MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 645/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 645         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

721. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, precum şi darea acestora în folosinţa gratuită a Clubului Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca

 

728. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Comloşu Mare şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

735. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 11/19 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu

 

738. - Hotărâre privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ

 

739. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

740. - Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire Craiova Sud”

 

741. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.104. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, precum şi darea acestora în folosinţa gratuită a Clubului Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1)din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, înregistrate la poziţia cu numărul M.F. 38460, respectiv M.F. 38458, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 15 ani, către Clubul Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca, judeţul Cluj, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Splaiul Independenţei nr. 6, a unor bunuri din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, pentru desfăşurarea activităţii sportive a acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 721.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care îşi actualizează şi modifică denumirea, adresa, valoarea de inventar, respectiv îşi modifică caracteristicile tehnice

 

Nr. M.F.

Descrierea tehnică din inventarul centralizat

Cad de clasificaţie

Valoarea

imobilului

din

inventarul

centralizat

(în lei)

Denumirea

imobilului

din inventarul centralizat

Adresa din inventarul centralizat

Administratorul

Denumirea imobilului actualizată la data de 10 decembrie 2013

Adresa actualizată la data de Caracteristicile tehnice la data de 10 decembrie 2013 10 decembrie 2013

Valoarea actualizată a imobilului (în lei) la data de 10 decembrie

2013

38460

Clădire Siesta - 4E,

B.C.A

8.26.10

405.909

Baza turistica

Siesta

Ţara: România,

judeţul Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. Nicolae Cristea;

nr.-

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj

(CUI 27428433)

Baza de cazare Corp A

Ţara: România, Corp A, bază de cazare construcţie judeţul Cluj; tip S + P + 4E, cu structură de rezistenţă MRJ Cluj-Napoca; formată din panouri mari prefabricate, str. Nicolae Cristea din beton armat, fundaţii de beton armat, nr. 28 planşee din beton armat, acoperiş tip şarpantă, cu învelitoare de ţiglă, Sc de 311 mp, compus din subsol cu 20 boxe, 4 holuri, parter cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 2 casa scării, 2 windfang, etaj 1 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 2 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 3 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 4 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii (CF 295045)

755.281,90

38458

Clădire Fiesta I - 3E,

B.C.A

8.26.10

7.230

Baza turistica

Fiesta

Ţara; România,

judeţul Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. Nicolae Cristea;

nr. -

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj

(CUI 27428433)

Baza de cazare Corp C

Ţara: România, Corp C, bază de cazare construcţie judeţul Cluj; P + 3E, cu structură de rezistenţă formată MRJ Cluj-Napoca; din cadre şi diafragme din beton armat, str. Nicolae Cristea fundaţii de beton armat, planşee de beton nr. 28 armat, acoperiş tip terasă cu hidroizolaţie, cu Sc de 554 mp, compus din parter cu 1 corp de legătură, 1 casa scării, 4 holuri, 1 grup sanitar, 1 sală multifuncţională, 1 bucătărie, 1 depozit, 4 camere, 3 băi, etaj 1 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 2 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 3 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării (CF 295045)

13.452,57

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor din domeniul public al statului şl din administrarea Ministerului Tineretului ŞI Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport ŞI Tineret Cluj care se dau în folosinţă gratuită Clubului Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca, persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Adresa unde este situat imobilul

Valoarea de inventar

(în lei)

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se dau în folosinţă gratuită

imobilele

Persoana juridică la care se dau în folosinţă gratuită imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilului

38460

8.26.1C

Ţara: România,

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. Nicolae Cristea nr. 28

755.281,90

Baza de cazare Corp A

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

Club Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca

(CI F RO 18906504)

Corp A, bază de cazare construcţie tip S+P+4E, cu structură de rezistenţă formată din panouri mari prefabricate, din beton armat, fundaţii de beton armat, planşee din beton armat, acoperiş tip şarpantă, cu învelitoare de ţiglă, Sc de 311 mp compus din subsol cu 20 boxe, 4 holuri, parter cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 2 casa scării, 2 windfang, etaj 1 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 2 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 3 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 4 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii (CF 295045)

38458

8.26.1 C

Ţara: România,

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. Nicolae Cristea nr. 28

13.452,57

Baza de cazare Corp C

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

Club Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca

(CIF RO 18906504)

Corp C, bază de cazare construcţie P+3E, cu structură de rezistenţă formată din cadre şi diafragme din beton armat, fundaţii de beton arma planşee de beton armat, acoperiş tip terasă cu hidroizolaţie, cu Sc de 554 mp, compus din parter cu 1 corp de legătură, 1 casa scării, 4 holuri, 1 grup sanitar, 1 sală multifuncţională, 1 bucătărie, I depozit, 4 camere, 3 băi, etaj 1 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, II holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 2 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 3 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon 1 coridor, 2 casa scării

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Comloşu Mare şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi actualizării valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al Statului, în urma reorganizării Poliţiei de Frontieră Române şi reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Comloşu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea în domeniul public al comunei Comloşu Mare se face în scopul modernizării imobilului prevăzut la alin. (1) de către Consiliul Local Comloşu Mare, în vederea recalificării în Punct de trecere a frontierei Lunga - Nakovo, în regim de trafic internaţional, pentru a răspunde cerinţelor din Catalogul Schengen.

Art. 3. - La finalizarea lucrărilor de modernizare a imobilului sau dacă în termen de 5 ani de la trecerea în domeniul public local nu se finalizează lucrările de modernizare ori în cazul în care nu se respectă scopul pentru care a fost trecut în domeniul public local, imobilul transmis potrivit art. 2 alin. (1) revine de drept în domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în condiţiile legii.

Art. 4. - Predarea-primirea imobilului, potrivit art. 2 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 728.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului pentru care se schimbă unitatea de administrare şi se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat

Unitatea de administrare după actualizare

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

147.198

8.19.01

49-506

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, Cod unic de identificare (CUI) 4250638

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, Cod unic de identificare (CUI) 4250638

Judeţul Timiş

65.876,14

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Comloşu Mare

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Codul de clasifica ţie

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Nr. M.F.P.

Comuna Comloşu Mare,

judeţul Timiş

8.19.01

Statul român, administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

Cod unic de identificare (CUI) 4250638

Comuna Comloşu Mare, judeţul Timiş

Cod unic de identificare (CUI) 4483854

Denumire imobil: 49-506

Suprafaţă teren = 1.604 mp

Nr. construcţii = 1

Suprafaţă C1 = 105 mp

Suprafaţă totală construită =105 mp

Nr. CF = 400999

Valoarea de inventar = 67.876,14 lei

147.198

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. H/19 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 11/19 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare, finanţarea obiectivului de investiţii “Îndiguire şi consolidări de mal pe râul Tisa între BF 254-319, judeţul Maramureş1 se face din fonduri externe rambursabile, din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 735.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumului forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ, în vederea administrării de către consiliul local în scopul dezvoltării şi modernizării infrastructurii forestiere, în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ, în vederea administrării de către consiliul local, în condiţiile legii.

(2) Pentru terenul aferent drumului forestier menţionat la alin, (1) consiliul local asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestui teren, potrivit legii.

Art. 4. - Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 2 şi a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 738.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului Imobil aflat în domeniul public al statului şl în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru care se modifică descrierea tehnică

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Caracteristici tehnice ale bunurilor conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

0

1

2

3

6939

8.04.04

Drum forestier Sebaşa Obârşie

Lungimea 3,5 km

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public ai comunei Borca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca, judeţul Neamţ

 

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la care trece drumul forestier

Persoana juridică la care se trece drumul forestier

Nr.de inventar la Regia Naţională a Pădurilor -

Romsilva

Nr.de inventar la Ministerul Finanţelor Publice

Codul de clasificaţie

Localizarea drumului forestier în

amenajamentul silvic

Lungimea

(km)

Valoare de inventar Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

- lei -

Valoare de inventar MFP

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Drum forestier Sebaşa Obârşie

Statul român şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120

Comuna Borca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca, CUI 2614139

2037

6939

8.04.04

UP IV, ua 195D parţial, Ocolul Silvic

Borca CF nr. 50456

3,5 km

245.000

245.000

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aferent drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca, judeţul Neamţ

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Persoana juridică la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Localizarea terenului în amenajamentul silvic

Codul de clasificaţie al terenului aferent drumului forestier

Suprafaţa totală

(ha)

Nr. de inventar la MFP

1

2

3

4

5

6

7

Comuna Borca, judeţul Neamţ

Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, CUI 1590120

Comuna Borca, judeţul Neamţ CUI 2614139

UPIV, ua195D parţial,

Ocolul Silvic Borca, CF nr. 50.456

8.04.02

2,1

1364 parţial

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 739.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 F

Cod unic de înregistrare: R0477647

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.550.220,52

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.446.425,71

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

103.794,81

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.667.023,97

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.584.729,03

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.209.442,32

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

817,02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

200.127,08

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

133.696,16

C1

ch. cu salariile

13

131.177,49

C2

bonusuri

14

2.518,67

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

10.724,63

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

9.156,70

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

3,283,32

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

52.422,97

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

154.342,61

2

 

Cheltuieli financiare

20

102.294,94

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-116.603,451

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

60.240,61

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

37,675,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

59,310,61

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.110

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.045

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5,448,09

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.345,46

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

707.30

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.075,35

8

 

Plăţi restante

55

63,00

9

 

Creanţe restante

56

2.790.81

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire Craiova Sud”

În conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome .Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2,451 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” - S.A., în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire Craiova Sud”, în condiţiile legii. Contractul de concesiune având ca obiect suprafaţa de teren respectivă se modifică în mod corespunzător, potrivit legii.

(2) în cazul în care nu se respectă destinaţia suprafeţei de teren prevăzută la alin. (1), aceasta revine în administrarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafeţei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 alin. (1), în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 740.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafeţe de teren, aflate în proprietatea publica a statului, care se dă din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional “Varianta de ocolire Craiova Sud”

 

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/

Nr. cadastrala

Elementele-cadru de descriere tehnica

Persoana juridică care dă în administrare imobilul/CUI

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul/CUI

Valoarea de inventar

(lei)

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Teren

Judeţul Dolj, localitatea

Pieleşti Nr. cadastral

31038 CF nr. 31038

lot 1 - nr. cad. 31038 - 2293 mp lot 2 - nr. cad. 31038 - 27 mp lot 3 - nr. cad. 31038 - 40 mp lot 4 - nr. cad. 31038 - 40 mp lot 5 - nr. cad. 31038 - 40 mp lot 6 - nr. cad. 31038 - 11 mp Suprafaţa totală a terenului - 2.451 mp

Ministerul Transporturilor (CUI 13633330)

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor (CUI 31116081)

1

Parţial

147790

8.10.06

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ai art. art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Curţii de Conturi, pe anul 2014, la capitolul 51.01 “Autorităţi şi acţiuni externe”, titlul “Cheltuieli de personal”, cu suma de 5.447 mii lei din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Curţii de Conturi pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Curţii de Conturi,

Nicolae Văcăroiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 741.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice

 

În baza prevederilor art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se împuterniceşte personalul din cadrul Serviciului sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale din structurile Trezoreriei Statului organizate la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice să efectueze controlul de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1)lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

(2) în scopul împuternicirii personalului prevăzut la alin. (1), directorul executiv-trezorerie al structurii Trezoreriei Statului din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti/trezorierii şefi ai structurilor Trezoreriei Statului din cadrul celorlalte direcţii generale regionale ale finanţelor publice şi al administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, transmit Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică propunerile pentru nominalizarea persoanelor care vor exercita controlul de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014.

(3) Propunerile prevăzute la alin. (2) vor fi făcute pentru un număr de minimum două persoane şi vor conţine următoarele informaţii:

- numele şi prenumele persoanei nominalizate;

- funcţia publică de execuţie deţinută;

- vechimea în cadrul Serviciului sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale.

(4) Persoanele nominalizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă studii superioare economice;

- să aibă vechime de cel puţin 2 ani în cadrul Serviciului sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale;

- să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” în ultimul an la evaluarea performanţelor profesionale individuale.

(5) Propunerile prevăzute la alin. (2) se transmit scanate la Ministerul Finanţelor Publice, însoţite de curriculum vitae şi de rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor nominalizate pentru ultimul an, de la adresa de e-mail a directorului executiv-trezorerie/trezorierilor şefi la adresa de e-mail ce urmează a fi comunicată acestora de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică.

(6) în termen de o zi lucrătoare de la primirea propunerilor prevăzute la alin. (2), Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică verifică încadrarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) şi transmite Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar şi control o adresă privind propunerea pentru desemnarea persoanelor împuternicite pentru exercitarea controlului de tip preventiv, la care anexează copii ale propunerilor de nominalizare primite şi ale documentelor prevăzute la alin. (5).

(7) în termen de două zile lucrătoare de la primirea adresei prevăzute la alin. (6), Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control întocmeşte adresa privind acordul/respingerea desemnării persoanelor împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, care va fi semnată împreună cu Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică.

(8) Adresa prevăzută la alin. (7) se transmite scanată, de către Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, prin e-mail structurilor Trezoreriei Statului de la care a fost primită propunerea de nominalizare a persoanelor împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv în vederea emiterii deciziei de numire a persoanelor respective de către conducerea structurilor descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice,

(9) Schimbarea persoanelor pentru care s-a emis acordul de către Ministerul Finanţelor Publice se poate efectua la propunerea directorului executiv-trezorerie/trezorierilor şefi ai structurilor Trezoreriei Statului sau la solicitarea directorului general al Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică sau a controlorului financiar şef al Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar şi control.

(10) Atribuţiile cu privire la efectuarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale se introduc în fişa postului persoanelor împuternicite potrivit alin. (2).

Art. 2. - Se aprobă Normele metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 august 2014.

Nr. 1.104.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite al bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

 

Art. 1. - (1) Fac obiectul controlului de tip preventiv reglementat la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 operaţiunile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ.

(2) Documentul supus controlului prevăzut la alin. (1) este cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014, care a fost verificată potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 şi, respectiv, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)- (17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

Art. 2. - (1) în scopul acordării vizei de control de tip preventiv pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale solicitate pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 65 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, odată cu documentele prevăzute la art. 65 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014, şi următoarele documente justificative:

a) copii ale angajamentului legal: contract/comandă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă aferentă relaţiei contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii şi hotărârea consiliului local aferentă relaţiei cu furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

b) copii ale facturilor primite şi neachitate, aferente relaţiei contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii, care au fost vizate pentru “Bun de plată” de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii;

c) copii ale documentelor care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz, procesul-verbal de recepţie, nota de recepţie şi constatare de diferenţe etc.;

d) copii ale deconturilor justificative primite şi neachitate, aferente relaţiei cu furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care au fost vizate pentru “Bun de plată” de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii;

e) copii ale contractelor/comenzilor/hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile aferente relaţiei contractuale dintre furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii ai acestora;

f) copii ale facturilor primite şi neachitate, aferente relaţiei contractuale dintre furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii, pe care se va completa “Bun de plată” şi se va semna de către conducătorii/persoanele desemnate în acest sens ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale/ordonatorii de credite ai instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale ori înlocuitorii lor de drept certifică cu semnătură, înscriind “Conform cu originalul”, documentele prevăzute la alin. (1) care se prezintă la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.

Art. 3. - (1) Cererea prevăzută la art. 1 alin. (2), în original, împreună cu documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) se prezintă persoanei împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cu adresă scrisă semnată de directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz, sau altei persoane împuternicite de aceştia, din care rezultă că au fost efectuate verificările prevăzute la art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 şi, respectiv, la art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014.

(2) în cazul sumelor necesare pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 65 alin, (4) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cuprinse în cereri, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice transmit persoanei împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv copii ale certificatelor fiscale aferente acestor obligaţii.

Art. 4. - În exercitarea controlului de tip preventiv, personalul împuternicit potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice verifică cererea prevăzută la art. 1 alin. (2) şi documentele justificative anexate la aceasta prevăzute la art. 2, având în vedere următoarele:

a) în cazul sumelor aferente stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 65 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014:

- existenţa angajamentului legal din care rezultă obligaţii de plată către furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii, care are viza pentru control financiar preventiv propriu şi este certificat cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind “Conform cu originalul”;

- documentele justificative aferente fazei de lichidare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) să fie semnate şi vizate pentru “Bun de plată” de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii şi certificate cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind “Conform cu originalul”;

- documentele justificative aferente fazei de lichidare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) să fie certificate cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind “Conform cu originalul”;

- suma totală din cerere să fie mai mică sau egală cu suma din documentele justificative aferente fazei de lichidare depuse de ordonatorul de credite;

- suma din angajamentul legal să fie mai mare sau egală cu suma solicitată prin cerere;

b) în cazul sumelor aferente stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 65 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014:

- existenţa angajamentului legal, respectiv a hotărârii consiliului local aferente relaţiei cu furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

- documentele justificative aferente fazei de lichidare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) să fie vizate pentru “Bun de plată” de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii şi să fie certificate cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind “Conform cu originalul”;

- suma totală din cerere să fie mai mică sau egală cu suma din documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) aferente fazei de lichidare depuse de ordonatorul de credite;

- suma din angajamentul legal să fie mai mare sau egală cu suma solicitată prin cerere;

c)în cazul sumelor aferente stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 65 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014:

- existenţa angajamentului legai, respectiv a hotărârii consiliului local aferente relaţiei cu furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

- documentele justificative aferente fazei de lichidare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) să fie vizate pentru “Bun de plată” de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii şi să fie certificate cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind “Conform cu originalul”;

- existenţa documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) certificate cu semnătură de către conducătorii/persoanele desemnate în acest sens ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, înscriind “Conform cu originalul”, şi a celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) care sunt vizate pentru “Bun de plată” de către conducătorii/persoanele desemnate în acest sens ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi care sunt certificate prin semnătură de aceştia, înscriind “Conform cu originalul”;

- suma totală din cerere să fie mai mică sau egală cu suma din documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) aferente fazei de lichidare depuse de ordonatorul de credite şi mai mică sau egală cu cea din documentele justificative prevăzute art. 2 alin. (1) lit. f);

- suma din angajamentul legal să fie mai mare sau egală cu suma solicitată prin cerere;

d) în cazul sumelor aferente stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 65 alin. (4) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014:

- suma totală din certificatele fiscale prezentate conform prevederilor art. 3 alin. (2) să fie mai mare sau egală cu suma aferentă plăţii acestor obligaţii din cerere.

Art. 5. - (1) Cererea prevăzută la art. 1 alin. (2) se vizează de persoanele împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv în condiţiile în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4.

(2) în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de la art. 4, persoanele împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv restituie cererea prevăzută la art. 1 alin. (2), împreună cu documentele anexate acesteia, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în scopul restituirii către ordonatorul principal de credite în vederea refacerii.

Art. 6. - (1) Controlul de tip preventiv se exercită prin viză asupra tuturor cererilor prevăzute la art. 1 alin. (2), indiferent de valoarea acestora.

(2) Viza persoanelor împuternicite potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice se acordă prin înscrierea următorului text pe cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014:

Vizat de M.F.P. -

în baza O.G. nr. 9/2014

Numele şi prenumele.......................

Semnătura................................

Data.........................................

(3) Acordarea vizei de către persoanele împuternicite asupra cererilor prevăzute la art. 1 alin. (2) care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere juridică persoanele din structura unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care le-au întocmit, vizat şi aprobat.

(4) Persoanele împuternicite potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice vor exercita controlul de tip preventiv în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 şi, respectiv, la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014, astfel încât să nu afecteze realizarea în bune condiţii şi la termen a operaţiunii verificate. În cazuri temeinic justificate, persoana împuternicită cu exercitarea controlului de tip preventiv poate depăşi cu maximum două zile lucrătoare termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 şi, respectiv, la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014.

(5) Activitatea de control de tip preventiv se evidenţiază sistematic în Registrul proiectelor de operaţiuni prezentate la viză de control de tip preventiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA

la normele metodologice

 

REGISTRUL

proiectelor de operaţiuni prezentate la viză de control de tip preventiv

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială emitentă

B - Valoarea înscrisă în document - lei

C - Data prezentării documentului la viză

D - Valoarea operaţiunilor pentru care s-a acordat viza - lei

E - Valoarea operaţiunilor pentru care s-a restituit documentaţia - lei

F - Data acordării vizei sau a restituirii documentelor

G - Motivaţia restituirii documentelor

H – Observaţii

 

Nr. crt.

Numărul şi data cererii privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Conţinutul operaţiunilor înscrise în document

A

B

C

D

E

F

G

H

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.