MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 695/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 695         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 septembrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.310. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LCITA “Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian”, ediţia 1.0/2014

 

2.546/1.214/1.516. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea TOHAN – S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - SA.

 

2.855/1.240/1.650. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - SA. - filială a Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN - S.A.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            19. - Norma pentru modificarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LCITA “Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian”, ediţia 1.0/2014

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LCITA “Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian”, ediţia 1.0/2014, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, ca agent aeronautic certificat pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, precum şi oricare alţi agenţi aeronautici certificaţi/autorizaţi să furnizeze servicii de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - În termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română va emite procedurile şi instrucţiunile de aeronautică civilă specifice de aplicare a prevederilor Reglementării aeronauticii civile române RACR-LCITA “Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian”, ediţia 1.0/2014. Acestea se vor publica pe website-ul propriu, www.caa.ro

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 septembrie 2014.

Nr. 1.310.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-LCITA

“Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian”, ediţia 1.0/2014

 

PREAMBUL

(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, denumită în continuare Convenţia de la Chicago, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, ale legislaţiei europene, Codului aerian civil aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul aerian civil, şi ale actelor normative interne din domeniu.

(2) Reglementările aeronautice civile şi civil-militare române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago, cu standardele şi practicile recomandate în anexele la aceasta, cu prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare.

(3) în conformitate cu prevederile Codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură, direct sau prin delegare de competenţă unor organisme tehnice specializate, instituţii publice ori operatori economici care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea sa, elaborarea reglementărilor aeronautice corespunzătoare, care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii Sa activităţile aeronautice civile şi conexe.

(4) în conformitate cu prevederile art. 5 şi în concordanţă cu art. 62 din Codul aerian civil, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a fost desemnată şi delegată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional ca autoritate naţională de supervizare în domeniul siguranţei aviaţiei civile.

(5) În conformitate cu prevederile anexei 15 la Convenţia de la Chicago şi ale reglementărilor aeronautice civile române, în contextul unui sistem de management al calităţii, trebuie identificate aptitudinile şi cunoştinţele de specialitate necesare fiecărei funcţii, iar personalul desemnat să îndeplinească acele funcţii trebuie să fie instruit corespunzător. Autoritatea de Stat trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca personalul să posede aptitudinile şi competenţele necesare îndeplinirii sarcinilor specifice, cu întocmirea şi păstrarea unor evidenţe adecvate astfel încât calificarea personalului să poată fi demonstrată. Furnizorii de servicii de informare aeronautică trebuie să planifice şi să efectueze evaluări iniţiale şi periodice ale competenţei, prin care se cere personalului să demonstreze că posedă abilităţile şi cunoştinţele cerute.

(6) în conformitate cu cerinţele Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 216/2008 din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, furnizorul de servicii de navigaţie aeriană foloseşte exclusiv personal calificat şi instruit în mod adecvat şi pune în aplicare şi menţine programe de instruire şi verificare a personalului. În acest sens, o persoană poate furniza servicii de navigaţie aeriană numai dacă:

a) a fost declarată competentă şi a fost autorizată să facă acest lucru;

b) a fost supusă la ori s-au luat măsuri corespunzătoare în scopul asigurării menţinerii competenţei;

c) satisface cerinţele medicale corespunzătoare sarcinilor sale, după caz.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1.1. Obiectiv

1.1.1. Obiectivul prezentei reglementări îl reprezintă stabilirea cerinţelor pentru eliberarea licenţei naţionale de controlor informare trafic aerian (CITA).

1.1.2. Competenţa controlorului informare trafic aerian reprezintă un element fundamental pentru realizarea siguranţei în furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană şi, drept urmare, un element esenţial al managementul siguranţei.

1.1.3. Aplicarea cerinţelor de siguranţă în acest domeniu are drept scop stabilirea unor standarde armonizate în ceea ce priveşte competenţa, pregătirea, instruirea şi licenţierea personalului de informare a traficului aerian.

1.2. Domeniul de aplicare

1.2.1. Prezenta reglementare stabileşte norme detaliate privind eliberarea, revalidarea, reînnoirea, condiţiile de valabilitate, suspendarea şi revocarea licenţelor de controlor informare trafic aerian stagiar şi controlor informare trafic aerian, a calificărilor, autorizărilor şi certificatelor medicale asociate acestora.

1.2.2. Prezenta reglementare se aplică: a)AACR;

b) furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană certificaţi şi desemnaţi pentru furnizarea de servicii GAT;

c) controlorilor de informare trafic aerian stagiari;

d) controlorilor de informare trafic aerian.

1.3. Definiţii

Atunci când termenii de mai jos sunt folosiţi în prezenta reglementare, ei vor avea următorul înţeles:

- AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, organism tehnic specializat desemnat de către Ministerul Transporturilor drept responsabil pentru licenţierea personalului aeronautic în conformitate cu art. 5 din Codul aerian civil al României, precum şi ca Autoritate Naţională de Supervizare (NSA) pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional în baza Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006;

- autorizaţie de unitate - înscrisul asociat unei licenţe CITA, constituind parte integrantă a acesteia, prin care se precizează locaţia unde controlorul de informare trafic aerian este autorizat să exercite prerogativele calificării înscrise în licenţa respectivă;

- autorizare de instructor - autorizarea înscrisă într-o licenţă, care face parte integrantă din aceasta şi care precizează competenţa titularului de a furniza servicii de pregătire profesională practică;

- calificare - autorizarea înscrisă sau asociată unei licenţe de controlor de informare trafic aerian, constituind parte integrantă a licenţei, prin care sunt stabilite anumite condiţii speciale, drepturi/atribuţii sau limitări referitoare la acea licenţă;

- certificat medical - înscrisul eliberat de Compartimentul medicină aeronautică al AACR sau AMC/AME autorizat, care atestă că deţinătorul unei licenţe îndeplineşte cerinţele specifice din punctul de vedere al aptitudinii medicale;

- competenţă - cunoştinţele, abilităţile şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru a furniza un serviciu, conform calificării înscrise într-o licenţă CITA;

- furnizor de servicii de navigaţie aeriană - orice entitate publică sau privată care furnizează servicii de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general (GAT);

- licenţă - certificatul, indiferent de denumirea sub care este cunoscut, eliberat şi aprobat în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi care îl autorizează pe titularul său să furnizeze servicii de informare a traficului aerian şi/sau informare aeronautică în conformitate cu calificările şi autorizările conţinute în acesta;

- managementul traficului aerian (ATM) - ansamblul integrat al funcţiilor de la bordul aeronavelor şi de la sol (servicii de trafic aerian, managementul spaţiului aerian şi managementul fluxurilor de trafic aerian) necesare asigurării deplasării eficiente şi în condiţii de siguranţă a aeronavelor în toate fazele de operare;

- pregătire - totalitatea cursurilor teoretice, a exerciţiilor practice, inclusiv simulările, şi a pregătirii practice necesare pentru a obţine şi menţine competenţele profesionale asociate furnizării de servicii sigure şi de calitate. Aceasta cuprinde:

a) pregătirea iniţială - pregătirea de bază necesară pentru eliberarea unei licenţe de controlor informare trafic aerian stagiar;

b) pregătirea de specialitate - totalitatea cunoştinţelor teoretice (pregătirea pentru calificare) şi practice, necesare pentru eliberarea unei licenţe de controlor informare trafic aerian;

c) pregătirea instructorilor - necesară pentru eliberarea unei autorizări de instructor;

- plan de pregătire/instruire în cadrul unităţii - un plan aprobat care detaliază etapele şi durata acestora, necesare pregătirii pentru a permite ca procedurile specifice unităţii să fie însuşite şi aplicate la nivel local, sub supravegherea unui instructor care deţine autorizare de instructor validă;

- reînnoire - procedeul administrativ, efectuat după ce licenţa a expirat, prin care se redobândesc competenţele acordate în cadrul calificării sau autorizaţiei înscrise în licenţă, pentru o perioadă specificată;

- revalidare - procedeul administrativ, efectuat în cadrul perioadei de valabilitate a licenţei, prin care se permite deţinătorului să îşi continue activitatea şi să îşi exercite competenţele acordate prin calificarea sau autorizaţiile înscrise în licenţă, pentru o perioadă specificată de timp;

- revocare - retragerea definitivă de către AACR a unei licenţe, a unei calificări sau autorizări asociate acesteia. În urma revocării licenţei deţinătorul pierde definitiv toate privilegiile asociate licenţei, calificării sau autorizării;

- serviciul de informare aeronautică - serviciul stabilit în cadrul unei zone de acoperire definită, responsabil pentru furnizarea informaţiilor/datelor aeronautice necesare siguranţei, regularităţii şi eficienţei navigaţiei aeriene;

- serviciul de informare a zborurilor - serviciul care asigură consilierea necesară şi informaţii utile pentru siguranţa şi eficienţa zborurilor;

- sistem de licenţiere - ansamblul activităţilor desfăşurate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări în scopul obţinerii, reînnoirii şi revalidării licenţei CITA;

- suspendare - retragerea temporară de către AACR a unei licenţe, calificări sau autorizări pentru o perioadă de timp stabilită de către autoritatea competentă emitentă. În urma suspendării se pierd temporar privilegiile asociate licenţei, calificării sau autorizării;

- trafic aerian general (GAT) - toate mişcările aeronavelor civile precum şi toate mişcările aeronavelor de stat, care se efectuează în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.

1.4. Abrevieri

AACR              - Autoritatea Aeronautică Civilă Română/ Romanian Civil Aviation Authority

ACC               - Centrul de Control Regional/ Area Control Center

AIS                  - Serviciul de informare aeronautică/ Aeronautical Information Service

AMC                - Centru aeromedical/Aeromedical Center

AME                - examinator aeromedical autorizat/ Authorized Medical Examiner

APP                 - unitate de control de apropiere/ Approach. Control Unit

ARO                - birou de raportare ATS/ Air Traffic Services Reporting Office

ATFCM           - managementul capacităţii fluxului traficului aerian/ Air Traffic Flow Capacity Management

ATS                 - Serviciul de trafic aerian/ Air traffic Service

CITA              - Controlor de informare trafic aerian

EUROCONTROL - Organizaţia europeană pentru siguranţa navigaţiei aeriene

FIR                  - regiunea de informare a zborurilor/ Flight Information Region

GAT                - Trafic aerian general/ General Air Traffic

NOTAM          - aviz către navigatori/ Notice to Airmen

OACI/ICAO    - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale/ International Civil Aviation Organization

            TWR                - unitate de control de aerodrom/ Aerodrom Control Tower

 

CAPITOLUL II

Licenţe, calificări, autorizări

 

2.1. Solicitarea şi eliberarea licenţelor şi a calificărilor

2.1.1. Cererile de eliberare, revalidare sau reînnoire a licenţelor şi calificărilor asociate se depun la AACR în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile emise de AACR în aplicarea prezentei reglementări.

2.1.2. Cererile trebuie să fie însoţite de dovada că solicitantul este competent să exercite activităţi de controlor informare trafic aerian stagiar sau controlor informare trafic aerian, în conformitate cu cerinţele stabilite în prezenta reglementare.

2.1.3. Licenţa trebuie să conţină toate informaţiile relevante cu privire la privilegiile acordate de un astfel de document şi să fie conformă cu specificaţiile prezentate în anexa nr. 1.

2.1.4. Exercitarea privilegiilor acordate de o licenţă depinde de valabilitatea calificărilor, a autorizaţiei de unitate şi a certificatului medical.

2.1.5. Licenţa este proprietatea titularului.

2.2. Licenţa de controlor Informare trafic aerian stagiar

2.2.1. Titularul unei licenţe de controlor informare trafic aerian stagiar (CITA stagiar) este autorizat să furnizeze servicii de informare aeronautică şi/sau servicii de informare a zborurilor sub supravegherea unui instructor.

2.2.2. Persoanele care solicită eliberarea unei licenţe de controlor informare trafic aerian stagiar trebuie:

a) să aibă cel puţin 18 ani;

b) să deţină o diplomă de absolvire a învăţământului secundar superior, care să le permită să urmeze cursuri de pregătire de controlor informare trafic aerian;

c) să fi promovat, în ultimele 12 luni, un curs de pregătire iniţială, aprobat de AACR, în conformitate cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2;

d) să deţină un certificat medical valabil;

e) să posede un certificat de radiotelefonist eliberat în condiţiile legii (numai pentru CITA stagiar care se pregăteşte pentru obţinerea calificărilor CITAACC, CITAAPP şi CITA TWR).

2.2.3. Solicitantul trebuie să demonstreze comisiei AACR că deţine cunoştinţele necesare la disciplinele prevăzute în anexa nr. 2.

2.2.4. Examinarea se susţine sub forma unui test care include întrebări din disciplinele prevăzute în anexa nr. 2.

2.2.5. Licenţa de controlor de informare trafic aerian stagiar este valabilă pentru o perioadă de 2 ani.

2.2.6. Licenţa de controlor de informare trafic aerian stagiar poate fi prelungită pentru o perioadă de maximum un an.

2.3. Licenţa de controlor informare trafic aerian

2.3.1. Titularii unei licenţe de controlor de informare trafic aerian sunt autorizaţi să furnizeze servicii în conformitate cu calificările şi autorizările înscrise în licenţa deţinută.

2.3.2. Persoanele care solicită eliberarea unei licenţe de controlor informare trafic aerian trebuie:

a) să deţină o licenţă validă de controlor de informare trafic aerian stagiar;

b) să fi promovat un curs de pregătire specific calificării solicitate, aprobat de AACR (curs efectuat în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii);

c) să deţină un certificat medical în termen de valabilitate;

d) să posede un certificat de radiotelefonist valid (numai pentru CITAACC, CITAAPP şi CITA TWR);

e) să promoveze examinarea teoretică organizată de către AACR;

f) să promoveze examinarea practică conform procedurii stabilite de către AACR în aplicarea prezentei reglementari.

2.3.3. Licenţa de controlor de informare trafic aerian (CITA) este valabilă o perioadă de 2 ani.

2.3.4. Exercitarea privilegiilor acordate de o licenţă depinde de valabilitatea calificărilor, a autorizărilor asociate, precum şi a certificatului medical.

2.4. Calificări asociate licenţei de controlor informare trafic aerian

2.4.1. Calificarea înscrisă într-o licenţă CITA indică domeniul operaţional şi nivelul de complexitate al activităţilor pentru care titularul licenţei deţine competenţa necesară.

2.4.2. Licenţele de controlor informare trafic aerian conţin una dintre următoarele calificări:

a) controlor informare trafic aerian (CITA) ACC;

b) controlor informare trafic aerian (CITA) BRIEFING;

c) controlor informare trafic aerian (CITA) NOTAM;

d) controlor informare trafic aerian (CITA) APP;

e) controlor informare trafic aerian (CITA) TWR.

2.4.2.1. Calificarea CITAACC acordă titularului dreptul să furnizeze serviciul de informare a zborurilor şi serviciul de alarmare, să evalueze fluxurile de trafic în FIR Bucureşti şi să aplice procedurile specifice în situaţia depăşirii capacităţilor de sector, să proceseze mesaje plan de zbor şi mesaje de actualizare asociate, să prelucreze şi să introducă date de zbor în sistemul ATM.

2.4.2.2. Calificarea CITA BRIEFING acordă titularului dreptul să primească, să verifice în vederea acceptării şi să transmită planurile de zbor depuse înainte de decolare, să actualizeze datele iniţiale plan de zbor, să efectueze schimbul de mesaje ATFCM şi să furnizeze serviciul de informare aeronautică înaintea zborului.

2.4.2.3. Calificarea CITA NOTAM acordă titularului dreptul să colecteze, să prelucreze date aeronautice şi să difuzeze informaţiile aeronautice prin mesaje NOTAM, liste de control, liste cu mesaje NOTAM în vigoare şi să realizeze schimbul de mesaje NOTAM la nivel internaţional.

2.4.2.4. Calificarea CITAAPP acordă titularului dreptul să furnizeze serviciul de informare a zborurilor în interiorul regiunilor de control terminal.

2.4.2.5. Calificarea CITA TWR acordă titularului dreptul să furnizeze serviciul de informare a zborurilor de aerodrom sau în cuprinsul zonei de control de aerodrom.

2.4.2.6. Schimbarea calificării în cadrul licenţei CITA se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

a) finalizarea unui curs de pregătire de specialitate potrivit noii calificări, aprobat de AACR;

b) promovarea examinării teoretice.

2.5. Autorizaţia de unitate asociată licenţei de controlor informare trafic aerian

2.5.1. Autorizaţia de unitate este asociată licenţei şi prin aceasta se indică unitatea la care controlorul informare trafic aerian este autorizat să exercite prerogativele licenţei.

2.5.2. Licenţa de controlor informare este valabilă numai dacă include şi autorizaţia de unitate.

2.5.3. Autorizaţia de unitate este înscrisă în licenţa de controlor informare la solicitarea furnizorului de servicii, atunci când solicitantul obţine iniţial licenţa de controlor informare trafic aerian şi precizează locaţia unităţii.

2.5.4. Schimbarea autorizaţiei de unitate se face cu aprobarea AACR în următoarele condiţii:

a) a parcurs un curs de pregătire practică aprobat de AACR, desfăşurat sub supravegherea unui instructor autorizat. Unitatea care a organizat cursul pune la dispoziţia AACR, pentru fiecare cursant, fişa de pregătire practică;

b) a promovat examinarea practică.

2.6. Revalidarea licenţei de controlor informare trafic aerian Valabilitatea licenţei CITA se prelungeşte pentru o perioadă

de 2 ani în cazul în care solicitantul demonstrează următoarele:

a) a exercitat privilegiile licenţei pentru o perioadă minimă de activitate operaţională, conform prevederilor procedurilor specifice de menţinere a competenţei existente la nivelul unităţii;

b) a promovat examinarea teoretică organizată de AACR;

c) a promovat examinarea practică;

d) deţine un certificat medical valabil;

e) deţine un certificat de radiotelefonist valabil (numai pentru CITAACC, CITAAPP şi CITA TWR).

2.7. Reînnoirea licenţei de controlor informare trafic aerian

2.7.1. Licenţa CITA se reînnoieşte dacă solicitantul demonstrează AÂCR că:

a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) de pregătire de reîmprospătare a cunoştinţelor;

b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) specific de pregătire practică, sub supravegherea unui instructor;

c) a promovat examinarea teoretică.

2.7.2. Durata şi conţinutul cursurilor de pregătire teoretică şi practică pentru redobândirea privilegiilor specifice pentru fiecare calificare sunt stabilite prin proceduri ale furnizorului de servicii de navigaţie aeriană, în funcţie de perioada de întrerupere, fără a depăşi durata şi conţinutul cursului (programului) de pregătire teoretică pentru obţinerea calificării deţinute la momentul întreruperii.

2.8. Suspendarea şi revocarea licenţelor, calificărilor şi autorizărilor

a) licenţa, calificările sau autorizările asociate pot fi suspendate atunci când este pusă la îndoială competenţa controlorului informare trafic aerian, în cazul unei abateri, sau în situaţia în care deţinătorul nu mai îndeplineşte condiţiile de certificare;

b) licenţa poate fi revocată în caz de neglijenţă gravă sau abuz ori în condiţiile în care deţinătorul îşi pierde definitiv aptitudinea medicală.

2.9. Autorizarea de instructor

2.9.1. Titularii unei autorizări de instructor au dreptul să furnizeze servicii de pregătire practică şi de supraveghere deţinătorilor de licenţe CITA stagiar sau deţinătorilor licenţe CITA aflaţi în pregătire, în limita calificărilor valabile pe care le deţin.

2.9.2. Persoanele care solicită eliberarea unei autorizări de instructor trebuie:

a) să deţină o licenţă de controlor de informare trafic aerian validă;

b) să fi exercitat privilegiile asociate unei licenţe de controlor de informare trafic aerian pe parcursul unei perioade imediat anterioare de cel puţin 4 ani, în funcţie de calificările pentru care se furnizează serviciile de pregătire;

c) să fi promovat un curs aprobat de pregătire teoretică şi practică (în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii) specific pentru autorizarea de instructor cu competenţe în pregătire practică;

d) să fi promovat examinarea teoretică.

2.9.3. Durata programului de pregătire pentru obţinerea autorizării de instructor este stabilită de AACR prin proceduri specifice.

2.9.4. Autorizarea de instructor este valabilă pentru o perioadă de 2 ani.

2.9.5. Revalidarea autorizării de instructor se face pentru o perioadă de 2 ani, dacă solicitantul face dovada promovării unui curs de pregătire recurentă pentru instructori, aprobat de AACR.

2.9.6. Reînnoirea autorizării de instructor se face pentru o perioadă de 2 ani, dacă solicitantul face dovada:

a) absolvirii unui curs de pregătire recurentă pentru instructori, aprobat de AACR;

b) promovării examinării teoretice.

2.10. Examinarea teoretică şi practică

2.10.1. Examinarea teoretică pentru obţinerea, revalidarea, reînnoirea licenţei de controlor informare trafic aerian, specifică fiecărui tip de calificare CITA, pentru schimbarea calificării, precum şi pentru obţinerea/reînnoirea autorizării de instructor, este organizată de AACR în conformitate cu prevederile procedurilor specifice.

2.10.2. Disciplinele, tematica, bibliografia şi documentaţia de referinţă pentru examenele teoretice sunt stabilite de AACR prin proceduri specifice.

2.10.3. Nota minimă pentru promovarea examinării teoretice este 7.5.

            2.10.4. Examinarea practică ţine cont de specificul calificării înscrise în licenţa de controlor informare trafic aerian şi este organizată de unitate în conformitate cu procedura stabilită de către AACR în aplicarea prezentei reglementări.

 

CAPITOLUL III

Certificarea medicală

 

3.1. Solicitarea şl eliberarea certificatelor medicale

3.1.1. Certificatele medicale sunt eliberate de către Compartimentul medicină aeronautică al AACR sau AMC/AME autorizat, în conformitate cu cerinţele pentru clasa 3, stabilite prin reglementările europene.

3.1.2. Examinarea medicală se face la AMC sau AME autorizat în conformitate cu cerinţele pentru clasa 3, stabilite prin reglementările europene.

3.2. Valabilitatea certificatelor medicale

Valabilitatea certificatelor medicale este în conformitate cu cerinţele privind certificarea medicală a controlorilor de trafic aerian (clasa 3). Certificatele medicale pot fi suspendate în orice moment, în cazul în care starea de sănătate a titularului impune acest lucru.

3.3. Aptitudine redusă din punct de vedere medical

3.3.1. Titularii licenţelor trebuie:

a) să înceteze exercitarea privilegiilor asociate licenţei pe care o deţin atunci când constată o degradare a aptitudinii lor din punct de vedere medical, care i-ar putea face incapabili să exercite în siguranţă privilegiile asociate licenţei;

b) să anunţe furnizorul de servicii de navigaţie aeriană relevant că au constatat o degradare a aptitudinii din punct de vedere medical sau că se află sub influenţa oricărei substanţe psihotrope ori medicament care i-ar putea face incapabili să exercite în siguranţă privilegiile asociate licenţei.

            3.3.2. Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană trebuie să stabilească proceduri pentru a gestiona impactul operaţional al cazurilor de aptitudine redusă din punct de vedere medical şi să informeze AACR atunci când un titular de licenţă a fost evaluat ca inapt din punct de vedere medical.

 

CAPITOLUL IV

Cerinţe privind AACR

 

4.1. Independenţa AACR

AACR este independentă faţă de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană.

4.2. Sarcinile AACR

AACR certifică, supraveghează şi monitorizează pregătirea şi menţinerea competenţelor CITA. În acest sens atribuţiile AACR cuprind:

a) eliberarea, revalidarea şi reînnoirea licenţelor, calificărilor şi autorizărilor asociate acestora;

b) suspendarea sau revocarea licenţelor, calificărilor şi autorizărilor asociate;

c) aprobarea cursurilor şi a planurilor de pregătire în cadrul unităţii;

d) aprobarea procedurilor legate de menţinerea competenţei.

4.3. Eliberarea şi menţinerea licenţelor, calificărilor, autorizărilor şi certificatelor

4.3.1. La primirea unei cereri, AACR verifică îndeplinirea de către solicitant a cerinţelor prezentei reglementări.

4.3.2. Dacă AACR constată că solicitantul îndeplineşte cerinţele prezentei reglementări, atunci se eliberează, reînnoieşte sau revalidează licenţa respectivă.

4.3.3. Licenţa eliberată de AACR cuprinde elementele stabilite în anexa nr. 1.

4.4. Evidenţa documentelor

AACR gestionează baza de date privind competenţele tuturor titularilor de licenţă care ţin de domeniul lor de responsabilitate şi valabilitatea acestora.

Anexe la RACR-LCITA

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta reglementare.

 

ANEXA Nr. 1

la RACR-LCITA ed. 1.0

 

Specificaţii aplicabile licenţelor

 

Licenţele eliberate în temeiul prezentei reglementări trebuie să fie conforme cu următoarele specificaţii:

Informaţii

1. Următoarele informaţii trebuie să fie înscrise pe licenţă, indicându-se printr-un asterisc elementele care trebuie traduse în limba engleză:

a) * numele statului sau al autorităţii care eliberează licenţa (înscris cu caractere îngroşate);

b) * titlul licenţei (înscris cu caractere foarte îngroşate);

c) seria licenţei, cu cifre arabe, atribuită de autoritatea care eliberează licenţa;

d) numele complet al titularului;

e) data naşterii;

f) cetăţenia titularului;

g) semnătura titularului;

h)* certificare privind competenţa şi autorizarea titularului pentru exercitarea privilegiilor corespunzătoare licenţei, care să indice:

(i) calificările, autorizările asociate calificărilor, autorizările de instructor şi autorizările de unitate;

(ii) datele la care au fost eliberate pentru prima dată;

(iii) datele expirării termenului lor de valabilitate;

i) semnătura funcţionarului care eliberează licenţa şi data eliberării;

j) ştampila sau sigiliul autorităţii care eliberează licenţa.

2. Licenţa trebuie să fie însoţită de un certificat medical valabil.

3. Licenţa va fi tipărită pe o hârtie de culoare albă, ce conţine elemente de securitate, iar informaţiile stabilite la pct. 1 de mai sus trebuie să fie clar vizibile.

 

ANEXA Nr. 2

la RACR-LCITA ed. 1.0

 

Cerinţe privind pregătirea iniţială a controlorilor de informare trafic aerian

 

Pregătirea iniţială va acoperi următoarele discipline: legislaţie aeronautică, informare aeronautică, principiile managementului traficului aerian, aerodromuri, caracteristici aeronave, meteorologie, navigaţie, sisteme de management al siguranţei, sisteme de calitate, echipamente şi sisteme, limba engleză, factori umani.

Aceste discipline vor fi predate astfel încât să pregătească candidaţii pentru furnizarea serviciilor de informare aeronautică şi/sau informare a zborurilor şi să accentueze aspectele privind siguranţa. Pregătirea iniţială va consta în cursuri teoretice, iar durata acesteia se va stabili în planurile de pregătire iniţială aprobate. Competenţele dobândite trebuie să garanteze că respectivul candidat poate fi considerat competent pentru a gestiona situaţii complexe, facilitând astfel trecerea la pregătirea în cadrul unităţii.

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.546 din 2 iulie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.516 din 21 iulie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.214 din 9 septembrie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROM ARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Filiala Societatea TOHAN - S.A.

Adresa: Zărneşti, Aleea Uzinei nr.

Cod unic de înregistrare: R013652413

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

52.386

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

51.886

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

30

2

 

Venituri financiare

5

500

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

46.373

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

45.25i

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

14.968

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

400

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

14.074

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

7.447

C1

ch. cu salariile

13

6.405

C2

bonusuri

14

1.042

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3.999

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

177

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.451

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

15.809

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.122

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

6.013

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

62

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

5.951

 

1

 

Rezerve legale

25

298

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

5.653

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.500

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.500

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

481

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

481

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

1.892

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

51

1.627

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)

52

89

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

53

876

7

 

Plăţi restante

54

1.799

8

 

Creanţe restante

55

68

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.855 din 25 iulie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.650 din 12 august 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.240 din 12 septembrie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. - filială a Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. - filială a Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN - SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

 

354,0 354.0

ANEXĂ*)

 

Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN - S.A.

Filiala Societatea Comercială de închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A.

Sediul/Adresa: Baia Mare, Str. Nucului nr. 22

Cod unic de înregistrare: 188444495

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

354

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

354

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

343,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

343,0

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

59,1

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

119,5

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

44,9

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

31,3

C1

ch. cu salariile

13

31,3

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

12,6

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

119,5

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

11,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.8

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

9,2

 

1

 

Rezerve legale

25

0,0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

9,2

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.0

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1,0

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2608,3

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2608,3

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

354,0

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

968,9

8

 

Plăţi restante

55

141,0

9

 

Creanţe restante

56

260,0

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

NORMĂ

pentru modificarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009

 

În urma deliberărilor din cadrul şedinţei Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 27 august 2014, în baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 punctul III, literele b)-d) şi termenul de transmitere se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) raportarea privind situaţia veniturilor obţinute de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 5;

c) raportarea privind situaţia activelor şi pasivelor bilanţiere deţinute de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 6;

d) raportarea privind situaţia datoriilor şi a creanţelor din activitatea de intermediere, în forma prevăzută în anexa ir. 7;

…………………………………………………………………….

Termen de transmitere

Raportările trimestriale se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului. Eventualele rectificări la raportările trimestriale, aferente trimestrului IV, prevăzute la lit. a)-d), se vor transmite odată cu situaţiile financiare anuale.”

2. Anexele nr. 5-7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 16 septembrie 2014.

Nr. 19.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la norme)

 

            Raportare trimestrială

 

SITUAŢIA

veniturilor obţinute de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare la data de:.......................

 

            Se vor raporta veniturile cumulate de la începutul exerciţiului financiar până la sfârşitul perioadei de raportare

 

Denumirea asigurătorului

Clasa de asigurare

Total venituri din activitatea de intermediere în asigurări

Venituri din subvenţii de exploatare

(ct. 741)

Alte venituri”

Total

(conform balanţei de verificare)***

Total venituri din activitatea de intermediere în asigurări

Din care:

Total alte venituri

din care:

venituri din chirii

a) negocierea contractelor de asigurare şi reasigurare

(ct. 7071)

 

b) efectuarea inspecţiilor de risc

(ct. 7072)

 

c) regularizări în caz de

daune

(ct. 7073)

 

d) comisariat de avarii

(ct. 7074)

 

e) alte activităţi în legătură cu obiectul de activitate

(ct. 7075)

 

1

2

3=4+5+6+7+8

4

5

6

7

8

9

10

11

12 = 3 + 9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Coloana 2 - Se vor raporta clasele de asigurare aşa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Legea nr. 3272000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele 18 clase pentru asigurări generale şi cele 4 clase pentru asigurări de viaţă.

** Coloana 10 - Total alte venituri cuprinde: arte venituri din exploatare, venituri financiare şi venituri extraordinare.

*** Coloana 12 - Total venituri - trebuie să corespundă cu total venituri din balanţa de verificare. Pentru asigurătorii care nu se regăsesc în listă, se vor transmite informaţii suplimentare.

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 6 la norme)

 

            Raportare trimestrială

 

SITUAŢIA

activelor şi pasivelor bilanţiere deţinute de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare la sfârşitul trimestrului...................

 

 

 

 

 

- mii lei –

 

Activ

Cod instrument financiar

Total

Rezidenţi

Nerezidenţi

Banca

centrală

s 121

Instituţii

financiare

monetare

s 122

Administraţia publică

Alţi intermediari financiari

s 123

Auxiliari financiari

s 124

Societăţi de asigurare şi fonduri de pensii

s 125

Societăţi nefinanciare

s 11

Gospodăriile populaţiei

s 14

Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

s 15

Zona euro

s 2

Din afara zonei euro

s 2

Administraţia

centrală

s 1311

Administraţia locală

s 1313

Administraţiile sistemelor de

asigurări sociale

s 1314

A

Total activa financiare

(A-1+2+6+10+11+15+19+21+22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Numerar

F21

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

2

Depozite

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

3

până la 1 an, inclusiv

F22

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

4

peste 1 an şi până la 2 ani, inclusiv

F29

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

5

peste 2 ani

F29

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

6

Titluri altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

7

până la 1 an, inclusiv

F331

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

8

peste 1 an şi pană la 2 ani, inclusiv

F332

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

9

peste 2 ani

F332

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

10

Instrumente derivate financiare

F34

 

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

11

Credite acordate

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

până la 1 an, inclusiv

F41

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

peste 1 an şi până la 5 ani, inclusiv

F42

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

peste 5 ani

F42

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Acţiuni şi alte participaţi 1, mal puţin acţiuni ale organismelor da plasament colectiv deţinute

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Acţiuni cotate

F511

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

17

Acţiuni necotate

F512

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

13

Alte participaţi

F513

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

19

Acţiuni ale organismelor de plasament colectiv

F52

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

20

din care: unităţi ale fondurilor de piaţă monetară

F52M

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

21

Credite comerciale al avansuri

F71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Alte sume de primit

F79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Total alte active

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

Total activ (C=A+B)

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Precizări:

1 Linia 1: „Numerar”, se va înregistra numerarul în casierie: lei (s121) şi valuta, echivalent în lei (s2).

2 Linia B: „Total alte active”, se completează coloana „Total”.

3 Linia C: „Total activ”, se completează coloana „Total”.

4 Coloana „Total”: reprezintă suma coloanelor „Rezidenţi” şi „Nerezidenţi”

 

 

 

 

 

 

- mii lei –

 

Pasiv

Cod instrument financiar

Total

Rezidenţi

Nerezidenţi

Banca

centrală

s 121

Instituţii

financiare

monetare

s 122

Administraţia publică

Alţi intermediari financiari

s 123

Auxiliari financiari

s 124

Societăţi de asigurare şi fonduri de pensii

s 125

Societăţi nefinanciare

s 11

Gospodăriile populaţiei

s 14

Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

s 15

Zona euro

s 2

Din afara zonei euro

s 2

Administraţia

centrală

s 1311

Administraţia locală

s 1313

Administraţiile sistemelor de

asigurări sociale

s 1314

A

Total pasive financiare

(A-1+5+6+10+15+16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Titluri altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

pană la 1 an, inclusiv

F331

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

peste 1 an şl până la 2 ani, inclusiv

F332

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

peste 2 ani

F332

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Instrumente financiara derivate

F34

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

6

Împrumuturi primite

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

7

până la 1 an, inclusiv

F41

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

8

peste 1 an şi până la 5 ani, inclusiv

F42

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

9

peste 5 ani

F42

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Capitaluri proprii, din care:

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Capital social subscris vărsat, de natura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Acţiuni cotate

F511

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Acţiuni necotate

FS12

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

14

Alte participaţi

F513

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

15

Credita comerciale şi avansuri

F71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Alta sume de plătit

F79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Total alte pasive

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

Total pasiv (C- A+B)

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NOTA:

Instrumentele financiare şi sectoarele instituţionale sunt definita conform metodologiei prevăzute de Sistemul European de Conturi Naţionale şi Regionale 1995(SEC95) adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 Iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naţionale şi regionale din Comunitate (a se vedea nomenclatoarele ataşate).

 

Precizări:

1 Linia 10: „Capitaluri proprii”, se completează coloana .Total”

2 Linia 11: „Capitel social subscris vărsat”, va reprezenta suma liniilor 12, 13 şi 14, respectiv acţiuni cotate, acţiuni necotate şi alte participaţii.

3 Linia B: „Total alte pasive”, se completează coloana “Total”.

4 Coloana: „Total”: reprezintă suma taloanelor „Rezidenţi” şi „Nerezidenţi”.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la norme)

 

            Raportare trimestrială

 

SITUAŢIA

datoriilor şi a creanţelor din activitatea de intermediere la data de ......

 

            1. Datorii provenite din activitatea de intermediere (conturile 401, 402, 403**)

 

Denumirea asigurătorului

Total *** datorii provenite din activitatea de intermediere, din care:

cu scadenţa nedepăşită

cu scadenţa depăşită

până în 15 zile

între 15 şi 30 de zile

peste 30 de zile

1

2*** = 3 + 4 + 5 + 6

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

            2. Creanţe legate de activitatea de intermediere (conturile 403*, 411, 412 şi 491)

 

Denumirea asigurătorului

Total creanţe legate de activitatea de intermediare, din care:

cu scadenţa nedepăşită

cu scadenţa depăşită

până în 15 zile

între 15 şi 30 de zile

peste 30 de zile

1

2=3+4+5+6

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


* Soldurile debitoare ale conturilor respective

** Soldurile creditoare ale conturilor respective

*** Sumele vor corespunde cu totalul primelor intermediate şi valoarea daunelor regularizate raportate În anexa nr. 4 şi cu cele existente În evidenţa tehnică.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.