MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 783/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 783         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 octombrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

176. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică din Republica Polonă privind cooperarea şi schimbul de informaţii în problematica reglementărilor nucleare, semnat la Viena la 25 septembrie 2014

 

1.612/1.437/1.028. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial “Mediu” 2007-2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            104. - Ordin pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NAŢIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică din Republica Polonă privind cooperarea şi schimbul de informaţii în problematica reglementărilor nucleare, semnat la Viena la 25 septembrie 2014

 

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 40.378/SRInt din 2 octombrie 2014,

în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie

Atomică din Republica Polonă privind cooperarea şi schimbul de informaţii în problematica reglementărilor nucleare, semnat la Viena la 25 septembrie 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2014.

Nr. 176.

 

 

ANEXĂ

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică din Republica Polonă privind cooperarea şi schimbul de informaţii în problematica reglementărilor nucleare

 

Întrucât Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică (PAA) din Republica Polonă, denumite în continuare participanţi, sunt autorităţile responsabile pentru reglementarea activităţilor nucleare în aria lor de competenţă,

având în vedere că România şi Republica Polonă sunt state membre ale Uniunii Europene,

sunt de acord că este în interesul lor reciproc să încheie o înţelegere pentru schimbul de informaţii, intenţionând, de asemenea, să includă schimbul de personal între participanţi, pregătirea personalului şi asistenţa în domeniul reglementărilor nucleare, după cum urmează:

 

SECŢIUNEA I

Scopul Memorandumului de înţelegere

 

(1) În măsura în care acest lucru le este permis atât PAA, cât şi CNCAN, în conformitate cu legile, reglementările şi orientările politice ale ţărilor acestora, participanţii convin să stabilească o cooperare în domeniile reglementării şi controlului activităţilor care au legătură cu securitatea nucleară şi radiologică, stabilite de comun acord.

(2) Cooperarea stabilită în cadrul prezentului memorandum de înţelegere în conformitate cu legislaţia statelor participanţilor şi cu legislaţia Uniunii Europene vizează în particular schimbul de informaţii referitoare la securitatea nucleară, incluzând, dar fără a se limita la:

a) proiecte de centrale nucleare noi;

b) amplasarea, construcţia, punerea în funcţiune, operarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare;

c) legislaţie, reglementări, autorizări, coduri de reglementare, standarde, criterii şi ghiduri, incluzând procedurile specifice activităţii de reglementare;

d) activităţi şi practici de reglementare periodice;

e) rapoarte privind incidentele şi accidentele nucleare şi, în special, informaţii privind orice eveniment care are o semnificaţie radiologică majoră şi acţiunile de remediere întreprinse ca răspuns;

f) cercetări în domeniul securităţii nucleare, care au legătură cu autorizarea şi controlul instalaţiilor nucleare;

g) protecţia radiologică;

h) protecţia fizică a surselor radioactive de mare activitate; i) depozitarea, eliminarea şi tratarea deşeurilor radioactive;

j) aspectele de reglementare în ceea ce priveşte managementul deşeurilor radioactive

k) proiecte şi strategii de comunicare în domeniului organismului de reglementare.

(3) Cooperarea dintre participanţi, convenită în baza paragrafului (2), se poate realiza prin:

a) asistenţă reciprocă pentru instruirea personalului tehnic;

b) schimb de lectori, experţi şi personal tehnic pentru cursuri şi seminare;

c) schimb de informaţii în domeniile sus-menţionate;

d) alte forme de cooperare convenite între participanţi.

(4) Fiecare participant va depune toate eforturile pentru a furniza informaţiile ce pot fi solicitate de către celălalt participant în conformitate cu paragraful (2).

            (5) Oricare participant poate furniza celuilalt participant orice informaţii pe care le consideră de interes pentru celălalt participant, fără a primi o solicitare pentru informaţiile respective.

 

SECŢIUNEA a II-a

Informaţii exceptate

 

Dorinţa fiecărui participant de a furniza informaţii, în conformitate cu secţiunea I paragraful (4), se supune:

a) legilor, reglementărilor sau politicilor aplicabile în baza cărora participanţii funcţionează;

b) oricărui altui contract, acord sau angajament care obligă participantul respectiv; şi

            c) dreptului de a refuza furnizarea de informaţii care ar fi în mod nejustificat de dificil sau de costisitor de identificat ori de furnizat, în afara cazului în care s-a convenit reciproc altfel de către participanţi.

 

SECŢIUNEA a III-a

Folosirea informaţiilor

 

(1) Fiecare participant poate utiliza şi difuza în mod liber orice informaţii primite de la celălalt participant în temeiul prezentului memorandum de înţelegere, fără obţinerea oricărei altei permisiuni a celuilalt participant, cu excepţia cazului în care informaţia respectivă a fost furnizată cu titlu confidenţial.

(2) Fiecare participant poate indica în mod clar, asupra oricărei informaţii pe care o poate furniza celuilalt participant în baza prezentului memorandum de înţelegere, dacă această informaţie este confidenţială şi poate impune restricţii cu privire la utilizarea şi diseminarea acesteia.

(3) Fiecare participant va depune toate eforturile pentru a asigura confidenţialitatea oricărei informaţii primite din partea celuilalt participant, care este identificată ca fiind confidenţială sau în oricare alt mod clasificată, precum şi pentru asigurarea oricăror restricţii cu privire la utilizarea şi diseminarea acesteia.

(4) Fiecare participant care utilizează orice informaţie care îi este furnizată în temeiul prezentului memorandum de înţelegere îşi va asuma toate riscurile ce decurg din utilizarea acesteia şi va considera celălalt participant nevinovat pentru daunele astfel rezultate.

            (5) Prezentul memorandum de înţelegere nu poate fi utilizat ca bază pentru schimbul de informaţii clasificate,

 

SECŢIUNEA a IV-a

Utilizarea informaţiilor şi rezultatelor în scopuri paşnice

 

            În conformitate cu obligaţiile care decurg din ratificarea Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare de către România şi Republica Polonă, informaţiile primite şi rezultatele activităţilor desfăşurate de participanţi în temeiul prezentului memorandum de înţelegere vor fi utilizate exclusiv în scopuri paşnice şi nu vor fi folosite pentru nici un dispozitiv nuclear exploziv.

 

SECŢIUNEA a V-a

Schimbul de personal

 

(1) Fiecare participant poate solicita celuilalt participant să accepte vizite temporare din partea membrilor personalului propriu sau ai personalului unei alte instituţii sponsorizate de către participantul solicitant. Vizitele vor fi realizate în scopul schimbului de informaţii sau al pregătirii pe problematici tehnice de reglementare.

(2) Fiecare participant va depune toate eforturile pentru a sprijini vizitele ce pot fi solicitate de celălalt participant în conformitate cu paragraful (1).

(3) Schimbul de personal şi vizitele implicând personalul unei instituţii sponsorizate de către un participant pot face obiectul unei înţelegeri separate între participanţi.

            (4) Participanţii pot încheia o înţelegere care să determine condiţiile în care va avea loc o anumită vizită.

 

SECŢIUNEA a VI-a

Administrarea

 

(1) Fiecare participant va desemna un coordonator care să acţioneze ca punct de contact pentru implementarea şi administrarea prezentului memorandum de înţelegere. Fiecare participant, după semnarea prezentului memorandum de înţelegere, va notifica celuilalt participant numele persoanei desemnate în calitate de coordonator.

(2) Fiecare participant va notifica numaidecât celuilalt participant orice schimbare a coordonatorului şi va comunica, în acelaşi timp, numele noului coordonator desemnat.

(3) în cazul în care nu se solicită altfel de către celălalt participant, toate solicitările de informaţii şi schimburile de informaţii furnizate în temeiul prezentului memorandum de înţelegere vor fi făcute sau furnizate coordonatorului celuilalt participant.

            (4) Fiecare participant va depune toate eforturile pentru a asigura că schimbul de informaţii şi cooperarea în cadrul prezentului memorandum de înţelegere se realizează în limba engleză.

 

SECŢIUNEA a VII-a

Aspecte financiare

 

            În afara cazului în care nu se convine altfel de comun acord de către participanţi, fiecare participant va fi exclusiv răspunzător pentru suportarea propriilor cheltuieli de participare în temeiul prezentului memorandum de înţelegere, inclusiv a celor rezultate din exercitarea responsabilităţilor de către coordonatorul său.

 

SECŢIUNEA a VIII-a

Soluţionarea diferendelor

 

            Orice diferend apărut între participanţi în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înţelegere va fi rezolvat pe cale amiabilă prin consultări reciproce sau negociere între participanţi.

 

SECŢIUNEA a IX-a

Amendamente

 

(1) Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat printr-un amendament scris, semnat de către participanţi în acelaşi mod ca şi prezentul memorandum de înţelegere.

            (2) Orice amendament va produce efecte la data semnării acestuia în numele ambilor participanţi.

 

SECŢIUNEA a X-a

Clauză generală

 

(1) Prezentul memorandum de înţelegere înlocuieşte toate comunicările, negocierile şi înţelegerile, scrise sau verbale, dintre participanţi, în legătură cu prezentul memorandum de înţelegere, anterioare semnării acestuia.

            (2) Prezentul memorandum de înţelegere nu constituie un acord internaţional şi nu creează drepturi şi obligaţii guvernate de dreptul internaţional. Memorandumul de înţelegere nu aduce atingere niciunui dintre celelalte acorduri care stabilesc drepturi sau impun obligaţii pentru CNCAN şi PAA.

 

SECŢIUNEA a XI-a

Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul memorandum de înţelegere îşi produce efectele la data semnării acestuia de ambii participanţi şi este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

(2) Prezentul memorandum de înţelegere poate fi denunţat de oricare dintre participanţi în orice moment, prin intermediul unei notificări scrise, transmisă celuilalt participant cu cel puţin 3 (trei) luni în prealabil.

(3) Denunţarea prezentului memorandum de înţelegere nu va afecta derularea normală a acţiunilor în cure de desfăşurare, acestea rămânând în vigoare până la finalizarea lor, în afara cazului în care participanţii hotărăsc altfel.

Semnat la Viena la 25 septembrie 2014, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, poloneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Comisia Naţională pentru Controlul

Activităţilor Nucleare din România

Constantin Popescu,

preşedinte

Pentru preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică

din Republica Polonă

Janusz Wtodarski,

preşedinte

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 1.612 din 23 septembrie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.437 din 23 octombrie 2014

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1.028 din 6 octombrie 2014

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial “Mediu” 2007-2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.863 din 23 septembrie 2014,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor ari. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice, ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial “Mediu” 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) axa prioritară 1A «Finanţarea elaborării portofoliului de proiecte din sectorul de apă/apă uzată aferent următoarei perioade de programare»;”.

2. La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, care cuprind cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale şi alţi combustibili tehnologici, agent termic, energie electrică, aer comprimat tehnologic şi instrumental, telecomunicaţii, drumuri de acces şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.”

3. La anexa nr. 1 punctul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geochimice, geologice, geofizice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenurilor pe care se amplasează obiectivul de investiţie, precum şi alte studii necesare proiectului şi solicitate de instituţiile abilitate;”.

4. La anexa nr. 1 punctul 6 litera a), după subpunctul (ii) se introduce un nou subpunct, subpunctul (iii), cu următorul cuprins:

“(iii) cheltuieli cu măsurile privind securitatea şi sănătatea ocupaţională, inclusiv cheltuieli cu responsabilul cu sănătatea şi securitatea ocupaţională.”

5. La anexa nr. 1 punctul 11, după litera b) se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

“Cheltuielile prevăzute la lit. a) şi b) prevăd şi organizarea de evenimente, precum seminare, conferinţe, sesiuni de informare sau alte tipuri de evenimente, care includ cheltuieli cu cazarea şi transportul participanţilor/invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, închirierea sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor, asigurarea transportului de echipamente, precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor respective;”.

6. La anexa nr. 2 punctul 1, literele b), c), e), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“b) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea aducţiunilor, reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile, a staţiilor de pompare şi repompare a apei, a branşamentelor, inclusiv în cazul în care acestea se realizează pe terenuri proprietate privată prin exercitarea dreptului de trecere pentru utilităţi, în baza prevederilor art. 621 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil);

c) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reţelelor de canalizare a apei uzate, a staţiilor de pompare, a racordurilor, inclusiv în cazul în care acestea se realizează pe terenuri proprietate privată prin exercitarea dreptului de trecere pentru utilităţi, în baza prevederilor art. 621 din Codul civil;

……………………………………………………………………………………

e) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilităţilor de tratare şi depozitare temporară a nămolului din staţiile de tratare şi de epurare;

……………………………………………………………………………………

g) lucrări de demolare şi lucrări aferente drumurilor publice, atunci când sunt determinate de investiţii în infrastructura de apă, cu condiţia să fie necesare ca rezultat al lucrărilor de excavare a drumului;

h) lucrări de execuţie, reabilitare, extindere, modernizare a sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv măsuri de contorizare a consumului de apă în reţeaua publică, cercetarea şi evaluarea calităţii şi cantităţii apelor de suprafaţă şi subterane, inclusiv achiziţia echipamentelor de laborator, a echipamentelor de monitorizare şi de detectare a pierderilor, inclusiv sisteme de tip SCADĂ şi GIS şi sistemele informatice aferente acestora, precum şi a echipamentelor de întreţinere a sistemelor sau alte cheltuieli de aceeaşi natură.”

7. La anexa nr. 2, punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază aprobată iniţial, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS «Mediu», în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”

8. La anexa nr. 3 punctul 1.1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“f) achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor de monitorizare şi laborator, inclusiv sisteme tip SCADĂ şi sistemele informatice aferente acestora.”

9. La anexa nr. 3, punctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.3. activităţilor specifice reabilitării siturilor contaminate istoric, inclusiv abandonării sondelor (atât în adâncime, cât şi la suprafaţă) şi reabilitării zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv eliminarea/depozitarea conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi;”.

10. La anexa nr. 3, punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază aprobată iniţial, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS «Mediu», în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;”.

11. La anexa nr. 3, după punctul 2.2 se introduce un nou punct, punctul 2.3, cu următorul cuprins:

“2.3. cheltuieli pentru managementul investiţiei şi/sau administrarea contractelor aferente execuţiei contractelor de reabilitare şi ecologizare a terenurilor contaminate, inclusiv de abandonare a sondelor şi reabilitare a zonelor miniere, în cazul în care acestea nu au fost incluse în nicio altă categorie de cheltuieli.”

12. La anexa nr. 4, literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) construcţiile şi instalaţiile, echipamentele şi utilajele tehnologice care conduc la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi creşterea eficienţei energetice, inclusiv cele destinate înlocuirii unei părţi a combustibilului tradiţional cu deşeuri combustibile, cu emisii mai puţin poluante şi cele de conectare la reţeaua electrică, precum staţii de transformare, conexiuni şi alte echipamente similare;

……………………………………………………………………………………

f) echipamentele de monitorizare şi de detectare a pierderilor, inclusiv sisteme tip SCADĂ şi sistemele informatice aferente acestora;”.

13. La anexa nr. 5 punctul 2.6, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) cheltuieli pentru instruirea personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate, inclusiv al siturilor Natura 2000, care includ cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor, indiferent de cetăţenia acestora, închirierea sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi a cazării participanţilor, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor, asigurarea transportului de echipamente, precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor respective;”.

14. La anexa nr. 5, punctul 2.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.7. cheltuieli generale de administraţie aferente desfăşurării activităţii personalului implicat în managementul proiectului de la nivelul beneficiarului sunt următoarele:

a) cheltuieli pentru apă şi canalizare;

b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;

c) cheltuieli cu energia electrică;

d) cheltuieli cu energia termică şi/sau gaze naturale;

e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet şi poştă;

f) cheltuieli cu închirierea de spaţii;

16. La anexa nr. 6 punctul 1.1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) lucrări de reabilitare a sistemului de comunicaţii radio (voce-date), sisteme de alarmare În aval de baraje, sisteme de previzionare a riscurilor naturale;”.

17. La anexa nr. 6 punctul 2.3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

“c) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în vederea îmbunătăţirii capacităţii instituţionale a beneficiarilor.”

18. La anexa nr. 6, după punctul 2.3 se introduc două noi puncte, punctele 2.4 şi 2.5, cu următorul cuprins:

“2.4. Cheltuielile cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii sunt eligibile în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază aprobată iniţial, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS «Mediu», în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.5. Cheltuielile efectuate de personalul încadrat la nivelul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare şi diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora în scopul proiectului, dacă sunt susţinute de documente justificative şi dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.”

19. La anexa nr. 7, după punctul 1.3 se introduce un nou punct, punctul 1.4, cu următorul cuprins:

“1.4. cheltuieli cu servicii medicale pentru controlul medical periodic al angajaţilor Direcţiei generale AM POS Mediu reglementat de legislaţia naţională în vigoare.”

20. La anexa nr. 7 punctul 2, după punctul 2.14 se introduce un nou punct, punctul 2.15, cu următorul cuprins:

“2.15. cheltuieli cu arhivarea şi depozitarea documentelor.”

21. La anexa nr. 7 punctul 4, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:

“n) cheltuieli pentru asigurarea apei de consum; o) cheltuieli cu servicii de administrare a spaţiilor, inclusiv servicii de evaluare/asigurare a securităţii spaţiilor.”

22. La anexa nr. 7 punctul 5, litera a) se modifică şl va avea următorul conţinut:

“a) achiziţionarea şi închirierea de spaţii şi mobilier;”.

23. La anexa nr. 7 punctul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul conţinut:

“e) achiziţionarea de mijloace de transport.”

Art. II. - Orice cheltuială solicitată la rambursare din Programul operaţional sectorial “Mediu” 2007-2013 după intrarea în vigoare a prezentului ordin va fi analizată conform prevederilor acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (2) lit. c), d) şi f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 10 alin. (1) lit. c), d) şi f), ale art. 12 şi ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Condiţiile asociate licenţei acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru prestarea activităţilor ce fac obiectul condiţiilor generale prevăzute la art. 1, îşi menţin valabilitatea până la data aprobării prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a condiţiilor specifice asociate acesteia, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. transmite în termen de 30 de zile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei toate documentele şi datele necesare emiterii condiţiilor specifice asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Operatorii economici titulari de licenţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 104.

 

ANEXĂ

 

CONDIŢII GENERALE

asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare

 

CAPITOLUL I

Cadru general

 

Art. 1. - Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.

Art. 2. - Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea de către titularul de licenţă a următoarelor activităţi reglementate:

a) prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prin exploatarea comercială a capacităţilor energetice prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, inclusiv măsurarea energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică, în calitate de operator de măsurare;

b) racordarea la reţeaua electrică compusă din capacităţile energetice prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, a unor locuri de consum şi sau de producere a energiei electrice;

c) prestarea serviciului de sistem, prin utilizarea sistemelor de conducere prin dispecer prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei;

d) administrarea pieţei de echilibrare, în calitate de operator al pieţei de echilibrare;

e) desfăşurarea altor activităţi conexe celor prevăzute la lit. a), b), c) şi d), în cadrul serviciului de transport al energiei electrice, realizate conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă şi care nu sunt remunerate prin tarifele prevăzute la art. 13 şi 14.

Art. 3. - Nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei în sectorul energiei electrice constând în prestarea de servicii la cererea utilizatorilor reţelei electrice de transport, activităţi care

nu sunt parte a serviciului de transport al energiei electrice şi pentru care autoritatea competentă a confirmat că nu reprezintă activităţi reglementate.

Art. 4. - Următorii termeni utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:

1. Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - AN RE, cu sediul în Bucureşti, strada Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;

2. Centru de dispecer - structură organizatorică învestită cu atributele autorităţii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente şi instalaţii din Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN);

3. Condiţiile licenţei - Condiţiile generale asociate licenţei pentru transportul de energie electrică, pentru furnizarea de servicii de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare şi Condiţiile specifice licenţei pentru transportul de energie electrică, pentru furnizarea de servicii de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare de către operatorul de transport şi de sistem;

4. Condiţiile specifice asociate licenţei - document, parte integrantă a licenţei, aprobat prin decizia de acordare/modificare a licenţei respective, care conţine, fără a se limita la acestea, date şi informaţii privind titularul licenţei, obiectul licenţei, durata de valabilitate a licenţei etc;

5. Conducerea prin dispecer - activitatea tehnică specifică sectorului energiei electrice, care este efectuată de unităţi specializate ce au relaţii de autoritate asupra participanţilor la piaţa energiei electrice, în scopul exploatării coordonate a instalaţiilor şi echipamentelor componente ale SEN care necesită o comandă unitară;

6. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Norme - standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, hotărâri şi alte documente normative stabilite prin legi, prin alte acte legislative, prin contracte sau prin alte documente oficiale;

            8. Operatorul pieţei de echilibrare - operator de piaţă care asigură înregistrarea participanţilor la piaţa de echilibrare, precum şi colectarea şi verificarea formală a ofertelor pe piaţa de echilibrare;

            9. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, în vigoare, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

            10. Responsabilitatea echilibrării - obligaţia fiecărei părţi responsabile cu echilibrarea faţă de operatorul de transport şi de sistem, de a menţine echilibrul dintre valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz;

11. Sistem EMS-SCADA (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition) - sistem informatic de estimare a stării sistemului de monitorizare şi conducere a unui proces tehnologic/a unei instalaţii;

            12. Sisteme de conducere prin dispecer - ansamblul instalaţiilor şi echipamentelor utilizate de centrul de dispecer pentru îndeplinirea funcţiilor sale.

 

CAPITOLUL II

Drepturi ale titularului licenţei

 

Art. 5. - Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul să presteze serviciul de transport al energiei electrice, precum şi dreptul exclusiv de a presta serviciul de sistem şi de a organiza şi administra piaţa de echilibrare a energiei electrice, în condiţiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de transport de energie electrică pe care o deţine în calitate de concesionar, proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei.

Art. 6. - (1) Pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a celui de sistem titularul licenţei are dreptul să încheie contracte cu beneficiarii acestor servicii, conform contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă.

(2) Pentru realizarea activităţii de administrare a pieţei de echilibrare a energiei electrice, titularul licenţei are dreptul să încheie convenţii cu alţi titulari de licenţă, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, cu respectarea convenţiilor-cadru aprobate de autoritatea competentă.

(3) Pentru achiziţia serviciilor tehnologice de sistem, titularul licenţei are dreptul să încheie contracte cu furnizorii de servicii tehnologice de sistem calificaţi conform reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - În vederea îndeplinirii obligaţiilor aferente activităţilor ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei are dreptul să utilizeze capacităţi din componenţa reţelelor electrice aflate în proprietatea unor utilizatori ai reţelei electrice de transport, cu condiţia de a încheia contracte cu proprietarii respectivi, în condiţiile legii.

Art. 8. - Pe durata de valabilitate a licenţei, atât pentru a asigura funcţionarea normală a instalaţiilor aferente reţelei electrice de transport, cât şi pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare a acesteia, titularul licenţei este îndreptăţit să exercite, în condiţiile Legii, drepturile prevăzute de Lege pentru titularii de licenţe asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată ale altor persoane fizice sau juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice şi juridice în vecinătatea componentelor reţelei electrice de transport, precum şi dreptul de acces la utilităţile publice.

Art. 9. - (1) Titularul licenţei are dreptul de a efectua tranzacţii de vânzare-cumpărare de energie electrică în conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor aplicabile, numai în următoarele situaţii:

a) pentru acoperirea consumului în reţelele electrice proprii şi în locurile de consum care îi aparţin;

b) pentru menţinerea echilibrului producţie-consum, prin operaţiuni de vânzare-cumpărare în piaţa de echilibrare sau prin operaţiuni de vânzare-cumpărare cu alţi operatori de transport, din ţările vecine, conform reglementărilor în vigoare şi normelor ENÎSO-E;

c) pentru asigurarea mecanismelor de cuplare a pieţelor de energie electrică la care România este parte;

d) pentru compensarea schimburilor neplanificate cu sistemele electroenergetice vecine.

(2) în vederea prestării serviciului de sistem, titularul licenţei are dreptul, în condiţiile Legii, să efectueze operaţiuni de vânzare-cumpărare de servicii tehnologice de sistem cu operatorii de transport şi de sistem ai altor ţări, cu producătorii sau clienţii, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.

Art. 10. - Titularul licenţei are dreptul să facă parte dintr-o asociere în participaţiune formată din 2 sau mai mulţi operatori economici care deţin reţele electrice de transport şi care exercită rolul de operator de transport şi de sistem în două sau mai multe state membre, pentru sistemele de transport în cauză.

Art. 11. - Titularul licenţei are dreptul să restricţioneze accesul utilizatorilor la reţeaua electrică de transport numai în situaţiile prevăzute în mod expres de Lege.

Art. 12. - Titularul licenţei are dreptul, în cazuri justificate, cu respectarea normelor tehnice, a procedurilor şi a reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, să limiteze sau să deconecteze de la reţeaua electrică orice utilizator al acesteia în situaţia existenţei unui pericol pentru siguranţa funcţionării SEN sau dacă utilizatorul însuşi pune în pericol siguranţa funcţionării SEN.

Art. 13. - Titularul licenţei are dreptul să primească contravaloarea serviciilor prestate, care fac obiectul licenţei, în baza contractelor încheiate, aplicând tarifele reglementate aprobate de autoritatea competentă. Titularul licenţei are dreptul de a solicita modificarea acestor tarife în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 14. - Pe durata de valabilitate a licenţei, pentru racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică pe care o deţine, titularul licenţei este îndreptăţit să perceapă tarife stabilite conform metodologii lor aprobate de autoritatea competentă.

Art. 15. - Pentru grupurile de măsurare a energiei electrice ce fac parte din sistemul de telemăsurare a energiei electrice aferent pieţei angro de energie electrică, amplasate în instalaţii/incinte sau pe terenuri aparţinând unor terţi, titularul licenţei are dreptul de acces şi de verificare a acestora, în condiţiile reglementărilor în vigoare.

Art. 16, - Titularul licenţei are dreptul să solicite şi să obţină de la ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică şi utilizatorii reţelei electrice de transport orice informaţii necesare:

a) menţinerii siguranţei fizice şi funcţionale a instalaţiilor pe care titularul licenţei le exploatează, precum şi a siguranţei în funcţionare a SEN,

b) îndeplinirii obligaţiilor sale, stabilite de Lege şi de reglementările în vigoare.

Art. 17. - Titularul licenţei are dreptul să solicite oricărui alt titular de licenţă, cu care are relaţii contractuale, depunerea unei garanţii, în situaţiile şi în formele prevăzute de Lege şi de reglementările aprobate de autoritatea competentă.

Art. 18. - (1) Pentru desfăşurarea unor activităţi ce constituie drepturi sau obligaţii prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei are dreptul să achiziţioneze lucrări, bunuri şi servicii de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, cu respectarea prevederilor Legii şi ale reglementărilor aprobate de autoritatea competentă. Achiziţia lucrărilor, bunurilor şi/sau serviciilor de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, se face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Achiziţiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate pe pagina de internet a titularului licenţei, atât în faza de ofertă, cât şi în cea de atribuire.

Art. 19. - În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei are dreptul să se adreseze autorităţii competente pentru soluţionarea:

a) disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public;

b) disputelor pe piaţa angro, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică;

c) litigiilor cu proprietarul reţelei electrice de transport pe care titularul licenţei o exploatează în baza unui contract de concesiune sau a unui alt titlu legal încheiat cu acel proprietar;

d) neînţelegerilor precontractuale în care este angajat.

Art. 20. - Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii pot fi contestate de titularul licenţei la instanţa judecătorească competentă.

Art. 21. - (1) Activităţile ce fac obiectul licenţei sunt de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii.

            (2) Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are orice alte drepturi stabilite în reglementările aprobate de autoritatea competentă, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL III

Obligaţii ale titularului licenţei

 

SECŢIUNEA 1

Respectarea legilor şi reglementărilor

 

Art. 22. - (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:

a) licenţei, inclusiv ale Condiţiilor licenţei;

b) contractului de concesiune pentru activele reţelei electrice de transport şi pentru terenurile pe care aceasta este amplasată, încheiat de titularul licenţei cu autoritatea contractantă prevăzută de lege;

c) Legii, inclusiv ale modificărilor aduse ulterior acesteia;

d) reglementărilor aprobate de autoritatea competentă;

e) regulamentelor europene de directă aplicabilitate;

f) normativelor, prescripţiilor, standardelor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice.

(2) La solicitarea autorităţii competente sau conform obligaţiilor prevăzute de Lege sau de reglementările în vigoare, titularul licenţei este obligat să elaboreze sau să participe la elaborarea sau modificarea reglementărilor care urmează a fi aprobate de autoritatea competentă.

(3) Titularul licenţei este obligat să elaboreze şi să transmită spre aprobare autorităţii competente, în condiţiile Legii, specificaţiile, caracteristicile şi criteriile tehnice de siguranţă, precum şi normele tehnice care stabilesc cerinţele minime de proiectare şi exploatare a echipamentelor care se conectează la sistemul energetic, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile.

            (4) Titularul licenţei este obligat să obţină, după caz, aprobarea sau avizul autorităţii competente pentru procedurile, instrucţiunile sau alte documente pe care le elaborează şi le aprobă titularul licenţei şi care afectează şi alţi utilizatori, potenţiali utilizatori sau titulari de licenţă din sectorul energiei electrice,

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţia de contractare

 

Art. 23. - (1) în termen de maximum 30 de zile de la primirea unei cereri întocmite conform reglementărilor în vigoare, prin care se solicită prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi/sau a serviciului de sistem, titularul licenţei este obligat să emită o ofertă, iar în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul pentru prestarea serviciului de transport şi/sau de servicii de sistem.

(2) Contractarea serviciului de transport al energiei electrice, precum şi a serviciului de sistem, se fac în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea competentă, în condiţii nediscriminatorii, cu respectarea contractelor-cadru aferente respectivelor servicii, aprobate de autoritatea competentă.

(3) în contractele încheiate conform dispoziţiilor alin. (2) vor fi utilizate numai tarife aprobate de autoritatea competentă.

            (4) Titularul licenţei nu va face oferte şi nici nu va încheia contracte care să conţină prevederi contrare obligaţiilor prevăzute în Condicile licenţei sau în reglementările în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Responsabilităţi privind piaţa angro de energie electrică

 

Art. 24. - (1) Titularul licenţei are obligaţia de a desfăşura activitatea de organizare şi administrare a pieţei de echilibrare, în calitate de operator al acesteia, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.

(2) în calitate de operator al pieţei de echilibrare, titularul licenţei încheie, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, convenţii cu participanţii la piaţa de echilibrare şi cu părţile responsabile cu echilibrarea, în scopul de a tranzacţiona energie electrică activă, corespunzătoare: reglajului secundar, reglajului terţiar rapid, reglajului terţiar lent şi dezechilibrului părţilor responsabile cu echilibrarea, cu scopul de a compensa abaterile de la valorile programate ale producţiei şi consumului de energie electrică şi de a rezolva restricţiile de reţea din SEN.

Art. 25. - Titularul licenţei are obligaţia de a gestiona schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, conform legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.

            Art. 26. - Titularul licenţei are obligaţia de a emite certificate verzi producătorilor, pentru cantităţile de energie electrică produse din surse regenerabile, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Responsabilitatea privind funcţionarea SEN

 

Art. 27. - Pentru siguranţa funcţionării SEN şi menţinerea echilibrului producţie-consum, titularul licenţei are obligaţia să exploateze reţeaua electrică de transport şi să exercite conducerea prin dispecera SEN, cu respectarea reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, precum şi a regulamentelor europene de directă aplicabilitate.

Art. 28. - Titularul licenţei este obligat să asigure funcţionarea interconectată a SEN cu sisteme electroenergetice din ţările vecine, cu respectarea normelor şi a acordurilor internaţionale în vigoare.

Art. 29. - (1) Pentru a asigura accesul producătorilor şi furnizorilor de energie electrică la capacităţile de interconexiune, titularul licenţei va asigura alocarea acestor capacităţi prin mecanismul de licitaţie a capacităţilor de interconexiune, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(2) Titularul licenţei are obligaţia de a asigura, conform contractelor încheiate, realizarea schimburilor de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice, precum şi a tranzitelor de energie electrică prin SEN.

Art. 30. - Titularul licenţei are obligaţia de a califica unităţile furnizoare de servicii de sistem tehnologice, în conformitate cu procedurile proprii, elaborate conform reglementărilor în vigoare şi aprobate de autoritatea competentă.

Art. 31. - Titularul licenţei are obligaţia să asigure conducerea prin dispecer a SEN prin intermediul centrelor de dispecer prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei. Titularul licenţei organizează şi desfăşoară activitatea de conducere prin dispecer a SEN în conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor în vigoare.

            Art. 32. - În vederea menţinerii şi creşterii nivelului de calitate al serviciului de transport al energiei electrice, titularul licenţei are obligaţia de a executa lucrări de mentenanţă, dezvoltare, retehnologizare, reabilitare şi modernizare a reţelei electrice de transport, a sistemelor de dispecerizare precizate în Condiţiile specifice asociate licenţei, precum şi a sistemelor de protecţie-automatizare, informatice şi de comunicaţie aferente, în condiţiile Legii şi ale reglementarilor în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Racordarea la reţeaua electrică

 

Art. 33. - (1) Titularul licenţei este obligat să asigure, la cerere, în condiţiile Legii, racordarea la reţeaua electrică pe care o deţine, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, pentru realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent.

(2) în scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), titularul licenţei va proceda în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

            Art. 34. - Pe parcursul desfăşurării activităţilor ce constituie obiectul licenţei, inclusiv în realizarea drepturilor sau obligaţiilor prevăzute în Condiţiile licenţei, titularului licenţei nu îi este permis să perceapă alte sume băneşti utilizatorilor reţelei electrice de transport, în afara celor prevăzute de reglementările în vigoare aprobate de autoritatea competentă şi a celor aferente prestării unor servicii pentru care autoritatea competentă a confirmat, conform prevederilor art. 3, că nu reprezintă activităţi reglementate.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Dezvoltarea reţelei electrice de transport

 

Art. 35. - (1) Titularul licenţei are obligaţia de a planifica dezvoltarea reţelei electrice de transport şi a capacităţilor de interconexiune a SEN cu alte sisteme electroenergetice vecine, în cadrul planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani.

(2) Planurile de investiţii ale titularului licenţei sunt elaborate de acesta cu respectarea planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani şi a reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.

(3) Planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani se elaborează/actualizează de titularul licenţei şi se transmite spre aprobare autorităţii competente, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare.

(4) Titularul licenţei este obligat să respecte şi să aplice planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani aprobat de autoritatea competentă.

Art. 36. - Titularul licenţei are obligaţia de a realiza, întreţine şi dezvolta:

a) un sistem EMS-SCADA la nivel naţional care să permită realizarea serviciului de sistem;

b) o infrastructură de telecomunicaţii adecvată desfăşurării corespunzătoare a activităţii proprii;

c) platforma pieţei de echilibrare;

            d) infrastructura necesară participării la sistemul european de alarmare şi informare, conform cerinţelor din normele ENTSO-E.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Colectarea, procesarea şi arhivarea datelor statistice privind SEN

 

Art. 37. - Titularul licenţei are obligaţia de a asigura evidenţa, prelucrarea, transmiterea şi arhivarea datelor conform reglementărilor în vigoare, inclusiv a regulamentelor europene de directă aplicabilitate şi a acordurilor internaţionale la care România este parte.

            Art. 38. - Titularul licenţei are obligaţia de a furniza operatorilor de transport şi de sistem din alte ţări informaţiile prevăzute în reglementările şi acordurile internaţionale privind funcţionarea sistemelor interconectate.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Respectarea cerinţelor de calitate a serviciilor de transport şi de sistem

 

Art. 39. - (1) în desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei va asigura respectarea cerinţelor de calitate pentru serviciile de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi standardelor de performanţă aplicabile, aprobate de autoritatea competentă.

            (2) Titularul licenţei va urmări şi înregistra, prin compartimente specializate, modul de încadrare în parametrii prescrişi de normele tehnice şi de standardele de performanţă aplicabile, conform unor proceduri proprii.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Asigurarea măsurării cantităţii de energie electrică

 

Art. 40. - (1) Titularul licenţei este obligat să realizeze activitatea de măsurare a energiei electrice injectate în/extrase din reţeaua electrică de transport, inclusiv de gestiune a datelor măsurate, în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea competentă şi cu normele şi reglementările metrologice în vigoare.

(2) Titularul licenţei are obligaţia prevăzută la alin. (1) şi în situaţia capacităţilor de producere a energiei electrice care beneficiază de scheme de sprijin şi care sunt racordate la reţeaua electrică de transport prin intermediul instalaţiilor electrice ale altui utilizator care au, simultan, calitatea de titular al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice.

Art. 41. - (1) Titularul licenţei este obligat să realizeze un sistem de telemăsurare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa angro de energie electrica, folosind echipamente de telemăsurare care corespund prevederilor reglementărilor aplicabile.

(2) Titularul licenţei va verifica şi întreţine periodic grupurile de măsurare a energiei electrice ce îi aparţin, care fac parte din sistemul de telemăsurare prevăzut la alin. (1), la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.

(3) Titularul licenţei va asigura accesul utilizatorilor reţelei electrice de transport pentru a participa la verificarea grupurilor de măsurare a energie electrice din sistemul de telemăsurare prevăzut la alin. (1).

(4) La cererea oricărui utilizator al reţelei electrice de transport, şi pe cheltuiala acestuia, titularul licenţei este obligat să permită instalarea suplimentară a unor grupuri de măsurare a energiei electrice.

(5) La sesizarea scrisă a unui alt operator de reţea sau a unui utilizator, cu privire la un grup de măsurare defect sau suspectat de înregistrare eronată, titularul licenţei are obligaţia să realizeze verificarea grupului de măsurare respectiv şi să ia toate măsurile de remediere/înlocuire, după caz, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 42. - Transferul prin cesiune a obligaţiilor prevăzute la art. 40 către terţi se realizează pe bază de contract încheiat cu un partener contractual selectat, în toate cazurile, prin procedura licitaţiei publice. Înainte de declanşarea procedurii de licitaţie, titularul licenţei va transmite spre avizare la autoritatea competentă:

a) o notă din care să reiasă îmbunătăţirea prognozată a indicatorilor de performanţă ai serviciului de transport, precum şi eventualele reduceri de costuri ce vor fi realizate ca urmare a transferului;

b) condiţiile tehnice şi organizatorice minimale pe care va trebui să le îndeplinească operatorul economic care va prelua activitatea transferată, condiţii care vor fi incluse în documentele de licitaţie, cu respectarea prevederilor legii şi ale reglementărilor în vigoare.

Art. 43. - Cu excepţia situaţiilor prevăzute expres în reglementările aprobate de autoritatea competentă, titularul licenţei nu pune sub tensiune un loc de producere şi/sau de consum, dacă la acel loc de producere şi/sau de consum nu există instalat un grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare, care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile din reglementările în vigoare.

            Art. 44. - Titularul licenţei este obligat să respecte deciziile/ordinele/reglementările emise de autoritatea competentă cu privire la implementarea sistemelor de măsurare inteligente. Investiţiile aferente acestor sisteme se includ în cadrul planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pe 10 ani şi în planurile de investiţii ale titularului licenţei prevăzute la art. 35.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a participanţilor la piaţă

 

Art. 45. - (1) Titularul licenţei desfăşoară activităţile ce fac obiectul licenţei astfel încât să asigure un mediu concurenţial normal şi să respecte prevederile legale referitoare la concurenţă.

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), titularul licenţei nu se va angaja în niciun fel de potenţiale practici abuzive sau anticoncurenţiale pe piaţa de energie electrică şi nu va împiedica sau încerca să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activităţi în sectorul energiei electrice.

(3) Titularul licenţei nu va face discriminări atunci când oferă accesul la reţeaua electrică de transport, inclusiv la capacităţile de interconexiune, între utilizatorii acestei reţele sau între categoriile de utilizatori ai acesteia din sectorul energiei electrice.

            (4) Pentru asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a prestatorilor de servicii atestaţi de autoritatea competentă în condiţiile legii, pe durata de valabilitate a licenţei, titularului licenţei îi este interzis să presteze activităţi de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice ale utilizatorilor sau ale viitorilor utilizatori ai reţelei electrice pe care o deţine, fără ca această interdicţie să restricţioneze dreptul titularului licenţei de a desfăşura aceste activităţi în cazul instalaţiilor electrice proprii.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Asigurarea independenţei titularului licenţei în prestarea serviciului de transport ai energiei electrice

 

Art. 46. - Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei este obligat să respecte cerinţele/criteriile Legii cu privire la independenţa sa în raport cu activităţile de producere şi furnizare a energiei electrice şi/sau a gazelor naturale.

Art. 47. - În conformitate cu legislaţia în vigoare, titularul licenţei are obligaţia de a realiza demersurile stabilite de Lege cu privire la certificarea sa în calitate de operator de transport şi de sistem al SEN, inclusiv de a furniza autorităţii competente toate documentele relevante care atestă îndeplinirea cerinţelor/criteriilor de certificare stabilite de Lege.

Art. 48. - (1) Autoritatea competentă are dreptul, conform legii, să verifice îndeplinirea cerinţelor/criteriilor de certificare prevăzute de Lege de către titularul licenţei, de către acţionarii săi, de către persoanele care fac parte din organele de conducere ale acestuia, precum şi de către candidaţii propuşi în organele de conducere ale acestuia, înainte de numirea respectivilor candidaţi.

(2) Titularul licenţei are obligaţia de a înştiinţa autoritatea competentă despre orice modificare a datelor, circumstanţelor sau documentelor care au stat la baza certificării titularului licenţei ca operator de transport şi de sistem, precum şi la baza verificării realizate conform dispoziţiilor alin. (1).

(3) Titularul licenţei şi persoanele care fac parte din organele de conducere ale titularului licenţei au obligaţia să ducă la îndeplinire măsurile dispuse de autoritatea competentă în urma acţiunii de verificare.

Art. 49. - (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularului licenţei îi este interzis să accepte intervenţia oricărei persoane sau entităţi publice ori private, care nu face parte din organele de conducere ale titularului licenţei, intervenţie care ar putea afecta luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă a acestuia.

            (2) Titularului licenţei îi este interzis, conform Legii, să utilizeze servicii comune, cu excepţia serviciilor pur administrative sau a celor informatice, cu proprietarul reţelei electrice de transport, în situaţia în care acesta face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, precum şi cu partea rămasă din operatorul economic integrat pe verticală.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Separarea situaţiilor contabile

 

Art. 50. - (1) în conformitate cu cerinţele legale, titularul licenţei are obligaţia să organizeze evidenţa contabilă utilizând conturi separate pentru fiecare activitate ce face obiectul licenţei acordate de autoritatea competentă, aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care respectivele activităţi ar fi realizate de operatori economici separaţi, astfel încât să permită reflectarea exactă a veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărei activităţi, în scopul evitării discriminării şi subvenţiilor încrucişate şi denaturării concurenţei, precum şi pentru încurajarea competiţiei.

(2) în conformitate cu cerinţele legale, titularul licenţei are obligaţia să ţină evidenţe contabile separate, care pot fi consolidate, pentru alte activităţi din sectorul energiei electrice, precum şi pentru alte activităţi din afara sectorului energiei electrice.

(3) în realizarea obligaţiilor de la alin. (1) şi (2), veniturile rezultate din deţinerea în proprietate a reţelei de transport sunt specificate separat în conturi analitice de venituri, iar evidenţele contabile interne cuprind un bilanţ şi un cont de profit şi de pierderi pentru fiecare activitate în parte.

(4) Titularul licenţei transmite autorităţii competente, în scris, care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile,

(5) în cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

            (6) Titularul licenţei se asigură că întocmirea şi utilizarea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele prezentului articol sunt efective pe durata de valabilitate a licenţei.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Menţinerea activelor şi tranzacţiile cu acţiuni

 

Art. 51. - (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni, inclusiv de vânzare-cumpărare, fuziuni sau divizări, în urma cărora:

a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;

b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 25%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei sau capitalul social existent la un moment dat, obţinut prin creşteri sau scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei.

(2) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) poate conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei.

            Art. 52. - Titularul licenţei va menţine, în condiţiile legii, concesiunea bunurilor proprietate publică a statului aferente reţelei electrice de transport. Titularul licenţei va notifica autoritatea competentă în termen de 5 zile în cazul în care încetează concesiunea bunurilor proprietate publică a statului aferente reţelei electrice de transport.

 

SECŢIUNEA a 14-a

Interdicţia subvenţionării încrucişate

 

            Art. 53. - În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţionarea încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.

 

SECŢIUNEA a 15-a

Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare

 

Art. 54. - (1) Conform cerinţelor prevăzute de Lege, titularul licenţei este obligat să constituie şi să menţină, pe toată durata de valabilitate a licenţei, garanţii financiare care să asigure prestarea cu continuitate a activităţilor ce fac obiectul licenţei, cu luarea în considerare a riscurilor majore ce pot afecta aceste activităţi.

(2) Titularul licenţei va constitui garanţiile financiare înainte de începerea activităţilor ce fac obiectul licenţei.

(3) Garanţiile financiare prevăzute la alin, (1) se constituie în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile participanţilor la piaţa de energie electrică.

(4) Indiferent de forma în care s-au constituit garanţiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât 1% din cifra de afaceri asociată activităţilor autorizate prin licenţă, aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat.

(5) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare prevăzute la alin. (1).

            (6) în cazul în care se schimbă condiţiile avute în vedere la emiterea licenţei, autoritatea competentă are dreptul de a solicita titularului licenţei revizuirea formei şi a valorii garanţiilor financiare.

 

SECŢIUNEA a 16-a

Furnizarea de informaţii autorităţii competente

 

Art. 55. - În conformitate cu cerinţele Legii şi ale reglementărilor în vigoare, titularul licenţei este obligat să furnizeze autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.

Art. 56. - (1) Pe baza evidenţelor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile prevăzute la art. 50, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar referitor la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.

(2) Titularul licenţei asigură auditarea situaţiilor contabile de către o persoană autorizată în conformitate cu legislaţia privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind respectarea legislaţiei aplicabile şi a cerinţelor Condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.

(3) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii, întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.

(4) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.

(5) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport de activitate, în conformitate cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.

(6) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală.

Art. 57. - (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:

a) orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;

b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 8 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

c) modificări ale statutului/actului constitutiv al titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social/sediilor secundare, a structurii acţionariatului sau a capitalului social, în termen de 30 de zile de la producerea acestora şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; în cazul divizării sau fuziunii, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea “Menţinerea activelor”;

d) modificarea adresei de corespondenţă care, conform Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, cu 8 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;

e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 8 zile de la producerea modificării;

f) cazul decăderii, insolvenţei sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;

g) anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă sau la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;

h) pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile folosite de titularul licenţei pentru desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;

            i) schimbul de informaţii dintre titularul licenţei şi proprietarul reţelei electrice de transport, în cazul titularului de licenţă care gestionează o reţea electrică de transport.

(2) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor Regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.

(3) Modificarea structurii acţionariatului societăţii prevăzută la alin. (1) lit. c) se referă la modificarea situaţiei acţionarilor care deţin o cotă de cel puţin 5% din acţiunile societăţii.

Art. 58. - Pentru a verifica îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă are dreptul de a cere, de a examina şi de a copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră relevante în legătură cu activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine informaţii clasificate sau informaţii sensibile comercial. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.

Art. 59. - Autoritatea competentă va utiliza aceste informaţii în condiţiile legii, numai în scopul pentru care au fost furnizate şi nu va dezvălui nici unei alte persoane neautorizate conţinutul acestora.

Art. 60. - Titularul licenţei va furniza autorităţii competente copii după rapoartele zilnicei lunare, anuale privind funcţionarea SEN, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 61. - (1) Cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte de începerea procedurii legale de constituire, titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre intenţia de înfiinţare a unei noi societăţi/filiale/sucursale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale din România, dacă:

a) aceasta va aparţine în totalitate titularului licenţei;

b) titularul licenţei va deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

c) aceasta va aparţine parţial sau în totalitate unei alte societăţi al cărei asociat este titularul licenţei. Obligaţia subzistă şi în situaţia în care, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cărei asociat este titularul licenţei urmează să desfăşoare activităţi în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale din România.

            (2) Titularul licenţei se va putea angaja în astfel de acţiuni numai pe baza aprobării emise de autoritatea competentă în termen de 30 de zile de la primirea informării.

 

SECŢIUNEA a 17-a

Informarea clienţilor/utilizatorilor

 

Art. 62. - (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are obligaţia de a organiza şi menţine o structură specializată în relaţia cu clienţii/utilizatorii, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, precum şi căi de comunicare cunoscute public. Prin intermediul acestei structuri, titularul licenţei asigură comunicarea cu clienţii/utilizatorii.

(2) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie funcţional înainte ca titularul licenţei să înceapă activitatea ce face obiectul licenţei.

(3) Sistemul instituit conform alin. (1) permite ca, prin structura specializată în relaţia cu clienţii/utilizatorii, titularul licenţei;

a) să aducă la cunoştinţa clienţilor/utilizatorilor obligaţiile sale ce decurg din licenţă;

b) să notifice oricărui client, în scris, apariţia unor modificări cu privire la drepturile sau obligaţiile determinate de modificarea cadrului de reglementare. Titularul licenţei transmite notificarea la termenele prevăzute de reglementările în vigoare;

c) să notifice clienţilor/utilizatorilor săi, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor contractuale, intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor contractate pe baza licenţei;

d) să asigure orice alte obligaţii de informare a clienţilor/ utilizatorilor dispuse de reglementările în vigoare;

e) să primească informaţii şi să ofere, la cerere, informaţii clienţilor/utilizatorilor săi privind problemele sau incidentele care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau continuitatea serviciului de distribuţie;

f) să asigure informarea oricărui client/utilizator al său, în termen de 30 de zile, cu privire la orice schimbare de adresă sau număr de telefon care au permis anterior accesul la reţea şi/sau contractarea serviciului de transport a energiei electrice;

g) să informeze clienţii/utilizatorii reţelei electrice de transport cu privire la întreruperile planificate care i-ar putea afecta, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de producerea acestora;

h) să informeze, la cerere, utilizatorii reţelei electrice de transport cu privire la întreruperile accidentale, inclusiv cu privire la durata de remediere estimată a acestora.

(4) Titularul licenţei răspunde, prin sistemul instituit conform prevederilor alin. (1), oricărei solicitări adresate de un utilizator sau potenţial utilizator al reţelei electrice de transport pentru obţinerea de informaţii cu privire la reţeaua electrică de transport prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, în limita în care astfel de informaţii sunt necesare pentru a permite solicitantului să poată evalua corect posibilităţile pe care le are pentru a se racorda şi utiliza partea sau părţile de reţea prevăzute în cererea adresată titularului licenţei. Furnizarea acestor informaţii se face în condiţiile reglementărilor aprobate de autoritatea competentă cu privire la accesul la reţea.

Art. 63. - Prin intermediul structurii specializate în relaţia cu clienţii/utilizatorii, titularul licenţei înregistrează cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate de clienţii/utilizatorii săi în legătură cu calitatea serviciilor şi alte aspecte legate de activitatea sau practicile titularului licenţei în sectorul energiei electrice, precum şi modul de soluţionare a acestora.

Art. 64. - (1) Titularul licenţei va face publice toate acele date, informaţii, proceduri şi rapoarte care, în conformitate cu reglementările în vigoare, trebuie puse la dispoziţia utilizatorilor reţelei electrice de transport şi a altor beneficiari de servicii/activităţi pe care le prestează în baza licenţei. Acestea se vor publica în limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională, şi vor fi sub formă de documente:

a) în format electronic, accesibile pe site-ul de internet al titularului licenţei;

b) pe suport hârtie, care pot fi consultate, la cerere, în locuri accesibile publicului.

(2) Titularul licenţei va face publice şi:

a) datele de contact ale compartimentelor din structura sa organizatorică, care sunt abilitate să furnizeze informaţii publice, conform reglementărilor în vigoare, precum şi programul de relaţii cu publicul al acelor compartimente;

b) modalitatea de solicitare şi de transmitere a informaţiilor, cu specificarea furnizării lor gratuite sau contra cost;

c) modalitatea de primire a sesizărilor şi reclamaţilor;

d) toate costurile privind operarea, menţinerea şi dezvoltarea reţelelor, în conformitate cu reglementările autorităţii competente:

e) informaţiile referitoare la propriile activităţi, necesare utilizatorilor reţelei electrice de transport conform reglementărilor autorităţii competente, în vederea asigurării accesului eficient la reţea, a unei concurenţe efective şi a funcţionării eficiente a pieţei de energie;

f) orice alte informaţii pe care este obligat să le facă publice, în temeiul Legii, al reglementărilor în vigoare sau al unei decizii a autorităţii competente.

            (3)Titularul licenţei va asigura funcţionarea permanentă, fără restricţii a site-ul său de internet.

 

SECŢIUNEA a 18-a

Asigurarea confidenţialităţii

 

Art. 65. - (1) Titularul licenţei are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor sensibile comercial, obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale.

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1), titularul licenţei trebuie să se asigure că informaţiile sensibile comercial obţinute de acesta în cursul activităţii sale nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.

(3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), titularul licenţei poate divulga informaţiile sensibile comercial obţinute în desfăşurarea activităţii, în situaţiile în care:

a) a obţinut consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;

b) informaţia este deja publică;

c) titularul licenţei este obligat sau are permisiunea autorităţii competente de a divulga informaţia în scopul respectării unei decizii/unui ordin al autorităţii competente sau a unei legi în vigoare.

(4) în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), titularul licenţei va transmite autorităţii competente informaţiile a căror divulgare solicită să fie autorizată de autoritatea competentă.

(5) Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice.

(6) Titularul licenţei este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informaţiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial pentru terţi.

(7) Titularului licenţei îi este interzis să divulge sau să utilizeze către operatori economici afiliaţi/asociaţi, în situaţia vânzării sau cumpărării de energie electrică de către aceşti operatori economici, informaţiile sensibile din punct de vedere comercial obţinute de la terţi în contextul asigurării accesului la reţea.

            (8) În situaţia în care titularul licenţei a făcut parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acestuia, precum şi personalului său le este interzis transferul informaţiilor deţinute, sensibile din punct de vedere comercial, către operatori economici din sectorul energiei electrice care desfăşoară activităţi de producere sau furnizare.

 

SECŢIUNEA a 19-a

Asigurarea personalului calificat

 

Art. 66. - (1) Titularul licenţei se va asigura că pe toată durata de valabilitate a licenţei dispune de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea în condiţii de siguranţă a tuturor activităţilor ce fac obiectul licenţei.

(2) Personalul angajat al titularului licenţei, precum şi cel pus la dispoziţie de prestatori de servicii sau de terţi către care titularul licenţei a cesionat/transferat activitatea de măsurare a energiei electrice nu au dreptul să presteze activităţi de proiectare, verificare de proiecte, executare sau operare de instalaţii electrice pentru utilizatori sau viitori utilizatori ai reţelei electrice de transport prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, direct sau prin intermediul unor operatori economici, conform Legii.

            (3) Persoanele care exercită în cadrul titularului licenţei funcţii de conducere sau alte funcţii relevante în temeiul cărora au sau au avut acces la informaţii comerciale sensibile nu pot ocupa funcţii similare în cadrul operatorilor economici din domeniul producerii şi/sau furnizării de energie electrică, pe o perioadă de minimum 2 ani de la data încetării raporturilor contractuale cu operatorul de transport şi de sistem, interdicţie prevăzută şi reglementată în contractul individual de muncă.

 

CAPITOLUL IV

Transferul licenţei

 

Art. 67. - (1) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente transferul licenţei, prin mijloacele juridice prevăzute de lege, către o altă persoană fizică sau juridică, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.

(2) Intenţia de transfer al licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.

(3) Drepturile şi obligaţiile stabilite în Condiţiile licenţei nu pot fi transferate sau cesionate unor terţi.

(4) Titularului licenţei îi este interzis ca, prin achiziţia de servicii de la terţi sau prin orice altă modalitate, să transfere către terţi realizarea activităţilor stabilite de Condiţiile licenţei ca drepturi sau obligaţii ale titularului licenţei, componente ale activităţilor ce fac obiectul licenţei, prevăzute la art. 2, astfel încât asemenea activităţi să fie organizate şi realizate de terţi pe seama/în numele titularului licenţei.

            (5) Prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (4), activităţile de măsurare a energiei electrice şi de gestiune a datelor măsurate, prevăzute în cap. III “Obligaţii ale titularului licenţei”, desfăşurate de titularul licenţei, pot fi transferate unei terţe persoane în condiţiile Legii şi ale reglementărilor emise de autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL V

Control şi sancţiuni

 

Art. 68. - Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care are dreptul:

a) Să analizeze documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;

b) să controleze, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condiţiile legii;

c) să verifice, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrica;

d) să iniţieze investigaţii şi sa exercite alte atribuţii de control, conform Legii.

            Art. 69, - Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condiţiile licenţei, fără a aduce atingere competenţelor altor autorităţi publice, autoritatea competentă are dreptul să aplice sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, şi poate suspenda/retrage licenţa.

 

CAPITOLUL VI

Suspendarea/Retragerea licenţei

 

Art. 70. -. (1) Autoritatea competentă suspendă/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei decizia de suspendare/retragere a licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) Autoritatea competentă dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

Art. 71. - (1) Autoritatea competentă notifică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 30 de zile înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/ retragerea licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.

(2) În termen de 15 zile de la primirea unei comunicări privind intenţia de suspendare/retragere a licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră relevante pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenţei.

(3) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.

 

CAPITOLUL VII

Modificarea licenţei

 

Art. 72. - (1) La solicitarea scrisă a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) în cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi;

b) modificarea licenţei.

Art. 73. - Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia - modificarea legislaţiei primare şi/sau secundare, hotărâri judecătoreşti etc. - sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.

Art. 74. - Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz, autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.

 

CAPITOLUL VIII

Căi de comunicare

 

Art. 75. - (1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este prevăzută în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura autorităţii competente prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondenţă indicate de autoritatea competentă, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.

            (2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

 

CAPITOLUL IX

Tarife şi contribuţii

 

Art. 76. - (1) Pe toata durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenţei, cu o notificare prealabilă.

(2) în cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate autorităţii competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă poate retrage licenţa fără preaviz sau notificarea prealabilă.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.