MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 220/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 220         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 aprilie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

62. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare

 

375. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare

 

63. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

376. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

388/186. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

519. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chişinău la 28 ianuarie 2015 şi la Bucureşti la 29 ianuarie 2015, pentru modificarea înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 20 mai 2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 23 mai 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 62.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 375.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 2 aprilie 2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 4 aprilie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 63.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea ari. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 376.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 388 din 31 martie 2015

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 186 din 30 martie 2015

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 3.194 din 31 martie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 558 din 30 martie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (4) şi ale art. 281 alin. (2) din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014- 2015, prevăzute în anexele nr. 1-48*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015, dată de la care se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea


*) Anexele nr. 1-48 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chişinău la 28 ianuarie 2015 şi la Bucureşti la 29 ianuarie 2015, pentru modificarea înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chişinău la 28 ianuarie 2015 şi la Bucureşti la 29 ianuarie 2015, pentru modificarea înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995.

 

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 19 martie 2015.

Nr. 519.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE AL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. DI-04/2-1113

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi, cu referire la înţelegerea între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziţia Ambasadei Republicii Moldova în România şi Ambasadei României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995 (denumită în continuare înţelegere), completată prin Protocolul între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României, semnat la Bucureşti la 24 februarie 2011 (denumit în continuare Protocol), are onoarea de a-i propune următoarele amendamente la înţelegere:

 

Titlul înţelegerii se modifică astfel: “Înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziţia Ambasadei şi misiunilor consulare ale Republicii Moldova în România, respectiv Ambasadei şi misiunilor consulare ale României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor pe care le au în folosinţă”.

 

Articolul I din înţelegere, după cum a fost completat prin Protocol, se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Părţile contractante convin să pună la dispoziţia Ambasadei şi a misiunilor consulare ale Republicii Moldova în România, respectiv a Ambasadei şi a misiunilor consulare ale României în Republica Moldova, fără a plăti chirie, imobilele şi apartamentele menţionate în listele anexe 1A şi 1B la prezenta înţelegere, terenurile aferente acestora, precum şi celelalte construcţii, instalaţii şi dotări care deservesc imobilele şi apartamentele respective.”

 

După art. I se introduce articolul 11, cu următorul conţinut:

“Articolul 11

1. Părţile contractante convin că imobilele la care au dreptul conform prezentei înţelegeri pot fi închiriate şi direct de către oricare dintre cele două părţi, pe bază de contract de închiriere încheiat de partea care urmează să folosească imobilul. Cealaltă parte va restitui contravaloarea chiriei, pe bază de documente justificative privind plata chiriei către proprietarul imobilului de către partea care foloseşte imobilul.

2. Modalitatea de transferare a sumelor datorate în contul chiriei către cealaltă parte şi alte aspecte privind punerea în aplicare a alineatului precedent se vor stabili prin schimb de note verbale.”

 

Articolul II se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Articolul II

1. Obligaţia prevăzută în articolul I se aplică de la data de 27 februarie 1995 pentru imobilele şi apartamentele nominalizate în listele anexe, pentru terenurile aferente acestora, precum şi pentru celelalte construcţii şi instalaţii care deservesc imobilele şi apartamentele respective.

2. Părţile contractante vor putea modifica, prin acord scris, listele anexe, cuprinzând suprafeţele locative care se pun la dispoziţie, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei.”

Alineatele 3 şi 4 ale articolului II se elimină.

Listele anexe 1A şi 1B la înţelegere se modifică în baza articolului II alineatul 2 din înţelegere, fiind înlocuite prin listele anexate la prezenta notă verbală.

Listele anexă 2A, 2B şi 3 se elimină.

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova propune ca prezenta notă verbală, împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al României, să constituie un Acord pentru modificarea înţelegerii între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziţia Ambasadei Republicii Moldova în România şi Ambasadei României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995, în sensul articolului II alineatul 2 şi al articolului VIII din înţelegere, care va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns şi care se va aplica începând cu data de 1 februarie 2015. Listele anexe 1A şi 1B modificate sunt ataşate.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe ai României asigurarea distinsei sale consideraţii.

 

            Chişinău, 28 ianuarie 2015

 

ANEXA 1A

 

Spaţiile de serviciu şi locative aflate în folosinţa Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti

 

Nr. crt.

Destinaţia

Adresa

Suprafaţa în mp

1.

Sediul Ambasadei

Aleea Alexandru nr. 40, Bucureşti

513,31

2.

Sediul secţiei consulare

Str. Emanoil Porumbaru nr. 89, ap. 1, Bucureşti

103,85

3.

Sediul Consulatului General de la laşi

Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 60A, laşi

184,20

4.

Apartament

Str. Polonă nr. 35, ap. 6, Bucureşti

175,70

5.

Apartament

Str. Aurel Vlaicu nr. 147, ap. 63, Bucureşti

53,65

Total

1.030,71

 

ANEXA 1B

 

Spaţiile de serviciu şi locative aflate în folosinţa Ambasadei României la Chişinău

 

Nr. crt.

Destinaţia

| Adresa

Suprafaţa în mp

1.

Sediul Ambasadei

Bucureşti 66/1, Chişinău

757

2.

Sediul secţiei consulare

Pîrcălab 39, Chişinău

208

3.

Sediul biroului consular Ungheni

Str. Mihai Eminescu nr. 35, Ungheni

160,40

4.

Apartament

Str. Florica Niţă nr. 7/1, ap. 29

128,40

5.

Apartament

Str. Ştefan cel Mare nr. 126, ap. 46

74

Total

1.327,8

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

Nr. F/790

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi are onoarea să confirme primirea Notei verbale nr. DI-04/2-1113 din data de 28 ianuarie 2015 privind amendarea înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995, completată prin Protocolul între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova semnat la Bucureşti la 24 februarie 2011, având următorul conţinut:

“Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi, cu referire la înţelegerea între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziţia Ambasadei Republicii Moldova în România şi Ambasadei României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995 (denumită în continuare înţelegere), completată prin Protocolul între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României, semnat la Bucureşti la 24 februarie 2011 (denumit în continuare Protocol), are onoarea de a-i propune următoarele amendamente la înţelegere:

 

Titlul înţelegerii se modifică astfel:

“Înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziţia Ambasadei şi misiunilor consulare ale Republicii Moldova în România, respectiv Ambasadei şi misiunilor consulare ale României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor pe care le au în folosinţă”.

Articolul I din înţelegere, după cum a fost completat prin Protocol, se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Părţile contractante convin să pună la dispoziţia Ambasadei şi a misiunilor consulare ale Republicii Moldova în România, respectiv a Ambasadei şi a misiunilor consulare ale României în Republica Moldova, fără a plăti chirie, imobilele şi apartamentele menţionate în listele anexe 1A şi 1B la prezenta înţelegere, terenurile aferente acestora, precum şi celelalte construcţii, instalaţii şi dotări care deservesc imobilele şi apartamentele respective.”

 

După art. I se introduce articolul I1 cu următorul conţinut:

“Articolul I1

1. Părţile contractante convin că imobilele la care au dreptul conform prezentei înţelegeri pot fi închiriate şi direct de către oricare dintre cele două părţi, pe bază de contract de închiriere încheiat de partea care urmează să folosească imobilul. Cealaltă parte va restitui contravaloarea chiriei, pe bază de documente justificative privind plata chiriei către proprietarul imobilului de către partea care foloseşte imobilul,

2. Modalitatea de transferare a sumelor datorate în contul chiriei către cealaltă parte şi alte aspecte privind punerea în aplicare a alineatului precedent se vor stabili prin schimb de note verbale.”

 

Articolul II se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Articolul II

1. Obligaţia prevăzută în articolul I se aplică de la data de 27 februarie 1995 pentru imobilele şi apartamentele nominalizate în listele anexe, pentru terenurile aferente acestora, precum şi pentru celelalte construcţii şi instalaţii care deservesc imobilele şi apartamentele respective.

2. Părţile contractante vor putea modifica, prin acord scris, listele anexe, cuprinzând suprafeţele locative care se pun la dispoziţie, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei.”

Alineatele 3 şi 4 ale articolului II se elimină.

Listele anexe 1A şi 1B la înţelegere se modifică în baza articolului II alineatul 2 din înţelegere, fiind înlocuite prin listele anexate la prezenta notă verbală. Listele anexă 2A, 2B şi 3 se elimină.

 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova propune ca prezenta notă verbală, împreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al României, să constituie un Acord pentru modificarea înţelegerii între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziţia Ambasadei Republicii Moldova în România şi Ambasadei României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995, în sensul articolului II alineatul 2 şi al articolului VIII din înţelegere, care va intra în vigoare la data primirii notei verbale de răspuns şi care se va aplica începând cu data de 1 februarie 2015. Listele anexe 1Aşi 1B modificate sunt ataşate.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea distinsei sale consideraţii.”

Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea de a comunica faptul că partea română acceptă propunerea transmisă prin nota verbală menţionată mai sus care, împreună cu prezenta notă verbală, constituie un Acord pentru modificarea înţelegerii între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995, care va intra în vigoare la data primirii prezentei note verbale şi care se va aplica începând cu data de 1 februarie 2015.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova asigurarea distinsei sale consideraţii.

 

            Bucureşti, 29 ianuarie 2015

 

ANEXA 1A

 

Spaţiile de serviciu şi locative aflate în folosinţa Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti

 

Nr. crt.

Destinaţia

Adresa

Suprafaţa în mp

1.

Sediul Ambasadei

Aleea Alexandru nr. 40, Bucureşti

513,31

2.

Sediul secţiei consulare

Str. Emanoil Porumbaru nr. 89, ap. 1, Bucureşti

103,85

3.

Sediul Consulatului General de la laşi

Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 60A, laşi

184,20

4.

Apartament

Str. Polonă nr. 35, ap. 6, Bucureşti

175,70

5.

Apartament

Str. Aurel Vlaicu nr. 147, ap. 63, Bucureşti

53,65

Total

1.030,71

 

ANEXA 1B

 

Spaţiile de serviciu şi locative aflate în folosinţa Ambasadei României la Chişinău

 

Nr. crt.

Destinaţia

Adresa

Suprafaţa în mp

1.

Sediul Ambasadei

Bucureşti 66/1, Chişinău

757

2.

Sediul secţiei consulare

Pîrcălab 39, Chişinău

208

3.

Sediul biroului consular Ungheni

Str. Mihai Eminescu nr. 35, Ungheni

160,40

4.

Apartament

Str. Florica Niţă nr. 7/1, ap. 29

128,40

5.

Apartament

Str. Ştefan cel Mare nr. 126, ap. 46

74

 

Total

1.327,8

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

 

1. Venituri realizate în anul 2014:

- subvenţie de la bugetul de stat 1.246.531,00 lei

- cotizaţii totale 5.125.353,45 lei

- donaţii totale 6.661.902,72 lei

- venituri din alte surse 273.738,58 lei

2. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2014 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea - lei -

1

Nicolae Alexandri

română

1670928923169

8.600,00

2

Olteanu Cristian

română

1770813400013

8.760,00

3

Dobre Ciprian

română

1710426264391

8.800,00

4

Varga Vasile

română

1550103090088

8.900,00

5

Roşea Mircea

română

1740225291892

9.000,00

6

Vela Ion Marcel

română

1630602110661

9.200,00

7

Iohannis Klaus Werner

română

1590613323939

9.500,00

8

Grigoraş Viorel

română

1581005070021

9.600,00

9

Hellvig Eduard

română

1741027312961

9.600,00

10

Mustăţea Vasile

română

1530613520011

9.900,00

11

Beianu Dumitru

română

1650502520010

10.283,50

12

Chiuariu Tudor Alexandru

română

1760713221190

10.300,00

13

Moloţ Mircea Ioan

română

1500320201015

10.524,00

14

Boboc Cătălin

română

1760518090031

10.900,00

15

Neacşu Adrian

română

1640123400020

11.000,00

16

Adomniţei Cristian Mihai

română

1750424334998

11.100,00

17

Costea Silviu

română

1631026293097

11.500,00

18

Ispas Radu Petru

romana

1510416082414

11.500,00

19

Dobriţoiu Corneliu

română

1550918400150

11.700,00

20

Oprea Vlad Gheorghe

română

1680827080054

11.712,00

21

Filipescu Răducu George

română

1560313510024

12.500,00

22

Atanasiu Teodor

română

1620923013521

12.800,00

23

Roşea Mircea

română

1740225291892

13.000,00

24

Boroianu Robert Aurel

română

1740414131285

16.650,00

25

Orban Ludovic

română

1630525080049

16.900,00

26

Popa Cornel

română

1510131054711

22.600,00

27

Vălean Adina

română

2680216293218

22.600,00

 

            3. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii

Sediul social

Naţionalitatea

CUI

Felul donaţiei

Valoarea

- lei -

Data donaţiei

1

Aramis Invest - S.R.L.

Baia Mare, Str. Speranţei nr. 3

română

6793010

bani

123.000,00

 

16.05.2014

20.10.2014

13.11.2014

2

Cuart Trans - S.R.L

Bihor, Oradea, Str. Călăraşilor nr. 31

română

14666964

bani

20.000,00

10.10.2014

3

Danyflor - S.R.L.

Şag, Timiş

română

1828770

bani

10.000,00

15.10.2014

27.10.2014

4

Dinamica Impex - S.R.L.

Bucureşti, sectorul 1, str. Ştefan Hol ban nr. 40

română

6547644

bani

37 000,00

 

29.04.2014

15 05.2014

5

Doly Com

Botoşani

română

9194636

bani

30.000,00

24.04.2014

6

Etc Oil Trade - S.R.L.

Tulcea, str. Prislav, zona est, trecere bac

română

30999375

bani

9.000,00

21.03.2014

31.10.2014

7

Eximtur - S.R.L.

Cluj-Napoca, str. Nichita Stănescu nr. 16

română

3553943

bani

9.000,00

09.05.2014

8

Metaltim - S.A.

Timişoara, Div. 9 Cavalerie nr. 68

română

1802770

bani

10.000,00

23.05.2014

9

Nevoral - S.R.L.

Bihor, comuna Holod, satul Hodiş nr. 44

română

16780743

bani

10.000,00

20.10.2014

10

New Trend Media - S.R.L.

Bucureşti str. Dr. Staicovici nr. 75, clădirea forum 2000, et. 7

română

15971710

bani

50.000,00

13.10.2014

11

Pietta Glass Working - SRL.

Vălenii de Munte

română

13187360

bani

33.500,00

10.11.2014

12

Rcs & Rds - S.A.

Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr. 75, clădirea forum 2000, et. 7

română

5888716

bani

95.000,00

13.10.2014

12.05.2014

13

Rom Adria Prest Construct

Oraşul Haţeg

română

3952774

bani

10.000,00

25.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2014

26.05.2014

14

Rombat - S.A.

Bistriţa

romana

564638

bani

31.500,00

10.10.2014

01.06.2014

10.10.2014

15

Romexa - S.A.

Bihor, Oradea, Str. Nufărului nr. 30

română

6507062

bani

50.000,00

15.09.2014

16

Rominsol IPURL

Bucureşti, Str. Apeductului nr. 15, bl. A3A.ap. 21

română

1553980

bani

10.000,00

07.11.2014

17

Socep - S.A.

Constanţa

română

1870767

bani

50.000,00

29.10.2014

18

Transport Trade Services

Bucureşti

română

9089452

bani

40.000,00

14.03.2014

02.10.2014

 

            4. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul

Valoarea donaţiei

- lei -

Data donaţiei

1

Adam Ovidiu

1670729113681

română

bani

10.200,00

14.04.2014; 29.09.2014; 16.10.2014

2

Alexandru Paul Radu

1820629450028

română

bani

31.801,11

01.09.2014; 15.09.2014

3

Alexe Ion

1870920134219

română

băni

10.000,00

22.10.2014

4

Ambrus Ioan

1580727352623

română

bani

10.000,00

12.06.2014; 19.09.2014; 05.05.2014;

5

Ardelean Ben-Oni

1750901203376

română

bani

33.200,00

12.06.2014; 13.06.2014; 18.09.2014; 21.10.2014

6

Badanoiu Bucur Ionut

1801230420078

română

bani

15.000,00

27.06.2014

7

Badanoiu Iuliana

2800114410043

română

bani

20.000:00

05.05.2014

8

Badiu Maria Daniela

2790528201004

română

bani

10.000,00

22.05.2014; 23.05.2014

9

Bara Dinu

1860612350031

română

bani

11.500,00

31 07.2014

10

Barbu Minai

1741215472018

română

bani

25.000,00

13.10.2014

11

Basag Viorel

1580407113676

română

bani

15.000,00

14.05.2014

12

Birta Florin Alin

1830625055069

română

bani

24.100,00

17.02.2014; 17.03.2014; 12.05.2014; 12.06.2014; 21.07.2014; 20.08.2014; 16.09.2014; 16.10.2014; 18.11 2014; 22.12.2014; 22.05.2014; 24.10.2014

13

Boeriu Valertu Victor

1540528057058

romana

bani

10.000,00

13.10.2014

14

Boldea Cristian Robert

1741217441511

română

bani

17.500,00

2.09.2014

15

Buican Cristian

1660916380882

română

bani

19.100,00

03.09.2014; 26.09.2014; 13.10.2014

16

Busoi Anne Mărie Georgiana

 

română

bani

100.000.00

07.04.2014

17

Buşoi Cristian Silviu

1780301250562

română

bani

242.000,00

13.03.2014; 07.04 2014; 08.10.2014; 09.07.2014; 03.04.2014

18

Calo Viorica

2541011060765

română

bani

8.800,00

06.10.2014; 14.10.2014

19

Câju Mariana

2730307134007

română

bani

30.000,00

22.05.2014; 22.05.2014; 03.04.2014; 04.04.2014; 09.04.2014; 10.04.2014; 11.04.2014; 14.04.2014; 15.04.2014; 16.04.2014

20

Cherecheş Florica

2600131054682

română

bani

16,300,00

16.10.2014; 12.11.2014

21

Chise Sorin

1781208354798

română

bani

10.000,00

21.05.2014

22

Ciubotaru Lucian-Manuel

1690617040069

română

bani

11.000,00

19.05.2014; 19.09.2014

23

Cocean Liviu

1820819350025

română

bani

26.350,00

19.03.2014; 19.03.2014; 19.03.2014; 19.03.2014; 19.03.2014; 08.05.2014; 30.05.2014; 19.06.2014;  31.07.2014; 17.10.2014; 30.10.2014

24

Coifan Viorel

1471212354749

română

bani

22.700,00

08.05.2014; 02.06.2014; 04.06.2014; 07.10.2014; 16.10.2014; 30.10.2014; 08.05.2014; 16.05.2014;  23.05.2014

25

Coman Cornel

1660210290752

română

bani

24.000,00

07.10.2014; 09.10.2014

26

Cristian Horia

1630831354811

română

bani

11.300,00

12.05.2014; 22.05.2014; 19.09.2014; 22.04.2014

27

Cupşa Ioan

1650925126199

română

bani

10.000,00

30.10.2014; 10.11,2014

28

Danaila Sorin

 

română

bani

94.000,00

27.01.2014; 18.04.2014; 23.04.2014; 24.04.2014; 29.04.2014; 03.06.2014; 03.06.2014

29

Dinulescu Dumitru

1561016354767

română

bani

27.800,00

20.01.2014; 24.04.2014; 13.05.2014; 14.05.2014; 01.07 2014 27.10.2014; 28.10.2014

30

Dinulescu Dumitru

1561016354767

română

bani

27.800,00

20.01.2014; 24.04.2014; 13.05.2014; 14.05.2014; 01.07.2014; 27.10.2014; 28.10.2014

31

Dobre Victor Paul

1520211170394

română

bani

10.500,00

27.01.2014; 25.05.2014; 29.04.2014

32

Dolha Stelian Nechita

1700419060013

română

bani

17.200,00

13.05.2014; 03.10.2014; 10.10.2014; 14.01.2014; 16.04.2014; 24.11.2014

 

33

Dumitrache Ancuta

2900130420020

română

bani

25.000,00

14.10.2014

34

Ficu Anghel

1720213370033

română

bani

10.200,00

29.09.2014

35

Fonoage Vasile

1550101054689

română

bani

8.800,00

10.10.2014

36

Gălbenuş Gheorghe

1520127382747

română

bani

50.000,00

30.01.2014; 03.03.2014

37

Grapă Sebastian

1720424082415

română

bani

15.000,00

04.03.2014; 05.03.2014; 21.05.2014

38

Grecea Maria

2740227081973

română

bani

10.000,00

05.03.2014; 06.03.2014; 07.03.2014; 11,03.2014

39

Grigore Iulian Gabriel

1750317434553

română

bani

67.800,00

14.10.2014

40

Harau Eleonora Carmen

2601104203141

română

bani

65.500,00

15.05.2014; 17.10.2014; 24.10.2014

41

Haşotti Puiu

1530614131232

română

bani

9.000,00

12.05.2014; 13.05.2014; 10.10.2014

42

Horga Maria-Gabriela

2851225152484

română

bani

25.000,00

14.10.2014

43

Horpos Alexandru

1701218461524

română

bani

43.800,00

2.09.2014

44

Iacob Ciprian

1810930152486

română

bani

20.000,00

27.03.2014

45

Ionescu Ion

1680102384194

română

bani

11.000,00

19.02.2014; 20.02.2014; 03.09,2014

46

Iordache Elena Claudia

2750801151831

română

bani

16.000,00

12.11.2014

47

Ispasu Radu Petru

1510416082414

română

bani

20.000,00

22.05.2014; 01.06.2014; 03.06.2014; 11.06.2014; 16.06.2014; 17.06.2014

48

Jichici Ciprian

1770711354750

română

bani

11.400,00

09.05.2014; 22.10.2014; 14.11.2014

49

Lamureanu Gheorghe

1550308135601

română

bani

10.000,00

22.10.2014

50

Laza Matiuta Liviu

1640610052131

română

bani

10.000,00

08.12.2014

51

Luchian Dragoş

1680306040109

română

bani

12.500,00

09.05.2014; 22.05.2014; 20.09.2014

52

Maracu Gabriela

2610118201002

română

bani

11.000,00

15.05.2014; 14.11.2014

53

Marcu Viorica

2550820043538

română

bani

18.500,00

17.11.2014

54

Mares Nicolae

1681107470017

română

bani

25.000,00

14.12.2014; 15.05.2014

55

Mazilu Mihai

1620821181143

română

bani

26.000,00

28.04.2014; 14.05.2014; 30.04.2014

56

Mitrea Laurentiu

1721127293171

română

bani

20.000,00

13.05.2014

57

Mocan Ioana Teodora

2820121055071

română

bani

11.200,00

13.01.2014; 11.02.2014; 14.03.2014; 25.04.2014; 14.07.2014; 03.09.2014; 23.09.2014

58

Molot Mircea Ioan

1500320201015

română

bani

10.000,00

16.10.2014

59

Motoc Octavian

1630211364216

română

bani

10.000,00

24.04.2014; 07.10.2014; 06.02.2014

60

Mustăţea Vasile

1530613520011

română

bani

12.300,00

26.05.2014; 07.08.2014; 28.11.2014

61

Meata Doru Ion

1650908282201

română

bani

49.800,00

06.06.2014; 22.12.2014

62

Nica Mireia Roxana

2811023284550

română

bani

10.500,00

18.06.2014; 18.07.2014

63

Nicoară Marius

1581119120687

română

bani

12.245,00

02.09.2014; 25.09.2014; 10.11.2014

64

Nicolai Norica

2580127296182

română

bani

62.330,89

24.04.2014; 05.05 2014 13.05.2014; 21.05.2014; 08.09.2015

65

Niţu Remus Daniel

1700608380010

română

bani

20.000,00

03.09.2014; 09.10.2014

 

66

Oros Nechita Adrian

1650709123137

română

bani

8.500,00

26.09.2014; 17.11.2014

67

Ovanesian Felicia Nadia

1700414131284

română

bani

10 000,00

10.10.2014

68

Palăr Ionel

1720816040038

română

bani

17.500,00

09.05.2014; 14.05.2014; 31.10.2014

69

Petran Ioan

1670727244252

română

bani

22.685,00

18.04.2014; 06.08.2014

70

Petre Ioana Paula

2811101090030

română

bani

30.000,00

15.08.2014

71

Petroman Cornel

1500805354831

română

bani

9.800,00

24.04.2014; 22.10.2014; 10.10.2014; 29.09.2014; 08.05.2014

72

Pop Mihai

1670804110675

română

bani

12.500,00

15.05.2014

73

Popa Ion

 

română

bani

12.500,00

12.11.2014; 22.10.2014; 22.05.2014

74

Popa Octavian Marius

1600804364216

română

bani

16.000,00

24.04.2014; 26.09.2014; 29.09.2014; 15.10.2014

75

Popescu Carmen Nicoleta

2571127354750

română

bani

18.452,00

24.04.2014; 09.05.2014; 13.10.2014; 20.10.2014

76

Popescu Constanta

2560108151804

română

bani

15.000,00

14.03.2014; 19.03.2014; 19.03.2014

77

Popescu Longin

1630203354788

română

bani

14.768,00

03.04.2014; 07.04.2014; 22.04.2014

78

Popescu Luminiţa Daniela

1730724135081

română

bani

15.000,00

13.10.2014; 23.05.2014

79

Rambet Cristina

2510330400237

română

bani

16.735,00

12.11.2014

80

Rîncean Valentin

1700611264391

română

bani

10.000,00

15.10.2014; 13.03.2014; 10.04.2014; 11.04.2014

81

Robu Nicolae

1550528354804

română

bani

61.990,00

12.06.2014; 13.10.2014; 13.10.2014; 16.10.2014; 31.102014

82

Roman Petre

1460722400218

română

bani

10.000,00

21.05,2014

83

Sarmes Dan

1690330352646

română

bani

9.700,00

08.05.2014; 30.05.2014; 10.11.2014; 22.09.2014; 09.10.2014

84

Scarlat George

1790505173214

română

bani

15.400,00

21.01.2014; 08.10.2014

85

Stancu Mugurel

1680123441534

română

bani

70.000,00

16.10.2014; 23.10.2014

86

Stavarache Romeo

1620722392925

română

bani

15.000,00

09.05.2014

87

Ştefan Vasile

1760113434529

română

bani

67.800,00

14.10.2014

88

Stoica Vasile

1670721511682

română

bani

30.000,00

09.05.2014; 20.05.2014

89

Stratila Şerban

1671010270629

română

bani

8.792,00

09.05.2014

90

Sturza Alexandru

1520712201016

română

bani

11.000,00

15.05.2014; 24.10.2014

91

Tescaru Vasile-Sotinel

1780211040090

română

bani

10.000,00

05.11.2014

92

Tomoioaga Ştefan-Liviu

1660407241636

română

bani

17.500,00

23.05.2014; 12.06.2014

93

Topoiov Geanina Ionele

2740108374105

română

bani

10 000,00

10.10.2014

94

Tudor Vasile

1570928131320

română

bani

10.000,00

07.10.2014

95

Tudorache Alexandra

2810312410019

română

bani

11.600,00

26.06.2014

96

Varujan Vosganian

1580725400867

română

bani

12.520,00

29.09.2014

97

Vasile Claudiu Ionut

1740108151809

romana

bani

10.000,00

06.10.2014

98

Vătafu Constantin-Alecsandru

1840328513371

română

bani

18.100,00

21.05.2014; 17.07.2014; 22.09.2014; 17.10.2014; 10.11.2014

99

Vălean Adina Ioana

2680216293218

română

bani

200.000,00

23.04.2014; 24.04.2014

100

Weber Renate

2550803400328

română

bani

44.000,00

30.04.2014

101

Zamfir Daniel Cătălin

1670310433034

română

bani

9.000,00

22.05.2014

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii = 0 lei

2. Suma totală a donaţiilor confidenţiale = 0 lei

3. Cuantumul total al veniturilor din alte surse = 150.357,49 lei

4. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2014 cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară = 0

5. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară: 9.240 lei:

 

Judeţul

Numele ŞI prenumele

Cetăţenia

CNP

Suma

Data

Felul donaţiei

Prahova

Eparu Ion I

română

1520606293121

9.240,00

17.01.2014; 10.01.2014

 

 

 

Total lei

 

9.240,00

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.