MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 651/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            743. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Predeal-Cristian + racord”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.430. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015

 

4.431. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015

 

4.432. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

            15. - Hotărâre pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Predeal-Cristian + racord”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii .Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000-173+300”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Predeal-Cristian + racord”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Predeal-Cristian + racord”, prevăzută la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Râşnov din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută În anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţii Râşnov din judeţul Braşov, sunt în cuantum total de 253 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita sumelor aprobate anual Secretariatului General al Guvernului, prin Legea bugetului de Stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, alineatul 5501.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de star.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 743.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia Autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Predeal-Cristian + racord”, situate pe raza localităţii Râşnov, judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Numele şi prenumele proprietarului

Categoria de

folosinţă

Tarlaua

Parcela

Nr. cadastral

Suprafaţa totală

(mp)

Suprafaţa

de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Braşov

Râşnov

Olteanu Mircea Ioan, Olteanu Mihaela

Arabil

62

570/3/9

3384

5.000,00

746,00

1.178,31

2

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 572

 

238,00

238,00

413,41

3

Braşov

Râşnov

Blebea Dumitru, Blebea Gabriela

Arabil

61

567/1/2

top 4360/1/4/1/2/2

5.000,00

649,00

1.025,10

4

Braşov

Râşnov

Niga Andrei

Arabil

61

567/6/2

5020/2

676,00

606,00

957,18

5

Braşov

Râşnov

Niculoiu Eugenia

Arabil

61

567/8/1

top 4360/1/4/4/1

5.000,00

631,00

996,66

6

Braşov

Râşnov

Staicu Maria

Arabil

61

567/8/2

top 4360/1/4/4/2

5.000,00

648,00

1.023,52

7

Braşov

Râşnov

Oncioiu Sorina Maria, Oncioiu Ion Cristinel

Arabil

61

567/11/2-567/10

top 4360/1/4/6/1 (3371/1,3371/3)

8.816,00

616,00

972,97

8

Braşov

Râşnov

Neag Maria

Arabil

61

567/12

 

10.000,00

967,00

1.527,38

9

Braşov

Râşnov

Puscaru Ioan, Mătan Adriana, Morariu Maria, Puscaru Miron

Arabil

61

567/14

3527

15.000,00

1.477,00

2.332,92

10

Braşov

Râşnov

Chiţu Gheorghe

Arabil

61

567/16/1

4126

2.500,00

302,00

477,01

11

Braşov

Râşnov

Chiţu Ioan

Arabil

61

567/16/2

101282

1.226,00

39,00

61,60

12

Braşov

Râşnov

Chiţu Ioan

Arabil

62

567/16/2

101283

233,00

233,00

368,02

13

Braşov

Râşnov

Chiţu Ioan

Arabil

63

567/16/2

105614

2.041,00

32,00

50,54

14

Braşov

Râşnov

Chitiu Viorel

Arabil

61

567/16/3

3535

3.000,00

306,00

483,33

15

Braşov

Râşnov

Sene Elena

Arabil

61

567/16/4

3536

2.375,00

295,00

465,95

16

Braşov

Râşnov

Grigore Maria Dorina

Arabil

61

567/16/5

3537

2.375,00

327,00

516,50

17

Braşov

Râşnov

Lazarovici Maria, Lazarovici Milorad

Arabil

61

567/18/1

3662

14.000,00

1.567,00

2.475,08

18

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov (la dispoziţia comisiei locale)”

Arabil

 

567/18/2

 

8.907,00

1.084,00

1.712,18

19

Braşov

Râşnov

Dorobanţ Otilia Leona, Dorobanţ Nicolae Valentin, Afrăsanei Vasile, Afrăsanei Maria, Chiscari Ioan Sorin, Hecht Anton, Lupu Oana Mihaela, Dorobanţ Otilia Leona, Dorobanţ Nicolae Valentin, Afrăsanei Vasile, Afrăsanei Maria

Intravilan

Arabil

61

567/18/3

4010

1.975,00

65,00

1.755,00

20

Braşov

Râşnov

Dorobanţ Otilialeona, Dorobanţ Nicolae Valentin

Arabil

61

567/18/3

4011

596,00

596,00

941,38

21

Braşov

Râşnov

Dorobanţ Otilia Leona, Dorobanţ Nicolae Valentin

Arabil

61

567/18/3

4012

335,00

83,00

131,10

22

Braşov

Râşnov

Afrăsanei Vasile, Afrăsanei Maria

intravilan Arabil

61

567/18/3

4285

1.292,00

31,00

837,00

23

Braşov

Râşnov

Brezean Ana

Arabil

61

56719

4878

1.000,00

111,00

175,32

24

Braşov

Râşnov

Pandrea Sorin Adrian

Arabil

61

567/19/2

3095

2.700,00

120,00

189,54

25

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

DE 559

 

171,00

171,00

297,03

26

Braşov

Râşnov

Sncfr

Np

 

DF2178

 

864,00

864,00

136,08

27

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 221/1/40

 

540,00

540,00

937,98

28

Braşov

Râşnov

Ştefeş Ioan

Arabil

30

221/1/35

1951

2.395,00

1.039,00

1.641,10

29

Braşov

Râşnov

Krafft Hans Herman

Arabil

30

221/1/34

409

5.573,00

400,00

631,80

30

Braşov

Râşnov

Proca Ioan

Arabil

30

221/2/4

 

16.586,00

226,00

356,97

31

Braşov

Râşnov

Butnar Maria

Arabil

30

221/2/5

4014

1.416,00

76,00

120,04

32

Braşov

Râşnov

Butnar Maria

Arabil

30

221/2/6

4006

640,00

38,00

60,02

33

Braşov

Râşnov

Râdulescu Olivia Andreea

Arabil

30

221/2/7

3928

1.280,00

82,00

129,52

34

Braşov

Râşnov

Popgrigore

Arabil

30

221/2/14

3430

15.250,00

2.260,00

3.569,67

35

Braşov

Râşnov

Dorobanţ Maria

Arabil

30

221/2/23

 

12.965,00

2.291,00

3.618,63

36

Braşov

Râşnov

Ilie Tache, Ilie Emilian

Arabil

30

221/2/26

 

5.800,00

676,00

1.067,74

37

Braşov

Râşnov

Ilie Tache, Ilie Emilian

Arabil

30

221/2/27

 

5.000,00

437,00

690,24

38

Braşov

Râşnov

Ion Ion

Arabil

30

221/2/29/1

 

2.208,00

79,00

124,78

39

Braşov

Râşnov

Oţelea Nicoleta, Oţelea Roxana Ana, Oţelea Simona Gabriela, Oţelea Răzvan, Mircea Ilie

Arabil

30

221/2/29/3

 

1.250,00

58,00

91,61

40

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 220

 

617,00

617,00

1.071,73

41

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 229/15

 

9,00

9,00

15,63

42

Braşov

Râşnov

Brezean Maria, Dobrescu Dumitru, Rădăcină Ioan, Rădăcină Dan Adrian

Arabil

34

265/1/3

3235

19.820,00

86,00

135,84

43

Braşov

Râşnov

Ducar Constantin

Arabil

34

265/1/2

3234

3.900,00

152,00

240,08

44

Braşov

Râşnov

Tret George, Tret Ion Cosmin, Râsnoveanu Ioan

Arabil

34

265/1/1

 

29.000,00

3.512,00

5.547,20

45

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 263

 

319,00

319,00

554,10

46

Braşov

Râşnov

Dihoiu Gheorghe

Arabil

33

229/2/17/1

top 3743/2/1

8.100,00

1.503,00

2.373,99

47

Braşov

Râşnov

Dihoiu D. Dumitru

Arabil

33

229/2/17/2

top 3743/2/2

8.200,00

1.548,00

2.445,07

48

Braşov

Râşnov

Bucur Eugenia

Arabil

33

229/2/17/3

top 3743/2/3

8.100,00

1.557,00

2.459,28

49

Braşov

Râşnov

Crăciun Ana

Arabil

33

229/2/17/4

top 3743/2/4

5.000,00

977,00

1.543,17

 

50

Braşov

Râşnov

Şoric Elena

Arabil

33

229/2/17/5

top 3743/2/5

8.100,00

1.606,00

2.536,68

51

Braşov

Râşnov

Tohăneanu Mona Roxana

Arabil

33

229/2/16/1/1

3428/1/1

1.700,00

305,00

481,75

52

Braşov

Râşnov

Vidu Ioan Cristian

Arabil

33

229/2/16/1/2

3428/1/2

1.700,00

306,00

483,33

53

Braşov

Râşnov

Zaharia Nicolae

Arabil

33

229/2/16/1/3

3428/1/3

1600,00

288,00

454,90

54

Braşov

Râşnov

Radu Victoria

Arabil

33

229/2/16/2

3428/2

5.000,00

905,00

1.429,45

55

Braşov

Râşnov

Scurtu Gheorghe

Arabil

33

229/2/16/3

3428/3

2.500,00

456,00

720,25

56

Braşov

Râşnov

Ilie Maria

Arabil

33

229/2/16/4

3428/4

2.500,00

459,00

724,99

57

Braşov

Râşnov

Putinar Alexandru Emilian. Rutinar Ortenisia, Putinar Ioan Mihail, Radu Maria, Ionescuangela

Arabil

33

229/2/6

 

10.000,00

1.703,00

2.689,89

58

Braşov

Râşnov

Bucşă Dumitru, Bucşă Ioan, Brezean Gheorghe Marius

Arabil

33

229/2/5

 

10.000,00

1.671,00

2.639,34

59

Braşov

Râşnov

Dobrescu Maria, Stâniloiu Gheorghe Cornel

Arabil

33

229/2/4

 

2.800,00

464,00

732,89

60

Braşov

Râşnov

Dobrescu Maria, Dobrescu Ioan, Câlinoiu Maria, Dobrescu Gheorghe

Arabil

33

229/2/3

 

1.970,00

326,00

514,92

61

Braşov

Râşnov

Dobrescu Maria, Dobrescu Ioan, Călinoiu Maria, Dobrescu Gheorghe

Arabil

33

229/2/2

 

10.600,00

1.614,00

2.549,31

62

Braşov

Râşnov

Ducar Dumitru, Ducar Ioan

Arabil

33

229/4/4/1

 

7.000,00

948,00

1.497,37

63

Braşov

Râşnov

Ducar Dumitru, Ducar Ioan

Arabil

33

229/4/4/2

 

410,00

50,00

78,98

64

Braşov

Râşnov

Ducar Dumitru

Arabil

33

229/4/5

 

5.000,00

534,00

843,45

65

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov (la dispoziţia comisiei locale)*

Arabil

33

229/7/6

 

3.308,00

665,00

1.050,37

66

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov (la dispoziţia comisiei locale)*

Tufăriş

33

229/7/14

 

20.368,00

4.670,00

735,53

67

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 229/14

 

97,00

97,00

168,49

68

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 229/14

 

313,00

313,00

543,68

69

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 229/14

 

172,00

172,00

298,76

70

Braşov

Râşnov

Ducaru Elena Florica, Ducaru Ioan, Duculeţ Maria

Arabil

33

229/8/8

 

10.020,00

56,00

88,45

71

Braşov

Râşnov

Draguţu Dumitru, Drăguţu Diana Nicoleta

Arabil

33

229/8/5

5356

5.000,00

532,00

840,29

72

Braşov

Râşnov

Drâguţu Dumitru, Draguţu Diana Nicoleta

Arabil

33

229/8/4/2

101033

10.000,00

1.755,00

2.772,02

73

Braşov

Râşnov

Babeş Nicolae Mircea

Arabil

33

229/8/4/1

4218/1

10.000,00

1.959,00

3.094,24

74

Braşov

Râşnov

Dumitrascu A. Maria, Bârsan I. Ioan, Silaghi Rodica, Dumitrascu Alexe, Dumitraşcu Dumitru

Arabil

33

229/8/3/1,

229/8/3/3

3754/1,3754/3

7.790,00

57,00

90,03

75

Braşov

Râşnov

Creţu Irimie Alexe

Arabil

33

229/4/13

 

9.500,00

46,00

72,66

76

Braşov

Râşnov

Masuri Tache, Masuri Dana

Arabil

33

229/4/14

108621

10.058,00

5.117,00

8.082,30

77

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 73

 

27,00

27,00

46,90

78

Braşov

Râşnov

Soiu Dumitru

Arabil

12

76/2/1

 

1.000,00

76,00

120,04

79

Braşov

Râşnov

Soiu Ion

Arabil

12

76/2/2

 

1.000,00

54,00

85,29

80

Braşov

Râşnov

Soiu Dumitru

Arabil

12

76/2/3

 

5.000,00

259,00

409,09

81

Braşov

Râşnov

Mateescu Ilie

Arabil

12

76/2/4

 

24.000,00

182,00

287,47

82

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 72

 

72,00

72,00

125,06

83

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 69

 

429,00

429,00

745,17

84

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 69

 

390,00

390,00

677,43

85

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov (la dispoziţia comisiei locale)*

Np

 

70

 

3.263,00

888,00

139,86

86

Braşov

Râşnov

Boteanu Iancu

Arabil

 

71/1/1

 

18.400,00

6.320,00

9.982,44

87

Braşov

Râşnov

Condriucana

Arabil

 

71/1/2

 

23.000,00

7.214,00

11.394,51

88

Braşov

Râşnov

Lângă Nicolae

Arabil

 

71/1/3

 

18.000,00

2.453,00

3.874,51

89

Braşov

Râşnov

Ilie Maria

Arabil

 

71/3/4

 

10.000,00

1.354,00

2.138,64

90

Braşov

Râşnov

Ducar Ioan. Ducar Dumitru, Ducar Constantin

Arabil

 

71/1/5

3254

13.000,00

1.741,00

2.749,91

91

Braşov

Râşnov

Ducar Ioan, Ducar Dumitru, Ducar Constantin

Arabil

 

71/1/6

3247

13.000,00

1.698,00

2.681,99

92

Braşov

Râşnov

Flucus Jenita, Ducar Maria Doina, Şaramet Anuţa Teiuţa

Arabil

 

71/1/7

5012

23.800,00

3.061,00

4.834,85

93

Braşov

Râşnov

Dumitru Mircea Gheorghe, Dumitru Camelia Karina

Arabil

 

71/1/8/1

3290

14.500,00

1.205,00

1.903,30

94

Braşov

Râşnov

Ducar Constantin

Arabil

 

71/1/8/2

3195

14.500,00

421,00

664,97

95

Braşov

Râşnov

Neag Viorica

Arabil

 

71/3/1

 

17.000,00

278,00

439,10

96

Braşov

Râşnov

Enache Virginia

Arabil

 

71/3/7

 

23.800,00

448,00

707,62

97

Braşov

Râşnov

Ercuşi Elena

Arabil

 

71/3/8

 

24.000,00

2.010,00

3.174,80

98

Braşov

Râşnov

Ercuşi Elena

Arabil

 

71/3/9

 

3.000,00

343,00

541,77

99

Braşov

Râşnov

Panican Ioan, Panican Alexandra Oana

Arabil

 

71/3/10

4765

20.000,00

2.284,00

3.607,58

 

100

Braşov

Râşnov

Tâzlăoanu Bianca Minerva

Arabil

 

71/3/11

 

1.500,00

171,00

270,09

101

Braşov

Râşnov

Vintilă Gheorghe, Tâzlăoanu Bianca Minerva

Arabil

 

71/3/12

4917

14.500,00

1.653,00

2.610,91

102

Braşov

Râşnov

Proca Ioan

Arabil

 

71/3/13

107633

5.450,00

621,00

980,87

103

Braşov

Râşnov

Dragomir Petre

Arabil

 

71/3/14

 

29.000,00

3.284,00

5.187,08

104

Braşov

Râşnov

Neamţu Marioara Viorica

Arabil

 

71/3/15

 

5.000,00

569,00

898,74

105

Braşov

Râşnov

Gologan Eugenia

Arabil

 

71/3/16

 

24.000,00

2.748,00

4.340,47

106

Braşov

Râşnov

Brezean Elena, Papuc Ioana Anca, Focşăneanu Maria

Arabil

 

71/3/17

 

6.710,00

773,00

1.220,95

107

Braşov

Râşnov

Macavei Ilie Dragoş

Arabil

 

71/3/18

 

24.000,00

2.773,00

4.379,95

108

Braşov

Râşnov

Brengye Vasile, Bringee Cristina, Solovâstru Maria

Arabil

 

71/3/19

 

7.400,00

847,00

1.337,84

109

Braşov

Râşnov

Samoilâ Gheorghe

Arabil

 

71/3/20

 

10.000,00

1.135,00

1.792,73

110

Braşov

Râşnov

Popa Gheorghe

Arabil

 

71/3/21

5467

7.400,00

833,00

1.315,72

111

Braşov

Râşnov

Rozolea Maria

Arabil

 

71/3/22

 

2.400,00

269,00

424,89

112

Braşov

Râşnov

Tobias Elsa

Arabil

 

71/3/23

 

40.072,00

4.404,00

6.956,12

113

Braşov

Râşnov

Tobias Friederich Wilhelm

Arabil

 

71/3/24

 

9.600,00

2.966,00

4.684,80

114

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 68

 

53,00

53,00

92,06

115

Braşov

Râşnov

Întreprinderea Individuală Chioasă Vasile

Arabil

10

67/1/13

3194

29.000,00

74,00

116,88

116

Braşov

Râşnov

Harculescu Georgeta, Kretzschmar Maria

Arabil

10

67/1/14

 

500,00

500,00

789,75

117

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 47

 

1.235,00

1.235,00

2.145,20

118

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 47

 

115,00

115,00

199,76

119

Braşov

Râşnov

Dogar Dumitru

Arabil

8

45/7/11

 

5.700,00

654,00

1.032,99

120

Braşov

Râşnov

Puşcaru Emil

Arabil

8

45/7/12

 

9.000,00

1.033,00

1.631,62

121

Braşov

Râşnov

Parohia Ortodoxă

Arabil

8

45/7/13/7

 

24.000,00

2.762,00

4.362,58

122

Braşov

Râşnov

Gober Waltraut

Arabil

8

45/7/13/6

107886

18.098,00

2.077,00

3.280,62

123

Braşov

Râşnov

Pascu Ana

Arabil

8

45/7/13/5

 

10.000,00

1.145,00

1.808,53

124

Braşov

Râşnov

Pascu Alexandru, Pascu Ion

Arabil

8

45/7/13/4

 

8.500,00

973,00

1.536,85

125

Braşov

Râşnov

Ciorecan Cristian

Arabil

8

45/7/13/3

107356

14.600,00

1.514,00

2.391,36

126

Braşov

Râşnov

Truetsch Erwin Otto

Arabil

8

45/7/13/2

 

4.000,00

342,00

540,19

127

Braşov

Râşnov

Truetsch Erwin Otto

Arabil

8

45/7/13/1

 

35.082,00

1.509,00

2.383,47

128

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 45/8

 

405,00

405,00

703,49

129

Braşov

Râşnov

Mironescu Ana Doina, Furfurică Constantin Aurel

Arabil

8

45/9/7

5473

104000

1.395,00

2.203,40

130

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 43

 

231,00

231,00

401,25

131

Braşov

Râşnov

Masuri Tache, Masuri Dana

Arabil

7

42/2/2

108344

34.000,00

4.078,00

6.441,20

132

Braşov

Râşnov

Truetsch Eugen

Arabil

7

42/1/3/12

107907

27.000,00

264,00

416,99

133

Braşov

Râşnov

Arghir Maria

Arabil

7

42/1/3/11

 

12.100,00

607,00

958,76

134

Braşov

Râşnov

Truetsch Eugen

Arabil

7

42/1/3/9

107908

6.000,00

686,00

1.083,54

135

Braşov

Râşnov

Sârbu Elena

Arabil

7

42/1/3/2

100843

5.200,00

821,00

1.296,77

136

Braşov

Râşnov

Sârbu Elena

Arabil

7

42/1/3/2

top 2019/2

20.800,00

1.948,00

3.076,87

137

Braşov

Râşnov

Folea Nicolae, Folea Mariana

Arabil

7

42/1/3/1

top 2019/3

18.500,00

2.087,00

3.296,42

138

Braşov

Râşnov

Folea Nicolae, Folea Mariana

Arabil

7

42/1/3/1

1673

5.500,00

410,00

647,60

139

Braşov

Râşnov

Oraşul Râşnov

Drum de exploatare

 

De 42/1/2

 

171,00

171,00

297,03

140

Braşov

Râşnov

Ilie Tache, Ilie Emilian

Arabil

7

42/1/1/15

 

14.800,00

897,00

1.416,81

141

Braşov

Râşnov

Dinu Petre

Arabil

7

42/1/1/14

 

9.400,00

1.883,00

2.974,20

142

Braşov

Râşnov

Şofran Vasile, Şofran Cornelia

Arabil

7

42/1/1/13

 

14.000,00

3.615,00

5.709,89

143

Braşov

Râşnov

Şofran Lucian Vasile

Arabil

7

42/1/1/12

 

6.300,00

1.635,00

2.582,48

144

Braşov

Râşnov

Şofran Lucian Vasile

Arabil

7

42/1/1/11

 

5.800,00

1.512,00

2.388,20

145

Braşov

Râşnov

Hăndorean Luciana-Maria

Arabil

7

42/1/1/10

 

9.500,00

2.490,00

3.932,96

146

Braşov

Râşnov

Rucâreanu Maria

Arabil

7

42/1/1/9

 

5.800,00

1.522,00

2.404,00

147

Braşov

Râşnov

Proca Constantin Jean

Arabil

7

42/1/1/8/1

 

9.000,00

2.352,00

3.714,98

148

Braşov

Râşnov

Proca Dan Nicolae

Arabil

7

42/1/1/8/2

 

9.000,00

2.355,00

3.719,72

149

Braşov

Râşnov

Mândrean Viorica

Arabil

7

42/1/1/7

 

3.300,00

860,00

1.358,37

150

Braşov

Râşnov

Mândrean Viorica

Arabil

7

42/1/1/6

 

300,00

182,00

287,47

151

Braşov

Râşnov

Savu Vasile Lucian, Surdu Ioan Adrian, Păun Decebal Tiberiu

Arabil

7

42/1/1/5

 

13.030,00

2.331,00

3.681,81

152

Braşov

Râşnov

Staicu Ioana

Arabil

7

42/1/1/4

 

40.000,00

405,00

639,70

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

163.741

252819,82


*Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea “Oraşul Râşnov (la dispoziţia comisiei locale), astfel cum reiese din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, În vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015

 

În baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2015, prevăzut în anexa nr. 1

Art. 2. - (1) Examenul de bacalaureat naţional - 2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2015 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

Art. 3. - (1) Se aprobă programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional - 2015, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2015, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, chimie, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2015, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.

(4) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1), (2) şi (3), valabile în sesiunile anului 2015, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.

Art. 4. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat, secţii care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat.

Art. 6. - (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti asigură dotarea cu camere de supraveghere video şi audio funcţionale a sălilor în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat naţional, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.

(2) Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat.

(3) în vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din centrul respectiv.

(4) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (3), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile care se impun, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunţă comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi anunţă, după caz, Comisia Naţională de Bacalaureat.

Art. 7. - (1) Comisia Naţională de Bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor didactice universitare în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare.

(2) Comisia Naţională de Bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, pentru care nu au putut fi numite ca preşedinţi cadre didactice universitare sau pentru care cadrele didactice universitare nominalizate prin ordin al ministrului în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat nu se prezintă în centrul de examen/centrul zonal de evaluare cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probelor scrise.

(3) Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat - 2015.

Art. 8. - (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti răspund/răspunde pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică, la care sunt invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor, ai asociaţiilor de părinţi şi ai sindicatelor reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen şi de evaluare, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unităţi şcolare decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precădere din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.

(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

Art. 9. - (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi ori cu exteriorul

(6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3), (4) şi (5) vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) încălcarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi “eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

(8) înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen,

(9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

Art. 10. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 29 august 2014.

Nr. 4.430.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014- 2015, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2014-2015 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4,801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, şi cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă Programa pentru disciplina limba şi literatura română, valabilă pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015. Programa este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Se aprobă Programa pentru disciplina matematică, valabilă pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015. Programa este prevăzută în anexa nr. 3

(3) Programa pentru disciplina limba şi literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015, este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.924/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014.

(4) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015, altele decât cele menţionate la alin. (1), (2) şi (3), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.

Art. 4. - Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art. 5. - (1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale.

(2)în vederea pregătirii evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti creează baza de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, conform solicitărilor Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale.

(3) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru evaluarea naţională. Se confecţionează două tipuri de ştampile rotunde, care vor avea următorul conţinut:

a) ştampila-tip pentru unităţile de învăţământ în care se organizează probe scrise pentru evaluarea naţională/centre de examen: “Evaluare Naţională 2015 - CE.”;

b) ştampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: “Evaluare Naţională 2015 - C.Z.E.”.

(4) Ştampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm şi nu vor fi numerotate.

Art. 6. - (1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor pentru evaluarea naţională cu 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenţei în evaluare şi compatibilităţii.

(2) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precădere din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.

(3) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenţi le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bileţel/o etichetă pe care se notează numele şi prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învăţământ

(4) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea naţională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

(5) în unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea naţională a unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ.

(6) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea organizării evaluării naţionale în unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale.

Art. 7. - (1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.

(2) Activitatea de monitorizare a desfăşurării evaluării naţionale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

(3) în vederea asigurării desfăşurării corecte a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unităţile de învăţământ şi comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învăţământ respectivă.

(4) Dacă în urma verificărilor menţionate la alin. (3) se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învăţământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

(5) în cazul în care verificările sunt făcute de comisia din unitatea de învăţământ, aceasta anunţă comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancţionare şt anunţă, după caz, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

Art. 8. - (1) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi ori cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi ori cu exteriorul.

(6) încălcarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi vor fi eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă respectivă.

(8) înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

Art. 9. - (1) Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă Iu era rea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepţia candidatului sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 pct. (10) şi ale art. 9 pct. (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, menţionată la art. 2.

Art. 10. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 29 august 2014.

Nr. 4.431.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016-

(4) Comisia Naţională de Admitere poate elabora instrucţiuni/ proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2015-2016 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2015-2016 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, prevăzută în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

(3) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.

(5) Candidaţii cărora li se recunosc şi echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie ai inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.

(7) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor/va aloca coduri distincte pentru clasele menţionate la alin. (6) şi vor/va menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

(8) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de circulaţie internaţională menţionate la alin. (7) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.

Art. 5. - Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2015- 2016, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. - Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durată de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Art. 7. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructuri^ şcolare şi universitare, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 29 august 2014.

Nr. 4.432.


*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

Având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. (2) şi (7) şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 65 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă modelul cererii de înregistrare a candidaturii, modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii şi modelul declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 15.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul cererii de înregistrare a candidaturii

 

Semnul electoral

 

 

CERERE

de înregistrare a candidaturii .........1) doamnei/domnului la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

Locul naşterii 2)

Data naşterii

Starea civilă

Domiciliul 3)

Studiile 4)

Ocupaţia 5)

Profesia 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

            Doamna/Domnul............................1) îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.

 

Data

.......................................................

Semnătura 7)

.......................................................


1) Se înscriu prenumele şi numele candidatului.

2) Se înscriu localitatea şi judeţul.

3) Se înscrie adresa menţionată în actul de identitate.

4) Se înscrie nivelul ultimelor studii absolvite.

5) Se trece activitatea desfăşurată la data cererii.

6) Conform specialităţii studiilor absolvite.

7) Se semnează de conducerea partidului, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţei politice sau a alianţei electorale care a propus candidatul ori de candidatul independent, după caz.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii

 

DECLARAŢIE

de acceptare a candidaturii

 

Subsemnatul(a), ............................................................1), născut(ă) în ...................................... 2) la data de ........................ 3), domiciliat(ă) în .................................................... 4). .................................................................... 5), absolvent de studii ........................ 6), membru al ........................7), având ocupaţia de .......................... 8), de profesie .............................. 9), declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 din partea .................................................................. 10).

Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii11), declar pe propria răspundere că întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.

 

Data

.......................................................

Semnătura candidatului

.......................................................

 

NOTĂ:

Declaraţia de acceptare a candidaturii se completează, se semnează şi se datează olograf de către candidat.


1) Se înscriu prenumele şi numele candidatului.

2) Se înscriu localitatea şi judeţul.

3) Se înscrie data naşterii.

4) Se înscrie adresa menţionata în actul de identitate,

5) Se înscrie starea civila a candidatului.

6) Se înscrie nivelul ultimelor studii absolvite.

7) Se înscrie denumirea completă a partidului politic ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale al cărui/cărei membru este cel care face declaraţia sau, în cazul candidaţilor fără apartenenţă politică, menţiunea “nu este cazul”, conform art. 27 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8) Se înscrie activitatea desfăşurată la momentul efectuării declaraţiei.

9) Conform specialităţii studiilor absolvite.

10) Se înscrie denumirea completă a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau menţiunea,candidat independent”, după caz.

11) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul declaraţiei de renunţare la candidatură

 

DECLARAŢIE

de renunţare la candidatură

 

            Subsemnatul(a) .............................................................1), născut(â) în ...................................... 2) la data de ........................ 3), domiciliat(ă) în .................................................... 4), ................................................................... 5), absolvent de studii ........................ 6), membru al ........................... 7), având ocupaţia de .............................. 8), de profesie ...............................9), candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 din partea ..................................10), declar prin prezenta că renunţ la candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României.

 

Data

.......................................................

Semnătura candidatului

.......................................................

 

NOTA:

Declaraţia de renunţare la candidatură se completează, se semnează şi se datează olograf de către candidat.


1) Se înscriu prenumele şi numele candidatului.

2) Se înscriu localitatea şi judeţul.

3) Se înscrie data naşterii.

4) Se înscrie adresa menţionată în actul de identitate. s) Se înscrie starea civilă a candidatului.

6) Se înscrie nivelul ultimelor studii absolvite.

7) Se înscrie denumirea completă a partidului politic ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale al cărui/cărei membru este cel care face declaraţia sau, în cazul candidaţilor fără apartenenţa politică, menţiunea “nu este cazul”.

8) Se înscrie activitatea desfăşurată la momentul efectuării declaraţiei.

9) Conform specialităţii studiilor absolvite.

10) Se trece denumirea completă a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau menţiunea “candidat independent”, după caz.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.