MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 276/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 276         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 aprilie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

34. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

35. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

36. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

            417. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

258. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria

 

259. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

 

260. – Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

 

261. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răstea Daniel Mihai

 

262. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            122. - Decizie privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

193. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului privind modificarea şi completarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014

 

483/217. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

617. - Decizie privind sancţionarea Societăţii STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

618. - Decizie privind sancţionarea Societăţii EUREKO TRAINING - S.R.L, cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

619. - Decizie privind sancţionarea Societăţii SICEP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 236/2015

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat Marko Attila-Gabor, începând cu data de 1 aprilie 2015, sică preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 15 aprilie 2015,

în temeiul ari 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi art. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Mark6 Attila-Gabor, începând cu data de 1 aprilie 2015, şi declară vacant locul respectiv de deputat, în Circumscripţia electorală nr. 15 Covasna, Colegiul uninominal nr. 1.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 22 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 34.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 210 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere că potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările ulterioare, i-a încetat mandatul domnului Neţoiu Gheorghe începând cu data de 4 martie 2014, data Deciziei penale nr. 222/A din 4 martie 2014, definitivă, pronunţată în Dosarul nr. 3.134/3/2009 al Curţii de Apel Bucureşti, prin care acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 4 luni de închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a din Codul penal (constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice) 2 ani după executarea pedepsei închisorii,

preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului Neţoiu Gheorghe, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 17 Dolj, Colegiul uninominal nr. 1.

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre:

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant Circumscripţia electorală nr. 17 Dolj, Colegiul uninominal locul de deputat deţinut de domnul Neţoiu Gheorghe în nr. 1.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 22 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 35.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Anton Marin, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în calitate de membru;

- doamna deputat Nichita Cristina, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru industrii şi servicii la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 36.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tatiana Bran se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2015.

Nr. 417.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 258.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 259.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sava George exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Buzău.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 260.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai.

 

PRJM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 261.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Petcu Adrian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Ilfov.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 262.

 

DECIZII ALE PRIM-MIN ISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

Având în vedere demisia domnului Costache Constantin, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/2.232 din 20 aprilie 2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. e) şi ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 97 lit. e) şi art. 102 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 31 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Î .037/2011.

prim-ministrul emite următoarea decizie:

Articol unic. - La data de 20 mai 2015, raportul de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor încetează prin demisie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 aprilie 2015.

Nr. 122.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014

 

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 436 din 30 martie 2015 a Direcţiei politici, strategii şi performanţă sportivă, pentru modificarea ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin;

- Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 3 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul II, subcapitolul 2.1, punctul 2.1.2, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“j) «Parteneri» - nominalizarea persoanelor juridice de drept public ori privat implicate în desfăşurarea activităţilor proiectului şi a structurilor sportive afiliate federaţiei sportive naţionale: cluburi, asociaţii judeţene, direcţii judeţene şi inspectorate;”.

2. La capitolul III, subcapitolul 3.3, punctele 3.3.4 şi 3.3.5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“3.3.4. Proiectele vor fi finanţate pe sesiuni de finanţare/nr. de proiecte/durată, în limita unui fond anual aprobat de către MTS cu această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale prin decizie internă la nivelul MTS.

3.3.5. Proiectul se va desfăşura pe teritoriul ţării, în parteneriat cu cel puţin 10 structuri sportive (cluburi sportive şi/sau asociaţii judeţene pe ramură de sport), afiliate la federaţiile sportive naţionale, în colaborare cu direcţiile judeţene, inspectoratele şcolare, folosind cu prioritate baza materială sportivă aflată în administrarea instituţiilor din subordinea MTS. Se recomandă ca activităţile de selecţie, pregătire şi competiţie să se organizeze în zonele cărora li se adresează proiectul.”

3. La capitolul III, subcapitolul 3.3, după punctul 3.3.5 se introduce un nou punct, punctul 3.3.6, cu următorul cuprins:

“3.3.6. Evaluarea şi acordarea punctajului proiectelor se va realiza astfel:

a) Criterii de evaluare pentru analiza proiectelor propuse în urma cărora vor primi un punctaj, denumit P1

 

Nr. crt.

Criteriu

Punctaj maxim P1

1.

 Evoluţia federaţiei sportive naţionale care a elaborat proiectul

25

 1.1. Federaţie olimpică

15

 1.2. Federaţie neolimpică

5

 1.3. Contribuţia la reprezentarea şi promovarea imaginii României pe plan internaţional

5

1.4. Tradiţia fiecărei federaţii sportive naţionale în România

5

2.

Structura proiectului conţine elementele necesare realizării scopului propus

20

2.1. Definirea clară a etapelor de desfăşurare a proiectului

10

2.2. Precizarea mijloacelor specifice de implementare a proiectului

10

3.

Potenţialul organizatoric şi logistic al solicitantului pentru realizarea proiectului

10

3.1. Resursele umane existente pentru punerea în aplicare a proiectului

5

3.2. Baza materială sportivă utilizată pentru implementarea proiectului

5

4.

Numărul structurilor sportive partenere în derularea proiectului

10

4.1 .între 10 şi 15

5

4.2. Peste 15

10

5.

Aria teritorială în care se desfăşoară proiectul

10

5.1. Între 1 şi 10 judeţe

5

5.2. Peste 10 judeţe

10

6.

Promovarea şi mediatizarea proiectului

5

7.

Bugetul aferent proiectului este rezonabil şi în concordanţă cu activităţile planificate

20

6.1. Capitolele de cheltuieli din buget sunt prevăzute de legislaţia în vigoare şi proporţionale cu activităţile din proiect

10

6.2. Modul explicit de calcul al cheltuielilor

10

 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

100

 

            b) Criterii de evaluare pentru rezultatele obţinute din alte proiecte Pierre de Coubertin derulate de federaţii în anii anteriori, în urma cărora vor obţine un punctaj, denumit P2

 

Nr. crt.

Criteriu

Punctaj maxim P2

1.

Număr de participanţi /proiect/total

10

între 100 şi 300

2

între 301 şi 500

5

peste 500

10

2.

Număr de colaboratori/proiect/total

10

între 2 şi 5

10

între 6 şi 10

5

peste 10

2

3.

Durată proiect /total

10

3 luni

5

peste 3 luni

10

4.

Număr de zile de selecţie/proiect/total

20

sub 10 zile

10

peste 10 zile

20

5.

Număr de zile de pregătire/proiect/total

10

sub 30 de zile

5

peste 30 de zile

10

6.

Număr de zile de competiţii test/proiect/total

10

2-3 zile

10

peste 3 zile

5

7.

 

 

 

Cost proiect/participant/total

15

sub 100 lei

15

între 101 şi 300 lei

10

peste 300 lei

5

8

Număr de copii legitimaţi /proiect/total

15

sub 20

5

între 21 şi 50

10

peste 50

15

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

100

 

Punctajul total obţinut va fi calculat astfel: Pt = (P1+P2)/2

Pentru a fi finanţat, fiecare proiect trebuie să întrunească un punctaj total minim de 50 de puncte.

În cazul în care punctajul total obţinut de un proiect este mai mic de 50 de puncte, proiectul nu poate primi finanţare.

Valoarea de finanţare = nr. total de puncte obţinute în urma evaluării pe criterii x suma oportună şi eligibilă (Ve), dedusă în urma evaluării devizului de cheltuieli anexă la cererea de finanţare Vf = (Pt x Ve)/100”

4. La capitolul V subcapitolul 5.2 punctul 5.2.1, literele e), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“e) suma alocată acestei categorii de cheltuieli nu va depăşi 10% din valoarea totală a contractului;

………………………………………………………………………………….

h) pentru decontarea recompenselor în obiecte (echipament, medalii, diplome, cupe, trofee etc.) acordate conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va prezenta copia procesului-verbal al premierii, semnat de reprezentantul legal al federaţiei sportive naţionale, ştampilat «conform cu originalul», potrivit formularului 7 la anexa nr. 4, maximum 10%;

i) pentru decontarea materialelor şi echipamentului sportiv corespunzător nivelului de pregătire a copiilor se vor prezenta: contract încheiat conform dispoziţiilor legale în vigoare, factură fiscală, notă de recepţie, bon de consum, tabel nominal cu beneficiarii, maximum 20% din valoarea aprobată a proiectului;”.

5. La capitolul V subcapitolul 5.2 punctul 5.2.1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

j) pentru decontarea altor cheltuieli se vor prezenta documente justificative, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

6. La capitolul V subpunctul 5.2, punctul 5.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5.2.3. Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit MTS de către federaţiile sportive naţionale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea proiectului sportiv, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie a anului în curs, de către reprezentantul legal al federaţiei sau de persoana împuternicită de către acesta pe bază de mandat.”

7. La capitolul V subcapitolul 5.3, punctul 5.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5.3.2. Beneficiarul finanţării poate solicita obţinerea unui avans, în baza unei cereri, într-un procent de maximum 30% din valoarea finanţării aprobate, pentru perioade de desfăşurare mai mari sau egale cu 3 luni.”

8. La capitolul V subcapitolul 5.3, punctul 5.3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5.3.3. Pentru proiectele a căror perioadă de desfăşurare depăşeşte 3 luni se pot face plăţi parţiale în baza deconturilor de cheltuieli de până la 70% din valoarea contractului, astfel:

- pentru proiecte cu o durată de 3 luni, o singură plată parţială;

- pentru proiecte cu o durată mai mare de 3 luni, două plăţi parţiale.”

9. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

“9. Evaluarea rezultatelor obţinute din alte proiecte Pierre de Coubertin din anii anteriori (Se va transmite sub formă de tabel.)

1. Număr de participanţi/proiect/total

2. Număr de colaboratori/proiect/total

3. Durată proiect/total

4. Număr de zile de selecţie/proiect/total

5. Număr de zile de pregătire/proiect/total

6. Număr de zile de competiţii test/proiect/total

7. Cost proiect/participant/total

8. Număr de copii legitimaţi/proiect/total

9. Număr de structuri sportive partenere/proiect/total”.

10. La anexa nr. 2 articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(1) Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) se poate acorda astfel:

- cu avans de 30% din valoarea contractului şi plăţi parţiale, de până la 70% din valoarea contractului, în baza documentelor justificative şi a facturii pentru proiecte a căror durată depăşeşte 3 luni. Avansul se poate acorda numai în urma unei cereri de avans (anexa B). Plăţile parţiale se efectuează în funcţie de etapele de realizare a activităţilor din proiect, pe baza deconturilor depuse de către federaţie:

- pentru proiecte de 3 luni - o plată parţială;

- pentru proiecte cu durată mai mare de 3 luni - două plăţi parţiale.

(2) Decontarea finală se va efectua în termen de cel mult 10 zile calendaristice din momentul finalizării proiectului sportiv, după ce Finanţatorul primeşte de la Beneficiar raportul de imagine, evaluarea proiectului, decontul de cheltuieli - factura şi actele care justifică efectuarea cheltuielilor, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie a anului în curs.”

11. La anexa nr. 2 articolul 8, punctul 10 se modifică ŞI va avea următorul cuprins:

“10. Să depună la sediul autorităţii finanţatoare, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la finalizarea proiectului sportiv, documentele justificative pentru suma alocată de Finanţator, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie a anului în curs;”.

12. Anexa A la contractul de finanţare se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Buget de cheltuieli

 

Nr. crt.

Categorie de cheltuieli

Număr de unităţi

Cost unitar

Număr de persoane

Cost total

Sumă aprobată MTS

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă

Director,

………………………………………………

Direcţia economică şi patrimoniu

Director,

………………………………………………

Federaţia.......................................................

Reprezentant legal,

………………………………………………

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

Responsabil financiar ai beneficiarului,

………………………………………………

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)”

 

13. La anexa nr. 4, formularul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Formular 1

Decont de cheltuieli

Nr. ......... din ..........

 

Denumirea proiectului sportiv.............................

Tipul proiectului (propriu/propriu în parteneriat/în parteneriat):

Locul de desfăşurare:

Perioada de desfăşurare:

Documente justificative de cheltuieli anexate:

 

Nr. crt.

Felul, nr./data documentului

Emitentul

Denumirea cheltuielilor

Valoarea

 

 

 

 

 

 

Decontul mai cuprinde: se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu - raport de evaluare, NIR, lista participanţilor, CD/DVD imagini, contracte, facturi, chitanţe, diagrame etc.).

 

NOTĂ:

Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri.

 

Verificat tehnic

Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă

Numele:

Data..............................................

Semnătura....................................

 

Verificat economic Direcţia economică şi patrimoniu

Numele:

Data..............................................

Semnătura....................................”

 

 

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin se difuzează prin Direcţia administrativ tuturor direcţiilor de specialitate.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

 

Bucureşti, 14 aprilie 2015.

Nr. 193.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 483 din 17 aprilie 2015

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 217 din 17 aprilie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.769 din 16 aprilie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 629 din 17 aprilie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- ari. 54 alin. (5) şi art. 210 alin. (1) lit. k) din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 “Programul naţional de boli transmisibile”, litera A) “Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 100 şi 101 se abrogă.

2. În anexa nr. 2, la secţiunea P3 “Programul naţional de oncologie”, poziţiile 149 şl 150 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„149

W59428001

L01BC06

CAPECITABINUM

CAPECITABINA ZENTIVA 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHA

CUTIE CU 12 BLIST. PVC-PVDC/ALX10 COMPR. FILM.

PR

120

523,78

4,354833

4,306500

609,07

5,075583

5,075583

150

W59428002

L01BC06

CAPECITABINUM

CAPECITABINA ZENTIVA 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ZENTIVA K S

REPUBLICA CEHA

CUTIE CU 12 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.

PR

120

523,78

4,364833

4,306500

609,07

5,075583

5,075583”

 

            3. În anexa nr. 2, la secţiunea P5 “Programul naţional de diabet zaharat”, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziţia 147 se introduce o nouă poziţie, poziţia 148, cu următorul cuprins:

 

„148

W42092OO2

A11DBN1

COMBINAŢII”

MILGAMMA (R) 100+100 mg

DRAJ.

100 mg + 100 mg

WORWAG PHARMAGMBH & CO. KG

GERMANIA

CUTIE X 4 BLIST PVC-PVDC; ALX15DRAJ.

P-6L

60

71,14

1,185666

1.185666

89,95

1,499166

1,499166”

 

            4. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 “Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.1 “Hemofilie şi tăiasem ie”, după poziţia 48 se introduce o nouă poziţie, poziţia 49, cu următorul cuprins:

 

„49

W53034OO1

B02BD08

EPTACOG ALFA ACTIVATUM**

NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI)

PULB. + SOLV. PT. SOL INJ.

50KIU

NOVO NORDISK A/S

DANEMARCA

CUTIE X 1 FLAC. PULB.

PT. SOL. INJ. + 1 FLAC. SOLV.

PT. RECONSTITUIRE

P-RF/R

1

2.370.60

2.370,600000

2.370,600000

2,622,11

2,622,110000

2.622,110000”

 

            5. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 “Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.1 “Transplant medular”, după poziţia 298 se introduce o nouă poziţie, poziţia 299, cu următorul cuprins:

 

„299

W53034001

B02BD06

EPTACOG ALFA ACTIVATUM”

NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI)

PULB. + SOLV. PT. SOL INJ.

50KIU

NOVO NORDISK A/S

DANEMARCA

CUTIE X 1 PLAC PULB

PT. SOL. INJ. + 1 FLAC. SOLV.

PT. RECONSTITUIRE

P-RF/R

1

2 370.60

2.370,600000

2.370,600000

2.622,11

2.622,110000

2.622,110000”

 

            6. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 “Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.3 “Transplant hepatic”, după poziţia 97 se introduce o nouă poziţie, poziţia 98, cu următorul cuprins:

 

„98

W53034O01

B02BDO8

EPTACOG ALFA ACTIVATUM”

NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI)

PULB.  SOLV. PT. SOL INJ.

50KIU

NOVO NORDISK A/S

DANEMARCA

CUTIE X 1 FLAC. PULB, PT.SOL. INJ.+ 1 FLAC. SOLV. PT. RECONSTITUIRE

P-RF/R

1

2.370,60

2.370,600000

2.370.60O000

2,622,11

2,622,110000

2.622,110000”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA275 din 16 ianuarie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L., cu sediul social în Timişoara, str. Palanca nr. 4, birou B06, judeţul Timiş, J35/2777/2011, CUI 29471359, F-0050,

a constatat următoarele;

Societatea nu a achitat taxa anuală de menţinere în Registrul furnizorilor în cuantumul şi la termenele legale; astfel, furnizorul de programe educaţionale a încălcat prevederile art. 4 alin. (3) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii STABILITY INSURANCE TRAINING - SRL., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea STABILITY INSURANCE TRAINING - 3.R.L, cu sediul social în Timişoara, str. Palanca nr. 4, birou B06, judeţul Timiş, J35/2777/2011, CUI 29471359, F-0050, cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 lit. d) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012.

Art. 2. - Furnizorul de programe educaţionale are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi revocarea aprobării şi radierea din Registrul furnizorilor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficia/ ai României, Partea J, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 617.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii EUREKO TRAI NING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA275 din 16 ianuarie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea EUREKO TRAINING - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, bd. Decebal nr. 25-29, clădirea Olympia Tower, et. 2, sectorul 3, J40/10278/2001, CU114348383, F-0021,

a constatat următoarele:

Societatea nu a achitat taxa anuală de menţinere în Registrul furnizorilor în cuantumul şi la termenele legale; astfel, furnizorul de programe educaţionale a încălcat prevederile art. 4 alin. (3) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012,

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii EUREKO TRAINING - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea EUREKO TRAINING - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, bd. Decebal nr. 25-29, clădirea Olympia Tower, et. 2, sectorul 3, J40/10278/2001, CUI 14348383, F-0021, cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (3) lit. e) Legea nr. 32/2000 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 lit. d) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012.

Art. 2. - Furnizorul de programe educaţionale are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi revocarea aprobării şi radierea din Registrul furnizorilor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea EUREKO TRAINING - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial ai României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 618.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii SICEP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 275 din 16 ianuarie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea SICEP - S.R.L., cu sediul social în Târgu Mureş, Str. Bucinului nr. 16, ap. 1, judeţul Mureş, J26/295/1997, 9417983, F-0006,

a constatat următoarele:

Societatea nu a achitat taxa anuală de menţinere în Registrul furnizorilor în cuantumul şi la termenele legale; astfel, furnizorul de programe educaţionale a încălcat prevederile art. 4 alin. (3) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii SICEP - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea SICEP - S.R.L., cu sediul social în Târgu Mureş, Str. Bucinului nr. 16, ap. 1, judeţul Mureş, J26/295/1997, 9417983, F-0006, cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (3) lit. e) Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 lit. d) din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012.

Art. 2. - Furnizorul de programe educaţionale are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi revocarea aprobării şi radierea din Registrul furnizorilor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea SICEP - S.R.L, poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 619.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 236/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2015, se face următoarea rectificare:

- la poziţia 57, în coloana “Nume şi prenume”, în loc de: “Vrabie Genoveva”se va citi: “Vrabie Gabriel”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.