MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 251/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 251         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 15 aprilie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            392. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 281/2010 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătăţii a sumelor încasate şi a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor şi a examenelor în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătăţii şi a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora

 

            3.678. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 281/2010 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătăţii a sumelor încasate şi a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor şi a examenelor în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătăţii şi a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.220/2015 al Direcţiei generale buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile anexei nr. 4 “Tabel de concordanţă între conturile contabile de venituri şi codurile bugetare din clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice-venituri” la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 281/2010 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătăţii a sumelor încasate şi a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor şi a examenelor în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătăţii şi a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 19 aprilie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Înregistrarea sumelor reprezentând înscriere la examene

 

562.01.00

=

751.01.00

Disponibil al activităţii finanţate din venituri proprii

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”

 

            2. La anexa nr. 1, punctul 2 va avea următorul cuprins:

 

“2. Evidenţierea facturilor emise pe beneficiar serviciu prestat

 

411.01.01

=

751.01.00

Clienţi cu termen sub 1 an

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”

 

3. Anexa nr. 3 “Persoane împuternicite pentru semnarea facturilor emise de Ministerul Sănătăţii” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 aprilie 2015.

Nr. 392.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 281/2010)

 

Persoane împuternicite pentru semnarea facturilor emise de Ministerul Sănătăţii

 

Numele şi prenumele

Funcţia

Economist Miu Simona Carmen

 consilier

Economist Stoica Cristina

 şef serviciu

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

 

În baza prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 8 aprilie 2015.

Nr. 3.678.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează întocmirea, completarea şi valorificarea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare.

(2) Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare, denumit în continuare raport de evaluare, se completează pentru toţi elevii din clasele pregătitoare din cadrul unităţilor de învăţământ de stat sau particular.

(3) Scopul întocmirii raportului de evaluare îl reprezintă orientarea şi optimizarea procesului educativ, în vederea pregătirii elevilor pentru a răspunde solicitărilor de tip şcolar.

(4) Modelul de raport de evaluare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 2. - (1) Procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se desfăşoară pe tot parcursul anului şcolar şi se finalizează în luna mai, prin completarea raportului de evaluare.

(2) Raportul de evaluare este completat de către cadrul didactic care predă la clasa respectivă.

Art. 3. - (1) Raportul de evaluare este un document-tip, în care se consemnează nivelul realizării competenţelor generale, respectiv a competenţelor specifice asociate fiecărei discipline.

(2) Evaluarea are ca scop identificarea competenţelor specifice dobândite de elevii aflaţi la finalul clasei pregătitoare, prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare.

Art. 4. - (1) Raportul de evaluare este structurat pe următoarele secţiuni:

a) date de identificare ale elevului;

b) discipline: Comunicare în limba română, Comunicare în limba modernă 1, Matematică şi explorarea mediului, Religie, Arte vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi mişcare, Educaţie fizică, respectiv Dezvoltare personală;

c) competenţele generale, precum şi competenţele specifice asociate fiecărei discipline, prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare, în dreptul cărora cadrul didactic responsabil consemnează, în baza documentelor-suport, nivelul achiziţiei: “realizată” sau “În curs de realizare”, după caz;

d) aprecieri şi recomandări.

(2) Pentru elevii care învaţă în şcolile şi secţiile cu predare în limbile minorităţilor naţionale se completează formularul specific al raportului de evaluare şi anexa la raportul de evaluare, care cuprinde următoarele discipline: Comunicare în limba română, Comunicare în limba maternă, respectiv Muzică şi mişcare.

II. Întocmirea modelului raportului de evaluare

Art. 5. - Activitatea de întocmire/revizuire/actualizare a modelului raportului de evaluare este asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEA/, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE.

Art. 6. - Pentru realizarea activităţii de întocmire/revizuire/ actualizare a modelului raportului de evaluare, CNEE îndeplineşte următoarele acţiuni:

a) organizează procesul de selecţie a membrilor grupului de lucru pentru întocmirea/revizuirea/actualizarea modelului raportului de evaluare;

b) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;

c) întocmeşte/revizuieşte/actualizează modelul raportului de evaluare, precum şi ghidul de completare şi de valorificare a raportului de evaluare, denumit în continuare ghidul de completare,

d) postează modelul raportului de evaluare şi ghidul de completare pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro, în luna noiembrie a anului şcolar în care se desfăşoară evaluarea;

e) pune la dispoziţie aplicaţia informatică de încărcare a raportului de evaluare, pe platforma electronică dedicată;

f) colectează punctele de vedere ale cadrelor didactice referitoare la modelul raportului de evaluare şi face demersurile necesare pentru eventuala revizuire/actualizare a acestuia.

III. Completarea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

Art. 7. - (1) Completarea raportului de evaluare se realizează la finalul clasei pregătitoare, în luna mai a anului şcolar în curs, în urma observării şi evaluării elevilor, desfăşurate de către fiecare cadru didactic pe tot parcursul anului şcolar.

(2) Completarea raportului de evaluare se realizează de către profesorul pentru învăţământ primar/institutorul/învăţătorul care predă la clasa respectivă, în urma consultării şi în colaborare, după caz, cu profesorul psihopedagog, profesorul psiholog şcolar, profesorul logoped, consilierul şcolar, medicul şcolar, alţi profesori ai clasei, părinţii/reprezentanţii legali.

(3) Cadrul didactic care predă la clasa respectivă completează raportul de evaluare urmărind modelul stabilit de CNEE şi instrucţiunile din ghidul de completare, postate pe website-ul dedicat.

Art. 8. - (1) Cadrul didactic asigură completarea raportului în format electronic, utilizând aplicaţia electronică de încărcare a raportului de evaluare, pe platforma informatică dedicată, https://www.clasapregatitoare.rocnee.eu

(2) Un exemplar al raportului de evaluare este tipărit, semnat de cadrul didactic şi predat directorului unităţii de învăţământ.

(3) Directorul asigură păstrarea rapoartelor de evaluare în arhiva unităţii de învăţământ pe toată perioada de şcolarizare a elevului.

(4) Raportul poate fi consultat de conducerea unităţii de învăţământ, de cadrele didactice care predau la clasă, în vederea concertării pedagogice, precum şi de reprezentanţi ai inspectoratului şcolar/MEN, în vederea monitorizării şi analizei nivelului de atingere a competenţelor în conformitate cu programele şcolare.

(5) Conţinutul raportului de evaluare are caracter confidenţial. Rezultatele individuale obţinute de elevi nu pot fi făcute publice.

IV. Valorificarea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

Art. 9. - Raportul de evaluare este valorificat pentru optimizarea procesului educativ în ansamblul său şi pentru fundamentarea deciziilor de orientare şi consiliere educaţională, stând la baza întocmirii/actualizării planului individualizat de învăţare pentru elevi.

Art. 10. - (1) Profesorul pentru învăţământ primar/ institutorul/învăţătorul care predă la clasa respectivă prezintă părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor clasei pregătitoare, în mod individual, conţinutul raportului de evaluare, până la încheierea anului şcolar, cu scopul de a-i implica pe aceştia în activitatea educativă, prin prezentarea rezultatelor pozitive ale activităţii elevilor, respectiv a rezultatelor care urmează să fie ameliorate.

(2) O copie a raportului de evaluare este înmânată părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului.

(3) Raportul de evaluare face parte integrantă din portofoliul educaţional al elevului.

(4) în cazul în care, la încheierea clasei pregătitoare, elevul se transferă într-o altă unitate de învăţământ, părintele/reprezentantul legal al elevului primeşte o copie a raportului, care va purta ştampila “conform cu originalul”, precum şi semnătura directorului unităţii de învăţământ.

V. Dispoziţii finale

Art. 11. - Conducerile unităţilor de învăţământ asigură informarea celor interesaţi cu privire la conţinutul prezentei metodologii prin următoarele categorii de activităţi:

a) afişarea la avizierul şcolii;

b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;

c) organizarea unor întâlniri cu părinţii/reprezentanţii legali ai copilului;

d) alte activităţi.

Art. 12. - În vederea utilizării eficiente a aplicaţiei electronice de încărcare a raportului de evaluare, pe platforma informatică dedicată, CNEE elaborează o procedură specifică.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

 

SIGLA GUVERN

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

CENTRUL NAŢIONAL

DE EVALUARE

ŞI  EXAMINARE

 

 

JUDEŢUL ................................................................................

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT

...................................................................................................

...................................................................................................

Nr. ......................../...................................................................

 

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE

la finalul clasei pregătitoare

 

ANUL ŞCOLAR ................................

 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI

...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

CLASA

...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII

...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

CNP

...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE PĂRINŢILOR/REPREZENTANTULUI LEGAL:

MAMA: ...................................................................................................

 

TATĂL: ...................................................................................................

 

REPREZENTANTUL LEGAL: ...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRUL DIDACTIC

...................................................................................................

 

 

 

 

 

ň

Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare este un document-tip, în care se consemnează nivelul realizării competenţelor generale, respectiv a competenţelor specifice asociate fiecărei discipline.

 

 

 

 

ň

Documentul face parte integrantă din portofoliul educaţional al elevului. Scopul întocmirii Raportului de evaluare, la finalul clasei pregătitoare, îl reprezintă orientarea şi optimizarea procesului educativ, în vederea pregătirii elevilor pentru a răspunde solicitărilor de tip şcolar.

 

 

 

 

ň

Raportul de evaluare este valorificat pentru optimizarea procesului educativ în ansamblul său şi pentru fundamentarea deciziilor de orientare şi consiliere educaţională, stând la baza întocmirii / actualizării planului individualizat de învăţare pentru elevi.

 

 

 

 

ň

Conţinutul raportului de evaluare are caracter confidenţial.

 

 

 

@ INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

Se bifează un singur nivel de apreciere în caseta corespunzătoare pentru flecare competenţă în parte.

 

Exemplu:

 

Disciplină

Evaluare finală

 

Realizata

În curs de realizare

Competenţa vizată

X

 


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Evaluare finală

 

Realizată

În curs de realizare

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar

 

 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar

 

 

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar

 

 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute

 

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

2.1, Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple

 

2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte

 

 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuala

 

 

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare

 

 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar

 

 

3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene. evenimente familiare

 

 

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată, din universul familiar

 

 

3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes pentru lucrul cu cartea

 

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate

 

 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare

 

 

4.3. Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajelor neconvenţionale

 

 

 

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 1

Evaluare finală

 

Realizată

În curs de realizare

1. Receptarea de mesaje orale simple

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către interlocutor

 

 

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar

 

 

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectiva

 

 

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul profesorului

 

 

2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului

 

 

2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte

3. Receptarea de mesaje scrise simple

3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

 

 

4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

 

 

 

MATEMATICA ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Evaluare finală

 

Realizată

În curs de realizare

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31

 

 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31

 

 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor

 

 

1,4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată

 

 

1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-31

 

 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme

 

 

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător

2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de tipul; în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic

 

 

2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri geometrice (cub. cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător

 

 

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi

 

 

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul familiar

 

 

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică

4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin desene şi operatorii logici “şi”, “nu”

 

 

4.2. Identificarea relaţiilor de tipul “dacă... atunci...” între două evenimente succesive

 

 

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat

 

 

5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor

 

 

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măturări şi estimări

6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea lungimilor

 

 

6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente familiare

 

 

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări neconvenţionale în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-31

 

 


RELIGIE

Evaluare finală

 

Realizată

În curs de realizare

1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă

1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase

 

 

1.2. Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viata de zi cu zi

 

 

1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă familiare

 

 

2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

2.1. Asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului

 

 

2.2. Identificarea unor elemente comune şi de diferenţiere între oameni

 

 

3. Explorarea activă a unor elemente din viata de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe

3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute

 

 

3.2. Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei

 

 

 

ARTE VIZUALE ŞI ABILITAŢI PRACTICE

Evaluare finală

 

Realizată

În curs de realizare

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare

1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar

 

 

1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în ipostaze familiare. În spaţiul înconjurător

 

 

1 3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual

 

2. Realizarea de creaţii funcţionale si/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite În mediul familiar

 

 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale

 

 

2.3 Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct

 

 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple

 

 

2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu

 

 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

 

 

 

MUZICA ŞI MIŞCARE

Evaluare finală

 

Realizată

În curs de realizare

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical

1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi contrastante

 

 

12. Diferenţierea sunetelor vorbite sau cântate

 

 

1.3. Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale şi percuţia corporală

 

 

1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între D01-La, cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor

 

 

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text

 

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber

 

 

2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi diferite

 

 

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare

 

 

3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor

 

 

3.3. Descoperirea şi selectarea unor sonorităţi din mediul înconjurător, pentru acompanierea cântecelor

 

 

3.4. Improvizarea a unei combinaţii ritmice asemănătoare celor din folclorul copiilor şi asocierea acesteia cu mişcări adecvate

 

 

 

EDUCAŢIE FIZICA

Evaluare finală

 

Realizată

         În curs de realizare

1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase

1.1. Recunoaşterea influenţei soarelui şi a temperaturii asupra sănătăţii

 

 

1.2. Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte

 

 

1.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specifice segmentelor corpului

 

 

1.4 Respectarea regulilor de igienă personală

 

 

2. Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală

2.1. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc

 

 

2.2. Participarea la jocuri dinamice care antrenează capacităţile motrice individuale

 

 

2.3. Redarea prin limbaj corporal a unor acţiuni/trăiri personale

 

 

3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane

3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor

 

 

3.2. Participarea la activităţi motrice organizate în grup

 

 

3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair-play în timpul jocurilor

 

 

 

DEZVOLTARE PERSONALĂ

Evaluare finală

 

Realizată

         În curs de realizare

1. Manifestarea Interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

 

1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare

 

 

1.2. Identificarea unor obiecte şi activităţi simple de igienă personală

 

 

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare

 

 

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară

 

 

2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea

 

 

3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară

 

 

3.2, Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar

 

 

3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate

 

 

 

APRECIERI ŞI RECOMANDĂRI FINALE

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

CADRU DIDACTIC,

...................................................................................................

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ / DIRECTOR,

...................................................................................................

 

 

 

 

DATA COMPLETĂRII RAPORTULUI

...................................................................................................

 

 

 

SIGLA GUVERN

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

CENTRUL NAŢIONAL

DE EVALUARE

ŞI  EXAMINARE

 

 

JUDEŢUL ................................................................................

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT

...................................................................................................

...................................................................................................

Nr. ......................../...................................................................

 

 

 

 

ANEXA

LA RAPORTUL DE EVALUARE

la finalul clasei pregătitoare pentru şcolile şi secţiile cu predare

în limba ................................

 

ANUL ŞCOLAR ................................

 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI

...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

CLASA

...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII

...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

CNP

...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE PĂRINŢILOR/REPREZENTANTULUI LEGAL:

MAMA: ...................................................................................................

 

TATĂL: ...................................................................................................

 

REPREZENTANTUL LEGAL: ...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRUL DIDACTIC

...................................................................................................

 

 

 

 

 


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Evaluare finală

 

Realizată

În curs de realizare

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COMUNICARE IN LIMBA MATERNA

Evaluare finală

 

Realizată

În curs de realizare

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUZICĂ ŞI MIŞCARE

Evaluare finala

 

Realizată

În curs de realizare

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical1 / Capacitatea de redare prin cântec şi instrument muzical, fundamentarea, dezvoltarea capacităţii de exprimare muzicală2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei3 / Cunoaşterea instrumentelor de bază de exprimare muzicală, utilizarea lor conştientă şi creativă4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Exprimarea unor idei, sentimente şl experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup5 / Formarea predispoziţiei faţă de Impresiile muzicale, ascultarea operelor muzicale6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRECIERI ŞI RECOMANDĂRI FINALE

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

CADRU DIDACTIC,

...................................................................................................

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ / DIRECTOR,

...................................................................................................

 

 

 

 

DATA COMPLETĂRII RAPORTULUI

...................................................................................................


1 Competenţa generală vizată de programa şcolară pentru Muzică şi mişcare pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba bulgară, în limba cehă, în limba croată, în limba germană, în limba italiană, în limba neogreacă, în limba rromani, în limba sârbă, în limba slovacă, în limba turcă, în limba ucraineană.

2 Competenţă generală vizată de programa şcolară pentru Muzică şi mişcare pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară.

3 Competenţă generală vizată de programa şcolară pentru Muzică şi mişcare pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba bulgară. În limba cehă, în limba croată, în limba germană, în limba italiană, în limba neogreacă, în limba rromani, în limba sârbă, în limba slovacă, în limba turcă, în limba ucraineană,

4 Competenţă generală vizată de programa şcolară pentru Muzică şi mişcare pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară.

5 Competenţă generală vizată de programa şcolară pentru Muzică şi mişcare pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba bulgară, în limba cehă, în limba croată, în limba germană, în limba italiană. În limba neogreacă. În limba rromani. În limba sârbă. În limba slovacă, în limba turcă, în limba ucraineană.

6 Competenţă generală vizată de programa şcolară pentru Muzică şi mişcare pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.