MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 681/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 681         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 18 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

42. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

43. - Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2013

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            44. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.239. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind restituirea unor impozite, taxe vamale şi a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, personalului său, contractorilor şi personalului contractorilor

 

4.568. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

85. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei

 

Rectificări la:

 - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 2.446/2014

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. VI “Componenţa Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului”, domnul senator Toma Ion - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan - Grupul parlamentar al PSD.

2. La anexa nr. XIV “Componenţa Comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor statului”, domnul senator Vâlcov Darius-Bogdan - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Toma Ion - Grupul parlamentar al PSD.

3. La anexa nr. XV “Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii”, domnul senator Costoiu Mihnea Cosmin - Grupul Parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Butunoi Ionel-Daniel - Grupul parlamentar al PSD.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 16 septembrie 2014.

Nr. 42.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2013

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. I) şi ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2013, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, şi în Raportul privind execuţia bugetului Senatului României la 31 decembrie 2013*).

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 43.


*) Raportul privind execuţia bugetului Senatului României la 31 decembrie 2013 se comunică celor interesaţi.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2013

(sume alocate din bugetul de stat)

 

 

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Cod

Credite bugetare

Plăţi efectuate

%

Prevederi anuale iniţiale

Prevederi anuale definitive

A

B

1

2

3

4=3/2*100

Cheltuieli - buget de stat

5001

85.140.000

94.859.000

94.647.856

99,78

Cheltuieli curente

5001.01

85.040.000

94.759.000

94.548.494

99,78

Autorităţi publice şi acţiuni externe

5101

85.135.000

94.859.000

94.647.856

99,78

Cheltuieli curente

01

85.035.000

94.759.000

94.548.494

99,78

Titlul I - Cheltuieli de personal

10

69.090.000

76.190.000

76.156.897

99,96

bani, din care:

10.01

59.223.000

64.887,000

64.861.065

99,96

Salarii de bază

10.01,01

33.844.000

37.338.000

37.337.776

100,00

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

2.000.000

1.503.000

1.502.654

99,98

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

300.000

321.000

320.527

99,85

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

23.059.000

25.138.000

25.113.561

99,90

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

20.000

587.000

586.547

99,92

Cheltuieli salariale în natură

10.02

20.000

23.000

22.775

99,02

- Locuinţa de serviciu folosită de salariat

10.02.04

20.000

23.000

22.775

99,02

Contribuţii

10.03

9.847.000

11.280.000

11.273.057

99,94

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

7.448.000

8.499.000

8.498.373

99,99

Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

179.000

198.000

196.795

99,39

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

1.862.000

2.125.000

2.124.379

99,97

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

54.000

62.000

61.284

98,85

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

304.000

396.000

392.226

99,05

Titlul 11- Bunuri si servicii

20

15.035.000

17.665.000

17.504.891

99,09

Bunuri şi servicii

20.01

3.476.000

5.031.000

4.957.431

98,54

- Furnituri de birou

20.01.01

50.000

76.000

75.662

99,56

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

40.000

65.000

64.380

99,05

- Încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

1.250.000

2.186.000

2.185.725

99,99

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

135.000

230.000

228.000

99,13

- Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

1.300.000

1.717.000

1.711.246

99,66

- Piese de schimb

20.01.06

40.000

38.000

37.283

98,11

- Transport

20.01.07

1.000

2.000

1.780

0,00

- Poştă, telecom., radio, Tv, Internet

20.01.08

310.000

291.000

266.453

91,56

- Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

220.000

246.000

206.945

84,12

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.0130

130.000

180.000

179.957

99,98

Reparaţii curente

20.02

80.000

282.000

277.495

98,40

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

10.000

20.000

19.972

99,86

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.000

20.000

19.972

99,86

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

10.650.000

11.318.000

11.244.963

99,35

- Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

9.800.000

10.357.000

10.346.008

99,89

- Deplasări în străinătate

20.06.02

850.000

961.000

898.955

93,54

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

70.000

68.000

65.843

96,83

Consultanţă şi expertiză

20.12

1.000

0

0

0,00

Pregătire profesională

20.13

3.000

0

0

0,00

Protecţia muncii

20.14

15.000

8.000

7.097

88,71

Alte cheltuieli

20.30

730.000

938.000

932.090

99,37

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

210.000

399.000

395.353

99,09

- Prime de asigurare nonviaţă

20.30.03

250.000

220.000

219.435

99/74

- Fondul preşedintelui

20.30.07

100.000

160.000

159.886

99,93

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

170.000

159.000

157.416

99,00

Titlul VI- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

51

900.000

900.000

884.563

98,28

Transferuri curente

51.01

900.000

900.000

884.563

98,28

- Transferuri către instituţii publice

51.01.01

900.000

900.000

884.563

98,28

Titlul VII- Alte transferuri

55

10.000

4.000

2.143

53,58

Transferuri curente în străinătate

55.02

10.000

4.000

2.143

53.58

- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02,01

10.000

4.000

2.143

53,58

Cheltuieli de capital

70

100.000

100.000

99.362

99,36

Titlul XII- Active nefinanciare

71

100.000

100.000

99.362

99,36

Active fixe

71.01

90.000

100.000

99.362

99,36

Construcţii

71.01.01

50.000

25.000

24.714

98,86

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

20.000

65.000

64.666

0,00

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

10.000

10,000

9.982

99,82

- Alte active fixe

71.01.30

10.000

0

0

0,00

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

10.000

0

0

0,00

Asigurări şi asistenţă socială

6801

5.000

0

0

0

Titlul IX - Asistenţă sociala

57

5.000

0

0

0

Ajutoare sociale

57.02

5.000

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

5.000

0

0

0

 

ANEXA Nr. 2*)

 

SENATUL ROMÂNIEI

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2013

(sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

 

 

 

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Cod B

Credite bugetare

Venituri realizate/

Plăţi efectuate

%

Prevederi anuale iniţiale

Prevederi anuale definitive

A

B

1

2

3

4=3/2*100

Venituri proprii - total venituri

0001.10

370.000

400.000

270.634

67,66

I. Venituri curente

0002.10

370.000

400.000

270.634

67,66

C. Venituri nefiscale

2900.10

370.000

400.000

270.634

67,66

C2. Vânzări de bunuri şi servicii

3300.10

370.000

400.000

270.634

67,66

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

3310

370.000

400.000

270.634

67,66

Venituri din prestări de servicii

3310.08

310.000

340.000

248.819

73,18

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

3310.50

60.000

60.000

21.815

36,36

Venituri proprii - total cheltuieli

5010

450.000

634.000

296.816

46,82

Cheltuieli curente

5010.01

435.000

580.000

296.816

51,18

Titlul I - Cheltuieli de personal

10

212.000

212.000

151.928

71,66

Cheltuieli salariale în bani

10.01

164.000

176.000

128.945

73,26

Salarii de bază

10.01.01

107.000

113.000

78.817

69,75

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

7.000

8.000

4.761

0,00

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

50.000

55.000

45.367

0,00

Contribuţii

10.03

48.000

36.000

22.983

63,84

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

35.000

25.000

17.386

69,54

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

1.000

1.000

417

41,70

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

9.000

7.000

4.344

62,06

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

1.000

1.000

126

12,60

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

2.000

2.000

710

35,50

Titlul II - Bunuri şi servicii

20

223.000

368.000

144.888

39,37

Bunuri şi servicii

20.01

82.000

170.000

76.645

45,09

- Furnituri de birou

20.01.01

10.000

6.000

1.089

18,15

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

4.000

14.000

418

2,99

- încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

54.000

98.000

59.778

61,00

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

4.000

22.000

5.702

25,92

- Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

5.000

20.000

6.609

33,05

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

5.000

10.000

3.049

30,49

Reparaţii curente

20.02

3.000

1.000

0

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

3.000

27.000

4.203

15,57

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.000

27.000

4.203

15,57

Căiţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

40.000

40.000

18.585

46,46

Consultanţă şi expertiză

20.12

5.000

3.000

0

0,00

Pregătire profesională

20.13

2.000

12.000

0

0,00

Alte cheltuieli

20.30

88.000

115.000

45.455

39,53

- Reclamă şi publicitate

20.30.01

2.000

12.000

930

7/75

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

6.000

8.000

44.525

556,56

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

80.000

95.000

0

0,00

Cheltuieli de capital

70

15.000

| 54.000

0

0,00

Titlul XII - Active nefinanciare

71

15.000

54.000

0

0,00

Active fixe

71.01

15.000

3.000

0

0,00

- Construcţii

71.01.01

0

0

0

0,00

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

0

0

0

0,00

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

3.000

30.000

0

0.00

- Alte active fixe

71.01.30

12.000

24.000

0

0,00

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0,00

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:

- domnul deputat Mario-Ernest Caloianu, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru afaceri europene la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în calitate de membru;

- domnul deputat Angel Tilvăr, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la Comisia pentru afaceri europene, în calitate de membru;

- domnul deputat Cristian Buican, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare;

- domnul deputat Mircea-Vasile Cazan, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare;

- domnul deputat Mircea Dolha, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială;

- domnul deputat Vasile Horga, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Dan-Ştefan Motreanu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în calitate de membru;

- domnul deputat Romeo-Florin Nicoară, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru;

- doamna deputat Lucia-Ana Varga, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor aii. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 44.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind restituirea unor impozite, taxe vamale şi a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, personalului său, contractorilor şi personalului contractorilor

 

În baza prevederilor art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al art. 88 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Restituirea impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor, în conformitate cu prevederile art. X pct. 4 şi art. XI pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, astfel cum a fost amendat şi prelungit prin Protocolul semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012, aprobată prin Legea nr. 201/2012, se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(2) Procedura de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe, prevăzute la alin. (1), se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 septembrie 2014.

Nr. 1.239.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 iulie 2014 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de Către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 septembrie 2014.

Nr. 4.568.

 

ANEXĂ

 

            Judeţul Bihor

 

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Liceul Tehnologic “Horea”

20/19.06.2014

-

Municipiul Marghita,

str. I. L. Caragiale nr. 112,

tel.: 0259/362302

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Municipiul Bucureşti

 

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”

20/19.06.2014

-

Str. Feroviarilor nr. 37, sectorul 1,

tel.: 021/2242376, fax: 021/2241955,

grscccf@yahoo.com

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Economic

Tehnician în administraţie

Română

Cu frecventă (zi)

 

            Judeţul Olt

 

Denumirea unităţii de

învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei

juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel/fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Colegiul Auto “Traian Vuia”

19/13.06.2014

 

 

-

 

 

Municipiul Târgu Jiu,

str. Ecaterina Teodoroiu nr. 342,

tel.: 0353/401702

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

Română

Cu frecventă

(zi şi seral)

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Trans­porturi

-

Tehnician în transporturi auto interne şi internaţionale

Română

Cu frecventă

(zi şi seral)

 

            Judeţul Timiş

 

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP

de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Colegiul Tehnic “Henri

Coandă”

19/13.06.2014

-

Municipiul Timişoara,

str. C. Brediceanu nr. 37,

tel./fax: 0256/226404

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Organizator banqueting

Română

Cu frecventă

(zi şi seral)

 

            Judeţul Vâlcea

 

Denumirea unităţii de

învăţământ

Hotărârea ARACIP

de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Liceul Tehnologic “Henri

Coandă”

19/13.06.2014

-

Municipiul Râmnicu

Vâlcea, str. Henri Coandă nr. 23,

tel.: 0350/405975

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

 

Tehnician

electrician

electronist

auto

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei

În temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (3) şi art. 153 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/ divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Din momentul transmiterii de către solicitant a cererii de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei către operatorul licenţiat, procedura devine obligatorie.

Art. 2. - Operatorii licenţiaţi din domeniul energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Pentru asigurarea soluţionării disputelor/ divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, operatorii licenţiaţi vor elabora proceduri proprii pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin. În termen de 45 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.345/2004 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de soluţionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuţie, înmagazinare subterană a gazelor naturale şi la conductele din amonte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016 din 3 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 10 septembrie 2014.

Nr. 85.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), denumită în continuare Autoritate competentă, soluţionează disputele privind accesul la reţelele din sectorul energiei electrice şi divergenţele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale.

            Art. 2. - Prezentul regulament este elaborat în scopul creării unui mecanism de soluţionare a disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică operatorilor licenţiaţi din domeniul energiei, aşa cum sunt aceştia prevăzuţi în cuprinsul Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei.

Art. 4. - Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament:

a) plângerile împotriva operatorului de transport şi de sistem şi a operatorilor de distribuţie referitoare la obligaţiile ce le revin potrivit legii, precum şi divergenţele dintre operatorul de transport şi sistem şi proprietarul reţelei de transport;

b) neînţelegerile precontractuale în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale;

c) disputele pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, legate de derularea contractelor din sectorul energiei;

d) disputele asupra unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare şi din sectorul gazelor naturale;

e) disputele a căror rezolvare nu intră în competenţa autorităţii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate;

            f) plângerile împotriva operatorilor licenţiaţi din domeniul energiei, ale căror obligaţii sunt cuantificate prin indicatori de calitate, stabiliţi prin standarde de performanţă a activităţii acestora.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

Art. 5. - (1) Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1.

            (2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile prevăzute în Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţele/sisteme

 

SECŢIUNEA 1

Aspecte generale

 

Art. 6. - (1) Soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, care fac obiectul prezentului regulament, presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) soluţionarea la nivelul operatorilor licenţiaţi din domeniul energiei;

b) soluţionarea la nivelul Autorităţii competente.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), în cazul în care, pe parcursul procesului de soluţionare a disputelor/divergenţelor, apar şi alte neînţelegeri, în măsura în care Autoritatea competentă hotărăşte că este posibil, acestea se includ în procedura aflată deja în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei soluţionări ulterioare, reluându-se paşii procedurali.

(3) Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

            (4) Cererea de soluţionare la nivelul operatorilor licenţiaţi se adresează acestora de către solicitanţi, în termen de 45 de zile de la data primirii răspunsului nesatisfăcător al celor dintâi sau în termen de 45 de zile de la data la care solicitanţii trebuiau să primească răspunsul, conform reglementărilor în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Soluţionarea la nivelul operatorilor licenţiaţi

 

Art. 7. - (1) Părţile au obligaţia parcurgerii procedurii soluţionării disputelor/divergenţelor privind accesul la nivelul operatorului de reţea/sistem, prealabil declanşării procedurii la nivelul ANRE, în acest sens, operatorul de reţea/sistem căruia i s-a solicitat accesul transmite în scris invitaţia de soluţionare, în termen de 7 zile de la primirea cererii de soluţionare a disputei/divergenţei.

(2) în termen de cel mult 7 zile de la primirea invitaţiei, solicitantul accesului la reţea/sistem are obligaţia de a transmite operatorului licenţiat punctul său de vedere însoţit de toate documentele pe care îşi întemeiază susţinerea.

(3) Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină “conform cu originalul” şi vor conţine data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.

(4) în termen de 15 zile de la data transmiterii invitaţiei de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul se desfăşoară şedinţa comună, organizată prin grija operatorului de reţea/sistem, în vederea soluţionării cererii de acces.

(5) în situaţia în care părţile implicate soluţionează cererea de acces, se va întocmi în termen de 3 zile o minută, care să consfinţească înţelegerea dintre părţi.

(6) în cazul în care solicitantul accesului nu se prezintă la şedinţa comună, operatorul de reţea/sistem va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt, considerându-se că se renunţă la cererea de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul.

            (7) în situaţia în care minuta încheiată cu ocazia şedinţei comune, întocmită conform anexei nr. 2, nu este însuşită sau este însuşită parţial de către una dintre părţile implicate, se consideră că cererea nu a fost soluţionată la acest nivel şi, în termen de 30 de zile de la data transmiterii cererii de soluţionare a disputei/divergenţei, prin grija operatorului de reţea/sistem, documentaţia se transmite la ANRE, însoţită de o cerere formulată conform anexei nr. 3.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Soluţionarea la nivelul Autorităţii competente

 

Art. 8. - (1) Procedura de soluţionare a disputelor/divergenţelor privind accesul se consideră deschisă odată cu înregistrarea la Autoritatea competentă a cererii transmise de operatorul de reţea/sistem, împreună cu documentaţia anexată acesteia, conform art. 7 alin. (7). Operatorul de reţea/sistem va înştiinţa partea/părţile despre acest demers, în termen de 3 zile de la data transmiterii cererii de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul.

(2) Documentele ce însoţesc cererea de deschidere a procedurii la nivelul Autorităţii competente trebuie să cuprindă cel puţin:

a) copia minutei încheiate în condiţiile alin. (7) ale art. 7;

b) corespondenţa dintre părţi privind accesul la reţea/sistem;

c) decizii ale organelor jurisdicţionale, în măsura în care acestea există;

d) indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;

e) alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării cererii lor.

(3) Certificarea copiilor documentelor titularilor de licenţe prevăzute la alin. (2) se realizează în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul în plus pentru Autoritatea competentă. Aceasta va conţine precizarea “conform cu originalul”, data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.

(4) Cererile de soluţionare a disputelor privind accesul la reţele formulate de operatorii licenţiaţi în sectorul energiei electrice vor fi soluţionate de către comisia prevăzută la art. 10 alin. (2), iar cererile de soluţionare a divergenţelor privind accesul la sisteme formulate de operatorii licenţiaţi în sectorul gazelor naturale vor fi soluţionate de comisia prevăzută la art. 10 alin. (3), în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii complete a documentaţiei la autoritatea competentă.

Art. 9. - După înregistrarea cererii la Autoritatea competentă se parcurg următoarele etape:

a) întrunirea Comisiei de soluţionare a disputei/divergenţei;

b) analiza preliminară a documentaţiei transmise şi solicitarea completării acesteia, după caz;

c) pregătirea audierii şi convocarea părţilor;

d) audierea părţilor;

e) pronunţarea deciziei/hotărârii şi comunicarea acesteia părţilor.

Art. 10. - (1) Comisia de soluţionare a disputelor/ divergenţelor, denumită în continuare Comisia, se numeşte prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.

(2) Comisia de soluţionare a disputelor privind accesul la reţele, apărute între solicitanţii accesului şi operatorii licenţiaţi în sectorul energiei electrice, este formată din 5 membri, care sunt numiţi prin decizie a preşedintelui AN RE, dintre specialiştii AN RE având vechime de cel puţin 5 ani în domeniul energiei electrice.

(3) Comisia de soluţionare a divergenţelor privind accesul la sisteme, apărute între solicitanţii accesului şi operatorii licenţiaţi în sectorul gazelor naturale, este alcătuită din 5 membri, care sunt numiţi prin decizie a preşedintelui AN RE, dintre specialiştii AN RE având vechime de cel puţin 5 ani în sectorul gazelor naturale.

(4) Din componenţa comisiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) vor face parte obligatoriu reprezentanţi ai structurilor cu atribuţii privind reglementarea accesului, precum şi reprezentanţi ai structurii juridice.

(5) Pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor ce fac obiectul prezentei reglementări, Autoritatea competentă poate apela şi la experţi, persoane fizice/juridice, sub condiţia semnării de către aceştia a unui acord de confidenţialitate. Experţii nu fac parte din Comisie.

(6) Contravaloarea serviciului prestat de experţi va fi suportată conform reglementărilor emise de Autoritatea competentă.

Art. 11. - (1) în vederea pregătirii audierii, Comisia poate solicita părţilor în scris informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de declanşare a procedurii de soluţionare a disputelor/divergenţelor privind accesul la reţele/sisteme. Părţile au obligaţia depunerii acestora în termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitării, în două exemplare.

(2) în cazul în care una dintre părţi sau părţile, după caz, nu dau curs solicitării de transmitere a documentelor ori transmit parţial documentele solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), Comisia va analiza şi va soluţiona disputa/divergenţa pe baza documentelor deţinute.

Art. 12. - (1) Convocarea părţilor în vederea audierii are loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru audiere.

(2) Comunicarea convocării se realizează prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, dacă este posibil.

(3) Comunicările se transmit la adresele indicate de părţi în cerere sau la adresele aduse la cunoştinţa Autorităţii competente, pe parcursul derulării procedurii.

Art. 13. - (1) Audierea are loc, de regulă, la sediul Autorităţii competente, în termen de cel mult 15 zile calculate de la data înregistrării cererii. În situaţia în care se solicită informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse iniţia), audierea are loc în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Părţile vor participa la audiere prin reprezentanţi legali sau prin persoane împuternicite. Persoanele care nu pot proba cu înscrisuri această calitate nu vor fi acceptate la audiere. Documentul care atestă calitatea de împuternicit va fi păstrat la dosarul cauzei.

(3) Oricare dintre părţi poate cere ca audierea să se realizeze în lipsa ei, pe baza cererii şi a actelor depuse. Solicitarea se va face în scris, cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru audiere.

(4) Lipsa uneia dintre părţi de la dezbateri nu afectează derularea procedurii sau luarea unei hotărâri.

(5) Dacă ambele părţi, deşi înştiinţate, nu se prezintă la dezbateri şi nici nu au solicitat soluţionarea în lipsă, Comisia suspendă procedura de soluţionare, printr-o încheiere de suspendare, careva cuprinde menţiunea referitoare la obligaţia părţii în cauză de a face demersurile solicitate de autoritatea competentă.

(6) Dacă în termen de 30 de zile de la data suspendării niciuna dintre părţi nu efectuează demersurile prevăzute la alin. (3), Autoritatea competentă respinge solicitarea de soluţionare a disputei/divergenţei.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), dacă părţile solicită în prealabil, cu cel puţin 3 zile, reprogramarea audierii, Comisia poate amâna o singură dată audierea, cu respectarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (4).

(8) Audierea reprogramată va avea loc în termen de maximum 5 zile de la data fixată iniţial şi va fi comunicată părţilor, în conformitate cu prevederile art. 12.

Art. 14. - (1) în cadrul audierii, părţile îşi exprimă punctele de vedere argumentate cu probe pertinente, concludente şi utile soluţionării disputei/divergenţei.

(2) Expunerea părţilor va fi clară şi concisă, cu argumente de drept şi de fapt.

(3) După ce fiecare parte îşi prezintă poziţia, membrii Comisiei pot pune întrebări pentru clarificarea aspectelor supuse soluţionării.

(4) În situaţia în care Comisia consideră necesar, poate stabili o nouă audiere, în termen de 10 zile de la prima audiere. Cu această ocazie, Comisia poate să solicite părţilor şi alte documente relevante pentru soluţionarea cererii, situaţie în care părţile au obligaţia de a transmite documentele în termen de 5 zile de la solicitare atât către autoritatea competentă, cât şi către cealaltă/celelalte parte/părţi.

Art. 15. - (1) Şedinţele Comisiei se consideră întrunite legal, respectiv cvorumul este îndeplinit dacă sunt prezenţi cel puţin 3 dintre membrii săi, incluzând preşedintele Comisiei sau, în absenţa acestuia, înlocuitorul de drept al acestuia.

(2) Comisia adoptă soluţia, cu majoritatea voturilor membrilor ei. În caz de egalitate de voturi este decisiv votul preşedintelui sau, în cazul absenţei acestuia, cel al înlocuitorului său.

Art. 16. - (1) Şedinţele Comisiei sunt prezidate de preşedintele acesteia, iar în absenţa preşedintelui, de către înlocuitorului desemnat în acest sens prin decizia de numire a membrilor Comisiei.

(2) Lucrările Comisiei sunt asigurate de un secretar desemnat prin decizia de numire a membrilor Comisiei, fără drept de vot.

Art. 17. - (1) După analizarea situaţiei, în termen de 5 zile de la data ultimei audieri, Comisia se întruneşte în şedinţă, în vederea deliberării şi emiterii unui proiect de decizie/hotărâre.

(2) Proiectul de decizie/hotărâre a Comisiei este redactat de către secretarul acesteia şi trebuie să conţină următoarele:

a) datele de identificare a părţilor;

b) soluţia pronunţată, motivele de fapt şi de drept care stau la baza deciziei/hotărârii Comisiei;

c) precizarea căii de atac şi a termenului de exercitare a acesteia, precum şi a instanţei competente să soluţioneze cererea de chemare în judecată;

d) semnătura preşedintelui ANRE, a preşedintelui Comisiei şi a secretarului Comisiei.

(3) Decizia/hotărârea are caracter obligatoriu şi definitiv pentru părţi, acestea neputând să se adreseze ulterior Autorităţii competente pentru soluţionarea unei dispute/divergenţe având acelaşi obiect, o asemenea solicitare fiind respinsă ca inadmisibilă.

(4) Decizia/hotărârea devine obligatorie şi definitivă pentru părţi, sub condiţia însuşirii acesteia, prin semnătură, de către preşedintele AN RE şi a transmiterii acesteia părţilor implicate în soluţionare.

Art. 18. - (1) Daca un membru al Comisiei are un alt punct de vedere faţă de ceilalţi membri ai Comisiei, opinia acestuia va fi menţionată în procesul-verbal încheiat de Comisie ca urmare a şedinţei prevăzute la art. 17 alin. (1).

(2) Decizia/Hotărârea este redactată în atâtea exemplare originale câte părţi sunt, unul în plus pentru ANRE.

            (3) în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acesteia, decizia/hotărârea se comunică părţilor implicate, prin scrisoare cu confirmare de primire sau, după caz, prin fax.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - Termenele pentru desfăşurarea etapelor şi/sau acţiunilor prevăzute în cadrul cap. III secţiunea a 3-a pot fi depăşite, cu acordul conducerii Autorităţii competente, dacă obiectul disputei/divergenţei are implicaţii deosebite asupra siguranţei funcţionării sistemului energetic sau activităţii consumatorilor/operatorilor economici respectivi sau din alte motive justificate.

Art. 20. - (1) Pe toată durata desfăşurării procesului, dar nu mai târziu de data la care se emite decizia/hotărârea Autorităţii competente cu privire la disputa/divergenţa respectivă, părţile pot soluţiona pe cale amiabilă disputa/divergenţa apărută.

(2) Părţile sunt obligate să comunice Autorităţii competente înţelegerea la care au ajuns, în termen de două zile de la data la care disputa/divergenţa s-a soluţionat, fără a se depăşi termenul prevăzut la alin. (1). În acest caz, înţelegerea părţilor trebuie să fie redactată în scris, însuşită prin semnătură de fiecare parte aflată în disputa/divergenţa respectivă, cu dată certă.

(3) în cazul în care părţile au soluţionat disputa/divergenţa pe cale amiabilă şi au încheiat o înţelegere conform alin. (2), acestea nu mai au dreptul să revină ulterior cu o nouă cerere la Autoritatea competentă, având acelaşi obiect.

Art. 21. - Autoritatea competentă poate îndrepta erorile materiale din conţinutul deciziei/hotărârii, din oficiu ori la solicitarea părţii interesate, situaţie în care aceasta va comunica părţilor decizia modificată în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3).

Art. 22. - (1) Dosarul este confidenţial. Nicio altă persoană în afara părţilor, a Comisiei, a preşedintelui Autorităţii competente sau a înlocuitorului de drept al acestuia nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea Comisiei, cu excepţia situaţiei în care aceste date sunt solicitate de către o autoritate a statului, în condiţiile legii.

(2) în vederea apărării intereselor legitime ale părţilor, membrii Comisiei şi consultanţii sunt obligaţi să nu publice şi să nu divulge datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în această calitate, fără a avea acordul scris al părţii implicate.

(3) Dosarul se păstrează la sediul Autorităţii competente timp un an de la data emiterii deciziei/hotărârii prin care este soluţionată disputa/divergenţa, după care se arhivează.

(4) Evidenţa dosarelor privind soluţionarea disputelor/ divergenţelor se va ţine în registre speciale, prin grija secretarului Comisiei.

Art. 23. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Audiere

Etapă a procesului de soluţionare a disputei/divergenţei apărute în derularea procesului de acordare a accesului la reţele/sisteme în cadrul căreia părţile îşi expun punctele de vedere şi argumentele pe care acestea se întemeiază

Părţi

Solicitanţii accesului şi operatorii licenţiaţi prevăzuţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Solicitant

Persoana fizică sau juridică ce solicită accesul la reţele/sisteme din domeniul energiei

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MINUTĂ

pentru punctele neagreate după parcurgerea etapei de soluţionare la nivelul operatorului de reţea/sistem

.....................................................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Formularea operatorului de reţea/sistem

Formularea solicitantului de acces

Formularea celorlalte părţi, după caz

Justificarea operatorului de reţea/sistem

Justificarea solicitantului de acces

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Data

.....................................

Semnătura

.....................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

CERERE

de soluţionare a disputei/divergenţei

 

Subscrisa:.......................................................... (numele/denumirea) titular al licenţei de ................................................ nr. ............ din data ..................., prin reprezentant legal .......................................... solicităm soluţionarea disputei/divergenţei intervenite cu ocazia cererii de acces .............................................. cu persoana fizică/juridică ............................................................................................................................................................. (numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliu, sediu; număr de înmatriculare la registrul comerţului; telefon/fax)

prin reprezentant legal.................................................având în vedere că s-a parcurs etapa soluţionării

la nivelul operatorului de reţea/sistem, conform minutei/procesului-verbal.

Urmează expunerea, pe scurt, a obiectului disputei/divergenţei, cu datele aferente:

[ ] indicarea speţei;

[ ] indicarea temeiului juridic.

Solicit soluţionarea prezentei cereri, pe baza documentelor depuse la dosar, prin declanşarea procesului de soluţionare a disputelor/divergenţei privind accesul la reţele/sisteme la nivelul ANRE.

 

Data

.....................................

Semnătura

.....................................

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 2.446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 şi 616 bis din 21 august 2014, se face următoarea rectificare:

- la art. 5, în loc de: “La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă...”se va citi: “Prezentul ordin intră în vigoare la data la care se abrogă...”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.