MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 238/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 238         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 8 aprilie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

172. - Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Dumbrăveni, judeţul Sibiu

 

208. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bucovăţ, judeţul Timiş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

123. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

 

521. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            11. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIE

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei oraşului Dumbrăveni, judeţul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema oraşului Dumbrăveni, judeţul Sibiu prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 172.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

oraşului Dumbrăveni, judeţul Sibiu

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Dumbrăveni, judeţul Sibiu

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema oraşului Dumbrăveni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.

În dreapta, în câmp albastru, se află un arac de viţă-de-vie cu trei struguri de aur, deasupra unei bande undate de argint.

În stânga, în câmp roşu, se află o biserică de argint în stil baroc târziu, văzută frontal, cu două turnuri, cu câte o fereastră boltită; doar unul dintre turnuri are acoperiş, retras în 4 etape, construit în linii curbe, surmontat de o cruce; cel de-al doilea turn nu are acoperiş; faţada bisericii are un etaj şi parter, separate printr-o cornişă dublă, ieşită în relief; la etajul întâi sunt vizibile două ferestre boltite, stânga/dreapta, şi una circulară centrală; parterul are trei trepte şi trei uşi, cele din dreapta/stânga sunt dreptunghiulare, cu ancadrament terminat cu un fronton, iar cea centrală este boltită, încadrată de coloane şi de un fronton; deasupra uşilor se află trei ferestre boltite, cea din mijloc fiind mai mare.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Aracul de viţă-de-vie reprezintă bogăţia viticolă a zonei.

Banda undată simbolizează râul Târnava care străbate localitatea.

Lăcaşul de cult evocă Catedrala Armenească din localitate, fiind una dintre cele mai frumoase din ţară.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Bucovăţ, judeţul Timiş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Bucovăţ, judeţul Timiş, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 208.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Bucovăţ, judeţul Timiş

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Bucovăţ, judeţul Timiş

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Bucovăţ se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.

În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un coş împletit reprezentând un stup, având deasupra trei albine dispuse 1: 2, toate de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp auriu, se află o ramură de stejar cu trei frunze verzi şi două ghinde roşii; nervurile frunzelor şi structura ghindei sunt negre.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află trei brâuri undate de argint, conturate cu negru.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Stupul face trimitere la vechile sigilii ale localităţii din anii 1857-1868 şi reprezintă hărnicia locuitorilor.

Ramura de stejar evocă suprafeţele mari de păduri care au existat pe teritoriul actual al localităţii, precum şi existenţa Parcului Dendrologic în satul aparţinător Bazoşu Nou.

Cele trei brâuri undate simbolizează râurile Timiş, Bega şi Bistra, care străbat arealul localităţii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

 

Având în vedere:

- prevederile art. 8 şi ale art. 66 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest

(Timiş)

Adresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085

Tel.: 0356/422.001

Fax: 0356/422.003

E-mail: reclamatii.timis@opc.ro

 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş

Adresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085

Tel.: 0256/422.790

Fax: 0256/443.287

E-mail: reclamatii.timis@opc.ro

 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Arad

Adresa: Arad, Str. Revoluţiei nr. 50t cod 310009

Tel.: 0257/257.049

Fax: 0257/257.047

E-mail: reclamatii.arad@opc.ro

 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin

Adresa: Reşiţa, Aleea Pinilor, bl. 1, sc. B, P, cod 320119

Tel.: 0255/213.083

Fax: 0255/211.040

E-mail: reclamatii.caras-severin@opc.ro

 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara

Adresa: Deva, str. Mihai Viteazu nr. 3

Tel.: 0254/214.971

Fax: 0254/215.936

E-mail: reclamatii.hunedoara@opc.ro

2. Anexa nr. 2.7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 1 aprilie 2015.

Nr. 123.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2.7 la Ordinul nr. 72/2010)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

TELEFONUL CONSUMATORILOR

0219551

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea

Vest (Timiş)

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş

Adresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085

Telefon: 0256/422.790

Fax: 0256/443.287                                                         www.anpc.gov.ro

Reprezentanţii asociaţiilor de consumatori nu

au drept de control al operatorilor economici,

conform art.42 din O.G. nr. 21/1992.

Apelarea numărului 0219551 poate fi taxată în funcţie de tipul de abonament deţinut de consumator

 

 

IMAGINE

Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm.

            Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Placheta este gratuită.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV» cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 521.

 

ANEXĂ

(Anexa te Ordinul nr. 1.151/2006)

 

TARIFELE

pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Nr. crt.

Denumirea cursului

Cod

Durata

[ore]

Tariful cu discount de 10%

(lei/cursant)

Tariful cu  discount de 8% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 6% (lei/cursant)

Tariful cu discount de

4% (lei/cursant)

Tariful cu

discount de

2%

(lei/cursant)

Tariful cursantului (lei/cursant)

Tarif reexaminare pe disciplină (lei/cursant]

 

Tranşe nr. cursanţi pentru care se va aplica marja de reducere

 

 

peste 1.001

501-1.000

101-500

21-100

0-20

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE

CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU

CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

CURSURI INIŢIALE

A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA) - Nivel operaţional - iniţial

RNPO-I

40

812

822

839

857

875

893

39

2

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Punte - iniţial

ME-D-I

32

536

542

554

566

577

589

32

3

Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - iniţial

GMDSS-GOC I

144

2.664

2.696

2.754

2.813

2.872

2.930

36

4

Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC)

GMDSS-ROC

40

738

747

763

779

795

812

35

B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşina

1

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Maşină - iniţial

ME-E-I

32

536

542

554

566

577

589

32

C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte şi maşină

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial

TRMP-I

24

375

384

392

400

409

417

35

2

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) - iniţial

THDHHC-I

32

503

509

520

532

543

554

30

3

Prevenirea poluării mediului marin - iniţial

PPME-I

16

243

248

254

259

265

270

34

4

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - iniţial

PST-I

16

266

269

275

281

286

292

32

5

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - iniţial

PSCRB-I

32

549

556

568

580

592

604

33

6

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - iniţial

PSSRBS-I

32

515

521

532

544

555

566

31

7

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) - iniţial

AFF-I

56

982

994

1.015

1.037

1.058

1.080

34

8

Prim ajutor medical (Medical first aid) - iniţial

MFA-I

32

514

520

531

543

554

565

31

9

Asistenţa medicală (Medical care) - iniţial

MC-I

48

761

770

787

803

820

837

30

10

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment punte

ECSP

16

666

674

689

703

718

733

80

11

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină

ECSM

16

787

796

814

831

848

866

94

12

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, punte managerial (Comandant, ofiţer punte secund)

BST-PM

120

2.124

2.171

2.218

2.266

2.313

2.360

40

13

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, punte operaţional (ofiţer punte)

BST-PO

120

2.124

2.171

2.218

2.266

2.313

2.360

40

14

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, maşină managerial (şef mecanic/electrician, ofiţer mecanic/electrician secund)

BST-MM

104

1.827

1.868

1.908

1.949

1.989

2.030

40

15

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, maşină operaţional (ofiţer mecanic şi ofiţer electrician)

BST-MO

104

1.827

1.868

1.908

1.949

1.989

2.030

40

16

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, iniţial (ofiţeri punte, maşină, electricieni)

BST-I

120

2.124

2.171

2.218

2.266

2.313

2.360

40

17

Pregătire maritimă de bază, brevetaţi - iniţial

BT.B-I

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

39

D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS

1

Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de timonier maritim

CACTM

56

1.268

1.284

1.311

1.339

1.367

1.395

43

2

Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCTM

960

3.188

3.259

3.329

3.400

3.471

3.542

7

3

Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCMOT

760

3.485

3.562

3.640

3.717

3.795

3.872

10

4

Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist

CAMOT

40

1.109

1.130

1.151

1.173

1.196

1.220

61

5

Pregătire maritimă de bază, certificaţi

BT. C

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

39

6

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritima

BST

80

1.221

1.236

1.263

1.289

1.317

1.344

 

 

Modul 1. Tehnici individuale de supravieţuire

BST-PST

16

251

254

260

265

271

276

30

 

Modul 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel de bază

BST-BFF

24

382

387

395

404

412

421

31

 

Modul 3. Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

24

346

350

358

365

373

381

28

 

Modul 4. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

16

242

245

250

255

261

266

29

7

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat

FSTRC

32

468

474

484

494

504

515

 

 

Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-MPSPR

16

229

232

237

242

247

252

28

 

Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

16

239

242

247

252

257

263

29

8

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB-N

16

264

267

273

278

284

290

32

9

Limba engleză maritima. Vocabular frazeologic punte

MELTD

32

480

486

497

507

518

528

29

10

Limba engleză maritima. Vocabular frazeologic maşină

MELTE

32

496

502

513

524

535

546

30

11

Limba engleză maritimă - Vocabular frazeologic (Personal auxiliar, alte categorii de personal interesate de însuşirea limbajului standardizat, aprobat de IMO)

ME- A

40

585

598

611

624

637

650

33

12

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, personal suport (certificate capacitate compartimente punte, maşină, electric, cadeţi)

BST-PS

112

1.665

1.702

1.739

1.776

1.813

1.850

33

E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

1

Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare

PFRB

32

702

711

726

742

757

773

42

2

Ofiţer cu securitatea navei

SSO-I

24

425

430

440

449

458

468

34

3

Familiarizare privind securitatea navei

SSA

8

179

181

185

189

193

197

43

4

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSD

16

375

380

388

396

404

413

33

F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - iniţial

BTOCT-I

32

774

788

803

819

835

851

54

2

Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - iniţial

BTLG-I

32

764

778

792

808

824

840

77

3

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - iniţial

STCT-I

56

1.179

1.205

1.231

1.258

1.284

1.310

47

4

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial

STLGT-I

60

1.242

1.270

1.297

1.325

1.352

1.380

46

5

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - iniţial

STOT-I

80

1.607

1.642

1.678

1.714

1.749

1.785

45

6

Competenţă în efectuarea serviciului la bordul navelor de pasageri

CBP

32

487

493

503

514

525

535

29

7

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, auxiliari

BST- A

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

39

 

CURSURI DE ACTUALIZARE

G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte

1

Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - Nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search. and rescue - Managerial Level)

RBTSRM- A

24

465

470

481

491

501

511

37

2

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - Operational Level)

RNPO- A

24

502

508

519

530

542

553

40

3

Limba engleză maritima - Punte (Maritime English)

ME-D- A

16

278

2-82

288

294

300

306

33

4

Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC)

R GMDSS GOC

40

754

763

779

796

812

829

36

5

Actualizare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional

CAOP-0

24

540

552

564

576

588

600

50

6

Actualizare brevet ofiţer punte - Nivel managerial

CAOP-M

16

378

386

395

403

412

420

53

H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină

1

Limba engleză maritima - Maşină (Maritime English)

ME-E- A

16

278

282

288

294

300

306

33

I. Cursuri de actualizare - comune compartimente punte şi maşină

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase, maşină - actualizare

TRMP M- A

24

375

384

392

400

409

417

35

2

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes)

THDHHC- A

16

257

261

266

272

278

283

31

3

Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - Marpol 73/78)

PPME- A

16

253

256

262

267

273

279

30

4

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques)

PST- A

8

146

148

151

154

157

160

35

5

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB- A

16

282

286

292

298

304

311

34

6

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships)

PSSRBS- A

16

257

261

266

272

278

283

31

7

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting)

AFF- A

24

419

424

433

442

452

461

34

8

Prim ajutor medical (Medical first aid)

MFA- A

16

254

257

263

269

274

280

31

9

Asistenţă medicală (Medical care)

MC- A

24

392

397

405

414

422

431

31

10

Actualizare brevet ofiţer mecanic - Nivel operaţional

CAOM-0

24

509

520

531

542

554

565

47

11

Actualizare brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial

CAOM-M

24

477

438

498

509

519

530

44

12

Actualizare brevet ofiţer electrician maritim

CAOE

24

515

526

538

549

561

572

48

13

Actualizare certificat de capacitate electrician maritim

CAEB

24

491

502

513

524

535

546

46

14

Pregătire maritimă de bază, brevetaţi - Actualizare

BT. BA

64

1.157

1.182

1.208

1.234

1.259

1.285

40

J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - actualizare

BTOCT- A

16

371

378

385

393

401

409

204

2

Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - actualizare

BTLG- A

16

371

378

385

393

401

409

146

3

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - actualizare

STCT- A

16

515

526

538

549

561

572

72

4

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare

STLGT- A

16

515

526

538

549

561

572

72

5

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - actualizare

STOT- A

16

515

526

538

549

561

572

72

K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

1

Ofiţer cu securitatea navei

SSO- A

8

129

131

134

136

139

142

31

 

CURSURI DE RECONFIRMARE

 

L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte

1

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel managerial

CRMNG

40

1.454

1.471

1.503

1.535

1.567

1.599

70

2

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional

CROP

40

1.390

1.4(17

1.438

1.468

1.499

1.529

67

M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină

1

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial

RBOMNM

80

2.549

2.580

2.636

2.692

2.748

2.804

61

2

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel operaţional

ROM-NOP

80

2.549

2.580

2.636

2.692

2.748

2.804

61

3

Curs reconfirmare brevet ofiţer electrician maritim

CROE

40

938

959

979

1.000

1.021

1.042

52

N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate

1

Curs de reconfirmare a certificatului de timonier maritim

CRCTM

24

807

816

834

852

870

887

65

2

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist

CRCCM

24

876

887

906

926

945

964

70


CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL

1

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare

MANAG-E

1386

8.597

8.756

8.922

9.093

9.271

9.457

13

2

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare

MANAG-E

1296

8.271

8.424

8.583

8.748

8.920

9.098

14

3

Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari

MANAG-P

702

6.310

6.427

6.548

6.674

6.805

6.941

19

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL

1

Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs iniţial, nivelurile managerial şi operaţional

ECDIS-I

40

1.177

1.199

1.222

1.245

1.270

1.295

65

2

Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs de actualizare nivel operaţional

ECDIS- A

24

706

719

733

747

762

777

65

3

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte, nivel operaţional

HELM-PO

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

64

4

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă îh echipă în compartimentul punte, nivel managerial

HELM-PM

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

64

5

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă îh echipă în compartimentul maşini, nivel operaţional

HELM-MO

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

64

6

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini, nivel managerial

HELM-MM

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

64

 

EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZA DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢI/ELEVI Al FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 1.252/2014 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE SI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM ROMÂN ŞI ASISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A BREVETELOR ŞI A CERTIFICATELOR DE CAPACITATE

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA- Nivel operaţional - iniţial

RNPO-I

9

168

170

173

177

181

185

161

2

Limba engleză maritimă - Punte - iniţial

ME-D-I

5

90

91

93

95

97

99

86

3

Limba engleză maritimă - Maşină - iniţial

ME-E-I

2

34

35

36

36

37

38

33

4

Certificat general de operator GMDSS - iniţial

GMDSS-GOC-I

16

303

312

319

326

333

339

296

5

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial

THDHHC-I

5

72

73

74

76

78

79

69

6

Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - iniţial

PPME-I

5

71

72

73

75

76

78

68

7

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial

PST-I

2

57

58

59

61

62

63

55

8

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial

PSCRB-I

3

56

57

58

59

61

62

54

9

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial

PSSRBS-I

5

72

73

74

76

78

79

69

10

Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel avansat - iniţial

AFF-I

4

123

124

127

130

133

135

118

11

Prim ajutor medical - iniţial

MFA-I

3

43

43

44

45

46

47

41

12

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

4

50

51

52

53

54

55

48

13

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - bază

BST-BFF

5

97

98

100

102

104

107

93

14

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

5

79

80

82

84

85

87

76

15

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

4

50

51

52

53

54

55

48

16

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSDs

2

27

28

28

29

29

30

30

17

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - evaluare (pentru studenţi/elevi ai formelor de pregătire aprobate, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate)

BST-s

12

315

322

329

336

343

350

350

 

II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENTĂ SI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI PERSONALULUI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşină

1

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - iniţial

ETRM-I

40

1.396

1.412

1.443

1.474

1.504

1.535

67

2

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - actualizare

ETRM- A

24

826

836

855

873

891

909

66

B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric

1

Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim

CPSELM

120

2.314

2.341

2.392

2.443

2.494

2.545

37

2

Curs de specializare - adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord

CSAEB

120

2.341

2.369

2.420

2.472

2.523

2.575

37

C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar

1

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter

CSFT

144

2.427

2.456

2.510

2.563

2.617

2.670

32

2

Curs de specializare pompagiu

CSP

56

844

854

873

891

910

929

29

3

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă

CPCSM

80

1.575

1.594

1.628

1.663

1.698

1.732

38

4

Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCMAR

584

2.784

2.846

2.907

2.969

3.031

3.093

11

D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar

1

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar

CSCMP

64

1.022

1.035

1.057

1.080

1.102

1.125

31

2

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar

CSSMMP

120

2.110

2.136

2.182

2.229

2.275

2.322

34

3

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar

CSOEMP

120

2.521

2.551

2.607

2.662

2.718

2.773

40

E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice

1

Ofiţer desemnat cu securitatea companiei

CSO

40

889

900

919

939

958

978

43

2

Curs de actualizare - Ofiţer pentru securitatea companiei

UC-CSO

16

371

380

388

396

404

413

33

3

Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

PFSO

40

689

900

919

939

958

978

43

4

Curs de actualizare - Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

UC-PFSO

16

380

388

397

405

414

422

34

F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

1

Curs de specializare pilot maritim aspirant

CSPMA

80

2.133

2.159

2.206

2.253

2.300

2.347

51

2

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia

RBPM-CMM

24

589

596

609

622

635

648

47

3

Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

CSPMA-CDMN

40

1.041

1.054

1.077

1.099

1.122

1.145

50

4

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

RBPM-CDMN

24

585

592

605

617

630

643

47

5

Program de specializare pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175

PSPMA

48

1.374

1.390

1.420

1.451

1.481

1.511

55

6

Program de reconfirmare brevete pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175

PPM-R

32

802

812

830

847

865

883

48

7

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Manoeuvring Simulation)

SHMS

40

1.487

1.505

1.538

1.571

1.603

1.636

71

8

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - reconfirmare

SHMS-R

24

995

1.007

1.029

1.051

1.073

1.095

80

9

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - iniţial

BTRM-I

40

1.383

1.400

1.430

1.460

1.491

1.521

66

10

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - actualizare

BTRM- A

24

833

843

861

879

898

916

67

11

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

ECSPPM

16

657

671

686

700

715

730

88

G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement

1

Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător ambarcaţiune agrement clasa “B”

PSCAA

40

1.919

1.942

1.984

2.026

2.068

2.111

92

2

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A

CPCCAA- A

32

1.732

1.753

1.791

1.829

1.867

1.905

104

3

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B

CPCCAA-B

24

1.527

1.545

1.579

1.612

1.646

1.680

122

4

Curs de specializare Manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre)

SCM

32

2.108

2.134

2.180

2.226

2.273

2.319

126

 

III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ

CURSURI OBLIGATORII PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL –

conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, cu modificările şi completările ulterioare

CURSURI INIŢIALE

1

Program de specializare “Utilizator radar pe căile navigabile interioare”

PSIUR-I

80

1.210

1.225

1.251

1.278

1.304

1.331

29

2

Program de specializare “Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD-I

80

1.349

1.365

1.394

1.424

1.454

1.483

32

3

Program de specializare “Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI-I

40

696

705

720

735

750

766

33

4

Program de specializare .Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP-I

56

920

931

952

972

992

1.012

32

5

Curs de pregătire special pentru transport de pasageri

CPSTP

40

607

614

627

641

654

667

29

6

Program de formare “Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP-I

40

659

667

681

696

710

725

32

7

Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM-I

24

474

480

490

501

511

522

38

8

Program de specializare “Utilizare aparat de respirat”

PSUAR-I

32

601

609

622

635

648

661

36

9

Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial

PCMF

560

2.304

2.332

2.383

2.433

2.484

2.535

8

10

Program de formare profesională a operatorilor de transport

PFPOT

120

1 975

1.999

2.042

2.086

2.129

2.172

32

11

Program de specializare “Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase”:

PSCS-I

136

2.695

2.727

2.787

2.846

2.904

2.965

 

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

24

475

481

491

502

512

523

38

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

24

475

481

491

502

512

523

38

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

32

635

642

656

670

684

698

38

 

Modul 4. Clasele 3,4,5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

32

635

642

656

670

684

698

38

 

Modul 5. Numerele ONU 1202,1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

24

475

481

491

502

512

523

38

12

Program calificare marinar fluvial

PCM

920

2.631

2.689

2.748

2.806

2.865

2.923

6

CURSURI DE ACTUALIZARE

1

Program de specializare “Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD- A

40

884

894

914

933

953

972

42

2

Program de specializare “Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI- A

32

621

629

642

656

670

683

37

3

Program de specializare “Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP- A

24

445

450

460

470

480

490

36

4

Program de formare “Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP- A

16

305

309

316

322

329

336

37

5

Program de specializare .Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM- A

a

192

194

198

203

207

211

46

6

Program de specializare “Utilizare aparat de respirat”

PSUAR- A

16

369

373

381

390

398

406

44

7

Program de specializare “Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase”:

PSCS- A

70

1.385

1.405

1.435

1.465

1.495

1.525

 

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

14

277

281

287

293

299

305

38

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

14

277

281

287

293

299

305

38

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

14

277

281

287

293

299

305

38

 

Modul 4. Clasele 3,4,5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

38

 

Modul 5. Numerele ONU 1202,1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

38

8

Specializare “Stabilitatea navelor de transport mărfuri periculoase pe ape interioare”

PSSNTMP

16

549

559

570

581

592

604

76

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 23 martie 2015, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Forma

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103g

Calitate

proof

Cant

zimţat

Aversul monedei redă sediul central al Serviciului Român de Informaţii, stema României, inscripţia în arc de cerc “ROMÂNIA”, valoarea nominală “10 LEI” şi anul de emisiune “2015”.

Reversul monedei prezintă o compoziţie grafică ce sugerează aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea, în 1990, a Serviciului Român de Informaţii şi inscripţiile în arc de cerc “SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢII” şi “PATRIA A PRIORI”, deviza instituţiei.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 13 martie 2015.

Nr. 11.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.