MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 283/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 283         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 aprilie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

91. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

418. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

265. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

266. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice “TRANS ELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

267. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională “ROMARM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

268. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

761/470. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 

3.572. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind publicarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

730. - Decizie privind sancţionarea Societăţii TRANSILVANIA MAXIMA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:

“Art. 401. - (1) Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie pot asigura fonduri pentru acordarea de ajutoare umanitare statelor cu care România încheie acorduri, înţelegeri, convenţii de colaborare, în acest sens.

(2) Ajutorul umanitar poate consta în:

a) medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice din rezerva de stat;

b) asistenţă medicală specifică;

c) cheltuieli legate de servicii medicale şi transport.

(3) Fondurile necesare pentru acordarea de ajutoare umanitare se suportă de la bugetul de stat, prin Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termenii şi condiţiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului.”

2. La articolul 178, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie sau cu universitatea de medicină şi farmacie, reprezentate de ministrul sănătăţii, conducătorul ministerului sau instituţiei, de rectorul universităţii de medicină şi farmacie, după caz, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie. Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanţă generale stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi pe baza criteriilor specifice şi a ponderilor stabilite şi aprobate prin act administrativ al conducătorilor ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie, al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean sau prin hotărârea senatului universităţii de medicină şi farmacie, după caz. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, respectiv licitaţie publică, după caz. Ministrul sănătăţii, ministrul de resort sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti sau preşedintele consiliului judeţean ori rectorul universităţii de medicină şi farmacie, după caz, numesc prin act administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager, respectiv organizarea licitaţiei publice, după caz.”

3. La articolul 178, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:

“(32) În cazul în care contractul de management nu se semnează în termen de 10 zile de la data validării concursului din motive imputabile managerului declarat câştigător, Ministerul

Sănătăţii, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie sau universitatea de medicină şi farmacie, reprezentate de ministrul sănătăţii, conducătorul ministerului sau instituţiei, de rectorul universităţii de medicină şi farmacie, declară postul vacant şi se procedează la scoaterea acestuia la concurs, în condiţiile legii.”

4. La articolul 179, alineatele (1) şi (6) se modifică şl vor avea următorul cuprins:

“Art. 179. - (1) Consiliul de administraţie organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru selecţionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unităţii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu reţea sanitară proprie şi, respectiv, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, prin hotărârea senatului universităţii de medicină şi farmacie, după caz.

(6) Managerul interimar şi ceilalţi membri ai comitetului director interimar se numesc în condiţiile prevăzute la alin. (5), până la revocarea unilaterală din funcţie, dar nu mai mult de 6 luni.”

5. La articolul 1833 alineatul (1), litera o) se modificaşi va avea următorul cuprins:

,,o) în cazul existenţei a 3 luni consecutive de plăţi restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, în situaţia în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară nu înregistrează arierate;”.

6. La articolul 1833 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

,,p) în cazul nerespectării graficului de eşalonare a plăţilor arieratelor, asumat la semnarea contractului de management, în situaţia în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară înregistrează arierate.”

7. La articolul 190, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

,,(41) Ministerele şi instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească participă, prin bugetul propriu, la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare a unităţilor sanitare din structura acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.”

8. La articolul 788, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Ministerul Sănătăţii ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că distribuţia en detail de medicamente se face de către posesorii unei autorizaţii pentru desfăşurarea activităţii de distribuitor en detail de medicamente, în care se precizează sediul pentru care este valabilă.”

9. La articolul 836 alineatul (1), litera m1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„m1) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi suspendarea autorizaţiei de funcţionare, în cazul nerespectării de către distribuitorii angro a obligaţiilor prevăzute la art. 695 pct. 17, a obligaţiilor stabilite potrivit art. 787 alin. (6) şi art. 792 alin. (2);”.

10. La articolul 894, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Politica în domeniul dispozitivelor medicale este elaborată de către Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate de reglementare.”

Art. II. - Prevederile cap. III - Conducerea spitalelor - al titlului VII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică penitenciarelor-spital.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, aplicarea dispoziţiilor art. 788 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 23 aprilie 2015.

Nr. 91.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2015.

Nr. 418.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 265.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” - S.A. Deva - sediu

Piaţa Unirii nr. 9, Deva, judeţul Hunedoara

Cod unic de înregistrare RO 2117946

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7.692

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7.670

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

22

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

7 152

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

7.152

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.817

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

420

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.580

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.928

C1

ch. cu salariile

13

1.727

C2

bonusuri

14

201

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

8

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1 89

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

455

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.335

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

540

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

82

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

4 sa

 

1

 

Rezerve legale

25

27

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

431

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.671

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

126

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

85

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

85

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.890

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.693

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

90

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

930

8

 

Plăţi restante

55

2.053

9

 

Creanţe restante

56

2.486

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Minai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 266.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Operatorul economic: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA” - S.A.

Sediul/Adresa: str. Olteni nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 13328043

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.870.175

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.826.885

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

43.290

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.699.430

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.636.302

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.046.969

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

31.049

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

185.317

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

139.805

C1

ch. cu salariile

13

123.760

C2

bonusuri

14

16.045

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

500

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

6.729

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

38.283

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

372.967

2

 

Cheltuieli financiare

20

63.128

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

170.745

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

32.032

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

138.713

 

1

 

Rezerve legale

25

7.562

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

39.900

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

91.251

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

6.542

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

48.897

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

28.693

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

20.204

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

42.354

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

821.594

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

491.874

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.180

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.180

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5.007

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.731

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.297

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

940,5

8

 

Plăţi restante

55

124

9

 

Creanţe restante

56

184.787

 

 

 

 

- activitatea proprie

56a

60.814

 

 

 

 

- administrarea schemei de sprijin

56b

123.973


*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională “ROMARM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională “ROMARM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 267.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Compania Naţională “ROMARM” - S.A. Bucureşti, bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6

Cod unic de înregistrare RO 13554423

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

100.890

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

93.290

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

7.600

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

100 750

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

93.260

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

87.095

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

175

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.375

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

3.967

C1

ch. cu salariile

13

3.708

C2

bonusuri

14

259

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

15

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

392

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.001

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

615

2

 

Cheltuieli financiare

20

7.490

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

140

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

30

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

110

 

1

 

Rezerve legale

25

8

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

102

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

200

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

200

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

85

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

84

 

 

 

49a

1.122

 

 

 

49b

29.993

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.862

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.679

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.111

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998,6

8

 

Plăţi restante

55

0

9

 

Creanţe restante

56

4,845

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 cu suma de 16.094 mii lei, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din care 5.951 mii lei la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 10.044 mii lei la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională” şi 99 mii lei la capitolul 65.01 “Învăţământ”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 22 aprilie 2015.

Nr. 268.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 761 din 17 aprilie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 470 din 16 aprilie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - La art. 1 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, cu modificările ulterioare, litera e) se modifică după cum urmează:

“e) Ilie Gavril Bolojan - primarul municipiului Oradea, preşedinte executiv al Asociaţiei Municipiilor din România”.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind publicarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

Având în vedere Adresa Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior nr. 1.822 din 18 martie 2015, înregistrată la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 8.744 din 20 martie 2015,

văzând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Metodologiei de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ universitar, precum şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei şi cercetam ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 3.572.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Conform art. 191 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) este condusă de un consiliu alcătuit din 21 de membri, din care 17 cadre didactice cu funcţii de predare în învăţământul superior, care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare, 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar, un reprezentant al patronatului şi un reprezentant al sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior.

Art. 2. - Selectarea celor 17 cadre didactice ca membri ai Consiliului ARACIS se face prin concurs, conform unei proceduri proprii, aprobată de Consiliul ARACIS şi publicată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, Partea I, anterior declanşării selecţiei.

Art. 3. - Reprezentanţii federaţiilor studenţeşti, reprezentantul patronatului şi, respectiv, al sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior sunt nominalizaţi pe baza prezentei metodologii, aprobată de Consiliul ARACIS şi publicată împreună cu ordinul de aprobare al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL II

Nominalizarea reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti din România

 

Art. 4. - La începutul fiecărui an universitar, pe baza solicitării Consiliului ARACIS, federaţiile studenţeşti din România nominalizează sau reconfirmă 2 studenţi din cadrul acestora ca membri în Consiliul ARACIS, printr-un proces de selecţie.

Art. 5. - Nominalizarea studenţilor se face având în vedere criterii privind:

a) activitatea şi vizibilitatea în cadrul asociaţiei studenţeşti, în beneficiul studenţilor pe care îi reprezintă, inclusiv în ceea ce priveşte apartenenţa la structuri de conducere din cadrul instituţiei de învăţământ superior de unde provin;

b) rezultatele academice şi prestigiul moral;

c) nivelul de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;

d) participarea la cursuri de formare şi experienţa în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior.

Art. 6. - Dosarele pe baza cărora federaţiile studenţeşti realizează selecţia, în vederea nominalizării, conţin următoarele:

a) recomandarea din partea federaţiei studenţeşti;

b) adeverinţa de student;

c) CV, în format EUROPASS, însoţit de copii de pe documente justificative, care să ateste aspectele prezentate în CV, acolo unde este cazul;

d) memoriu de activitate;

e) copie conform cu originalul de pe cartea de identitate.

Art. 7. - Consiliul ARACIS validează cei 2 reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti, pe baza dosarelor primite şi ţinând cont de criteriile menţionate la art. 5,

 

CAPITOLUL III

Nominalizarea reprezentantului patronatului

 

Art. 8. - Consiliul ARACIS transmite confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional o solicitare de a nominaliza un reprezentant al acestora în Consiliul ARACIS.

Art. 9. - Persoana nominalizată trebuie să fie absolventă de studii universitare, cel puţin cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Art. 10. - Nominalizarea reprezentantului propus de confederaţiile patronale se va face cu respectarea următoarelor criterii:

a) reprezentativitate şi recunoaştere pentru diferite domenii/sectoare ale pieţei muncii;

b) experienţă în colaborarea cu sistemul de educaţie şi de formare permanentă a adulţilor;

c) nivelul de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;

d) activitate şi experienţă în managementul resurselor umane;

e) prestigiu profesional şi moral.

Art. 11. - Confederaţiile patronale transmit către Consiliul ARACIS, pentru persoana nominalizată, un dosar care va cuprinde:

a) recomandare din partea patronatului;

b) CV, în format EUROPASS, însoţit de copii de pe documente justificative, care să ateste aspectele prezentate în CV, acolo unde este cazul;

c) declaraţie pe propria răspundere că nu a încălcat în decursul activităţii sale normele de etică şi de deontologie profesională, nu este învinuit penal şi/sau nu a fost condamnat;

d) copie conform cu originalul a actului de identitate şi a actelor de studii (diplome de studii universitare de licenţă, maşter si/sau doctorat absolvite).

Art. 12. - Consiliul ARACIS analizează dosarele primite şi selectează o persoană ca membru în Consiliul ARACIS.

 

CAPITOLUL IV

Nominalizarea reprezentantului sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior

 

Art. 13. - În vederea nominalizării reprezentantului sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior, Consiliul ARACIS se adresează federaţiei sindicale cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior.

Art. 14. - Nominalizarea reprezentantului sindicatului se va face cu respectarea următoarelor criterii:

a) activitatea şi vizibilitatea în cadrul federaţiei sindicale;

b) persoana desemnată îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv este profesor universitar sau conferenţiar universitar, titular, sau care îşi continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei;

c) nivelul de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;

d) participarea la cursuri de formare şi experienţă dovedită în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior;

e) activitate şi experienţă dovedite în managementul universitar;

f) experienţă în coordonarea unor programe naţionale/ internaţionale în domeniul educaţiei şi asigurării calităţii academice;

g) activitate profesională de prestigiu.

Art. 15. - Federaţia sindicală va transmite către Consiliul ARACIS, pentru persoana nominalizată, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) recomandare din partea federaţiei sindicale;

b) CV, în format EUROPASS;

c) memoriu de activitate;

d) documente doveditoare privind experienţa în evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior, activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;

e) confirmarea din partea instituţiei de învăţământ superior unde persoana desemnată îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare că este titular sau are aprobarea senatului universitar pentru continuarea activităţii, conform legislaţiei în vigoare;

f) copie conform cu originalul a actului de identitate şi a actelor de studii (diplome de studii universitare de licenţă, maşter şi/sau doctorat absolvite);

g) declaraţie pe propria răspundere că nu a încălcat, în decursul activităţii sale, normele de etică şi de deontologie profesională, nu este învinuit penal şi/sau nu a fost condamnat.

Art. 16. - Consiliul ARACIS validează persoana nominalizată, pe baza documentelor depuse la dosar.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii TRANSILVANIA MAXIMA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale ari. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în şedinţa din data de 8 aprilie 2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA1.776 din 23 martie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea TRANSILVANIA MAXIMA- BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 36, judeţul Sibiu, J32/913/16.10.2013, CUI 32362661, RBK-766/08.05.2014,

şi a constatat următoarele:

Societatea TRANSILVANIA MAXIMA- BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a depus în termenul legal documentaţia completă pentru aprobarea conducătorului executiv. Prin Adresa nr. SA-DRA 1.340 din 6 martie 2014 societatea a fost notificată cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale.

Prin nedepunerea documentaţiei complete în termenul legal pentru aprobarea conducătorului executiv, societatea a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste motive, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii TRANSILVANIA MAXIMA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. prin Referatul de constatare nr. SA-DRA 1,776 din 23 martie 2015, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în şedinţa din data de 8 aprilie 2015,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 prind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea TRANSILVANIA MAXIMA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 36, judeţul Sibiu, J32/913/16.10.2013, CUI 32362661, RBK-766/08.05.2014, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii TRANSILVANIA MAXIMA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) Potrivit prevederilor art. 213 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie se contestă conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Cornel Coca-Constantinescu

 

Bucureşti, 17 aprilie 2015.

Nr. 730.

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015, se face următoarea rectificare:

- la pct. 4 “Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară”, după nr. cit 101 se va citi:

 

“102

Deaconescu Cătălin Ionuţ

1760107034964

română

11.100

bani

10.04.2014”

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.