MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 652/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 652         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

669. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Căpreni, judeţul Gorj

 

734. - Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

736. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.455. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

            72. - Hotărâre pentru aprobarea Statutului Institutului Notarial Român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Căpreni, judeţul Gorj

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Căpreni, judeţul Gorj, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 31 iulie 2014.

Nr. 669.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Căpreni, judeţul Gorj

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Căpreni, judeţul Gorj

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Căpreni se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară se află o capră de argint sărind spre dreapta, flancată de doi stejari de aur.

În vârful scutului se află o sondă de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Capra simbolizează etimologia numelui localităţii - Căpreni.

Brâul undat reprezintă râul Amaradia, care străbate localitatea.

Sonda face referire la activităţile petroliere din zonă.

Cei doi stejari evocă bogăţia silvică a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, Administraţia Naţională .Apele Române” îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform reglementărilor în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 734.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Locul unde este situat mijlocul fix care se transmite

Denumirea imobilului

Codul de clasificaţie

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare

atribuit de MFP

Satul Potcoava-Fălcoeni, judeţul Olt

Clădire sediu Potcoava (at. rep., depozit carb., magazie, gard, antenă)

8.28.01

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională „Apele Române”

CUI 24326056

Baracă tip “Laura” din plăci PFL, nr. inv. 1059

CF nr. 50201, UAT Potcoava;

- valoarea de inventar: 492 lei

65001 (parţial)

Comuna Nucet, judeţul Dâmboviţa

Canton Ilfoveni

8.28.01

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională “Apele Române”

CUI 24326056

Grup electrogen 40 KVA, nr. inv. 3068

CF nr. 390, UAT Nucet;

- valoarea de inventar: 365 lei

65018 (parţial)

Judeţul Dâmboviţa

Canale de derivaţie DA Argeş-Vedea

8.28.01

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională “Apele Române”

CUI 24326056

Baracă metalică, nr. inv. 2118

- valoarea de inventar: 701 lei

63769 (parţial)

Comuna Brezoaele, judeţul Dâmboviţa

Canton Brezoaele

8.28.01

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională “Apele Române”

CUI 24326056

Magazie 20x10x3, nr. inv. 2114

CF nr. 402, UAT Slobozia Moară;

- valoarea de inventar: 351 lei

65020 (parţial)

Comuna Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa

Acumulare Văcăreşti şi polder Văcăreşti

8.17.03

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională “Apele Române”

CUI 24326056

Palan manual 3,2 TF, nr. inv. 2122

- valoarea de inventar: 273 lei

64085 (parţial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - SA. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. Îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” - SA, în calitate de concesionar, va fi modificat/va fi actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 736.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

CSMT: 13633330

CUI CNCF “CFR” - SA: R 11054529

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr.

crt.

 

 

Nr. MF.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Descrierea tehnică

 

 

Vecinătăţi

 

 

Adresa

 

 

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

 

 

Valoarea

ca inventar în lei

 

 

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

 

 

Baza legală

În administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147766 TOTAL parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Linii ferate = 22,351 km;

Nr. aparate de cale

echivalente = 37 buc.

(27 buc. sen. simpli şi 3 buc. Tdj)

linii cf simple = 22,351 km

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

782.583,62

mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

2

147768 TOTAL parţial

8.10.02

Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Nr. de poduri = 1 buc.

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare,.întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

428,05

mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesiune

concesiune

imobil

3

147774 TOTAL parţial

8.10.10

Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice - clădiri: 2 buc. cabine pază

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

175,69

mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesiune

concesiune

imobil

4

147772 TOTAL parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţii SCB, reţele alimentare şi iluminat

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

4.317,00

mijloace fixe

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

5

147767 TOTAL parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile

Linii cf = 4,944 km; Nr. aparate de cale echivalente = 19 buc; linie cf simplă = 4,944 km; linie cf dublă (desfăşurată) = 0 km; Lung. linii cf electrificate = 0 km

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare. Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

418.485,87

mijloace fixe

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

6

147773 TOTAL parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile

Instalaţii SCB, reţele alimentare şi iluminat

Sucursalele Centre Regionale de

Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

77,22

mijloace fixe

exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

CSMT: 13633330

CUI CNCF “CFR” - SA: R 11054529

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

si dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/

închiriat/dat cu titlu gratuit

Tipul

bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147782

TOTAL parţial carte funciară

nr.: 57/N-specială,

58/N-specială,

274-specială/2013

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile de cale ferată deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora,

interoperabile

Poduri = 8 buc,

podeţe = 1 buc,

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara, Braşov, Bucureşti

Sucursala Centru Regional de Exploatare, întreţinere şi Reparaţii CF Craiova

1998

4437

mijloace fixe

exclusiv

terenuri

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010;

concesionat

concesionat

imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul viceprim-ministru lui, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii

 

Având în vedere prevederile:

- art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare;

- art. 20 alin. (2) şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (5) şi (6) şi art. 23 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici,

în temeiul prevederilor art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 5 şi 6 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 3 aprilie2013, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 august 2014.

Nr. 1.455.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 943/2013)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 943/2013)

 

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Statutului Institutului Notarial Român

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului director al Institutului Notarial Român nr. 16 din 11 iulie 2014, prin care s-au înaintat Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România proiectele de modificare şi completare ale Statutului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului Notarial Român,

ţinând seama de Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 122/2013*), prin care s-au aprobat Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului Notarial Român, precum şi de Decizia Biroului executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 425/2013, prin care s-au definitivat cele două proiecte cu amendamentele rezultate din şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, decizie ratificată prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 137/2013*),

luând în considerare Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 34/2014 şi Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 51/2014, prin care s-au modificat şi completat Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului Notarial Român,

în temeiul dispoziţiilor art. 55 alin. (9), art. 60 alin. (4) şi art. 164 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Statutul Institutului Notarial Român, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 122/2013, Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 137/2013, Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 34/2014, Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 51/2014 şi Decizia Biroului executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 425/2013, nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică Institutului Notarial Român, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin şi pentru a fi transmisă Camerelor Notarilor Publici.

Art. 5. - Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 11 iulie 2014.

Nr. 72.


*) Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 122/2013 şi Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 137/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Institutului Notarial Român

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) în conformitate cu art. 60 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare lege, şi cu art. 184 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, se organizează şi funcţionează Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, în condiţiile stabilite prin prezentul statut şi prin regulamentul propriu, aprobate de Consiliul Uniunii.

(2) INR este persoană juridică română de drept privat, nonprofit, de interes public şi se află sub coordonarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(3) INR este organizat şi funcţionează în limitele competenţelor stabilite de prezentul statut şi de regulamentul de organizare şi funcţionare aprobate de Consiliul Uniunii.

(4) INR are ştampilă care cuprinde denumirea sa, stema României şi siglă proprie. Forma şi conţinutul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

(5) INR are personalitate juridică şi buget propriu, care se aprobă anual de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(6) INR nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus dispoziţiilor legale referitoare la acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor.

Art. 2. - Sediul Institutului Notarial Român este în municipiul Bucureşti.

Art. 3. - Institutul Notarial Român se înfiinţează pe durată nedeterminată.

 

CAPITOLUL II

Obiectivele INR şi formele de activitate prin care acestea se realizează

 

Art. 4. - (1) INR asigură perfecţionarea activităţii notariale, pregătirea profesională iniţială a notarilor stagiari, pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, şi al Uniunii, precum şi a altor specialişti, în condiţiile stabilite de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director, avizată de Consiliul ştiinţific.

(2) în conformitate cu art. 60 alin. (2) din Lege, INR are dreptul de a elibera diplome şi certificate de absolvire, recunoscute de instituţiile publice şi private şi care vor fi semnate de preşedinte şi de directorul INR.

Art. 5. - Structura pregătirii iniţiale teoretice şi practice şi procedura desfăşurării stagiului se stabilesc prin Regulamentul de desfăşurare a stagiului, aprobat de către Consiliul Uniunii.

Art. 6. - (1) Notarii publici, personalul de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, în funcţie, au obligaţia să participe, cel puţin o dată la 3 ani, la cursurile de formare profesională continuă organizate de INR.

(2) Participarea facultativă a unor notari publici şi a personalului de specialitate la mai multe module de pregătire organizate de INR în perioada celor 3 ani nu îi scuteşte pe aceştia de a participa la modulele de pregătire ce se vor organiza în perioadele următoare de câte 3 ani. Taxa pentru participarea facultativă în condiţiile de mai sus a notarilor publici şi a personalului de specialitate se va aproba de către directorul INR, dar nu va fi mai mică de 50% din taxele percepute de INR pentru participarea la modulele obligatorii.

(3) Cheltuielile cu participarea notarilor publici şi a personalului de specialitate al birourilor notariale la cursurile organizate de INR se suportă de către biroul notarial şi sunt deductibile.

(4) Pentru personalul de specialitate al Uniunii şi al Camerelor, costul cursurilor organizate de INR se suportă de către Uniune, respectiv de către fiecare Cameră, din bugetul acestora.

(5) Notarii publici, personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere şi de la Uniune, suspendaţi din funcţie din orice motive, pot urma cursurile de formare profesională continuă organizate de INR pentru notarii publici şi personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere şi de la Uniune în funcţie,

(6) INR poate organiza cursurile de pregătire profesională continuă pentru notarii publici şi personalul de specialitate de la birourile notariale şi de la Camere, precum şi pentru alţi specialişti şi în alte localităţi decât aceea în care îşi are sediul.

(7) Cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (6) şi alte activităţi profesionale se vor organiza în alte localităţi decât aceea în care îşi are sediul, care vor fi considerate centre teritoriale de pregătire, numai dacă la acestea participă un număr minim de cursanţi, care se va stabili prin hotărâre a Consiliului director al INR. Graficul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă se stabileşte de Consiliul director, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor.

Art. 7. - (1) După numirea în funcţia de notar public şi în vederea obţinerii licenţei de funcţionare, notarii publici care au obţinut această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege au obligaţia să urmeze cursurile organizate de INR privind pregătirea practică pentru desfăşurarea profesiei de notar public, precum şi pentru organizarea activităţii unui birou notarial, cu plata taxelor aferente. Durata cursurilor de pregătire va fi stabilită de către Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director, iar la sfârşitul cursurilor se va elibera un certificat de absolvire, care se va comunica Registrului naţional de evidenţă a notarilor publici.

(2) Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condiţiile Legii.

Art. 8. - INR asigură, potrivit art. 76 alin. (2) din Lege, pregătirea profesională a notarilor publici sancţionaţi de Consiliul de disciplină.

Art. 9. - (1) INR poate organiza, la cerere, contra cost, pentru notarii publici suspendaţi pe o perioadă mai mare de 2 ani, înainte de reluarea activităţii de către aceştia, cursuri de pregătire intensivă, dacă numărul de solicitanţi acoperă cheltuielile ocazionate cu organizarea şi desfăşurarea cursurilor. La aceste cursuri pot participa, la cerere şi contra cost, şi alţi notari publici.

(2) Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condiţiile Legii.

Art. 10. - INR asigură pregătirea şi a altor specialişti în domenii care necesită cunoaşterea legislaţiei specifice activităţii notariale, la cererea acestora şi cu plata taxelor aferente.

Art. 11. - Cursurile organizate de INR pentru toate formele de pregătire profesională prevăzute de prezentul statut şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR se asigură de formatorii aprobaţi de Consiliul director.

Art. 12. - Formatorii vor fi selectaţi dintre notarii publici şi alţi specialişti cu experienţă, reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei, precum şi cadre didactice universitare şi vor încheia contracte de colaborare cu INR. Modelul contractului de colaborare va fi aprobat de Consiliul director.

Art. 13. - (1) Pentru activitatea didactică desfăşurată, formatorii vor primi o remuneraţie, prevăzută în contractul de colaborare, în limitele stabilite de Consiliul director.

(2) Prin contractul de colaborare se vor menţiona obligaţiile ce revin formatorului, în care se includ atât susţinerea cursurilor, cât şi formularea unor opinii şi puncte de vedere, la solicitarea directorului INR.

(3) Pentru formularea unor opinii şi puncte de vedere care prezintă o complexitate deosebită, formatorul are dreptul la o remuneraţie suplimentară, care se va stabili prin negociere cu directorul INR. Limitele remuneraţiei suplimentare se stabilesc de către Consiliul director.

Art. 14. - INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, examenul de definitivat pentru notarii stagiari şi concursul de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi desfăşurare a acestora, aprobat de ministrul justiţiei la propunerea Consiliului Uniunii.

Art. 15. - INR organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, concursul de schimbare de sedii, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat de către Consiliul Uniunii.

Art. 16. - INR îşi poate valorifica experienţa acumulată din activitatea desfăşurată, prin realizarea de studii, documentare, breviare, lucrări de specialitate pe care să le pună la dispoziţia notarilor publici şi a altor instituţii naţionale sau internaţionale. În acest scop, INR, prin departamentul de specialitate, va asigura o bază de date comună cu Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii, care să contribuie la unificarea practicii notariale şi la elaborarea unor culegeri de uzanţe.

Art. 17. - (1) INR, împreună cu Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii, poate formula, la cererea notarilor publici şi a unor instituţii publice, puncte de vedere şi opinii în materie notarială, care vor fi avizate de un colectiv desemnat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea preşedintelui INR, constituit din reprezentanţi ai INR şi ai Direcţiei juridice, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii.

(2) Punctele de vedere care vizează aspecte privind instrumentarea unui anumit act sau îndeplinirea unei proceduri notariale de un notar public pot fi emise numai la solicitarea instituţiilor publice.

(3) Opiniile şi punctele de vedere formulate de INR au un caracter ştiinţific şi nu pot angaja răspunderea, sub niciuna din formele sale, a specialiştilor care le-au formulat şi/sau a INR.

Art. 18. - (1) INR poate organiza, din iniţiativă proprie sau în colaborare cu alte organisme ale Uniunii şi/sau Camerelor, colocvii profesionale, simpozioane, conferinţe şi alte sesiuni ştiinţifice la nivel zonal, naţional şi internaţional.

(2) INR poate edita publicaţii proprii pe probleme de doctrină şi practică notarială şi poate organiza un centru de documentare juridică.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică a INR

 

Art. 19. - (1) Organele de conducere ale INR sunt:

a) Consiliul director;

b) preşedintele INR, care este şi preşedintele Consiliului director şi al Consiliului ştiinţific;

c) directorul INR.

(2) în cadrul INR funcţionează un consiliu ştiinţific, având rol consultativ

(3) în cadrul INR funcţionează următoarele departamente:

a) Departamentul pentru formarea iniţială a notarilor stagiari, coordonat de un şef de departament;

b) Departamentul pentru examene şi concursuri şi pentru pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a altor specialişti, precum şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii, coordonat de un şef de departament;

c) Departamentul de documentare, studii, cercetare ştiinţifică, cooperare internaţională şi bibliotecă, coordonat de un şef de departament;

d) Departamentul secretariat, tehnico-administrativ, financiar-contabil şi resurse umane, coordonat de un şef de departament.

(4) Modul de organizare şi funcţionare a departamentelor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR, aprobat de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului directorat INR.

Art. 20. - Membrii Consiliului director şi ai Consiliului ştiinţific care absentează nemotivat de la două şedinţe vor fi înlocuiţi.

Art. 21. - (1) Consiliul director este format din 9 membri. Fac parte de drept din Consiliul director preşedintele, prim-vicepreşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi ai Uniunii. Ceilalţi 5 membri vor fi numiţi de către Consiliul Uniunii, dintre notarii publici cu experienţă, reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei, care nu sunt membri ai Biroului executiv.

(2) Durata mandatului membrilor Consiliului director este de 4 ani.

(3) Membrii Consiliului director au dreptul la o indemnizaţie, stabilită de Consiliul Uniunii.

(4) Preşedintele INR va desemna, după consultarea Biroului executiv al Uniunii, un secretar al Consiliului director. Secretarul Consiliului director participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului director şi ale Consiliului ştiinţific. Pentru activitatea desfăşurată, acesta va primi o indemnizaţie lunară stabilită de Biroul executiv.

Art. 22. - (1) Consiliul director se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui său.

(2) Consiliul director îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun şi adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este decisiv.

(3) La lucrările Consiliului director participă, fără drept de vot, directorul INR, care asigură măsurile organizatorice necesare desfăşurării lucrărilor.

(4) Consiliul director emite hotărâri, care se semnează de preşedintele Consiliului director.

(5) Procesele-verbale de şedinţă se semnează de către membrii Consiliului director, de către directorul INR şi de către persoana care le stenografiază sau tehnoredactează, după caz.

Art. 23. - Consiliul director are următoarele atribuţii:

a) elaborează propuneri de modificare şi completare a Statutului INR şi le supune spre aprobare Consiliului Uniunii;

b) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR şi îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;

c) elaborează, împreună cu Consiliul ştiinţific, Regulamentul de desfăşurare a stagiului şi îl supune spre aprobare Consiliului Uniunii;

d) elaborează, împreună cu Consiliul ştiinţific, strategia, proiectele şi programul de activitate ale INR şi le supune aprobării Consiliului Uniunii;

e) la propunerea directorului INR, aprobă lista formatorilor, numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină şi desemnează coordonatorii de discipline, după obţinerea avizului Consiliului ştiinţific;

f) la propunerea directorului INR, după obţinerea avizului Consiliului ştiinţific, aprobă programele pentru cursurile de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, ai Camerelor şi al Uniunii, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege;

g) aprobă planul anual de desfăşurare a modulelor de pregătire, la propunerea directorului INR şi după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor;

h) propune Consiliului Uniunii durata cursurilor de pregătire pentru notarii publici care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege;

i) stabileşte modalităţile şi criteriile de evaluare a notarilor stagiari, pe parcursul desfăşurării pregătirii şi la finalul acesteia, în vederea obţinerii certificatului de absolvire. Certificatul de absolvire eliberat notarilor stagiari atestă formarea profesională iniţială pentru profesia de notar public şi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat;

j) propune Biroului executiv al Consiliului Uniunii aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, cu limitele de salarizare a personalului INR, şi aprobă modificarea şi completarea Regulamentului intern al INR;

k) reprezintă INR în raporturile cu terţii, pe pian intern şi internaţional, prin preşedintele său;

            l) propune Biroului executiv al Consiliului Uniunii aprobarea încheierii de protocoale cu instituţii similare, cu instituţii de învăţământ, universităţi, persoane fizice sau juridice, în vederea realizării obiectivelor sale;

m) numeşte directorul şi directorul adjunct ai INR, la propunerea preşedintelui Consiliului director;

n) desemnează membrii Consiliului ştiinţific, la propunerea preşedintelui;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a legii, statutul şi regulamentul propriu sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Uniunii ori, după caz, prin decizii ale Biroului executiv al Consiliului Uniunii;

p) aprobă absenţele înregistrate de notarii stagiari pe perioada derulării stagiului în baza cererii acestora şi a documentelor justificative.

Art. 24. - (1) Preşedintele Consiliului director este, de drept, preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. Preşedintele Consiliului director este şi preşedintele INR.

(2) Pentru activitatea sa, preşedintele INR primeşte o indemnizaţie stabilită de Consiliul Uniunii.

(3) în absenţa preşedintelui, aceste atribuţii sunt îndeplinite de prim-vicepreşedintele Uniunii, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreşedinţii Uniunii, delegat de preşedinte.

Art. 25. - (1) Preşedintele Consiliului director are următoarele atribuţii:

a) reprezintă INR în raporturile cu autorităţile publice din România, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, iar în plan extern cu instituţiile similare;

b) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului director şi ale Consiliului ştiinţific al INR- Convocarea şedinţelor se face prin directorul INR;

c) propune Consiliului director desemnarea membrilor Consiliului ştiinţific;

d) propune Consiliului director numirea directorului şi a directorului adjunct ai INR;

e) semnează, împreună cu directorul INR, diplomele şi certificatele de absolvire eliberate notarilor stagiari, notarilor publici, altor specialişti şi personalului de specialitate al birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii care au absolvit cursurile INR;

f) numeşte secretarul Consiliului director, după consultarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii;

g) aprobă propunerile directorului INR de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din aparatul propriu şi/sau colaboratorilor INR.

(2) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele INR emite dispoziţii.

(3) Preşedintele INR poate delega unele dintre atribuţiile ce îi revin directorului INR.

Art. 26. - (1) Directorul INR este numit de Consiliul director, la propunerea preşedintelui.

(2) Directorul INR asigură conducerea executivă a INR.

(3) Pentru activitatea sa, directorul INR primeşte o remuneraţie stabilită de Consiliul director, la propunerea preşedintelui.

(4) Directorul INR participă, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului director şi la şedinţele Consiliului ştiinţific.

(5) în absenţa directorului INR, atribuţiile acestuia sunt preluate de directorul adjunct, iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre şefii de departamente desemnat de director.

Art. 27. - (1) Directorul INR îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea curentă a activităţii INR;

b) propune Consiliului director lista formatorilor, numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină şi coordonatorii de discipline, după obţinerea avizului Consiliului ştiinţific;

c) coordonează şi controlează activitatea centrului de formare iniţială a notarilor stagiari şi a centrelor teritoriale de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii;

d) elaborează programele pentru cursurile de formare iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege iar, după avizarea de către Consiliul ştiinţific, le prezintă spre aprobare Consiliului director;

e) întocmeşte şi prezintă, la solicitarea Consiliului director sau a preşedintelui, dări de seamă asupra activităţii desfăşurate de INR în ansamblul său şi a fiecărui departament în parte şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;

f) stabileşte legături de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunătăţirii activităţii INR şi a fiecărui departament;

g) la solicitarea Consiliului Uniunii, dispune, asigură şi urmăreşte realizarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării:

- examenului de definitivat pentru notarii stagiari;

- examenului sau, după caz, concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii juridice, în condiţiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivat şi a concursului pentru dobândirea calităţii de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii;

- concursului pentru ocuparea locurilor vacante destinate schimbării sediilor birourilor notariale, în condiţiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, aprobat prin hotărâre a Consiliului Uniunii;

h) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării Biroului executiv al Consiliului Uniunii, formulează propuneri de rectificare a bugetului şi urmăreşte ca execuţia bugetară să se încadreze în limitele stabilite prin buget;

i) prezintă Biroului executiv al Consiliului Uniunii, în vederea aprobării, bilanţul contabil şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar anual;

j) elaborează şi prezintă Consiliului director proiectul organigramei şi al statului de funcţii cu limitele de salarizare, în vederea aprobării acestora de către Biroul executiv;

k) angajează personalul de specialitate al INR în limita şi cu respectarea statului de funcţii;

            l) asigură controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi avizează fişa postului pentru personalul angajat, întocmită de şefii de departamente;

m) dispune măsurile necesare în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru angajaţii şi colaboratorii INR;

n) aplică sancţiuni disciplinare personalului angajat şi urmăreşte punerea lor în executare, precum şi realizarea măsurilor pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;

o) prezintă Consiliului director şi Consiliului ştiinţific rapoartele de evaluare întocmite în baza fişelor de evaluare completate de către cursanţi;

p) ordonanţează cheltuielile bugetare ale INR, în limitele bugetului aprobat de Biroul executiv;

q) urmăreşte modul de administrare şi gestionare a patrimoniului INR şi transmite Consiliului director constatările făcute;

r) propune preşedintelui INR premierea sau acordarea altor drepturi personalului din aparatul propriu si/sau colaboratorilor INR;

s) semnează, împreună cu preşedintele INR, diplomele şi certificatele de absolvire eliberate notarilor stagiari, notarilor publici, altor specialişti şi personalului de specialitate al birourilor notarilor publici, al Camerelor şi al Uniunii care au absolvit cursurile INR;

ş) răspunde pentru exactitatea datelor din cuprinsul diplomelor şi al certificatelor de absolvire eliberate;

t) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul director sau de preşedintele INR;

ţ) motivează absenţele notarilor stagiari pe perioada derulării stagiului în baza aprobării Consiliului director.

(2) Directorul poate delega temporar, cu aprobarea preşedintelui Consiliului director, o parte din atribuţiile sale directorului adjunct sau unui şef de departament.

Art. 28. - (1) în cadrul INR se organizează şi funcţionează Consiliul ştiinţific, care are rol consultativ.

(2) Consiliul ştiinţific se compune din 13 membri, desemnaţi de Consiliul director, la propunerea preşedintelui, dintre notarii publici cu experienţă şi prestigiu profesional deosebit şi personalităţi marcante din domeniul juridic. Preşedintele Uniunii este membru de drept al Consiliului ştiinţific şi, totodată, este şi preşedintele acestuia.

(3) La şedinţele Consiliului ştiinţific participă, fără drept de vot, secretarul Consiliului director.

(4) Membrii Consiliului ştiinţific au dreptul la o indemnizaţie, stabilită de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

(5) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui său.

(6) Consiliul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun şi hotărăşte cu majoritatea membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este decisiv.

(7) La şedinţele Consiliului ştiinţific participă, fără drept de vot, şi directorul INR,

Art. 29. - Consiliul ştiinţific are, în principal, următoarele atribuţii:

a) elaborează, împreună cu Consiliul director, Regulamentul de desfăşurare a stagiului;

b) la solicitarea directorului INR, propune criteriile de selecţie a formatorilor şi avizează numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină, lista formatorilor şi a coordonatorilor de discipline;

c) elaborează, împreună cu Consiliul director, strategia, proiectele şi programul de activitate ale INR;

d) avizează programele pentru cursurile de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi ale personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condiţiile art. 26 şi 32 din Lege;

e) coordonează publicaţiile şi manifestările ştiinţifice ale INR;

f) prezintă anual Consiliului director raportul asupra calităţii activităţilor de pregătire profesională organizate de INR şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea acestora;

g) membrii Consiliului ştiinţific au obligaţia de a participa periodic la activităţile desfăşurate de formatorii INR, constatările făcute cu această ocazie fiind cuprinse în raportul asupra calităţii activităţilor organizate de INR, precum şi cu privire la selecţia personalului şi colaboratorilor INR.

 

CAPITOLUL IV

Patrimoniul INR

 

Art. 30. - (1) Patrimoniul INR se constituie din:

a) venituri realizate din activităţi directe;

b) donaţii, sponsorizări sau legate, care vor fi acceptate de directorul INR, cu aprobarea Consiliului director;

c) alte venituri realizate în condiţiile legii.

(2) Fondurile INR vor fi utilizate în vederea realizării obiectivelor, cu aprobarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(3) Pentru activităţile desfăşurate de INR (pregătire profesională iniţială şi continuă, studii, puncte de vedere, asigurarea organizării şi desfăşurării examenului/concursului etc.) se pot percepe taxe, ce vor fi stabilite de Biroul executiv al Consiliul Uniunii.

Art. 31. - Verificarea activităţii economico-financiare a INR se realizează de cenzorii experţi contabili ai Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

 

CAPITOLUL V

Încetarea activităţii şi dizolvarea INR

 

Art. 32. - INR se dizolvă:

a) atunci când scopul pentru care a fost înfiinţat nu mai poate fi realizat;

b) pentru orice alte cauze prevăzute de lege.

Art. 33. - Ca urmare a încetării activităţii şi a dizolvării INR, activul net rămas după realizarea pasivului se atribuie, în condiţiile legii, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

            Art. 34. - Prezentul statut va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

la statut*)


*) Anexa la statut este reprodusă în facsimil.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.