MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 242/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 242         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 9 aprilie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

67. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

381. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

70. - Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

384. - Decret privind promulgarea Legii pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

 

HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            218. - Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            167. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului privind aprobarea Procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă

 

ACTE ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

            45. - Ordin pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale şi promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 84/2013

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 19 februarie 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 28 februarie 2013, cu următoarele modificări şi completări

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”

2. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În activitatea de siguranţă a transporturilor sunt implicate unităţile specializate medicale/psihologice agreate de Ministerul Transporturilor, acestea fiind definite de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.”

3. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

“(11) Examinarea medicală şi psihologică este obligatorie pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

(12) Se consideră a fi apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru funcţiile din siguranţa transporturilor persoanele care îndeplinesc baremele de sănătate stabilite pentru aceste funcţii şi deţin un aviz sau un certificat medical, după caz, precum şi un aviz psihologic de aptitudine, în termen de valabilitate.”

4. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se asigură numai de către unităţile specializate medicale şi/sau psihologice, publice sau private, agreate de Ministerul Transporturilor.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2), unităţile agreate percep tarife care se constituie în venituri proprii.

5. La articolul 11, după alineatul (3) se Introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Tarifele prevăzute la alin. (3) se percep solicitantului examinării medicale si/sau psihologice.”

6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Pentru a examina şi a emite avizul sau certificatul medical şi/sau avizul psihologic pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, unităţile specializate medicale şi/sau psihologice trebuie să deţină certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor.

(2) Certificatul de agreare reprezintă actul care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor specifice realizării activităţii prevăzute la art. 11 alin. (2).

(3) Ministerul Transporturilor acordă, suspendă şi retrage certificatul de agreare, în condiţiile ordinelor prevăzute la art. 13.

(4) Ministerul Transporturilor controlează unităţile prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte examinarea medicală/psihologică, precum şi respectarea criteriilor şi condiţiilor de agreare, acordând viza anuală pe certificatul de agreare prin structura de specialitate cu atribuţii în domeniu, din cadrul Ministerului Transporturilor.

(5) Tarifele pentru verificarea unităţilor prevăzute la alin. (1) în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor, precum şi pentru viza anuală prevăzută la alin. (4), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

(6) Veniturile obţinute conform prevederilor alin. (5) se constituie în venituri proprii ale Ministerului Transporturilor şi rămân la dispoziţia acestuia, fiind utilizate la finanţarea activităţii de evaluare în vederea agreării şi/sau verificării unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice prevăzute la alin. (1), conform art. 67 şi 68 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.”

7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc:

a) funcţiile din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală şi/sau psihologică, precum şi cele pentru care este obligatoriu şi controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu;

b) înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti; finanţarea activităţii comisiei se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor;

c) procedura de control şi de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul nerespectării art. 12 alin. (4);

d) normele privind procedura de agreare şi avizare a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

e) modelul avizului sau certificatului medical, după caz, şi/sau psihologic de aptitudine;

f) normele metodologice privind examinarea medicală şi/sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

g) periodicitatea examinărilor medicale şi psihologice pentru funcţiile din siguranţa transporturilor;

h) tarifele prevăzute la art. 12 alin. (5).”

8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al

ministrului sănătăţii se stabilesc barem uri le de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor.”

9. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1 ) În cadrul unităţilor sanitare din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor funcţionează, în continuare, comisiile medicale şi psihologice, care îşi menţin titulatura şi atribuţiile privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

(2) Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 13 lit. d), comisiile medicale şi psihologice prevăzute la alin. (1) vor efectua examinările medicale şi psihologice pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, conform programărilor, în organizarea, funcţionarea, componenţa şi locaţia existentă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

10. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

“Art. 151. - (1) Personalului declarat inapt, retras temporar sau cu aviz restrictiv pentru funcţii în siguranţa transporturilor i se poate recomanda, de către comisiile medicale sau de către Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, recuperarea în unităţi specializate.

(2) După derularea procesului de recuperare în unităţile prevăzute la alin. (1), persoanele care doresc să se reintegreze pe aceeaşi funcţie sau pe o funcţie diferită din siguranţa transporturilor sunt, în mod obligatoriu, reexaminate la comisiile medicale sau la Comisia centrală medicală şi psihologică în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, în vederea reevaluării afecţiunii pentru care s-a recomandat recuperarea.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 aprilie 2015.

Nr. 67.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1)din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 381.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar

 

Art. 1. - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.

(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică Trezoreriei Statului, instituţiilor de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică, instituţiilor care prestează servicii de plată, autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, instituţiilor financiare nebancare şi entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate, precum şi operatorilor din domeniul jocurilor de noroc.

(3) Prevederile prezentului capitol se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi,

Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) încasare fragmentată - fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege;

b) plată fragmentată - fracţionarea sumei de plată în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de plată în numerar stabilit prin lege;

c) magazin de tipul cash and carry - magazin care realizează comerţ de tipul cash and carry, astfel cum este definit la art. 4 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

(4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d), după caz.

Art. 4. - (1) Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 aţin. (1), de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 iei de la o persoană.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană, pentru operaţiunile de încasări în numerar prevăzute la alin. (1), cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.

(4) Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

Art. 5. - Plafoanele-limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele operaţiuni:

a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;

b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;

c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;

d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (4);

e) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii;

f) depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Art. 6. - Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru efectuarea de plăţi în numerar.

Art. 7. - În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care au organizate mai multe casierii, plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) şi la art. 4 alin. (1) sunt aplicabile pe fiecare casierie în parte.

Art. 8. - Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie şi/sau cont deschis la o instituţie de credit aplică în mod corespunzător prevederile prezentului capitol.

Art. 9. - (1) în cazul persoanelor prevăzute ta art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

(2) în cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin excepţie, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.

Art. 10. - Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.

Art. 11. - (1) Se interzice persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să elibereze persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 8 sume în numerar peste plafonul stabilit la art. 3 alin. (1) lit. c), pe fiecare persoană şi tranzacţie, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 5.

(2) Este interzisă persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 8 fragmentarea solicitărilor de eliberare de numerar care conduce la depăşirea plafonului prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c).

(3) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

Art. 12. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 9 şi 10 constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 272001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 şi art. 11 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Art. 13. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 se efectuează de către organele Ministerului Finanţelor Publice, ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate, conform competenţelor.

Art. 14. - Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

Art. 15. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel:

a) instituţie acceptantă - instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară care oferă comercianţilor acceptanţi servicii de acceptare la plată a cârdurilor şi/sau a instrumentelor de plată de tip monedă electronică, în baza unui contract încheiat în prealabil între aceasta şi comerciantul acceptant, precum şi servicii de eliberare de numerar la ghişeele sale şi în reţeaua proprie de terminale ale deţinătorilor. În cazul instrumentelor de plată electronică de tipul cârdului, instituţia acceptantă poate fi şi emitentul instrumentului de plată;

b) instituţie emitentă - instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară care emite şi pune la dispoziţie deţinătorului un instrument de plată electronică, pe baza unui contract încheiat cu acesta;

c) cârd comercial - cârdul de plată emis unor operatori economici, unor entităţi din sectorul public sau unor persoane fizice care desfăşoară o activitate independentă de natură economică, a cărui utilizare este limitată la cheltuielile legate de activitatea desfăşurată;

d) comision interbancar - comisionul plătit în mod direct sau indirect, pentru fiecare operaţiune, între prestatorul de servicii de plată al plătitorului şi cel al beneficiarului care participă la operaţiunea de plată cu cârdul sau pe bază de cârd;

e) comision de servicii percepute comercianţilor - comisionul plătit acceptantului de către beneficiarul plăţii, pentru fiecare operaţiune, cuprinzând comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată şi procesare şi marja acceptantului;

f) beneficiar al plăţii - destinatarul preconizat al fondurilor care au făcut obiectul unei operaţiuni de plată;

g) sistem tripartit de plată cu cârdul-sistemul de plată prin cârduri în care funcţiile de emitere şi acceptare sunt integrate într-o singură instituţie financiară,care este şi proprietarul sistemului. Atunci când un sistem tripartit de plată cu cârdul autorizează alţi prestatori de servicii de plată să emită şi/sau să accepte cârduri de plată, acesta este considerat ca fiind un sistem cvadripartit de plată cu cârdul şi se va supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.”

2. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 21-23, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Instituţiile emitente nu pot aplica instituţiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cârdurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cârdurilor de credit.

Art. 22. - Acordurile dintre instituţiile acceptante şi beneficiarii plăţilor vor conţine informaţii detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată şi procesare, marja acceptantului, precum şi a comisioanelor suplimentare aplicate în funcţie de marca şi categoria respectivelor cârduri de plată.

Art. 23. - (1) Prevederile art. 21 şi 22 se aplică instituţiilor emitente şi instituţiilor acceptante din România.

(2) Prevederile art. 21 şi 22 nu se aplică operaţiunilor cu cârduri comerciale, retragerilor de numerar de \a bancomate şi Operaţiunilor cu cârduri emise de sisteme tripartite de plată cu cârdul.”

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

“(21) Constituie contravenţie şi se sancţionează, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 21 şi 22.

(22) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3).”

4. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1), (2), (21) şi (22) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 16. - (1) Cap. I intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile cap. I nu se aplică contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a dispoziţiilor cap. I se abrogă prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Prevederile art. 15 se aplică la 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 19. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, se vor modifica şi completa Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.253/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 10 noiembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 2 aprilie 2015.

Nr. 70.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 aprilie 2015.

Nr. 384.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (3) şi al art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă registrul agricol pentru perioada 2015-2019. Formularele registrului agricol sunt prevăzute în anexa nr. 1: “Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploataţie agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială şi entităţi cu personalitate juridică” şi anexa nr. 2: “Partea II: Tabele centralizatoare”.

Art. 2. - Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică se aprobă normele tehnice de completare a registrului agricol.

Art. 4. - Registrele agricole pentru perioada 2015-2019 se întocmesc potrivit formularelor aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

p, Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 218.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă

 

Având în vedere:

- Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Nota de fundamentare nr. 1.151 din 20 martie 2015 a Direcţiei politici strategii şi performanţă sportivă, în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi difuzat prin Direcţia administrativ tuturor direcţiilor de specialitate,

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

 

Bucureşti, 26 martie 2015.

Nr. 167.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ DE FINANŢARE

a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului ei Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă

 

Temeiul legal:

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Nota de fundamentare nr. 1.151 din 20 martie 2015 a Direcţiei politici, strategii şi performanţă sportivă.

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

 

(1) Prezenta procedură se aplică următoarelor tipuri de activităţi:

a) activităţi de promovare a educaţiei fizice şi sportului şi a valorilor şi politicilor europene privind toleranţa, fairplay-ul, prevenirea violenţei pe terenurile de sport şi în tribune, lupta împotriva dopajului;

b) activităţi de promovare şi dezvoltare a relaţiilor şi schimburilor internaţionale în domeniul sportului prin misiuni sportive internaţionale;

c) activităţi sportive internaţionale pentru persoanele cu dizabilităţi, prin Comitetul Naţional Paralimpic şi federaţii sportive naţionale.

(2) Prin prezenta procedură se stabilesc cerinţele, criteriile şi modul de finanţare din bugetul de venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, pe principii de transparenţă şi nediscriminare,

 

ARTICOLUL 2

Principii generale

 

Principiile care stau la baza finanţării sunt:

a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca o federaţie sportivă naţională care propune organizarea unei activităţi sportive de excelenţă să aibă dreptul de a deveni beneficiar în condiţiile legii;

b) eficacitatea utilizării fondurilor aprobate în baza evaluării cererii de finanţare în raport cu cerinţele impuse;

c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare;

d) tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi a cerinţelor pentru atribuirea contractului de finanţare, astfel încât orice solicitant care depune o cerere de finanţare să beneficieze de şanse egale;

e) anualitatea - derularea întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea.

 

ARTICOLUL 3

Criterii de finanţare

 

Atribuirea finanţării se face pe baza următoarelor:

a) organizarea de acţiuni şi misiuni internaţionale prin arborarea tricolorului;

b) organizarea/participarea în competiţii internaţionale prin acordare de şanse egale persoanelor cu dizabilităţi;

c) categorie de sportivi - seniori, tineret, juniori;

d) alte acţiuni/activităţi de promovare şi reprezentare cu incidenţă în sport.

 

ARTICOLUL 4

Cerinţe de calificare

 

(1) Documentele necesare în vederea finanţării sunt următoarele:

a) cererea de finanţare privind finanţarea activităţii de promovare şi reprezentare (se precizează denumirea activităţii, scopul, locaţia, perioada de desfăşurare, bugetul estimativ);

b) manualul acţiunii (unde este cazul);

c) invitaţie de participare (unde este cazul);

d) regulamentul competiţiei;

e) devizul de cheltuieli estimative;

f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal.

(2) Devizul de cheltuieli estimative se întocmeşte în urma propunerii unui buget estimativ care reprezintă totalitatea surselor de finanţare (venituri proprii, alte surse) necesare realizării activităţii de promovare şi reprezentare, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare, respectiv Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare. Se întocmeşte având în vedere următoarele:

a) bugetul să corespundă cu limitele legale pentru fiecare categorie de cheltuieli;

b) bugetul să reflecte costurile necesare realizării proiectului;

c) bugetul să se întocmească exclusiv în lei,

d) cheltuielile să fie oportune şi justificate;

e) cheltuielile să fie efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului;

f) cheltuielile să fie identificabile şi verificabile.

(3) Cererea de finanţare are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. La completarea cererii de finanţare solicitanţii au obligaţia de a furniza clarificări în scris pentru a asigura claritatea activităţii, în special cu privire la modul în care vor fi atinse obiectivele.

 

ARTICOLUL 5

Depunerea cererilor de finanţare

 

În vederea depunerii cererilor de finanţare, solicitantul trebuie să urmeze următoarea procedură:

Dosarul conţinând documentele menţionate la art. 4 alin. (1) se va depune la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului.

Adresa de depunere;

ADRESA

Ministerul Tineretului şi Sportului

Strada Vasile Conta nr. 16

Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă

Evaluare de cereri de finanţare pentru activitatea sportivă de promovare şi reprezentare

 

ARTICOLUL 6

Verificarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare

 

(1) Comisia de verificare a documentelor privind cerinţele de calificare şi evaluare a solicitărilor va fi numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului şi va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri.

(2) Comisia are următoarele atribuţii:

a) verifică dacă documentaţia depusă este completă şi dacă îndeplineşte cerinţele de calificare;

b) analizează şi evaluează cererile de finanţare în conformitate cu criteriile de finanţare, criterii de eligibilitate şi stabileşte oportunitatea finanţării activităţii şi propune valoarea finanţării, în limita bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului cu această destinaţie;

c) întocmeşte un raport referitor la cererile evaluate şi îl înaintează în vederea aprobării, conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

ARTICOLUL 7

Criterii de eligibilitate

 

            Pentru a participa la evaluarea cererilor de finanţare a activităţii de promovare şi reprezentare, federaţiile sportive naţionale trebuie să aibă încheiat cu Ministerul Tineretului şi Sportului un contract de finanţare pentru anul 2015 în condiţiile de eligibilitate stipulate în Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive la utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi documentele solicitate la art. 4.

 

ARTICOLUL 8

Evaluarea cererilor de finanţare a activităţii de promovare şi reprezentare

 

(1) Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza evaluării cererilor, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, efectuată de o comisie numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(2) Propunerile pentru finanţarea activităţii sportive de promovare şi reprezentare vor fi evaluate de către comisia prevăzută la alin. (1), în limita unui fond anual aprobat de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu această destinaţie.

 

ARTICOLUL 9

Modul de finanţare

 

(1) Finanţarea federaţiilor sportive naţionale/Comitetului Naţional Paralimpic se va face pe bază de contract.

(2) Din contractul de finanţare a activităţii sportive de promovare şi reprezentare face parte anexa cu devizul de cheltuieli aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului.

(3) Nu se admite modificarea devizului de cheltuieli anexă la contract aşa cum a fost el aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului în urma evaluării şi propunerii de finanţare.

 

ARTICOLUL 10

Modalităţi de decont

 

            Decontul va fi prezentat în lei şi va fi întocmit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoriile şi tarifele de cheltuieli din aceasta.

 

ARTICOLUL 11

Efectuarea plăţilor

 

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului va vira beneficiarului numai sumele care corespund cheltuielilor eligibile ale activităţii, după verificarea documentelor justificative şi a facturii emise de către beneficiar.

(2) Plata cheltuielilor se va face pe bază de decont înaintat de Federaţia Sportivă Naţională la care se vor prezenta documente justificative.

(3) Federaţia va beneficia de un avans de 30% din valoarea finanţării, urmând ca la prezentarea decontului cu documente justificative să se facă plata după verificarea actelor de justificare a cheltuielilor.

(4) Cheltuielile prevăzute în contract, precum şi achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. O copie a dosarului achiziţiilor realizate în cadrul proiectului va fi înaintată Ministerului Tineretului şi Sportului împreună cu decontul de cheltuieli.

 

ARTICOLUL 12

Circuitul de decontare

 

(1) Decontul acţiunii de promovare şi reprezentare care presupune adresa de înaintare cu decontul de cheltuieli, documentele justificative în copie conform cu originalul, raportul de imagine şi raportul de evaluare se depun la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Documentaţia de decontare se transmite de la registratură la direcţia de specialitate care verifică următoarele:

- activitatea corespunde scopului şi obiectivelor propuse prin contractul de finanţare;

- în urma evaluării federaţia a respectat condiţiile contractuale: loc de desfăşurare, perioadă, obiective propuse şi realizate;

- activitatea este înscrisă în calendarul internaţional al federaţiei internaţionale de specialitate;

- devizul estimativ la contractul de finanţare corespunde cu decontul transmis de Federaţia Sportivă Naţională.

(3) Direcţia de specialitate transmite, în urma verificării, direcţiei economice dosarul de decont pentru viza CFP. După avizarea CFP şi CFPD, direcţia de specialitate va întocmi ordonanţarea de plată pentru cheltuielile eligibile şi o va transmite Direcţiei economice şi patrimoniu pentru plată.

 

ARTICOLUL 13

Contractul de finanţare

 

            Contractul de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură de finanţare.

 

ANEXĂ

la procedura de finanţare

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

CONTRACT DE FINANŢARE

a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport

Nr. ................/............2015

În temeiul dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 167/2015 privind aprobarea procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea

Guvernului nr. 311/2013 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru de finanţare a federaţiilor sportive naţionale şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă,

în baza Raportului comisiei de analiză şi evaluare nr. ..../.....

între:

 

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

 

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, cod fiscal 26604620, cont nr. .............................. deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat prin Gabriela Szabo - ministru şi Clara Untaru - director economic, pe de o parte,

şi Federaţia Sportivă Naţională/Comitetul Naţional Paralimpic

(2) .................................... cu sediul în ..................., str. ................judeţul............codul fiscal nr. ....... tel/fax .................. având contul nr. ................................. deschis la Banca ............. sucursala ........ reprezentată de ................. având funcţia de ........................... pe de altă parte,

 

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului

 

(1) Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea din venituri proprii cu suma de .............. lei, de către Ministerul Tineretului şi Sportului, a organizării de către Federaţia/Comitetul Naţional Paralimpic .................. a .............

Federaţia se obligă să realizeze activitatea de promovare şi reprezentare prin sport întocmai, în modul, în perioada şi în condiţiile prevăzute prin prezentul contract.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi acordată Federaţiei/Comitetului Naţional Paralimpic ca finanţare în cuantumul şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către comisia de analiză şi evaluare, conform anexei nr. 1 - Deviz de cheltuieli pe naturi de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de promovare şi reprezentare prin sport.

(3) Parametrii sportivi de realizat vor fi prevăzuţi în anexa nr.2.

(4) Obiectivele de rezultat estimate vor fi prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract de finanţare.

 

ARTICOLUL 3

Modalităţi de plată

 

            Din suma prevăzută la art. 2 alin. (1) se acordă un avans de 30% la începutul acţiunii, iar diferenţa se acordă la finalizarea acţiunii pe baza decontului şi a documentelor justificative prezentate.

 

ARTICOLUL 4

Durata contractului

 

            Prezentul contract produce efecte de la data semnării sale de către ambele părţi până la data de ......................... (dată careva coincide cu data finalizării acţiunii).

 

ARTICOLUL 5

Drepturile Ministerului Tineretului şi Sportului

 

            Ministerul Tineretului şi Sportului are dreptul să solicite următoarele: decontul de cheltuieli împreună cu documentele justificative certificate cu originalul, raportul de imagine şi promovare a Ministerului Tineretului şi Sportului, sigla, raportul de evaluare a activităţii de promovare şi reprezentare sau orice alte date privind derularea acesteia.

 

ARTICOLUL 6

Obligaţiile Ministerului Tineretului şi Sportului

 

            Ministerul Tineretului şi Sportului are obligaţia să pună la dispoziţia Federaţiei/Comitetului Naţional Paralimpic suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul contract.

 

ARTICOLUL 7

Drepturile Federaţiei

 

            Federaţia are dreptul să primească suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.

 

ARTICOLUL 8

Obligaţiile Federaţiei

 

1. Să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării activităţii de promovare şi reprezentare prin sport ...............  şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către comisia de analiză şi evaluare conform anexei nr. 1.

2. Să implementeze activitatea de promovare şi reprezentare prin sport pe propria răspundere cu scopul de a atinge obiectivele de rezultat estimate: .................

3. Să întocmească şi să prezinte Ministerului Tineretului şi Sportului rapoartele solicitate şi orice alte date privitoare la derularea activităţii.

4. Să depună la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, în termen de cel mult 15 zile de la finalizarea activităţii, decontul de cheltuieli împreună cu documentele justificative pentru suma alocată de Ministerul Tineretului şi Sportului.

5. Să menţioneze în toate materialele de promovare a activităţii de promovare şi reprezentare prin sport; afişe, cataloage, programe, invitaţii, anunţuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri cu sintagma: “Acţiune finanţată de Ministerul Tineretului şi Sportului” împreună cu sigla Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

 

            Federaţia/Comitetul Naţional Paralimpic are obligaţia de a informa de îndată Ministerul Tineretului şi Sportului - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a activităţii de promovare şi reprezentare prin sport.

 

ARTICOLUL 10

Rezilierea contractului

 

(1) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept în cazul în care Federaţia/Comitetul Naţional Paralimpic nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract, notificarea putând fi comunicată în termen de 3 zile de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia ori a mai multor obligaţii contractuale.

(2) Utilizarea finanţărilor în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

(3) Nerespectarea contractului de finanţare pentru activitatea de promovare şi reprezentare prin sport atrage sistarea oricăror altor finanţări pentru acţiuni viitoare.

 

ARTICOLUL 11

Forţa majoră

 

(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.

(2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.

(3) Intervenţia forţei majore trebuie comunicată prin grija părţii care o invocă, de îndată, după producerea acesteia, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariţiei acesteia.

 

ARTICOLUL 12

Soluţionarea litigiilor

 

(1) Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă.

(2) în cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

 

ARTICOLUL 13

Dispoziţii finale

 

(1) Orice comunicare oficială ori cu caracter obligatoriu sau care derivă din clauzele prezentului contract ori este în strânsă legătură cu acesta trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul contractului şi titlul activităţii de promovare şi reprezentare prin sport.

(2) în toate cazurile, rapoartele, comunicările oficiale şi orice alte situaţii ce presupun semnătura şi ştampila originală ale instituţiei emitente se transmit numai în condiţiile precizate la alin. (1).

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este redactat în 3 exemplare având aceeaşi forţă juridică, dintre care două exemplare pentru Ministerul Tineretului şi Sportului şi unul pentru Federaţie.

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Beneficiar,

..................................

Ministru,

..................................

FEDERAŢIE

Reprezentant legal,

..................................

 

 

ANEXA Nr. 1

la contractul de finanţare

 

DEVIZ DE CHELTUIELI

pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de promovare şi reprezentare a României prin sport

 

Nr. crt.

Denumirea cheltuielilor

Nr. pers./ buc.

Nr. zile

Tarif zi/pers./ buc.

Sumă alocata

Total alocat

Observaţii

 

 

 

 

 

Bugetul de stat

VP

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la contractul de finanţare

 

Federaţia

 

 

PARAMETRII SPORTIVI DE REALIZAT

Parametrii de audienţă şi vizibilitate

Program 2015

A. Indicatori de eficienţă

 

1. Cost mediu acţiune de participare/organizare de acţiuni sportive internaţionale/persoană (lei)

 

2. Cost mediu zilnic participare/organizare de acţiuni internaţionale/persoană

 

 

 

B. Indicatori fizici

 

1. Numărul acţiunilor de promovare şi reprezentare

 

2. Număr de acţiuni sportive internaţionale pentru persoanele cu dizabilităţi

 

 

 

C. Indicatori de rezultat

 

1. Gradul de finanţare a acţiunilor sportive internaţionale/naţionale din suma repartizată de Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) (%)

 

2. Numărul de acţiuni finanţate x 100

 

 

 

Surse de finanţare

 

A. Bugetul MTS,

 

din care:

 

Venituri proprii MTS

 

B. Venituri proprii ale federaţiei, total

 

 

 

TOTAL SURSE DE FINANŢARE (A + B)

 

 

ANEXA Nr. 3

la contractul de finanţare

 

Federaţia

 

OBIECTIVELE DE REZULTAT ESTIMATE

 

Acţiunea/activitate

 

 

Activităţi de promovare

Promovarea unui comportament etic

Promovarea valorilor europene

 

Activităţi de promovare şi dezvoltare a relaţiilor şi schimburilor internaţionale

Promovarea imaginii României

Reprezentarea prin sport a României

 

Activităţi sportive internaţionale pentru persoane cu dizabilităţi

 

 

Depăşirea limitelor personale

Integrare socială

Atribuirea de şanse egale

 

Reprezentanţi legali:

Ministerul Tineretului şi Sportului

Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

 

 

 

ACTE ALE PARCHETULUI DE PE LANGA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale şi promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 84/2013

 

În aplicarea prevederilor art. 26 alin. (5), (6) şi (8) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

văzând şi art. 4 alin. (1) din cap. II lit. L din anexa nr. I şi anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, şi art. 2,3 şi art. 41-452 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 802/2015 din 30 ianuarie 2015 al Secţiei de resurse umane şi documentare,

în temeiul art. 62 alin. (1), art. 70 alin. (1) şi (2), art. 76 şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale şi promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 84/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 28 mai 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Efectele promovării, condiţiile privind transformarea postului şi propunerea de promovare sunt prevăzute în art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament-cadru.”

2. Articolele 19 şi 20 se abrogă.

3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Promovarea în grade şi trepte profesionale a personalului contractual se face prin examen.

(2) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual se organizează de către angajator şi constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz.

(3) Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice.

(4) Bibliografia şi, după caz, tematica se stabilesc pe baza propunerii conducătorului compartimentului în care este funcţia pe care se promovează, aprobată de angajator.”

4. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) are vechimea minimă prevăzută de lege pentru gradul sau treapta în care urmează să fie promovat;

b) a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

c) nu a fost sancţionat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

(2) Criteriile de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.”

5. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Anunţul privind examenul de promovare se afişează la sediul şi pe pagina de internet a parchetului, după caz, cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.

(2) Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii: a) data, ora şi locul desfăşurării examenului;

b) bibliografia şi, după caz, tematica;

c) modalitatea de desfăşurare a examenului;

d) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de examen, data-limită şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de examen, cu precizarea persoanelor şi datelor de contact;

e) tipul probelor de examen, locul şi data desfăşurării acestora;

f) alte date necesare desfăşurării examenului.

(3) în condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea examenului se face publicitatea modificării respective în condiţiile prezentului articol.”

6. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) în vederea participării la examen, în termen de 3 zile de la data afişării anunţului, candidaţii depun cereri de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare la conducătorul parchetului unde aceştia îşi desfăşoară activitatea.

(2) Cererile vor fi înaintate la parchetul de pe lângă curtea de apel în maximum 2 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).”

7. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Comisia de examinare efectuează selecţia dosarelor de examen în termen de două zile lucrătoare de la data primirii dosarelor.

(2) Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de examinare, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţite de motivul respingerii dosarului, la sediul parchetului care organizează examenul.

(3) Candidaţii ale căror cereri de înscriere la examen au fost respinse pot face contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen.

(4) Contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la examen se soluţionează în termen de 24 de ore/o zi lucrătoare.”

8. La articolul 26, alineatele (1) şi (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului, conducătorul parchetului care organizează examenul numeşte, prin decizie, comisia de examinare, comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi secretarul examenului.

(5) Secretarul comisiei de examinare şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor este o persoană din cadrul compartimentului de resurse umane al angajatorului.”

9. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Comisia de examinare are următoarele atribuţii principale:

a) selectează dosarele candidaţilor;

b) stabileşte tipul probelor de examen: proba scrisă sau proba practica, după caz;

c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă, conform art. 44 alin. (3) din Regulamentul-cadru;

d) stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile pentru desfăşurarea acesteia;

e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă sau proba practică;

f) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidaţilor;

g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de examen.”

10. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Comisia de examinare evaluează performanţele profesionale individuale pe baza criteriilor prevăzute la art. 45 alin. (1) din Regulamentul-cadru.

(2) Cunoştinţele teoretice necesare funcţiei evaluate se evaluează pe baza unei probe scrise din domeniul de activitate al angajatului, care să ateste pregătirea profesională şi gradul de acumulare a experienţei profesionale în domeniul respectiv.”

11. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise sau probei practice;

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.”

12. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Secretarul comisiei de examinare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte dosarele de examen ale candidaţilor, respectiv contestaţiile, după caz;

b) convoacă membrii comisiei de examinare, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;

C) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de examinare, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, care va fi semnată de către toţi membrii comisiei;

d) asigură transmiterea/afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la examen, respectiv a rezultatelor eventualelor contestaţii;

e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului.”

13. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) în ziua desfăşurării examenului, comisia de examinare elaborează subiectele şi baremele de corectare pentru proba scrisă, pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii aprobate.

(2) Locul desfăşurării examenului şi modalitatea de securizare a lucrărilor sunt stabilite de comisia de examinare.

(3) Procedura de elaborare a subiectelor şi durata examenului de promovare sunt stabilite în art. 44 din Regulamentul-cadru.

(4) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din examen. În acest caz, lucrarea se anulează cu menţiunea «fraudă» şi se încheie un proces-verbal în acest sens, iar candidatul va fi declarat respins.

(5) La sfârşitul susţinerii probei scrise se afişează baremul de corectare.”

14. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) în cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza pe baza criteriilor prevăzute la art. 45 alin. (1) din Regulamentul-cadru.

(2) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1).

(3) Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

(4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.”

15. Articolul 35 se abrogă.

16. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul parchetului, precum şi pe pagina de internet a acestuia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii examenului.

(2) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie la secretarul comisiei în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale se afişează la sediul parchetului în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.”

17. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi salarizate cu salariul de debutant pe o perioadă de 6 luni şi vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9) din Regulamentul-cadru şi aprobat de conducătorul parchetului.”

18. Articolul 38 se abrogă.

19. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

(2) Fişa postului salariatului va fi completată cu noi atribuţii, ca urmare a promovării, în raport cu nivelul postului, prin grija superiorului ierarhic.”

Art. II. - Secţia de resurse umane şi documentare va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Tiberiu Mihail Niţu

 

Bucureşti, 12 martie 2015.

Nr. 45.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.