MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 256/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 256         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 aprilie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 120 din 10 martie 2015 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

 

Decizia nr. 151 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate

 

246. - Hotărâre privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit “Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL”, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 19-21 mai 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            36. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 120

din 10 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Petru Tofan în Dosarul nr. 587/286/2014 al Judecătoriei Răducăneni şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 659D/2014.

2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât, prin Decizia nr. 732/2014, ulterioară sesizării Curţii Constituţionale în prezenta cauză, Curtea a admis excepţia şi a constatat că sintagma “la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 27 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 587/286/2014, Judecătoria Răducăneni a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal. Excepţia a fost ridicată de Petru Tofan cu ocazia soluţionării unei cauze având ca obiect tragerea la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 335 alin. (2) şi art. 336 alin. (1) din Codul penal.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 336 alin. (1) din Codul penal încalcă egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. Consideră că dispoziţiile de lege criticate creează discriminare între suspecţi, având în vedere subiectivitatea interpretării date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 3 din 12 mai 2014, potrivit căreia are relevanţă penală prima recoltare de sânge, rămânând fără valoare juridică momentul efectiv al săvârşirii infracţiunii, astfel încât, pe de o parte, se poate ajunge la condamnări pe nedrept, iar, pe de altă parte, la soluţii de clasare nejustificate.

6. Judecătoria Răducăneni nu şi-a exprimat opinia asupra temeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 336 alin. (1) din Codul penal sunt neconstituţionale, deoarece aduc atingere prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 23 alin. (12) din Constituţie şi prevederilor art. 7 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât stabilirea gradului de îmbibaţie alcoolică şi, implicit, încadrarea în sfera ilicitului penal depind de momentul prelevării mostrelor biologice, care nu poate fi întotdeauna imediat următor săvârşirii faptei, constituind un criteriu aleatoriu şi exterior conduitei autorului faptei. Consideră că, în condiţiile redactării neclare a textului de lege criticat, aplicarea sa riscă să fie supusă arbitrariului atât din partea celor implicaţi în procedura de prelevare a mostrelor biologice, cât şi din partea organelor judiciare.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 336 alin. (1) din Codul penal - Legea nr. 286/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, care au următorul cuprins: “Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice şi ale art. 21 alin. (2) şi (3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, precum şi ale art. 20 referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională, întrucât aduce atingere prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul respectării legilor şi ale art. 20 referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 7 paragraful 1 referitor la legalitatea incriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel, prin Decizia nr. 732/2014, paragraful 26, Curtea a reţinut că îmbibaţia alcoolică se determină prin analiza toxicologică a mostrelor biologice recoltate la un moment de timp mai mult sau mai puţin îndepărtat de momentul săvârşirii infracţiunii, care este cel al depistării în trafic a conducătorului vehiculului. Condiţia ca îmbibaţia alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge să existe la momentul prelevării mostrelor biologice plasează, astfel, consumarea infracţiunii la un moment ulterior săvârşirii ei, în condiţiile în care de esenţa infracţiunilor de pericol este faptul că acestea se consumă la momentul săvârşirii lor. Odată cu oprirea în trafic încetează starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite de dispoziţiile art. 336 din Codul penal, astfel încât, raportat la momentul prelevării mostrelor biologice, tragerea la răspundere penală nu se justifică. Stabilirea gradului de îmbibaţie alcoolică şi, implicit, încadrarea în sfera ilicitului penal în funcţie de momentul prelevării mostrelor biologice, care nu poate fi întotdeauna imediat următor săvârşirii faptei, constituie un criteriu aleatoriu şi exterior conduitei făptuitorului în vederea tragerii la răspundere penală, în contradicţie cu normele constituţionale şi convenţionale mai sus arătate.

14. Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”. Prin urmare, ţinând cont de art. 29 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 47/1992 şi de faptul că decizia mai sus menţionată este ulterioară sesizării instanţei constituţionale în prezenta cauză, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal va fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

15. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Petru Tofan în Dosarul nr. 587/286/2014 al Judecătoriei Răducăneni.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Răducăneni şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 151

din 17 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, excepţie ridicată de Asociaţia de Locatari din Strada Slănic nr. 10 Bucureşti în Dosarul nr. 21.601/301/2011 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 728D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, deoarece nu a fost motivată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa penală nr. 625 din 11 iulie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 21.601/301/2011, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, excepţie ridicată de Asociaţia de Locatari din Strada Slănic nr. 10 Bucureşti într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva soluţiei de neurmărire penală dispusă de procuror.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale.

6. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece autorul acesteia nu a motivat-o.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, care au următorul conţinut:

“(1) Plângerile împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii noi, continuă să se judece de către instanţele competente potrivit legii vechi, conform regulilor prevăzute de aceeaşi lege.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), instanţa care admite plângerea şi reţine cauza spre judecare conform art. 2781 alin. (8) lit. c) din Codul de procedură penală din 1968 face în mod corespunzător aplicarea dispoziţiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 din Codul de procedură penală, cu privire la probele şi actele de urmărire penală. Încheierea este supusă contestaţiei, în condiţiile legii noi.

(3) Soluţiile de netrimitere în judecată cu privire la care termenul de formulare a plângerii la instanţă nu a expirat la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse plângerii la judecătorul de cameră preliminară, în condiţiile prevăzute de art. 340 din Codul de procedură penală. Plângerea se soluţionează potrivit legii noi.”

12. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu a indicat prevederile constituţionale presupus încălcate de dispoziţiile legale criticate.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta a fost invocată într-o cauză având ca obiect soluţia de netrimitere în judecată dispusă de procuror. Cu toate acestea, autorul său nu a indicat în concret niciun temei constituţional, limitându-se la simpla precizare că dosarul său nu se încadrează în dispoziţiile contestate. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările adresate Curţii Constituţionale trebuie motivate şi, ca atare, Curtea nu se poate substitui autorului excepţiei în ceea ce priveşte formularea unor motive de neconstituţionalitate. Acest fapt ar avea semnificaţia exercitării unui control de constituţionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispoziţiile art. 146 din Constituţie (a se vedea Decizia nr. 1.603 din 9 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 26 ianuarie 2011). În consecinţă, Curtea urmează a respinge, ca inadmisibilă, prezenta excepţie de neconstituţionalitate,

14. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, excepţie ridicată de Asociaţia de Locatari din Str. Slănic nr. 10 Bucureşti în Dosarul nr. 21.601/301/2011 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate

 

Având în vedere trecerea în proprietatea privată a statului, prin confiscare, a unor bunuri imobile,

luând în considerare necesarul de spaţii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii publice de interes naţional, după caz, sau pentru regiile autonome de interes naţional, în condiţiile în care unele locaţii actuale sunt improprii desfăşurării activităţii în condiţii optime sau unele imobile au fost retrocedate în condiţiile legii, aspecte care afectează buna desfăşurare a activităţii entităţilor respective şi îndeplinirea atribuţiilor legale ale acestora şi, totodată, generează cheltuieli suplimentare de funcţionare, care grevează bugetul de stat,

având în vedere nivelul redus al cheltuielilor bugetare pentru finanţarea investiţiilor destinate asigurării spaţiilor de funcţionare ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi ale altor instituţii publice de interes naţional,

ţinând seama de:

- creşterea exponenţială a volumului bunurilor confiscate care fac obiectul valorificării de către aparatul propriu al organelor de valorificare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

- menţinerea unor costuri ridicate pentru conservarea bunurilor confiscate până la momentul valorificării acestora;

- principiul economicităţii, eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor alocate activităţii de valorificare a bunurilor intrate, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului;

- necesitatea reducerii costurilor administrative şi birocratice,

având în vedere că, în cazul neadoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, nu se poate asigura îndeplinirea de către Guvern a funcţiei de administrare a proprietăţii publice şi private a statului, cu respectarea principiul economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului,

reţinându-se faptul că cele de mai sus constituie elemente ce vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi transmise în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice de interes naţional, după caz, sau regiilor autonome de interes naţional, denumite în continuare entităţi beneficiare, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se dau în administrare entităţilor beneficiare, la solicitarea acestora, la valoarea stabilită potrivit art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată.

Art. 2. - (1) Bunurile imobile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat între organul de valorificare şi entitatea beneficiară. În toate cazurile, termenul de predare-preluare este de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) în situaţia în care procesul-verbal de predare-preluare nu este încheiat în termenul stabilit în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (1), bunurile revin de drept în proprietatea privată a statului şi pot fi valorificate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007, republicată.

Art. 3. - (1) Bunurile imobile confiscate aflate în procedura de valorificare prin licitaţie publică la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt supuse prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007, republicată, până la finalizarea procedurii de licitaţie publică.

(2) Dacă procedura de valorificare prin licitaţie publică nu s-a finalizat cu adjudecarea bunului imobil, acesta poate intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii

şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 15 aprilie 2015.

Nr. 7.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit “Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL”, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 19-21 mai 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în considerarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) Iii c) pct. 7 şi ale art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL, care va avea loc la Bucureşti în perioada 19-21 mai 2015, denumită în continuare conferinţa.

Art. 2. - (1) Se aprobă finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea conferinţei.

(2) Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea conferinţei se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţa naţională”, titlul II “Bunuri şi servicii”.

(3) Acţiunea prevăzută la pct. 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre se organizează la nivelul ordonatorului principal de credite.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4, cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. A şi C din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării conferinţei, se aprobă:

a) organizarea de mese oficiale, conform anexei;

b) invitarea în ţară a unui număr maxim de 250 de persoane;

c) normativele de cheltuieli, prevăzute în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 15 aprilie 2015.

Nr. 246.

 

ANEXĂ

 

NORMATIV DE CHELTUIELI

 

Nr. crt.

 

Cheltuieli de organizare*)

Număr de persoane

Limite maxime

1.

 

 

Cheltuieli de masă/ protocol/ trataţii uzuale/ dineu oficial/ dejun

- dineu de bun venit

maximum 250 de persoane

220 lei/persoană

- dineu oferit în prima zi de conferinţă

maximum 270 de persoane

330 lei/persoană

- dineu festiv oferit în a două zi de conferinţă

maximum 270 de persoane

330 lei/persoană

- dejun în timpul conferinţei

maximum 270 de persoane

200 lei/persoană/zi

- pauză de cafea (inclusiv patiserie dulce şi sărată, fructe şi alte băuturi nonalcoolice) în timpul conferinţei

maximum 270 de persoane

60 lei/persoană/pauză

- trataţii aeroport

maximum 30 de persoane

20 lei/persoană

- dejun pentru personalul Secretariatului General INTERPOL oferit pe perioada de pregătire a conferinţei

maximum 25 de persoane

50 lei/persoană/zi

- dineu pentru personalul Secretariatului General INTERPOL oferit pe perioada de pregătire a conferinţei

maximum 25 de persoane

80 lei/persoană/zi

2.

Cheltuieli privind cadouri**)

 

maximum 250 de persoane

500 lei/persoană

3.

Cheltuieli privind serviciile de traducere (traducere simultană română/engleză-engleză/română)

2 traducători

750 lei/persoană/zi

4.

Cheltuieli privind transportul (transfer aeroport-hotel şi retur, transport intern hotel - Palatul Parlamentului şi Cercul Militar Naţional şi retur, transport oficialităţi INTERPOL etc.)

maximum 250 de persoane

50.000 lei

5.

Cheltuieli privind servicii de fotografiere, filmare şi manifestări cultural-artistice

maximum 250 de persoane

270 lei/persoană


*) Pentru celelalte tipuri de cheltuieli se aplică dispoziţiile legale în vigoare.

**) Acţiune ce va fi organizată la nivelul ordonatorului principal de credite.

 


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARA VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 665 din 20 februarie 2015, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 şi 1.100 bis din 6 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 26B din 14 septembrie 1992, astfel cum a fost modificată de Directiva 2013/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iunie 2013 de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii şi importurile în Uniune de câini, pisici şi dihori domestici, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 178 din 26 iunie 2013.”

2. La articolul 10 din norma sanitară veterinară, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru a face obiectul introducerii în Uniunea Europeană, câinii, pisicile şi dihorii domestici trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite la art. 6 si, dacă este cazul, la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 şi să se supună unui examen clinic efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de expedierea animalelor de către un medic veterinar autorizat de autoritatea competentă.”

3. La articolul 10 din norma sanitară veterinară, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Certificatul de sănătate ce însoţeşte animalele în timpul transportului acestora spre locul de destinaţie trebuie să corespundă specimenului prevăzut în partea I a anexei nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară şi să fie semnat de către un medic veterinar oficial care atestă că medicul veterinar autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a consemnat în secţiunea relevantă din documentul de identificare, al cărui format este prevăzut la art. 21 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, examenul clinic efectuat în conformitate cu prevederile alin. (2), care arată că, la momentul examenului clinic, animalele erau apte pentru a fi transportate pe traseul prevăzut în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97.”

4. La articolul 14 din norma sanitară veterinară, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Condiţiile de import referitoare la pisici, câini şi dihori trebuie să fie cel puţin echivalente cu cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. (a)-(d) şi la art. 12 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013.

(3) Certificatul de sănătate care însoţeşte animalele în timpul transportului spre locul de destinaţie este completat şi semnat de un medic veterinar oficial care atestă efectuarea unui examen clinic, cu cel mult 48 de ore înainte de momentul expedierii animalelor, de către un medic veterinar autorizat de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care a verificat că, la momentul examenului clinic, animalele erau apte pentru a fi transportate pe traseul prevăzut.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Băiculescu

 

Bucureşti, 6 aprilie 2015.

Nr. 36.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.