MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 654/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 654         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 septembrie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

52. - Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale

 

753. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare şi achiziţia de mobilier la Spitalul Clinic de Urgenţă “Sfântul Pantelimon”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

258. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor de purtător de cuvânt al Guvernului

 

259. - Decizie privind numirea domnului George-Aurel Mircea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

260. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Dănuţ-Cristian Popa, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

 

261. - Decizie privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.386. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Olga Gudynn” din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari

 

4.387. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular “Grădiniţa Mea” din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Şcoala Mea” din municipiul Bucureşti

 

4.388. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu de la persoana juridică Asociaţia “Grădiniţa Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu la persoana juridică Asociaţia “Vasiliada” - Filiala Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale

 

Având în vedere că România se află pe locul I în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea infantilă, cu un procent de 4,9%,

luând în considerare faptul că dezvoltarea activităţilor de inseminare artificială a determinat creşterea numărului sarcinilor cu risc de prematuritate, care au generat creşterea numărului de cereri de servicii de terapie intensivă pentru nou-născuţi prematuri, depăşind astfel capacităţile existente în acest moment în maternităţile spitalelor publice,

ţinând cont de faptul că nefinalizarea lucrărilor de reabilitare a maternităţilor are drept urmare limitarea capacităţii de tratare a nou-născuţilor şi a prematurilor, generează pericolul expunerii la un risc crescut de infecţii nosocomiale şi imposibilitatea respectării circuitelor funcţionale, maternităţile funcţionând la capacitate restrânsă,

în considerarea faptului că, în cazul în care nu se identifică în mod prompt resursele financiare necesare gestionării unor situaţii-limită din sistemul de sănătate, consecinţele lipsei de acţiune se pot măsura în vieţi omeneşti, în incapacitate de muncă, boală şi dizabilitate, fiind ireversibile atât pentru persoanele în cauză, cât şi pentru familiile şi comunităţile din care acestea fac parte, respectiv pot conduce la existenţa unui risc imediat în ceea ce priveşte îndeplinirea angajamentelor României faţă de Comisia Europeană şi FMI, de reducere a mortalităţii infantile prin scăderea capacităţii de intervenţie în cazuri critice,

având în vedere preocuparea constantă a statului român pentru ocrotirea sănătăţii mamei şi a copilului,

ţinând cont de faptul că, în cazul în care nu se identifică resursele financiare necesare finalizării proiectelor de reabilitare a maternităţilor, procentul de mortalitate infantilă va creşte din nou,

luând în considerare faptul că, în lipsa dotării corespunzătoare a unităţilor de poliţie, nu poate fi asigurat obiectivul de creştere a siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional, că prin neadoptarea unor măsuri legislative imediate se creează premisele perturbării grave a funcţionării unităţilor operative ale Ministerului Afacerilor Interne în contextul în care, din totalul mijloacelor de transport deţinute în prezent de unităţile de poliţie, peste 90% îndeplinesc condiţiile necesare pentru scoatere din funcţiune şi casare, având o vechime mai mare de 5 ani, ministerul fiind nevoit să aloce de la bugetul de stat sume semnificative pentru asigurarea mentenanţei parcului auto existent, în condiţiile în care rulajele mari şi vechimea acestuia duc la executarea unor lucrări complexe,

ţinând seama de faptul că utilizarea în mod eficient şi cu responsabilitate a fondurilor bugetare alocate Ministerului Afacerilor Interne, în acord cu necesităţile obiective şi prioritare de dotare a structurilor sale operative, reclamă adoptarea unor reglementări clare, iar parcurgerea procedurilor legislative de modificare prin lege nu permite realizarea procedurilor de achiziţie până la sfârşitul anului 2014, în condiţiile în care sumele alocate potrivit autorizării, conform art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, trebuie angajate până la finalul anului bugetar în curs,

având în vedere contextul politic internaţional actual, este necesar şi util ca din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului să poată fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din acorduri internaţionale, ratificate prin legi, în vederea finanţării proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii,

luând în considerare faptul ca toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă extraordinară, care nu poate fi amânată din perspectiva măsurilor ce se cer a fi adoptate în raport cu importanţa domeniului sănătăţii, precaritatea funcţionării actuale a sistemului de sănătate şi vulnerabilitatea crescută a populaţiei României la acţiunea unor determinanţi ai stării de sănătate, dar şi din punct de vedere economic,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite pentru finanţarea unor cheltuieli din domeniul sănătăţii, realizate la nivel central sau local, care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din acorduri internaţionale, ratificate prin legi, în vederea finanţării proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii.

(2) Contravaloarea a 100 de microbuze şcolare 16 + 1 locuri, achiziţionate din sumele alocate conform prevederilor art. 122 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se achită din sumele ce vor fi alocate potrivit alin. (1).

Art. 3. - În sensul art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, prin sintagma “dotări specifice” se înţelege acele echipamente şi/sau adaptări ale caracteristicilor tehnice ale autovehiculului care permit îndeplinirea unei funcţii ori echiparea suplimentară corespunzătoare specificului fiecărei structuri/instituţii din cadrul/subordinea Ministerului Afacerilor Interne, iar termenul “autovehicule” include şi “categoria M1” de vehicule, astfel cum este definită în anexa II la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru), publicată În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 263 din 9 octombrie 2007, astfel cum a fost înlocuită prin anexa I la Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de înlocuire a anexei II şi de modificare a anexelor IV, IX şi XI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 185 din 15 iulie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 28 august 2014.

Nr. 52.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare şi achiziţia de mobilier la Spitalul Clinic de Urgenţă “Sfântul Pantelimon”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, cu suma de 8.345 mii lei.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare şi achiziţia de mobilier la Spitalul Clinic de Urgenţă “Sfântul Pantelimon”.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2014.

Art. 4. - Ministerul Sănătăţii şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 28 august 2014.

Nr. 753.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor de purtător de cuvânt al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corneliu Calotă, consilier în cadrul Cabinetului Primului-Ministru, exercită atribuţiile de purtător de cuvânt al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 258.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului George-Aurel Mircea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George-Aurel Mircea se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 259.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Dănuţ-Cristian Popa, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere cererea domnului Dănuţ-Cristian Popa, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/4.678 din 25 august 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 54 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se suspendă, la cerere, raportul de serviciu al domnului Dănuţ-Cristian Popa, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, pe o perioadă de 3 ani.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 260.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Decizia prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Comitetul este condus de ministrul finanţelor publice, care are calitatea de preşedinte.

(3) Ministrul finanţelor publice poate delega responsabilităţile şi atribuţiile sale unui secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, desemnat în acest sens.”

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Comitetul prezintă informări prim-ministrului, lunar, şi Guvernului, ori de câte ori este necesar, care cuprind inclusiv măsurile ce se impun a fi luate de către instituţiile responsabile pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, precum şi termenele de realizare a acestora.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare lunare şi, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.”

4. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Secretariatul tehnic al Comitetului va fi desemnat prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 261.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Giga Gudynn” din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.814/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Olga Gudynn” din localitatea Voluntari,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6,238/2011 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari*),

având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Olga Gudynn”, cu sediul în localitatea Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 5, judeţul Ilfov, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School, cu sediul în localitatea Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 5, persoane juridice de drept privat şi de interes public, părţi ale sistemului naţional de învăţământ.

Art. 2. - (î) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari, autorizata să funcţioneze provizoriu potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.238/2011, pentru nivelul de învăţământ “gimnazial”, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Olga Gudynn” din localitatea Voluntari, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.814/2011, pentru nivelul de învăţământ “primar”.

(2) începând cu data publicării prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la alin. (1), persoană juridică de drept privat şi de interes public, cu capacitate restrânsă de exerciţiu, va funcţiona cu nivelurile de învăţământ “primar”, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.814/2011, respectiv “gimnazial” autorizat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării. tineretului şi sportului nr. 6.238/2011.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Olga Gudynn” din localitatea Voluntari este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) în cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Olga Gudynn” din localitatea Voluntari este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data publicării prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată le art. 1 va purta denumirea de Şcoala Gimnazială Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari şi îşi va desfăşura activitatea la sediul din localitatea Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 5, judeţul Ilfov.

Art. 6. - Societatea Comercială Olga Gudynn International School - S.R.L. din localitatea Voluntari, unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 august 2014.

Nr. 4.386.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.238/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular “Grădiniţa Mea” din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Şcoala Mea” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.850/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular “Grădiniţa Mea” din Bucureşti,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.480/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Şcoala Mea” din municipiul Bucureşti,

având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular “Grădiniţa Mea”, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Zeletin nr. 10-12, sectorul 1, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Şcoala Mea”, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Văliug nr. 12-18, sectorul 1, persoane juridice de drept privat şi de interes public, părţi ale sistemului naţional de învăţământ.

Art. 2. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Şcoala Mea” din municipiul Bucureşti, autorizată Să funcţioneze provizoriu potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.480/2013, pentru nivelul de învăţământ “liceal”, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular “Grădiniţa Mea” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.850/2007, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”.

(2)începând cu data publicării prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la alin. (1), persoană juridică de drept privat şi de interes public, va funcţiona cu nivelurile de învăţământ “preşcolar”, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.936/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Smart Kids” din municipiul Bucureşti, “primar”, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.843/2007 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular “Şcoala Mea” din Bucureşti, “gimnazial”, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.410/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Şcoala Mea din municipiul Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv “liceal” autorizat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.480/2013.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular “Grădiniţa Mea” din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Şcoala Mea” din municipiul Bucureşti, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) în cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Şcoala Mea” din municipiul Bucureşti, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular “Grădiniţa Mea” din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Şcoala Mea” din municipiul Bucureşti, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data publicării prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Şcoala Mea” din municipiul Bucureşti îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Bucureşti, str. Zeletin nr. 10-12, sectorul 1, respectiv la sediul din municipiul Bucureşti, str. Văliug nr. 12-18, sectorul 1.

Art. 6. - Unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial ai României, Partea i.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 august 2014.

Nr. 4.387.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.480/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu de la persoana juridică Asociaţia “Grădiniţa Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu la persoana juridică Asociaţia “Vas ii iada” - Filiala Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.128/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din Târgu Jiu, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu, acreditată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.128/2009, se transferă de la persoana juridică Asociaţia “Grădiniţa Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu la persoana juridică Asociaţia “Vasiliada” - Filiala Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu.

(2) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei Naţionale, persoanele juridice menţionate la art. 1, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 august 2014.

Nr. 4.388.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.