MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 267/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 267         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 aprilie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            15. - Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            8. - Normă privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţa

 

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) şi art. 79 alin. (7) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. d) şi e), art. 10 alin. (3), art. 21 alin. (1) şi (2) şi art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aplică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010 privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 4 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

 

CAPITOLUL I

Scopul şi domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare şi ajustare, pe perioada de aplicare a schemei de sprijin de tip bonus, denumită în continuare schema de sprijin, a:

a) preţurilor de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;

b) bonusurilor de referinţă şi a bonusurilor pentru energia electrică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;

c) preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, în cazul comercializării prin contracte reglementate.

Art. 2. - (1) Prezenta metodologie se aplică de ANRE pentru determinarea şi ajustarea preţurilor de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică şi termică, respectiv a bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă şi livrată în cogenerare de înaltă eficienţă, pe perioada de accesare a schemei de sprijin.

 (2) Preţurile de referinţă ale energiei electrice şi energiei termice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru realizarea de către ANRE a analizelor de ante-supracompensare şi de supracompensare prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu completările ulterioare,

(3) Preţurile reglementate ale energiei electrice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei electrice prin contracte reglementate, în condiţiile stabilite de ANRE, de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.

(4) Preţurile reglementate ale energiei termice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei termice de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.

(5) Bonusurile determinate conform prezentei metodologii se utilizează de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în calitate de administrator al schemei de sprijin, pentru stabilirea plăţilor lunare către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.

 

CAPITOLUL II

Definiţii şi abrevieri

 

            Art. 3. - În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

 

SEN

Sistemul electroenergetic naţional

PZU

 Piaţa pentru ziua următoare

ANRE

 Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Art. 4. - (1) Termenii folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare.

(2) în înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

 

Bonus de referinţă

bonusul aprobat în baza art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, prin ordin al preşedintelui ANRE, determinat în urma analizei costurilor şi veniturilor unor centrale de cogenerare echivalente

Bonus

bonusul aprobat în baza art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, prin decizie a preşedintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător de energie electrică şi termică în cogenerare în parte, în funcţie de combustibilul majoritar utilizat şi de anul de acordare a bonusului

Centrală de cogenerare echivalentă

centrala de producere a energiei electrice şi termice într-un proces de cogenerare de

înaltă eficienţă, având caracteristicile predefinite descrise în anexele nr. 1,2 şi 3

Centrală termică echivalentă

centrala de producere a energiei termice în capacităţi separate, având

caracteristicile predefinite descrise în anexele nr. 1, 2 şi 3

Coeficient de indexare anuală

valoarea stabilită în concordanţă cu rata medie a inflaţiei conform “Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici”, elaborate de Comisia Naţională de Prognoză

Combustibil majoritar

combustibilul cu ponderea cea mai mare în mixul de combustibil utilizat

Consum de combustibil

consumul de energie primară din combustibil pentru producerea energiei termice, respectiv a energiei electrice şi termice în cogenerare

Energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă

energia electrică produsă într-un proces de cogenerare care îndeplineşte criteriile specificate la art. 3 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 69 lit. a) şi b) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi este calificată în baza Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

Preţ de referinţă pentru energia electrică

preţul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, prin contracte reglementate, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE în baza art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare

Preţ reglementat pentru energia electrică

preţul energiei electrice aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător în parte

Preţ de referinţă pentru energia termică

preţul energiei termice aprobat în baza art. 22 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, prin ordin al preşedintelui ANRE, determinat pe baza analizei costurilor de producere ale unor centrale termice echivalente

Preţ reglementat pentru energia termică

preţul energiei termice aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător în parte, în funcţie de combustibilul majoritar utilizat

Producător

 

producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin în condiţiile specificate în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare

Producător existent

producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare care a pus în funcţiune centrala anterior perioadei în care se stabilesc bonusurile pentru anul următor

Producător nou

producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare care a pus în funcţiune centrala ulterior perioadei în care se stabilesc bonusurile pentru anul următor

 

CAPITOLUL III

Consideraţii generale

 

Art. 5. - (1) Prin acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă se asigură compensarea diferenţei dintre costurile activităţii de producere în cogenerare de înaltă eficienţă şi veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice şi a energiei termice.

(2) Pentru determinarea bonusurilor de referinţă se iau în considerare 3 tipuri de centrale de cogenerare echivalente, funcţionând cu combustibil solid, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.

(3) Bonusurile de referinţă reprezintă valoarea maximă care poate fi acordată unui producător în cogenerare de înaltă eficienţă.

(4) Determinarea valorilor bonusurilor de referinţă se efectuează luându-se în considerare realizarea integrală a investiţiei în primul an şi excluderea oricăror intrări de active noi.

Art. 6. - (1) Preţul de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare de înaltă eficientă este stabilit la nivelul preţului pentru energia termică livrată dintr-o centrală termică echivalentă.

(2) Pentru determinarea preţurilor de referinţă pentru energia termică se iau în considerare centrale de producere a energiei termice echivalente, funcţionând cu combustibil solid t combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.

 

CAPITOLUL IV

Determinarea preţului de referinţă pentru energia termică

 

Art. 7. - Pentru determinarea preţului de referinţă pentru energia termică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale termice echivalente:

a) capacitatea termică instalată,  (MW);

b) capacitatea termică medie anuală, Qth (MW);

c) eficienţa de producere, ηq (%);

d) numărul mediu de ore de funcţionare pe an, h (ore/an);

e) factorul de utilizare a capacităţii termice instalate,  (%);

f) anul de accesare a schemei de sprijin, n (-);

g) preţul mediu anual al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare,  (lei/MWh);

h) preţul mediu anual al certificatului de CO2,  (lei/certificat);

i) factorul de emisie specific,  (t/MWh);

j) investiţia specifică,  (lei/MW);

k) durata de amortizare,  (ani);

l) costul energiei electrice din SEN şi cel cu apa,  (lei/MWh);

m) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.)  (lei/MWh);

n) coeficientul de indexare anuală a preţului combustibilului,  (%)

Art. 8. - Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Qth, se determină pe baza capacităţii termice instalate, Qqinst, şi a factorului de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst.

 (MW)

            Art. 9. - Cantitatea de energie termică produsă şi livrată anual de centrala termică echivalentă, Q, este determinată pe baza capacităţii termice medii anuale, Qth şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.

 (MWh)

            Art. 10. - Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice în centrala termică echivalentă, Bq, este determinat pe baza cantităţii de energie termică, Q, şi a eficienţei producerii energiei termice în centrala echivalentă, ηq.

  (MWh)

            Art. 11. - Costurile variabile anuale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CVq,n, cuprind costurile de achiziţie a combustibilului, Cq,ncomb , costurile certificatelor de CO2, Cq,nCO2, şi alte costuri variabile, Cqalte,var.

  (lei)

            Art. 12. - (1) Costurile anuale cu combustibilul, Cq,ncomb, se determină pe baza cantităţii de combustibil utilizate, Bq, şi a preţului mediu anual al combustibilului, , pncomb.

  (lei)

            (2) Pe perioada de aplicare a schemei de sprijin se ia în considerare o indexare anuală a preţului mediu al combustibilului.

  (lei/MWh)

(3) Costurile cu combustibilul includ şi costurile cu transportul/distribuţia acestuia până la centrală.

Art. 13. - Costurile anuale cu achiziţia certificatelor de CO2 se determină pe baza consumului de combustibil, Bq, a factorului de emisie specific, fCO2 şi a preţului mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2 .

  (lei)

            Art. 14. - Celelalte costuri variabile ale capacităţii separate, Cqalte,var, cuprind costurile cu energia electrică din SEN şi cu apa şi se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN şi pentru apă, utilizate la producerea în centrala termică echivalentă, pqalte,var, şi a consumului de combustibil, Bq.

  (lei)

            Art. 15. - Costurile fixe anuale ale centralei termice echivalente, CFq, cuprind costurile cu amortizarea, CFqamort, şi alte costuri fixe, CFqalte.

  (lei)

            Art. 16. - Costurile cu amortizarea ale centralei termice echivalente se determină prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferente investiţiei iniţiale, BARq, la durata medie de amortizare, hqamort.

  (lei)

            Art. 17. - Baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale, BARq, a centralei termice echivalente este determinată pe baza investiţiei specifice, iqsp, şi a capacităţii termice instalate, Qqinst.

  (lei)

            Art. 18. - Alte costuri fixe, cum ar fi costurile de operare şi mentenanţă, costurile cu personalul etc. ale centralei termice echivalente, CFqalte, se determină pe baza costurilor fixe unitare, cfqalte, şi a cantităţii de energie termică produsă, Q.

  (lei)

Art. 19. - Costurile anuale totale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CTq,n, reprezintă suma costurilor variabile, CVq,n, şi fixe, CFq, ale acestei centrale.

CTq,n = CVq,n + CFq  (lei)

Art. 20. - Preţul de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin, Pq,nref, se calculează pe baza costurilor totale ale centralei termice echivalente, CTq,n , şi a cantităţii de energie termică produsă, Q.

  (lei/MWh)

 

CAPITOLUL V

Determinarea bonusurilor de referinţa şi a preţului de referinţă pentru energia electrică

 

Art. 21. - Pentru determinarea bonusurilor de referinţă pentru energia electrică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale de cogenerare echivalente:

a) capacitatea termică instalată, Qcoginst  (MW);

b) capacitatea electrică instalată, Pcoginst  (MW);

c) capacitatea electrică medie anuală: Pe (MW);

d) capacitatea termică medie anuală, Qth (MW);

e) eficienţa globală de producere, ηcogbr  (%);

f) consumul propriu tehnologic de energie electrică din producţia proprie a centralei, ecpt  (%);

g) numărul mediu de ore de funcţionare pe an, h (ore/an);

h) factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feins  (%);

i) factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqins (%);

j) anul de accesare a schemei de sprijin, n (-);

k) preţul mediu anual al combustibilului, determinat la puterea calorifică inferioară, pncomb  (lei/MWh);

l) preţul mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2  (lei/certificat);

m) factorul de emisie specific, fCO2  (t/MWh);

n) investiţia specifică pentru centrala de cogenerare, icogsp  (lei/MW);

o) durata de amortizare, hcogamort  (ani);

p) costul energiei electrice din SEN şi al apei, pcogalte,var  (lei/MWh);

q) rata reglementată a rentabilităţii, r  (%);

r) alte costuri fixe (cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfcogalte  (lei/MWh);

s) preţul de vânzare a energiei electrice pe PZU, PnPZU  (lei/MWh);

t) coeficientul de indexare a preţului de vânzare a energiei electrice, (iPPZUindex)n  (%);

u) coeficientul de indexare anuală a preţului combustibilului (iPcombindex)n    (%)

v) coeficientul de variaţie a cursului de schimb valutar, Ileu/euro  (-).

Art. 22. - Capacitatea electrică medie anuală a centralei de cogenerare, Pe, se determină pe baza capacităţii electrice instalate, pcoginst şi a factorului de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst.

  (MW)

Art. 23. - Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Qth, se determină pe baza capacităţii termice instalate, Qcoginst, şi a factorului de utilizare a capacităţii termice instalate, feinst.

  (MW)

            Art. 24. - Cantitatea de energie electrică anuală produsă de centrala de cogenerare echivalentă, E, se determină pe baza capacităţii electrice medii anuale, Pe, şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.

E= Pe x h

            Art. 25. - (1) Cantitatea de energie electrică anuală livrată din centrala de cogenerare, El se determină ca diferenţa dintre energia electrică produsă, E, şi consumul propriu tehnologic de energie electrică al centralei.

El=Ex(1-ecpt/100)  (MWh)

(2) Consumul propriu tehnologic de energie electrică al centralei nu include consumul de energie electrică aferent pompelor de adaos şi pompelor de termoficare, aceasta fiind considerată energie electrică aferentă serviciului de transport al energiei termice.

Art. 26. - Cantitatea de energie termică anuală produsă şi livrată de centrala de cogenerare echivalentă, Q, este determinată pe baza capacităţii termice medii anuale, Qth, şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.

Q=Qth x h  (MWh)

Art. 27. - Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei electrice şi termice în centrala de cogenerare echivalentă, Bcog, este determinat pe baza cantităţilor de energie electrică şi termică produse şi a eficienţei globale de producere în cogenerare, ηcogbr.

  (MWh)

            Art. 28. - Eficienţa globală netă a centralei de cogenerare echivalente reprezintă suma energiei electrice livrate, El, şi a energiei termice livrate, Q, raportată la consumul anual de combustibil al centralei, Bcog.

  (%)

            Art. 29. - Costurile variabile anuale ale activităţii de cogenerare, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CVcog,n, cuprind costurile de achiziţie a combustibilului, Ccog,ncomb, costurile certificatelor de CO2, Ccog,nCO2 , şi alte costuri variabile, Ccogalte, var.

  (lei)

            Art. 30. - (1) Costurile anuale cu combustibilul, Ccog,ncomb, se determină pe baza cantităţii de combustibil utilizate, Bcog, şi a preţului mediu anual al combustibilului, Pncomb.

  (lei)

            (2) Pe perioada de aplicare a schemei de sprijin se ia în considerare o indexare anuală a preţului mediu al combustibilului.

  (lei/MWh)

(3) Costurile cu combustibilul includ şi costurile cu transportul/distribuţia combustibilului până la centrală.

Art. 31. - Costurile anuale cu achiziţia certificatelor de CO2 se determină pe baza consumului de combustibil, Bcog, a factorului de emisie specific, fCO2, şi a preţului mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2.

  (lei)

            Art. 32. - Celelalte costuri variabile, Ccogalte, var cuprind costurile cu energia electrică din SEN şi cu apa şi se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN şi pentru apă, utilizate la producerea în centrala de cogenerare echivalentă, Pcogalte, var şi a consumului de combustibil, Bcog.

  (lei)

            Art. 33. - Costurile fixe anuale ale centralei de cogenerare echivalente, CFcog,n, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, cuprind costurile cu amortizarea, Ccogamort, rentabilitatea bazei reglementate a activelor, Rn, şi alte costuri fixe, CFcogalte.

  (lei)

            Art. 34. - Valoarea anuală a rentabilităţii bazei reglementate a activelor, Rn, este determinată pe baza ratei reglementate a rentabilităţii, r, prevăzute la art. 3 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, şi a bazei reglementate a activelor, aferente anului n de aplicare a schemei de sprijin, (BARcog)n.

Rn = (r/100) x (BARcog)n  (lei)

            Art. 35. - (1) Baza reglementată a activelor aferentă fiecărui an, (BARcog)n, se determină ca fiind baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale din care se scade amortizarea aferentă anilor anteriori de acordare a schemei de sprijin.

  (lei)

            (2) Baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale, (BARcog)1, a centralei de cogenerare echivalente este determinată pe baza investiţiei specifice, icogsp, şi a capacităţii electrice instalate, Pcoginst.

  (lei)

            Art. 36. - Costurile cu amortizarea ale centralei de cogenerare echivalente sunt determinate prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferente investiţiei iniţiale, (BARcog)1, la durata medie de amortizare, hcogamort.

  (lei)

            Art. 37. - Alte costuri fixe ale centralei de cogenerare, CFcogalte, cum ar fi costurile de operare şi mentenanţă, costurile cu personalul etc, se determină pe baza valorilor unitare ale acestor costuri pentru centrala echivalentă de cogenerare, cfcogalte şi a cantităţii de energie electrică şi termică livrate.

  (lei)

            Art. 38. - Costurile totale anuale ale centralei de cogenerare echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CTcog,n, sunt determinate ca suma dintre costurile variabile, CVcog,n şi costurile fixe, CFcog,n aferente acestei activităţi.

  (lei)

            Art. 39. - (1) Veniturile anuale rezultate din vânzarea energiei electrice pe piaţa de energie electrică sunt determinate considerându-se că toată cantitatea de energie electrică este vândută pe PZU.

  (lei)

            (2) PnPZU este preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU, corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin, indexat anual pe baza coeficientului (iPPZUindex)n.

  (lei/MWh)

            Art. 40. - Veniturile anuale rezultate din vânzarea energiei termice, VnQ, la preţul de referinţă al energiei termice, Pq,nref , corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, sunt:

  (lei)

                                                                                                         Art. 41. - Bonusurile de referinţă, Bnref, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, se calculează ca diferenţă între costurile de producere ale centralei de cogenerare echivalente, CTcog,n, şi veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice şi termice pe piaţa de energie electrică, VnE, şi termică, VnQ, raportată la cantitatea anuală de energie electrică livrată, El.

  (lei/MWh)

            Art. 42. - (1) Preţul de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă este acelaşi pentru toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi se determină astfel:

  (lei/MWh)

            (2) Preţul de referinţă pentru energia electrică este stabilit anual prin ordin al preşedintelui ANRE, până la 1 noiembrie, pentru anul următor.

 

CAPITOLUL VI

Ajustarea preţurilor de referinţă pentru energia termică şi a bonusurilor de referinţă pentru energia electrică

 

Art. 43. - În anexele nr. 1, 2 şi 3 sunt prezentate datele iniţiale utilizate pentru calculul valorilor bonusurilor de referinţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de schema de sprijin, la funcţionarea cu combustibil solid, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.

Art. 44. - (1) Pe baza modului de calcul prezentat în cap. IV, formula utilizată pentru ajustarea preţului de referinţă al energiei termice corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin este:

  (lei/MWh)

unde:

Aq = coeficientul aferent costurilor variabile ale energiei termice,

Aq = 100/ηq (-),

Dq = coeficientul aferent costurilor fixe ale energiei termice,

  (lei/MWh)

Iinflaţie - coeficientul de variaţie a inflaţiei (%).

(2) La funcţionarea cu combustibil solid, formula prevăzuta la alin. (1) este:

  (lei/MWh)

            (3) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, formula prevăzută la alin. (1) este:

  (lei/MWh)

            (4) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, formula prevăzută la alin. (1) este:

  (lei/MWh)

            Art. 45. - (1) Pe baza modului de calcul prezentat în cap. V, formula utilizată pentru ajustarea bonusului de referinţă, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, este:

  (lei/MWh)

            unde:

            A = coeficientul aferent costurilor variabile,   (-),

            B = coeficientul aferent veniturilor energiei termice, B = Q/E1 (-),

            C = coeficientul de reducere a bazei reglementate a activelor, ca urmare a amortizării activelor,

  (lei/MWh)

            D = coeficientul aferent costurilor fixe, D = D1+D2+D3   (lei/MWh), alcătuit din:

            D1 = coeficientul costurilor cu operarea şi mentenanţa,   (lei/MWh);

            D2 = coeficientul bazei reglementate a activelor, aferente investiţiei iniţiale,   (lei/MWh);

            D3 = coeficientul amortizării anuale,   (lei/MWh);

            (2) La funcţionarea cu combustibil solid, formula prevăzută la alin. (1) este:

  (lei/MWh)

            (3) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, formula prevăzută la alin. (1) este:

  (lei/MWh)

            (4) La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, formula prevăzută la alin. (1) este:

  (lei/MWh)

Art. 46, - (1) Anual, până la data de 31 octombrie, ANRE analizează evoluţia preţului mediu anual al combustibilului, a preţului mediu anual al certificatului de CO2 şi a preţului mediu anual de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU faţă de valorile luate în calcul la aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă şi a preţului de referinţă al energiei termice, respectiv a coeficientului de variaţie a inflaţiei, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare.

(2) în cazul în care, în urma analizei menţionate la alin, (1), se constată modificarea valorilor aprobate ale bonusurilor de referinţă, ale preţului de referinţă pentru energia electrică şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică cu mai mult de +/-2,5%, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui, până la data de 1 noiembrie, aceste valori ajustate ale preţului de referinţă al energiei electrice, ale preţurilor de referinţă ale energiei termice corespunzătoare celor 3 tipuri de combustibil şi ale bonusurilor de referinţă pentru energia electrică, pentru toată perioada de aplicare a schemei de sprijin.

(3) Preţul mediu anual de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel determinat ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “Opcom” - S.A. pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent.

(4) în cazul în care, pe perioada de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent, au intervenit condiţii de forţă majoră care au influenţat semnificativ preţul de tranzacţionare a energiei electrice pe PZUT ANRE poate lua în considerare la analiza prevăzută la alin. (1) altă perioadă relevantă din anul precedent sau din anul curent,

(5) Preţul mediu anual al combustibilului luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către ANRE pe baza preţurilor medii de achiziţie a combustibililor raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică În cogenerare care accesează schema de sprijin.

(6) Preţul mediu anual al certificatului de CO2 luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către ANRE pe baza preţurilor medii de achiziţie a certificatelor de CO2 raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care accesează schema de sprijin.

(7) Coeficientul de variaţie a inflaţiei considerat la momentul recalculării bonusului de referinţă este cel înregistrat în perioada cuprinsă între datele de 1 iulie a anului precedent şi 30 iunie a anului curent.

 

CAPITOLUL VII

Stabilirea preţului reglementat pentru energia electrică şi pentru energia termică şi a bonusului pentru energia electrică

 

Art. 47. - (1) Preţurile reglementate pentru energia electrică, pentru fiecare producător în cogenerare de înaltă eficienţă în parte, sunt diferenţiate în preţuri reglementate pentru energia electrică vândută în orele de zi, respectiv în orele de noapte, şi se stabilesc pe baza preţului de referinţă pentru energia electrică.

(2) Pentru stabilirea preţurilor diferenţiate menţionate la alin. (1), ANRE determină valoarea medie a raportului dintre preţurile energiei electrice din orele de zi şi cele din orele de noapte, înregistrate pe PZU pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) producătorii în cogenerare de înaltă eficienţă care deţin numai grupuri nedispecerizabile, pentru care preţurile reglementate ale energiei electrice sunt stabilite la nivelul preţului de referinţă pentru energia electrică.

Art. 48. - Preţurile reglementate ale energiei electrice se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE până la data de 1 decembrie, pentru anul următor, pentru toţi producătorii care comercializează energie electrică prin contracte reglementate.

Art. 49. - (1) Preţul reglementat pentru energia termică produsă şi livrată dintr-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin se stabileşte pe baza preţului de referinţă al energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de capacităţile de producere din centrala respectivă.

(2) Preţul de calcul pentru energia termică produsă şi livrată din unităţile de cogenerare amplasate într-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin este egal cu preţul de referinţă al energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de respectivele unităţi.

(3) Preţul de calcul pentru energia termică produsă şi livrată din capacităţile de producere separată amplasate într-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin se determină pe baza costurilor justificate şi nu poate fi mai mare decât preţul de referinţă al energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de respectivele capacităţi.

(4) Preţul reglementat pentru energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte dintr-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin se determină ca suma dintre:

a) media ponderată cu cantităţile de energie termică livrate sub formă de apă fierbinte din unităţile de cogenerare, respectiv din capacităţile de producere separată, a preţurilor de calcul determinate conform alin. (2) şi (3);

b) costul justificat al energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare raportat la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală;

c) în cazul producătorilor care deţin în exploatare reţeaua termică de transport, aflată în competenţa de reglementare a ANRE, costurile justificate aferente acesteia raportate la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală.

Art. 50. - Preţurile reglementate ale energiei termice pentru fiecare producător de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă în parte se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE până la data de 1 decembrie, pentru anul următor.

Art. 51. - (1) în cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, bonusul acordat fiecărui producător se determină ca fiind bonusul de referinţă corespunzător combustibilului majoritar utilizat la calificarea cantităţii de energie electrică şi anului de aplicare a schemei de sprijin respectivului producător.

(2) în cazul producătorilor care exploatează mai multe centrale de cogenerare care funcţionează cu combustibili diferiţi, bonusul este determinat pentru fiecare centrală de cogenerare.

(3) Solicitarea anuală a producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă de acordare a bonusului se transmite la ANRE până la data de 1 septembrie, pentru anul următor.

(4) Solicitarea prevăzută la alin. (3) va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: declaraţie pe propria răspundere privind stadiul amortizării centralei în anul pentru care se solicită bonus, tipul combustibilului majoritar care se va utiliza în anul pentru care se solicită bonus şi, în cazul producătorilor care livrează energie termică în SACET, solicitarea de aprobare a preţurilor reglementate pentru energia termică produsă şi livrată din centrala de cogenerare respectivă.

(5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) atrage neacordarea bonusului pentru anul următor.

Art. 52. - Combustibilul majoritar luat în considerare la determinarea bonusului acordat fiecărui producător în parte se stabileşte numai pe baza combustibilului aferent unităţilor de cogenerare, fiind exclus combustibilul aferent capacităţilor de producere separată a energiei electrice, respectiv termice.

Art. 53. - (1) Valoarea bonusului acordat fiecărui producător poate fi inferioară valorii bonusului de referinţă, în cazul producătorilor la care, în cadrul analizei de ante-supracompensare, se constată supracompensarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă pe anul următor.

(2) ANRE analizează anual supracompensarea precizată la alin. (1) înainte de acordarea bonusului, pe baza costurilor şi veniturilor aferente producerii energiei electrice şi termice îh cogenerare de înaltă eficienţă, estimate pe anul următor, conform metodologiei aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu completările ulterioare.

(3) în cazul în care, la analiza supracompensării precizate la alin. (2), se constată amortizarea completă a centralei de cogenerare, nu se mai acordă bonus,

Art. 54. - (1) Bonusurile stabilite anual fiecărui producător se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE până la data de 1 decembrie, pentru anul următor.

(2) Bonusurile se acordă producătorilor în limita perioadei de aplicare a schemei prevăzute la art. 8 alin, (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare.

(3) Bonusurile se acordă în funcţie de anul de aplicare a schemei de sprijin pentru respectivul producător.

Art. 55. - În cazul producătorilor noi, ANRE aprobă preţurile reglementate pentru energia electrică şi termică, respectiv bonusul, în termen de două luni de la data transmiterii solicitării, acestea fiind menţinute până la sfârşitul anului calendaristic respectiv.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 56. - (1) Pentru perioada de aplicare a Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect da seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008, respectiv pentru perioada de accesare a schemei de sprijin 2011-2012, nu sunt considerate costuri cu achiziţia certificatelor de CO^.

(2) începând cu cea de-a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor alocate gratuit, respectiv 2013- 2020, se consideră costurile cu achiziţia certificatelor de CO2În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 57. - (1) Combustibilul din surse regenerabile de tip biomasă se asimilează combustibilului solid.

(2) Combustibilul din surse regenerabile de tip biogaz se asimilează combustibilului gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.

Art. 58. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Date de funcţionare a centralelor pe baza de combustibil solid, la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin

 

a) Centrală termică echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qqinst = 30 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth = 27 MW;

- eficienţa de producere, ηq = 86%;

- numărul de ore de funcţionare pe an, h =5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- preţul iniţial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (1.824 kcal/kg), p0comb = 9,9 euro/MWh;

- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 = 0 lei/certificat;

- factorul de emisie specific, f CO2 = 0.350 t/MWh;

- investiţia specifică, iqsp = 90.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hqamort = 11 ani;

- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pqalte,var = 1 euro/MWh;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfqalte = 4,5 euro/MWh;

- cursul de schimb valutar - 4,2688 lei/euro;

- coeficientul de variaţie a cursului de schimb valutar - lleu/euro = 1;

- coeficientul de indexare a preţului combustibilului, (ipcombindex)n, are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(ipcombindex)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2.3

2,3

2,3

2,3

2.3

 

b) Centrală de cogenerare echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qcoginst = 30 MW;

- capacitatea electrică instalată, Pcoginst = 13,5 MW;

- capacitatea electrică medie anuală, Pe = 12,15 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth = 27 MW;

- eficienţa globală de producere, ηcogbr = 80%;

- consumul propriu tehnologic de energie electrică, ecpt = 20%;

- numărul de ore de funcţionare pe an, h = 5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst = 90%;

- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- preţul iniţial al combustibilului, determinat pe baza puterii calorifice inferioare (1.824 kcal/kg), p0comb = 9,9 euro/MWh

- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 = 0 lei/certificat;

- factorul de emisie specific, fCO2 = 0,350 t/MWh;

- investiţia specifică,  icogsp = 1.600.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hcogamort = 25 de ani;

- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pcogalte,var = 1 euro/MWh;

- rata reglementată a rentabilităţii, r = 9%;

- alte costuri fixe (cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfcogalte = 4,5 euro/MWh;

- preţul iniţial de vânzare a energiei electrice pe PZU, P0PZU = 43,6 euro/MWh;

- coeficientul de indexare a preţului de vânzare al energiei electrice pe PZU, (iPPZUindex)n, are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iPPZUindex)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Date de funcţionare a centralelor pe bază de combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport al gazelor naturale, la momentul Intrării în vigoare a schemei de sprijin

 

a) Centrală termică echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qqinst = 31,5 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth = 28,42 MW;

- eficienţa de producere, ηq = 90%;

- numărul de ore de funcţionare pe an, h = 5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- preţul iniţial al combustibilului, determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), p0comb = 20,43 euro/MWh;

- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 = 0 lei/certificat;

- factorul de emisie specific, f CO2 = 0,220 t/MWh;

- investiţia specifică, iqsp = 80.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hqamort = 11 ani;

- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pqalte,var  = 1 euro/MWh;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfqalte = 4 euro/MWh;

- cursul de schimb valutar - 4,2688 lei/euro;

- coeficientul de variaţie a cursului de schimb valutar - lleu/euro = 1;

- coeficientul de indexare a preţului combustibilului, (ipcombindex)n, are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(ipcombindex)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

b) Centrală de cogenerare echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qcoginst = 31,5 MW;

- capacitatea electrică instalată, Pcoginst = 30 MW;

- capacitatea electrică medie anuală, Pe= 27 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth = 28,42 MW;

- eficienţa globală de producere, ηcogbr = 80%;

- consumul propriu tehnologic de energie electrică ecpt = 10%;

- numărul de ore de funcţionare pe an, h = 5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst = 90%;

- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- preţul iniţial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), p0comb = 20,43 euro/MWh;

- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 = 0 lei/certificat;

- factorul de emisie specific, f CO2 = 0,220 t/MWh;

- investiţia specifică, icogsp = 1.300.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hcogamort = 25 ani;

- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pcogalte,var = 1 euro/MWh;

- rata reglementată a rentabilităţii, r = 9%;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfcogalte = 4 euro/MWh;

- preţul iniţial de vânzare a energiei electrice pe PZU, P0PZU = 43,6 euro/MWh;

- coeficientul de indexare a preţului de vânzare al energiei electrice pe PZU, (iPPZUindex)n, are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iPPZUindex)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Date de funcţionare a centralelor pe bază de combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin

 

a) Centrală termică echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qqinst = 31,5 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth = 28,42 MW;

- eficienţa de producere, ηq = 90%;

- numărul de ore de funcţionare pe an, h =5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- preţul iniţial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), p0comb = 24,25 euro/MWh;

- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 = 0 lei/certificat;

- factorul de emisie specific, fCO2 = 0.220 t/MWh;

- investiţia specifică, iqsp = 70.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hqamort = 11 ani;

- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pqalte,var = 1 euro/MWh;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfqalte = 4 euro/MWh;

- cursul de schimb valutar - 4,2688 lei/euro;

- coeficientul de variaţie a cursului de schimb valutar - lleu/euro = 1;

- coeficientul de indexare a preţului combustibilului, (ipcombindex)n, are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

g

10

11

(ipcombindex)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2.3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

b) Centrală de cogenerare echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qcoginst = 31,5 MW;

- capacitatea electrică instalată, Pcoginst = 30 MW;

- capacitatea electrică medie anuală, Pe = 27 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth = 28,42 MW;

- eficienţa globală de producere, ηcogbr = 80%;

- consumul propriu tehnologic de energie electrică, ecpt = 10%;

- numărul de ore de funcţionare pe an, h = 5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst = 90%;

- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- preţul iniţial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), P0comb = 24,25 euro/MWh;

- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 = 0 lei/certificat;

- factorul de emisie specific, fCO2 = 0,220 t/MWh;

- investiţia specifică, icogsp = 1.200.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hcogamort = 25 ani;

- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pcogalte,var = 1 euro/MWh;

- rata reglementată a rentabilităţii, r = 9%;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfcogalte = 4 euro/MWh;

- preţul iniţial de vânzare a energiei electrice pe PZU, P0PZV, = 43,6 euro/MWh;

- coeficientul de indexare a preţului de vânzare a energiei electrice pe (iPPZUindex)n, are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iPPZUindex)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (3) şi (4), art. 93 şi 94 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 1 aprilie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează modul în care activul personal net al participantului este utilizat în cazul în care acesta:

a) a împlinit vârsta de 60 de ani şi nu îndeplineşte una sau ambele condiţii prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b) beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice;

c) decedează înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii facultative conform art. 94 lit. c) din Lege.

Art. 2. - Până la adoptarea legii speciale privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private, în situaţiile prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. a) şi art. 94 lit. b) şi c) din Lege, participantul sau beneficiarul, după caz, primeşte suma cuvenită, ca plată unică.

Art. 3. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) din Lege.

 

CAPITOLUL II

Utilizarea activului personal net

 

SECŢIUNEA 1

Utilizarea activului personal net în cazul în care participantul a împlinit vârsta de 60 de ani

 

Art. 4. - Participantul care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. a) şi nu îndeplineşte una sau ambele condiţii prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) din Lege are dreptul să opteze pentru:

a) intrarea în posesia contravalorii activului personal net, ca plată unică;

b) continuarea plăţii contribuţiilor, în cazul în care acesta, după împlinirea vârstei de 60 de ani, continuă să desfăşoare o activitate în sensul art. 74 alin. (1) din Lege.

Art. 5. - Participantul care a optat pentru continuarea plăţii contribuţiilor, conform art. 4 lit. b), are dreptul să solicite oricând contravaloarea activului personal net, în baza unei cereri de plată.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Utilizarea activului personal net al participantului în caz do invaliditate

 

Art. 6. - (1) în cazul prevăzut la art. 94 lit. b) din Lege, participantul are dreptul să obţină contravaloarea activului personal net, ca plată unică.

(2) în cazul invalidităţii de gradul I şi în cazul invalidităţii de gradul II, când se constată pierderea totală a capacităţii de muncă, participantul are dreptul să obţină contravaloarea activului personal net.

(3) în cazul invalidităţii de gradul III, participantul are dreptul să opteze, după caz, pentru:

a) suspendarea plăţii contribuţiilor;

b) continuarea plăţii contribuţiilor.

(4) Participantul aflat în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) îşi păstrează drepturile pe toată perioada de suspendare a plăţii contribuţiilor la fondul de pensii facultative.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Utilizarea activului personal net al participantului în caz de deces

 

Art. 7. - În cazul decesului participantului înainte ca acesta să solicite deschiderea dreptului la pensie, beneficiarul/ beneficiarii acestuia are/au dreptul la plata contravalorii activului personal net sau a cotei-părţi cuvenite din activul personal net al participantului, după caz.

Art. 8. - (1) în cazul în care administratorul ia act de decesul unui participant, acesta va proceda, în cel mai scurt timp posibil, la informarea potenţialilor beneficiari prin transmiterea, la ultima adresă de domiciliu sau de corespondenţă comunicată de către participant, a unei informări cu referire la drepturile care le revin beneficiarilor asupra activului participantului conform legislaţiei aplicabile, precum şi la condiţiile de exercitare a acestor drepturi.

(2) în situaţia în care nu primeşte nicio solicitare de plată a activului de la beneficiar/beneficiari, administratorul retransmite anual informarea prevăzută la alin. (1), până la împlinirea termenului general de prescripţie de 3 ani a dreptului de a solicita plata activului.

Art. 9. - Prescripţia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat începe să curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti declarative a morţii.

 

CAPITOLUL III

Plata sumai reprezentând contravaloarea activului personal net

 

Art. 10. - (1) Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului/beneficiarului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal.

(2) în cazul în care participantul/beneficiarul solicită plata activului personal net prin virament în contul său bancar, acesta include în documentaţia prevăzută la art. 11, 12 sau 13, după caz, extrasul de cont care certifică codul IBAN şi titularul contului.

Art. 11. - (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul aflat în situaţia prevăzută la art. 4 lit. a) depune la administratorul fondului de pensii facultative:

a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;

b) copia actului său de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de copia legalizată a actului de identitate, poate fi transmisă administratorului prin intermediul serviciilor poştale sau similare.

(3) în cazul în care participantul aflat în situaţia prevăzută la art. 4 lit. a) este reprezentat prin mandatar, având procură specială şi autentică, mandatarul depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative:

a) cererea prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) copia actului de identitate al participantului, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere;

c) copia actului de identitate al mandatarului, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere.

Art. 12. - (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în condiţiile art. 6 alin. (2), participantul, personal sau prin mandatar având procură specială şi autentică, depune la administratorul fondului de pensii facultative următoarele documente:

a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;

b) decizia administrativă privind acordarea pensiei de invaliditate;

c) decizia medicală privind capacitatea de muncă, decizie care conţine menţiunea “nerevizuibil prin afecţiune” sau “nerevizuibil” conform Legii pensiilor publice, după caz;

d) copia actului de identitate al participantului, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere;

e) certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu deţine acest certificat, după caz.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e) se prezintă:

a) în original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul; sau

b) în copie legalizată, situaţie în care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor poştale sau similare.

(3) în cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil la data depunerii cererii şi depune copia acestuia, administratorul păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Art. 13. - (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în conformitate cu prevederile art. 7, fiecare beneficiar depune la administratorul fondului de pensii facultative, personal sau prin mandatar având procură specială şi autentică, următoarele documente:

a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;

b) certificatul de deces;

c) certificatul de moştenitor/legatar, certificatul de moştenitor suplimentar, actul de partaj voluntar, după caz, sau hotărârea judecătorească definitivă, din care să rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat;

d) copia actului de identitate al beneficiarului, valabil la data depunerii cererii, cu semnătura în original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere.

(2) În cazul beneficiarilor minori, cererea prevăzută la alin. (1) poate fi semnată şi depusă, după caz, de către:

a) persoana care exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti faţă de minor, respectiv părinţii, părintele supravieţuitor, tutorele sau altă persoană care exercită aceste drepturi şi obligaţii potrivit legii;

b) curatorul desemnat special în acest sens.

(3) în toate cazurile prevăzute la alin. (2), plata activului personal net al participantului decedat se efectuează într-un cont bancar deschis pe numele minorului sau prin mandat poştal, la adresa de domiciliu a acestuia.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se prezintă:

a) în original şi în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică şi certifică conformitatea cu originalul; sau

b) în copie legalizată, situaţie în care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor poştale sau similare.

(5) în cazul în care beneficiarul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil la data depunerii cererii şi depune copia acestuia, administratorul păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Art. 14. - (1) în cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, participantul/beneficiarul indică modalitatea de efectuare a acesteia, respectiv prin mandat poştal sau prin virament în cont bancar.

(2) în cazul în care plata se efectuează prin mandat poştal, participantul/beneficiarul sau mandatarul, după caz, indică în cererea scrisă adresa de domiciliu conform actului de identitate la care se efectuează plata.

(3) în cazul în care plata se efectuează prin virament în cont bancar, participantul/beneficiarul sau mandatarul, după caz, indică în cererea scrisă denumirea băncii, codul IBAN şi titularul contului participantului/beneficiarului.

(4) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se face către participant/beneficiar, reprezentarea prin mandatar a acestuia fiind permisă numai pentru completarea şi depunerea cererii şi a documentelor însoţitoare.

Art. 15. - În termenul prevăzut la art. 17 alin. (1), administratorul are obligaţia să plătească sumele aferente drepturilor participantului/beneficiarului din contul fondului de pensii facultative:

a) în contul bancar al participantului sau al fiecărui beneficiar, după caz, consemnat în cererea scrisă, sau

b) în contul unui furnizor de servicii poştale, în vederea transmiterii de către acesta a sumelor cuvenite participantului sau fiecărui beneficiar, prin mandat postai.

Art. 16. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii, administratorul fondului de pensii facultative transmite către participant, pe suport hârtie, prin servicii poştale sau prin orice alt mijloc specificat de către acesta în cererea de plată şi care poate fi probat ulterior, o informare cu privire la contravaloarea activului personal net cuvenit participantului.

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii, administratorul fondului de pensii transmite către fiecare beneficiar, pe suport hârtie, prin servicii poştale sau prin orice alt mijloc specificat de către acesta în cererea de plată şi care poate fi probat ulterior, o informare cuprinzând următoarele informaţii:

a) contravaloarea activului personal net al participantului decedat;

b) suma cuvenită beneficiarului căruia i se adresează informarea.

(3) La solicitarea participantului/beneficiarului, administratorul transmite în mod gratuit istoricul operaţiunilor efectuate pentru participant până la data plăţii activului personal net al acestuia.

Art. 17. - (1) Plata sumelor cuvenite participantului/ beneficiarului se efectuează în 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete necesare pentru efectuarea plăţii activului.

(2) în situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită participantului, beneficiarului sau mandatarului, după caz, completarea ori înlocuirea acestora. Orice solicitare de completare ori înlocuire conduce la întreruperea termenului prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentaţiei complete.

(3) Suma cuvenita, care urmează a fi plătită către participant/beneficiar, se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi de depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face plata, din care se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz.

(4) Anularea unităţilor de fond aferente activului personal net al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu transferul contravalorii acestora din contul operaţional în contul DIP al fondului de pensii facultative definit conform art. 3 alin. (2) lit. d) din Norma nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supravegherea Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009.

(5) Plata sumelor cuvenite participantului/beneficiarului se efectuează conform prevederilor alin. (1), dar nu mai târziu de ziua lucrătoare următoare celei în care se realizează anularea unităţilor de fond prevăzută la alin. (4).

Art. 18. - Dacă prospectul schemei de pensii a fondului prevede garanţii cu privire la performanţele investiţiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor, administratorul plăteşte participantului/beneficiarului valoarea cea mai mare dintre activul personal al participantului şi valoarea garanţiilor oferite.

Art. 19. - Activul personal al participantului aflat în situaţiile prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. a) şi art. 94 lit. b) şi c) din Lege va fi administrat până la data efectuării plăţii unice a drepturilor cuvenite participantului/beneficiarului.

Art. 20. - Drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie de 3 ani devin resurse financiare ale fondului în prima zi lucrătoare ulterioară împlinirii termenului general de prescripţie sau în ziua imediat următoare zilei în care administratorul a luat cunoştinţă de împlinirea termenului general de prescripţie.

Art. 21. - Calitatea de participant la fondul de pensii facultative încetează la momentul efectuării plăţii reprezentând contravaloarea activului personal net.

Art. 22. - Administratorul are obligaţia să păstreze şi să arhiveze istoricul operaţiunilor participantului de la prima contribuţie şi până la plata contravalorii activului personal net, împreună cu documentele aferente acestora, în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea juridică

 

Art. 23. - (1) Constituie contravenţii săvârşirea de către administrator a următoarelor fapte:

a) neefectuarea sau efectuarea cu întârziere a plăţii sumelor aferente participantului/beneficiarului conform prevederilor art. 10, art. 14 alin. (4), art. 15,17 şi 18;

b) netransmiterea informării conform prevederilor art. 16 alin. (1) şi (2), respectiv a istoricului operaţiunilor către participant/beneficiar conform prevederilor art. 16 alin. (3);

c) administrarea în mod necorespunzător a activului personal al participantului aflat în situaţiile prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. a) şi la art. 94 lit. b) şi c) din Lege până la data efectuării plăţii unice a drepturilor cuvenite participantului/beneficiarului;

d) nerespectarea prevederilor art. 22.

(2) Săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2)-(4), (6),(7), (9) şi (10) din Lege.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 24. - (1) Prezenta normă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2009 pentru aprobarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 2 septembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 aprilie 2015.

Nr. 8.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.