MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 250/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 250         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 aprilie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            7. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

6. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

234. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            412. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

62. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA- S.A.

 

64. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

 

65. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ – S.A.

 

66. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala GAZ NORD EST - S.A.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 15-16 aprilie 2015, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 14 aprilie 2015.

Nr.7.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Având în vedere că Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte măsuri fiscale şi reducerea treptată în următorii 4 ani a TVA pe măsura îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare, se propune, începând cu data de 1 iunie 2015, extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, precum şi pentru serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice,

faptul că măsura de reducere a TVA este conformă cu legislaţia europeană şi este de natură a contribui în mod esenţial la reducerea evaziunii fiscale,

luând în considerare faptul că reducerea TVA reprezintă o pârghie deosebit de importantă din perspectiva dezvoltării economiei naţionale, prin relansarea consumului intern, ca urmare a creării premiselor necesare pentru scăderea preţurilor bunurilor şi serviciilor în generai,

ţinând cont de faptul că reducerea nivelului TVA contribuie totodată la creşterea productivităţii şi, implicit, la creşterea eficienţei economice,

având în vedere că reducerea cotei de TVA constituie o măsură de natură a spori echitatea, prin îmbunătăţirea distribuţiei veniturilor sau prin faptul că anumite bunuri devin mai accesibile pentru întreaga populaţie,

evidenţiind totodată şi faptul că extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de produse alimentare şi serviciile de restaurant şi de catering constituie o măsură de natură a contribui în mod esenţial la reducerea evaziunii fiscale şi la crearea unui climat competitiv adecvat în acest domeniu, inclusiv în domeniul turismului,

luând în considerare faptul că extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% generează efecte pozitive semnificative asupra mediului de afaceri şi prin îmbunătăţirea fluxurilor de cash-flow, diminuând astfel o serie de dificultăţi cu care se confruntă operatorii economici din această perspectivă,

luând în considerare interpretările referitoare la posibilitatea aducerii unor atingeri dispoziţiilor constituţionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate, ca urmare a prevederilor privind condiţionarea înregistrării transferului proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal la birourile de carte funciară, de prezentarea documentelor care atestă plata impozitului datorat de persoanele fizice,

pentru asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obţinute de persoanele fizice din chirii, în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, indiferent dacă chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută,

ţinând cont de necesitatea implementării măsurii care are drept scop soluţionarea cazului de încălcare a dreptului Uniunii Europene în materia libertăţii de a presta servicii şi a libertăţii de circulaţie a capitalului în cazul persoanelor juridice străine care obţin venituri de natura dobânzilor din România,

având în vedere necesitatea implementării măsurii care are drept scop soluţionarea cazului de încălcare a dreptului Uniunii Europene în materia libertăţii de a presta servicii şi a libertăţii de circulaţie a capitalului în cazul persoanelor fizice nerezidente care obţin anumite categorii de venituri din activităţi independente din România,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 771, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi la alin. (3) teza a două se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile/definitive şi executorii a hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului. În cazul transferului prin executare silită impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.”

2. La articolul 82, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71). cu următorul cuprins:

“(71) În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 62 alin. (11) şi în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plăţile anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.”

3. La articolul 83 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) şi la art. 82 alin. (71) a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;”.

4. La articolul 94, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) şi (23), cu următorul cuprins:

“(22) în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative recalculează plăţile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1), începând cu 1 iunie 2015.

(23) Pentru înregistrarea la birourile de carte funciară a drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, anterior datei de 1 iunie 2015 şi neînregistrate până la data respectivă, registratorii nu au obligaţia de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.”

5. După articolul 116 se introduc două noi articole, articolele 1161 şi 1162, cu următorul cuprins:

 

“Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European

Art. 1161. - (1) Veniturile reprezentând dobânzi obţinute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cu excepţia dobânzilor care intră sub incidenţa prevederilor cap. IV din prezentul titlu, se impun cu cota şi în condiţiile prevăzute de convenţia aplicabilă, dacă persoana juridică prezintă un certificat de rezidenţă fiscală valabil.

(2) Persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care obţine venituri reprezentând dobânzi în condiţiile prevăzute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform alin.(1) prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II. Impozitul reţinut la sursă potrivit alin. (1) constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat.

(3) Constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat şi impozitul reţinut la sursă conform prevederilor art. 116 în condiţiile în care persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, prezintă certificatul de rezidenţă fiscală ulterior realizării venitului.

(4) Veniturile reprezentând dobânzi obţinute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri se impun conform prevederilor art. 116. Dacă persoana juridică prevăzută În prezentul alineat este rezidentă a unui stat din Uniunea Europeană sau din Spaţiul Economic European cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, această persoană poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform prevederilor art. 116 prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II. Impozitul reţinut la sursă conform prevederilor art. 116 constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat.

 

Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European

Art. 1162. - (1) Veniturile din activităţi independente care sunt obţinute din România de o persoană fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care prezintă un certificat de rezidenţă fiscală, se vor impune cu cota şi/sau în condiţiile prevăzute de convenţia aplicabilă.

(2) Persoana fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri care obţine venituri din activităţi independente în condiţiile prevăzute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform alin. (1) prin declararea şi plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul III. Impozitul reţinut la sursă potrivit alin. (1) constituie plată anticipată în contul impozitului pe venit şi se scade din impozitul pe venit datorat.

(3) Pentru a beneficia de prevederile aplicabile rezidenţilor români constituie plată anticipată în contul impozitului pe venit şi se scade din impozitul pe venit datorat şi impozitul reţinut la sursă conform prevederilor art. 116 în condiţiile în care persoana fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, prezintă certificatul de rezidenţă fiscală ulterior realizării venitului.

(4) Veniturile din activităţi independente obţinute din România de o persoană fizică rezidentă într-un stat al Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European, stat cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, se impun conform prevederilor art. 116. Dacă persoana fizică prevăzută în prezentul alineat este rezidentă a unui stat al Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, această persoană poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform art. 116 prin declararea şi plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul III. Impozitul reţinut la sursă potrivit art. 116 constituie plată anticipată în contul impozitului pe venit.”

6. La articolul 140 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri;”.

7. La articolul 140 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.”

Art. II. - Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. I intră în vigoare la data de1 iunie 2015.

Art. III. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 6.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XII alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 2 aprilie 2015.

Nr. 234.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

 

Art. 1. - (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 1 octombrie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, în limita sumei de 1.290.000 mii lei, în baza prevederilor art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, în vederea asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(2) împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială membră a unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuţie la finanţarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Împrumuturile prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la limita de îndatorare calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 31 iulie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei, în baza prevederilor art. XII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, în vederea:

a) finanţării corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

b) asigurării cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale.

(2) împrumuturile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acordă cu termen de rambursare de până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) împrumuturile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acordă cu termen de rambursare de până la 10 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(4) împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială membră a unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuţie la finanţarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Limita de îndatorare pentru aceste împrumuturi este de maximum 70%, calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, respectiv Cererea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, după caz.

(2) în cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate în parteneriat, beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, membrii în parteneriat, solicită liderului de parteneriat transmiterea către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007- 2013, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1.

(3) în cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate în parteneriat beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 membrii în parteneriat, care au în sarcină plata corecţiilor financiare, transmit către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

(4) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale membre într-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară solicită acesteia transmiterea către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007- 2013, respectiv a Cererii privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, după caz, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, după caz.

(5) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene transmit solicitanţilor Notificarea privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, respectiv Notificarea privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit formularelor prevăzute în anexa nr. 3 şi anexa nr. 4, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererilor prevăzute la alin. (1)-(4).

(6) Liderul de parteneriat prevăzut la alin. (2) transmite membrilor parteneriatului notificările primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi comunică prin adresă partea de contribuţie a fiecăruia.

(7) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite direct de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, notificarea şi adresa prevăzută la alin. (6), după caz, precum şi declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului de credite privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.

(8) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară transmite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi comunică prin adresă partea de contribuţie a fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale reprezentând valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, respectiv valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, în vederea contractării împrumutului.

(9) Ordonatorul principal de credite întocmeşte declaraţia pe propria răspundere privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.

(10) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinaţiile prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. a), după caz, întocmesc, în baza documentelor primite de la beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, a notificărilor prevăzute la alin. (5), precum şi a declaraţiei prevăzute la alin. (9), Situaţia privind valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, respectiv Situaţia privind valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 6 şi anexa nr. 7, după caz.

(11) Beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 transmit unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul declaraţii pe propria răspundere a ordonatorului de credite privind valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din Programele naţionale, aflată în sarcina lor, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8, pentru care se solicită contractarea împrumutului.

(12) Ordonatorul principal de credite declară pe propria răspundere valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din Programele naţionale, aflată în sarcina unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, pentru care se solicită contractarea împrumutului.

(13) În baza declaraţiilor prevăzute la alin. (11) şi (12), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) întocmesc Situaţia privind valoarea cofinanţării locale a proiectelor finanţate din Programele naţionale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9;

Art. 4. - (1) Pentru contractarea împrumuturilor, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun în două exemplare, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1), după caz, în funcţie de destinaţia împrumutului prevăzut la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre, pentru fiecare caz în parte, următoarele documente, după caz:

a) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10;

b) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 11;

c) Situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada aferentă împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 12;

d) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13;

e) hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 14;

f) Situaţia privind valoarea prefinanţării şt/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6;

g) notificările privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării, proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, însoţite de adresele prevăzute la art. 3 alin. (6) şi (7), după caz;

h) declaraţiile pe propria răspundere a ordonatorilor de credite privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

i) Situaţia privind valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7;

j) notificările privind confirmarea valorii corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, însoţite de adresa prevăzută la art. 3 alin. (8), după caz;

k) Situaţia privind valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9;

l) declaraţiile pe propria răspundere a ordonatorilor de credite privind valoarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale;

m) adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea conturilor aferente subdiviziunilor bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne în care se vor vira sumele cu titlu de împrumut şi codurile IBAN ale acestora.

(2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-m), după caz, în ordinea depunerii acestora de către unităţi le/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(3) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice au în vedere următoarele:

a) documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), i) şi k) să fie semnate de ordonatorul principal de credite şi să aibă aplicată ştampila unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, se va ataşa şi documentul/aprobarea autorităţii deliberative de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite;

b) referitor la anexa nr. 11, verifică şi avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 şi 3, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 “Venituri din valorificarea unor bunuri”, pe baza datelor din conturile de execuţie;

c) referitor la anexa nr. 11, sumele înscrise pe rândurile 3,4, 5 şi 6 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării înscrise la rândul II “Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente” din anexa nr. 12;

d) existenţa documentelor prevăzute la alin. (1) lit. g), h), j), I) şi m);

e) verifică ca valoarea totală a cheltuielilor pentru care se solicită împrumutul, înscrisă în fiecare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f), i) şi k), să fie egală cu suma solicitată în cuprinsul cererii pentru autorizarea contractării împrumutului, întocmită în funcţie de destinaţia împrumutului prevăzut la art. 1 şi 2.

(4) Responsabilitatea cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi la încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ordonatorilor de credite ai instituţiilor prevăzute la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.

(5) După verificare, un exemplar al documentelor menţionate la alin. (1) lit. a)-f), i), k) şi m) se transmite de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz, în ordinea primirii şi înregistrării acestora, potrivit alin. (2), cu adresă de înaintare, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poşta specială, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Art. 5. - Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează documentaţia, în ordinea primirii şi înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, şi stabileşte valoarea împrumutului, astfel încât aceasta să se încadreze în limitele prevăzute la art. XII alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015. Pentru calcularea valorii împrumutului solicitat în baza prevederilor art. XII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 se va avea în vedere suma anuală minimă (cu excepţia anilor marginali) a indicatorului “Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015” din anexa nr. 11.

Art. 6. - (1) în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, întocmeşte convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 15, pe care o transmite în format electronic unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact menţionate în lista depusă la documentaţia de autorizare. Totodată, convenţia de împrumut se transmite spre ştiinţa direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, prin e-mail. Scadenţarul de plată se transmite ulterior, acesta se elaborează în funcţie de data creditării contului de împrumut al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea convenţiei de împrumut, au obligaţia să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ştampileze şi să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.ro. Totodată, în cadrul aceluiaşi termen de 4 zile lucrătoare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale convenţiei de împrumut, ştampilate şi semnate de ordonatorul principal de credite, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz.

(3) în ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale convenţiei de împrumut de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice le retransmit prin poştă, cu adresă de înaintare, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 7. - (1) Pentru operativitate, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, după primirea în format electronic de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenţiei de împrumut semnate şi stampilate, începe demersurile necesare în vederea semnării.

(2) în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării convenţiei de împrumut de către ambele părţi, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, dispune virarea sumei aprobate prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi prin convenţia de împrumut în conturile aferente subdiviziunii bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne, indicate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale beneficiare.

(3) Un exemplar original al convenţiei de împrumut, împreună cu scadenţarul de plată elaborat de Ministerul Finanţelor Publice prin direcţia de specialitate, se transmite prin poştă, cu adresă de înaintare, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare. Scadenţarul de plată se întocmeşte în funcţie de data creditării conturilor indicate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de împrumut.

Art. 8. - (1) După primirea convenţiei de împrumut semnate de ambele părţi, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială aprobă sau rectifică, după caz, bugetul împrumuturilor interne şi comunică beneficiarilor prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 272015 sumele cu care îşi rectifică bugetul. Bugetele aprobate sau rectificate, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise.

(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale comunică asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea rectificării prevăzute la alin. (1), sumele aprobate din împrumut pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora.

(3) în termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a solicita unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acestea sunt luate în evidenţa fiscală deschiderea unui cont distinct de disponibil în vederea încasării sumelor şi a efectuării plăţilor potrivit destinaţiilor legale.

Art. 9. - (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare în conturi distincte prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, în funcţie de cheltuielile ce urmează a fi efectuate din împrumut, respectiv aflate în sarcina acestora sau în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.

(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care beneficiază de împrumuturi contractate în condiţiile art. XII alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 efectuează plăţi din bugetul împrumuturilor interne, pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local.

(3) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care contractează împrumuturi în condiţiile art. XII alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, pentru cheltuielile aflate în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, virează sumele aferente, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, în conturi distincte de venituri bugetare sau în contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3), după caz, deschise pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului.

(4) în cazul corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, prevăzute la art. XII alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, sumele aferente acestor corecţii în conturile distincte de venituri ale bugetelor locale şi bugetelor instituţiilor publice prevăzute la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi în contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3), după caz.

(5) Restituirea corecţiilor financiare se face din conturile de venituri bugetare în care au fost primite iniţial de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sumele aferente fondurilor externe nerambursabile sau din contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3), după caz.

(6) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului decontează documentele de plată, depuse de beneficiari, numai după încasarea sumelor din împrumut, astfel:

a) pentru beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, în limita bugetelor aprobate sau rectificate în care au fost prevăzute cheltuielile respective şi a creditelor bugetare deschise cu această destinaţie, cu excepţia plăţilor aferente corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru care plăţile se dispun din conturile distincte de venituri bugetare prevăzute la alin. (4);

b) pentru beneficiarii prevăzuţi la art. XII alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, în limita disponibilităţilor din contul de disponibil prevăzut la art. 8 alin. (3).

Art. 10. - (1) Rambursarea împrumuturilor contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. XII alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, la soldul împrumutului, cu convenţia “număr de zile calendaristice/360”. Datele de plată a ratei scadente şi dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul de plată anexat la convenţia de împrumut.

(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 120 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei.

(3) Dobânda de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (2) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

(4) Plata ratelor şi a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, inclusiv a dobânzilor de întârziere, se efectuează de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în conturi distincte deschise pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel:

a) un cont distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor acordate în vederea asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;

b) un cont distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor acordate în vederea finanţării corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

c) un cont distinct de disponibil - pentru încasarea rambursării obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor acordate pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale.

(5) Sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (4) se transmit zilnic de către Trezoreria Operativă Centrală, în sistem electronic, direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit scadenţarelor de plată şi ordinii de stingere prevăzute la art. XII alin. (8) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 2/2015.

(6) Direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice va transmite Trezoreriei Operative Centrale, în sistem electronic, situaţia privind distribuirea sumelor în ordinea: dobânzi de întârziere, dobânzi şi rate de capital.

(7) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (6), Trezoreria Operativă Centrală va transfera, pe bază de notă contabilă, sumele reprezentând rate de capital scadente în contul “Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii”, sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului, în contul “Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete”, iar sumele reprezentând dobânda de întârziere, în contul: “Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen”.

(8) Conturile prevăzute la alin. (4) nu sunt purtătoare de dobândă. Eventualele sume virate în plus de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare.

Art. 11. - (1) împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parţial/integral cu condiţia informării prealabile în scris a Ministerului Finanţelor Publice cu privire la intenţia de rambursare formulată de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(2) Rambursarea anticipată parţial/integral a împrumutului se efectuează în contul “Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii” deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) De la data creditării contului curent general al Trezoreriei Statului cu sumele rambursate anticipat parţial/integral, valoarea împrumutului acordat iniţial se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 16, cu actualizarea scadenţarului de plată a împrumuturilor acordate.

Art. 12. - (1) în cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în convenţiile de împrumut, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, lunar, lista unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, grupate pe judeţe, care înregistrează restanţe la plată în luna anterioară raportării şi suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor şi dobânzilor de întârziere, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. XII alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.

(2) Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică împreună cu Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista primită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

(3) Până la lichidarea obligaţiilor de plată restante prevăzute la alin. (2) ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligaţii restante.

Art. 13. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Judeţul.................................................1)

Beneficiar.................................................2)

Adresa.......................................................

Telefon/Fax/Adresa de e-mail..................................

Nr. ......../Data ...........................................

 

            Către.......................................3)

 

CERERE

privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013

 

Subsemnatul(a), ...............................................4), în calitate de reprezentant legal al .................................................2), judeţul ................................1), identificată prin codul de înregistrare fiscală ...........................5), beneficiar al proiectului/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, prin prezenta cerere vă rog a confirma următoarele:

- suma de .................. lei reprezintă valoarea prefinanţării proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ........./codul proiectului .............;

- suma de .................. lei reprezintă valoarea cofinanţării din surse proprii ale beneficiarului rămasă de plată la data prezentei solicitări pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ......../proiectului .............;

.............................................................................................................................................................................................6)

 

 

L.S.

..................................................................... 4)

 

..................................................................... 7)

 

 


1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie denumirea beneficiarului solicitant (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz).

3) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.

5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al beneficiarului,

6) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare.

7) Se înscrie funcţia reprezentatului legal.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Judeţul...............................................1)

Beneficiar................................2)

Adresa.......................................................

Telefon/fax/adresa de e-mail..................................

Nr. ......../Data...........................................

 

            Către......................................3)

 

CERERE

privind confirmarea valorii corecţiilor financiare aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile

 

Subsemnatul(a), .................................................4), în calitate de reprezentant legal al ..............................................2), judeţul.................................1), identificată prin codul de înregistrare fiscală ......................5), beneficiar al proiectului/proiectelor finanţat/finanţate din fonduri externe nerambursabile, prin prezenta cerere vă rog a confirma următoarele:

- suma de ....... lei, din care TVA în sumă de .................. lei, reprezintă valoarea corecţiei financiare aplicate proiectului care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, aferentă contractului de finanţare nr. ....../codul proiectului .......... pentru contractul de lucrări/servicii/furnizare .................................... nr./data semnării ..........................., încheiat cu ................................... (numele contractorului)

(inclusiv pentru actele adiţionale aferente), conform ....................6),

............................................................................................................................................................................................7)

 

 

L.S.

..................................................................... 3)

 

..................................................................... 8)


1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie denumirea beneficiarului solicitant (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz).

3) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.

5) se înscrie codul de înregistrare fiscală al beneficiarului.

8) Se completează, după caz, cu nota de constatare nr. ....................

7) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare.

8) Se înscrie funcţia reprezentatului legal.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene......................1)

Nr. ....................../Data..........................

 

Către......................................2)

 

NOTIFICARE

privind confirmarea valorii prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013

 

La cererea dumneavoastră nr. ......../.......... vă confirmăm următoarele:

- suma de .......  lei reprezintă valoarea prefinanţării proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ....../codul proiectului ..........;

- suma de ........ lei reprezintă valoarea cofinanţării din surse proprii ale beneficiarului rămasă de plată la data prezentei solicitări pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. ....../codul proiectului ..........;

..........................................................................................................................................................3)

 

 

L.S.

..................................................................... 4)

 

..................................................................... 5)

 


1) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

2) Se înscrie denumirea beneficiarului (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţata din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui parteneriat, după caz) care a solicitat confirmarea.

3) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract de finanţare,

4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

5) Se înscrie funcţia reprezentantului legal.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene......................1)

Nr. ....................../Data............

 

            Către......................................2)

 

NOTIFICARE

privind confirmarea valorii corecţiilor financiare aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile

 

La cererea dumneavoastră nr. ......../.......... vă confirmăm următoarele:

- suma de ................. lei, din care TVA în sumă de .................. lei, reprezintă valoarea corecţiei financiare aplicate proiectului care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, aferentă contractului de finanţare nr. ....../codul proiectului .......... pentru contractul de lucrări/servicii/furnizare .............................. nr./data semnării ............................ încheiat cu .................................... (numele contractorului), (inclusiv pentru actele adiţionale aferente), respectiv debit rămas de restituit de către beneficiar în sumă de ............. lei, din care TVA în sumă de ......... lei, aferent corecţiei financiare stabilite prin nota/notele de constatare nr. .................

..............................................................................................................................................................3)

 

 

L.S.

..................................................................... 4)

 

..................................................................... 5)


1) Se înscrie denumirea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.

2) Se înscrie denumirea beneficiarului (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, inclusiv instituţia finanţată integral din bugetul local/instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară/liderul unui proiect derulat în parteneriat, după caz) care a solicitat confirmarea.

3) Se completează, după caz, cu sume aferente fiecărui contract în parte.

4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

5) Se înscrie funcţia reprezentantului legal.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

DECLARAŢIE

 

            Subsemnatul/a ........................................................... reprezentant legal al ............................................*), în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că ...................................................*) are în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile la care valoarea cheltuielilor neeligibile asociată acestora este detaliată astfel:

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Contract de finanţare nr./data

Valoarea contractului

Valoarea cheltuielilor neeligibile

Din care valoarea cheltuielilor neeligibile pentru care se solicită împrumut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

 

 

            Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ..................... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.

 

Data: .........................

Ordonator de credite,

........................................

(prenumele şi numele)

L.S.


*) Denumirea instituţiei beneficiare prevăzute la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Judeţul..................................................................1)

Unitatea administrativ-teritorială...........................2)

Adresa...................................................................

Telefon/Fax/Adresa de e-mail..................................

 

SITUAŢIE

privind valoarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor

 

 

 

 

 

 

- lei3)-

Nr. crt.

Contract de finanţare nr./dată

 

 

Valoarea notificata de autoritatea cu competenţe în gestiunea fondurilor europene

din care:

Cheltuieli neeligibile asociate proiectelor

 

 

Valoarea cheltuielilor pentru care se solicită împrumut

prefinanţare din surse proprii ale beneficiarului

cofinanţare din surse proprii ale beneficiarului

0

1

2=3+4

3

4

5

6

A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, din care:

a1) unitatea administrativ-teritorială

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

TOTALA (a1+a2+a3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

TOTAL B

 

 

 

 

 

 

C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

TOTAL C

 

 

 

 

 

 

D) asociaţia de dezvoltare intercomunitară

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

asociaţia de dezvoltare intercomunitară

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

TOTAL D

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

(A+B+C+D)

 

 

 

 

 

 

 

 

L.S.

 

Ordonator principal de credite,

....................................................

.................................................2)

.................................................4)


1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale.

4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

Judeţul...............................................................1)

Unitatea administrativ-teritorială........................2)

Adresa...............................................................

Telefon/Fax/Adresa de e-mail.............................

 

SITUAŢIE

privind valoarea corecţiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile

 

 

 

 

 

- lei3)

Nr. crt.

Contract de finanţare nr./data

Valoarea corecţiei financiare notificate de autoritatea cu competenţe în gestiunea fondurilor europene

Valoarea corecţiilor financiare pentru care se solicită împrumut

 

1

2

3

4

A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, din care:

a1) unitatea administrativ-teritorială

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

SUBTOTAL

 

 

 

a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

SUBTOTAL

 

 

 

a3) instituţia publica finanţată integral din bugetul local

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

SUBTOTAL

 

 

 

TOTALA

(a1+a2+a3)

 

 

 

B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

TOTAL B

 

 

 

C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

TOTAL C

 

 

 

D) asociaţia de dezvoltare intercomunitară

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

asociaţia de dezvoltare intercomunitară

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

TOTAL D

 

 

 

TOTAL GENERAL

(A+B + C + D)

 

 

 

 

 

L.S.

 

Ordonator principal de credite,

....................................................

.................................................2)

.................................................4)


1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale.

4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

DECLARAŢIE

 

            Subsemnatul/a, ........................................................., reprezentant legal al ............................................*), în calitate de ordonator de credite, declar pe propria răspundere că ...................................................*) are în derulare proiecte finanţate din programe naţionale care necesită cofinanţare locală, astfel:

 

Denumirea instituţiei prin care se derulează programe naţionale

Denumirea programului naţional

Contract de finanţare nr./data

Valoarea cofinanţării locale

- lei -

Valoarea cofinanţării locale pentru care se solicită împrumut

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

 

 

 

            Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ..................... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.

 

Data: .........................

Ordonator principal de credite,

....................................................

(prenumele şi numele)

L.S.


*) Denumirea instituţiei beneficiare prevăzute la art. XII alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

Judeţul.................................................................1)

Unitatea administrativ-teritorială..........................2)

Adresa..................................................................

Telefon/Fax/Adresa de e-mail...............................

 

SITUAŢIA

privind valoarea cofinanţării locale a proiectelor finanţate din programele naţionale, la data de ...............................

 

 

 

 

- lei3) -

Nr. crt.

Contract de finanţare nr./data

Valoarea cofinanţării locale la programele naţionale

Valoarea cofinanţării locale la programele naţionale pentru care se solicită împrumut

1

2

3

4

A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, din care:

a1) unitatea administrativ-teritorială

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

SUBTOTAL

 

 

 

a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

SUBTOTAL

 

 

 

a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

SUBTOTAL

 

 

 

TOTALA

(a1 + a2 + a3)

 

 

 

B) instituţia publica finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

TOTAL B

 

 

 

C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

1

 

 

 

2

 

 

 

…………………..

 

 

 

TOTAL C

 

 

 

TOTAL GENERAL (A+B + C)

X

 

 

 

 

L.S.

 

Ordonator principal de credite,

....................................................

.................................................2)

.................................................4)


1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale.

4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

 

ANEXA Nr. 10*)

la normele metodologice

 

 

STEMA

ROMÂNIA

JUDEŢUL.................................................................................................................... 1)

UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ............... 2)

....................................................................................................................................... 3)

ADRESA........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

TELEFON/FAX/ADRESĂ E-MAIL: .........................................................................

Nr. …................. din ….......... 2015)

STEMA

UNITĂŢII

/SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat la

DGRFP/AJFP ..................................

nr. ............ din ........... 2015

 

 

 

 

CERERE

pentru autorizarea contractării împrumutului având ca destinaţie .........................................................................4)

 

Subsemnatul(a) , .........................5), în calitate de ordonator principal de credite al .......................2) .......................3), judeţul ...................... 1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ................. 6) lei, având ca titular .......................2) .......................3) identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală ...............  7), la care anexez celelalte documente prevăzute la art. XII alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri.

 

Prin prezenta mă oblig să aduc la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. ........ din  .........  2015 privind aprobarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum .................. lei, precum şi ale oricăror alte reglementări conexe.

 

De asemenea, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea şi că unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu are alte obligaţii financiare interne şi externe necuprinse în situaţia privind calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii.

 

Informaţii privind împrumutul pentru a cărei contractare se solicită autorizarea:

 

Destinaţia împrumutului

Valoarea împrumutului

Durata împrumutului

 

 

 

 

Persoana de contact:

 

Domnul/Doamna ..............................., în calitate de 8) ........................., telefon fix şi mobil ................, fax ................, e-mail ......................

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

.................................2)................................3),

....................................................5)

l.s.          (prenumele şi numele)

 


1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

4) Se completează cu: asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor/finanţarea corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile/asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale, după caz.

5) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.

6) Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorităţii deliberative.

7) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

8) Se înscrie funcţia persoanei cu atribuţii în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-şef).

 

NOTĂ:

Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

Judeţul ........................./Municipiul Bucureşti: ...........................

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială: .........................

Avizat pentru venituri proprii realizate,

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ......................

Director executiv/Şef de administraţie ......................

 

Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Execuţie buget local 1) la 31 decembrie 2012

Execuţie buget local 1) la 31 decembrie 2013

Execuţie buget local 1) la 31 decembrie 2014

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării 2)

2015

2016

2017

2018

2019

...................

0

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 VENITURI PROPRII3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Limită de îndatorare (70% din venituri proprii)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3

 Serviciul anual al datoriei publice locale existente4) (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

4

Rambursare

X

X

X

 

 

 

 

 

 

5

Dobânzi

X

X

X

 

 

 

 

 

 

6

 Comisioane

X

X

X

 

 

 

 

 

 

7

Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.2/2015(rd.2-rd.3)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente.

 

Ordonator principal de credite

Primar/Preşedinte,

....................................................

Director economic (contabil),

....................................................

 

            L.S.


1) Situaţia financiara privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.

3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 .Venituri din valorificarea unor bunuri”.

4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 12 la normele metodologice).

 

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice

 

Judeţul ................................/Municipiul Bucureşti: ................

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială: .................

Situaţie privind serviciul datoriei publice locala existente

lei

Nr. crt.

Serviciul anual al datoriei publice locale

Anul

2015

2016

2017

2018

2019

...................

I.1.

Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă:

finanţator...................../valoare contract.................(a + b + c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Rambursarea finanţării

 

 

 

 

 

 

b) Dobânzi

 

 

 

 

 

 

 c) Comisioane

 

 

 

 

 

 

I.2.

 Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă finanţator................../valoare contract............(a + b + c)

 

 

 

 

 

 

 a) Rambursarea finanţării

 

 

 

 

 

 

b) Dobânzi

 

 

 

 

 

 

 c) Comisioane

 

 

 

 

 

 

I.n

…………………..

 

 

 

 

 

 

II.

 Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a + b + c)

 

 

 

 

 

 

 a) Rambursarea finanţării rambursabile (1.1a + I 2a +...)

 

 

 

 

 

 

 b) Dobânzi (1.1b + l.2b +...)

 

 

 

 

 

 

c) Comisioane (1.1c + l.2c +...)

 

 

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite

Primar/Preşedinte,

....................................................

Director economic (contabil),

....................................................

 

LS.

curs de schimb: ............................... valabil în data de ...................................*)

 

NOTĂ:

Serviciul datoriei publice locale existente se detaliază pe fiecare finanţare rambursabilă contractată/garantată, aflată în derulare, prevăzută în declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 13 la normele metodologice, cu excepţia finanţărilor rambursabile prevăzute la art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţia se întocmeşte pe baza graficelor de rambursare a finanţărilor rambursabile.


*) Se înscrie cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data întocmirii situaţiei, utilizat la calcularea echivalentului în lei al finanţărilor rambursabile contractate/garantate în euro, dolari SUA etc.

 

ANFXA Nr. 13

la normele metodologice

 

DECLARAŢIE

 

            Subsemnatul/Subsemnata ................................... reprezentant legal al judeţului/municipiului/oraşului/comunei/sectorului ....................... al municipiului Bucureşti ............................... în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că judeţul/municipiul/oraşul/comuna/sectorul ....................... al municipiului Bucureşti are în derulare următoarele finanţări rambursabile interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:

 

Finanţator

Valoarea finanţării rambursabile

(în valuta de contract)

Destinaţia finanţării rambursabile*)

Împrumutat

Garant

Data contractării/ garantării finanţării

Durata finanţării rambursabile

- ani -

Rata anuala a dobânzii

Comisioane

perioada de graţie

perioada de rambursare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum  .....................  lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.

 

Data: .........................

Ordonator principal de credite,

....................................................

(prenumele şi numele)

L.S.


*) În cazul finanţărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se va înscrie şi acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, POR 2007-2013 pentru Programul operaţional regional 2007-2013, POS Mediu pentru Programul operaţional sectorial .Mediu”, PCT HU-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Serbia-România etc.)

 

ANEXA Nr. 14

la normele metodologice

 

ROMÂNIA

Judeţul ...................................... 1)

Consiliul local al............................................. 2)

.......................................................................... 3)

.......................................................................... 4)

STEMA UNITĂŢII/

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIVA-

TERITORIALE

 

HOTĂRÂREA

nr. ........... din ............. 2015

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum ..................lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii,

luând act de:

a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul ..........................2), în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. .........../.................... 2015;

b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. ....................../................. 2015;

precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ........................................................... Consiliul Local al ..........................2) ..........................................3) adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum.............lei, cu o maturitate de maximum .... ani.

Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru ...................... pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art. 3. - Din bugetul local al ....................2)...........................3) se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a ..........................2)........................................3) următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;

C) gradul de îndatorare a ..........................2) .......................................3);

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul .............................2).................................3).

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului ..........................2), în termenul prevăzut de lege, primarului .....................2) şi prefectului judeţului ....................................1) şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www. .................................... 5).

 

Preşedintele de şedinţă,

.....................................................

.....................................................

(prenumele şi numele)

L.S.

Contrasemnează:

Secretarul.................................2)

.....................................................

.....................................................

(prenumele şi numele)

 

NOTĂ:

Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.


1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

5) Se înscrie adresa paginii de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 

ANEXA Nr. 15

la normele metodologice

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. ............../.................

.....................................................................................

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)

Nr. ................/........................

 

CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ............. din data de ................... şi Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ......... din data de ....................

între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ..................... reprezentat legal prin ............................................., în calitate de .................................

şi .............................................................. (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), cu sediul în ........................... str. ....................... nr. ......, cod fiscal nr. .................., reprezentată legal prin ...................................... în calitate de ....................,

se încheie prezenta convenţie.

Art. 1. - (1) în baza art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri se acordă ................................................................ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) un împrumut în sumă de ...................... din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

(2) împrumutul se acordă pe o perioadă de .... ani şi cu o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv.............şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinaţia prevăzută la art. XII1.........................., din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în contul ................ „..................”, cod IBAN RO ..................... deschis pe numele ............................................................ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), la unitatea Trezoreriei Statului .................. codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art. 3. - (1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.

(2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenţia “număr de zile calendaristice/360”, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

(3) Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este într-o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Art. 4. - (1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(2) Dobânda de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

Art. 5. - ............................................................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi de întârziere  în contul ............., cod IBAN .......................... deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art. 6. - În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligaţiilor de plată restante.

Art. 7. - (1) Ministerul Finanţelor Publice şi .............................................................. (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă.

(2) în cazul rambursării anticipate parţial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenţii seva face prin act adiţional.

(3) Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi persoanele de contact menţionate mai jos:

a) pentru ................................................................ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) domnul/doamna ............................... în calitate de ................................., telefon ................. fax ...................., e-mail ............................................;

b) pentru Ministerul Finanţelor Publice (str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureşti), domnii ......................................în calitate de........................., e-mail ................................. telefon ......................... fax ........................ şi ....................................., în calitate de .......................... e-mail ................................. telefon ......................... fax .........................

(4) Orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de contact şi numerele de telefon se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenţii, fără a fi necesară modificarea convenţiei de împrumut.

Art. 8. - Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară. Art. 9. - Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părţile implicate, ambele exemplare originale având aceeaşi valoare juridică.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Numele şi prenumele

.....................................................

Funcţia

.....................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

.....................................................

.....................................................................................

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)

Numele şi prenumele

.....................................................

Funcţia

.....................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

.....................................................

 

1 Se înscrie, după caz:

- alin. (1) pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007- 2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor;

sau

- alin. (2) lit. a) pentru finanţarea corecţiilor financiare aplicate proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

sau

- alin. (2) lit. b) pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale.

 

ANEXA Nr. 16

Ia normele metodologice

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. ........../..............

.....................................................................................

 (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)

Nr. ........../..............

 

ACT ADIŢIONAL

Nr. ...................

la Convenţia de împrumut nr. ....../......./2015

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr. ....../....../2015

între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. .................. reprezentat legal prin ........................... în calitate de ........................

şi

............................................................. (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), cu sediul în ..........................., str. ......................... nr. ....., cod fiscal nr. ..................., reprezentată legal prin .................., în calitate de .....................

se încheie prezentul act adiţional.

Art. 1. - Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut se modifică începând cu data de .............. şi devine .............. lei, ca urmare a rambursării anticipate parţial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri.

Art. 2. - Scadenţarul prevăzut la aii. 3 alin. (3) din Convenţia de împrumut se reface având în vedere prevederile art. 1.

Art. 3. - Celelalte articole din Convenţia de împrumut rămân neschimbate.

Art. 4. - Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Numele şi prenumele

.....................................................

Funcţia

.....................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

.....................................................

.....................................................................................

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)

Numele şi prenumele

.....................................................

Funcţia

.....................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

.....................................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. NB. 3.352/2015;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 449/2014 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1.

(2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea funcţionării structurilor spitaliceşti cu un număr mai mare de paturi, care să fie finanţate din alte surse.

Art. 2. - (1) în numărul de paturi pe judeţ se includ paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi paturile din unităţile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.

(2) în numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se includ şi paturile din sanatorii şi preventorii.

(3) în numărul de paturi prevăzut la alin. (1) nu se includ paturile aprobate pentru pacienţii care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, precum şi paturile din spitalele penitenciar care se contractează de casele de asigurări de sănătate, separat, fără a face parte din Planul naţional de paturi.

Art. 3. - Structurile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii Publice, precum şi unităţile sanitare cu paturi publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) în judeţele/municipiul Bucureşti în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Naţională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.

(2) Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 aprilie 2015.

Nr. 412.

 

ANEXA Nr. 1

 

DETALIEREA PE JUDEŢE

a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă

 

Nr. crt.

Judeţul

PNP2015

0

TOTAL

120579

1

ALBA

1817

2

ARAD

2209

3

ARGEŞ

2783

4

BACĂU

3288

5

BIHOR

3556

6

BISTRIŢA-NASAUD

1292

7

BOTOŞANI

2079

8

BRAŞOV

3465

9

BRĂILA

1791

10

BUZĂU

1838

11

CARAŞ-SEVERIN

1483

12

CĂLĂRAŞI

961

13

CLUJ

6331

14

CONSTANTA

4473

15

COVASNA

1465

16

DÂMBOVITA

2044

17

DOLJ

4380

18

GALAŢI

2877

19

GIURGIU

663

20

GORJ

1903

21

HARGHITA

1738

22

HUNEDOARA

2896

23

IALOMIŢA

775

24

IAŞI

6991

25

ILFOV

644

26

MARAMUREŞ

2526

27

MEHEDINŢI

1306

28

MUREŞ

3940

29

NEAMŢ

2394

30

OLT

1845

31

PRAHOVA

3678

32

SATU MARE

1618

33

SĂLAJ

1064

34

SIBIU

2547

35

SUCEAVA

2820

36

TELEORMAN

1604

37

TIMIŞ

5122

38

TULCEA

800

39

VASLUI

1959

40

VÂLCEA

1962

41

VRANCEA

1321

42

BUCUREŞTI

20331

 

ANEXA Nr. 2

 

JUDEŢE

în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi a Academiei Române

 

Nr. crt.

Judeţul

1

Argeş

2

Bacău

3

Bihor

4

Braşov

5

Cluj

6

Constanţa

7

Dolj

8

Galaţi

9

Hunedoara

10

laşi

11

Mehedinţi

12

Neamţ

13

Prahova

14

Sibiu

15

Timiş

16

Vrancea

17

Bucureşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A. în al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care Societatea Comercială E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA- S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin TVA.

Art. 3. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 1 aprilie 2014.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 8 aprilie 2015.

Nr. 62.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A. în al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită 2015

MWh

21.395.669

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

33,79

Venitul total unitar

Lei/MWh

35,13

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială EON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA- S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

36,4a

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

35,22

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

34,65

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

34,18

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

33,47

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

30,19

2. Tarif de distribuţie de tranzit

2,54

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1 .a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4 - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 7. - Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2011, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 8 aprilie 2015.

Nr. 64.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

32.779

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

25,41

Venitul total unitar

Lei/MWh

32,12

Rata de creştere a eficienţei economice

 

1,74%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

28.938

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

25,20

Venitul total unitar

Lei/MWh

32,41

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

31.215

Zenitul reglementat unitar

Lei/MWh

25,54

Zenitul total unitar

Lei/MWh

35,65

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

19.881

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

4,57

Venitul total unitar

Lei/MWh

6,25

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

36,67

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

35,25

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

33,96

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

32,11

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

112,91

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

111,17

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

109,29

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4, - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială CORDUN GAZ - SA va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. CORDUN GAZ - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - SA. publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 8 aprilie 2015.

Nr. 65.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

28.128

Venitul reglementat unitar

Lei/ MWh

26,83

Venitul total unitar

Lei/ MWh

30,75

Rata de creştere a eficienţei economice

 

10,73%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

39.236

Venitul reglementat unitar

Lei/ MWh

26,88

Venitul total unitar

Lei/ MWh

29,25

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

40.000

Venitul reglementat unitar

Lei/ MWh

29,69

Venitul total unitar

Lei/ MWh

33,92

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

12.710

Venitul reglementat unitar

Lei/ MWh

7,09

Venitul total unitar

Lei/ MWh

8,55

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/ MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

36,82

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

35,56

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

34,02

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

32,54

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

113,40

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

111,52

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al doilea an ai celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A, şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 8 aprilie 2015.

Nr. 66.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

31.374

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

11,17

Venitul total unitar

Lei/MWh

10,14

Rata de creştere a eficienţei economice

 

0,74%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

31.183

 Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

11,24

Venitul total unitar

Lei/MWh

7,52

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

31.200

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

12,17

Venitul total unitar

Lei/MWh

5,03

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

21.850

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

4,35

Venitul total unitar

Lei/MWh

5,78

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

5,31

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

4,83

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

4,59

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

3,87

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

 81,19

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

 80,27

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

 79,82

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

78,45

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.