MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 224/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 224         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 2 aprilie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

17. - Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013

 

294. - Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă ai Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            24. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor COM (2014) 209 final

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 88 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

217. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

219. - Hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            387. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            167. - Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se acceptă Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009*), aplicabil unităţilor mobile de foraj marin construite la 1 ianuarie 2012 sau după această dată.

Art. 2. - Se acceptă amendamentele la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013*).

Art. 3. - Ministerul Transporturilor va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 4. - Amendamentele ulterioare la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), care nu sunt de nivel primar, vor fi preluate în legislaţia internă, prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 3 martie 2015.

Nr. 17.


*) Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1023(26) din 2 decembrie 2009, şi amendamentele la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritima al Organizaţiei Maritima Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 martie 2015.

Nr. 294.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor COM (2014) 209 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/115 din 24 martie 2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În pofida tuturor progreselor înregistrate în ultimii ani în procesul amplu de integrare a romilor, prezenta Strategie de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 a Guvernului României, adoptată în ianuarie 2015, este insuficientă pentru rezolvarea cu succes a problemelor cu care se confruntă populaţia de etnie romă; este necesară o reabordare a politicilor publice.

Legislaţia europeană privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, trebuie regândită în sensul obligării statelor membre să prevadă sancţiuni şi căi de atac eficiente privind combaterea discriminării şi să adopte măsuri direcţionate spre populaţia majoritară în vederea diminuării şi eradicării discriminării.

Având în vedere că o parte a populaţiei rome desfăşoară activităţi legate de colectarea materialelor refolosibile este necesară reglementarea juridică a statutului de lucrător ecologist, definit ca persoana care desfăşoară activităţi de sortare a materialelor refolosibile; această măsură va sprijini, pe de o parte, politicile de mediu şi, pe de altă parte, va reprezenta atât o măsură de consolidare, cât şi o nouă formă de realizare a economiei sociale în domeniu.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 Ut. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 24.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 88

din 26 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Irina-Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv m perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepţie ridicată de Ovidiu Minai Giurgea şi Claudia Elena Giurgea în Dosarul nr. 2.896/300/2011 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.153D/2014.

2. La apelul nominal răspunde autorul excepţiei de neconstituţionalitate, Ovidiu Mihai Giurgea, personal şi asistat de avocat Valentin Moroeanu, cu delegaţie depusă la dosar. Lipseşte autoarea excepţiei Claudia Elena Giurgea, care este reprezentată de către acelaşi avocat, cu delegaţie depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi, Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, care susţine admiterea acesteia. În acest sens, arată că prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, deoarece se aplică şi unor acte juridice încheiate anterior intrării lor în vigoare. În ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din Constituţie, se arată că instituţia prescripţiei dreptului la acţiune are o funcţie sancţionatorie a stării de pasivitate a titularilor acestui drept, însă în speţă titularul dreptului este sancţionat indiferent de starea de pasivitate, deoarece termenul de un an curge de la intrarea în vigoare a legii, iar nu la data când a fost cunoscută cauza de nulitate a actelor de înstrăinare.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că respectarea principiului constituţional al egalităţii în faţa legii presupune luarea în considerare a tratamentului prevăzut de lege în decursul perioadei în care este în vigoare, care nu poate fi diferit în funcţie de subiectele de drept cărora li se adresează.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 30 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.896/300/2011, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepţie ridicată de Ovidiu Mihai Giurgea şi Claudia Elena Giurgea într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii privind constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare a unui imobil-construcţie, formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textul de lege criticat stabileşte un termen special de prescripţie al acţiunii în constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare a imobilelor ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001, încheiate cu nerespectarea legilor în vigoare la data înstrăinării, fără a ţine seama de cauza de nulitate sau de conduita părţilor, respectiv dacă au urmărit sau nu fraudarea intereselor terţilor. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, în acest mod se încalcă principiul egalităţii în faţa legii, fiind instituit un regim juridic discriminatoriu, care favorizează părţile unor astfel de contracte lovite de nulitate absolută.

7. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă îşi exprimă opinia în sensul că prevederile legale criticate sunt constituţionale.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

9. Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constituţionale. Se arată, în acest sens, că principiul egalităţii în drepturi presupune egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. În realizarea acestui drept, se impune ca statul să asigure un cadru legal menit să permită aplicarea unui tratament egal tuturor persoanelor fizice aflate în situaţii juridice similare, în aşa fel încât acestea să fie egale în drepturi, fără privilegii şi fără discriminări. În aceste condiţii, situaţia generată de prevederile legale criticate nu este de natură a aduce atingere principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, întrucât legiuitorul a impus un termen de prescripţie al dreptului la acţiune în constatarea nulităţii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv, diferit de cel general. Mai mult, exercitarea unui drept de către titularul său se realizează într-un anumit cadru, stabilit de legiuitor, cu respectarea unor exigenţe, cărora li se subsumează şi instituirea termenelor de prescripţie, la expirarea cărora valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Posibilitatea de valorificare a dreptului titularului la exercitarea acţiunii în constatarea nulităţii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv este asigurată, însă, în cadrul unui termen impus de raţiuni sociale majore. Invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2j, ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, potrivit cărora: “(5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la acţiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” Termenul de un an prevăzut de textul de lege criticat a fost prelungit de două ori cu câte 3 luni, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 145/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.

13. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la egalitatea în drepturi şi la preeminenţa legii.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în ceea ce priveşte invocarea, cu prilejul dezbaterilor în faţa Curţii Constituţionale, şi a încălcării dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, aceasta nu poate fi reţinută, având în vedere că, aşa cum s-a reţinut în mod constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cadrul procesual specific excepţiei de neconstituţionalitate rezultă din încheierea de sesizare şi din motivarea scrisă a autorului, iar aceasta din urmă nu poate fi completată în faţa Curţii Constituţionale cu elemente noi, ce nu au fost puse în discuţia părţilor în faţa instanţei de judecată (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, deciziile nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, sau nr. 1,165 din 17 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 19 octombrie 2009.)

15. Analizând motivarea excepţiei de neconstituţionalitate prin raportare la dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie, Curtea reţine că prevederile legale criticate au fost supuse în mod constant controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi prevederi constituţionale şi cu o motivare similară celei formulate în prezenta cauză. Astfel, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, şi a statuat, în esenţă, că exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, stabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, cărora li se subsumează şi instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Prevederile art. 45 din Legea nr. 10/2001 recunosc dreptul titularului la exercitarea acţiunii în constatarea nulităţii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv şi asigură posibilitatea de valorificare a acestuia în cadrul unui termen impus de raţiuni sociale majore, respectiv de evitarea unor stări de incertitudine prelungite în ceea ce priveşte raporturile juridice civile, precum şi de asigurarea stabilităţii şi securităţii acestora, cu atât mai importante cu cât au ca obiect dreptul de proprietate. Curtea a mai reţinut că imprescriptibilitatea unor drepturi, consfinţită, în anumite cazuri, cu titlu de principiu în legislaţia civilă, nu este consacrată ca atare de Constituţie. Aşa fiind, legiuitorul poate, în considerarea unor raţiuni majore, să deroge de la acest principiu, aşa cum a procedat prin norma dedusă controlului, fără a îndreptăţi calificarea reglementării respective ca fiind neconstituţională. Mai mult, s-a reţinut în jurisprudenţa Curţii Constituţionale că împrejurarea că persoana interesată, deşi cunoştea sau trebuia să cunoască termenul de introducere a acţiunii în constatarea nulităţii, precum şi consecinţele juridice ale nerespectării acestuia, nu s-a conformat exigenţei legale, lipseşte de îndreptăţire critica reglementării în cauză, potrivit principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans (a se vedea, în acest sens, deciziile nr. 296 din 8 iulie 2003. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, nr. 428 din 13 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 17 octombrie 2005, nr. 430 din 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2008, nr. 200 din 10 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 30 martie 2011, nr. 968 din 20 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2013).

16. De asemenea, prin Decizia nr. 78 din 2 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, Curtea a constatat că textul de lege criticat se aplică în mod egal tuturor persoanelor ce se încadrează în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, astfel încât nu este îndreptăţită calificarea normei legale de referinţă ca fiind neconstituţională. De altfel, înţelesul art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, iar nu şi identitatea de tratament juridic în aplicarea unor măsuri, indiferent de natura lor. Ca atare, este justificată admisibilitatea unui statut juridic diferit faţă de anumite categorii de persoane, cum este situaţia persoanelor îndreptăţite la restituirea imobilelor preluate în mod abuziv, ce cad sub incidenţa Legii nr. 10/2001.

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele reţinute în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ovidiu Mihai Giurgea şi Claudia Elena Giurgea în Dosarul nr. 2.896/300/2011 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 26 februarie 2015”.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Irina-Loredana Gulie

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

Având în vedere că se menţin şi se acutizează disfuncţionalităţile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare prin neaplicarea tuturor prevederilor statuate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,

ţinând seama de dimensiunea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea publică a statului care este destinată să asigure servicii specifice pentru cele peste 500 de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare pentru o suprafaţă de peste 1,3 milioane ha,

ţinând cont că această situaţie aduce atingere sau pune în pericol:

a) locuitorii din mediul rural şi ceilalţi deţinători de terenuri agricole în mediul rural, precum şi bunurile acestora, care beneficiază direct sau indirect de efectele lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;

b) siguranţa amenajărilor şi lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din proprietatea publică a statului şi funcţionarea acestora, în considerarea obligaţiilor legale ale Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare privind serviciile publice pe care această instituţie trebuie să le presteze în domeniul îmbunătăţirilor funciare,

având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ va avea un impact negativ major cu privire la asigurarea necesarului de personal calificat, la respectarea legii privind calitatea în construcţii şi la identificarea tuturor beneficiarilor care sunt obligaţi să plătească taxa de îmbunătăţiri funciare, din cauza lipsei extraselor de planuri cadastrale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi a numărului mic de personal al Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care sunt de natură a altera procesul de reformă şi restructurare a sectorului de îmbunătăţiri funciare,

se impune modificarea de urgenţă şi armonizarea, în consecinţă, a dispoziţiilor legale existente care reglementează acest domeniu.

Ţinând cont că această măsură vizează interesul public şi reprezintă o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată, urmând calea producerii obişnuite de legiferare, impunând astfel adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor teritoriale este de 2.495.”

2. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Cuantumul tarifului IF calculat pentru un an calendaristic se aprobă anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an pentru anul următor, de către consiliul de conducere al Agenţiei, la propunerea directorului general al acesteia şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare.”

Art. II. - (1) Cuantumul tarifului IF prevăzut la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, pentru anul 2015, se aprobă de către consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, la propunerea directorului general al acesteia, în termen de 12 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se transmite pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 3 zile de la aprobare.

(2) Cuantumul tarifului IF prevăzut la alin. (1) se calculează şi se aplică pentru perioada cuprinsă între data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi data de 31 decembrie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Pârtiei păţii lor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri reţine permanent la dispoziţia sa, conform legii, din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile şi companiile naţionale, precum şi de către

societăţile la care acesta îşi exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar, precum şi din alte venituri incluse potrivit legii în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, o sumă ce reprezintă jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pentru asigurarea finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar.

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul energiei, Întreprinderilor Mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 217.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, aferent activităţii de privatizare, pe anul 2015

 

 

 

 

 

- mii lei –

Titlul

Art

Alineat

Denumire indicator

Program an 2015

30

 

 

I. VENITURI TOTALE, din care:

684.l75

 

 

 

I. Venituri curente

 

 

 

 

C. Venituri nefiscale

 

 

30.10

 

C.1. Venituri din proprietate

 

36

36.10

36.10.50

Alte venituri din care

44

 

 

 

Venii uri din dobânzi

 

 

 

 

11.Venituri din capital :

684.131

39

39,10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

684.131

 

 

39.10.04

- Venituri din privatizare

684.131

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

684.175

 

87,10

 

Alte acţiuni economice

 

 

 

87.10.50

Alte acţiuni economice

 

20

 

 

01,Cheltuieli curente

 

 

 

 

Titlul II Bunuri şi servicii, din care:

74.590

 

20,3

 

Alte cheltuieli

74.590

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, clin care:

74.590

 

 

20.30.30

Cheltuieli administrare privatizare din care:

74.590

 

 

20.30.30.1

Cheltuieli legate de piaţa onorariilor pentru consultanţi. agenţi de privatizare sau firme de avocatura şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale, din care:

28.501

 

 

20.30.30.1.1

anunţuri publicitate interna şi internaţionala privind oferta de vânzare, selecţie intermediar/consultant

340

 

 

20.30.30.1.2

onorarii firme de avocatura

7.143

 

 

20.30.30.1.3

Onorarii intermediari oferte publice/ consultanţi privatizare

9.591

 

 

20.30.30.1.4

alte cheltuieli pentru realizarea administrării, pregătirea şi realizarea privatizării, inclusiv taxe ASF

11.427

 

 

20.30.30.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi post privatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executări judecătoreşti, documente pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli

9.491

 

 

20.30.30.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntara şi lichidarea societăţilor comerciale

8.350

 

 

20.30.30.4

Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE

0

 

 

20.30.30.5

Suinele cu care instituţia publica implicata participa la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege

5.000

 

 

20.30.30.6

Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publica implicata ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni si/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor

0

 

 

 

20.30.30.7

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata în recrutarea resurselor umane, conform OUG nr. 109/2011 cu modificările ulterioare şi art. 5 alin (3)din OUG nr. 75/2013 cu modificările şi completările ulterioare

1.325

 

 

20.30.30.8

 

Cheltuieli legate de plata serviciilor consultanţilor de specialitate în vederea elaborării de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, precum şi soluţii de reformă energetică referitoare la evoluţia sectorului energetic: energie electrică şi termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale energetice

21.923

 

 

 

20.30.30.9

Cheltuieli legate de elaborarea de strategii, studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriei energetice.

0

 

 

 

Transferuri - total, din care:

609.585

 

 

55.01.20

Vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului

609.585

 

 

 

Excedent/Deficit (I. - II.)

0

 

 

 

Date informative

 

 

 

 

A) Informaţii privind disponibilul de cont, din care:

 

 

 

 

1. Disponibil la începutul perioadei (01.01.2015)

37.149

 

 

 

2. Disponibil constituit în cursul anului, conform OUG nr.75/2013 cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

3. Total disponibil la sfârşitul anului (31.12.2015)

37.149

 

 

 

B) Informaţii privind dividendele şi dobânzile datorate bugetului de stat

 

 

 

 

dividende de încasat

1.015.989

 

 

 

dividende de virat

1.015.989

 

 

 

vărsăminte din alte venituri

12.190

 

 

 

dobânzi

300

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020 în sectorul vegetal, pentru următoarele culturi:

a) soia;

b) lucerna;

c) mazăre boabe pentru industrializare;

d) fasole boabe pentru industrializare;

e) cânepă pentru ulei şi fibre; f)orez;

g) sămânţă de cartof;

h) hamei;

i) sfeclă de zahăr;

j) tomate pentru industrializare cultivate în câmp;

k) castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp;

l) legume cultivate în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză pentru consum în stare proaspătă şi castraveţi pentru industrializare;

m) legume cultivate în solare: tomate, castraveţi, ardei, varză şi vinete pentru consum în stare proaspătă şi castraveţi pentru industrializare;

n) prune pentru industrializare;

o) mere pentru industrializare;

p) cireşe şi vişine pentru industrializare;

q) caise şi zarzăre pentru industrializare;

r) cartof timpuriu pentru industrializare.

Art. 2. - (1) Se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020 în sectorul zootehnic, fermierilor crescători de animale din următoarele specii:

a) bovine;

b) ovine;

c) caprine;

d) viermi de mătase.

(2) La specia bovine se acordă sprijin cuplat pentru următoarele categorii:

a) bivoliţe de lapte;

b) taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci şi tauri din rase de carne, tineret mascul şi/sau femei din rase de carne, vaci metise cu rase de carne şi tineret mascul şi/sau femei metis cu rase de carne;

c) vaci de lapte.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 219.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.177 din 31 martie 2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale nr. 24.008E din 30 martie 2015, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. NB. 3.126 din 30 martie 2015,

având în vedere prevederile art. 2321 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea f, nr. 557 din 28 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Se aprobă modelul de decizie a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea, excluderea medicamentelor, adăugarea/mutarea unei DCI compensate, notarea unei DCI compensante cu (*), (**), (***) sau (****) în/din Listă, prevăzută în anexa nr. 6.”

2. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

3. În anexa nr. 1, la articolul 1, litera d) se abrogă.

4. În anexa nr. 1, la articolul 1, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“p) eliminarea/adăugarea notării cu (*), (**), (***) sau (****) - modificarea condiţiilor de prescriere a tratamentului cu medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale compensate incluse în Listă;”.

5. În anexa nr. 1, la articolul 1, după litera p) se introduce o nouă literă, litera p1), cu următorul cuprins:

,,p1) Linia de tratament - regim terapeutic efectuat cu o singură DCI sau cu o combinaţie de DCI, cu un număr variabil de cicluri şi cu o durată variabilă. Iniţierea tratamentului se face cu prima linie de tratament, iar liniile ulterioare de tratament (a doua, a treia şi următoarele) se pot institui de fiecare dată când se documentează progresia bolii;”.

6. În anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea, excluderea medicamentelor, adăugarea/mutarea unei DCI compensate, notarea unei DCI compensante cu (*), (**), (***) sau (****) în/din Listă se efectuează în condiţiile prezentei anexe, prin decizie a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, în baza raportului structurii de specialitate cu responsabilităţi în evaluarea tehnologiilor medicale din cadrul acesteia;”.

7. În anexa nr. 1, după tabelul nr. 2 - Criteriile pentru notarea DCI-urilor compensate cu (*), (**), (***) sau (****), punctele (i)-(iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(i) Produse al căror cost lunar de tratament calculat este > de 2 x PIB*/cap/lună;

(ii) Produse al căror cost lunar de tratament calculat este între 1 x şi 2 x PIB*/cap/lună;

(iii) Produse al căror cost lunar de tratament calculat este între 1 x PIB*/cap/lună şi salariul minim brut la data emiterii deciziei de includere în Listă;

(iv) Produse al căror cost lunar de tratament calculat este sub salariul minim brut la data emiterii deciziei de includere în Listă.”

8. În anexa nr. 1, la tabelul nr. 2 - Criteriile pentru notarea DCI-urilor compensate cu (*), (**), (***) sau (****), după nota* se introduce o nouă notă, nota**, cu următorul cuprins:

“** Costul lunar de tratament - preţul total al DCI calculat la nivel de preţ cu amănuntul maximal cu TVA, prezent în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman aprobat la data evaluării, În funcţie de dozele şi durata administrării prevăzute în RCP, pentru o lună calendaristică. Calculul costului lunar de tratament se face pentru fiecare concentraţie, formă farmaceutică sau cale de administrare a DCI. Forma farmaceutică cu cea mai mare valoare a costului lunar de tratament va determina notarea DCI-urilor compensate cu (*), (**), (***) sau (****).”

9. În anexa nr. 1, la tabelul nr. 3 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor compensate din Listă se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Tabelul nr. 3. - Criteriile de evaluare a DCI-urilor compensate din Listă

 

Criterii de evaluare

Punctaj

Se alege doar un punctaj.

Se pot aduna punctele.

1. ETM bazată pe estimarea beneficiului terapeutic (SMR)

1.1. DCI evaluată de HAS cu SMR nivel major/important (BT 1)

0

Se pot obţine maximum 25 de puncte.

 

1.2. DCI care nu a fost evaluată de HAS

10

 

1.3. DCI evaluata de HAS cu SMR nivel moderat/scăzut (BT 2)

15

 

1.4.. DCI evaluată de HAS cu SMR nivel insuficient (BT 3) sau este retras din Lista de medicamente rambursate de sistemul de asigurări sociale din Franţa

25

 

2. ETM bazată pe cost-eficacitate - Marea Britanie (NICE/SMC)

2.1. DCI a primit avizul pozitiv, fără restricţii, din partea autorităţii de evaluare a tehnologiilor medicale din Marea Britanie.

0

Se pot obţine maximum 25 de puncte.”

 

2.2. DCI nu a fost evaluată de autorităţi de evaluare a tehnologiilor medicale din Marea Britanie (NICE/SMC).

10

 

2.3. DCI a primit la revizuire avizul pozitiv, cu restricţii comparativ cu RCP, din partea autorităţii de evaluare a tehnologiilor medicale din Marea Britanie (NICE/SMC).

15

 

2.4. DCI nu a primit avizul de includere în sistemul de rambursare din partea autorităţii de evaluare a tehnologiilor medicale din Marea Britanie (NICE/SMC)/Avizul de includere în sistem a fost retras/este cuprins în lista negativă a Serviciului medical public de sănătate din Marea Britanie (NHS)/a fost retras din lista de medicamente rambursate a Serviciului medical public de sănătate din Marea Britanie.

25

 

 

10. În anexa nr. 1, nota din subsolul tabelului nr. 4 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi se modifică şi va avea următorul cuprins:

.NOTĂ:

În cazul combinaţiilor cu doze fixe în care componentele sunt deja incluse în Listă, se prezintă doar analiza de minimizare a costurilor, în care costurile/doza zilnică recomandată (DDD anuale)* sunt comparate cu costurile/DDD anuale, luate separat pentru componentele combinaţiei, Combinaţia se va introduce în Listă numai în condiţia în care costurile/DDD anuale ale acesteia sunt mai mici sau cel mult egale cu suma costurilor/DDD anuale ale componentelor luate separat.

*Costul/doza zilnică recomandată (DDD anuala) - preţul total al DCI calculat la nivel de preţ cu amănuntul maximal cu TVA, prezent în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman aprobat la data evaluării, în funcţie de dozele şi durata administrării prevăzute în RCP, pentru un an calendaristic. Costul/doza zilnică recomandată (DDD anuale) se face pentru aceeaşi concentraţie, formă farmaceutică sau cale de administrare a DCI, iar, în cazul în care există pe piaţă atât medicamentul inovator, cât şi genericele pentru componentele combinaţiei fixe, suma costurilor/DDD anuale ale componentelor luate separat se face la nivelul medicamentelor generice cu cele mai mici preţuri cu amănuntul maximal cu TVA prezente în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, aprobat la data evaluării.

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru care trebuie dovedită compensarea sunt:

1. Austria

2. Belgia

3. Bulgaria

4. Cipru

5. Croaţia

6. Republica Cehă

7. Danemarca

8. Estonia

9. Finlanda

10. Franţa

11. Germania

12. Grecia

13. Ungaria

14. Irlanda

15. Italia

16. Letonia

17. Lituania

18. Luxemburg

19. Malta

20. Marea Britanie

21. Olanda

22. Polonia

23. Portugalia

24. Slovacia

25. Slovenia

26. Spania

27. Suedia”

11. În anexa nr. 1, după tabelul nr. 4 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi se introduc două noi tabele, tabelul

nr. 5 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi aprobate de către Agenţia Europeană a Medicamentului cu statut de medicament orfan şi tabelul nr. 6 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi curative care se adresează unor patologii infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice, cu următorul cuprins:

 

Tabelul nr. 5. - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi aprobate de către Agenţia Europeană a Medicamentului cu statut de medicament orfan

 

Criteriu

Nr. de puncte

Tratamentul, prevenirea sau diagnosticarea unor afecţiuni care nu afectează mai mult de 5 din 10.000 de persoane din UE sau care pun în pericol viaţa, sunt cronic debilitante sau reprezintă afecţiuni grave şi cronice ale organismului. În plus pentru aceste boli nu există nicio metodă satisfăcătoare de diagnosticare, prevenire sau tratament autorizată în UE sau, dacă această metodă există, medicamentul aduce un beneficiu semnificativ celor care suferă de această acţiune.

55

Numărul de state membre UE în care produsul este compensat (din 27)

 

0-2 state

0

3-7 state

10

8-13 state

20

14-27 de state

25

 

NOTĂ:

Criteriile privind emiterea deciziei de includere, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor aprobate de către Agenţia Europeană a Medicamentului cu statut de medicament orfan sunt aceleaşi cu cele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, pct. I, lit. B, nr. crt. 1 şi 2.

 

Tabelul nr. 6 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi curative care se adresează unor patologii infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice

 

Criteriu

Nr. de puncte

DCI noi curative care se adresează unei patologii infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice

60

 

NOTĂ:

Patologiile infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii pe baza propunerilor unui comitet, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în acord cu Strategia naţională de sănătate publică 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014.”

12. În anexa nr. 2, la punctul I litera A, numărul curent 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“11. În vederea fundamentării alegerii comparatorului relevant pentru practica medicală din România, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale poate solicita avizul comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la depunerea documentaţiei de către solicitant.”

13. În anexa nr. 2, la punctul I litera A, numărul curent 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“22. Costurile terapiei sunt estimate în funcţie de comparatorul relevant pentru practica medicală din România. În situaţia în care comparatorul relevant pentru practica medicală din România nu se regăseşte în documentaţia depusă de către solicitant, acesta este menţionat în raportul intermediar întocmit de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, alături de avizul comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii acordat pentru fundamentarea alegerii comparatorului relevant,”

14. În anexa nr. 2, la punctul I litera A, numărul curent 23, după tabelul nr. 1 - Datele necesare pentru calcularea costurilor terapiei se introduce o notă cu următorul cuprins:

“NOTĂ:

Costul terapiei - preţul total al DCI calculat la nivel de preţ cu amănuntul maximal cu TVA, prezent în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman, aprobat la data evaluării, în funcţie de dozele şi durata administrării prevăzute în RCP, pentru un an calendaristic. Costul terapiei se face pentru aceeaşi concentraţie, formă farmaceutică sau cale de administrare cu cea a comparatorului, iar, în cazul în care există pe piaţă atât medicamentul inovator, cât şi genericele pentru comparatorul ales, costul terapiei se face raportat la medicamentul generic cu cele mai mic preţ cu amănuntul maximal cu TVA prezent în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman aprobat la data evaluării.”

15. În anexa nr. 2, la punctul I litera B, numărul curent 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5. Criterii pentru emiterea deciziei de menţinere în Listă: a) obţinerea unui punctaj mai mic de 25 de puncte în urma procesului de evaluare a tehnologiilor medicale efectuat în condiţiile prezentei metodologii conduce la menţinerea DCI la acelaşi nivel de compensare;

b) obţinerea unui punctaj între 25 şi 49 de puncte în urma procesului de evaluare a tehnologiilor medicale efectuat în condiţiile prezentei metodologi conduce la mutarea DCI pe sublista cu cel mai mic nivel de compensare stabilit prin hotărâre a Guvernului.”

16. În anexa nr. 2, la punctul II, numărul curent 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4. Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi este constituită din: un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi 2 reprezentanţi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nominalizaţi în Comisia de soluţionare a contestaţiilor vor fi alte persoane decât cele încadrate în

Departamentul evaluare tehnologii medicale şi implicate în procesul de evaluare.

Deciziile comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor se iau prin vot deschis cu majoritate simplă.

La şedinţele comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot participa reprezentanţi ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă care au formulat contestaţie, ai asociaţiilor producătorilor de medicamente şi ai asociaţiilor de pacienţi, care au statut de observator, fără drept de vot.”

17. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 387.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 661/2014)

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

DECIZIE

Nr. .............../.......................

 

Văzând Cererea nr. ...................................... depusă de către ............................................................ la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru medicamentul ..................................................................................................,

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de către Departamentul evaluare tehnologii medicale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

DECIDE:

1.

- Includerea necondiţionată

- Neincluderea

- Excluderea

- Includerea condiţionată

- Extindere indicaţii

- Adăugarea/Mutarea unei DCI compensate

- Notarea unei DCI compensate cu (*),(**), (*** ), (****)

a DCI: .............................................................

Forma farmaceutica .............................................................

Concentraţie .........................................................................

Pentru indicaţia: .................................................................................................................................................................... în propunerea de Listă cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

2. Prezenta decizie se va comunica solicitantului şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,

…………………………..

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 415 din 18 martie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pentru anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - La capitolul VII, titlul “Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I 2015” din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I 2015

 

 

- mii lei -

Denumirea Indicatorilor

Credite de angajament trimestrul I 2015

Credite bugetare trimestrul I 2015

Programul naţional de oncologie, din care:

359.506,00

324.804,86

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

354,603,00

321.710,86

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

3.875,00

2.292,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

605,00

736,00

Subprogramul de diagnostic imuno-fenotipic, citogenetic şi biomolecularal leucemie acute

423,00

66,00

Programul naţional de diabet zaharat, din care:

215.835,00

154.775,00

- medicamente

194.046,00

137.787,00

- materiale sanitare

20.930,00

16.016,00

- sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) - asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice

250,00

353,00

- pompe insulina şi seturi consumabile pentru pompele de insulina

609,00

619,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

19.549,00

17.653,00

Programul naţional de tratament pentru boii rare, din care:

26.263,00

36.413,00

- medicamente

25.752,00

35.357,00

- materiale sanitare

511.00

1.056,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

29.641,00

39.846,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

15.065,00

25.295,00

Programul naţional de tratament ai surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

2.654,00

3.484,00

Programul naţional de boli endocrine

1.199,00

1.550,00

Programul naţional de ortopedie

14.076,00

19.249,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

155,00

293,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

24.978,00

39.321,00

Programul naţional de sănătate mintală, din care:

445,00

528,00

- medicamente

405,00

423,00

- materiale sanitare

40,00

105,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

6.583,00

17.277,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

3.518,00

7.153,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

2.826,00

9.177,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

65,00

251,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neuro-stimulator medular

174,00

696,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

218.378,94

216.527,00

Total

934.327,94

897.015,86”

 

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 167.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.