MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 782/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 782         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

923. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

 

924. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala CUPRU MIN - SA. Abrud, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 

925. - Hotărâre privind trecerea unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

926. - Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în judeţul Timiş, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.234/656 - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi ăl preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/20U privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

1.533. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea reglementării tehnice “Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive la construcţiile hidrotehnice. Indicativ GP 126-2014”

 

1.588. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare plantelor şi produselor vegetale

 

2.549. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Vilă pentru subofiţeri” din Oradea, Str. Făgăraşului nr. 5/F, judeţul Bihor

 

2.550. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

2.551. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Cepari, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.502. - Decizie privind sancţionarea Societăţii DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE -S.R.L cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

1.515. - Decizie privind sancţionarea Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 3 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul International Holocaust Remembrance Alliance”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei financiare anuale a României la bugetul International Holocaust Remembrance Alliance în sumă de 30.000 euro.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 923.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 924.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială CUPRU MIN - S.A. Abrud

Abrud, piaţa Petru Dobra nr. 1,

11551757

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

148,000

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

146.300

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

1.700

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

140.725

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

140.535

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

87.588

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

10.470

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

29.029

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

20.132

C1

ch. cu salariile

13

18.020

C2

bonusuri

14

2.112

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.100

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

618

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

7.179

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

13.448

2

 

Cheltuieli financiare

20

190

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

7.275

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.324

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

5.951

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

5.951

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

595

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

3.273

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

3.273

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

2.976

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

20.872

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

20.872

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

531

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

537

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.124

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.796

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

272

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

68,53

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

951

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

39.440

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public ai statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (2) şi al art. 26 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 104.010 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, constituită din teren şi construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent, persoanei îndreptăţite la restituire, în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoarea în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 925.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea acordării în compensare de către Ministerul Apărării Naţionale, compus din construcţii şi teren, la care se actualizează valoarea de inventar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresă/Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar actualizată a bunului

(în lei)

Administratorul bunului/CUI

104.010

8.19.01

Imobil 531

Judeţul Braşov, municipiul Făgăraş, str. Tăbăcari nr. 13, fost C.F 925 Făgăraş, nr. topo. 698/3, nr. cadastral provizoriu 316, actual C.F. nr. 103004 Făgăraş, nr. cadastral 103004 C.F. nr. 104013 Făgăraş, nr. cadastral 104013 C.F. nr. 104014 Făgăraş, nr. cadastral 104014

734.255,42

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4813229

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea acordării în compensare de către Ministerul Apărării Naţionale

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresă/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

104.010

8.19.01

Imobil 531

Judeţul Braşov, municipiul Făgăraş, str. Tăbăcari nr. 13, fost C.F. 925 Făgăraş, nr. topo. 698/3, nr. cadastral provizoriu 316, actual C.F. nr. 103004 Făgăraş, nr. cadastral 103004

C.F. nr. 104014 Făgăraş, nr. cadastral 104014

107.186

 

1. Construcţii:

Sală de sport:

- Suprafaţă construită

- 289,55 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 289,55 mp

- Valoare contabilă - 4.377,70 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Împrejmuire din plăci beton armat - 157,23 ml;

- Valoare contabilă - 1.006,27 lei

- Împrejmuire din plasă zincată - 56,17 ml;

- Valoarea contabilă - 1.679,48 lei

3. Suprafaţa terenului - 3.909,51 mp

- Valoare contabilă - 100.122,55 lei

Total valoare imobil: - 107.186 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4813229

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în judeţul Timiş, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

Având în vedere art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1) şi art. 22^ din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,” republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute din domeniul public al judeţului Timiş în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 185/2014, şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului va opera modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Dărius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 926.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor sectoare de drum situate în judeţul Timiş, trecute în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Persoana juridică ce predă  sectorul de drum din administrare

Persoana juridică ce preia sectorul de drum în administrare

Lungimea totală (km)

Terenul aferent sectorului de drum

(m2)

Valoarea de inventar

(lei)

Indicativ vechi

Indicativ nou

Codul de clasificaţie

DJ 593 Foeni - Frontiera,

km 31 + 540-35 + 850

Domeniul public, judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş

(CUI 4358029)

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

(CUI 31116081)

4,335

60.920

1.430.270

DJ 593

DN59D

8.12.05, din care:

- 8.12.05.01 - 4,335 km + suprafaţă teren aferent sectorului de drum 60.920;

- 8.12.05.06 - 1 pod (km 31 + 617) şi

3 podeţe (km 32 + 713; km 33 + 682; km 34 + 074)

- 8.12.05.07 - 1 parcare km 35 + 705, cu 222 m2

DJ 594A, Lunga - Frontiera,

km 8 + 750 - 12 + 101

Domeniul public, judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş

(CUI 4358029)

Departamentul pentru Proiecte de

Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

(CUI 31116081)

3,351

48.274

488.628

DJ 594A

DN59E

8.12.05, din care:

- 8.12.05.01 - 3,351 km + suprafaţă teren aferent sectorului de drum 48.274;

- 8.12.05.07 - 1 parcare km 11 + 903, cu 510 m2

DJ 682, Sânnicolau Mare - Dudeştii

Vechi,

km 158 + 725 – 168 + 559

Domeniul public, judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş

(CUI 4358029)

Departamentul pentru Proiecte de

Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

(CUI 31116081)

9,834

137.676

6.705.918

DJ682

DN59F

8.12.05, din care:

- 8.12.05.01 - 9,834 km + suprafaţă teren aferent sectorului de drum 137.676;

- 8.12.05.06 - 2 podeţe (km 164 + 580; km 165+ 740)

DJ 682B, Dudestii Vechi – Vălcani -

Frontiera,

km 0+000 - 12 + 426

Domeniul public, judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş

(CUI 4358029)

Departamentul pentru Proiecte de

Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

(CUI 31116081)

12,426

174.244

2.335.757

DJ 682B

DN59F

8.12.05, din care:

- 8.12.05.01 -12,426 km + suprafaţă teren aferent sectorului de drum 174.244;

- 8.12.05.06 - 2 poduri (km 1 + 391; km 6 + 089) şi 1 podeţ (km 11 + 434)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.234 din 22 octombrie 2014

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 656 din 1 octombrie 2014

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 8.990 din data de 22 octombrie 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.633 din data de 1 octombrie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII “Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

- la anexa nr. 39 D, sub sintagma “Unitatea medicală” se introduce un nou rând care cuprinde sintagma “Adresa”, iar sintagma “Stat membru RO” se înlocuieşte cu sintagma “Stat membru: România”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

            Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 din Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoaşterii prescripţiilor medicale emise în alt stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 356 din 22 decembrie 2012.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea reglementării tehnice “Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive la construcţiile hidrotehnice. Indicativ GP 126-2014”

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4/2014 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 7 - Construcţii hidrotehnice şi hidroedilitare şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive la construcţiile hidrotehnice. Indicativ GP 126-2014”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 august 2014.

Nr. 1.533.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare plantelor şi produselor vegetale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 162.027 din 20 octombrie 2014 al Agenţiei Naţionale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

în baza art. 151 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare plantelor şi produselor vegetale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită de către operatorii economici sau persoane fizice înainte de efectuarea analizelor şi nu conţin TVA.

Art. 2. - (1) Laboratorul Central Fitosanitar percepe tarifele Stabilite în anexă pentru analizele şi examenele de laborator realizate la probele prelevate la solicitare, inclusiv la cele prelevate din plante/produse vegetale destinate exportului, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic, la propunerea Laboratorului Central Fitosanitar.

Art. 3. - Sumele încasate din tarifele stabilite în anexă se constituie venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 1.588.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare plantelor şi produselor vegetale

 

Nr. crt.

Denumirea metodei/examenului de laborator

Tipul probei

Tariful

(lei/analiză)

ANALIZE VIROLOGICE

1

Depistare şi identificare virusuri prin DAS ELISA

Plante şi produse vegetale

166

2

Depistare şi identificare virusuri prin DAS ELISA

Seminţe

403

ANALIZE BACTERJOLOGICE

1

Depistare şi identificare bacterii prin imunofluorescenţă indirectă

Plante, seminţe şi produse vegetale

147

2

Depistare şi identificare bacterii prin izolare pe mediu de cultură selectiv şi semiselectiv

Plante, seminţe şi produse vegetale

120

3

Depistare şi identificare bacterii prin izolare pe mediu de cultură neselectiv

Plante, seminţe şi produse vegetale

114

4

Identificare bacterii prin teste biochimice - API20 E

Plante, seminţe şi produse vegetale

79

5

Identificare bacterii prin teste de patogenitate

Plante, seminţe şi produse vegetale

79

6

Depistare şi identificare bacterii prin DAS ELISA

Plante, seminţe, produse vegetale şi apă

166

ANALIZE MICOLOGICE

1

Depistare ciuperci prin metoda camerelor umede

Plante, seminţe şi produse vegetale

86

2

Depistare ciuperci prin izolare pe mediu de cultură

Plante, seminţe şi produse vegetale

105

3

Depistare ciuperci prin izolare pe mediu de cultură malţ agar

Seminţe Zea mays (porumb)

278

4

Depistare ciuperci prin spălarea seminţelor

Seminţe

48

5

Depistare akinetosporangi de Synchytrium endobioticum prin spălarea solului

Sol

85

6

Depistare macroscopică tumori Synchytrium endobioticum

Tuberculi Solanum tuberosum (cartof)

28

7

Depistare macroscopică scleroţi de Ciaviceps purpurea

Seminţe

26

8

Identificare morfologică ciuperci

Plante, seminţe şi produse vegetale

117

9

Depistare şi identificare Synchytrium endobioticum prin teste biologice

Sol

196

ANALIZE ENTOMOLOGICE

1

Depistare insecte/acarieni prin examinare macroscopică şi microscopică

Plante, seminţe şi produse vegetale

32

2

Identificare morfologică insecte/acarieni

Plante, seminţe, produse vegetale şi insecte/acarieni ca atare

125

ANALIZE NEMATOLOGICE

1

Depistare nematozi cu chişti

Plante şi sol

28

2

Depistare nematozi fitoparaziţi filiformi din plante şi seminţe

Plante, seminţe şi produse vegetale

31

3

Depistare nematozi fitoparaziţi filiformi din sol

Sol

24

4

Identificare morfobiometrică nematozi fitoparaziţi filiformi

Plante şi produse vegetale

113

5

Identificare morfobiometrică nematozi cu chişti

Plante şi produse vegetale

118

ANALIZE DE BIOLOGIE MOLECULARĂ

1

Depistare ciuperci, bacterii, nematozi prin PCR MULTIPLEX

Plante, seminţe şi produse vegetale

301

2

Depistare ciuperci, bacterii, nematozi, micoplasme, insecte prinPCRUNIPLEX

Plante, seminţe şi produse vegetale

276

3

Depistare virusuri prin IC RT-PCR

Plante şi produse vegetale

197

4

Depistare micoplasme, insecte, nematozi, ciuperci, bacterii prin RFLP

Plante şi produse vegetale

177

5

Depistare viroizi, virusuri prin RT-PCR

Plante şi produse vegetale

672

6

Depistare micoplasme, bacterii, ciuperci, virusuri prin PCR NESTED

Plante şi produse vegetale

286

7

Depistare viroizi, virusuri, ciuperci, bacterii, nematozi, micoplasme, insecte prin Real Time - PCR

Plante seminţe şi produse vegetale

512

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Vilă pentru subofiţeri” din Oradea, Str. Făgăraşului nr. 5/F, judeţul Bihor

 

Având în vedere Referatul nr. 478 din 4 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Vilă pentru subofiţeri” din Oradea, Str. Făgăraşului nr. 5/F, judeţul Bihor,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează monument istoric “Vilă pentru subofiţeri” din Oradea, Str. Făgăraşului nr. 5/F, judeţul Bihor, în categoria monument, grupa valorică “B”, cu codul în Lista monumentelor istorice BH-ll-m-B-21094.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 31 iulie 2014.

Nr. 2.549.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie “Vilă pentru subofiţeri” din Oradea, Str. Făgăraşului nr. 5/F, judeţul Bihor

 

            Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

X

Y

203

620642,374

265810.602

200

620823.159

265871.228

201

620761.329

266075.931

202

620574.875

266006.381

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere Referatul nr. 357 din 6 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează monument istoric “Fântâna de apă sărată cu casă” din satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BN-ll-m-B-21090.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 31 iulie 2014.

Nr. 2.550.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

            Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

X

Y

A

451038.5531

637330.6601

B

451109.9799

637344.0866

C

451115.1549

637475.8336

D

451011.0028

637530.3771

E

450966.9276

637519.0998

F

450958.0064

637474.0898

G

450810.4269

637491.4293

H

450790.9468

637382.2469

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Cepari, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere Referatul nr. 358 din 4 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Cepari, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează monument istoric “Fântâna de apă sărată cu casă” din satul Cepari, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud, în categoria monument, grupa valorică “B”, cu codul în Lista monumentelor istorice BN-ll-m-B-21089.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 31 iulie 2014.

Nr. 2.551.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Cepari, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

            Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

X

Y

F

456056.860

636938.352

E

456024.041

636965.413

D

455879.228

636853.574

C

455901.502

636821.493

B

455922.843

636831.519

A

455984.765

636727.161

H

456059.338

636811.431

G

455987.973

636890.077

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 24 septembrie 2014, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia autorizare avizare cu nr. SA-DAI 4.787 din 12 septembrie 2014, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 4, str. Ipoteşti nr. 7, ap. 1, J40/4726/24.04.2012, CUI 30113974/24.04.2012, RBK-728/23.07.2012,

a constatat următoarele:

Societatea nu a respectat dispoziţiile art. 2 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 163/2014*), conform cărora aceasta avea obligaţia ca, în termen de 10 zile de la primirea deciziei anterior menţionate, să transmită documentaţia prevăzută de Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea noului conducător executiv.

Prin Adresa nr. SA-DAI 3.126 din 11 iunie 2014, societatea a fost notificată conform prevederilor art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea transmiterii motivelor pentru care nu au fost îndeplinite dispoziţiile art. 2 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 163/2014

Notificarea a fost returnată de către Poşta Română cu menţiunea “Expirat termen de păstrare”.

Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 163/2014 constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 4, str. Ipoteşti nr. 7, ap. 1, J40/4726/24.04.2012, Cui 30113974/24.04.2012, RBK-728/23.07.2012, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) Potrivit prevederilor art. 213 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie se contestă conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia măsura dispusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Coca Constantinescu Gheorghe Cornel

 

Bucureşti, 17 octombrie 2014.

Nr. 1.502.


*) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 163/2014 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - SRL. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 24 septembrie 2014, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia autorizare avizare cu nr. SA/DAI 4.796 din 12 septembrie 2014, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea laşi, str. Splai Bahlui nr. 24. bl. C1, sc. E, ap. 1, parter, judeţul laşi, J22/1111/2006, CUI 18638126, RBK- RBK-358,

a constatat următoarele:

Societatea nu a transmis, în termen de 60 de zile de la data vacantării poziţiei conducătorului executiv, documentaţia pentru aprobarea unei noi persoane semnificative/unui nou conducător executiv, astfel, începând cu 21 iulie 2014, societatea nu are conducător executiv aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, încălcându-se prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea laşi, str. Splai Bahlui nr. 24, bl. C1, sc. E, ap. 1, parter, judeţul laşi, J22/1111/2006, CU118638126, RBK- RBK-358, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura sancţionatorie, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 1.515.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.