Suseni

2012

83.013,87

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

119

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 481

Topliţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Topliţa

2012

111.267,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

 

120

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 489

Gheorgheni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: municipiul Gheorgheni

2012

80.679,74

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

121

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 490

Topliţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Topliţa

2012

77.470,67

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

122

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică517

Vărşag aval

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Vărşag

2012

79.272,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

123

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 518

Zetea

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Zetea

2012

86.470,08

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

124

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 519

Odorheiu

Secuiesc

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Odorheiu Secuiesc

2012

81.815,18

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

125

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 524

Şicasău

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Comuna: Zetea

Localitatea: Şicasău

2012

175.090.45

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

126

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 525

Nicoleşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Comuna: Ulieş

Localitatea: Nicoleşti

2012

91.386,69

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

127

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 526

Simoneşti Feernic

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Localitatea: Simoneşti

2012

81.649,65

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

128

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 533

Crişeni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Harghita

Comuna: Atid

Localitatea: Crişeni

2012

88.813,40

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

129

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L2HFMS

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Târgu Mureş

2012

1.161.084,78

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

130

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L2 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Târgu Mureş

2012

269.935,44

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

131

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Târgu Mureş

2012

50.142,24

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

132

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L2 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPM

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Târgu Mureş

2012

45.508,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

133

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L2AHSSCOMM Sistem de

comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Mureş

Localitatea: Târgu Mureş

2012

314.507,73

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

134

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză

Hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Arad

2012

49,696,65

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

135

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Arad

2012

42.896,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

136

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPM

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Arad

 

33.110,17

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

137

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3AHSSCOMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile

Hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Arad

2012

54.836,81

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

138

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Deva

2012

49.954,05

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

139

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Deva

2012

43.118,21

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă

Mureş

 

140

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPM

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Deva

2012

33.110,17

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

141

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3AHSSCOMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Deva

2012

57.377,27

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă

Mureş

142

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Alba Iulia

2012

50.254,72

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

143

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Alba Iulia

2012

43.377,73

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

144

8.30

mobil

Sistem IT şi de

comunicaţii

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPM

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Alba Iulia

2012

33.110,17

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

145

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3AHSSCOMM

Sistem de comunicaţii cu

staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Alba

Localitatea: Alba Iulia

2012

33.504,89

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 170684/05.04.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Mureş

146

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L2HFMS

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

2012

1.221.975,59

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

147

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L2 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

2012

195.924,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

148

8.30

mobil

Sistem IT şi de

comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză

Hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

2012

41.821,26

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

149

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L2 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

2012

44.995,01

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

150

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L2AHSSCOMM Sistem de

comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

2012

317.003,56

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă

Jiu

151

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Târgu Jiu

2012

42.424,30

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă

Jiu

152

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Târgu Jiu

2012

35.427,43

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă

Jiu

153

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Târgu Jiu

2012

32.736,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

154

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3AHSSCOMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Târgu Jiu

2012

104.799,18

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

155

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Drobeta-Turnu Severin

2012

42.424,30

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

156

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Drobeta-Turnu Severin

2012

68.621,04

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

157

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Drobeta-Turnu Severin

2012

32.736,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

158

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 AHSS COMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Drobeta-Turnu Severin

2012

22.985,82

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

159

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L3 HOSS

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Petroşani

2012

35.448,41

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

 

160

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM Sistem de

comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Petroşani

2012

32.736,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

161

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 AHSS COMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile

hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Petroşani

2012

63.962,35

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

162

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 979

Baziaş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Caraş-Severin

Localitatea: Baziaş

2012

120.616,47

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

163

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 151 Câmpul lui Neag

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Uricani

2012

116.568,13

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

164

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 152

Bărbăteni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Lupeni

2012

144.197,26

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

165

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 153

Iscroni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Aninoasa

2012

126.575,50

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

166

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 161 Lonea Jiul de Est

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Petrila

2012

118.038,50

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

167

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 162

Livezi

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Petroşani

2012

107.832,76

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

168

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 163

Lonea Tăia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Petrila

2012

124.851,27

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

169

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 165

Dărăneşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Petroşani

2012

110.250,72

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

170

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 167

Petroşani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Petroşani

2012

197.469,78

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă

Jiu

171

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 168

Strâmbuţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Petroşani

2012

102.003,89

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

172

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 205

Lazăru

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul. Hunedoara

Localitatea: Uricani

2012

124.336,13

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

173

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 183

Tarmigani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Baia de Aramă

2012

112.480,73

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

174

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 184

Broşteni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Broşteni

2012

111.942,17

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

175

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 185

Fata Motrului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Fata Motrului

2012

100.060,91

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

176

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 186 Baia de Aramă

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Baia de Aramă

j 2012

105.531,50

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

177

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 188

Brebina

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Baia de Aramă

2012

119.915,41

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

178

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 189

Tarniţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Baia de Aramă

2012

119.965,11

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

179

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 190

Şişeşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Şişeşti

2012

107.203,49

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

 

180

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 191

Corcova

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Corcova

2012

106,564.23

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

181

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 192

Strehaia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Strehaia

2012

108.663,65

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

182

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 196

Halânga

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Halânga

2012

105.597,09

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

183

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 197

Corlăţel

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Corlăţel

2012

102.006,53

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

184

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 198

Cujmir

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Cujmir

2012

101.811,63

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

185

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 978

Gruia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Gruia

2012

86.054,73

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

186

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 980

aval Porţile de Fier

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Mehedinţi

Localitatea: Drobeta-Turnu Severin

2012

101.062,57

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă

Jiu

187

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 155

Rovinari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Rovinari

2012

110.049,67

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

188

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 169

Vaidei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Stăneşti

2012

129.007,84

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

189

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 170

Godineşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Godineşti

2012

99.838,14

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

190

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 171

Celei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Tismana

2012

104.803,42

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

191

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 172

Runcu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Runcu

2012

102.704,75

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

192

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 173

Stolojani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Arcani

2012

128.426,48

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

193

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 174

Teleşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Teleşti

2012

128.903,45

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

194

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 175

Turceni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Turceni

2012

130.536,95

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

195

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 176 Târgu Cărbuneşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Târgu Cărbuneşti

2012

115.306,15

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

196

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 177

Turburea

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Turburea

2012

119.499,00

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

197

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 178

Baia de Fier

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Baia de Fier

2012

123.532,21

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

198

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 179

Ciocadia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Bengeşti-Ciocadia

2012

137.247,63

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

199

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 180

Săcelu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Săcelu

2012

133,812,69

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

 

200

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 181 Târgu Cărbuneşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Târgu Cărbuneşti

2012

123.023.80

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

201

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 182

Cloşani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Padeş

2012

104.641,08

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

202

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 187

Bustuchin

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Bustuchin

2012

108.994,49

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

203

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q 19

Sadu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Gorj

Localitatea: Bumbeşti-Jiu

2012

101.764,31

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

204

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 157

Răcari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Braloştiţa

2012

128,106,98

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

205

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 158

Podari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Podari

2012

113.868,92

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

206

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 194

Albeşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Craiova

2012

134.925,70

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

207

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 195

Breasta

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Breasta

2012

113.634,72

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

208

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 199

Băileşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Băileşti

2012

115.087,40

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

209

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 200

Călugărei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Călugărei

2012

141.228,56

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

210

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 201

Drăgoaia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Drăgoaia

2012

107.325,21

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

211

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 202

Goicea

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Goicea

2012

106.822,82

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

212

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 203

Gabru

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Gabru

2012

103.798,82

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

213

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 977

Za val

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Zaval

2012

127.585.22

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

214

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q Filiaşi Q18

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Filiaşi

2012

198.741,54

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

215

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică Q20

Baraj Işalniţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Işalniţa

2012

110.522,77

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

216

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 193

Negoieşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Negoieşti

2012

109.067,61

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

217

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 160

Valea de Peşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Hunedoara

Localitatea: Valea de Peşti

2012

121.498,15

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

218

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 164

Jieţ

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Dolj

Localitatea: Jieţ

2012

87.805,12

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 173485/02.07.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Jiu

219

8.30

mobil

Sistem IT şi de

comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză hidrologică L2HFMS

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Oradea

2012

1.161.084,78

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

 

220

8.30

mobil

Sistem IT şi de

comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L2 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Oradea

2012

268.008,68

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

221

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem de modelare şi prognoză

hidrologică L3HFMS

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Oradea

2012

46.438,03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

222

8.30

mobil

Sistem IT şi de

comunicaţii

L2 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPIM

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Oradea

2012

45.078,20

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

223

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L2AHSSCOMM Sistem de

comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Oradea

2012

283.806,97

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

224

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Marghita

2012

36.756,30

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

225

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Marghita

2012

32.797,44

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

226

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3AHSSCOMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Marghita

2012

56.532,92

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

227

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Beiuş

2012

36.956,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

228

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Beiuş

2012

33.753,28

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

229

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3AHSS COMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Beiuş

2012

137.390.03

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06 2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

230

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

Sistem-suport pentru decizii hidrologice L3 HDSS

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Ineu

2012

36.956,93

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

231

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3 VPN COMM

Sistem de comunicaţii VPN

Ţara: România

Judeţul: Arad

Localitatea: Ineu

2012

32.797,44

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

232

8.30

mobil

Sistem IT şi de comunicaţii

L3AHSSCOMM

Sistem de comunicaţii cu staţiile hidrometrice

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Ineu

2012

19.666,39

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

233

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 576

Acumulare Drăgan

Staţie automată cu senzori

Ţara: România

Judeţul: Bihor

Localitatea: Poieni

2012

100.705,84

Legea apelor nr. 107/1996;

PVRF 172278/07.06.2012

În administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

234

8.30

mobil

Staţie automată hidrometrică 601