MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 239/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 239         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 8 aprilie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 84 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor ari. 4 teza a două prin raportare la art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin, (2)- (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

237. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Transport Ga2e Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

238. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

181. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin

 

373. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora

 

419. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN dOmENIUL ENERGIEI

 

            59. - Ordin pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 84

din 26 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două prin raportare la art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Irina-Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Caterina Andrei în Dosarul nr. 30.471/300/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 963D/2014.

2. La apelul nominal, lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că legiuitorul dispune de o largă marjă de apreciere în determinarea celor mai potrivite modalităţi prin care sunt acordate despăgubirile cuvenite în urma abuzurilor din regimul comunist.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 15 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 30.471/300/2012, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Caterina Andrei într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, dat fiind faptul că, aşa cum s-a reţinut în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii celei noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii legi, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. A decide că prin dispoziţiile sale legea nouă ar putea desfiinţa sau modifica situaţii juridice anterioare, existente ca o consecinţă a actelor normative care nu mai sunt în vigoare, ar însemna să se încalce principiul constituţional al neretroactivităţii legii civile, Se mai arată că este încălcat şi principiul constituţional al egalităţii în drepturi, prin instituirea unui tratament juridic diferenţiat faţă de situaţia persoanelor cărora Ie-a fost emis titlul de plată şi în consecinţă a fost făcută plata în numerar, integral, înainte de intrarea în vigoare a dispoziţiilor legale criticate. Se mai susţine că eşalonarea plăţii sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosare aprobate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor sau a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, intervine după o eşalonare anterioară, reglementată prin Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi după o suspendare a plăţii, reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012. Prin urmare, în condiţiile trecerii unui interval mare de timp la dispoziţia autorităţilor competente pentru îndeplinirea voluntară a obligaţiilor de plată, în materia acordării despăgubirilor nu mai există un raport de proporţionalitate între motivul legitim invocat de statul român - necesitatea respectării ţintei de deficit bugetar asumate, prin aplicarea unei modalităţi de plată care să permită despăgubirea tuturor persoanelor îndreptăţite, şi tergiversarea plăţii despăgubirilor. Se mai susţine că, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, neexecutarea unei decizii administrative care recunoaşte dreptul la despăgubire într-un cuantum pe care aceasta îl şi stabileşte reprezintă o ingerinţă a statului asupra dreptului de proprietate, în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În acest sens, persoanele îndreptăţite la despăgubiri sunt titularele unui drept de creanţă, care constituie un drept de proprietate, şi deţin o creanţă suficient de bine stabilită pentru a beneficia de protecţia art. 1 din Primul Protocol adiţional la aceeaşi Convenţie, iar condiţionarea efectuării plăţii de “existenţa disponibilităţilor financiare” este neconformă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Invocă cele statuate în acest sens în hotărârile din 1 decembrie 2005 şi 9 decembrie 2008, pronunţate în cauzele MaşiniExportImport Industrial Group - S.A. împotriva României şi, respectiv, Viaşu împotriva României.

6. Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă îşi exprimă opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

8. Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constituţionale. Se arată, în acest sens, că prevederile art. 4 raportat la art. 41 din Legea nr. 165/2013 se aplică numai pentru viitor, nemodificând stări legale anterioare ale unor raporturi ale căror efecte erau susceptibile a se realiza sub vechea lege. Mai mult, se subliniază faptul că o lege nu retroactivează atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi. Se susţine că, pentru aceleaşi motive, nu poate fi reţinută nici încălcarea prin dispoziţiile art. 4 raportat la art. 41 din Legea nr. 165/2013 a prevederilor art. 16 din Constituţie, acestea neprevăzând un tratament diferit pentru persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică. Se arată că textele criticate nu contravin dispoziţiilor art. 44 din Constituţie, instituirea unei noi proceduri de stabilire şi acordare a despăgubirilor şi plata acestora în tranşe egale, în termen de 5 ani, neafectând dreptul de proprietate asupra creanţelor în cauză. În acest sens, se observă faptul că stabilirea conţinutului şi a limitelor dreptului de proprietate este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care stabileşte, totodată, cadrul juridic al exercitării acestui drept.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit încheierii de sesizare, îl reprezintă prevederile art. 41 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare. Analizând motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 4 teza a două prin raportare la art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:

- Art. 4 teza a doua: “Dispoziţiile prezentei legi se aplică (...) cauzelor În materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, (...) la data intrării în vigoare a prezentei legi.”;

- Art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) - (4): “(1) Plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosarele aprobate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, [...] se face în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale, începând cu 1 ianuarie 2014.

(2) Cuantumul unei tranşe nu poate fi mai mic de 5.000 lei.

(3) Pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite la alin. (1), Comisia Naţională emite titluri de despăgubire, prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

(4) Titlul de plată se emite de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în condiţiile alin. (1) şi (2) şi se plăteşte de către Ministerul Finanţelor Publice în cel mult 180 de zile de la emitere.”

12. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi art. 44 alin. (1) şi (2) teza întâi referitoare la garantarea şi ocrotirea dreptului de proprietate şi a proprietăţii private.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că în motivarea acesteia sunt invocate, în principal, două aspecte, şi anume aplicarea retroactivă a prevederilor legale criticate, în temeiul căreia plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosarele aprobate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, se face în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale, începând cu 1 ianuarie 2014. Pe de altă parte, se invocă încălcarea principiilor constituţionale ale egalităţii în drepturi şi cele referitoare la garantarea şi ocrotirea dreptului de proprietate şi a proprietăţii private, prin instituirea unui tratament juridic diferenţiat faţă de situaţia persoanelor cărora Ie-a fost emis titlul de plată şi în consecinţă a fost făcută plata în numerar, integral, înainte de intrarea în vigoare a dispoziţiilor legale criticate.

14. Curtea Constituţională s-a pronunţat recent asupra unor critici de constituţionalitate identice, prin raportare la dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile şi art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi. Astfel, prin Decizia nr. 566 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, paragraful 14, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, statuând că, în condiţiile existenţei unui titlu de despăgubire emis de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, procedura de emitere a titlului de plată este reglementată prin dispoziţiile legale criticate, care prevăd că acesta se emite de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în conformitate cu graficul de eşalonare stabilit în art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013. Aşadar, Curtea a reţinut că, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, prevederea legală criticată nu poate avea caracter retroactiv. Mai mult, ipoteza avută în vedere de legiuitor este aceea a unei obligaţii neexecutate, deci a unei situaţii juridice în curs, faţă de care noua reglementare nu poate fi decât imediat aplicabilă.

15. În privinţa pretinsei încălcări a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea a reţinut că beneficiarii unui titlu de despăgubire, care a fost valorificat prin emiterea unui titlu de plată, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, pe de o parte, şi cei cărora nu Ie-a fost emis titlul de plată, corespunzător valorii titlului de despăgubire, până la intrarea în vigoare a legii noi, pe de altă parte, se află într-o situaţie juridică ce diferă în mod obiectiv, sub aspectul reglementării legale incidente modalităţii de valorificare a titlului de despăgubire. Or, din acest punct de vedere, este firesc ca, în temeiul principiului de drept tempus regit actum, modalitatea de acordare a despăgubirilor să se supună regulilor în vigoare la data emiterii deciziei administrative, în speţă titlul de plată, care, potrivit noii legi, este emis de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în temeiul art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013. Mai mult, invocând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Decizia din 4 septembrie 2012 referitoare la Cererea nr. 57.265/08, pronunţată în Cauza Dumitru şi alţii împotriva României, paragrafele 47-52, Hotărârea din 29 aprilie 2014, pronunţată în Cauza Preda şi alţii împotriva României, paragraful 126), Curtea a reţinut că modalitatea de valorificare a titlurilor de plată instituită de Legea nr. 165/2013, prin eşalonarea pe o perioadă de 5 ani, în tranşe anuale egale, reprezintă o măsură de natură a păstra un just echilibru între interesele persoanelor îndreptăţite la despăgubire şi interesul general al colectivităţii.

16. De asemenea, prin Decizia nr. 595 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 16 ianuarie 2015, paragrafele 20 şi 21, Curtea a analizat constituţionalitatea dispoziţiilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 din perspectiva încălcării art. 44 din Constituţie, privind dreptul de proprietate. Cu acel prilej, Curtea a reiterat jurisprudenţa sa (de pildă Decizia nr. 190 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 aprilie 2010), prin care a reţinut că executarea eşalonată a unor titluri executorii ce au ca obiect drepturi băneşti nu este interzisă în nici un mod de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Executarea uno ictu constituie doar o altă modalitate de executare a unei obligaţii, fără ca acest lucru să însemne că este singura şi unica posibilă modalitate de executare pe care Guvernul o poate aplica. S-a mai menţionat că, prin această modalitate de executare a creanţei, statul nu contestă existenţa unui bun în sensul art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie, nu neagă existenţa şi întinderea despăgubirilor constatate şi nu refuză punerea în aplicare a acestora. Măsura criticată este mai degrabă una de garantare a dreptului de proprietate asupra bunului dobândit în sensul Convenţiei, fiind deci o aplicare a art. 44 alin. (2) din Constituţie, în condiţiile necesităţii plăţii unor sume mari de bani de la bugetul de stat (în acelaşi sens este Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010).

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele reţinute în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18 Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Caterina Andrei în Dosarul nr. 30.471/300/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 4 teza a două prin raportare la art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 26 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Irina-Loredana Gulie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 237.

 

ANEXĂ

 

MNISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Operatorul economic: Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - SA Mediaş

Sediul: Mediaş, Piaţa CI. Motas nr. 1

Cod unic de înregistrare: RO 13068733

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.694.948

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.685.161

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

9.788

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.250.854

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.247.238

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

433.674

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

248.193

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

374.816

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

291.952

C1

ch. cu salariile

13

252.060

C2

bonusuri

14

39.892

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3.339

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

3.339

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

4.489

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

75.036

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

190.555

2

 

Cheltuieli financiare

20

3.616

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

444.095

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

72.683

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

371.412

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

371.412

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

11.067

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

191.240

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

111.894

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

79.346

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

180.172

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.295.814

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

631.106

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

4.820

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

4.827

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.767

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.352

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

349

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

738

8

 

Plăţi restante

55

0

9

 

Creanţe restante

56

111.526

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între Unităţi ale Administraţiei Publice”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2015, cu suma de 1.189 mii lei pentru finanţarea organizării şi desfăşurării Festivalului Internaţional de Teatru NETA. Bucureşti 2015.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015.

Art. 3. - Ministerul Culturii şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 238.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin

În temeiul prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI “Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică [iniile directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin următoarele rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin:

a) Rezoluţia MEPC.245(66) adoptată la 4 aprilie 2014 - Liniile directoare din 2014 referitoare la metoda de calcul al indicelui nominal al randamentului energetic (EEDI) obţinut pentru nave noi, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Rezoluţia MEPC.213(63) adoptată la 2 martie 2012 - Liniile directoare din 2012 referitoare la elaborarea planului de management al randamentului energetic al navei (SEEMP), prevăzută în anexa nr. 2;

c) Rezoluţia MEPC.254(67) adoptată la 17 octombrie 2014 - Liniile directoare din 2014 referitoare la inspecţia şi certificarea indicelui nominal al randamentului energetic (EEDI), prevăzută în anexa nr. 3;

d) Rezoluţia MEPC.231(65) adoptată la 17 mai 2013 - Liniile directoare din 2013 pentru calcularea liniilor de referinţă pentru utilizarea cu indicele nominal al randamentului energetic (EEDI), prevăzută în anexa nr. 4;

e) Rezoluţia MEPC.232(65) adoptată la 17 mai 2013 - Liniile directoare interimare din 2013 pentru determinarea puterii minime de propulsie pentru menţinerea manevrabilităţii navelor în condiţii nefavorabile, aşa cum au fost modificate prin Rezoluţia MEPC.255(67) adoptată la 17 octombrie 2014 - Amendamente la Liniile directoare interimare din 2013 pentru determinarea puterii minime de propulsie pentru menţinerea manevrabilităţii navelor în condiţii nefavorabile (Rezoluţia MEPC.232(65)), prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 2. - Atribuţiile prevăzute în documentele menţionate la art. 1 care revin statului sub titulatura “Administraţia* sunt atribuţii care se duc la îndeplinire de către Autoritatea Navală Română.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 181.


*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. N.B. 2.991 din 26 martie 2015 şi propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 66.185/2014,

având în vedere prevederile art. 898 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare ANMDM, verifică respectarea reglementărilor tehnice în domeniul dispozitivelor medicale prin desfăşurarea activităţii de supraveghere la introducerea pe piaţă şi în utilizare a dispozitivelor medicale şi de control şi monitorizare a activităţilor conexe dispozitivelor medicale, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 2. - Personalul ANMDM din cadrul Departamentului dispozitive medicale este împuternicit să controleze modul de îndeplinire a prevederilor reglementărilor tehnice privind dispozitivele medicale şi activităţile conexe desfăşurate. De asemenea, poate să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la:

a) art. 897 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

b)art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;

c) art. 56 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare;

d) art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare; şi

e) art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Faptele care constituie contravenţii şi sancţiunile aplicate se menţionează la sfârşitul acţiunii de verificare în Procesul-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) în situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, odată cu procesul-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale i se comunică şi înştiinţarea de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Procesul-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale este un document cu regim special, având caracteristicile de tipărire prevăzute în anexa nr. 3.

(4) înştiinţarea de plată se tipăreşte în conformitate cu caracteristicile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - ANMDM şi persoanele prevăzute la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă:

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 963/2010 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, precum şi pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a modelului înştiinţării de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 20 iulie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 26 martie 2015.

Nr. 373.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora

 

Încheiat astăzi: ziua ........... luna ........... anul ............ în localitatea .................................. la .............................................

Agentul/Agenţii constatator/constatatori: .......................................... având funcţia/funcţiile de ................................ în cadrul Departamentului dispozitive medicale, în baza Legitimaţiei/legitimaţiilor nr. .................................. emise de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) în temeiul prevederilor titlului XIX art. 898 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care autorizează condiţiile de comercializare a acestora, în temeiul art. 56 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, art. 53 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare, art. 57 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Delegaţiei/delegaţiilor de control nr. ................................ în calitate de agenţi constatatori, reprezentând ANMDM, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. N. Titulescu nr. 58, sectorul 1, CUI 27234950,

în urma controlului efectuat în ziua ............ luna ............ anul ............ privind modul în care se respectă prevederile Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 306/2011, Hotărârii Guvernului nr. 54/2009, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 55/2009, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 798/2003, cu modificările şi completările ulterioare (se subliniază cu o linie continuă actul normativ aplicabil), la persoana juridică/fizică/punctul de lucru/sucursala .................................................. cu sediul/adresa în localitatea ....................... str. ................. nr. ........... judeţul/sectorul ......................................., înmatriculată în registrul comerţului cu nr. .........., având CUI ...................................., reprezentată de domnul/doamna .................................................................. domiciliat/domiciliată în localitatea ......................................., str. ......................... nr. ......, bl. ......., sc. ...., ap. ......., posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ......... nr. ............. eliberat/eliberată de ................................ la data de ............. CNP ................................ în calitate de ..............................

am constatat următoarele (descrierea faptei; data şi ora comiterii; locul unde a fost comisă; împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii şi pericolului social al faptei):

1. ...............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Fapta/Faptele constatată/constatate prin prezentul proces-verbal constituie contravenţie/contravenţii, conform:

1. art. ......... alin. ......... lit. ........ din .............................;

2. art. ......... alin. ......... lit. ........ din .............................;

3. art. ......... alin. ......... lit. ........ din .............................,

(Se vor completa, în clar, de către agentul constatator/agenţii constatatori prevederile articolului, alineatului, literei din actul normativ ale cărui dispoziţii au fost încălcate.) şi se sancţionează astfel:

- cu amendă de la ......................... lei la ..................... lei, conform art. .......... alin. ...... lit. ....... din ....................................;

- cu amendă de la ......................... lei la ..................... lei, conform art. .......... alin. ...... lit. ....... din ....................................;

- cu amendă de la ......................... lei la ..................... lei, conform art. .......... alin. ...... lit. ....... din ....................................;

De săvârşirea acestei/acestor fapte se face vinovat contravenientul:

1. numele şi prenumele ....................................................................................., prenumele părinţilor .................................. şi ..................................., data şi locul naşterii ....................................................................................... domiciliul actual stabil ................................................................, CN P...................................... BI/CI seria ........ nr. ............................., eliberat/eliberată de Poliţia ...................................... la data de .........................., ocupaţia .............................., locul de muncă ..............................

2. persoana juridică ............................................................, cu sediul în .................................., str. ...................................... nr. ....... bl. ....... sc. ...... ap. ....... judeţul/sectorul .................................................... constituită în baza ..............................................................., având codul fiscal ................................, cont nr. ............................................................. la ..............................., reprezentată legal prin domnul/doamna  ............................................................ în calitate de ...................................... domiciliat/domiciliată în ................................ str. ............................................ nr. ......, bl. ......, sc. .........., ap. ....... judeţul/sectorul ........................................................ având BI/CI seria ......... nr. ............................. eliberat/eliberată de

.............................la data de.........................................CNP..................................................................

Aceste fapte contravenţionale au fost săvârşite în perioada ..............................

Împrejurările ce pot servi la aprecierea gravităţii faptelor şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite:.................................

 

Agent constatator,

............................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Martor,

............................................

Contravenient,

............................................

 

Contravenientul şi-a îndeplinit/nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a prezenta agenţilor constatatori, la cererea lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfăşurare a activităţii de control. Organul constatator a dispus următoarele sancţiuni principale:

- avertisment scris.....................................................................

- amendă de............lei, conform art. ...... alin. ...... lit. ...... din ......................;

- amendă de............lei, conform art. ...... alin. ...... lit. ...... din ......................;

- amendă de............lei, conform art. ...... alin. ...... lit. ...... din .......................

Organul constatator a dispus următoarele sancţiuni complementare:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Contravenientul nu se află de faţă/refuză să semneze sau nu poate lua cunoştinţă despre conţinutul procesului-verbal (se subliniază cu o linie continuă situaţia aplicabilă), fapt atestat de martor, domnul/doamna .................................................................. domiciliat/domiciliată în ...................................... str. .................................. nr. ............. bl. ............... sc. ....... ap. .......... judeţul/sectorul ........................................ având BI/CI seria ...... nr. ................... eliberat/eliberată de ................................ la data de ............... CNP ...................................................................

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în lipsa unui martor pentru următoarele motive:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Alte menţiuni:

...................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................

 (Se pot menţiona observaţiile/obiecţiunile contravenientului.)

Suma totală de .................. lei (adică  .............................................................), reprezentând amenda/amenzile contravenţionale aplicată/aplicate astăzi, se va achita în contul ........................................................, deschis la Trezoreria ....................................................... iar documentul doveditor al plăţii va fi prezentat sau comunicat prin poştă ANMDM la adresa:

şos. N. Titulescu nr. 58, sectorul 1, municipiul Bucureşti, cod poştal 011144, CUI 27234950, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi a înştiinţării de plată.

În conformitate cu art. 28 alin. (1) şi art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzilor prevăzute în actele normative, aplicate astăzi, ziua .............. luna ................ anul ............., cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal şi a înştiinţării de plată, respectiv suma de ....................... lei

(adică ....................).

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale în termen de cel mult 15 zile de la încheierea/comunicarea*) acestuia. Plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Prezentul proces-verbal conţine..............pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi .................. /va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii.

 

Agent constatator,

..........................................

Mi s-a înmânat şi am primit un exemplar al procesului-verbal.

 

Contravenient,

...............................................................

(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

Martor,

..........................................


*) În termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, în situaţia în care contravenientul este de lată, semnează şi i se înmânează procesul-verbal.

În termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, în situaţia în care contravenientul nu este de faţă, nu semnează sau nu poate să ia cunoştinţă despre conţinutul procesului-verbal.

 

ANEXA Nr. 2

 

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

Seria ....... nr.  ...............

 

Pentru debitorul:

Numele şi prenumele/Denumirea ............................................... cu domiciliul/sediul în localitatea .................................. str. ................................. nr. ....., bl. ...... sc. ........ et. ...... ap. ...... judeţul/sectorul ........................... CNP ......................................, posesor al CI/BI/paşaport seria ...... nr. ................. eliberat(ă) de ................................... la data de ................... /înregistrat la registrul comerţului cu nr. .................... CUI ........................... reprezentat de domnul/doamna ......................................................................., domiciliat(ă) în localitatea  ......................... str. .................................................. nr. ........ bl. ........ sc. ........... et. .......... ap. ........, posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ......... nr. ........................... eliberat(ă) de ......................................................... la data de .............................., CNP .................................................................., în calitate de ...........................................

În baza Procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale seria .................. nr. ...............................

Încheiat în ziua de ............................ luna ............... anul ..................... la ..........................................................................., sunteţi obligat la plata unei amenzi contravenţionale în cuantum de ............... lei (adică ...............................................), pe care urmează să o achitaţi în contul “Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate” ............................................. beneficiar “Bugetul de stat”, deschis la Trezoreria Sectorului 1.

În conformitate cu art. 28 alin. (1) şi art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzilor prevăzute în actele normative, aplicate astăzi, ziua ......... luna ................ anul ......................., cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale şi a înştiinţării de plată, respectiv suma de  ........................... lei (adică ......................................................................................:............).

O copie a documentului doveditor al plăţii va fi prezentată agentului constatator sau va fi comunicată prin poştă, recomandat, Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, la adresa: şos. N. Titulescu nr. 58, sectorul 1, municipiul Bucureşti, cod poştal 011144, CUI 27234950, în termen de 15 zile de la încheierea/comunicarea procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale şi a înştiinţării de plată.

În situaţia în care amenda nu se achită în termen de 15 zile de la data încheierii/comunicării procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale însoţit de prezenta înştiinţare de plată, acesta devine titlu executoriu fără nicio altă formalitate şi se supune executării silite în condiţiile legii.

 

Agent constatator,

.........................................

Am primit un exemplar al înştiinţării de plată.

.........................................

(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

A. Proces-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale

1. Denumire; Proces-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora

2. Formular cu regim special care se tipăreşte în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (alb, roşu şi verde), folosindu-se caractere Times New Roman.

3. Caracteristici de tipărire:

a) formularele se tipăresc pe hârtie autocopiativă pe ambele feţe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii:

b) formularele se broşează în carnete/blocuri a câte 25 de procese-verbale, conţinând câte 75 de file fiecare;

c) formularele se vor înseria şi numerota conform documentelor cu regim special.

4. Se achiziţionează de la unităţi tipografice specializate, contra cost, pe baza propriilor comenzi.

5. Se utilizează la constatarea unor fapte contravenţionale prevăzute de art. 897 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, art. 56 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare, art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare, în limita de competenţă a agenţilor constatatori.

6. Se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care:

- cel alb revine organului fiscal cu atribuţii în executarea contravenţiei;

- cel roşu revine persoanei contraveniente;

- cel verde rămâne la cotor, în posesia organului constatator.

7. Procesul-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale se semnează pe fiecare pagină atât de agentul constatator, cât şi de contravenient, precum şi de martor, după caz.

B. Înştiinţare de plată

1. Denumire: înştiinţare de plată

2. Formularul se tipăreşte în 3 exemplare.

3. Caracteristici de tipărire:

a) formularele se tipăresc pe format A4;

b) formularele vor purta aceeaşi serie şi număr ca şi procesele-verbale de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale.

4. Se utilizează împreună cu procesele-verbale de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, ca urmare a constatării unor fapte contravenţionale prevăzute de art. 897 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, art. 56 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare, art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care:

- un exemplar revine persoanei contraveniente;

- un exemplar revine organului constatator;

- un exemplar revine organului fiscal, anexat la procesul-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice În anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2014.

Art. 2. - Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2014 se realizează eşalonat, În 4 tranşe egale, conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, după cum urmează:

a) începând cu data de 6 aprilie 2015, tranşele 1 şi a 2-a;

b) începând cu data de 1 septembrie 2015, tranşa a 3-a;

c) începând cu data de 1 martie 2016, tranşa a 4-a.

Art. 3. - Sumele care se vor fi achita conform art. 2 se actualizează cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 419.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere

 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Regulile privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Persoanele fizice/juridice române sau străine care pun în funcţiune capacităţi noi de producere a energiei electrice sau care au fost retehnologizate, operatorii de distribuţie, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - SA, Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale “OPCOM” - SA duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice nr. 14/2006 privind preluarea energiei electrice livrate în reţele electrice de capacităţile de producere a energiei electrice pe perioada de punere în funcţiune a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 21 iunie 2006.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 1 aprilie 2015.

Nr. 59.

 

ANEXĂ

 

REGULI

privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere

 

Art. 1. - În înţelesul prezentelor reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

CPT - consum propriu tehnologic;

OD - operator de distribuţie;

OTS - operatorul de transport şi de sistem;

PE - piaţa de echilibrare;

PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

RPUD - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013;

SEN - Sistemul electroenergetic naţional.

Art. 2. - (1) Perioada de timp necesară efectuării probelor pentru punerea în funcţiune a unei capacităţi de producere a energiei electrice, denumită în continuare perioada de probe, este intervalul de timp cuprins între momentul punerii sub tensiune pentru perioada de probe şi data obţinerii licenţei, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.

(2) Persoana fizică/juridică română sau străină care pune în funcţiune o capacitate nouă de producere a energiei electrice sau care a fost retehnologizată efectuează probele de funcţionare pentru capacitatea respectivă, cu respectarea prevederilor cap. IV secţiunea a 7-a “Punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe” din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi a cadrului de reglementare aferent echilibrării SEN, după caz.

Art. 3. - (1) în situaţia în care capacitatea prevăzută la art. 2 reprezintă o unitate nedispecerizabilă în înţelesul RPUD, persoana fizică/juridică română sau străină face demersurile necesare conform cadrului de reglementare în vigoare pentru înscrierea în PRE-CPT constituită de OD la reţeaua căruia urmează a se racorda.

(2) În situaţia în care capacitatea prevăzută la art. 2 reprezintă o unitate dispecerizabilă în înţelesul RPUD, se aplică următoarele prevederi:

a) pentru punerea în funcţiune a capacităţii, persoana fizică/juridică română sau străină întreprinde demersurile necesare conform cadrului de reglementare în vigoare pentru înscrierea la OTS ca PRE provizorie pe perioada de probe, în conformitate cu autorizaţia de înfiinţare şi avizul de racordare deţinute;

b) pe perioada de probe persoana fizică/juridică română sau străină nu transmite oferte zilnice şi oferte fixe pe PE aferente acestei capacităţi.

(3) PRE prevăzute la alin. (1) şi (2) notifică zilnic OTS producţia planificată a capacităţii de producere aflată în perioada de probe, în conformitate cu programul de probe aprobat de OTS; prin derogare de la prevederile RPUD, PRE din care face parte capacitatea prevăzută la alin. (1) şi (2) realizează notificări fizice în dezechilibru, corespunzător programului de probe al respectivei capacităţi.

Art. 4. - Pentru energia electrică produsă în perioada de probe, persoana fizică/juridică română sau străină care pune în funcţiune capacităţi noi de producere a energiei electrice sau care au fost retehnologizate primeşte preţul pentru excedent de energie, rezultat în urma calculului efectuat de operatorul de decontare al PE. Sumele de bani rezultate reprezintă venituri care îi revin persoanei fizice/juridice române sau străine, prin intermediul PRE-CPT OD sau PRE provizorie respective, ca rezultat al mecanismului de echilibrare la nivelul SEN.

Art. 5. - În procesul de programare şi de selectare a energiei de echilibrare pe PE, OTS ţine cont de programele de probe notificate conform art. 3 alin. (3).

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.