MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 221/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 221         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 aprilie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            207. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a reevaluării şi comasării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            386. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016

 

            391/187. -  Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat –PSD

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a reevaluării şi comasării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 103652, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă comasarea imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute la art. 1 şi 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

Ministrul apărării naţionale, Mircea Dusa

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 207.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui bun imobil, aflat în proprietatea publică a statului, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Denumirea bunului

Codul de

clasificaţie

Adresa/Cartea funciară/Nr. cadastral

Valoarea

(lei)

Elementele-cadru de descriere tehnica

Persoana juridică de la care se transferă

imobilul/CUI

Persoana juridica

la care se transferă

imobilul/CUI

Temeiul legal în baza căruia imobilul trece În domeniul public al statului

Construcţie cu destinaţia hangar, identificată cu literă de pavilion H2

8.19.01

Oraşul Otopeni.

Str. Zborului nr. 1,

jud. Ilfov,

CF 102578,

nr. cad. 102578-C1

1.581.402*)

1. Construcţii:

- construcţie cu destinaţia de hangar suprafaţă construită - 2.310 mp suprafaţă desfăşurată - 2.761 mp suprafaţă utilă - 2.660 mp valoarea contabilă*) - 1.581.402 lei

Statul român

Statul român, în administrarea

Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

Procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile încheiat în data de 18.07.2014, înregistrat cu nr. 253.743/2014 la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi cu nr. 50.465/2014 la Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în temeiul art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul” de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

NOTĂ:

După preluarea în administrare, bunul imobil va fi comasat cu imobilul 546 înregistrat la nr. MFP 103652 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,


*) Reprezintă valoarea de evaluare conform Deciziei nr. 252 din 17 iulie 2014 a comisiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice constituite în conformitate cu art. 175 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului din domeniul public al stalului

Adresa/Cartea funciară/Nr. cadastral

Valoarea de inventară bunului, actualizata în urma reevaluării

(lei)

Administratorul bunului, CUI

1.

103652

8.19.01

Imobil 546

Oraşul Otopeni.

Str. Zborului nr. 1, jud. Ilfov,

CF 102578, nr. cad. 102578

73.555.948,72

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

NOTA:

Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1 718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care se comasează, cât şi ale bunului imobil rezultat în urma comasării acestora

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de Inventar a bunului imobil

(în lei)

Administratorul bunului, CUI

1.

Bunul imobil

se comasează

cu nr. MFP

103652.

8.19.01

Construcţie cu destinaţia de hangar, identificată cu literă de pavilion H2

Oraşul Otopeni,

Str. Zborului nr. 1, jud. Ilfov,

CF 102578, nr. cad. 102578 -C1

Construcţie

1.581.402

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4183229

2

103652

8.19.01

Imobil 546

Oraşul Otopeni, Str. Zborului nr. 1, jud. Ilfov, CF 102578, nr. cad. 102578

Construcţii şi teren

73.555.948,72

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4183229

3

103652

8.19.01

Imobil 546 rezultat în urma comasării bunurilor imobile de la nr. crt. 1 şi 2

Oraşul Otopeni,

Str. Zborului nr. 1, jud. Ilfov.

CF 102578, nr. cad. 102578, nr. cad. 102578 -C1

Construcţii şi teren

 75.137.350.72

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4183229

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.167 din 31 martie 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin Intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2015.

(2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2015 din bugetul Ministerului Sănătăţii, de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective şi sunt cuprinse în bugetul aprobat pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică pentru anul 2015.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 386.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 221 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 391 din 31 martie 2015

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 187 din 30 martie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenta medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. N.B. 3.195 din 31 martie 2015 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 561 din 30 martie 2015,

în temeiul prevederilor:

- art. 292 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă criteriile de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare Sa data de 1 aprilie 2015.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 163/93/2008 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea

 

1.1. Condiţiile în care se acordă asistenţa medicală:

a) distanţa cea mai mare dintre punctele extreme ale unităţii administrativ-teritoriale deservite (comună/oraş cu un număr de până la 10.000 de locuitori*):

(i) 7-12 km 2 puncte;

(ii) peste 12 km 4 puncte;

b) deplasarea la domiciliul beneficiarilor de servicii medicale:

b1) drumuri neasfaltate şi nepietruite în proporţie de peste 50% 4 puncte;

b2) drumuri cu diferenţă de nivel de peste 200 m**) 8 puncte.

NOTĂ:

Se acordă punctaj în conformitate cu prevederile lit. b1) şi/sau lit. b2), după caz, cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din zonele de deal şi de munte;

c) dispersia populaţiei din zona în care se desfăşoară activitatea:

(i) densitatea populaţiei 75-150 de locuitori/km2 2 puncte;

(ii) densitatea populaţiei sub 75 de locuitori/km2 4 puncte.

Total punctaj acordat:

Minimum 2 puncte

Maximum 20 de puncte


*) Comună, oraş - se analizează unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează sediul cabinetului medical/punctul de lucru al cabinetului medical şi cuprinde atât suprafaţa intravilană, cât şi cea extravilană.

**) Punctajul se acordă numai dacă există drumuri cu diferenţă de nivel de peste 200 m în cadrul zonei deservite.

 

2. Posibilităţi de sprijin în furnizarea de servicii medicale:

Distanţa rutieră dintre localitatea unde se află sediul cabinetului medical/punctului de lucru al cabinetului medical şi localitatea cea mai apropiată unde se află o structură de primire a urgenţelor (UPU/CPU) din cadrul aceluiaşi judeţ care respectă criteriile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor:

a) 20-40 km 4 puncte;

b) 41 -60 km 6 puncte;

c) peste 60 km 8 puncte.

Total punctaj acordat:

Minimum 4 puncte

Maximum 8 puncte

3. Număr redus de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural şi din mediul urban pentru oraşele cu un număr de până la 1.200 de locuitori:

a) sub 400 de asiguraţi 30 de puncte;

b) 401-600 de asiguraţi 20 de puncte;

c) 601-1.200 de asiguraţi 5 puncte.

NOTĂ:

Criteriul de la pct. 3 se aplică numai cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din zonele administrativ-teritoriale, respectiv din comunele şi oraşele cu populaţie de până la 1.200 de locuitori inclusiv, şi în comuna/oraşul respectiv îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate un singur medic de familie.

Total punctaj acordat:

Minimum 5 puncte

Maximum 30 de puncte

4. Pentru cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori 20 de puncte

Total punctaj acordat:

Minimum 0 puncte

Maximum 20 de puncte

5. Pentru cabinetele medicale de medicină de familie şi pentru cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, organizate în localităţi/zone din mediul rural şi din mediul urban (pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori) deficitare din punctul de vedere al prezenţei medicului de familie, respectiv din punctul de vedere al prezenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice ***)

20 de puncte

Total punctaj acordat:

Minimum 0 puncte

Maximum 20 de puncte

II. 1. Criteriile de la pct. I se aplică astfel:

- pentru cabinetele/punctele de lucru ale cabinetelor medicale de medicină de familie, după caz: criteriile de la pct. I subpct. 1 lit. a)-c), subpct. 2, 3 şi 5;

- pentru cabinetele/punctele de lucru ale cabinetelor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice: criteriile de la pct. I subpct. 1 lit. c), subpct. 2, 4 şi 5.

2. Procentul total de majorare a numărului de puncte per capita în cazul medicinei primare şi a numărului de puncte realizat în cazul asistenţei medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea, este:

a) între 75 şi 78 de puncte 100%;

b) între 61 şi 74 de puncte 71 %-97%;

c) între 41 şi 60 de puncte 40,5%-69%;

d) între 2 şi 40 de puncte 1 %-39%.

Procentul de majorare pentru fiecare dintre intervalele prevăzute la lit. a)-d) se calculează proporţional cu punctajul obţinut de cabinetul medical pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea, astfel:

2.1. procent de 100% pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. a);

2.2. procent de 2% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. b);

2.3. procent de 1,5% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. c);

2.4. procent de 1% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. d).

 

NOTĂ:

Pentru cabinetele medicale/punctele de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban pentru oraşele cu un număr de sub 10.000 de locuitori din aria Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se aplică un procent de majorare de 200%.

3. Lista cuprinzând cabinetele medicale la care se aplică majorările de mai sus şi procentul concret de majorare se stabilesc anual.

4. Prezentele criterii se aplică distinct atât la nivelul cabinetelor medicale, cât şi la nivelul punctelor de lucru ale acestora, cu excepţia prevederilor pct. I. 3 care se aplică la nivelul cabinetelor medicale.

5. Lista cabinetelor medicale se reevaluează ţinând seama de toate măsurile luate pe plan local pentru asigurarea stabilităţii personalului medical.


***) Localităţile/Zonele deficitare din punctul de vedere al prezenţei medicilor de familie, respectiv din punctul de vedere al prezenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice se stabilesc potrivit contractul ui-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii = 14.088.015,48 lei

2. Suma totală a donaţiilor confidenţiale = 243.205,55 lei

3. Cuantumul total al veniturilor din alte surse = 545.543,73 lei

4. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2014 cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute = 1.181.650,65

 

Nr.

crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea

Data

1

Arad

Parvu Leontin

română

1730129020013

10.100,00

 

 

 

Mandek Francisc

română

1570114020030

13.750,00

 

 

 

Bociort Vasile

română

1691224022811

13.310,96

 

2

Argeş

Tamaga Constantin

română

1481121034987

9.000,00

 

3

Bihor

Mang Ioan

română

1580715054702

26.000,00

 

 

 

Tarle Leontin

română

1580615054717

8.600,00

 

4

Brăila

Dragomir Viorel Marian

română

1750616090023

15.700,00

07.03.2014; 15.04.2014; 22.04.2014; 23.04.2014; 20.09.2014; 22.09.2014; 13.09.2014; 25.09.2014

 

 

Nita Nicu

română

1560407090010

12.300,00

07.03.2014; 05.04.2014; 14.06.2014; 06.07.2014; 04.09.2014; 05.09.2014; 06.09.2014; 19.09.2014; 20.09.2014

 

 

Motoc Marcel

română

1510926090104

10.086,00

13.01.2014; 10.02.2014; 14.04.2014; 25.09.2014; 23.09.2014

5

Buzău

Dobrică Dumitru

română

1650526103760

13.000,00

 

 

 

Mocanu Adrian

română

1830512100183

10.000,00

 

 

 

Teodorovici Eugen

română

1710812431525

9.000,00

 

 

 

Ciolacu Marcel

română

1671128100085

8.500,00

 

6

Cluj

Lapusan Remus

română

1710219120650

13.200,00

 

 

 

Cuibus Valentin

română

1560604120646

9.701,00

 

 

 

Sasa Cozmin

română

1751228120016

11704.75

 

 

 

Pop Puscas Teodor

română

1541205120665

9729.45

 

 

 

Cordos Alexandru

română

1620701120653

8.620,00

 

 

 

Itu Cornel

română

1551017120704

8.931,00

 

7

Dolj

Călin Ion

română

1510421163194

17.500,00

 

 

 

Ciobanu Sorin

română

1630202163191

10.400,00

 

 

 

Cojman Ema

română

2791030161034

12.325,00

 

 

 

Cotescu Nicuşor

română

1680711163214

10.250,00

 

 

 

Dindirică Lucian

română

1781210163271

9.450,00

 

 

 

Enea Cosmin

română

1791014163327

13.000,00

 

 

 

Geoană Mircea Dan

română

1580714400114

11.200,00

 

 

 

Gîngioveanu Doina

română

2600212163231

10.400,00

 

 

 

Iordache Sorin

română

1600510163251

10.600,00

 

 

 

Lungu Florin Gabriel

română

1790507163239

10.286,00

 

 

 

Magla Dan

română

1670402163255

13.300,00

 

 

 

Mihai Sabin

română

1630826163283

13.400,00

 

 

 

Moşoiu Constantin

română

1591103163241

12.800,00

 

 

 

Neagoe Claudiu

română

1851226160083

9.000,00

 

 

 

Nedelescu Gheorghe

română

1530602163245

9.200,00

 

 

 

Nica Radu

română

1500812163243

9.650,00

 

 

 

Popescu Cristian

română

1570504384191

8.600,00

 

 

 

Roşu Valeriu Dan

română

1680326380022

11.000,00

 

 

 

Tănăsescu Marcel

română

1740522163198

9.700,00

 

 

 

Turcu Adina

română

2761102162173

11.800,00

 

 

 

Vasile Cosmin

română

1781023162178

10.100,00

 

8

Galaţi

Stefan Viorel

română

1540726170400

12.000,00

 

 

 

Lupu Manuel

română

1710213170335

9.000,00

 

9

Gorj

Costoiu Mihnea Cosmin

română

17203021827 94

30.000,00

 

10

Hunedoara

Socol Marcel

română

1560715200015

10.900,00

 

 

 

Iulia Mihai Dionisie

română

1780713204366

10.300,00

 

 

 

Bogdan Sever

română

1510920201007

10.100,00

 

 

 

Rus Lucian Ioan

română

1790710201010

10.000,00

 

 

 

Niculescu Aurel

română

1540824201009

9.900,00

 

 

 

Toma Ilie

română

1690730203131

9.500,00

 

 

 

Stanca Nicolae

română

1480904201040

9.200,00

 

 

 

Crisan Radu Daniel

română

1750429205508

9.000,00

 

11

Neamţ

Arsene Ionel

română

 

14.500,00

 

 

 

Petraru Iftime

română

 

12.600,00

 

 

 

Cadar Leonard

română

 

8.500,00

 

 

 

Marcoci Vlad

română

 

8.500,00

 

 

 

Pacala Ioan

română

 

8.200,00

 

 

 

Balan Gh.

română

 

8.000,00

 

12

Olt

Barbulescu Daniel

română

1810817284552

9.000,00

26.02.2014; 03.04.2014

 

 

Marius Iancu

română

1720608284361

9.000,00

26.02.2014; 11.04.2014; 28.08.2014; 03.09.2014

 

 

Adi Barbu

română

1800907284560

9.250,00

10.04.2014; 11.04.2014; 09.09.2014

 

 

Ciocan Dan

română

1600215280801

13.688,52

23.01.2014; 27.02.2014; 27.03.2014; 11.04.2014; 30.05.2014; 02.07.2014; 24.07.2014; 27.08.2014; 19.11.2014; 25.11.2014; 27.11.2014; 23.12.2014

13

Prahova

Eparu Ion

română

1520606293121

11.578,00

03.02.2014; 26.02.2014; 28.02.2014; 19.02.2014; 31.03.2014; 12.03.2014; 30.04.2014; 05.05.2014; 06.05.2014; 30.05.2014; 19.06.2014; 11.06.2014; 28.08.2014; 30.09.2014; 02.09.2014; 29.09.2014; 31.10.2014; 28.11,2014; 06.11.2014; 12.12.2014

 

 

Mitu Augustin Constantin

română

1700128293118

12.528,00

03.02.2014; 26.02.2014; 28.02.2014; 31.03.2014; 05.05.2014; 08.05.2014; 30.05.2014; 19.06.2014; 24.06.2014; 28.08.2014; 30.09.2014; 31.10.2014; 28.11.2014; 12.12.2014; 16.12.2014

 

 

Savu Daniel

română

1601213400254

16.578,00

03.02.2014; 27.02.2014; 28.02.2014; 21.02.2014; 31.03.2014; 17.03.2014; 30.04.2014; 05.05.2014; 06.05.2014; 30.05.2014; 20.06.2014; 19.06.2014; 28.08.2014; 30.09.2014; 23.09.2014; 31.10.2014; 28.11.2014; 12.12.2014

 

 

Sava Andrei Valentin

română

1810327297253

20.300,00

06.05.2014; 24.03.2014; 21.10.2014;

14

Satu Mare

Betea Toma Vasile

română

1870726303467

10.000,00

 

 

 

Fanea Constantin

română

1660912301009

9.200,00

 

 

 

Fedorca Aurelia

română

2660114243111

11.800,00

 

 

 

Fortiu Marcel

română

1680826301972

9.400,00

 

 

 

Lohan Vasile

română

1591212301002

9.000,00

 

 

 

Magureanu Gavril

română

1900209245041

10.300,00

 

 

 

Marincas Gheorghe

română

1670906301010

10.000,00

 

 

 

Petric Octavian

română

1611001301972

9.000,00

 

 

 

Soos Sighismond Stefan

română

1570417300012

10.000,00

 

15

Sibiu

Cindrea Ioan

română

1570925323926

13.000,00

17.04.2014; 24.04.2014; 26.05.2014; 25.09.2014

 

 

Axente Ioan

română

1561104323918

11.000,00

12.04.2014; 24.04.2014; 26.09.2014; 11.12.2014

 

 

Tichindelean Stefan

română

1560517323974

10.000,00

17.04.2014; 01.07.2014

 

 

Blagu Iacob

română

1530224323933

10.000,00

24.04.2014; 20.11.2014

 

 

Cioloboc Florin

română

1561025323926

9.000,00

24.04.2014; 20.08.2014

 

 

Fraticiu Gheorghe

română

1581206320790

9.500,00

24.04.2014; 26.05.2014

 

 

Ovidiu Nicoara

română

1740811323916

10.000,00

24.04.2014; 26.09.2014

 

 

Furtuna Remus

română

1560407323932

10.000,00

14.04.2014; 01.07.2014

16

Suceava

Cocris Doinita

română

2520517334999

10.150,00

 

 

 

Lorand Ercsr

română

1671027261451

9.200,00

 

 

 

Boca Roman

română

1600301241338

11.000,00

 

 

 

Dan Cusnir

română

1681226335057

8.500,00

 

17

Tulcea

Gherghisan Cristinel

română

 

10.100,00

 

 

 

Istrate Paraschiva

română

 

10.000,00

 

 

 

Mergeani Dumitru

română

 

9.100,00

 

 

 

Serpescu Geanina

română

 

8.950,00

 

 

 

Strat Vasile

română

 

10.100,00

 

 

 

Teodorescu Horia

română

 

13.000,00

 

 

 

Vasile Eugenia

română

 

8.500,00

 

18

Vâlcea

Cilea Ion

română

1440709384737

35.200,00

 

19

Consiliul naţional

Boştinaru Victor

română

1520517150370

24.094,00

20.01.2014; 12.02.2014; 14.03.2014; 16.04.2014; 20.05.2014; 30.06.2014; 04.11.2014; 19.12.2014; 22.07.2014; 22.09.2014; 27.08.2014

 

 

Calinoiu Ion

română

1541128182772

9.000,00

17.03.2014; 31.03.2014; 03.06.2014;

 

 

 

 

 

 

28.08.2014

 

 

Corlăţean Titus

română

1680111134011

13.800,00

16.01.2014; 14.03.2014; 17.06.2014; 10.09.2014; 18.07.2014

 

 

Creţu Corina

română

1780705423018

11.080,00

03.02.2014; 04.03.2014

 

 

Firea Gabriela

română

2720713040054

13.800,00

17.01.2014; 12.03.2014; 14.03.2014; 07.04.2014; 28.04.2014; 27.06.2014; 16.09.2014; 16.12.2014; 19.11.2014; 20.08.2014; 20.10.2014; 23.07.2014; 29.09.2014; 28.05.2014

 

 

Hodoroaba Cristinel-Gabriel

română

1710309335021

15.000,00

16.04.2014

 

 

Ivan Cătălin

română

1781223090031

14.700,00

14.03.2014

 

 

Tănăsescu Claudiu Ciprian

română

1650719400144

26.294,17

20.01.2014; 12.02.2014; 14.03.2014; 16.04.2014; 15.05.2014; 17.06.2014; 04.11.2014; 19.12.2014; 20.11.2014; 22.07.2014; 22.09.2014; 27.08.2014

 

 

Zgonea Valeriu Stefan

română

1670903163311

13.000,00

14.02.2014; 26.06.2014; 19.12.2014

 

 

TOTAL LEI

1.181.650,65

 

 

5. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară (10 salarii x 850 lei): 3.063.360,09 lei

 

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Suma

Data

Felul donaţiei

1

Alba

Cretu Dorel

română

164051105014

10.000,00

07.11.2014

numerar

 

 

Hotupan Gabriela

română

2711113050011

10.000,00

05.11.2014

numerar

 

 

Pintea Monica

română

2630128050018

10.000,00

04.11.2014

numerar

 

 

Tibea Petru

română

1480514015389

10.000,00

15.09.2014

numerar

 

 

Vancea Dana

română

2770119050022

10.000,00

05.11.2014

numerar

 

 

Dirzu Ioan

română

 

11.060,00

08.05.2014; 13.05.2014; 02.10.2014; 20.10.2014; 07.11.2014

numerar

2

Arad

Mandek Francisc

română

1570114020030

10.000,00

02.10.2014

numerar

3

Argeş

Proca Marcel

română

1510831034965

10.000,00

09.05.2014

numerar

4

Braşov

Adam Ioan

română

1521201080034

20.000,00

10.10.2014

numerar

 

 

Iliescu Cristian

română

1880619134143

15.000,00

14.05.2014; 17.10.2014

numerar

 

 

Petcu Catalin

română

1810713080017

14.000,00

16.05.2014; 16.10.2014

numerar

 

 

Popa Razvan

română

1780120080072

10.000,00

12.05.2014

numerar

 

 

Suciu Iosif

română

1711115082430

14.500,00

16.05.2014; 06.10.2014

numerar

5

Buzău

Chiru Gheorghe

română

1540527100026

10.350,00

 

numerar

6

Călăraşi

Florea Daniel

română

1720919510030

90.628,94

02-22.05.2014

numerar

 

 

Stefan Ion

română

1540307510023

13.000,00

06.07 şi 15.05.2014

numerar

7

Cluj

Lapusan Remus

română

1710219120650

59.820,15

 

numerar

 

 

Nasra Gabriel Horia

română

1840823410157

16.600,00

 

numerar

 

 

Oleleu Ioan

română

1700100215175

10.615,00

 

numerar

 

 

Rus Ioan

română

1550221120718

40.000,00

 

numerar

 

 

Canta Danut Dorel

română

1570826120656

18.000,00

 

numerar

 

 

Cordos Alexandru

română

1620701120653

9.400,00

 

numerar

 

 

Cristea Aurelia

română

2680424125176

11.500,00

 

numerar

 

 

Pojar Dorel

română

1660705120665

15.263,50

 

numerar

8

Dâmboviţa

Ana Constantin

română

 

10.000,00

06.10.2014

numerar

9

Galaţi

Marin Laura

română

2690820170319

12.600,00

15.04.2014

numerar

10

Gorj

Bostinaru Victor

română

1520517150370

10.900,00

07.05.2014

numerar

 

 

Iriza Scarlat

română

1550903182774

10.000,00

11.11.2014

numerar

 

 

Iriza Scarlat

română

1550903182774

2.000,00

13.11.2014

numerar

11

Hunedoara

Radu Sorin Mihai

română

1581106205033

20.000,00

12.05.2014

numerar

12

Iaşi

Adascalitei Constantin

română

1670918221249

8.955,00

09.01.2014; 14.10.2014

numerar

 

 

Popa Maricel

română

1610610227790

15.300,00

09.10.2014; 13.10.2014

numerar

 

 

Nichita Cristina

română

2651218221143

10.000,00

16.05.2014; 19.05.2014

numerar

 

 

Pantazi Dumitru

română

1540127224503

10.000,00

20.10.2014

numerar

13

Mehedinţi

Georgescu Aladin

română

1741003253210

17.500,00

 

numerar

 

 

Covlea Nanadi

română

1550326250543

9.230,00

 

numerar

14

Prahova

Aldea Iulian

română

1790717297294

15.600,00

07.05.2014; 08.05.2014; 20.05.2014

numerar

 

 

Cimpoiasu Elena Roxana

română

2850717295907

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

 

 

Chivu Gheorghe

română

1580916290922

11.800,00

07.05.2014; 08.05.2014; 22.05.2014

numerar

 

 

Chivu Georgeta

română

25801292900110

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

 

 

Constantinescu Silviu Laurentiu

română

1691124293158

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

 

 

Feraru Elena

română

2610714293184

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

 

 

Grigore Maria

română

2490621293131

10.000,00

19.05.2014

numerar

 

 

Ionescu Malaconus Marius

română

1761013370072

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

 

 

Nicolae Constantin

română

1710510293113

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

 

 

Nuca Ana-Maria

română

2861003294726

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

 

 

Paun Elena Camelia

română

2780405293141

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

 

 

Paun Viorel

română

1490123293127

16.565,00

07.05.2014; 08.05.2014; 20.05.2014; 10.11.2014

numerar

 

 

Rebeca Constantin Laurentiu

română

1760220297298

85.000,00

07.05.2014; 08.05.2014; 09.05.2014; 19.05.2014; 22.05.2014

numerar

 

 

Rusu Gheorghita

română

1750411170313

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

 

 

Sandu Camelia Luciana

română

2880125150431

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

 

 

Valusca Ciprian

română

1791018341695

10.000,00

07.05.2014; 08.05.2014

numerar

15

Sălaj

Cota Vasile Marius

română

1671230312955

9.000,00

21.05.2014

numerar

16

Sibiu

Bulboaca Mircea

română

1550109323939

8.500,00

03.10.2014

numerar

17

Suceava

Sarghe Teodor

română

1800302380240

12.500,00

13.10.2014; 21.05.2014

numerar

 

 

Maftei Ioana

română

2871027336392

12.500,00

21.05.2014; 13.10.2014

numerar

 

 

Sologan Ioan Cristian

română

1721107335001

12.500,00

21.05.2014; 13.10.2014

numerar

 

 

Titi Andrei Mircea

română

1781213040038

14.500,00

21.05.2014; 14.10.2014

numerar

 

 

Bereanu Neculai

română

1630503272662

12.000,00

22.05.2014; 15.10.2014

numerar

 

 

Dontu Ovidiu Liviu

română

1690326334996

15.500,00

22.05.2014; 31.10.2014; 13.11.2014

numerar

18

Teleorman

Dancila Viorica

română

2631216293103

40.000,00

08.05.2014

numerar

19

Timiş

Mihoc Marcel

română

1640528352358

13.000,00

30.04.2014; 14.10.2014

numerar

 

 

Grapini Maria

română

2541107354739

15.000,00

02.06.2014; 03.06.2014; 04.06.2014

numerar

 

 

Moise Sabin

română

1550406163271

10.000,00

14.10.2014

numerar

20

Tulcea

Furdui Lucian

română

 

23.000,00

 

numerar

 

 

Sava Emanuela

română

 

25.000,00

 

numerar

 

 

Corbeanu Bogdan

română

 

10.000,00

 

numerar

 

 

Gheorghiu Andrei Aurel

română

 

10.000,00

 

numerar

 

 

Dobre Maria

română

 

10.000,00

 

numerar

 

 

Sechila Florin

română

 

10.000,00

 

numerar

 

 

Chitu Radu Daniel

română

 

25.000,00

 

numerar

 

 

Giugiula Victor

română

 

11.500,00

 

numerar

21

Vâlcea

Rizea Constantin

română

1541008384211

11.800,00

02.02.2014

numerar

22

Vrancea

Victor Roman

română

1591101390063

20.000,00

07.09.2014

numerar

23

Sector 2

Nassar Rodica

română

2570625340029

19.000,00

05.05.2014; 06.05.2014; 07.10.2014; 08.10.2014; 09.10.2014; 16.10.2014; 13.10.2014

numerar

 

 

Boblea Ion

română

1520905400048

10.000,00

13.10.2014

numerar

24

Sector 4

Mihai Alfred Laurentiu Antonio

română

1810518410133

22.825,00

12.05.2014; 14.05.2014; 19.05.2014; 20.05.2014; 22.05.2014

numerar

25

CN

Aurel Cristian Musat

română

1870429420054

20.000,00

10.10.2014

numerar

 

 

Boştinaru Victor

română

1520517150370

111.477,50

10.04.2014

numerar

 

 

Creţu Corina

română

2670624463019

111.501,50

09.04.2014; 23.04.2014

numerar

 

 

Cristea Andi-Lucian

română

1820105100167

66.000,00

10.10.2014

numerar

 

 

Dăncilă Vasilica-Viorica

română

2631216293103

111.402,50

09.04.2014

numerar

 

 

Dobre Mircea Titus

română

1781220131237

88.000,00

09.10.2014

numerar

 

 

Frunzulică Doru-Claudian

română

1590708400548

111.507,00

08.04.2014

numerar

 

 

Frusinoiu Mihaela Patricia

română

2780416463032

44.000,00

06.10.2014

numerar

 

 

Grapini Maria

română

2541107354739

45.000,00

08.05.2014

numerar

 

 

Iacov Dumitru Constantin

română

1710930431524

80.000,00

28.10.2014

numerar

 

 

Ivan Cătălin

română

1781223090031

111.575,00

08.04.2014

numerar

 

 

Lung Camelia

română

2760125120689

15.000,00

10.10.2014

numerar

 

 

Moisă Ionel-Sorin

română

1760107270615

110.419,00

06.05.2014; 14.05.2014

numerar

 

 

Negrescu Victor

română

1850817460069

60.000,00

04.07.2014; 04.08.2014; 03.09.2014; 01.10.2014; 04.11.2014; 11.12.2014

numerar

 

 

Paşcu Ioan Mircea

română

1490217400281

111.550,00

14.04.2014

numerar

 

 

Pavel Emilian

română

1831025057635

110.000,00

12.11.2014

numerar

 

 

Rebega Constantin Laurenţiu

română

1760220297298

111.575,00

15.04.2014; 23.04.2014

numerar

 

 

Sârbu Daciana-Octavia

română

2770115354778

111.477,50

11.04.2014

numerar

 

 

Simca Gabor

română

1680610354780

159.000,00

22.10.2014; 30.10.2014;

numerar

 

 

Taparadel Ana-Claudia

română

2831216440031

44.000,00

21.07.2014

numerar

 

 

Tănăsescu Claudiu-Ciprian

română

1650719400144

111.562,50

25.04.2014

numerar

 

 

TOTAL LEI

3.063.360,09

 

 

6. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe tară: (10 salarii X 850 lei): 1.129.345,16

 

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Adresa

Naţionalitatea

CUI

Suma

Data

Felul donaţiei

1

Arad

S.C. Tehnodomus S.A.

Arad

română

5596002

45.000,00

27.05.2014; 31.10.2014;

bani

2

Brăila

GROPINEANU S.R.L.

Brăila, str. Călugăreni nr. 9, bl. B16, ap. 21

română

8321723

30.000,00

13.10.2014; 14.10.2014; 15.10.2014; 16.10.2014; 17.10.2014; 20.10.2014;

bani

3

Bistriţa-Năsăud

S.C. Rombat S.A. Bistriţa

Drumul Cetăţii nr. 6

română

564638

28.000,00

10.10.2014

bani

4

Botoşani

S.C. Conrec S.A.

Botoşani

română

609357

32.500,00

26.02.2014; 20.05.2014; 11.07.2014; 17.11.2014; 18.11.2014; 19.12.2014;

bani

 

 

S.C. Victor Construct S.R.L.

Botoşani

română

4013062

60.000,00

11.10.2014; 31.10.2014; 12.11.2014

bani

 

 

S.C. Transporturi S.A.

Botoşani

română

5323410

16.250,00

04.11.2014

bani

5

Călăraşi

S.C. TELPRON

Cuza Vodă

română

7428714

15.000,00

07.05.2014; 13.05.2014

bani

 

 

S.C. AGROSEED MUNTENIA

Bucureşti

română

23800984

14.000,00

28.10.2014; 16.10.2014

bani

6

Cluj

S.C. CONV S.R.L.

 

 

16218355

23.000,00

 

bani

 

 

Construcţii Montaj S.A.

 

 

679182

51.595,16

 

bani

7

Constanţa

COMCM S.A.

Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 144

română

1868287

20.000,00

20.10.2014

bani

8

Galaţi

ARCADA COMPANY S.A.

Galaţi, Str. Brăilei C/C Constructorilor

română

RO5437520

8.500,00

08.04.2014

bani

 

 

PAS S.R.L.

Galaţi, Str. Brăilei C/C. Constructorilor

română

3263850

8.500,00

11.04.2014

bani

 

 

ARCADA S.R.L.

Galaţi, str. Lunca Siretului nr. 1 bis

română

RO1645862

8.500,00

11.04.2014

bani

9

Giurgiu

S.C. SHIPYARD ATG Giurgiu S.R.L.

Giurgiu, Şos. Portului nr. 2

română

RO14625034

50.000,00

17.07.2014

bani

10

Teleorman

S.C. ELECTRO DCS S.R.L.

Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52

română

27402131

8.500,00

17.09.2014

bani

11

Timiş

S.C. W.B.C. BOX GUARD S.R.L.

Timişoara, Str. Bogdăneştilor nr.

română

RO27748020

10.000,00

15.10.2014

bani

12

Consiliul Naţional

SHIPYARD ATG GIURGIU S.R.L.

Giurgiu, Şos. Portului nr. 2

română

RO14625034

200.000,00

20.05.2014; 08.09.2014

bani

 

 

MIN DISTRIBUTION COM

 

română

 

100.000,00

31.10.2014

bani

 

 

OPRIA INTERNATIONAL

 

română

 

400.000,00

17.10.2014

bani

 

 

 

 

TOTAL LEI

1.129.345,16

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.