MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 793/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 octombrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 478 din 23 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            932. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în anul 2014 în judeţul Argeş

 

DECIZIIALE PRIM-MINISTRULUI

 

            295. - Decizie pentru revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            13. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Miroslăveşti

 

            1.091. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane2007-2013”

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

3. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2014

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 879/2014

 - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.143/2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 478

din 23 septembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 20 din anexa nr. 3

la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 1/2011, excepţie ridicată de Ion Berevoianu în Dosarul nr. 10.627/109/2012 ai Curţii de Apel Piteşti - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 51QD/2014.

2. La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi părţile Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerul Apărării Naţionale, faţă de care procedura de citare este legai îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens aminteşte cele reţinute de Curtea Constituţională prin deciziile nr. 25 din 24 ianuarie 2013 şi nr. 190 din 2 aprilie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 15 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 10.627/109/2012, Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 1/2011.

5. Excepţia a fost ridicată de Ion Berevoianu cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 10.197/2013 din 22 octombrie 2013, pronunţată de tribunalul Argeş în Dosarul nr. 10.627/109/2012.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 sunt contrare prevederilor art. 75 şi art. 76 din Constituţie, întrucât aduc atingere dispoziţiilor unor legi organice, respectiv dispoziţiilor art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi celor ale art. 169 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care dădeau expresie principiului neretroactivităţii legii civile. În acest sens arată că, spre deosebire de dispoziţiile amintite ale Legii nr. 19/2000 şi cele ale Legii nr. 263/2010, textul de lege criticat nu prevede ca în urma recalculării să fie păstrat în plată cuantumul pensiei cel mai favorabil. De asemenea susţine că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 sunt date în aplicarea celor două legi organice mai sus arătate, deşi aceste dispoziţii de lege sunt de nivelul legii ordinare, fapt pe care îl apreciază ca fiind neconstituţional.

7. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, susţine că acestea sunt contrare art. 1 alin. (4) şi art. 124 din Constituţie, deoarece dau posibilitatea organelor administrative să modifice cuantumurile pensiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti râmase definitive şi irevocabile.

8. Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă consideră că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate. În acest sens aminteşte că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a respins în numeroase rânduri ca neîntemeiate criticile de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, arătând că aceste dispoziţii de lege nu contravin principiului neretroactivităţii legii civile şi nu încalcă prevederile art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate adusă dispoziţiilor art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, consideră că aceasta este lipsită de temei, prin procesul de revizuire a pensiilor avându-se în vedere o corectă calculare a pensiei, pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor realizate de asigurat, iar nu lipsirea de efect a unor hotărâri judecătoreşti care se bucură de autoritate de lucru judecat.

9. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

10. Avocatul Poporului, invocând cele reţinute de Curtea Constituţională prin deciziile nr. 190 din 2 aprilie 2013 şi nr. 446 din 29 octombrie 2013, arată că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, precum şi cele ale art. 20 din anexa nr. 3 la această ordonanţă de urgenţă. Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 4: “Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării”;

- Art. 20 din anexa nr. 3: “Pensiile prevăzute la art. 1lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010, ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea unor hotărâri definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată se revizuiesc, după caz, potrivit prevederilor prezentei metodologii.”

13. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (4) referitor la principiul separaţiei puterilor în stat, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 73 alin. (1) şi alin. (3) lit. p) privind domeniul de reglementare al legii organice, art. 75 privind sesizarea Camerelor Parlamentului în procesul legislativ, art. 76 referitor la adoptarea legilor şi a hotărârilor şi art. 124 alin. (1) şi (2) privind înfăptuirea justiţiei.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Decizia nr. 344 din 17 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 30 iulie 2014, a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 şi ale art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, excepţie formulată prin raportarea la aceleaşi texte din Constituţie şi critici identice celor invocate în prezenta cauză. Astfel, Curtea a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 nu reprezintă un act administrativ de aplicare a Legii nr. 19/2000 ori a Legii nr. 263/2010, ci o reglementare de sine stătătoare instituind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în scopul valorificării documentelor necesare dovedirii în totalitate a veniturilor obţinute. De altfel, a amintit că la momentul intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, Legea nr. 19/2000 era abrogată. Prin urmare, Curtea a constatat că susţinerea privind nerespectarea limitelor constituţionale referitoare la domeniul de reglementare a legii organice este lipsită de temei.

15. De asemenea, prin aceeaşi decizie, Curtea a reţinut că dispoziţiile de lege criticate prevăd menţinerea în plată a cuantumului pensiei care a fost stabilit în temeiul documentelor doveditoare ale veniturilor obţinute de asigurat pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare. Este avut în vedere cuantumul pensiei stabilit în urma recalculării pensiei, în temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, prin aplicarea principiului contributivităţii, şi la care au fost valorificate documente care dovedesc veniturile obţinute pentru întreaga perioadă de cotizare, astfel încât nu au fost aplicate dispoziţiile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 119/2010. Aceste din urmă dispoziţii de lege prevedeau că, în lipsa documentelor doveditoare, se va lua în calcul salariul mediu brut pe economie din perioadele respective. Astfel, Curtea a arătat că sensul textului de lege criticat este acela că, în măsura în care revizuirea pensiei nu se impune, întrucât cu prilejul recalculării pensia a fost stabilită ţinându-se cont de veniturile realizate în întreaga perioadă de cotizare, se va păstra în plată cuantumul pensiei astfel calculat. Aşa fiind, Curtea a apreciat că aceste dispoziţii de lege, prin conţinutul lor, nu produc niciun fel de efecte retroactive, ci, din contră, consfinţesc faptul că pensiile corect stabilite anterior în temeiul contributivităţii rămân nemodificate sub aspectul cuantumului.

16. Asemănător cauzei soluţionate prin Decizia nr. 344 din 17 iunie 2014, autorul excepţiei din prezenta cauză, în formularea criticilor sale, are în vedere de fapt păstrarea în plată a cuantumului pensiei avut înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 119/2010, însă textul de lege care constituie obiectul excepţiei de neconstituţionalitate nu se referă la acest aspect.

17. În continuare, referitor la critica de neconstituţionalitate potrivit căreia dispoziţiile art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 ar aduce atingere art. 1 alin. (4) şi art. 124 din Legea fundamentală, Curtea, prin Decizia nr. 344 din 17 iunie 2014, a reţinut că aceste dispoziţii de lege prevăd că acele pensii de serviciu al căror cuantum a fost stabilit prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sunt supuse revizuirii, după caz, prin aplicarea metodologiei de calcul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011. Curtea a apreciat că textul de lege criticat nu creează un conflict de competenţe între puterea judecătorească şi executiv, întrucât nu urmăreşte lipsirea de efecte a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a stabilit cuantumul pensiilor, ci prevede că şi pensiile astfel stabilite vor fi supuse revizuirii, în temeiul noii reglementări, în vederea instituirii unui tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în ipoteza normei de lege. Astfel, hotărârile judecătoreşti fa care face referire art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172011 se bucură de autoritatea de lucru judecat şi determină obligarea autorităţilor publice la plata drepturilor de pensie astfel cum au fost constatate de către instanţele de judecată, însă această obligaţie subzistă atât timp cât este în vigoare şi temeiul legal în baza căruia au fost pronunţate hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile.

18. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia Deciziei nr. 344 din 17 iunie 2014 îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ion Berevoianu în Dosarul nr. 10.627/109/2012 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Piteşti - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 septembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse

în anul 2014 în judeţul Argeş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 2.900 mii lei la capitolul 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.01 “Active fixe”.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în anul 2014 în judeţul Argeş, la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 2.900 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.

Art. 3. - Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se contractează de către Administraţia Naţională “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţii de forţă majoră.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura pe anul 2014.

Art. 5. - Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispoziţiile legale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 932.

 

ANEXĂ

 

CHELTUIELI

pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în anul 2014

 

Denumirea obiectivului/judeţul

Râul/Amplasament

Lucrări propuse

Valoarea totală

(mii lei)

Amenajare râu Argeş aval acumulare Piteşti, mal drept, în zona cartierului Prundu Mic - judeţul Argeş

Râul Argeş în zona cartierului Prundu Mic, aval acumulare Piteşti, municipiul Piteşti, judeţul Argeş

- consolidare mal drept L = 465 ml

 2.900

TOTAL:

 

 

 2.900

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Memorandumul cu tema “Propuneri de numire a doi membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România”, înregistrat la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/5.476 din 3 octombrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Puşcaş se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Institutului European din România, iar doamna Alina Bârgăoanu se numeşte în aceeaşi calitate, pe perioada rămasă a mandatului.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Aneta Bogdan se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Institutului European din România, iar domnul Pavel Năstase se numeşte în aceeaşi calitate, pe perioada rămasă a mandatului.

Art. 3. - Articolul 2 din Decizia prim-ministrului nr. 478/2012 pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 29 noiembrie 2013, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 30 octombrie 2014.

Nr. 295.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Miroslăveşti

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.354 din 14 octombrie 2014;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Miroslăveşti, judeţul laşi, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 4.978/2004 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială “Corn - Beton” - S.A. laşi, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 27 octombrie 2014.

Nr. 13.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fonduri lor europene emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. 6, punctul 7 va avea următorul cuprins:

„7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse:

7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studenţi, tineri absolvenţi, ucenici şi însoţitorii acestora

7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajatori:

a) subvenţii (ajutoare, premii) pentru întreprinderile care angajează ucenici, tineri absolvenţi

b) subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajaţi, pe o perioadă stabilită în Ghidul solicitantului

c) alocaţii financiare pentru întreprinderile ai căror angajaţi sunt implicaţi în programe de formare profesională continuă, în vederea suplinirii absenţei acestora în perioada de formare

7.3. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoane cu dizabilităţi, persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate)

7.4. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru participanţi şomeri şi persoane inactive

7.5. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile

7.6. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor

7.7. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru înregistrarea drepturilor de autor

7.8. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi)

7.9. Subvenţii pentru dezvoltarea carierei cadrelor didactice/personalului didactic din învăţământ (ISCED 0-6), precum şi personalului didactic auxiliar (ISCED 0-6)

7.10. Premii în cadrul unor concursuri

7.11. Burse de studii pentru elevi, studenţi, doctoranzi

7.12. Burse postdoctorat

7.13. Burse sociale

7.14. Burse de merit.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 octombrie 2014.

Nr. 1.091.

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2014

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005,

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:

Art. I. - Anexa la Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 17 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La titlul “Competenţe de specialitate în psihologia transporturilor”, subtitlul “Nivel III - psiholog specialitate” va avea următorul cuprins:

“Nivel III - psiholog specialist*)

Competenţe profesionale specifice - psihologia transporturilor

- evaluarea psihologică/psihodiagnostică complexă individuală în domeniul transporturilor (inclusiv în domeniul traficului), examinarea psihologică a candidaţilor pentru şcolarizarea în conducerea autovehiculelor, redobândirea permisului de conducere, siguranţa transporturilor**), cu excepţia transporturilor rutiere speciale, evaluarea complexă a contextului activităţii în transporturi, participarea la efectuarea examinărilor pentru transporturile rutiere speciale, fără drept de decizie şi de emitere a actelor profesionale specifice în transporturile rutiere speciale;

- analiza nevoilor participanţilor la trafic, solicitanţilor şi deţinătorilor permisului de conducere**) şi ale deţinătorilor de atestate profesionale de siguranţa transporturilor**), cu excepţia transporturilor rutiere speciale,” inclusiv pentru transporturile feroviare, navale şi aeriene**);

- intervenţia de specialitate, asistenţa şi consilierea psihologică specifică, pentru candidaţii la şcolarizarea în conducerea autovehiculelor, la redobândirea permisului de conducere şi siguranţa transporturilor, cu excepţia transporturilor rutiere speciale;

- dezvoltarea şi testarea unui produs specific;

- evaluarea complexă a contextului muncii în domeniul transporturilor;

- acordarea feedbackului;

- participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.

 

*) Psihologul poale sa îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare

**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.”

2. Titlul “Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publicaşi siguranţa naţională” se abrogă.

3. La titlul “Competenţe profesionale de specialitate în psihologia aplicată în serviciile publice şi private1”, subtitlurile “Nivel I - psiholog practicant sub supervizare” şi “Nivel II - psiholog practicant autonom” vor avea următorul cuprins:

“Nivel I - psiholog practicant sub supervizare4) Competenţe profesionale specifice*) - psihologie aplicată în serviciile publice şi private

- evaluarea psihologică în vederea selecţiei personalului pentru ocuparea posturilor de execuţie din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private; pentru procedurile interne de admitere în instituţiile de învăţământ din domeniu;

- evaluarea psihologică periodică în vederea supravegherii sănătăţii personalului din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private;

- educaţie pentru sănătate, prin susţinerea unor modele de conduită şi a unui stil de viaţă sănătos, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de promovare a sănătăţii ta Jocul de munca şi de prevenire a bolilor psihice;

- identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor psihologice, individuale şi de grup, în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională;

- evaluarea psihologică în vederea obţinerii avizării deţinerii de armă neletală**);

- educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor naţionale şi a legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii.


*) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie aplicată în serviciile publice şi private, precum şi cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de muncă/act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.

**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.”

 

Nivel II - psiholog practicant autonom*) Competenţe profesionale specifice**) - psihologie aplicată în serviciile publice şi private

- evaluarea psihologică în vederea selecţiei personalului pentru ocuparea posturilor de execuţie din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private; pentru procedurile interne de admitere în instituţiile de învăţământ din domeniu;

- evaluarea psihologică periodică în vederea supravegherii sănătăţii personalului din instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi al securităţii private. Poate participa la evaluarea psihologică în vederea obţinerii avizării deţinerii de armă;

- educaţie pentru sănătate, prin susţinerea unor modele de conduită şi a unui stil de viaţă sănătos, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de promovare a sănătăţii la locul de muncă şi de prevenire a bolilor psihice;

- identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor psihologice, individuale şi de grup, în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională;

- educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor naţionale şi a legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;

- evaluarea psihologică în vederea obţinerii avizării deţinerii de armă letală***);

- asistenţă psihologică a personalului din domeniu, evaluarea, optimizarea şi eficientizarea performanţelor personalului din domeniu;

- analiza psihologică a activităţii din domeniu, a misiunilor, intervenţiilor şi a acţiunilor operative; asigurarea psihologică a misiunilor, intervenţiilor şi acţiunilor operative;

Managementul stresului ocupaţional în domeniu şi consiliere psihologică în specialitate.


*) Psihologul poate să îşi exercite competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani. Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi opinii de specialitate - Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile psihologica numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct un contract individual de munca/act de numire sau un contract de prestări servicii psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificările ulterioare.

**) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională complementară/curs universitar de maşter în specialitate, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, sau să aibă doctorat în psihologie.

***) Psihologul trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu, avizat de către Colegiul Psihologilor din România.”

 

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Minai Aniţei

 

Bucureşti, 3 octombrie 2014.

Nr. 3.

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 879/2014 privind aprobarea bugetului de venituri ŞI cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 21 octombrie 2014, se face următoarea rectificare:

- în cuprinsul titlului, articolului unic şi anexei, în loc de: “Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie - S.A.” se va citi: “Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.”.

-

La Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.143/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 16 octombrie 2014, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 1 la normele tehnice, pct. VI, subgrupa “Unităţi care derulează AP-TRAUMA - Traumatismele centurilor şi extremităţilor”, în loc de: “Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Nicolae Oblu» Iaşi” se va citi: “Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.