MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 669/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 669         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 11 septembrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 367 din 26 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a prevederilor art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

771. - Hotărâre privind desfiinţarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, judeţul Botoşani

 

775. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 

DECIZIIALE PRIM-MINISTRULUI

 

262. - Decizie privind desemnarea domnului Dragoş Andrei, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat

 

263. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Vlad-Nicolae Săvulescu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice În cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

264. - Decizie privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

265. - Decizie privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

448. - Ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 318/2014 privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

 

1.442. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră

 

4.505. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Forumului German” din municipiul Sibiu

 

4.512 - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Carmens” din municipiul Galaţi

 

4.514. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Kids Club” din municipiul Bucureşti

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 367

din 26 iunie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a prevederilor art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale în interpretarea dată acestora prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18 din 17 octombrie 2011 şi ale art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠓Hidroconstrucţia” - S.A. şt Asociaţia Hidrocon PAS în Dosarul nr. 1.342/2/2013 (296/2013) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care constituie obiectul Dosarului nr. 635D/2013 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde, pentru autorii excepţiei, avocat Adrian Nica, membru al Baroului Bucureşti, cu delegaţie depusă la dosarul cauzei. De asemenea răspunde, personal, partea Cristian Vasile Miclăuş. Se constată lipsa celorlalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia, reiterând argumentele expuse pe larg în motivarea scrisă a excepţiei, astfel cum aceasta a fost ridicată în faţa instanţei de judecată.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Precizează că, deşi au fost abrogate, prevederile art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 pot fi examinate, întrucât continuă să producă efecte juridice în cauza în care a fost invocată excepţia. Cu privire la stabilirea despăgubirilor arată că statul deţine o largă marjă de apreciere, recunoscută şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa, astfel că nu se poate susţine neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale menţionate. În ce priveşte prevederile art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865 apreciază că îşi menţine valabilitatea jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care s-a constatat conformitatea acestora cu prevederile Legii fundamentale invocate şi în cauza de faţă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 23 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 1.342/2/2013 (296/2013), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale În interpretarea dată acestora prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18 din 17 octombrie 2011 şi ale art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠓Hidroconstrucţia” - S.A, şi Asociaţia Hidrocon PAS într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului declarat de acestea împotriva sentinţei prin care Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a anulat certificatul de atestare a dreptului de proprietate al Societăţii Comerciale “Hidroconstrucţia” - S.A. asupra unui imobil (teren şi construcţii), certificat emis de Ministerul Industriilor, precum şi contractul de privatizare încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat, în măsura în care valoarea imobilului respectiv a fost luată în calcul la stabilirea capitalului social vândut sub formă de acţiuni.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia arată că solicită analizarea neconstituţionalităţii prevederilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 din perspectiva interpretării date prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18 din 17 octombrie 2011, interpretare care nu corespunde normelor constituţionale privitoare la protecţia proprietăţii private. În opinia autorilor excepţiei, singura interpretare care asigură conformitatea cu normele constituţionale este aceea că despăgubirea este echivalentă cu valoarea de piaţă a bunului de la momentul pronunţării hotărârii, cu aplicarea principiului general al reparării integrale a prejudiciului, în sensul de a fi acoperite atât paguba efectiv suferită (damnum emergens), cât şi beneficiul nerealizat (lucrum cesans). Se susţine că, prin neasigurarea unei valori de înlocuire a bunului restituit în raport cu valoarea sa de piaţă, ci în raport cu cea contabilă, dreptul de proprietate al societăţii comerciale privatizate este afectat esenţial prin limitarea despăgubirii. Se arată că este adevărat că autorităţile naţionale pot limita indemnizaţia, dar aceasta se poate face numai prin lege, nu prin interpretarea de către instanţele judecătoreşti a unor norme juridice. În lipsa unor măsuri legislative exprese care să prevadă limitarea despăgubirii la valoarea contabilă a bunului, se încalcă şi prevederile constituţionale referitoare la separaţia şi echilibrul puterilor în stat, rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare, rolul instanţelor judecătoreşti şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi principiul legalităţii.

7. Totodată, se susţine că se încalcă şi principiul constituţional al nediscriminării, creându-se o inegalitate între societăţile comerciale care vor obţine despăgubiri prin efectul deciziei în interesul legii echivalente doar cu valoarea contabilă şi cele care, înainte de emiterea deciziei în interesul legii, au obţinut despăgubiri la valoarea de piaţă a imobilului restituit către persoana îndreptăţită, mai mare decât cea contabilă. Arată că, sub acest aspect, împrejurarea că procedura judiciară de retrocedare/stabilire a despăgubirii a avut o durată excesivă nu poate fi calificat ca un criteriu obiectiv şi rezonabil de diferenţiere.

8. În ceea ce priveşte prevederile art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865 se arată că, raportat la durata procesului în care a fost ridicată excepţia, circa 13 ani, Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 a apărut la aproximativ 10 ani de la data la care unul dintre autorii excepţiei a formulat cererea de chemare în garanţie întemeiată pe prevederile art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 prin care a solicitat valoarea de piaţă a imobilului în cazul admiterii solicitării restituirii în natură a imobilului. Or, aplicarea deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie conform art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865 reprezintă o încălcare atât a accesului la justiţie, cât şi a dreptului la un proces echitabil.

9. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate prin prisma Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18 din 17 octombrie 2011 necontravenind dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale invocate.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile orale, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale în interpretarea dată acestora prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18 din 17 octombrie 2011 şi ale art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, şi a fost aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998. Dispoziţiile art. 324 au fost introduse prin art. I pct. 43 din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, şi au următoarea redactare: “(1) Instituţiile publice implicate asigură repararea prejudiciilor cauzate societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.

(2) Instituţiile publice implicate vor plăti societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) o despăgubire care să reprezinte echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de societatea comercială către foştii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

(3) Despăgubirea prevăzută la alin. (2) se stabileşte de comun acord cu societăţile comerciale, iar în caz de divergenţă, prin justiţie.

(4) Imobilele preluate de stat în baza unor legi, acte administrative sau hotărâri judecătoreşti de confiscare, constând în terenuri şi clădiri evidenţiate în patrimoniul societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare, în absenţa cărora realizarea obiectului de activitate al acestor societăţi comerciale este împiedicată în asemenea măsură încât, ca urmare a acestei restituiri, societatea comercială nu ar mai putea să-şi continue activitatea şi ar urma să fie supusă dizolvării şi lichidării, nu vor fi restituite în natură.

(5) în cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă societăţile comerciale sunt obligate la plata echivalentului bănesc al imobilelor, instituţiile publice implicate vor plăti direct fostului proprietar suma prevăzută în hotărâre.

(6) Statul garantează îndeplinirea de către instituţiile publice implicate a obligaţiilor prevăzute în prezentul articol,”

14. Textul de lege redat mai sus este criticat în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011, pronunţată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 16 decembrie 2011, potrivit căreia, în aplicarea dispoziţiilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, despăgubirile acordate societăţilor comerciale de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, ca urmare a retrocedării unor imobile, se raportează la valoarea contabilă a imobilului, astfel cum aceasta este reflectată în bilanţ la momentul ieşirii efective a bunului din patrimoniul societăţii, valoare ce trebuie actualizată cu indicele de inflaţie de la momentul plăţii despăgubirii.

15. De asemenea, obiect al excepţiei îl constituie şi prevederile art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865 referitor la recursul în interesul legii, care au următorul conţinut: “Asupra cererii, completul se pronunţă prin decizie.

Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese.

Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare şi se publică în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea L”.

16. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 contravine dispoziţiilor din Legea fundamentală cuprinse la art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (1)-(3) referitoare la garantarea proprietăţii private, art. 45 privitor la libertatea economică, art. 135 alin. (2) lit. a) care instituie obligaţia statului de a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie şi art. 136 alin. (5) care prevede că proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice. De asemenea se invocă şi prevederile art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la protecţia proprietăţii. Cât priveşte prevederile art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865 se susţine că acestea încalcă următoarele dispoziţii din Constituţie: art. 1 alin. (4) care consacră principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, art. 1 alin. (5) care impune obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (1) şi (2) care instituie principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice şi statuează că nimeni nu este mai presus de lege, art. 21 alin. (1)-(3) referitor la dreptul de acces liber la justiţie şi dreptul părţilor la un proces echitabil, soluţionat într-un termen rezonabil, şi art. 124 alin. (1) şi (3) potrivit cărora justiţia se înfăptuieşte în numele legii, iar judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. Totodată, autorii excepţiei îşi raportează critica de neconstituţionalitate şi la dispoziţiile art. 6 - “Dreptul la un proces echitabil” din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale a fost abrogat prin dispoziţiile art. 56 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002. Totuşi, art. 30 alin. (3) din Legea nr. 137/2002 stabileşte că prevederile art. 32^ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 rămân aplicabile pentru contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 137/2002. Or, în speţă, aşa cum rezultă din cuprinsul încheierii de sesizare, este vorba despre contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în anul 1995. Prin urmare, deşi au fost abrogate, dispoziţiile art. 32^ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 îşi produc în continuare efectele, ele fiind aplicabile cauzei, astfel că instanţa de contencios constituţional este competentă, în virtutea celor statuate prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, să exercite controlul de constituţionalitate a acestor prevederi legale.

18. Totodată, Curtea observă că prevederile art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 sunt criticate prin prisma interpretării, obligatorii pentru instanţele de judecată, consacrată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin soluţionarea unui recurs în interesul legii referitor la textul de lege menţionat. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că un text de lege este susceptibil de a forma obiect al controlului de constituţionalitate în interpretarea pe care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a conferit-o prin soluţionarea unui recurs în interesul legii, a cărui finalitate o constituie aplicarea unitară a respectivului text de lege de către instanţele judecătoreşti. În acest sens sunt, de exemplu. Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 21 septembrie 2011, sau Decizia nr. 491 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din data de 24 ianuarie 2014.

19. În ce priveşte prezenta excepţie de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în interesul legii, au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, prin Decizia nr. 174 din 26 martie 2014*), nepublicată până la data pronunţării deciziei de faţă, Curtea Constituţională respingând, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate.

20. Cu acel prilej, Curtea Constituţională a constatat că interpretarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a textului criticat are ca efect coroborarea acestuia cu legislaţia în vigoare, observând, în acelaşi timp, că, potrivit dispoziţiilor art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele juridice au obligaţia de a înscrie şi de a actualiza periodic valoarea de inventar a fiecărei clădiri înregistrată în contabilitatea proprie. Astfel, valoarea contabilă a imobilului, astfel cum aceasta este reflectată în bilanţ la momentul ieşirii efective a bunului din patrimoniul societăţii, actualizat cu indicele de inflaţie de la momentul despăgubirii, reflectă în mod rezonabil valoarea bunului.

21. Totodată, Curtea a reţinut că, astfel cum se desprinde din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, valoarea despăgubirii acordate pentru o privare de proprietate operată de stat să fie “În mod rezonabil” în raport cu valoarea bunului. În viziunea Curţii de la Strasbourg, doar o lipsă totală de despăgubire nu poate fi considerată ca fiind compatibilă cu art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, decât în cazuri excepţionale (Hotărârea din 22 iunie 2004, pronunţată în Cauza Broniowski împotriva Poloniei, paragraful 186). În plus, art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie nu garantează un drept la o compensaţie integrală în orice circumstanţe, iar o compensaţie parţială nu imprimă, în toate cazurile, caracter nelegitim privării de proprietate. Obiective legitime “de utilitate publică”, cum sunt cele care urmăresc măsuri de reformă economică sau de dreptate socială, pot milita pentru o rambursare mai mică decât valoarea de piaţă integrală [Hotărârea din 29 martie 2006, pronunţată în Cauza Scordino împotriva Italiei (nr. 1), paragraful 95 şi următoarele].

22. De asemenea, instanţa europeană a arătat că, în situaţiile ce presupun indemnizarea unor categorii largi de persoane prin măsuri legislative care pot avea consecinţe economice importante asupra ansamblului unui stat, autorităţile naţionale trebuie să dispună de o mare putere discreţionară în a alege măsurile de natură a garanta drepturile patrimoniale sau a reglementa raporturile de proprietate, iar alegerea acestora poate presupune diminuarea indemnizării pentru privarea de proprietate sau restituirea de bunuri de o valoare inferioara celei a bunului de care a fost privat un proprietar. Acest principiu, în accepţiunea instanţei europene, este aplicabil, în special, în situaţiile în care dreptul la indemnizare nu decurge dintr-o privare de proprietate impusă unei persoane de statul în cauză, ci este concepută spre a atenua efectele unei privări sau pierderi de proprietate ce nu este imputabilă acestui stat (Hotărârea din 22 iunie 2004, pronunţată în Cauza Broniowski împotriva Poloniei, paragraful 186).

23. Referitor la disproporţia dintre indemnizaţie şi valoarea bunului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că trebuia definită de la început o formulă comună de indemnizare, că sectorul public suportă atât povara oricărui declin, cât şi profitul unei eventuale creşteri, că orice dezvoltare a societăţilor se explică şi prin factori exteriori, că trebuie să se ţină cont de evoluţia previzibilă şi că orice modificare a metodei alese ar fi subminat securitatea juridică şi aşteptările publicului, putând fi dezavantajoasă pentru foştii proprietari şi permiţând distorsiuni ale valorilor (a se vedea Hotărârea din 8 iulie 1986, pronunţată în Cauza Lithgow şi alţii împotriva Regatului Unit).

24. Curtea Constituţională a remarcat, prin decizia citată, că aprecierile de principiu elaborate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului îşi găsesc aplicare în situaţia reglementată de prevederile art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, în interpretarea dată acestora de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având în vedere că prejudiciile cauzate societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare sunt cauzate de restituirea către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat. Astfel, aceste măsuri se constituie în indemnizarea unor categorii largi de persoane, care pot avea consecinţe economice importante asupra ansamblului statului.

25. Ca atare, Curtea a conchis că textul de lege criticat realizează un echilibru între interesele contrare ale părţilor implicate (foşti proprietari, societăţi comerciale privatizate, stat), iar nivelul indemnizării acordate societăţilor privatizate sau în curs de privatizare, astfel cum acesta este stabilit prin textul de lege, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011, se află într-un raport rezonabil cu valoarea bunului în discuţie.

26. În lumina aceloraşi considerente, Curtea constată că textul de lege criticat, în interpretarea amintită, nu aduce atingere libertăţii economice şi nici nu contravine principiului egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice. Astfel, în jurisprudenţa sa, de exemplu, Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996, Curtea Constituţională a statuat că, dacă, prin jocul unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii defavorabile, apreciate subiectiv, prin prisma propriilor lor interese, ca defavorabile, acest fapt nu reprezintă o discriminare care să afecteze constituţionalitatea textelor de lege în discuţie.

27. În ce priveşte prevederile art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865, şi acestea au mai fost examinate sub aspectul constituţionalităţii, Curtea statuând, prin mai multe decizii, cu privire la conformitatea lor cu dispoziţiile Legii fundamentale. Dintre acestea, cu titlu exemplificativ, Curtea reţine Decizia nr. 1.064 din 11 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 1 februarie 2013, prin care a statuat, în esenţă, că instituirea caracterului obligatoriu al dezlegărilor date problemelor de drept judecate pe calea recursului în interesul legii nu are decât să dea eficienţă rolului constituţional al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept. Curtea a mai reţinut, în acord şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, că divergenţele profunde de jurisprudenţa pot crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, de natură să diminueze încrederea publicului în sistemul judiciar, care este una dintre componentele fundamentale ale statului de drept. Curtea a statuat că dispoziţiile din Codul de procedură civilă care îndrituiesc Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să unifice diferenţele de interpretare şi aplicare a aceluiaşi text de lege de celelalte instanţele judecătoreşti naţionale nu aduc atingere normelor constituţionale, ci, dimpotrivă contribuie la asigurarea exigenţelor statului de drept. În acelaşi sens este, de exemplu, şi Decizia nr. 1.560 din 7 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2011.

28. Întrucât în cauza de faţă nu au intervenit elemente noi, care să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, soluţia şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în ce priveşte prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

29. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercial㠓Hidroconstrucţia” - S.A. şi Asociaţia Hidrocon PAS în Dosarul nr. 1.342/2/2013 (296/2013) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civila şi pentru cauze cu minori şi de familie şi constată că prevederile art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale în interpretarea dată acestora prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18 din 17 octombrie 2011, precum şi prevederile art. 330 din Codul de procedură civilă din 1865 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 26 iunie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 


*) Decizia nr. 174 din 26 martie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 10 iulie 2014.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, judeţul Botoşani

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiinţarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, cu sediul în localitatea Guranda, comuna Guranda, judeţul Botoşani, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale, Consiliul Judeţean Botoşani.

Art. 2. - Patrimoniul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se dă în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţ㠓Mavromati” Botoşani, unitate sanitară publică din judeţul Botoşani, care ie va prelua prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) numărul curent 72 “Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda” de la rubrica “Judeţul Botoşani” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) numărul curent 15 “Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda” de la rubrica “Judeţul Botoşani” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 771.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 2.000 mii lei, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea construirii Catedralei “Sf. Filofteia” Curtea de Argeş, judeţul Argeş, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului.

Art. 2- - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, şi ale dispoziţiilor Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, republicată.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014.

Art. 4. - Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretarul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 10 septembrie 2014.

Nr. 775.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Dragoş Andrei, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş Andrei, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, este desemnat în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat, organism consultativ interministerial fără personalitate juridică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2014.

Nr. 262.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Vlad-Nicolae Săvulescu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

Având în vedere Decizia nr. 888A a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a Penală, din data de 8 august 2014, pronunţată în Dosarul nr. 25.497/3/2012, în temeiul prevederilor:

- art. 15 lit. e) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 261 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Vlad-Nicolae Săvulescu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2014.

Nr. 263.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 3.764/RP din 29 august 2014, precum şi acordul scris al domnului Marius Nica,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin.(1i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se prelungeşte perioada de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, astfel cum a fost stabilită prin Decizia prim-ministrului nr. 87/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2014.

Nr. 264.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Corvin Nedelcu, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/12.198/1.M. din 1 septembrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2014, raportul de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin acordul părţilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2014.

Nr. 265.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE,

PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 318/2014 privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

în temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emite următorul ordin:

Art. I, - Articolul 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 318/2014 privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2014, se modifică după cum urmează:

“Art. 1. - Se aprobă regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa, în perioada cuprinsă între 14 iunie 2014 şi 15 martie 2015, după cum urmează:

a) va fi permisă circulaţia tuturor categoriilor de autovehicule pe cele 4 benzi de circulaţie aferente podului, excepţie făcând autovehiculele şi coloanele agabaritice;

b) restricţionarea vitezei de circulaţie la 50 km/h, pe toată lungimea podului, pe cele 4 benzi de circulaţie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2014.

Nr. 448.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 99.895/DGSC din 8 mai 2014 al Direcţiei generale schimbări climatice, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b)din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 18 august 2014.

Nr. 1.442.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

SECŢIUNEA 1

Aplicabilitate

 

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează totalitatea aspectelor cu privire la procesul de selectare a metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor/reţinerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de seră, în vederea construirii optime a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES).

Art. 2. - Autoritatea competentă reprezintă instituţia responsabilă pentru activităţile de selectare a metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor/reţinerilor prin sechestrare a gazelor cu efect de seră.

Art. 3. - Datele şi informaţiile necesare realizării INEGES sunt furnizate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

Art. 4. - În înţelesul prezentei proceduri, expresiile şi termenii folosiţi au următoarele semnificaţii:

1. arbori de decizie - diagramă de flux prin care se descriu paşii ordonaţi specifici care trebuie urmaţi pentru a dezvolta un inventar sau o componenta a inventarului în acord cu principiile bunei practici;

2. CRF (Common Reporting Format) - formatul comun de raportare;

3. date de activitate - date cantitative privind activităţile antropice generatoare de emisii de GES şi/sau de reţineri prin sechestrare a dioxidului de carbon, într-o perioadă de timp determinată (consumuri de combustibili, consumuri de materii prime, producţii industriale, volume de lemn recoltate pe categorii, suprafeţe de pădure pe categorii etc.);

4. documentele relevante oficiale - Liniile directoare IPCC privind elaborarea inventarelor naţionale de GES, revizuite în 1996, Ghidul IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GES, Ghidul IPCC de bune practici privind folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură şi deciziile Conferinţei Părţilor la UNFCCC şi la Protocolul de la Kyoto;

5. estimarea emisiilor - determinarea valorii unei cantităţi sau a incertitudinii asociate acesteia prin utilizarea unei formule de calcul;

6. GES - gaze cu efect de seră conform anexei A la Protocolul de la Kyoto;

7. INEGES- Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră;

8. IPCC (Intergovemmental Panel on Climate Change) - Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice;

9. NIR- Raportul inventarului naţional;

10. tabele CRF - tabele conţinând date cantitative şi calitative specifice INEGES, generate prin utilizarea aplicaţiei informatice “CRF Reporter”;

11. UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) - Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Principii

 

Art. 5. - Pregătirea şi transmiterea INEGES trebuie să fie realizate în conformitate cu principiile definite în documentele relevante oficiale, astfel;

a) transparenţa inventarului - premisele şi metodologiile utilizate pentru pregătirea INEGES trebuie explicate clar pentru a facilita înţelegerea procesului de pregătire a INEGES, potenţiala reconstituire a acestuia şi evaluarea INEGES de către experţi independenţi în cadrul procesului anual de revizuire şi de către public;

b) consecvenţa inventarului - INEGES trebuie să fie consecvent la nivelul tuturor elementelor sale cu inventarele aferente celorlalţi ani din perioada analizată. INEGES este considerat consecvent dacă aceleaşi metodologii au fost utilizate pentru anul de bază şi pentru cei subsecvenţi şi dacă seturi de date consecvente sunt utilizate pentru estimarea emisiilor din surse sau a reţinerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon;

c) comparabilitatea inventarului - estimările emisiilor şi ale reţinerilor prin sechestrare raportate de către fiecare ţară inclusă în anexa I la UNFCCC trebuie să fie comparabile cu cele raportate de celelalte ţări incluse în anexa I la UNFCCC. În acest scop, ţările incluse în anexa I trebuie să ţină seama de prevederile documentelor relevante oficiale;

d) caracterul complet al inventarului - inventarul acoperă toate sursele şi toate reţinerile prin sechestrare, toate gazele, incluse în Liniile directoare IPCC, şi toate celelalte categorii existente relevante sursă/reţinere prin sechestrare, specifice ţărilor incluse în anexa I la UNFCCC. Completitudinea semnifică, de asemenea, acoperirea geografică în totalitate a surselor şi reţinerilor prin sechestrare;

e) acurateţea inventarului - reprezintă gradul de exactitate a estimării emisiilor sau reţinerilor prin sechestrare. Estimările trebuie să fie precise, în sensul că nu sunt în mod sistematic nici mai mici şi nici mai mari decât nivelul real al emisiilor sau al reţinerilor prin sechestrare, şi incertitudinile trebuie reduse cât de mult este posibil. Metodologii adecvate vor fi utilizate în acord cu îndrumările IPCC privind bunele practici pentru a promova acurateţea la nivelul inventarelor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Obiective

 

Art. 6. - Obiectivul general al prezentei proceduri este reprezentat de realizarea INEGES în conformitate cu recomandările incluse în documentele relevante oficiale.

Art. 7. - Obiectivul specific al prezentei proceduri constă în estimarea anuală optimă, în asigurarea caracterului complet şi în asigurarea consecvenţe) estimării emisiilor antropice de gaze cu efect de seră şi a reţinerilor prin sechestrare a dioxidului de carbon.

 

CAPITOLUL II

Proceduri privind selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor/reţinerilor prin sechestrare a GES

 

Art. 8. - Autoritatea competentă va utiliza documentele relevante oficiale pentru realizarea INEGES, inclusiv pentru estimarea emisiilor antropice din surse şi a reţinerilor prin sechestrare a GES nereglementate prin Protocolul de la Montreal, pentru îmbunătăţirea transparenţei, consecvenţei, comparabilităţii, caracterului complet şi acurateţii INEGES.

Art. 9. - Autoritatea competentă poate folosi metode (niveluri de abordare) diferite, acordând prioritate acelor metode care, în conformitate cu arborii de decizie (schemele logice privind luarea deciziilor), generează estimări mai exacte, considerând prevederile din documentele relevante oficiale.

Art. 10. - Autoritatea competentă poate folosi metodologii naţionale care sunt considerate a reflecta mai bine situaţia naţională, asigurând ca acestea să fie compatibile cu prevederile documentelor relevante oficiale, să fie bine documentate şi fundamentate ştiinţific.

Art. 11. - În cazul categoriilor importante, autoritatea competentă depune toate eforturile necesare utilizării unei metode recomandate, conform arborilor de decizie corespunzători definiţi în cadrul documentelor relevante oficiale.

Art. 12. - Autoritatea competentă depune toate eforturile necesare dezvoltării şi/sau selectării factorilor de emisie şi colectării şi selectării datelor de activitate, conform prevederilor documentelor relevante oficiale,

Art. 13. - Autoritatea competenta acordă prioritate folosirii factorilor de emisie şi datelor de activitate naţionale, atunci când acestea sunt disponibile, asigurând ca acestea să fie dezvoltate într-o manieră consecventă cu prevederile documentelor relevante oficiale, să fie mai exacte şi raportate în mod transparent. Datele de activitate şi factorii de emisie impliciţi actualizaţi, furnizaţi prin documentele relevante oficiale, vor fi utilizaţi, atunci când sunt disponibili, în cazul în care datele la nivel naţional lipsesc.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Forumului German” din municipiul Sibiu

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Forumului German”, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Nicolae Iorga nr. 19A, judeţul Sibiu, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “germană”, program “normal şi “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Forumului German” din municipiul Sibiu, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Forumului German” din municipiul Sibiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Forumului German” din municipiul Sibiu revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Forumului German” din municipiul Sibiu.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Forumului German” din municipiul Sibiu este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia “Forumului Democrat German” din municipiul Sibiu, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Forumului German” din municipiul Sibiu, Ministerul Educaţiei Naţionale. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 4.505.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Carmens” din municipiul Galaţi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Carmens”, cu sediul în municipiul Galaţi, strada Cardaş - Agricola nr. 1-3, judeţul Galaţi, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “prelungit”.

Art. 2, - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Carmens” din municipiul Galaţi, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Carmens” din municipiul Galaţi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Carmens1 din municipiul Galaţi revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Prelungit “Carmens” din municipiul Galaţi.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Carmens” din municipiul Galaţi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia “Amalthea” din municipiul Galaţi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Prelungit “Carmens” din municipiul Galaţi, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 4.512.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Kids Club” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Kids Club”, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vulcan Judeţu nr. 13, sectorul 3, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “normal” şi “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Kids Club” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Kids Club” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Kids Club” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Kids Club” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Kids Club” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercial㠓Happy Kids Club” - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Kids Club” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 4.514.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.