MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 790/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 790         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 octombrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 445 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 teza a două din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a legii în ansamblul său, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi a prevederilor art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.169/120.237. - Ordin al ministrului economiei şi al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V. - 01-2000

 

4.436. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

            439. - Ordin privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 445

din 16 septembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 teza a două din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a legii în ansamblul său, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi a prevederilor art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 teza a două din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi a legii în ansamblul său, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi a prevederilor “art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 283/2010”, excepţie ridicată de Marin Şerbănescu, prin Sindicatul Poliţiştilor din România “Diamantul”, în Dosarul nr. 16.158/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 838D/2013 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent învederează Curţii că Sindicatul Poliţiştilor din România “Diamantul” a depus o cerere prin care solicită să îi fie recunoscută calitatea de “coautor” al excepţiei de neconstituţionalitate şi, implicit, de parte în dosarul Curţii Constituţionale, întemeindu-şi cererea pe prevederile art. 28 alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011 şi pe cele statuate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 1 din 21 ianuarie 2013, în sensul că organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat. De asemenea, acelaşi sindicat a transmis la dosar şi concluzii scrise prin care susţine admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cu privire la cererea formulată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia.

5. Deliberând, Curtea constată că cererea este inadmisibilă, în condiţiile în care excepţia de neconstituţionalitate reprezintă un incident procedural în cursul judecării unui proces aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale. Consecinţa acestui caracter incidental îl constituie faptul că soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate nu se poate realiza decât în aceleaşi coordonate în care se desfăşoară şi procesul în faţa instanţei care a sesizat Curtea Constituţională prin încheiere. Ca atare, instanţa de contencios constituţional nu poate introduce în cauză alte persoane şi nici nu poate schimba calitatea părţilor, în cauza de faţă, în încheierea de sesizare şi în conceptul de citare transmise Curţii Constituţionale de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, Sindicatul Poliţiştilor din România “Diamantul” figurează ca reprezentant al reclamantului Marin Şerbănescu. În considerarea celor mai sus arătate, sindicatul menţionat îşi păstrează aceeaşi calitate şi în faţa Curţii Constituţionale, urmând ca susţinerile acestuia cuprinse în concluziile scrise aflate la dosarul cauzei să fie avute în vedere în soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care precizează mai întâi că, deşi abrogate, prevederile de lege criticate pot constitui obiectul controlului de constituţionalitate. În continuare, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că îşi menţin valabilitatea cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 422 din 24 octombrie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 25 noiembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 16.158/3/2012, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 teza a două din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi a legii în ansamblul său, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi a prevederilor “art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 283/2010”, excepţie ridicată de Marin Şerbănescu, prin Sindicatul Poliţiştilor din România “Diamantul”, într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de obligare a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti la plata sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal în perioada iulie 2010 - iulie 2013 şi la plata premiului anual aferent anilor 2010-2012.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că Legea-cadru nr. 330/2009 este neconstituţionala, întrucât nu conţine “formula de atestare a autenticităţii actului normativ”, menţionată la art. 46 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ca parte constitutivă obligatorie şi necesară a acestuia, ceea ce echivalează cu neîndeplinirea unei condiţii de formă ad validitatem. Sunt nesocotite, astfel, principiul legalităţii şi cel al supremaţiei Constituţiei, prevederile constituţionale potrivit cărora suveranitatea naţională aparţine poporului, principiul statului de drept şi cel al securităţii raporturilor juridice. Totodată, cetăţenii sunt privaţi de dreptul de acces la informaţiile de interes public - prevăzut de art. 31 din Legea fundamentală - cu privire la trăsăturile esenţiale ale actului normativ, referitoare la organul care a adoptat legea şi configuraţia în care acesta a adoptat legea, cvorumul necesar pentru adoptarea legii, categoria din care face parte legea - organică sau ordinară, obiectul de reglementare al legii, toate acestea fiind de natură să confirme că, la adoptarea legii, au fost respectate prevederile art. 61, art. 73 şi art. 76 din Constituţie. Totodată, inexistenţa acestei formule solemne lipseşte Legea-cadru nr. 330/2009 de previzibilitate, ca atribut al actelor normative impus de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin jurisprudenţa sa, întrucât cetăţeanul nu poate să aprecieze care este poziţia/rangul şi forţa juridică a normei în piramida sistemului de drept, astfel încât să adopte o conduită care să fie conformă cu Legea-cadru nr. 330/2009. Aceleaşi argumente sunt invocate şi în susţinerea neconstituţionalităţii Legii-cadru nr. 284/2010 şi a Legii nr. 285/2010.

9. În ce priveşte prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, autorul excepţiei, prin reprezentant, precizează că este anulată obligaţia angajatorului de a plăti, în contraprestaţie, salariu pentru munca depusă suplimentar, peste durata normală a timpului de lucru, de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru. Prin aceste prevederi, munca îşi pierde valoarea economică, preţul său devenind “timp liber corespunzător”, denaturându-se astfel, în mod esenţial, relaţia de muncă între angajat şi angajator, raportul juridic pierzându-şi caracterul oneros. Se susţine că o asemenea soluţie legislativă consacră o situaţie de sclavie, de muncă neremunerată şi forţată, interzisă de art. 42 din Constituţie, în care nu există consimţământul salariatului de a munci gratuit, în folosul instituţiei de stat. Se arată că, prin prevederile de lege criticate, salariatul este expropriat de bunul său cu valoare patrimonială (munca), fără a exista o cauză de utilitate publică şi fără o dreaptă şi prealabilă despăgubire a acestuia, atribute neîntrunite de “acordarea de timp liber corespunzător”. Se invocă şi principiul egalităţii de tratament juridic, prin compararea salariaţilor plătiţi de la bugetul de stat cu lucrătorii ale căror relaţii de muncă sunt guvernate exclusiv de Codul muncii, pe de o parte, şi cu categoria condamnaţilor care prestează o muncă în cursul executării pedepselor privative de libertate, pe de altă parte. Se mai arată că, în măsura în care angajatului i se îngrădeşte dreptul la repaus zilnic şi săptămânal prevăzut de art. 41 alin. (2) şi (3) din Constituţie, se poate considera că sunt afectate, automat, dreptul la libertate individuală şi dreptul la viaţă privată. “Timpul liber corespunzător” se acordă pentru a compensa munca depusă, iar nu pentru a salvgarda existenţa dreptului la repaus. În aceste condiţii, dreptul la repaus este încălcat fără să se ofere nicio posibilitate de reconstituire a dimensiunii acestuia.

10. Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şl fiscal apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Avocatul Poporului consideră că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate a legilor-cadru nr. 330/2009 şi nr. 284/2010 şi a Legii nr. 285/2010 dedusă din lipsa formulei de atestare a autenticităţii actului. Precizează că legile menţionate au fost adoptate în temeiul art. 114 alin. (3) din Constituţie în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Arată că angajarea răspunderii politice a Guvernului asupra unui proiect de lege reprezintă o modalitate legislativă indirectă de adoptare a unei legi, în sensul că legea nu este dezbătută în cadrul procedurii legislative ordinare. Observă că fiecare dintre actele normative criticate cuprinde sintagma “această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului”, cu precizarea datei şedinţei comune a celor două camere în cadrul căreia a fost adoptat respectivul act normativ. Referitor la obligativitatea existenţei formulei de atestare, arată că, potrivit art. 46 din Legea nr. 24/2000, aceasta este prezentă doar dacă este cazul. În ce priveşte prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, precizează că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a reţinut că nu există obligaţia constituţională a statului de a asigura personalului bugetar compensare bănească pentru munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează (Decizia nr. 422 din 24 octombrie 2013). Referitor la pretinsa expropriere, arată că statul are deplina legitimitate constituţională de a acorda sporuri, stimulente, premii, adaosuri la salariul de bază personalului plătit din fonduri publice, dar că acestea nu sunt drepturi fundamentale, astfel că le poate modifica, suspenda sau chiar anula (Decizia nr. 1.601 din 9 decembrie 2010 sau Decizia nr. 1.250 din 7 octombrie 2010).

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate II constituie, potrivit încheierii de sesizare, următoarele:

- Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, în ansamblul său. Legea-cadru nr. 330/2009 a fost abrogată prin art. 39 lit. w) din capitolul IV al Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010. Cu toate acestea, poate fi analizată de Curtea Constituţională, ca urmare a celor statuate prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit căreia sintagma “În vigoare”este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare;

- prevederile art. 20 teza a două din Legea-cadru nr. 330/2009, abrogate aşa cum s-a arătat mai sus, potrivit cărora “(...) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător”. Textul criticat vizează munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru şi care se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite, potrivit primei teze din textul de lege criticat;

- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010;

- Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, lege care, deşi are, prin ipoteză, aplicabilitate limitată în timp, continuă să producă efecte juridice în cauză, fiind incidente cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011;

- prevederile “art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 283/2010”. Faţă de obiectul litigiului şi având în vedere că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 vizează modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, act normativ complet lipsit de incidenţă în cauză, rezultă că în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale s-a strecurat o eroare materială, fiind în realitate vorba despre Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011. Autorul excepţiei are în vedere prevederile art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, care continuă să producă efecte juridice, în temeiul Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011 şi care au următoarea redactare: “În anul 2012, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar Încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.”

16. În opinia autorului excepţiei, prevederile de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Legea fundamentală: art. 1 alin. (3) care statuează caracteristicile statului român, art. 1 alin. (5) care instituie obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 2 privind suveranitatea naţională, art. 16 alin. (1) şi (2) care consacră principiul egalităţii în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări, art. 31 alin. (1) şi (2) privind dreptul la informaţie, art. 41 “Munca şi protecţia socială a muncii”, art. 42 “Interzicerea muncii forţate”, art. 44 “Dreptul de proprietate privată”, art. 53 “Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi”, art. 61 privitor la rolul şi structura Parlamentului, art. 73 alin. (1) care enumera categoriile de legi, art. 73 alin. (3) lit. j) potrivit căruia statutul funcţionarilor publici se reglementează prin lege organică, art. 76 alin. (1) şi (2) referitor la adoptarea de către Parlament a legilor şi a hotărârilor, art. 115 alin. (6) prin care se reglementează domeniile în care nu se pot emite ordonanţe de urgenţă, art. 142 alin. (1) care consacră rolul Curţii Constituţionale de garant al supremaţiei Constituţiei, art. 146 lit. a) referitor la controlul de constituţionalitatea a legilor anterior promulgării. De asemenea, se invocă şi art. 1 privind protecţia proprietăţii private din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţi lor fundamentale.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul excepţiei, prin reprezentant, formulează, mai întâi, o critică de natură extrinsecă referitoare la Legea-cadru nr. 330/2009, Legea-cadru nr. 284/2010 şi la Legea nr. 285/2010. În motivarea acesteia, se susţine că legile menţionate sunt neconstituţionale din cauza lipsei formulei de atestare a legalităţii adoptării legii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, ceea ce ar echivala cu neîndeplinirea unei condiţii de validitate a legilor.

18. Cu privire la admisibilitatea unei critici de neconstituţionalitate formulate din perspectiva unor prevederi ale Legii nr. 24/2000, Curtea constată că acestea pot fi avute în vedere în exercitarea controlului de constituţionalitate, prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie. Aceasta este concluzia care se desprinde din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care a statuat că normele de tehnică legislativă nu au valoare constituţională, dar prin reglementarea lor legiuitorul a impus o serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridica adecvate pentru fiecare act normativ. De aceea, respectarea acestor norme concură la asigurarea unei legislaţii care respectă principiul securităţii raporturilor juridice, având claritatea şi previzibilitatea necesară (a se vedea, în acest sens, de exemplu, Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012).

19. Curtea reţine că art. 46 din Legea nr. 24/2000, invocat în motivarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate, are în vedere procedura legislativă clasică, obişnuită, în care proiectul de lege este adoptat pe rând, în fiecare Cameră, sau în şedinţa comună a Camerelor reunite, în cazurile prevăzute expres de Constituţie. Or, cele trei legi a căror constituţionalitate a fost pusă în discuţie în cauza de faţă au fost adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, adică prin intermediul unei proceduri parlamentare speciale de legiferare, în cadrul căreia Guvernul, ca autoritate legislativă delegată, forţează aprobarea unui proiect de lege şi transformarea acestuia în lege, cu riscul demiterii sale în urma adoptării de către Parlament a unei moţiuni de cenzură.

20. În jurisprudenţa sa, concretizată, de exemplu, prin Decizia nr. 1.557 din 18 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea î, nr. 40 din 19 ianuarie 2010, Curtea a statuat că angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege urmăreşte ca acesta să fie adoptat în condiţii de maximă celeritate, conţinutul reglementării vizând stabilirea unor măsuri urgente într-un domeniu de maximă importanţă, iar aplicarea acestora trebuie să fie imediată. Prin aceeaşi decizie, Curtea a reţinut că angajarea răspunderii asupra unui proiect de lege reprezintă o modalitate legislativă indirectă de adoptare a unei legi care, neurmând procedura parlamentară obişnuită, este practic adoptată tacit, în absenţa dezbaterilor parlamentare.

21. Ţinând cont de aceste trăsături ce conferă specificitate angajării răspunderii Guvernului, ca modalitate atipică de adoptare a unui proiect de lege, Curtea constată că formula cuprinsă în finalul celor trei legi criticate, în sensul că acestea au fost adoptate în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţie, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, reprezintă o adaptare a formulei prevăzute de art. 46 din Legea nr. 24/2000 la această ipoteză specială. Prin urmare, Curtea observă că nu se poate susţine încălcarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie.

22. În acelaşi timp, Curtea constată că nu poate fi reţinută nici critica potrivit căreia lipsa formulei solemne face ca cele trei legi supuse controlului de constituţionalitate să nu fie previzibile ca urmare a faptului că cetăţeanul nu poate să aprecieze care este poziţia acestora în piramida sistemului de drept, pentru a adopta o conduită corespunzătoare. Sub acest aspect, Curtea observă că respectarea legii, înţeleasă ca act normativ lato sensu, este o obligaţie ce revine fiecărui subiect de drept, persoană fizică sau juridică, indiferent de tipul actului normativ ce instituie regulile sociale cărora subiectul de drept trebuie să se conformeze. Ca atare, nu se poate pretinde că lipsa precizării cu privire la caracterul legii - organică sau ordinară - ar fi de natură să afecteze calitatea acesteia, cu toate componentele sale, respectiv accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate, astfel cum acestea au fost conturate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

23. Curtea nu poate reţine nici pretinsa nesocotire a dreptului cetăţenilor de acces la informaţiile de interes public, drept consacrat de art. 31 din Legea fundamentală, deoarece acesta este pe deplin asigurat prin mijloace lesne utilizabile.

24. În ce priveşte prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, Curtea observă că a mai fost sesizată şi a analizat constituţionalitatea acestora prin prisma unor argumente asemănătoare celor formulate în cauza de faţă. Astfel, prin Decizia nr. 422 din 24 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 9 decembrie 2013, Curtea a reţinut că nu există obligaţia constituţională a statului de a asigura personalului bugetar compensare bănească pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. Un argument în sprijinul acestei concluzii l-a reprezentat şi faptul că nici Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, nu prevede compensarea bănească a muncii suplimentare şi a muncii prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, ci doar compensare cu timp liber corespunzător. Curtea Constituţională a constatat, totodată, că atâta vreme cât această modalitate de compensare se aplică întregului personal bugetar, fără privilegii sau discriminări, nu se încalcă principiul egalităţii în faţa legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie.

25. De asemenea, prin Decizia nr. 1.457 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2012, referindu-se la susţinerea potrivit căreia dispoziţii de lege similare cuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009 ar crea discriminări între salariaţii din sectorul bugetar şi celelalte categorii de salariaţi a căror muncă în zilele libere, în temeiul dispoziţiilor Codului muncii, poate fi compensată prin acordarea unui spor la salariul de bază, Curtea a constatat că cele două categorii de salariaţi se află în situaţii obiectiv diferite, determinate de sursa care asigură plata salariilor. Vizând realizarea unor obiective bugetare - la fel ca şi prin prevederile criticate în cauza de faţă - legiuitorul nu putea aplica aceste măsuri decât acelor salariaţi ale căror salarii îşi aveau sursa în bugetul de stat, iar nu şi celor plătiţi din alte surse.

26. Tot astfel, nu este relevantă nici comparaţia cu situaţia condamnaţilor la pedepse privative de libertate care beneficiază de o remuneraţie pentru munca prestată în timpul executării pedepsei, fiind vorba de categorii distincte de persoane, cărora li se aplică regimuri juridice diferite, nesusceptibile de a fi supuse unei comparaţii.

27. Curtea observă, totodată, că prevederile art. 20 teza a două din Legea-cadru nr. 330/2009 potrivit cărora munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru şi care se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite nu se compensează şi cu timp liber corespunzător reprezintă, de fapt, din perspectiva învederată de autorul excepţiei, un reper legal prin raportare la care îşi argumentează critica referitoare la neconstituţionalitatea prevederilor art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010. Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa, reprezentată, de exemplu, de Decizia nr. 44 din 12 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 10 iunie 2013, că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispoziţiile constituţionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. În cauza de faţă nu se pune, aşadar, problema concordanţei prevederilor art. 20 teza a două din Legea-cadru nr. 330/2009 cu dispoziţii sau principii constituţionale.

28. În fine, Curtea reţine că invocarea celorlalte texte din Legea fundamentală nu este relevantă în soluţionarea prezentei excepţii, acestea neavând incidenţă în cauză.

29. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marin Şerbănescu, prin Sindicatul Poliţiştilor din România “Diamantul” în Dosarul nr. 16.158/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 20 teza a două din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi legea în ansamblul său, Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi prevederile art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 septembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.169 din 6 octombrie 2014

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Nr. 120.237 din 8 octombrie 2014

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000

 

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013,

ministrul economiei şi preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emit următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă cuantumul tarifului pentru activităţile de control tehnic al mijloacelor de joc de noroc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 25 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Odeta Cristinela Nestor

 

 

ANEXĂ

 

Cuantumul tarifului pentru activităţile de control tehnic al mijloacelor de joc de noroc

 

Mijloc de joc/Subunitate

Tarif* în lei pentru:

Aprobare de tip

Completare aprobare de tip

Verificare tehnică iniţială/periodică

Verificare tehnica după reparaţie

 

Autorizare operator economic pentru repararea mijloacelor de joc

Slot-machine cu câştiguri cu un post şi un subprogram

1386

693

240

-

924

Pentru fiecare post suplimentar

831

416

120

-

Pentru fiecare subprogram suplimentar

8

8

2

-

Contoare mecanice

-

-

-

83

Unitate centrală

-

-

-

185

Cabinet

-

-

-

100

Rotor/Stator (pentru ruletele automate)

-

-

-

185

Black Box (pentru un tip de platformă hardware şi program)

1230

1230

-

123

Ruletă mecanică

16630

8315

4342

924

Aparat de extragere aleatorie a numerelor

6150

3075

1525

615


* Tariful de verificare tehnica iniţială/periodica/după reparaţie nu include cheltuielile ocazionate de transportul mijloacelor de verificare şi al personalului verificator cu autolaboratoare din dotarea Biroului Român de Metrologie Legală. Contravaloarea acestor cheltuieli se adaugă la tariful respectiv şi se determină, pentru categoria de mijloace de transport autolaboratoare, conform pct. 7 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 1 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

În baza prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I.- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 29 august 2014.

Nr. 4.436.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 21a Ordinul nr. 5.21*3/2010)

 

LISTA

examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

 

1. Limba engleză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/Condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează

certificatul/diploma/administrează examenul

A

B

C

D

E

F

1.

Preliminary English Test/

PET for SCHOOLS

PET/Preliminary/ Preliminary for Schools (fs)*

B1

Promovat/Cambridge English scale: 140-170*

University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) www.cambridgeenglish.org/British Council România

2.

First Certificate in English/

First Certificate in English for SCHOOLS

FCE/First/First

B2

Promovat/Cambridge English scale: 160-190*

3.

Certificate in Advanced English

CAE/Advanced*

C1

Promovat/Cambridge English scale: 180-210*

4.

Certificate of Proficiency in English

CPE/Proficiency*

C2

Promovat/Cambridge English scale: 200-230*

 

- Începând cu ianuarie 2015: Punctaj/Nivel/Condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalare la intrările 1-4 din Lista pentru limba engleză.

 


A

B

C

D

E

F

5.

Business English Certificate

- Preliminary

-Vantage

- Higher

 

BEC

 

B1

B2

C1

 

Promovat

Promovat

Promovat

 

6.

International English Language Testing

System

IELTS

Punctaj 0-9

4-4,5 puncte B1

5,0-6,0 puncte B2

6,5-7,0 puncte C1

7,5-9,0 puncte C2

British Council România

Cambridge English Language Assessment

IELTS Australia

www.ielts.org

7.

Test of English as a Foreign Language -

Internet-based Tests

TOEFL

(iBT)

Reading: 0-30

Listening: 0-30

Speaking: 0-30

Writing: 0-30

Total: 0-120

57-86 puncte B1

86-109 puncte B2

110-120 puncte C1

Educational Testing Service (ETS)

www.ets.org

 

8.

Test of English for International

Communication

TOEIC

Listening: 5-495

Reading: 5-495

Speaking: 0-200

Writing: 0-200

Listening:

minimum 275 puncte -81

minimum 400 puncte - B2

minimum 490 puncte - C1

Reading:

minimum 275 puncte - B1

minimum 385 puncte - B2

minimum 455 puncte - C1

Speaking:

minimum 120 puncte - B1

minimum 160 puncte - B2

minimum 200 puncte - C1

Writing:

minimum 120 puncte - B1

minimum 150 puncte - B2

minimum 200 puncte - C1

Educational Testing Service (ETS)

www.ets.org

 

9.

Pearson EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEFB1)

Pearson JETSET Level 4

B1

 

Listening 0-20 puncte;

Reading 0-40 puncte

Speaking 0-20 puncte

Writing 0-40 puncte

TOTAL B1

minimum 10 puncte – B1

minimum 20 puncte - B1

minimum 10 puncte – B1

minimum 20 puncte – B1

minimum 60 puncte

Pearson EDI awarded by Pearson Education Limited

www.lcci.org.uk

 

10.

Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

Pearson JETSET Level 5

B2

Listening 0-30 puncte

Reading 0-60 puncte

Speaking 0-40 puncte

Writing 0-60 puncte

TOTAL B2

minimum 15 puncte - B2

minimum 30 puncte - B2

minimum 20 puncte - B2

minimum 30 puncte - B2

minimum 95 puncte

Pearson EDI awarded by Pearson Education Limited

www.lcci.org.uk

 


A

B

C

D

E

F

11.

Pearson EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

Pearson JETSET Level 6

C1

Listening 0-30 puncte

Reading 0-60 puncte

Speaking 0-40 puncte

Writing 0-60 puncte

TOTAL C1

minimum 20 puncte - C1

minimum 35 puncte - C1

minimum 25 puncte - C1

minimum 35 puncte - C1

minimum 115 puncte

Pearson EDI awarded by Pearson Education Limited

wvw.lcci.org.uk

12.

Pearson EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

Pearson JETSET Level 7

C2

Listening 0-30 puncte

Reading 0-60 puncte

Speaking 0-40 puncte

Writing 0-60 puncte

TOTAL C2

minimum 25 puncte - C2

minimum 40 puncte - C2

minimum 30 puncte - C2

minimum 40 puncte - C2

minimum 135 puncte

Pearson EDI awarded by Pearson Education Limited

www.lcci.org.uk

13.

Level 1 Pearson LCCI English for Business

Pearson LCCI IQ

English for Business Level 1

B1

Listening 0-30 puncte

Reading and Writing 0-100 puncte

Speaking 0-100 puncte

TOTAL B1

minimum 15 puncte - B1

minimum 50 puncte - B1

minimum 50 puncte - 1

minimum 115 puncte

Pearson LCCI

www.lcci.org.uk

14.

Level 2 Pearson LCCI

English for Business

Pearson LCCI IQ

English for Business Level 2

B2

Listening 0-30 puncte

Reading and Writing 0-100 puncte

Speaking 0-100 puncte

TOTAL B2

minimum 18 puncte - B2

minimum 60 puncte - B2

minimum 60 puncte - B1

minimum 138 puncte

Pearson LCCI

www.lcci.org.uk

 

 

15.

Level 3 Pearson LCCI

English for Business

Pearson LCCI IQ

English for Business Level 3

C1

Listening 0-30 puncte

Reading and Writing 0-100 puncte

Speaking 0-100 puncte

TOTAL C1

minimum 21 puncte - C1

minimum 70 puncte - C1

minimum 70 puncte - C1

minimum 161 puncte

Pearson LCCI

www.lcci.org.uk

 

16.

Level 4 Pearson LCCI English for Business

Pearson LCCI IQ

English for Business Level 4

C2

Listening 0-30 puncte

Reading and Writing 0-100 puncte

Speaking 0-100 puncte

TOTAL C2

minimum 24 puncte - C2

minimum 80 puncte - C2

minimum 80 puncte - C2

minimum 184 puncte

Pearson LCCI

www.lcci.org.uk


A

B

C

D

E

F

17.

Pearson Edexcel Entry Level Certificate  in ESOL International (Entry 3)

Pearson Test of English (PTE)

General Level 2

B1

Listening 0-25 puncte

Reading 0-25 puncte

Speaking 0-25 puncte

Writing 0-25 puncte

TOTAL B1

minimum 13 puncte -B1

minimum 13 puncte -B1

minimum 13 puncte -B1

minimum 13 puncte -B1

minimum 52 puncte

Edexel

www.pearsonpte.com

18.

Pearson Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International

Pearson Test of English (PTE)

General Level 3

B2

Listening 0-25 puncte

Reading 0-25 puncte

Speaking 0-25 puncte

Writing 0-25 puncte

TOTAL B2

minimum 15 puncte - B2

minimum 15 puncte - B2

minimum 15 puncte - B2

minimum 15 puncte - B2

minimum 60 puncte

Edexel

www.pearsonpte.com

19.

Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International

Pearson Test of English (PTE)

General Level 4

C1

Listening 0-25 puncte

Reading 0-25 puncte

Speaking 0-25 puncte

Writing 0-25 puncte

TOTAL C1

minimum 17 puncte - C1

minimum 17 puncte -C1

minimum 17 puncte - C1

minimum 17 puncte - C1

minimum 68 puncte

Edexel

www.pearsonpte.com

20.

Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International

Pearson Test of English (PTE)

General Level 5

C2

Listening 0-25 puncte

Reading 0-25 puncte

Speaking 0-25 puncte

Writing 0-25 puncte

TOTAL C2

minimum 19 puncte - C2

minimum 19 puncte - C2

minimum 19 puncte - C2

minimum 19 puncte - C2

minimum 76 puncte

Edexel

www.pearsonpte.com

21.

Trinity Integrated Skills in English

Trinity ISE

ISE I

B1

ISE II

B2

ISE III

C1 ISE

IV

C2

Promovat

 

Promovat

 

Promovat

 

Promovat

 

 

Trinity College London

22.

Examenele ECL

ECL

Independent

User-B1

Independent

User-B2

Proficient

User-C1

Promovat

 

Promovat

 

Promovat

 

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages


A

B

C

D

E

F

23.

City and Guilds International English for Speakers of Other Languages

The International ESOL Diploma (IESOL)

B1-C2

Promovat

City and Guilds of London Institute

24.

Basic Communication Certificate in English

BCCE

B1

Promovat

Hellenic American University, New Hampshire/CITE România

25.

Examination for the Certificate of Competency in English

ECCE

B2

Promovat

Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE România

26.

Advanced Level Certificate in English

ALCE

C1

Promovat

Hellenic American University, New Hampshire/CITE România

27.

Examination for the Certificate of Proficiency in English

ECPE

C2

Promovat

Cambridge

Michigan Language Assessments, Michigan/CITE România

28.

Ascentis Anglia ESOL

Ascentis Anglia ESOL

B1-C2

Promovat

Anglia Examination Syndicate Limited/S.C Eurolink College - S.R.L. România

 

            2. Limba franceză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/Condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diplôme d’études en langue française

DELF

Bl

B2

Promovat

Promovat

Centre international d’études pédagogiques (CIEP) - Ministčre de l’Education Nationale www.ciep.fr

2.

Diplôme approfondi de langue française

DALF

C1

C2

Promovat

Promovat

3.

Test de connaissance du française

TCF

A1 - C2

B1

4.

Test d’évaluation du française

TEF

A1 -  C2

B1

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)

www.fda.ccip.fr

 

            3. Limba germană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/ Condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

c

D

E

F

1.

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)

DSD2

B2 - C1

B2

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK)

www.kmk.org http://www.auslandsschulwesen.de

2.

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)

DSD1

B1

B1

Ständige Konferenz der Kultusminister der

Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK)

www.kmk.org http://www.auslandsschulwesen.de

3.

Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch

- Zertifikat Deutsch. für Jugendliche

- Zertifikat Deutsch

- Mittelstufe Deutsch

- Oberstufe Deutsch

- Wirtschaftssprache Deutsch

ÖSD

 

- /

- ZD

- MD

- /

 

B1

B2

B2

C1

C2

 

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)

www.osd.at www.bmukk.gv.at

4.

Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche

-

B1

Promovat

Goethe-Institut

www.goethe.de/pruefungen

5.

Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene

-

B1

Promovat

6.

Goethe-Zertifikat B2

-

B2

Promovat

7.

Goethe-Zertifikat C1

-

C1

Promovat

8.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

GDS

C2

Promovat

9.

Der Test Deutsch als Fremdsprache

TestDaF

B1+-C1

B2

TestDaF-Institut

www.testdaf.de

 

            4. Limba italiană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/ Condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

- Livello Uno

- Livello Due

- Livello Tre

- Livello Quarto

CILS

 

B1

B2

C1

C2

 

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Universitŕ per Stranieri di Siena

www.unistrasi.it

2.

Certificazione della lingua italiana

CELI 2

CELI 3

CELI 4

CELI 5

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Universitŕ per Stranieri di Perugia

www.cvcl.it

 

            5. Limba spaniolă

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/ Condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma de Espańol como Lengua Extranjera

- Diploma de Espańol Nivel B1 (Inicial)

- Diploma de Espańol Nivel B2 (Intermedio)

- Diploma de Espańol Nivel C1

- Diploma de Espańol Nivel C2 (Superior)

DELE

- B1

- B2

- C1

- C2

 

B1

B2

C1

C2

 

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

**Ministerio de Educación – Instituto Cervantes

http://diplomas.cervantes.es

 

** În situaţii excepţionale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competenţelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de câtre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Sportului din Spania, la solicitarea Ambasadei Spaniei, se vor recunoaşte şi echivala “certificatele de aptitudini” emise de Institutul Cervantes.

 

            6. Limba portugheză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/ Condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma Elementar de Portuguęs Língua Estrangeira

DEPLE

B1

Promovat

Ministério da Educaçăo - Centro de Avaliaçăo de Portuguęs Língua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

www.fl.ul.pt/untdades/centros/caple

2.

Diploma Intermédio de Portuguęs Língua Estrangeira

DIPLE

B2

Promovat

3.

Diploma Avançado de Portuguęs Língua Estrangeira

DAPLE

C1

Promovat

4.

Diploma Universitário de Portuguęs Língua Estrangeira

DUPLE

C2

Promovat

 

            7. Limba japoneză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/ Condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare

Instituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Japanese Language Proficiency Test

JLPT

N3-B1

N2-B2

N1-C1

Promovat

Promovat

Promovat

Asociaţia Profesorilor de Limbă Japoneză din România

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011

 

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare Instrucţiunile pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2011, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 30 septembrie 2014.

Nr. 439.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011

 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.

Art. I. - Instrucţiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2011, CU modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) termenul-limită până la care părţile în cauză pot consulta dosarul şi pot obţine, în format electronic, copii şi/sau extrase ale actelor procedurii de investigaţie;”.

2. Punctul 8 va avea următorul cuprins:

“8. Dacă în cursul unei investigaţii, Consiliul Concurenţei, ca urmare a unei cercetări mai detaliate, constată că unele documente adunate în urma solicitărilor de informaţii sau inspecţiilor efectuate nu au legătură cu obiectul investigaţiei în cauză, acestea vor fi returnate celor de la care au fost ridicate, cel mai târziu până la data transmiterii raportului de investigaţie, iar orice copii ale lor vor fi distruse. După returnare, aceste documente nu mai fac parte din dosarul cauzei.”

3. Punctul 11 va avea următorul cuprins:

“11. Documentele interne din dosarul Consiliului Concurenţei nu au caracter incriminator sau dezincriminator6. Acestea nu constituie parte a probelor pe care Consiliul Concurenţei se întemeiază în evaluarea unui caz. Părţilor nu li se permite accesul la documentele interne din dosarul Consiliului Concurenţei.”


6 Exemple de documente interne sunt: proiecte, opinii, note ale compartimentelor Consiliului Concurenţei sau ale altor autorităţi publice.

 

4. Punctul 16 va avea următorul cuprins:

“16. Dosarul Consiliului Concurenţei poate conţine şi documente care includ secrete de afaceri şi alte informaţii confidenţiale, cu privire la care accesul la dosar poate fi parţial sau total restricţionat. Se acordă accesul la o versiune neconfidenţială a informaţiilor iniţiale, astfel cum aceasta a fost transmisă de întreprinderea care beneficiază de acordarea caracterului confidenţial. De cele mai multe ori, documentele pot deveni neconfidenţiale prin simpla ştergere a informaţiilor considerate confidenţiale. În situaţia în care confidenţialitatea poate fi asigurată printr-un rezumat al informaţiilor relevante, se acordă accesul la acest rezumat. Acesta va fi conceput de către întreprinderea care beneficiază de acordarea caracterului confidenţial, astfel încât să permită identificarea obiectului relevant al documentului al cărui rezumat se realizează. Consiliul Concurenţei îşi rezervă dreptul de a verifica dacă rezumatul realizat de către întreprindere îndeplineşte condiţia de mai sus. Toate celelalte documente sunt accesibile în forma lor iniţială.”

5. Punctul 17 va avea următorul cuprins:

“17. Dacă dezvăluirea unor informaţii despre activitatea economică a unei întreprinderi poate dăuna grav intereselor acelei întreprinderi, aceste informaţii constituie secrete de afaceri®. Informaţiile ce ar putea fi calificate drept secrete de afaceri sunt, cu titlu de exemplu: informaţii tehnice şi/sau financiare legate de know-how-ul unei întreprinderi, metode de evaluare a costurilor, procese şi secrete de producţie, surse de aprovizionare, cantităţi produse şi vândute, cote de piaţă, liste de Clienţi şi distribuitori, planuri de marketing, structura costurilor şi a preţurilor, strategia de vânzări.


8 Decizia din 18 septembrie 1996 în Cazul T-353/94 Postbartk NV împotriva Comisiei(1996) ECR 11-921, paragraful 87.

 

 

6. Punctul 18 şi nota de subsol aferentă vor avea următorul cuprins:

“18. Categoria «alte informaţii confidenţiale» cuprinde informaţii, altele decât secretele de afaceri, care pot fi considerate confidenţiale, în măsura în care dezvăluirea acestora poate dăuna semnificativ unei persoane sau unei întreprinderi. Instanţele europene au confirmat că este legitim refuzul de a dezvălui întreprinderilor anumite adrese primite de la clienţii acestora, din moment ce această dezvăluire i-ar putea expune pe autorii adreselor riscului unor măsuri represive9. Prin urmare, noţiunea de «alte informaţii confidenţiale» poate include informaţii care ar permite părţilor să îi identifice pe autorii plângerilor sau pe alţi terţi, atunci când aceştia din urmă au o opţiune motivată de a rămâne anonimi.


9 Instanţele europene s-au pronunţat asupra acestei probleme atât în cazuri de pretins abuz de poziţie dominanta (art. 82 din TFUE) [Cazul T-65/89, BPB Industries şi British Gypsum (1993) ECR li-389. Cazul C-310/93 P, BPB Industrios şi British Gypsum (1995) ECR I-865), cât şi în cazuri de concentrare economică, Cazul T-221/95 Endemol împotriva Comisiei (1999) ECR 11-1299, paragraful 69 şi Cazul T-5/02 Laval împotriva Comisiei (2002) ECR 11-4381, paragraful 98 şi următoarele].”

 

7. Punctul 40 şi nota de subsol aferentă vor avea următorul cuprins:

*40. Fără a se aduce atingere prevederilor pct. 39, Consiliul Concurenţei va solicita tuturor părţilor, în toate cazurile în care acestea furnizează documente15, să identifice documentele sau părţi ale documentelor în care consideră că există secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale ce le aparţin şi să identifice părţile faţă de care informaţiile respective urmează să fie considerate confidenţiale.


15 În cadrul procedurilor privind concentrările economice principiile stabilite în prezentul punct şi în cele subsecvente se aplică în mod corespunzător.”

 

8. Punctul 41 va avea următorul cuprins:

“41. În scopul rezolvării cu celeritate a solicitărilor de acordare a confidenţialităţii potrivit prevederilor pct. 40, Consiliul Concurenţei va stabili un termen până la care persoanele, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi trebuie:

a) să îşi justifice solicitarea de confidenţialitate cu privire la fiecare document, parte de document, declaraţie sau parte de declaraţie;

b) să furnizeze Consiliului Concurenţei o versiune neconfidenţială a documentelor sau a declaraţiilor, în care pasajele confidenţiale sunt înlăturate.

În cadrul procedurilor privind practici anticoncurenţiale, părţile în cauză trebuie să furnizeze în termenul-limită stabilit un rezumat al fiecărui pasaj eliminat.”

9. Punctul 43 va avea următorul cuprins:

,43. În cazul în care părţile implicate în procedurile Consiliului Concurenţei nu respectă prevederile pct. 39-41, autoritatea de concurenţă va considera că documentele sau declaraţiile în cauză nu conţin informaţii confidenţiale. Consiliul Concurenţei va considera că persoana sau întreprinderea în cauză nu are obiecţii la dezvăluirea documentelor ori a declaraţiilor în integralitatea lor.”

10. Punctul 44 va avea următorul cuprins:

“44. Atât în cadrul procedurilor privind practici anticoncurenţiale, cât şi în cadrul celor privind concentrări economice, în cazul persoanei sau al întreprinderii care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 39-41, în măsura în care acestea sunt aplicabile, Consiliul Concurenţei:

a) va accepta provizoriu solicitările de confidenţialitate care prima facie par a fi justificate; sau

b) va informa partea în cauză că acceptă acordarea în tot sau în parte a caracterului confidenţial solicitat, în cazurile în care solicitarea este justificată.”

11. Punctul 45 va avea următorul cuprins:

“45. Anterior transmiterii raportului de investigaţie, Consiliul Concurenţei va reveni asupra acceptării provizorii a solicitării de confidenţialitate atunci când informaţia respectivă este considerată necesară pentru a dovedi o pretinsă încălcare a legii, document incriminator, sau pentru disculparea unei părţi, document dezincriminator, în conformitate cu dispoziţiile pct. 22 şi 53.”

12. Punctul 47 şi nota de subsol aferentă vor avea următorul cuprins:

“47. Atunci când există riscul ca o întreprindere în măsură să exercite o presiune economică, comercială sau de altă natură să adopte măsuri represive împotriva unor întreprinderi ori persoane, ca o consecinţă a colaborării acestora cu autoritatea de concurenţă, aceasta din urmă va proteja identitatea întreprinderilor sau persoanelor respective prin acordarea accesului la versiunea neconfidenţială ori la rezumatul informaţiilor vizate16. Solicitările de a rămâne anonim în aceste circumstanţe vor fi tratate potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni.


16 A se vedea Cazul T-5/02, Tetra Laval împotriva Comisiei, pct. 98,104 şi 105, respectiv Cazul 145/83, Stanley George Adams împotriva Comisiei.”

 

13. Punctul 48 va avea următorul cuprins:

“48. Consiliul Concurenţei va permite accesul la dosar prin examinarea dosarului accesibil la sediul său şi obţinerea, în format electronic, de copii şi/sau extrase ale documentelor, luându-se în considerare condiţiile tehnice existente.”

Art. II. - Prezentele instrucţiuni se pun în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.