MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 647/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            670. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi pentru transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Justiţiei

 

            717. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            454/1.087/1.649. - Ordin al secretarului general al Guvernului, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART - S.Â., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

            8. - Dispoziţie pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică  şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi pentru transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Justiţiei

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.- Numărul MFP (parţial) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 793 din 17 decembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins: “Nr. MFP (parţial) 153629”.

Art. II. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului”, situat în municipiul Bucureşti, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Justiţiei.

Art. III. - Predarea-preluarea părţii din imobil transmise potrivit art. II se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat între Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi Ministerul Justiţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi va cuprinde stadiile fizice la data încheierii acestuia.

Art. IV. - Camera Deputaţilor va asigura Ministerului Justiţiei, corespunzător cotei din imobil aflate în administrarea acestuia, utilităţile necesare funcţionării corespunzătoare, de la data încheierii procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la art. III, în baza unei convenţii încheiate între părţi în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - Senatul României, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Justiţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 31 iulie 2014.

Nr. 670.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” care se transmite în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

Codul de clasificare

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea de inventar

(lei)

Caracteristicile tehnico-economice ale imobilului transmis

1.

Bucureşti,

Str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5

Nr. MFP (parţial) 153629

Domeniul public al statului şi administrarea I Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei

128561079,09

Corpul B3 - Cota - 9,00 – S1  + acces galerie = 1.622 mp

Cota-4,50 -SM =1.622 mp

Cota 0,00 - PARTER = 647 mp

Cota + 4,50 - ETAJUL 1 = 1.622 mp

Cota + 9,00 - ETAJUL 2 = 1.622 mp

Cota + 15,00 - ETAJUL 3 = 1.622 mp

Cota + 19,50 - ETAJUL 4 = 1.628 mp

Cota +25,00 - ETAJUL 5 = 2.040 mp

Cota + 31,50 - ETAJUL 6 + spaţii tehnice = 1.000 mp

TOTAL = 13.425 mp

Număr cadastral 226904 - parţial

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1905 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 304 din 24 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 717.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 ta Hotărârea Guvernului nr. 300/2014)

 

SUMELE

care se alocă prin transfer, din bugetul aprobat pe anul 2014 Ministerului Sănătăţii, spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi lista spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

 

            I. PENTRU DOTAREA CU APARATURA MEDICALA

 

Capitol/titlu/articol/alineat

Suma alocată prin transfer

(mii lei)

Transferată prin

Transferată către

Spitalul public beneficiar

Denumirea aparatului medical

Bucăţi

Cap. 66.10 “Sănătate”

6.840

 

 

 

 

 

Titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”

6.840

 

 

 

 

 

Art. 51.02 “Transferuri de capital”

6.840

 

 

 

 

 

Alin. 51.02.25 “Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate”

6.840

 

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

 

 

 

3.240

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Argeş

Consiliul Judeţean Argeş

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

Angiograf

1

 

3.600

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea

Consiliul Judeţean Tulcea

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea

Angiograf

1

 

            II. PENTRU OBIECTIVE DE MODERNIZARE, TRANSFORMARE ŞI EXTINDERE A CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, PRECUM ŞI EXPERTIZAREA, PROIECTAREA ŞI CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR

 

Capitol/titlu/articol/alineat

Suma alocată prin transfer

(mii lei)

Transferată prin

Transferată către

Spitalul public beneficiar

Denumirea obiectivului

Cap. 66.01 “Sănătate”

10.000

 

 

 

 

Titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”

10.000

 

 

 

 

Art. 51.02 “Transferuri de capital”

10.000

 

 

 

 

Alin. 51.02.24 “Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate”

10.000

 

 

 

 

din care;

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

 

 

Consiliul Local al Municipiului

Timişoara

 

 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara

 

 

Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri şi laborator pneumoftiziologie şi reabilitare clădire existentă la Spitalul Louis Ţurcanu din Timişoara, în perimetrul str. I. Nemoianu - str. Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ cu str. Brăila

5.000

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud

Extindere prin supraetajarea pavilionului P+2 şi transformare în P+4 în vederea construirii unui bloc operator centralizat şi a unor spaţii medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Nr. 454 din 1 august 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.649 din 12 august 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.087 din 26 august 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2014,

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

secretarul general al Guvernului, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART- S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

ANEXĂ*)

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART - S.A.

Adresa: Bucureşti, bd. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sectorul 1

Cod unic de înregistrare RO 14232728

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

118.465

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

118.420

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

45

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

108522

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

107922

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

56435

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

900

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

43778

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

33321

C1

ch. cu salariile

13

29423

C2

bonusuri

14

3898

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

434

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

10023

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6809

2

 

Cheltuieli financiare

20

600

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

9.943

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1957

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

7986

 

1

 

Rezerve legale

25

497

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7489

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

700

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

4094

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

4094

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

3395

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7042

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

7042

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

898

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

877

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3166

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2796

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

135,03

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

X

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

916

8

 

Plăţi restante

55

1710

9

 

Creanţe restante

56

420

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

DISPOZIŢIE

pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,

având în vedere propunerea Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie din data de 25 iulie 2014,

preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România dispune:

Art. 1. - Se aprobă condiţiile minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2. - Prezenta dispoziţie intră în vigoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

 

Bucureşti, 25 iulie 2014.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

CONDIŢIILE MINIME GENERALE

privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant

 

Specialitatea

Treapta de specializare

Structura formării profesionale

Total număr de ore

(minim)

Durata minimă

(an/ani)

Formare profesională complementară*

(minim)

Autocunoaştere şi dezvoltare personală/practică, după caz

(minim)

Supervizare profesională

(minim)

Consiliere psihologică**

Psiholog practicant sub supervizare

250 de ore

50 de ore

0

300 de ore

1 an şi 6 luni

Psiholog practicant autonom

250 de ore

(efectuate deja în prima perioadă -1 an şi 6 luni)

50 de ore

(efectuate deja în prima perioadă -1 an şi 6 luni)

50 de ore

(contract de supervizare profesională)

350 de ore

(din care 300 efectuate în prima perioadă - 1 an şi 6 luni)

2,5 ani

 

Psihoterapie**

Psiholog practicant sub supervizare

500 de ore

150 de ore

0

650 de ore

2 ani

Psiholog practicant autonom

500 de ore

(efectuate deja în primii 2 ani)

150 de ore (efectuate deja în primii 2 ani)

150 de ore (minimum 2 ani)

800 de ore

(din care 650 efectuate deja în primii 2 ani)

3 ani

 

Psihologie clinică

Psiholog practicant autonom

500 de ore

(250 de ore/an)

0

50 de or

(minimum 1 an)

550 de ore

2 ani


* Formarea profesională complementară formării iniţiale este valabilă numai cu condiţia realizării într-un program de formare profesională complementară avizat de către Colegiul Psihologilor din România, certificatul/diploma care atestă formarea profesională complementară având rubrici exprese pentru sigla şi semnătura reprezentantului legal al organizaţiei profesionale Diploma/Certificatul va conţine sau va avea în anexă/anexe, în mod obligatoriu, numărul de ore total şi perioada stagiului de formare profesională complementară. Diploma/Certificatul emisă/emis de către furnizorul de formare profesională conţine număr şi serie, respectiv numele şi prenumele titularului.

** Formarea profesională complementară formării iniţiale în psihoterapie/consiliere psihologică se realizează pentru o metodă psihoterapeutică, aceasta putând conţine un număr mai mare de ore de formare profesională faţă de minimul prevăzut în prezenta anexă, în funcţie de standardul de formare în metodă, raportat la standardul internaţional stabilit de către deţinătorul dreptului de autor asupra metodei, potrivit competenţelor profesionale dobândite şi nivelului tipului de psihoterapie, după caz.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.