MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 222/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 222         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 aprilie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

64. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative

 

377. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            216. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

389/189. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

390/188. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

510. – Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

511. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

730. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi la cererea de propuneri de proiecte aferente

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            193. - Ordin pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 29 septembrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(21) Finanţarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură prin bugetele locale din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate anual cu această destinaţie, prin legea bugetului de stat, la propunerea fundamentată a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

2. La articolul VII punctul 1, după alineatul (1) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Prevederile prezentului articol se aplică începând cu anul competiţional următor intrării în vigoare a prezentei legi.”

3. La articolul XIII, alineatul (4) al articolului 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Fondurile pentru îngrijirea cazurilor critice ale căror costuri nu pot fi acoperite din sumele obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, şi din venituri proprii.”

Art. II. - La articolul 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, după alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12)-(14), cu următorul cuprins:

“(12) Personalului care desfăşoară activităţi în proiecte pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile conform contractului de finanţare, i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanţare şi ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile.

(13) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt încadrate în afara organigramei, iar numărul acestora este cel stabilit conform contractului de finanţare şi anexelor la acesta, precum şi ghidului solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile.

(14) Prevederile de mai sus se pot aplica şi contractelor de finanţare aflate în derulare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, prin semnarea de acte adiţionale, după caz, cu respectarea prevederilor legale în materia conflictului de interese şi incompatibilităţi.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 64.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative

În temeiul art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 377.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Administraţiei Rezervaţiei este de 171.”

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 216.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1 217/2012)

 

            Număr maxim de posturi: 171

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

 

GUVERNATOR

 

CONSILIUL CONSULTATIV DE ADMINISTRARE

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE MANAGEMENT PROIECTE

 

 

 

 

COMPARTIMENT CORP CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE

 

 

 

 

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

DERECŢIA COMISARIATUL INTEGRAT DE CONTROL“DELTA DUNĂRII “

 

DERECŢIA MAGEMENT ECOLOGIC

 

DERECŢIA ECONOMICĂ

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 389 din 31 martie 2015

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 189 din 30 martie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. N.B. 3.193 din data de 31 martie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 559 din data de 30 martie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- titlul VIII “Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 30 mai 2014, se modifică după cum urmează:

- în anexa nr. 4, la articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) listele de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul, respectiv: număr de cazuri programate aflate pe listă la 1 ianuarie 2013, număr de cazuri programate intrate pe listă în cursul anului 2013, număr de cazuri programate ieşite în cursul anului 2013 şi număr de cazuri programate aflate pe listă la sfârşitul anului 2013; pentru anul 2015, listele de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul, respectiv: număr de cazuri programate aflate pe listă la 1 ianuarie 2014, număr de cazuri programate intrate pe listă în cursul anului 2014, număr de cazuri programate ieşite în cursul anului 2014 şi număr de cazuri programate aflate pe listă la sfârşitul anului 2014;”.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 390 din 31 martie 2015

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 188 din 30 martie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea

pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. N.B. 3.192 din data de 31 martie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 560 din data de 30 martie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- titlul VIII “Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 30 mai 2014, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.”

2. În anexa nr. 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. Opiniile şi menţiunile reprezentantului administraţiei publice locale, consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor, au rol consultativ.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 5 din cei 7 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor cu drept de vot prezenţi.”

3. În anexa nr. 1, articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

(2) în condiţiile în care instituţiile/organizaţiile menţionate la art. 2 alin. (1), existente la nivel judeţean, nu îşi îndeplinesc obligaţia de a asigura prezenţa membrilor desemnaţi/membrilor supleanţi la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă şedinţă a comisiei la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.”

4. În anexa nr. 2, articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.”

5. În anexa nr. 2, articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 5 din cei 7 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor cu drept de vot prezenţi.”

6. În anexa nr. 2, articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

(2) în condiţiile în care instituţiile/organizaţiile menţionate la art. 2 alin. (1), existente la nivel judeţean, nu îşi îndeplinesc obligaţia de a asigura prezenţa membrilor desemnaţi/membrilor supleanţi la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă şedinţă a comisiei la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.”

7. În anexa nr. 3, articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.”

8. În anexa nr. 3, articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 5 din cei 7 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor cu drept de vot prezenţi.”

9. În anexa nr. 3, articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) în condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

(2) în condiţiile în care instituţiile/organizaţiile menţionate la art. 2 alin. (1), existente la nivel judeţean, nu îşi îndeplinesc obligaţia de a asigura prezenţa membrilor desemnaţi/membrilor supleanţi la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă şedinţă a comisiei la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.”

10. În anexa nr. 4, la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Comisia este formată din 5 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică şi un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor anterior menţionate de conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituţiile/organizaţiile menţionate anterior vor nominaliza şi membrii supleanţi echivalenţi numeric.

11. În anexa nr. 4, articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Comisia îşi desemnează un preşedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei.”

12. În anexa nr. 4, articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 3 din cei 5 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor cu drept de vot prezenţi.”

13. În anexa nr. 4, articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în condiţiile în care la nivel judeţean nu există toate structurile prevăzute în componenţa comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum şi numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcţionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

(2) În condiţiile în care instituţiile/organizaţiile menţionate la art. 2 alin. (1), existente la nivel judeţean, nu îşi îndeplinesc obligaţia de a asigura prezenţa membrilor desemnaţi/membrilor supleanţi la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă şedinţă a comisiei, la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 26 martie 2015.

Nr. 510.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL

pe anul 2015 pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2015

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

66.158,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

30.006,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

30.006,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

314,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

64,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

64,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

250,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

250,00

33.00

10

 

C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII

29.692,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

29.692,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională

29.584,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

108,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

34.222,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

34.222,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

180,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

180,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

180,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE

1.750,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

300,00

 

02

 

Fondul Social European

-

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

1.450,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

66.158,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

28.223,00

10

 

 

Titlul 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.494,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

8.331,00

 

 

01

Salarii de baza

8.052,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

129,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

150,00

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

.

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

336,00

 

 

01

Tichete de masă

336,00

 

 

06

Tichete de vacantă

-

 

10.03

 

Contribuţii

1.827,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.283,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

40,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

422,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

13,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

69,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

15.209,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

7.974,00

 

 

01

Furnituri de birou

273,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

206,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

577,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

206,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

232,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

180,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

3.700,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.600,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.000,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.567,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

1.000,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

103,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

464,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

835,00

 

 

01

Deplasări interne

270,00

 

 

02

Deplasări În străinătate

565,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

722,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

258,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

464,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

350,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

77,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.962,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

722,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

206,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viată

155,00

 

 

04

Chirii

464,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

15,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

400,00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

1.125,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

320,00

 

 

01

- Finanţare naţională

47,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

270,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

3,00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

-

 

 

01

. Finanţare naţională

-

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

-

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

-

 

56.16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

805,00

 

 

01

- Finanţare naţională

190,00

 

 

02

- Finanţare externă nerambursabilă

600,00

 

 

03

- Cheltuieli neeligibile

15,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALA

1.395,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

1.395,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

1.395,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

37.935,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

37.935,00

 

71.01

 

Active fixe

36.893,00

 

 

01

Construcţii

19.127,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

13.640,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

2.825,00

 

 

30

Alte active fixe

1.301,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

1.042,00

72

 

 

Titlul XIV. ACTIVE FINANCIARE

-

 

72.01

 

Active financiare

-

 

 

01

Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015:

1) Număr mediu de personal: 160 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.178 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 129 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1, - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 26 martie 2015.

Nr. 511.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL

pe anul 2015 pentru Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf /Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2015

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

14.564,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

6.415,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

6.415,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

15,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

15,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

15,00

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

6.400,00

 

50

 

Alte venituri

6.400,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

8.149,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

8.149,00

64.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL

14.564,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

7.792,00

10

 

 

Titlul 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

2,916,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

2,322,00

 

 

01

Salarii de bază

2.204,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Pruna de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

70,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

48,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

94,00

 

 

01

Tichete de masă

94,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în natura

 

 

10.03

 

Contribuţii

500,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

348.00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

11,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

115,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca

7,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19,00

 

 

07

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

4.876,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

1.600,00

 

 

01

Furnituri de birou

100,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

20,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrica

40,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

5,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

94,00

 

 

06

Piese de schimb

-

 

 

07

Transport

110,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

150,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

510,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

571,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

2,00

 

 

01

Medicamente

2,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

55,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

10,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

45,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

491,00

 

 

01

Deplasări interne

108,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

383,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

3,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

44,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

180,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

38,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.463,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

20,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţa

30,00

 

 

04

Chirii

2.181,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

232,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.772,00

 71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

6.772,00

 

71.01

 

Active fixe

6.772,00

 

 

01

Construcţii

5.900,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

794,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

78,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015:

1) Număr mediu de personal: 40 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.538 ler(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 80 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţii Se membrilor Consiliului de Conducere (suma de 70 mii lei);

5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 48 mii lei).

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi la cererea de propuneri de proiecte aferente

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472 din data de 12 iulie 2007,

având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2014,

în concordanţă cu Acordul de delegare nr. 504 din 12 februarie 2008 dintre Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă corrigendumul nr. 1 la anexa nr. 1 - Ghidul solicitantului - axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, proiecte la nivel central - apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, şi la anexa nr. 2 - Cererea de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 700/2015, publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în data de 23 martie 2015 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 şi 197 bis din 25 martie 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării acestuia.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 730.

 

ANEXĂ

 

CORRIGENDUM Nr. 1

la anexa nr. 1 - Ghidul solicitantului - axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, respectiv la anexa nr. 2 - Cererea de propuneri de proiecte

 

Art. I. - La Ghidul solicitantului - pagina 5 - Cererea de propuneri de proiecte, primul paragraf se modifică după cum urmează: “Perioada de înregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsă între - începând cu 23.03.2015 ora 16,00 şi se va încheia în 6.04.2015 ora 16,30.”

Art. II. - La Cererea de propuneri de proiecte, secţiunea Termen-limită pentru înregistrarea aplicaţiilor se modifică după cum urmează: “Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line în mod continuu, începând cu 23.03.2015 ora 16,00 şi se va încheia în 6.04.2015 ora 16,30.

Înregistrarea on-line se realizează la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro

Documente utile: Documentaţia completă poate fi găsită la adresa de Internet.”

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 567 din 31 martie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;

- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016,

în temeiul prevederilor ari 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 1 “Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare

a) proceduri de dilatare percutană:

1. ac puncţie femurală;

2. ac puncţie radială;

3. set introducător femurală;

4. set introducător radială;

5. manifold;

6. seringă luer lock;

7. kit tuburi presiune;

8. perfuzor fluide fără cameră;

9. kit recipiente pentru angiografie;

10. extensii pentru cateter;

11. seringi pentru injectomat 50 ml;

12. arc ghid diagnostic metalic angiografie;

13. arc ghid diagnostic hidrofil angiografie;

14. cateter diagnostic pentru angiografie;

15. cateter ghid pentru angioplastie;

16. valvă hemostatică pentru angioplastie;

17. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator);

18. introducător pentru arc ghid angioplastie;

19. torquer pentru arc ghid angioplastie;

20. balon angioplastie;

21. balon angioplastie tip cutting;

22. balon angioplastie tip angio-sculpt;

23. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES);

24. stent metalic (BMS);

25. dispozitiv de aspiraţie a trombului;

26. dispozitiv de protecţie distală;

27. microcateter pentru angioplastie;

28. arc ghid angioplastie;

29. balon contrapulsaţie;

30. Snare wire;

31. arc ghid cu sondă distală pentru măsurare «fractional flow reserve»;

32. sondă pentru ecografie intravasculară;

33. dispozitiv pentru puncţie-biopsie miocardică;

34. tornous;

35. dispozitiv de compresie externă arteră radială/femurală;

36. sondă de stimulare temporară;

37. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală;

38. kit pericardiocenteză;

b) proceduri de electrofiziologie:

1. valve hemostatice;

2. set introducător vascular;

3. sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;

4. sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;

5. sonde, baloane şi alte accesorii necesare procedurilor de crioablaţie;

6. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie;

7. set pentru puncţie transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);

8. sondă diagnostică multipolară fixă;

9. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;

10. sondă diagnostică cuadripolară fixă;

11. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;

12. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie;

13. kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;

14. ac pentru puncţie transseptală;

15. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie;

16. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;

17. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;

18. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncţiei;

19. ghiduri de angioplastie;

20. ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan;

21. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;

22. tubulatură pentru conectarea sondelor irigate la pompă;

23. necesar pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);

24. kit pericardiocenteză;

25. electrozi pentru defibrilare externă;

26. electrozi pentru monitorizare electrică;

27. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvenţă;

c) stimulatoare cardiace:

1. ghiduri metalice pentru sonde;

2. şurubelniţe;

3. introductor tip «peel-away»;

4. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;

5. stimulator cardiac bicameral cu sondele aferente;

6. stimulator cardiac unicameral cu sondele aferente;

7. dispozitive implantabile pentru monitorizarea aritmiilor;

8. electrozi pentru defibrilare externă;

9. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;

10. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;

11. sondă de stimulare temporară;

d) defibrilatoare interne:

1. defibrilator automat implantabil unicameral cu sonda aferentă;

2. defibrilator automat implantabil bicameral cu sondele aferente;

3. sondă de defibrilare internă;

4. sondă pentru stimulare cardiacă permanentă;

5. electrozi pentru defibrilare externă;

6. defibrilator tricameral împreună cu sondele corespunzătoare şi cu necesarul pentru implantul sondei de ventricul stâng (catetere ghid, ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan, ghiduri de angioplastie, torquer seringi de diferite tipuri, inclusiv tip luer lock, baloane pentru venografia ocluzivă);

7. ghiduri metalice pentru sonde;

8. şurubelniţe sterile;

9. cabluri pentru determinarea pragului la implant;

10. adaptoare;

11. introductoare «peel away».

e) terapia de resincronizare:

1. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;

2. stimulator cardiac tricameral împreună cu sondele corespunzătoare;

3. set introductor pentru sondă ventricul stâng;

4. cateter Swan Ganz;

5. electrozi pentru defibrilare externă;

6. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;

7. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;

8. sondă de stimulare temporară;

9. ghiduri metalice pentru sonde;

10. şurubelniţe;

f) chirurgie cardiovasculară:

1. oxigenatoare pentru adulţi şi copii şi seturi CEC;

2. seturi de cardioplegie;

3. valve cardiace mecanice;

4. valve cardiace biologice;

5. inele de valvuloplastie;

6. proteze şi petece vasculare şi cardiace;

7. materiale pentru osteosinteze sternale;

8. electrozi epicardici;

9. balon de contrapulsaţie aortică;

10. butelii heliu pentru contrapulsaţia aortică;

11. set pentru cell-saver (aparat autotransfuzie sanguină);

12. set hemofiltre adulţi şi copii;

13. canule aortice, canule venoase şi alte canule (vent aortic, vent ventricular stâng, set perfuzie multiplă, canule administrare cardioplegie) pentru circulaţie extracorporeală;

14. conducte valvulate;

15. aspiratoare toracice;

16. sonde pentru măsurarea debitelor vasculare «flowmetru»;

17. celule pentru monitorizat Hct., Hb. şi Sv02 continuu în timpul circulaţiei extracorporeale;

18. pompă centrifugală pentru adulţi şi copii;

19. celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompă centrifugală;

20. oxigenatoare ECMO şi tubulatură aferentă;

21. dispozitive de asistare ventriculară;

22. senzori de temperatură pentru oxigenatoare şi seturi de cardioplegie;

23. senzori de nivel pentru oxigenatoare;

24. stabilizatoare miocardice pentru revascularizare pe cord în activitate;

25. şunturi intracoronariene, şunturi carotidiene;

26. dispozitive pentru orificii aortice (aortic “punch*);

27. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;

28. endografturi pentru chirurgie aortică;

29. proteze arteriale;

30. seturi pentru sistemul de ablaţie chirurgicală în aritmiile cardiace;

31. clipuri vasculare;

32. valve aortice transcateter;

g) chirurgie vasculară:

1. clipuri vasculare;

2. proteze vasculare;

3. endoproteze aortice;

4. arc hidrofilic 2,6 m;

5. arc ghid superstiff 2,6 m;

6. set teci peel-away F6 -18;

7. sonda Pig-tail cu markeri;

8. snare pentru extragere corpi străini;

9. sonde Fogarty;

10. seturi pentru cell saver;

11. conduct valvulat;

12. stripper venos;

13. sonda laser pentru varice;

14. sunt carotidă;

15. petece vasculare;

16. set peridurală;

17. catetere arteriale;

18. catetere venoase centrale;

19. balon contrapulsaţie aortică;

20. oxigenatoare, linii, canule arteriale şi venoase şi set administrare cardioplegie;

21. steril drape;

h) proceduri de cardiologie intervenţională pentru tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale pentru: h1) închiderea unui canal arterial permeabil:

1. set angiografie;

2. sistem manifold;

3. tuburi conectoare;

4. seringa 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena;

5. tub conector de înaltă presiune;

6. robinet 3 căi;

7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips;

8. seturi introducătoare radial;

9. ghid hidrofil, 260 cm, 0.035”, vârf curbat;

10. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035”, vârf curbat;

11. ghid super stiff, 260 cm, cu vârf drept;

12. cateter diagnostic MPA;

13. cateter diagnostic pigtail;

14. mulţi snare set (pentru defectele mari);

15. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent;

h2) închiderea unui defect septal interatrial:

1. set angiografie;

2. sistem manifold;

3. tuburi conectoare;

4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena;

5. tub conector de înaltă presiune;

6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips;

7. robinet 3 căi;

8. seturi introducătoare radial;

9. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035”, vârf curbat;

10. cateter diagnostic MPA;

11. ghid super stiff, 260 cm, cu vârf drept;

12. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special, balon de măsurare a dimensiunii defectului;

h3) închiderea unui defect septal interventricular:

1. set angiografie;

2. sistem manifold;

3. tuburi conectoare;

4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena;

5. tub conector de înaltă presiune;

6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips;

7. robinet 3 căi;

8. seturi introducătoare radial;

9. ghid hidrofil, 260 cm, 0.035”, vârf curbat;

10. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035”, vârf curbat;

11. ghid super stiff, 260 cm, cu vârf drept;

12. cateter diagnostic MPA;

13. cateter diagnostic pigtail;

14. mulţi snare set;

15. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special;

h4) dilatarea unei stenoze valvulare pulmonare:

1. set angiografie;

2. sistem manifold;

3. tuburi conectoare;

4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena;

5. tub conector de înaltă presiune;

6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips;

7. robinet 3 căi;

8. set introducător radial;

9. ghid hidrofil, 260 cm, 0.035”, vârf curbat;

10. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035”, vârf curbat;

11. ghid super stiff, 260 cm, cu vârf drept;

12. cateter diagnostic MPA;

13. cateter diagnostic pigtail;

14. cateter multitrack;

15. baloane de dilatare compliante (Tyshak II, MiniTyshak) de dimensiuni variabile;

16. indeflator;

h5) dilatarea unei stenoze valvulare aortice:

1. set angiografie;

2. sistem manifold;

3. tuburi conectoare;

4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena;

5. tub conector de înaltă presiune;

6. robinet 3 căi;

7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips;

8. seturi introducătoare radial;

9. ghid hidrofil, 260 cm, 0.035”, vârf curbat;

10. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035”, vârf curbat;

11. cateter diagnostic MPA;

12. cateter diagnostic pigtail;

13. baloane de dilatare compliante (Tyshak II, MiniTyshak) de dimensiuni variabile;

14. indeflator;

h6) dilatarea/stentarea unei coarctaţii aortice:

1. set angiografie;

2. sistem manifold;

3. tuburi conectoare;

4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena;

5. tub conector de înaltă presiune;

6. robinet 3 căi;

7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips;

8. set introducător radial;

9. ghid hidrofil, 260 cm, 0.035”, vârf curbat;

10. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035”, vârf curbat;

11. ghid super stiff, 260 cm, cu vârf drept;

12. cateter diagnostic MPA;

13. cateter diagnostic pigtail;

14. balon de dilatare arterială;

15. stenturi premontate (CP stent) pe balon BIB (NuMed);

16. indeflator;

h7) efectuarea unei atrioseptostomii (procedura Rashkind) paliativă, urgenţă neonatală la pacienţii cu transpoziţia marilor vase:

1. set angiografie;

2. set introducător radial;

3. balon de atrioseptostomie Rashkind.”

2. La punctul 5 “Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de ortopedie1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) implanturi de fixare:

1. şuruburi de interferenţă resorbabile, osteoinductive sau metalice;

2. mijloace de fixare ligamentară cu sprijin cortical;

3. mijloace de fixare ligamentară de tip transvers, resorbabile sau neresorbabile;

4. dispozitive de sutură meniscală all-inside, outside-in sau inside-out;

5. matrici de reparare meniscală (colagen, poliuretan etc.);

6. matrici de reparare a cartilajului articular (colagen, mixte-colagen şi hidroxiapatită etc.);

7. ancore de fixare resorbabile, parţial resorbabile şi neresorbabile (inclusiv metalice) în instabilităţile articulare;

8. sutura specializată fixării în instabilităţi, resorbabile, parţial resorbabile sau neresorbabile.”

3. La punctul 7 “Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă”, lista de la Subprogramul de radiologie intervenţională se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Subprogramul de radiologie intervenţională

1. teacă arterială;

2. teacă ghid arterială;

3. catetere diagnostic;

4. cateter ghid;

5. ghid hidrofil;

6. ghid metalic;

7. ghid hidrofil stiff lung;

8. filtru venă cavă;

9. particule embolizare tip gelatină;

10. particule embolizare hidrogel;

11. particule embolizare PVA;

12. stent carotidă;

13. pachet stent carotidă celulă deschisă;

14. pachet stent carotidă celulă închisă;

15. stent intracerebral;

16. dispozitiv protecţie carotidă;

17. balon dilatare carotide;

18. balon dilatare periferie farmacologic activ;

19. stenturi premontate pe balon renale;

20. stenturi premontate pe balon periferie;

21. proteză endovasculară arteră;

22. stent graft aortă;

23. pachet embolizare cerebrală cu spirale;

24. pachet embolizare cerebrală;

25. stent anevrisme;

26. balon anevrisme;

27. pachet balon detaşabil;

28. pachet adeziv lichid pentru intervenţii cerebrale;

29. microghid;

30. dispozitiv ocluzie arterială;

31. spirale periferie;

32. robinet;

33. pachet injectomat;

34. conector Y;

35. pachet vertebroplastie;

36. pachet vertebroplastie cu set ac biopsie;

37. pompă inflaţie;

38. ace puncţie coloană;

39. sondă decompresie discală termică;

40. dispozitiv decompresie discală mecanică;

41. alcool gelifiat pentru tratamentul herniei de disc;

42. stimulatoare cerebrale bilaterale;

43. stimulatoare cerebrale unilaterale;

44. electrozi;

45. programatoare ale stimulatoarelor cerebrale;

46. accesorii (cabluri, extensii etc.);

47. pompe programabile pentru infuzii intratecale de soluţii terapeutice;

48. catetere pentru pompele implantabile;

49. kituri de reumplere a pompelor implantabile;

50. stimulator implantabil bilateral reîncărcabil pentru stimulare cerebrală profundă, model Activa RC;

51. electrozi implantabili pentru stimulare cerebrală profundă cu sistem de fixare inclus;

52. extensii de legătură stimulator-electrozi, implantabile;

53. telecomandă pacient;

54. kit de reîncărcare;

55. cabluri pentru conectare microelectrozi la sistem de citire micropotenţiale;

56. microelectrozi pentru înregistrări micropotenţiale;

57. canale de inserţie pentru microelectrozi.”

4. La punctul 7, punctul 18 de la Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos se elimină.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 193.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.