MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 649/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 649         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            34. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            732. - Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

            733. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

            737. - Hotărâre privind transmiterea imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.162. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 aţin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

 

1.281/695/152. - Ordin al viceprim-ministrului. ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

 

1.329. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014- 2018

 

1.560/1.051. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget privind l modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 şi 24 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Viorel Hrebenciuc - Grupul parlamentar al PSD;

Miron-Tudor Mitrea - Grupul parlamentar al PSD;

Dan-Ştefan Motreanu - Grupul parlamentar al PNL;

Ioan Oltean - Grupul parlamentar al PDL.

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Ion Marcel Ciolacu - Grupul parlamentar al PSD;

Cristian Buican - Grupul parlamentar al PNL;

Niculae Mircovici - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

Liliana Mincă - Grupul parlamentar al PP-DD.

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Mircea Gheorghe Drăghici - Grupul parlamentar al PSD;

Horia Grama - Grupul parlamentar al PSD;

Ionel Palăr - Grupul parlamentar al PNL;

Seres Dénes - Grupul parlamentar al UDMR.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 septembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 34.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 732.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru care se modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnica

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

1

62730

8.28.06

Teren Staţie experimentală Aldeni

Steren=2.700 mp, SconstrC1-birouri = 43 mp, SdesfC1-birouri=43 mp, SconstrC2-cabinălimnigraf = 3 mp, SdesfC2-cabinălimnigraf = 3 mp, SconstrC3-cabinălimnigraf = 4 mp, SdesfC3-cabinălimnigraf = 4 mp, SconstrC4-cabinălimnigraf = 3 mp, SdesfC4-cabinălimnigraf = 3 mp, construcţii tip P, CF nr. 20037, UAT Cernăteşti

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

comuna Cernăteşti;

satul Aldeni;

nr.: -; INHGA

1970

4,614

2

62773

8.28.06

Teren Staţie experimentala Voineşti

Steren = 10101 mp, CF nr. 70841, UAT Voineşti

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Voineşti;

nr.: -; INHGA

1965

1

3

62909

8.28.01

Clădire Corp C, extindere Bucureşti

SconstrCl5 = 1.268 mp, Sdesf C 15=3.067 mp, clădire tip S+P+1, CF nr. 248038 Bucureşti, sectorul 1

Ţara: România;

municipiul Bucureşti; sectorul 1;

şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97

1964

510,834

4

62919

8.28.01

Baracă tip piatră pereţi, portanţi lemn

Malu cu Flori

Steren = 853 mp, SconstrC1-baracă=45 mp, Sdesf C1-baracă = 45 mp, construcţie tip P, CF nr. 70256, UAT Malu cu Flori

Tara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Malu cu Flori; -;

nr.: -; INHGA

1986

12,126

5

63032

8.28.01

Staţie experimentală

Voineşti

SconstrC1-birouri = 84 mp, SdesfC1-birouri = 157 mp, clădire tip P+1, terenul este înregistrat la nr. MF 62773, CF nr. 70841, UAT Voineşti

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Voineşti; -;

nr.: -; INHGÂ

1970

51.436

6

63033

8.28.01

Staţia experimentală evaporimetrică subt. Voineşti

Steren = 335 mp, CF nr. 70843, UAT Voineşti

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Voineşti; -;

nr.: -; INHGÂ

1970

15,000

7

64260

8.17.02

Acumulare Ciric III

volum total = 2,6 mii. mc, Vaten = 1.75 mii. mc, Steren=182.242 mp, SconstrC1-dig = 16.475 mp, SconstrC2-călugăr = 59 mp, SconstrC3-deversor = 11.107 mp, CF nr. 146349, UAT Iaşi

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

MRJ laşi; -; nr.: -; Iaşi

1978

10,982,406

8

65290

8.28.01

Canton Cucuteni

Steren = 3.954 mp, SconstrC1 - canton=87 mp, SdesfC1-canton = 87 mp, SconstrC2-magazi e= 63 mp, SdesfC2-magazie = 63 mp, Sconstr C3-anexă = 29 mp, Sdesf C3-anexă = 29 mp, CF nr. 61791, UAT Leţcani

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Leţcani;

satul Gogească;

nr: -; Iaşi

1998

42,841

9

121044

8.28.01

Platformă observaţii Voineşti

Steren=3.601 mp, CF nr. 70842, UAT Voineşti

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Voineşti; -;

nr.: -; INHGA

1998

1,929

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 733.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnica

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

1

64184

8.17.02

Baraj Stânca-Costeşti

Front de retenţie de cea 3 km, compus din

2 tipuri de baraje (pământ şi beton), protecţie

amonte din beton armat

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Stânca; -;

nr.-; exploatare Stânca

177,520,006

2

102289

8.17.02

Lac de acumulare Stânca-Costeşti

Vt=1.400 mii. mc, Watt=665 mii. mc, lungime=70 km, suprafaţă=1.800 ha

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Stânca; -;

nr.: -; Ştefăneşti

6,297,586

3

102298

8.17.02

Acumulare compensare

lac compensare pentru reg. debitelor în volum de 640 mii mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Stânca; -;

nr.: -; Ştefăneşti

14,792,079

4

102307

8.17.02

Teren NH Stânca

Suprafaţă=2.785,8 ha, terenuri diferite cu ape, cu destinaţii speciale

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Stânca; -;

nr.: -; Ştefăneşti

80,788,200

5

102311

8.28.02

Post hidrometric Stânca, aval

miniclădire şi instalaţii de măsurare a debitelor

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Stânca; -;

nr.: -;

6,576

6

102319

8.28.01

Clădiri exploatare

Clădire tip P pe baraj şi clădire P+2 paliere sub cota 0 din beton şi cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Stânca: -;

nr.: -; Stânca-Costeşti

773,581

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, ai ari 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public ai statului în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, în vederea redării funcţionalităţii şi transformării acestuia în “Centru de rezidenţă pentru creatorii de artă contemporană, artă tradiţională şi meşteşuguri”.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Consiliu] Judeţean Bistriţa-Năsăud va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 737.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE ACTUALIZATE

ale imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

4347550

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

al dării în folosinţă

Situaţia juridică

Tipul bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/

concesiune

159306

8,25.06

Imobil - Vila nr. 1

Vila nr. 1 P + E + M Suprafaţa construită la sol = 300 mp Suprafaţa terenului = 601 mp CF nr. 27518 Sângeorz-Băi

Vecini:

N şi E domeniul public al oraşului Sângeorz-Băi; S - alee acces; V – Ogâgău Traian

Ţara: România, judeţul Bistriţa-Năsăud, oraşul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A

2002

Hotărârea Guvernului nr. 1.169/2002

În administrare

Imobil construcţie şi teren aferent

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, care se transmite din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud

 

Numărul de identificare

MFP

Codul de clasificare

Proprietarul/administratorul de la care se transmite bunul

Proprietarul/administratorul la care se transmite bunul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

159306

8.25.06

Statul român/ în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Judeţul Bistriţa-Năsăud, în administrarea Consiliului Judeţean

Bistriţa-Năsăud

(CUl4347348)

Vila nr. 1

Imobil şi construcţie P + E + M

Suprafaţa construită la sol . 300 m2

Suprafaţa terenului = 601 m2

CF nr. 27518 Sângeorz-Băi

Adresa: România, judeţul Bistriţa-Năsăud, oraşul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A

Vecini: N şi E – domeniul public al oraşului Sângeorz-Băi; S – alee acces; V-Ogâgău Traian

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 65 alin. (19) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 5 “Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 65 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 26 august 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 1.162.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.071/2014)

 

Judeţul....../municipiul Bucureşti1)

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială........................................2)

Adresa.......................................................................................................

Telefon/fax/adresa e-mail..........................................................................

 

SITUAŢIA

obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 65 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea unităţii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale/instituţiilor

publice finanţate integral sau parţial

din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

Codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua

autorităţilor administraţiei publice locale

Denumirea furnizorului care are obligaţii de plata

Codul de identificare fiscala al furnizorului care are obligaţii de plată

Obligaţiile de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări

Obligaţiile de plată către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat

Obligaţiile de plată ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat

către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări

Obligaţiile de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul

local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

LS.

Ordonator principal de credite,

...................................................

................................................. 2)

................................................. 3)

Avizat, conducător instituţie publică 1

....................................................................

Avizat, conducător instituţie publică 2

....................................................................

 


1) Se înscrie denumirea judeţului/municipiul Bucureşti.

2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

 

 

 


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.281 din 6 august 2014

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

Nr. 695 din 7 august 2014

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 152 din 29 august 2014

 

ORDIN

pentru modificarea SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 112.158 din 30 iulie 2014 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - SMR 4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR)

privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 28 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Specificare SMR

Cerinţe obligatorii pentru agricultori

Elemente de control

SMR 4

Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

 

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole: art. 4 şi 5;

 

Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare: art. 5 şi 6 şi anexele nr. 3 şi 4;

 

Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005

1. În scopul protecţiei tuturor resurselor de apă împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, agricultorii au următoarele obligaţii:

a) să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului de grajd, fără defecte structurale care să permită scurgeri de efluenţi/dejecţii, a căror mărime trebuie să depăşească necesarul de stocare a gunoiului de grajd, ţinând seama de perioadele cele mai lungi de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice. Depozitarea gunoiului de grajd se realizează în spaţii special amenajate (platforme şi/sau bazine de colectare impermeabile) în conformitate cu prevederile cap. VIII din Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.27072005, denumit în continuare Codul de bune practici agricole;

b) să respecte perioadele de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice prevăzut în anexa 7 la Codul de bune practici agricole;

c) să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot/ha provenit din aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul agricol în decursul unui an;

d) să nu aplice îngrăşăminte organice pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau | pe terenuri îngheţate;

e) să asigure încorporarea în sol a îngrăşămintelor organice aplicate pe terenurile arabile cu panta mai mare de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea acestora şi în condiţii meteo favorabile;

f) să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafaţă sau pe terenurile agricole situate în zonele de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă stabilite în condiţiile legii. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie a apelor de suprafaţă este de 1 m pentru terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pentru terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind dată de panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă;

g) să urmeze un plan de fertilizare pentru culturile agricole şi să distribuie uniform îngrăşămintele pe terenul agricol;

h) să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 ani şi să prezinte pentru control documentele de evidenţă ale fermei privind suprafaţa agricolă, structura culturilor, efectivele de animale, tipul şi cantitatea îngrăşămintelor aplicate pe terenul agricol şi/sau expediate din fermă şi registrul îngrăşămintelor cu azot utilizate, astfel cum sunt prevăzute în anexa 11 la Codul de bune practici agricole.

2. Agricultorii care, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, au obligaţia obţinerii actelor de reglementare pentru activităţile pe care le desfăşoară trebuie să solicite şi să obţină actele de reglementare în domeniul protecţiei mediului şi/sau gospodăririi apelor pentru activităţile pe care le desfăşoară şi să respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Se verifică:

a) existenţa capacităţilor de depozitare a gunoiului de grajd (platforme şi bazine de colectare impermeabile), starea funcţională şi mărimea acestor capacităţi, având în vedere asigurarea necesarului de stocare a gunoiului de grajd în raport cu producţia de gunoi (efectivul de animale) şi durata de stocare;

b) respectarea perioadei optime de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice, conform cerinţei prevăzute la pct. 1 lit. b);

c) dacă numărul de animale deţinute în exploataţie se limitează la maximum 5,5 UVM/ha, raportat la suprafaţa agricolă a exploataţiei (pajişti permanente, teren arabil, plantaţii de vii şi livezi);

d) existenţa unor indicii privind aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul arabil cu panta mai mare de 12% şi neîncorporarea acestora în sol după aplicare;

e) menţinerea fâşiilor de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafaţă, precum şi prezenţa urmelor de îngrăşăminte organice şi chimice pe suprafeţele de teren ce constituie fâşii de protecţie a apelor de suprafaţă sau în zonele de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă, ce indică nerespectarea cerinţei de la pct. 1 lit. f);

f) existenţa unor indicii privind aplicarea îngrăşămintelor organice sau minerale pe terenul agricol în condiţii meteorologice şi pedologice nefavorabile (terenuri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite de zăpadă);

g) existenţa şi aplicarea unui plan de fertilizare pentru fiecare tip de cultură la nivelul fermei;

h) existenţa şi completarea la zi a documentelor de evidenţă privind suprafaţa agricolă, structura culturilor, efectivele de animale, aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale cu azot, conform normelor contabile şi financiare în vigoare, potrivit cerinţei prevăzute la pct. 1 lit. h);

i) deţinerea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului şi/sau gospodăririi apelor şi respectarea condiţiilor stabilite de acestea cu privire la depozitarea, manipularea şi aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale pe terenul agricol.”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Sándor Pásztor,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 112.489 din 25 august 2014, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, prin prezentul ordin se creează cadrul legal de implementare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 24 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 august 2014.

Nr. 1.329.

 

ANEXĂ

 

NORMELE METODOLOGICE

privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc condiţiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.

(2) Beneficiarii sprijinului financiar sunt producători, persoane fizice/juridice, care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.

Art. 2. - În vederea aprobării sprijinului financiar, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să facă dovada că exploatează o suprafaţă cultivată cu soiuri de viţă-de-vie de struguri pentru vin de minimum 0,1 ha;

b) să facă dovada înscrierii în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., a suprafeţei de viţă-de-vie cu soiuri de struguri pentru vin pentru care s-a încheiat poliţa de asigurare a recoltei;

c) să încheie cu un asigurător o poliţă de asigurare a recoltei în care să fie menţionate, cel puţin, cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafaţa aferentă, localizarea acesteia şi valoarea primei de asigurare.

Art. 3. - Valoarea sprijinului financiar reprezintă:

a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale. Prin fenomen climatic cu efecte adverse care poate fi asimilat unui dezastru natural se înţelege fenomene meteorologice precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug peste 30% din producţia medie anuală a unui producător viticol în cei 3 ani precedenţi sau o medie pe 3 ani bazată pe cei 5 ani precedenţi, cu excepţia celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori. Constatarea daunelor se face de către asigurător în prezenţa producătorului agricol afectat;

b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:

(i) pierderilor menţionate la lit. a) şi împotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice;

(ii) pierderilor cauzate de animale, boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.

Art. 4. - Nu se acordă sprijin financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru:

a) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu struguri de masă;

b) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu hibrizi producători direcţi: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton şi Herbemont;

c) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole care fac obiectul proiectelor de cercetare şi măsurilor destinate să susţină astfel de proiecte.

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de asigurare a recoltei, producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice/juridice, trebuie să depună, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an din perioada de programare 2014-2018, la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., o cerere de plată, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;

b) copia actelor care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de exploatare pentru suprafaţa asigurată;

c) fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în R.P.V. pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către direcţiile pentru agricultură judeţene, denumite în continuare D.A.J., şi a municipiului Bucureşti;

d) copia poliţei de asigurare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de către reprezentantul A.P.I.A. prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”, după care originalele se restituie beneficiarului.

Art. 6. - În situaţia în care un producător viticol asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin ale căror suprafeţe sunt situate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acesta formulează şi depune cerere de plată la centrele judeţene ale A.P.I.A. În a căror rază de competenţă administrativă este situată plantaţia viticolă pentru care se solicită sprijin.

Art. 7. - (1) După verificarea şi aprobarea cererilor, A.P.I.A. Întocmeşte o situaţie centralizatoare a sumelor de plată, care va fi înaintată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plată.

(2) Plata sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei se efectuează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CERERE DE PLATĂ

privind sprijinul financiar pentru măsura de asigurare a recoltei de struguri pentru vin

 

Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

Operator date cu caracter personal: 9596

Centrul judeţean.......................

Nr. de înregistrare şi data

Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID)*)

 

CERERE DE PLATĂ privind sprijinul financiar pentru măsura de asigurare a recoltei vitivinicole

DATE DE IDENTIFICARE BENEFICIAR

PERSOANE JURIDICBPFA/MF

 

01. Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF*)

 

02. Cod unic de înregistrare (CUI)/

Cod de identificare fiscală (CIF)*)

 

03. Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal*)

04. Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal*)

05. CNP titular/administrator/reprezentant legal*)

 

Cod ţară şi nr. act identitate (pentru altă cetăţenie)

 

 

            PERSOANE FIZICE

 

06. Numele*)

07. Prenumele*)

08. CNP*)

 

Cod ţară şi nr. act. identitate (pentru altă cetăţenie)

 

 

            SEDIUL SOCIAL AL PJ/PFA/ÎI/ÎF/ADRESA DOMICILIULUI PF

 

09. Judeţul/Sectorul*)

10. Localitatea*)

 

 

11. Satul/Strada

12. Nr.

13. Cod poştal

14. Bl.

15. Ap.

16. Telefon*)

17. Fax

 

18. E-mail

 

 

            COORDONATE BANCARE ALE BENEFICIARULUI*):

 

19. Banca*)

20. Sucursala/Agenţia*)

21. IBAN*)

 

 

            ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

22. Numele

23. Prenumele

24. CNP

 

25. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

 


*) Câmpuri obligatoriu a fi completate.

 

Solicit să beneficiez de ajutorul pentru asigurarea recoltelor de struguri pentru vinificaţie conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Valoarea totală a ajutorului......................lei

Reprezentând

80% |_|

50% |_|

din valoarea totală a primei de asigurare conform Chitanţei nr. ......../........................

Valoarea totală a despăgubirilor încasate în legătură cu riscul asigurat...................lei

Alte despăgubiri încasate pentru riscul asigurat în cadrul altor scheme de sprijin conform legislaţiei Uniunii Europene sau naţionale...............lei

 

Tabel cu suprafeţele asigurate

 

Nr. crt.

Codul numeric

al parcelei viticole (CNPV)

Suprafaţa parcelei

- ha -

Soiul

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Anexez în sprijinul prezentei cereri documentele justificative necesare:

a) copie “conform cu originalul” a actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;

b) copie “conform cu originalul” a actelor care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de exploatare pentru suprafaţa asigurată;

C) fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;

d) copie “conform cu originalul” a poliţei de asigurare;

e) document de identitate financiară (codul IBAN).

 

Angajament

Subsemnatul, .........................., mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi, în cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a A.P.LA. suma care a fost virată de aceasta cu titlu de ajutor, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Uniunii Europene şi naţionale privind asigurarea recoltelor de struguri pentru vinificaţie şi recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de A.P.I.A. antrenează respingerea ajutorului sau înapoierea sumelor incorect încasate.

 

Certific faptul că nu a mai fost încheiată nicio altă poliţă de asigurare pentru suprafaţa menţionată în prezenta cerere.

 

Data......../......../..................

Semnătura

LS

 

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 1.560 din 28 august 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.051 din 13 august 2014

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2014, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influenţe

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

 

Total, din care:

19.507.000

150.000

19.657.000

1

Alba

352.967

1 673

354.640

2

Arad

392.195

5.091

397.286

3

Argeş

599.297

1.855

601.152

4

Bacău

586.235

6.010

592.245

5

Bihor

614.714

2.221

616.935

6

Bistriţa-Năsăud

292.285

1.300

293.585

7

Botoşani

434.882

4.083

438.965

8

Braşov

528.104

1.960

530.064

9

Brăila

322.484

9.867

332.351

10

Buzău

405.418

858

406.276

11

Caraş-Severin

295.256

1.871

297.127

12

Călăraşi

252.260

2.038

254.298

13

Cluj

637.657

3.202

640.859

14

Constanta

629.144

6.433

635.577

15

Covasna

223.677

2.405

226.082

16

Dâmboviţa

427.208

5.315

432.523

17

Dolj

563.161

6.630

569.791

18

Galaţi

524.083

930

525.013

19

Giurgiu

216.824

1.862

218.686

20

Gorj

422.268

3.240

425.508

21

Harghita

345.533

2.364

347.897

22

Hunedoara

465.417

3.159

468.576

23

Ialomiţa

245.755

844

246.599

24

Iaşi

815.721

5.909

821.630

25

Ilfov

239.291

2.682

241.973

26

Maramureş

496.617

4.355

500.972

27

Mehedinţi

274.181

2.361

276.542

28

Mureş

531.068

5.128

536.196

29

Neamţ

458.143

3.088

461.231

30

Olt

432.153

3.555

435.708

31

Prahova

676.961

5.818

682.779

32

Satu Mare

386.218

2.591

388.809

33

Sălaj

243.773

2.397

246.170

34

Sibiu

423.964

2.270

426.234

35

Suceava

635.903

7.656

643.559

36

Teleorman

330.160

1.551

331.711

37

Timiş

648.250

4.859

653.109

38

Tulcea

222.272

1.818

224.090

39

Vaslui

439.059

1.444

440.503

40

Vâlcea

393.757

4.719

398.476

41

Vrancea

272.184

2.007

274.191

42

Municipiul Bucureşti

1.510.501

6.174

1.516.675

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.